Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH HUẾ min

132 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:40

̀ng ươ Tr ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Đ NGUYỄN BÙI THANH THẢO ại ho in ̣c K NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HUẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH h MÃ SỐ: 60 34 01 02 ́H tê LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ́ HUẾ, 2017 uê Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC ̀ng ươ Tr LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Đ Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ nghiên cứu ại ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá đưa quan điểm cá nhân sau ̣c K ho Học viên Nguyễn Bùi Thanh Thảo h in ́H tê ́ uê i ̀ng ươ Tr LỜI CẢM ƠN Để hồn thành cơng trình nghiên cứu này, nhận nhiều giúp đỡ động viên từ nhiều người Lời cảm ơn đầu tiên, xin bày tỏ cách chân thành đến PGS.TS văn ại Đ Nguyễn Tài Phúc tận tình hướng dẫn tơi thời gian qua để hồn thành luận Tôi trân trọng cảm ơn giảng viên Trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu từ lý luận đến thực tiễn ho thời gian học tập quý trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Sở du lịch Huế, Trung tâm bảo tồn di ̣c K tích Huế giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu hỗ trợ nghiệp vụ liên quan trình thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè – người chia in sẻ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, cổ vũ, động viên không ngừng cố gắng vươn lên h Tuy có nhiều cố gắng kiến thức thời gian có hạn nên luận văn khó tránh khỏi hạn chế thiếu sót Kính mong q thầy bạn bè đóng góp ý ́H Một lần xin chân thành cảm ơn! tê kiến để đề tài hoàn thiện Huế, ngày 30 tháng 09 năm 2017 ́ uê Học viên Nguyễn Bùi Thanh Thảo ii ̀ng ươ Tr TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Nguyễn Bùi Thanh Thảo Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2015 - 2017 Giảng viên hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Tên đề tài: NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HUẾ Đ Tính cấp thiết đề tài Nhìn lại nước, ngành du lịch Việt Nam nói chung Thừa Thiên Huế nói riêng ại đà phát triển, lượng khách nội địa quốc tế ngày tăng Theo thống kê hàng năm Cục thống kê Thừa Thiên Huế, tổng lượt khách đến Thừa Thiên Huế năm 2015 ho đạt 1.777,1 ngàn lượt, số năm 2016 1.743,9 ngàn lượt - tăng 4,03% so với năm trước Tuy nhiên, thực tế phát triển du lịch năm vừa qua cho thấy ̣c K du lịch Huế chưa tương xứng với tiềm tài nguyên tỉnh Từ đây, loạt vấn đề đặt liên quan đến chiến lược quản lý phát triển điểm đến Huế, hoạt động định vị hình ảnh thương hiệu điểm đến in xem vấn đề cốt lõi chưa giải thấu đáo Đối với thị trường trọng điểm bền vững mình, du lịch thành phố Huế h xây dựng chỗ đứng tâm trí khách hàng hay chưa?Với góc nhìn hẹp hơn, liệu hình ảnh thành phố Huế thật đến với du khách, bạn bè tê quốc tế cách mà mong đợi? Lời giải cho câu hỏi thực ́H thông tin hữu ích nhằm góp phần giải vấn đề cấp thiết định vị quảng bá hình ảnh thương hiệu điểm đến Huế, góp phần thúc đẩy Phương pháp nghiên cứu 2.1 Các phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài ́ uê du lịch Huế phát triển Phương pháp thu thập số liệu; Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 2.2 Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận phương pháp luận nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch Đồng thời, đánh giá hình ảnh thuộc tính hình ảnh tổng thể điểm đến du lịch Huế tâm trí du khách quốc tế nội địa đến Huếvà đưa số giải pháp nhằm cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch Huế iii ̀ng ươ Tr MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Đ Mục lục iv Danh mục bảng vii ại Danh mục hình, sơ đồ viii PHẦN MỞ ĐẦU ho 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu ̣c K Nội dung, đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Kết cấu luận văn in PHẦN NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .4 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN h DU LỊCH HUẾ .4 1.1 Tổng quan du lịch tê 1.1.1 Khái niệm du lịch ́H 1.1.2 Khách du lịch .6 1.2 Tổng quan điểm đến du lịch uê 1.3 Đo lường hình ảnh điểm đến 13 1.3.1 Khái niệm hình ảnh điểm đến 13 1.3.3 Quá trình hình thành thành phần hình ảnh điểm đến .20 1.3.4 Phương pháp đánh giá, đo lường hình ảnh điểm đến 24 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành hình ảnh điểm đến 29 1.3.6 Mối liên hệ hình ảnh điểm đến marketing điểm đến .34 iv ́ 1.3.2 Phân loại hình ảnh điểm đến .17 ̀ng ươ Tr CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HUẾ ĐỐI VỚI DU KHÁCH QUỐC TẾ VÀ DU KHÁCH NỘI ĐỊA .37 2.1 Tổng quan điểm đến Huế 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 37 2.1.2 Đặc điểm địa lý tự nhiên .38 Đ 2.2 Đặc điểm tài nguyên hoạt động du lịch Huế .41 2.2.1 Khái quát tài nguyên tỉnh Thừa Thiên Huế 41 ại 2.2.2 Vị trí Huế với du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 45 2.2.3 Thực trạng hoạt động du lịch Huế giai đoạn 2013-2016 47 ho 2.2.4 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức du lịch Huế 51 2.3 Phương pháp nghiên cứu 54 ̣c K 2.3.1 Quy trình nghiên cứu 54 2.3.2 Xây dựng bảng hỏi .56 2.4 Nghiên cứu nhận thức du khách hình ảnh điểm đến Huế 59 in 2.4.1 Thông tin chung mẫu điều tra .59 2.4.2 Nhận thức du khách thành phần hình ảnh điểm đến Huế 62 h 2.4.3 Cảm nhận du khách mức độ quan trọng thuộc tính điểm đến định lựa chọn điểm đến Huế du khách 66 tê 2.4.4 Tổng hợp hình ảnh điểm đến Huế theo mơ hình Echtner Ritchie (1991).71 ́H 2.4.5 Khảo sát hài lòng khách du lịch đến Huế .73 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN NHẬN THỨC HÌNH uê ẢNH ĐIỂM ĐẾN HUẾ ĐỐI VỚI DU KHÁCH .76 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 76 3.1.2 Tham khảo ý kiến chuyên gia .76 3.1.3 Thông qua việc phân tích kết điều tra du khách 76 3.2 Đề xuất số giải pháp cải thiện hình ảnh điểm đến Huế tâm trí khách du lịch 76 3.2.1 Nhóm giải pháp xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến Huế .78 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao mức độ thể thuộc tính điểm đến Huế 81 v ́ 3.1.1 Quan điểm định hướng phát triển du lịch Thừa Thiên Huế 76 ̀ng ươ Tr PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 I Kết luận 85 II Kiến nghị 88 2.1 Đối với Sở Du Lịch Thừa Thiên Huế .88 2.2 Đối với doanh nghiệp sở kinh doanh dịch vụ du lịch 89 Đ 2.3 Đối với người dân địa phương 89 2.4 Đối với Khoa Du Lịch Cao đẳng du lịch Huế 89 ại TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 94 h in ̣c K ho ́H tê ́ uê vi ̀ng ươ Tr DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Một số khái niệm hình ảnh điểm đến 15 Bảng 1.2 Những thuộc tính phổ biến nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch .19 Ưu - Nhược điểm phương pháp cấu trúc phương pháp pháp cấu trúc Đ Bảng 1.3 .25 Tổng hợp phương pháp đo lường hình ảnh điểm đến nghiên ại Bảng 1.4 cứu phổ biến 26 Các thuộc tính nhà nghiên cứu sử dụng để đánh giá hình ảnh ho Bảng 1.5 điểm đến 28 Sự tăng trưởng du khách đến Huế qua năm 48 Bảng 2.2 Thị phần khách quốc tế đến Huế giai đoạn 2013 – 2016 49 Bảng 2.3 Số lượt khách nội địa tham quan số di tích cố Huế 50 Bảng 2.4 Số lượt khách quốc tế tham quan số di tích cố Huế 50 Bảng 2.5 Doanh thu từ hoạt động Du lịch Huế giai đoạn 2013-2016 .50 Bảng 2.6 Kết lấy ý kiến chuyên gia biến thuộc tính đo lường hình in ̣c K Bảng 2.1 h ảnh điểm đến Huế 56 Cơ cấu mẫu điều tra 59 Bảng 2.8 Đặc điểm chuyến du khách 60 Bảng 2.9 Các thuộc tính chức điểm đến Huế tâm trí du khách 62 Bảng 2.10 Bầu khơng khí mà du khách trải nghiệm đến Huế 64 Bảng 2.11 Nét độc đáo điểm đến Huế tâm trí du khách 65 Bảng 2.12 Đánh giá khách mức độ quan trọng thuộc tính chung ́H tê Bảng 2.7 uê Huế ảnh hưởng đến định lựa chọn Huế điểm đến du lịch 66 Đánh giá khách thuộc tính chung điểm đến du lịch Huế 68 Bảng 2.14 Đánh giá khách mức độ quan trọng sản phẩm dịch vụ du lịch Huế ảnh hưởng đến định lựa chọn Huế điểm đến du lịch .69 Bảng 2.15 Đánh giá khách sản phẩm dịch vụ du lịch Huế .70 Bảng 2.16 Mức độ ảnh hưởng nguồn thông tin đến hình ảnh điểm đến du lịch Huế mà du khách tiếp xúc 75 vii ́ Bảng 2.13 ̀ng ươ Tr DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ HÌNH Hình Sơ đồ chu kì sống điểm đến du lịch 11 Hình 1.1: Các thành phần hình ảnh điểm đến 24 Đ Hình 2.1 Bản đồ hành tỉnh Thừa Thiên Huế 39 ại Hình 2.2 Các thành phần thuộc tính/tổng thể chức năng/tâm lý hình ảnh điểm đến Huế 72 ho Hình 2.3 Các thành phần chung/độc đáo chức năng/tâm lý hình ảnh điểm đến Huế 73 ̣c K SƠ ĐỒ in Sơ đồ 2.1 Số lượng khách ghé thăm điểm đến Huế 47 Sơ đồ 2.2 Số lượt khách lưu trú ghé thăm diểm đến Huế 47 h Sơ đồ 2.3 Quy trình nghiên cứu đo lường hình ảnh điểm đến du lịch Huế 55 ́H tê ́ uê viii ̀ng ươ Tr PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong thập kỷ gần đây, du lịch trở thành đầu tàu thúc đẩy kinh tế toàn cầu (Sergio, 2011) Theo World Travel and Tourism Council (WTTC, 2016), riêng năm tài khóa 2015, ngành cơng nghiệp khơng khói đóng góp cho GDP tồn cầu 7,170.3 tỷ USD (chiếm 9,8% tổng GDP), mang đến 283,9 triệu Đ việc làm Những số tăng lên theo dự báo tổ chức này, ại số 1,84 tỷ khách du lịch bị phá vỡ năm 2016 Nhìn lại nước, ngành du lịch Việt Nam nói chung Thừa Thiên Huế nói riêng đà phát triển, lượng khách nội địa quốc tế ngày tăng Theo thống ho kê hàng năm Cục thống kê Thừa Thiên Huế, tổng lượt khách đến Thừa Thiên Huế năm 2015 đạt 1.777,1 ngàn lượt, số năm 2016 1.743,9 ngàn lượt - tăng 4,03% ̣c K so với năm trước Với lợi nguồn tài nguyên phong phú bao gồm di sản văn hóa, di tích lịch sử, làng nghề lễ hội truyền thống, danh lam thắng cảnh hữu tình, hệ động thực vật phong phú làm cho Huế trở thành điểm đến đến độc đáo Tuy nhiên, in thực tế phát triển du lịch năm vừa qua cho thấy du lịch Huế chưa tương xứng với tiềm tài nguyên tỉnh Bằng chứng số lượt khách đến Huế thấp h nhiều so với số điểm đến tương đồng vùng Đà Nẵng, Hội An Đặc biệt, tê thời gian lưu trú bình quân du khách chưa cải thiện 10 năm qua Từ đây, loạt vấn đề đặt liên quan đến chiến lược quản lý phát ́H triển điểm đến Huế, hoạt động định vị hình ảnh thương hiệu điểm đến xem vấn đề cốt lõi chưa giải thấu đáo uê Đối với thị trường trọng điểm bền vững mình, du lịch thành phố Huế xây dựng chỗ đứng tâm trí khách hàng hay chưa? Sau đến với du khách cách có hiệu hay chưa? Với góc nhìn hẹp hơn, liệu hình ảnh thành phố Huế thật đến với du khách, bạn bè quốc tế cách mà mong đợi? Lời giải cho câu hỏi thực thơng tin hữu ích nhằm góp phần giải vấn đề cấp thiết định vị quảng bá hình ảnh thương hiệu điểm đến Huế, góp phần thúc đẩy du lịch Huế phát triển ́ mà du lịch Huế thể hiện, thông điệp mà thành phố nỗ lực lan truyền thật ̀ng ươ Tr N 10 10 10 10 Minimum Maximum 5 5 10 ại Đ 10 10 Mean 4.30 3.90 3.60 4.00 Std Deviation 675 738 699 816 2.40 843 3 3.50 4.00 527 816 ho 5 4.50 4.10 527 568 10 4.20 632 4.20 2.60 632 843 10 10 ̣c K 10 10 in 10 4.20 632 10 10 10 10 3 5 4.00 3.80 2.80 3.90 667 632 632 568 10 3.60 699 10 4.10 10 4.00 667 10 10 1 1.90 2.00 994 1.155 10 10 3 2.10 3.60 738 516 h ́H tê 568 ́ uê Cảnh quan thiên nhiên Khí hậu Bãi biển Các di tích lịch sử văn hóa Kiến trúc/ cơng trình xây dựng Sự đa dạng ẩm thực Đồ thủ công lưu niệm địa phương Cơ sở mua sắm Giá hàng hóa, dịch vụ điểm đến Có nhiều điểm tham quan du lịch Các sở lưu trú Phương tiện vận chuyển chổ Hoạt động vui chơi, giải trí Các lễ hội truyền thống Điểm đến an toàn Sự phát triển kinh tế Thành phố nhiễm, mơi trường lành Dân cư địa thân thiện, mến khách Giao thông lại thuận lợi, dễ tiếp cận điểm đến Chất lượng dịch vụ du lịch tốt Nghỉ ngơi thư giản Cơ hội gia tăng hiểu biết Cơ hội phiêu lưu Ít bị giới hạn rào cản ngôn ngữ Valid N (listwise) Descriptive Statistics 10 Frequencies 109 ̀ng ươ Tr Frequency Table Valid Tuổi Frequency 10 Đ 41-50 51-60 Total ại 10 Valid Cumulative Percent Percent 60.0 60.0 40.0 100.0 100.0 ̣c K ho Nam Nữ Total Percent 60.0 40.0 100.0 Giới tính Frequency Valid Percent 70.0 30.0 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 70.0 70.0 30.0 100.0 100.0 Học Vấn Frequency Valid 60.0 100.0 Percent 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 80.0 20.0 20.0 100.0 10 100.0 100.0 40.0 uê 60.0 ́ Cao đẳng du lịch Huế Công ty du lịch Việt travel Khách sạn Thanh Lịch Khoa du lịch Huế Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Total Valid Cumulative Percent Percent 20.0 20.0 ́H Valid 100.0 tê Lĩnh vực công tác Frequency 60.0 100.0 h 10 in Cap đẳng, đại học Sau đại học Total Percent 40.0 Valid Cumulative Percent Percent 40.0 40.0 FREQUENCIES VARIABLES=a1 a2 a3 a3a a41 a42 a43 /ORDER=ANALYSIS 110 ̀ng ươ Tr so lan den hue N 240 phuong thuc du lich Valid Missing phuong thuc di du lich-mot minh 240 Statistics phuong thuc di du lich-theo nhom 160 80 80 160 phuong thuc di du lich-theo nhomso nguoi nhom 240 ại Đ N Valid Missing Statistics thoi gian luu tru muc dich chuyen di cua ban 240 240 0 h in ̣c K ho ́H tê ́ uê 111 ̀ng ươ Tr Frequency Table Valid so lan den hue Frequency Percent Valid Percent Lan dau Thu hai > lan 153 41 46 63.8 17.1 19.2 63.8 17.1 19.2 Total 240 100.0 100.0 Đ ại thoi gian luu tru Percent Valid Percent Frequency Valid Total 127 90 17 52.9 37.5 2.5 7.1 52.9 37.5 2.5 7.1 240 100.0 100.0 muc dich chuyen di cua ban Frequency Percent 132 13 26 55.0 5.4 10.8 55.0 5.4 10.8 Cumulative Percent 55.0 60.4 71.3 62 25.8 25.8 97.1 2.9 2.9 100.0 240 100.0 h Total Valid Percent in nghi ngoi, tham quan hoi nghi, hoi hop than ban be nguoi than nghien cuu, kham pha van hoa kinh doanh Valid Cumulative Percent 52.9 90.4 92.9 100.0 ̣c K ho 1-2 3-4 5-6 >6 100.0 32.1 67.9 32.1 67.9 Total 240 100.0 100.0 Cumulative Percent 32.1 100.0 ́ uê 77 163 ́H mot minh theo nhom tê phuong thuc du lich Frequency Percent Valid Percent Valid Cumulative Percent 63.8 80.8 100.0 phuong thuc di du lich-mot minh Frequency Percent Valid Percent Valid tour tron goi cua TO/TA tu to chuc Total Missing Total System 32 48 13.3 20.0 40.0 60.0 100.0 80 33.3 160 66.7 240 100.0 phuong thuc di du lich-theo nhom 112 Cumulative Percent 40.0 100.0 ̀ng ươ Tr Valid Frequency tour tron goi cua TO/TA tu to chuc Total Missing System Total Percent Valid Percent 76 84 31.7 35.0 47.5 52.5 160 66.7 100.0 80 33.3 240 100.0 Cumulative Percent 47.5 100.0 ại Đ phuong thuc di du lich-theo nhom-so nguoi nhom Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 78 32.5 32.5 32.5 10 11 4.6 4.6 37.1 11 10 4.2 4.2 41.3 12 12 5.0 5.0 46.3 13 2.1 2.1 48.3 14 2.1 2.1 50.4 15 1.7 1.7 52.1 18 8 52.9 19 4 53.3 3.8 3.8 57.1 3.3 3.3 60.4 3.8 3.8 64.2 15 6.3 6.3 70.4 3.3 3.3 73.8 32 13.3 13.3 87.1 19 7.9 7.9 95.0 12 5.0 5.0 100.0 240 100.0 100.0 h Total in ̣c K ho Valid ́ uê Valid Missing ́H tê N Statistics hinh anh hay bau khong net dac trung dac diem luu lai ma ong ba trai hay doc dao cua tam tri cua nghiem du diem den hue ong ba lich o hue 240 240 240 0 113 ̀ng ươ Tr hinh anh hay dac diem luu lai tam tri cua ong ba Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 4 an tuong ve gai hue 4 bien lang co dep 4 1.3 binh yen 4 1.7 binh yen, nhieu cay xanh 4 2.1 ca hue 4 2.5 ca hue tren song huong 4 2.9 cac lang tam 4 3.3 4 3.8 4 4.2 4 4.6 ại Đ am thuc ngon cac lang tam cua trieu canh dep cau truong tien dem 4 5.0 4 5.4 4 5.8 4 6.3 nguoi hue rat than thien cung dinh hue 4 dai noi, ca hue 4 den dai, lang tam 4 dep, co kinh 4 dep, nguoi hieu khach 4 di tham quam lang tam 4 dich vu re 4 10.0 an re, dai noi 4 10.4 du lich van hoa 4 10.8 em dem, nhe nhang 4 11.3 giong hue 4 11.7 hien hoa 4 12.1 hoang hue 4 12.5 kien truc 4 12.9 kinh hue 4 13.3 kinh thanh,song huong 4 13.8 nguoi , an sach se nguoi binh di nguoi hue hue 6.7 7.1 7.5 tê 7.9 8.3 8.8 9.2 9.6 ́ uê 114 h dai noi nam giua in ́H ̣c K chua,dai noi ho nguyen ̀ng ươ Tr lang tam, nguoi dan than 4 14.2 lang tu duc 4 14.6 mong mo 4 15.0 4 15.4 4 15.8 nhieu dac san 4 16.3 nhieu dac san, men khach 4 16.7 nhieu di tih lich su 4 17.1 dem 4 17.5 thien nhieu cay xanh nhieu lang tam nhieu cay xanh.mon an ại Đ ngon song huong.cau trang tien than thien 4 17.9 4 18.3 4 18.8 4 19.2 4 19.6 4 20.0 4 20.4 tho mong yen binh tho mong.binh yen van hoa tam linh,lang tam xanh yen binh 4 yen binh, tho mong 4 yen tinh 4 yen tinh, sach se 4 yen tinh.dep 4 an re 8 25.0 mon an 8 25.8 nhieu cay xanh 8 26.7 cau truong tien 1.3 1.3 27.9 co dien 1.3 1.3 29.2 co kinh 1.3 1.3 30.4 dep 1.7 1.7 32.1 lang co 1.7 1.7 33.8 nhieu lang tam 1.7 1.7 35.4 nhieu nguoi ban hang rong 1.7 1.7 37.1 tinh tinh,de mem tho mong in ́H ̣c K xanh, nhe nhang ho sach,it oi nhiem 20.8 21.3 h 21.7 22.1 tê 22.5 22.9 23.3 23.8 ́ uê 24.2 115 ̀ng ươ Tr 2.1 2.1 39.2 cho dong ba 2.5 2.5 41.7 lang tam 2.5 2.5 44.2 am thuc 2.9 2.9 47.1 nguoi dan than thien 2.9 2.9 50.0 chua thien mu 10 4.2 4.2 54.2 thoi tiet nong 11 4.6 4.6 58.8 song huong 25 10.4 10.4 69.2 van hoa, di san 26 10.8 10.8 80.0 48 20.0 20.0 100.0 240 100.0 100.0 ại Đ dai noi hue dai noi Total ho bau khong ma ong ba trai nghiem du lich o hue ̣c K Frequency Valid an tuong Percent Cumulative Valid Percent Percent 4 4 4 1.3 binh thuong 4 1.7 binh yen 4 2.1 co kinh dich vu tot, nhiet tinh don tiep nhiet tinh an tuong,thoai mai bau khong binh yen h in 2.5 4 2.9 4 gia ca hop ly 4 hoa dong 4 hoa huc 4 hoa 4 kha vui ve 4 5.4 khong buon 4 5.8 khong lanh 4 6.3 mat me 4 6.7 mat me vao ban dem 4 7.1 4 7.5 nang am, mat me, lanh 4 7.9 nhe nhang 4 8.3 nhe nhang, yen binh 4 8.8 nhiet tinh 4 9.2 tê 3.3 3.8 ́H 4.2 4.6 ́ uê 5.0 nan an xin cheo keo mua hang 116 ̀ng ươ Tr 4 9.6 phan khich 4 10.0 phan khoi 4 10.4 su binh di 4 10.8 su binh di nguoi 4 11.3 su nhiet tinh 4 11.7 tam trang vui ve 4 12.1 thoang dang,nhe nhang 4 12.5 thoang mat,trong lanh 4 12.9 4 13.3 4 13.8 4 14.2 thosi mai thu vi ại Đ nhon nhip tinh lang ho lanh de chiu 4 14.6 4 15.0 4 15.4 4 15.8 4 16.3 4 16.7 4 17.1 hao 8 17.9 hao huc 1.3 1.3 19.2 thoang mat 1.3 1.3 20.4 nong 2.5 2.5 22.9 yen binh 2.5 2.5 2.9 2.9 vui 2.9 2.9 giao thong phuc tap 3.3 3.3 san sang giup 11 4.6 4.6 39.2 thoai mai 16 6.7 6.7 45.8 vui ve 20 8.3 8.3 54.2 yen tinh 26 10.8 10.8 65.0 than thien 38 15.8 15.8 80.8 thu gian 46 19.2 19.2 100.0 240 100.0 100.0 lanh.vui ve Vui vui ve hoa dong vui ve, vui, hao tê 25.4 ́H hang h nan an xin cheo keo mu in yen binh, lang man ̣c K 28.3 31.3 ́ uê 34.6 Total net dac trung hay doc dao cua diem den hue 117 ̀ng ươ Tr Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 4 am thuc ,cay xanh 4 am thuc, van hoa 4 1.3 am thuc,con gai hue 4 1.7 ao dai mau tim 4 2.1 binh yen 4 2.5 cac mon an da dang 4 2.9 cac mon an re va da dang 4 3.3 chung tich lich su 4 3.8 co dien 4 4.2 ại Đ kien truc co,doc dao ho co dien,lich su 4 4.6 4 5.0 4 5.4 4 5.8 4 6.3 4 6.7 4 7.1 4 7.5 cong trinh trieu nguyen cong trinh xa xua da dang am thuc co kinh, em dem com hen ngon gai hue nguoi hien nguoi than thien cong trinh kien truc, lang tam 7.9 4 8.3 4 dai noi hue 4 dai noi,cau trang tien 4 an ngon 4 an ngon, canh dep, 4 dong vui 4 10.8 duong nhieu cay xanh 4 11.3 4 11.7 kien truc lang tam 4 12.1 lich su 4 12.5 lu dong 4 12.9 mon an com hen 4 13.3 mon an ngon , re 4 13.8 mon an ngon va re 4 14.2 tê ́H h in cong trinh kien truc doc dao ̣c K 8.8 9.2 9.6 10.0 ́ uê 10.4 duong nho,nhieu co kinh 118 ̀ng ươ Tr net xua 4 14.6 nguoi hue tram lang 4 15.0 nhieu chua chien, lang tam 4 15.4 nhieu di tich 4 15.8 nhieu di tich lich su 4 16.3 nhieu mon an la 4 16.7 4 17.1 4 17.5 song huong, am thuc 4 17.9 su yen binh 4 18.3 4 18.8 nhieu nha hang, mon an Đ ngon quan the di tich co ại nhieu cay xanh ho tho mong 4 19.2 4 19.6 4 20.0 4 20.4 4 20.8 4 21.3 4 21.7 yen tinh 4 22.1 ao dai 8 22.9 cai tinh 8 23.8 em dem 8 24.6 giong noi hue 8 nhieu cay xanh 8 non la 8 ve dep de thuong 8 am thuc 1.3 1.3 am thuc ngon 1.3 1.3 30.4 khu vuc phi quan su DMZ 2.9 2.9 33.3 ca hue 3.3 3.3 36.7 cho dong ba 3.8 3.8 40.4 co kinh 16 6.7 6.7 47.1 chua thien mu 18 7.5 7.5 54.6 song huong 24 10.0 10.0 64.6 lang tam 32 13.3 13.3 77.9 dai noi 53 22.1 22.1 100.0 240 100.0 100.0 thuc an ngon thuc an, kien truc lang tam tiep xuc an can xa xua,co kinh yen ang h in yen binh ̣c K tê 25.4 26.3 ́H 27.1 27.9 ́ uê 29.2 Total 119 ̀ng ươ Tr Valid Frequency Table y dinh quay lai hue Frequency Percent Valid Percent 177 35 28 73.8 14.6 11.7 73.8 14.6 11.7 Total 240 100.0 100.0 ại Đ co khong chua biet Cumulative Percent 73.8 88.3 100.0 gioi thieu voi ban be va nguoi than Frequency Percent Valid Percent ho Valid co khong chua biet Total 202 24 14 84.2 10.0 5.8 84.2 10.0 5.8 240 100.0 100.0 ̣c K dai ly lu hanh Frequency Percent 24.2 16.3 35.8 16.7 7.1 240 100.0 24.2 16.3 35.8 16.7 7.1 100.0 tê 9.2 12.1 20.4 30.4 27.9 240 100.0 100.0 internet Frequency Percent Valid ́ Total 9.2 12.1 20.4 30.4 27.9 Cumulative Percent 9.2 21.3 41.7 72.1 100.0 Valid Percent khong co chut anh huong khong anh huong binh thuong anhr huong rat co anh huong 19 15 45 60 101 7.9 6.3 18.8 25.0 42.1 7.9 6.3 18.8 25.0 42.1 Total 240 100.0 100.0 120 uê Valid 22 29 49 73 67 ́H huong dan vien du lich, tap chi Frequency Percent Valid Percent khong co chut anh huong khong anh huong binh thuong anhr huong rat co anh huong Cumulative Percent 24.2 40.4 76.3 92.9 100.0 h Total 58 39 86 40 17 Valid Percent in Valid khong co chut anh huong khong anh huong binh thuong anhr huong rat co anh huong Cumulative Percent 84.2 94.2 100.0 Cumulative Percent 7.9 14.2 32.9 57.9 100.0 ̀ng ươ Tr Valid Total khong co chut anh huong khong anh huong binh thuong anhr huong rat co anh huong Valid Percent 34 38 50 16 14.2 15.8 20.8 6.7 24.3 27.1 35.7 11.4 1.4 Total 140 58.3 100.0 System 100 41.7 240 100.0 Cumulative Percent 24.3 51.4 87.1 98.6 100.0 ại Đ Missing phuong truyen thong xa hoi Frequency Percent ho to quang cao du lich, to roi Frequency Percent Total 52 29 45 34 80 21.7 12.1 18.8 14.2 33.3 21.7 12.1 18.8 14.2 33.3 240 100.0 100.0 in ̣c K Valid khong co chut anh huong khong anh huong binh thuong anhr huong rat co anh huong Valid Percent ban be nguoi than Frequency Percent 240 100.0 Total Valid Percent 71 40 60 46 23 29.6 16.7 25.0 19.2 9.6 29.6 16.7 25.0 19.2 9.6 240 100.0 100.0 121 Cumulative Percent 29.6 46.3 71.3 90.4 100.0 ́ Valid khong co chut anh huong khong anh huong binh thuong anhr huong rat co anh huong 100.0 uê kinh nghiem ca nhan Frequency Percent 28.8 16.3 22.9 15.4 16.7 ́H 28.8 16.3 22.9 15.4 16.7 tê Total 69 39 55 37 40 Cumulative Percent 28.8 45.0 67.9 83.3 100.0 h Valid khong co chut anh huong khong anh huong binh thuong anhr huong rat co anh huong Valid Percent Cumulative Percent 21.7 33.8 52.5 66.7 100.0 ̀ng ươ Tr Valid dai truyen hinh, phat Frequency Percent khong co chut anh huong khong anh huong binh thuong anhr huong rat co anh huong Total Đ ại 25.0 18.8 22.9 22.5 10.8 25.0 18.8 22.9 22.5 10.8 240 100.0 100.0 Total 30.4 25.4 26.3 8.8 9.2 30.4 25.4 26.3 8.8 9.2 240 100.0 100.0 ̣c K quoc tich Frequency Percent 106 10 3.3 44.2 3.8 1.7 4.2 1.3 Total 140 58.3 System 100 41.7 240 100.0 100.0 Valid Percent nu nam 115 125 47.9 52.1 47.9 52.1 Total 240 100.0 100.0 Cumulative Percent 47.9 100.0 ́ uê Valid gioi tinh Percent Cumulative Percent 5.7 81.4 87.9 90.7 97.9 100.0 ́H Frequency Cumulative Percent 30.4 55.8 82.1 90.8 100.0 tê Total 5.7 75.7 6.4 2.9 7.1 2.1 Cumulative Percent 25.0 43.8 66.7 89.2 100.0 h Missing chau a chau au chau uc va New Zealand chau phi chau my vs canada viet nam o nuoc ngoai Valid Percent in Valid Valid Percent 73 61 63 21 22 ho Valid 60 45 55 54 26 hoi cho, trien lam Frequency Percent khong co chut anh huong khong anh huong binh thuong anhr huong rat co anh huong Valid Percent Frequency Valid tuoi Percent Valid Percent 60 12 133 56 14 10 15 5.0 55.4 23.3 5.8 4.2 6.3 5.0 55.4 23.3 5.8 4.2 6.3 Total 240 100.0 100.0 122 Cumulative Percent 5.0 60.4 83.8 89.6 93.8 100.0 ̀ng ươ Tr Valid trinh Frequency Percent tieu hoc trung hoc cao dang dai hoc thac sy sau dai hoc dao tao nghe 53 136 24 19 3.3 22.1 56.7 10.0 7.9 3.3 22.1 56.7 10.0 7.9 Total 240 100.0 100.0 Valid trinh do-khac Percent Valid Percent ại Đ Frequency 240 100.0 ho Valid Percent 37 54 63 42 38 15.4 22.5 26.3 17.5 15.8 2.5 ̣c K Total 240 100.0 100.0 Cumulative Percent 100.0 100.0 nhom khach quoc te hay noi dia Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 140 58.3 58.3 58.3 khach noi dia 100 41.7 41.7 100.0 Total 240 100.0 100.0 123 ́ khach quoc te uê Valid ́H tê 100.0 h nghe nghiep- khac Frequency Percent Valid Percent 240 15.4 22.5 26.3 17.5 15.8 2.5 Cumulative Percent 15.4 37.9 64.2 81.7 97.5 100.0 in kinh doanh can bo, cong chuc lao dong thong hoc sinh , sinh vien that nghiep nghi huu Valid Cumulative Percent 3.3 25.4 82.1 92.1 100.0 Cumulative Percent 100.0 100.0 nghe nghiep Frequency Percent Valid Valid Percent ... Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận phương pháp luận nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch Đồng thời, đánh giá hình ảnh thuộc tính hình ảnh tổng thể điểm đến. .. hình ảnh điểm đến 24 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành hình ảnh điểm đến 29 1.3.6 Mối liên hệ hình ảnh điểm đến marketing điểm đến .34 iv ́ 1.3.2 Phân loại hình ảnh điểm đến. .. tính hình ảnh tổng thể điểm đến du lịch Huế ̣c K tâm trí du khách quốc tế nội địa đến Huế - Đưa số giải pháp nhằm cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch Huế Nội dung, đối tượng phạm vi nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH HUẾ min , Luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH HUẾ min