Luận văn thạc sĩ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH của các TRANG TRẠI CHĂN NUÔI ở HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH min

124 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:39

̀ng ươ Tr Style Definition: TOC 1: Font: 13 pt, Bold, Do not check spelling or grammar, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ Style Definition: TOC 2: Font: 13 pt, Bold, Do not check spelling or grammar, Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … Đ TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ ại Formatted: Left: 1.18", Top: 0.98", Bottom: 0.98", Top: (Thick-thin medium gap, Custom Color(RGB(0,0,102)), 4.5 pt Line width, Margin: pt Border spacing: ), Bottom: (Thin-thick medium gap, Custom Color(RGB(0,0,102)), 4.5 pt Line width, Margin: pt Border spacing: ), Left: (Thick-thin medium gap, Custom Color(RGB(0,0,102)), 4.5 pt Line width, Margin: pt Border spacing: ), Right: (Thin-thick medium gap, Custom Color(RGB(0,0,102)), 4.5 pt Line width, Margin: pt Border spacing: ) NGUYỄN QUANG ĐẠT ho Formatted: Font: 27 pt Formatted: Font: 22 pt Formatted: Line spacing: single Formatted: Font: (Default) VNswitzerlandInserat, 22 pt, German (Germany), Condensed by 0.4 pt in ̣c K NÁNG CAO HIÃÛU QUAÍ KINH DOANH CA CẠC TRANG TRẢI CHÀN NI ÅÍ HUÛN LÃÛ THY, TÈNH QUNG BÇNH Formatted: Font: 34 pt h CHUN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 60 34 04 10 tê Formatted: Font: 19 pt ́H LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 27 pt uê NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS MAI VĂN XUÂN ́ Formatted: Font: 27 pt HUẾ 2017 i ̀ng ươ Tr Formatted: Font: 13 pt LỜI CAM ĐOAN Formatted Đ Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, Formatted: Space After: pt, Line spacing: 1.5 lines Formatted: Font color: Auto hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn Formatted: Space After: pt PGS TS Mai Văn Xuân Formatted: Font color: Auto ại Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá đưa quan điểm cá nhân sau ho nghiên cứu Luận văn không chép, không trùng lặp với nghiên cứu khoa học cơng bố ̣c K Quảng Bình, ngày 11 tháng năm 2017 Formatted: Font color: Auto Học viên Nguyễn Quang Đạt in Formatted: Font: 13 pt, Font color: Auto Formatted: Space After: pt h Formatted: Font: 13 pt ́H tê ́ uê i ̀ng ươ Tr LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh nỗ lực cố gắng giáo hướng dẫn Formatted: Space After: pt Đ thân, tác giả nhận nhiều quan tâm hướng dẫn tận tình thầy Formatted: Font color: Auto Qua tác giả xin gửi lời cám ơn tới tất người quan tâm giúp ại đỡ suốt thời gian qua Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn đến Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế giảng dạy, trang bị kiến thức cần thiết cho ho tác giả suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài Đặc biệt hơn, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn - PGS.TS Mai Văn Xuân, người Formatted: Font color: Auto tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn ̣c K Đồng thời, tác giả xin cám ơn Ban lãnh đạo Cơng ty TNHH Nam Việt Quảng Bình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả suốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, người thân luận văn cách tốt ́H tê Nguyễn Quang Đạt h Học viên in bên cạnh, quan tâm, ủng hộ, giúp tác giả chuyên tâm nghiên cứu hoàn thành ́ uê ii ̀ng ươ Tr TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đề tài "Nâng cao Hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi huyện Đ Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình" thực với mục tiêu nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng, từ đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu kinh doanh ại trang trại chăn ni huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn hiệu kinh doanh trang trại chăn ni Trình bày nghiên cứu, nội dung tiêu chí đánh giá hiệu kinh ho doanh trang trại chăn nuôi Thế giới Việt Nam Chương 2: Khái quát đặc điểm địa bàn huyện Lệ Thủy tài nguyên, khí hậu, ̣c K đất đai Thực trạng của trang trại chăn nuôi địa bàn huyện lệ thủy qua số liệu thống kê số liệu điều tra Phân tích hiệu kinh doanh 15 trang trại chăn ni điều tra Phân tích SWOT điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức nâng cao hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi huyện Lệ Thủy trang trại chăn nuôi dịa bàn huyện Lệ Thủy in Chương 3: Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu kinh doanh h Một là, giải pháp trang trại chăn ni Trong trọng giải pháp tiết kiệm chi phí thức ăn, sử dụng giống vật nuôi cho suất cao, chủ động tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao suất, chất lượng hiệu chăn nuôi trại chăn nuôi nâng cao hiệu kinh doanh như: Giải pháp nguồn nhân lực, sách quy hoạch đất đai, thị trường tiêu thụ, ứng dụng khoa học công nghệ vốn Thủy, tỉnh Quảng Bình thời gian tới, cần thực đồng có hiệu ́ nhóm giải pháp chủ yếu, là: nhóm giải pháp hiệu tài chính, nhóm giải Kết luận: Để nâng cao hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi huyện Lệ ́H Hai là, giải pháp sách nhà nước chăn nuôi nhằm hỗ trợ trang tê áp dụng mơ hình chăn ni tiên tiến phù hợp với vùng sinh thái, pháp nhân tố ảnh hưởng trang trại chăn nuôi Formatted: Normal, Centered, Space Before: pt, Line spacing: single, Widow/Orphan control iii ̀ng ươ Tr Formatted: Font: 14 pt, Bold DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa CN HQ : HQKD : HQKT : Hiệu kinh tế KTQD : Kinh tế quốc dân LĐ : Lao động NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển Nông thôn SXKD : Sản xuất kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố định Đ STT : Chăn nuôi ại Hiệu Hiệu kinh doanh h in ̣c K ho Formatted: Normal, Centered ́H tê ́ uê iv ̀ng ươ Tr Formatted: Font: 13 pt, Bold MỤC LỤC Formatted Formatted: Normal Đ LỜI CAM ĐOAN .i Formatted: Tab stops: Not at 6.1" LỜI CẢM ƠN ii Formatted: TOC 1, Line spacing: single DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv Formatted: TOC 2, Left MỤC LỤC v Formatted: Tab stops: Not at 6.1" ại TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC iii ho DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xiviii DANH MỤC HÌNH xiiiix MỞ ĐẦU 21 ̣c K Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .21 Formatted: Tab stops: Not at 6.09" Mục tiêu nghiên cứu 32 2.1 Mục tiêu chung 32 2.2 Mục tiêu cụ thể 32 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .32 Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 6.09" Formatted: Tab stops: Not at 6.09" in 3.1 Đối tượng nghiên cứu .32 3.2 Phạm vi nghiên cứu 32 Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 6.09" Formatted: Tab stops: Not at 6.09" 4.1 Phương pháp chọn địa bàn nghiên cứu 43 Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 6.09" h Phương pháp nghiên cứu .43 4.3 Phương pháp tổng hợp .54 4.5 Phương pháp phân tích chuỗi giá trị 76 ́H 4.4 Phương pháp phân tích .54 tê 4.2 Phương pháp thu thập số liệu .54 Formatted: Tab stops: Not at 6.09" CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH Formatted: Tab stops: Not at 6.1" DOANH CỦA TRANG TRẠI 87 uê Cấu trúc luận văn 76 Formatted: Tab stops: Not at 6.09" 1.1.1 Khái niệm vấn đề liên quan 87 Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 6.09" 1.1.2 Nội dung hiệu sản xuất kinh doanh trang trại chăn nuôi tiêu chí đánh giá 1110 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh trang trại 1615 v ́ 1.1 Cơ sở lý luận 87 ̀ng ươ Tr 1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu kinh doanh trang trại 1817 1.1.5 Những nghiên cứuvề hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi giới .1918 Đ 1.1.6 Những nghiên cứu hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi Việt Nam .2120 ại 1.1.7 Nhận xét chung 2322 Formatted: Tab stops: Not at 6.09" 1.2.1 Kinh nghiệm nước 2322 Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 6.09" ho 1.2 Cơ sở thực tiễn .2322 1.2.2 Kinh nghiệm nước .2524 1.2.3 Những kinh nghiệm tham khảo cho trang trại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình .2827 ̣c K CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG HIỆU Formatted: Tab stops: Not at 6.1" QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY 3029 Formatted: Tab stops: Not at 6.09" 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 3029 Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 6.09" in 2.1 Đặc điểm địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình .3029 2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .3837 Formatted: Tab stops: Not at 6.09" Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 6.09" h 2.2.1 Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế 3837 2.2.2.Thực trạng phát triển ngành kinh tế .3938 2.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 4140 2.3 Đánh giá chung tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi 2.3.1 Thuận lợi .4443 2.3.2 Khó khăn, hạn chế .4443 Formatted: Tab stops: Not at 6.09" ́H trường với hiệu kinh doanh trang trại chăn huyện Lệ Thủy 4443 tê 2.2.4 Thực trạng phát triển sở hạ tầng lĩnh vực xã hội 4342 Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 6.09" Formatted: Tab stops: Not at 6.09" 2.4.1 Sự hình thành phát triển trang trại huyện Lệ Thủy .4544 Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 6.09" 2.4.2 Đặc điểm trang trại chăn nuôi huyện Lệ Thủy 4746 ́ uê 2.4 Tình hình phát triển trang trại địa bàn huyện Lệ Thủy 4544 2.5 Thực trạng kinh doanh trang trại chăn nuôi huyện Lệ Thủy 5352 Formatted: Tab stops: Not at 6.09" 2.5.1 Kết sản xuất kinh doanh trang trại huyện Lệ Thủy qua điều tra5352 Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 6.09" 2.5.2 Phân tích hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi điều tra 5554 vi ̀ng ươ Tr 2.5.2 Tình hình tiêu thụ mối quan hệ với thị trường trang trại 6362 Formatted: Tab stops: Not at 6.1" CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA Đ CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY 7170 3.1 Nhóm giải pháp trang trại chăn nuôi 7170 Formatted: Tab stops: Not at 6.09" ại 3.2 Nhóm giải pháp sách nhà nước chăn nuôi nhằm hỗ trợ trang trại chăn nuôi nâng cao hiệu kinh doanh .7372 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho trang trại chăn nuôi 7372 ho 3.2.2 Giải pháp hỗ trợ đất đai quy hoạch phát triển trang trại chăn nuôi 7372 Formatted: Justified, Indent: Left: 0", Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 6.09" 3.2.3 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm cho trang trại chăn nuôi 7473 3.2.4 Giải pháp hỗ trợ trang trại chăn nuôi ứng dụng khoa học công nghệ .7574 ̣c K 3.2.5 Giải pháp huy động vốn cho trang trại chăn nuôi .7675 KẾT LUẬN 7776 Formatted: Tab stops: Not at 6.1" Kết luận .7776 Formatted: Tab stops: Not at 6.09" Kiến nghị 7877 Formatted: Tab stops: Not at 6.1" in TÀI LIỆU THAM KHẢO 8079 LỜI CAM ĐOAN .1 h LỜI CẢM ƠN .2 MỤC LỤC Danh mục bảng biểu .6 MỞ ĐẦU Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .9 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" uê 2.2 Mục tiêu cụ thể .9 Formatted: Tab stops: Not at 5.88" ́H Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .8 tê Danh mục hình Formatted: Tab stops: Not at 5.88" ́ Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .10 4.1 Phương pháp chọn địa bàn nghiên cứu .10 vii Formatted: Tab stops: Not at 5.88" Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" ̀ng ươ Tr 4.2 Phương pháp thu thập số liệu .11 4.3 Phương pháp tổng hợp 11 4.4 Phương pháp phân tích .11 Đ 4.5 Phương pháp phân tích chuỗi giá trị 12 Cấu trúc luận văn 13 Formatted: Tab stops: Not at 5.88" ại CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI 14 1.1 Cơ sở lý luận 14 ho 1.1.1 Khái niệm vấn đề liên quan 14 1.1.2 Nội dung hiệu sản xuất kinh doanh trang trại chăn nuôi tiêu Formatted: Tab stops: Not at 5.88" Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" chí đánh giá 17 ̣c K 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh trang trại 22 1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu kinh doanh trang trại .23 1.1.5 Những nghiên cứuvề hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi giới .24 in 1.1.6 Những nghiên cứu hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi Việt Nam 26 h 1.1.7 Nhận xét chung 28 1.2 Cơ sở thực tiễn 28 1.2.1 Kinh nghiệm nước 28 1.2.3 Những kinh nghiệm tham khảo cho trang trại huyện Lệ Thủy, tỉnh CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN 2.1 Đặc điểm địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 34 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên .34 uê HUYỆN LỆ THỦY 34 ́H Quảng Bình 33 Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" tê 1.2.2 Kinh nghiệm nước 30 Formatted: Tab stops: Not at 5.88" Formatted: Tab stops: Not at 5.88" ́ Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" 2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 41 2.2.1 Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế 41 2.2.2.Thực trạng phát triển ngành kinh tế 42 viii Formatted: Tab stops: Not at 5.88" Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" ̀ng ươ Tr 2.2.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 44 2.2.4 Thực trạng phát triển sở hạ tầng lĩnh vực xã hội .45 2.3 Đánh giá chung tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi Formatted: Tab stops: Not at 5.88" Đ trường với hiệu kinh doanh trang trại chăn huyện Lệ Thủy 46 2.3.1 Thuận lợi 46 ại 2.3.2 Khó khăn, hạn chế 47 2.4 Tình hình phát triển trang trại địa bàn huyện Lệ Thủy 47 2.4.1 Sự hình thành phát triển trang trại huyện Lệ Thủy 47 ho 2.4.2 Đặc điểm trang trại chăn nuôi huyện Lệ Thủy .49 2.5 Thực trạng kinh doanh trang trại chăn nuôi huyện Lệ Thủy .55 2.5.1 Kết sản xuất kinh doanh trang trại huyện Lệ Thủy qua điều ̣c K tra .55 Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" Formatted: Tab stops: Not at 5.88" Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" Formatted: Tab stops: Not at 5.88" Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" 2.5.2 Phân tích hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi điều tra 57 2.5.2 Tình hình tiêu thụ mối quan hệ với thị trường trang trại .64 2.5.2.1 Kết hiệu kinh doanh tác nhân chuỗi cung lợn thịt66 in 2.2.5.2 Phân tích lợi nhuận (thu nhập) tác nhân chuỗi 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC h TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY .72 3.1 Nhóm giải pháp trang trại chăn nuôi .72 Formatted: Tab stops: Not at 5.88" 3.2 Nhóm giải pháp sách nhà nước chăn ni nhằm hỗ trợ 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho trang trại chăn nuôi74 3.2.3 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm cho trang trại chăn nuôi 75 3.2.4 Giải pháp hỗ trợ trang trại chăn nuôi ứng dụng khoa học công nghệ .76 Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … + Not at 5.88" ́H 3.2.2 Giải pháp hỗ trợ đất đai quy hoạch phát triển trang trại chăn nuôi74 tê trang trại chăn nuôi nâng cao hiệu kinh doanh 74 uê 3.2.5 Giải pháp huy động vốn cho trang trại chăn nuôi .77 KẾT LUẬN .78 Kết luận 78 Formatted: Tab stops: Not at 5.88" ́ Kiến nghị .79 TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG Formatted: Justified, Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.4 li, Tab stops: 6.1", Right,Leader: … Formatted: Font: Bold ix ̀ng ươ Tr ại Đ h in ̣c K ho ́H tê ́ uê ̀ng ươ Tr Formatted: Font: 13 pt Hệ thống chăn nuôi trang trại sử dụng Formatted: Left: 1.38", Right: 0.79", Top: 1.18", Bottom: 1.38" Formatted: Font: 13 pt ại Đ h in ̣c K ho ́H tê ́ uê ̀ng ươ Tr  Vườn - chuồng  Ao - chuồng  Chuồng ại Đ Vườn - ao - chuồng h in ̣c K ho ́H tê ́ uê ̀ng ươ Tr Cơng tác phòng ngừa xử lý dịch bệnh: Đánh dấu x vào ô tương ứng * Biện pháp phòng ngừa Đ Tiêm vắc xin Tiêu độc khử trùng Cách ly ại Chọn giống * Biện pháp xử lý dịch bênh ho Sử dụng thuốc chữa bệnh Cách ly Tiêu hủy Ủ hoai mục ̣c K Công tác vệ sinh xử lý chất thải chăn nuôi: Đánh dấu x vào ô tương ứng Xử lý hầm biogas Thả xuống ao cho cá IV NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ RỦI RO CỦA TRANG TRẠI Những khó khăn gặp phải sản xuất kinh doanh ́H tê * Khó khăn q trình sản xuất, kinh doanh h in Bán cho nông dân ́ uê ̀ng ươ Tr  - Thiếu kiến thức kỹ thuật  - Giá không ổn định  - Thiếu lao động  - Thiếu thông tin thị trường  - Giống chưa tốt  - Giá mua đầu vào cao  - Môi trường bị ô nhiễm  - Giá bán sản phẩm thấp  - Thiên tai, dịch bệnh   - Những khó khăn khác - Thiếu nguồn tiêu thụ ại Đ - Thiếu vốn sản xuất  Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt h in ̣c K ho ́H tê ́ uê ̀ng ươ Tr ại Đ h in ̣c K ho ́H tê ́ uê ̀ng ươ Tr Formatted: Font: 13 pt * Khó khăn gặp phải hộ vay tiền ngân hàng tổ chức khác Formatted: Left: 1.38", Right: 0.79", Top: 1.18", Bottom: 1.38" Formatted: Font: 13 pt ại Đ h in ̣c K ho ́H tê ́ uê ̀ng ươ Tr  - Mất nhiều thời gian  - Đi lại nhiều lần  - Phải có tài sản chấp  - Thủ tục rườm rà  - Lý khác - Lãi suất cao Đ - Thời hạn vay ngắn Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt  ại h in ̣c K ho ́H tê ́ uê ̀ng ươ Tr Những rủi thường gặp phải sản xuất, kinh doanh (Ghi rõ ảnh hưởng khí hậu, thời tiết; giá thị trường giống, thức ăn Đ chăn nuôi, thuốc thú y, giá dịch vụ, giá sản phẩm; đầu sản phẩm; thị hiếu người tiêu dùng ) ại V KIẾN NGHỊ CỦA CHỦ TRANG TRẠI ho Cấp quyền sử dụng đất lâu dài: Cho vay dài hạn: Chính sách ưu đãi tín dụng: ̣c K Cho vay nhiều hơn: Phổ biến kiến thức KHKT: Bảo vệ thực vật: Thú y: in Phòng bệnh: Có giống địa phương: h 10 Bảo vệ môi trường: 11 Bao tiêu sản phẩm: VI MỘT SỐ THÔNG TIN THÊM - Khơng  - Có  ́H Dự định phát triển quy mô sản xuất chăn nuôi thời gian tới tê 12 Chính sách bình ổn giá địa phương: ́ uê ̀ng ươ Tr Formatted: Font: 13 pt Nếu có, xin cho biết ý định cụ thể   Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt Đ Nguyện vọng chủ trang trại chủ trương, sách nhà nước Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt ại thời gian tới?   Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/Bà! Formatted: Font: 13 pt ho  Formatted: Font: 13 pt ̣c K CHỦ TRANG TRẠI (Ký ghi rõ họ tên) Formatted: Space After: pt, Line spacing: 1.5 lines h in ́H tê ́ uê Formatted: Left, Tab stops: 2.85", Left + 3.05", Centered ̀ng ươ Tr Page 66: [1] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:36:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Font: 13 pt Page 66: [2] Formatted Space After: pt, Line spacing: 1.5 lines Page 66: [3] Formatted Font: 13 pt Đ Page 66: [3] Formatted Font: 13 pt Font: 13 pt ại Page 66: [3] Formatted 11/16/2017 2:55:00 PM ho Page 66: [4] Formatted Thanh An Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li Formatted Table Page 66: [6] Formatted ̣c K Page 66: [5] Formatted Table Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li Thanh An tê Page 66: [8] Formatted Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Font: 13 pt Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li uê Page 66: [10] Formatted 11/16/2017 2:55:00 PM ́H Page 66: [9] Formatted 11/16/2017 3:00:00 PM h Page 66: [7] Formatted in Font: 13 pt Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Font: 13 pt, Font color: Auto ́ Page 66: [11] Formatted Font: 13 pt Page 66: [11] Formatted Font: 13 pt ̀ng ươ Tr Page 66: [12] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Font: 13 pt Page 66: [13] Formatted Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li Page 66: [14] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Font: 13 pt, Font color: Auto Đ Page 66: [15] Formatted Font: 13 pt Font: 13 pt ại Page 66: [15] Formatted Font: 13 pt Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM ̣c K Page 66: [17] Formatted 11/16/2017 2:55:00 PM ho Page 66: [16] Formatted Thanh An Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li Page 66: [18] Formatted Thanh An Thanh An Font: 13 pt Thanh An tê Page 66: [19] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Font: 13 pt Font: 13 pt Font: 13 pt ́ uê Page 66: [21] Formatted 11/16/2017 2:55:00 PM ́H Page 66: [20] Formatted 11/16/2017 2:55:00 PM h Page 66: [19] Formatted in Font: 13 pt, Font color: Auto 11/16/2017 2:55:00 PM Page 66: [22] Formatted Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li Page 66: [23] Formatted Font: 13 pt, Font color: Auto Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM ̀ng ươ Tr Page 66: [24] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Font: 13 pt Page 66: [25] Formatted Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li Page 66: [26] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Font: 13 pt, Font color: Auto Đ Page 66: [27] Formatted Font: 13 pt Font: 13 pt ại Page 66: [27] Formatted Font: 13 pt Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM ̣c K Page 66: [29] Formatted 11/16/2017 2:55:00 PM ho Page 66: [28] Formatted Thanh An Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li Page 66: [30] Formatted Thanh An Thanh An Font: 13 pt Thanh An tê Page 66: [31] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Font: 13 pt Font: 13 pt Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li ́ uê Page 66: [33] Formatted 11/16/2017 2:55:00 PM ́H Page 66: [32] Formatted 11/16/2017 2:55:00 PM h Page 66: [31] Formatted in Font: 13 pt, Font color: Auto 11/16/2017 2:55:00 PM Page 66: [34] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Font: 13 pt, Font color: Auto Page 66: [35] Formatted Font: 13 pt ̀ng ươ Tr Page 66: [35] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Font: 13 pt Page 66: [36] Formatted Font: 13 pt Page 66: [37] Formatted Font: 13 pt Đ Page 66: [38] Formatted Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li ại Page 66: [39] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Font: 13 pt, Font color: Auto Font: 13 pt Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM ̣c K Page 66: [41] Formatted ho Page 66: [40] Formatted Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li Page 66: [42] Formatted Thanh An Thanh An Font: 13 pt Thanh An tê Page 66: [43] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Font: 13 pt Font: 13 pt Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li ́ uê Page 66: [45] Formatted 11/16/2017 2:55:00 PM ́H Page 66: [44] Formatted 11/16/2017 2:55:00 PM h Page 66: [43] Formatted in Font: 13 pt, Font color: Auto 11/16/2017 2:55:00 PM Page 66: [46] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Font: 13 pt, Font color: Auto Page 66: [47] Formatted Font: 13 pt ̀ng ươ Tr Page 66: [47] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 3:00:00 PM Font: 13 pt Page 66: [48] Formatted Font: 13 pt Page 66: [49] Formatted Space After: pt, Line spacing: Multiple 1.2 li Đ Page 66: [50] Formatted Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Font: 13 pt, Font color: Auto Font: 13 pt Font: 13 pt Font: 13 pt 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM Thanh An 11/16/2017 2:55:00 PM h in ̣c K Page 66: [52] Formatted Thanh An ho Page 66: [51] Formatted ại Page 66: [51] Formatted ́H tê ́ uê ... hoá sở lý luận thực tiễn hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi; ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015; trang trại chăn nuôi. .. tích hiệu kinh doanh 15 trang trại chăn ni điều tra Phân tích SWOT điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức nâng cao hiệu kinh doanh trang trại chăn nuôi huyện Lệ Thủy trang trại chăn nuôi dịa bàn huyện. .. cho trang trại huyện Lệ Thủy, tỉnh CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN 2.1 Đặc điểm địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH của các TRANG TRẠI CHĂN NUÔI ở HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH min , Luận văn thạc sĩ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH của các TRANG TRẠI CHĂN NUÔI ở HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH min

Từ khóa liên quan