Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phòng tài nguyên và môi trường huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

27 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÊ ́H U Ế NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ N ĐẤT ĐAI TẠI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ẠI H O ̣C KI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG ́H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÊ ĐẤT ĐAI TẠI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG N H HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ O ̣C KI Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60340410 Đ ẠI H LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG VĂN LIÊM HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các nội dung nghiên cứu, số liệu Luận văn trung thực kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông Ế tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Tác giả luận văn i Nguyễn Thị Thu Sương LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài nỗ lực thân, tơi nhận hướng dẫn nhiệt tình chu đáo thầy cô giáo giúp đỡ nhiệt tình, ý kiến đóng góp q báu nhiều cá nhân tập thể để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn TS Hồng Văn Liêm – giảng viên Khoa Tài Ế ngân hàng trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp U hồn thành luận văn ́H Tơi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế, thầy, giáo Phòng Đào tạo Sau đại học TÊ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo UBND huyện Phú Vang, Phòng Tài H nguyên Môi trường huyện Phú Vang, Chi cục Thống kê huyện Phú Vang, bà KI luận văn địa phương N nhân dân xã nhiệt tình giúp đỡ tơi thời gian nghiên cứu thực Tơi xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè tạo điều kiện O ̣C mặt cho tơi q trình thực luận văn H Huế, ngày tháng năm 2018 Đ ẠI Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Sương ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Định hướng đào tạo: Ứng dụng; Mã số: 60340410; Niên khóa: 2016 – 2018; Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Văn Liêm Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ U Ế Tính cấp thiết đề tài Những năm gần tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Phú Vang phức tạp Quá trình tổ chức quản lý sử dụng đất bộc lộ tồn tại, TÊ ́H nảy sinh nhiều vấn đề nằm ngồi tầm kiểm sốt như: Sử dụng đất khơng mục đích, tranh chấp lấn chiếm đất đai, khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đất đai ngày nhiều… Để đánh giá công tác quản lý nhà nước đất đai Phòng TN&MT huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn H 2015 – 2017 cần nghiên cứu thực trạng để thấy kết N hạn chế công tác quản lý đất đai để từ đưa giải pháp khắc phục KI nhằm sử dụng nguồn lực đất có hiệu O ̣C Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp thông qua bảng câu hỏi khảo sát: khảo sát 120 cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất huyện Phú Vang Sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích: luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp phân tổ thống ẠI H kê, phân tích – so sánh, tổng hợp phương pháp thống kê mô tả Số liệu thu thập xử lý phân tích với hỗ trợ máy tính phần mềm Excel Đ Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Những hạn chế tồn đọng q trình quản lý nhà nước đất đai phòng TN&MT huyện Phú Vang: Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gặp nhiều khó khăn cơng tác bồi thường giải phóng mặt bằng, số dự án treo, khai thác sử dụng đất không hiệu quả; Công tác quản lý giao đất, cho thuê đất, thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất hiệu quả, trình chậm Tình trạng tranh chấp, khiếu nại diễn thường xuyên; Công tác đăng ký, cấp giấy CNQSDĐ phức tạp thủ tục, q trình kéo dài qua nhiều bước…Qua đó, tác giả đề xuất giải pháp việc hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đất đai phòng TN&MT huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Ký hiệu Nội dung Cơng nghiệp hóa, đại hóa GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng HĐND Hội đồng nhân dân KT – XH Kinh tế - xã hội MNCD Mặt nước chuyên dùng NT, NĐ Nghĩa trang, nghĩa địa QLNN Quản lý nhà nước PNN Phi nông nghiệp SDĐ Sử dụng đất SXKD Sản xuất kinh doanh TN&MT Tài nguyên môi trường UBND Ủy ban nhân dân N KI Văn phòng đăng ký quyền sử dụng Đ ẠI H O ̣C VPDKQSD H TÊ ́H U Ế CNH, HĐH iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH ix Ế PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết đề tài ́H Mục tiêu nghiên cứu .2 TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn .5 H CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI .6 N 1.1 Một số vấn đề chung Quản lý Nhà nước đất đai KI 1.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước đất đai O ̣C 1.1.2 Vai trò quản lý nhà nước đất đai 1.1.3 Nguyên tắc quản lý nhà nước đất đai .9 1.1.4 Mục đích quản lý nhà nước đất đai 10 ẠI defined H 1.2 Nội dung công tác quản lý nhà nước đất đai Error! Bookmark not Đ 1.2.1 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất .Error! Bookmark not defined 1.2.3 Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Error! Bookmark not defined 1.3 Công cụ phương pháp quản lý nhà nước đất đai Error! Bookmark not defined 1.3.1 Công cụ Quản lý Nhà nước đất đai Error! Bookmark not defined v 1.3.2 Phương pháp Quản lý Nhà nước đất đai Error! Bookmark not defined 1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đất đai Error! Bookmark not defined 1.4.1 Điều kiện tự nhiên .Error! Bookmark not defined 1.4.2 Hệ thống luật pháp đất đai .Error! Bookmark not defined 1.4.3 Tình hình kinh tế, xã hội Error! Bookmark not defined 1.4.4 Hoạt động máy quản lý nhà nước đất đai Error! Bookmark not Ế defined U 1.5 Kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước đất đai số địa phương Error! ́H Bookmark not defined 1.5.1 Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình .Error! Bookmark not defined TÊ 1.5.2 Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Error! Bookmark not defined 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho QLNN đất đai phòng Tài ngun Mơi H trường huyện Phú Vang Error! Bookmark not defined N CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI KI PHỊNG TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Error! Bookmark not defined not defined O ̣C 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Vang Error! Bookmark ẠI defined H 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Error! Bookmark not Đ 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội huyện Phú VangError! Bookmark not defined 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Error! Bookmark not defined 2.2 Sơ lược phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Vang Error! Bookmark not defined 2.2.1 Về tổ chức máy Error! Bookmark not defined 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Phòng TN&MT huyện Phú Vang Error! Bookmark not defined vi 2.3 Thực trạng Quản lý Nhà nước đất đai phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Vang Error! Bookmark not defined 2.3.1 Hiện trạng quỹ đất, tình sử dụng đất năm 2017 Error! Bookmark not defined 2.3.2 Biến động đất giai đoạn 2015 – 2017 Error! Bookmark not defined 2.3.3 Thực trạng Quản lý Nhà nước đất đai phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Vang Error! Bookmark not defined Ế 2.4 Đánh giá đối tượng sử dụng đất công tác Quản lý Nhà nước đất đai Bookmark not U phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Vang.Error! ́H defined 2.4.1 Một số thông tin hộ điều tra Error! Bookmark not defined TÊ 2.4.2 Đánh giá đối tượng điều tra công tác Quản lý Nhà nước đất đai Phòng TN&MT huyện Phú Vang Error! Bookmark not defined H 2.4.3 Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi chuyển mục đích sử N dụng đất .Error! Bookmark not defined KI 2.4.4 Đánh giá người dân công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .Error! Bookmark not defined O ̣C 2.4.5 Đánh giá Công tác tra giải khiếu nại, tố cáo quản lý đất đai .Error! Bookmark not defined H 2.4.6 Đánh giá chung người dân công tác quản lý nhà nước đất đai Phòng TN & MT huyện Phú Vang Error! Bookmark not defined ẠI 2.5 Đánh giá chung Error! Bookmark not defined Đ 2.5.1 Những kết đạt Error! Bookmark not defined 2.5.2 Những tồn tại, hạn chế Error! Bookmark not defined 2.5.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Error! Bookmark not defined CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI CỦA PHỊNG TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Error! Bookmark not defined 3.1 Mục tiêu hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đất đai Error! Bookmark not defined vii 3.2 Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đất đai Error! Bookmark not defined 3.3 Giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đất đai phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 3.3.1 Hồn thiện cơng cụ phương pháp Quản lý Nhà nước đất đai phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Vang Error! Bookmark not defined 3.3.2 Hoàn thiện nội dung QLNN đất đai phòng Tài ngun Mơi Ế trường 81 U PHẦN 2: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 11 ́H Kết luận .11 TÊ Kiến nghị 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 PHỤ LỤC 92 H QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN N BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN O ̣C BẢN GIẢI TRÌNH KI NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN + Đ ẠI H XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH Biểu đồ 2.1: Cơ cấu sử dụng đất năm 2017 .Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.2: Giới tính .Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.3: Độ tuổi Error! Bookmark not defined Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Nhà nước đất đại huyện Phú Vang Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Error! Bookmark not defined xi PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Đất đai có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng quốc gia, khu vực, địa phương, tư liệu sản xuất đặc biệt thay được, đất đai khơng có q trình lao động ngành sản xuất khơng có tồn xã hội lồi người…Đất đai thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng cơng trình kinh tế, Ế văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng U Đất đai sản phẩm tự nhiên nên bị giới hạn số lượng, người ́H cải tạo tính chất đất, thay đổi mục đích sử dụng đất song lại khơng thể làm tăng TÊ hay giảm diện tích theo ý muốn Trong đó, tác động kinh tế thị trường, tình hình gia tăng dân số với phát triển xã hội H nghiệp CNH, HĐH đất nước dẫn đến nhu cầu đất đai ngày tăng N gây áp lực ngày lớn tới đất đai Vấn đề trở thành đòi hỏi thiết KI công tác QLNN đất đai Công tác quản lý sử dụng đất mà trờ thành nội dung quan trọng QLNN để đảm bảo sử dụng đất O ̣C mục đích, tiết kiệm, hợp lý, đạt hiểu cao bền vững Mặc dù thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung huyện H Phú Vang nói riêng đạt thành tích đáng kể phát triển KT - XH Huyện Phú Vang sau 15 năm thành lập bước thay đổi theo dáng ẠI dấp đô thị đại Tuy nhiên, với trình CNH, HĐH quản lý Đ nhà nước đất đai gặp phải số bất cập: Tình trạng lấn chiếm, tự chuyển đổi mục đích SDĐ phổ biến: năm 2016, 70 hộ dân thị trấn Thuận An xây dựng nhà dọc tuyến Quốc lộ 49A 53 hộ dân xây dựng nhà, làm móng, đổ đất san khu quy hoạch thôn Thanh Lam Bồ Vinh Thái không quy hoạch phân lô UBND huyện; năm 2017, 68 hộ dân lấn chiếm mặt nước đầm phá xã Phú Diên, Phú Hải Phú Thuận; 16 trường hợp lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng cơng trình trái phép xã Phú Mỹ, Phú An, Phú Thanh, Phú Xuân, Vinh Thái thị trấn Thuận An Có thể thấy năm gần tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện phức tạp Quá trình tổ chức quản lý sử dụng đất bộc lộ tồn tại, nảy sinh nhiều vấn đề nằm tầm kiểm sốt như: Sử dụng đất khơng mục đích, giao đất trái thẩm quyền, tranh chấp lấn chiếm đất đai, quy hoạch sai nguyên tắc, khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đất đai ngày nhiều… Vì vậy, để đánh giá công tác quản lý nhà nước đất đai trình phát Ế triển KT - XH huyện Phú Vang giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, cần U nghiên cứu thực trạng để thấy kết đạt được, mặt tổn ́H công tác quản lý nhà nước đất đai huyện, từ đưa biện pháp khắc phục phù hợp nhằm khai thác sử dụng nguồn lực đất đai có hiệu TÊ Đó nội dung cần nghiên cứu vấn đề mang tính cấp thiết Nhằm góp phần làm sáng tỏ vấn đề nêu trên, tơi chọn đề tài H “Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đất đai phòng Tài nguyên Môi 2.1 Mục tiêu chung KI Mục tiêu nghiên cứu N trường huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm luận văn thạc sỹ O ̣C Trên sở đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước đất đai, nghiên cứu đề xuất giải pháp để hoàn thiện nội dung công tác quản lý Nhà H nước đất đai phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Vang ẠI 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa lý luận cơng tác quản lý Nhà nước đất đai Đ - Phân tích đánh giá thực trạng nội dung công tác quản lý Nhà nước đất đai phòng Tài nguyên môi trường huyện Phú Vang - Đề xuất định hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý Nhà nước đất đai huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: nội dung công tác quản lý Nhà nước đất đai phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế + Chủ quản lý: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Vang + Thời gian: từ năm 2015 đến năm 2017 3.3 Phạm vi nội dung phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Vang, gồm: U Quản lý quy hoạch, kế hoạch SDĐ Ế Luận văn nghiên cứu nhóm nhóm nội dung Quản lý Nhà nước đất đai ́H Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích SDĐ TÊ Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất H Lý tác giả chọn nội dung nội dung gắn liền với N chủ đề nóng thực tiễn, nội dung có nhiều bất cập tình KI trạng quy hoạch treo, quy hoạch không lấy ý kiến cộng đồng dân cư, quy hoạch phá vỡ yếu tố cảnh quan, di tích lịch sử, tranh chấp đất đai, vi phạm pháp luật đất O ̣C đai… Từ góp phần xác định rõ phương hướng có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác Quản lý Nhà nước đất đai phòng Tài H ngun Mơi trường huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ẠI Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Đ Đối với số liệu thứ cấp Số liệu thứ cấp tập hợp từ báo cáo, tổng kết Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Vang sở, ban, ngành huyện giai đoạn 2015 – 2017 Ngồi ra, số liệu thứ cấp tập hợp từ báo cáo, cơng trình nghiên cứu, đề tài có liên quan đến nội dung nghiên cứu; thông tin thông qua phương tiện thông tin đại chúng như: Báo chí, Internet Xử lý phương pháp thống kê mô tả Đối với số liệu sơ cấp Đối tượng điều tra: Để đảm bảo thu thập thơng tin có tính khách quan, đa chiều, nghiên cứu tiến hành điều tra thu thập liệu sơ cấp đối tượng sử dụng đất theo vùng sinh thái, bao gồm: Vùng cồn cát ven biển, vùng đồng vùng đầm phá Chọn mẫu điều tra: Phương pháp chọn mẫu thuận tiện sử dụng xuất phát từ khó khăn việc tiếp cận danh sách tổng thể, khó khăn trình thu thập liệu thực tế Ế Số lượng mẫu điều tra: U - Đối với đối tượng sử dụng đất: Theo Bollen (1989) Hair & cộng sự, cỡ ́H mẫu dùng phân tích nhân tố lần số biến phân tích để kết điều tra có ý nghĩa Do đó, tác giả đưa vào bảng hỏi thức với số lượng 16 ta có 16*5= 80 bảng hỏi H Sử dụng cơng thức: N= Z2(α/2)s2/e2 TÊ biến phân tích thiết kế điều tra nhân số mẫu quan sát Với số biến N Với N số mẫu cần tiến hành nghiên cứu α độ tin cậy KI e sai số cho phép Sau tiến hành điều tra thử cớ mẫu 30 tính độ lệch chuẩn s Ta O ̣C tính cỡ mẫu với độ tin cậy 95% sai số cho phép e= 5% Lúc tính kích thước mẫu theo cơng thức ta tiến hành điều tra H Trên sở dựa vào nguồn lực đảm bảo thực phương pháp xử lý số liệu nêu hạn chế sai sót thất lạc q trình điều tra ẠI định chọn mẫu 120 Đ 4.2 Phương pháp phân tích số liệu Đối với số liệu thứ cấp: Sau thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo, tổng kết phòng, ban ngành huyện giai đoạn 2015 – 2017; từ báo cáo, cơng trình nghiên cứu, đề tài có liên quan đến nội dung nghiên cứu…, tác giả tiến hành tổng hợp phân loại nguồn liệu theo thông tin xử lý chưa xử lý, theo thông tin bao quát chung số liệu thực tế huyện Phú Vang Từ đó, làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến đất đai công tác Quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Phú Vang Đối với số liệu sơ cấp: Trên sở số liệu thu thập làm sạch, tác giả vận dụng phần mềm excel để phân tích Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, so sánh: Mô tả đặc trưng liệu thu thập qua bảng số liệu, so sánh điều kiện, bối cảnh thời gian sử dụng đất đai Phương pháp thống kê mô tả: dùng để phân tích đặc trưng mặt lượng (quy mơ, kết cấu, quan hệ tỷ lệ…) mối liên hệ với mặt chất công Ế tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn nghiên cứu U Phương pháp so sánh: dùng để phân tích đặc điểm tính chất cơng tác ́H quản lý đất đai làm sở để đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp phù hợp Kết cấu luận văn TÊ Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục, nội dung luận văn bao gồm chương: H Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý Nhà nước đất đai N Chương 2: Thực trạng quản lý Nhà nước đất đai phòng Tài nguyên KI mơi trường huyện Phú Vang Chương 3: Giải pháp hồn thiện quản lý Nhà nước đất đai phòng Đ ẠI H O ̣C Tài nguyên môi trường huyện Phú Vang CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Một số vấn đề chung Quản lý Nhà nước đất đai 1.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước đất đai Đất đai nhìn nhận nhân tố sinh thái, với khái niệm đất đai bao gồm tất các thuộc tính sinh học tự nhiên bề mặt trái đất có ảnh hưởng Ế định đến tiềm trạng SDĐ Đất theo nghĩa đất đai bao gồm: Yếu tố U khí hậu, địa hình, đại mạo, tính chất thổ nhưỡng, thủy văn, thảm thực vật tự nhiên, ́H động vật biến đổi đất hoạt động người Khái niệm đầy đủ phổ biến đất đai sau: “Đất đai TÊ diện tích cụ thể bề mặt trái đất, bao gồm tất cấu thành môi trường sinh thái bề mặt như: khí hậu bề mặt, thổ nhưỡng, H dạng địa hình, mặt nước, lớp trầm tích sát bề mặt với nước ngầm khống N sản lòng đất, tập đồn động thực vật, trạng thái định cư người, KI kết người khứ để lại” (Hội nghị quốc tế O ̣C môi trường Rio de Janerio, Brazil, 1993) Quản lý Nhà nước đất đai tổng hợp hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền để thực bảo vệ quyền sở hữu Nhà nước đất H đai Đó hoạt động nắm tình hình SDĐ, phân phối phân phối lại quỹ ẠI đất đai theo quy hoạch, kế hoạch, kiểm tra giám sát trình quản lý SDĐ, điều Đ tiết nguồn lợi từ đất đai Nhà nước nắm tình hình đất đai để Nhà nước biết rõ thơng tin xác số lượng đất đai, chất lượng đất đai, tình hình trạng việc quản lý SDĐ đai Từ đó, Nhà nước thực việc phân phối phân phối lại đất đai theo quy hoạch kế hoạch chung thống Vì vậy, Nhà nước quy hoạch kế hoạch hóa việc SDĐ đai Đồng thời, Nhà nước quản lý việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ, thu hồi đất, quản lý việc chuyển quyền SDĐ, quản lý việc lập quy hoạch, kế hoạch thực quy hoạch, kế hoạch SDĐ Để nắm quỹ đất, Nhà nước thường xuyên tra, kiểm tra chế độ quản lý SDĐ đai Nhà nước tiến hành kiểm tra giám sát trình phân phối SDĐ, kiểm tra, giám sát, phát vi phạm bất cập phân phối sử dụng, Nhà nước xử lý giải vi phạm, bất cập Nhà nước thực quyền điều tiết nguồn lợi từ đất đai để đảm bảo lợi ích cách hài hòa Hoạt động thực thơng qua sách tài đất đai như: Thu tiền SDĐ, thu loại thuế liên quan đến việc Ế SDĐ nhằm điều tiết nguồn lợi phần giá trị tăng thêm từ đất mà không U đầu tư người SDĐ mang lại [14] ́H Từ vấn đề trên, khái niệm QLNN đất đai phối hợp để thực TÊ tốt nhiệm vụ quản lý giao quan quản lý với đơn vị khác thuộc hệ thống QLNN đất đai pháp luật quy định, nhằm mang lại môi trường thuận lợi cho người SDĐ việc thực quyền lợi nghĩa vụ H đất đai, đảm bảo đất đai sử dụng hiệu cao cho mục tiêu KI bền vững huyện [17] N phát triển KT – XH người, cộng đồng, xã hội bảo vệ môi trường O ̣C 1.1.2 Vai trò quản lý nhà nước đất đai Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước giữ quyền định đoạt cao H đất đai việc thực quyền cụ thể: Quyết định mục đích sử dung đất, quy định thời hạn SDĐ, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, định giá đất Trên ẠI sở đó, Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Đ quan nhà nước cấp quyền việc thực nhiệm vụ người đại diện Vai trò Nhà nước quản lý đất đai yêu cầu cần thiết để điều hòa mối quan hệ chủ thể QLNN người SDĐ, vai trò quản lý Nhà nước đất đai sau: Thông qua hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phân bổ đất đai có sở khoa học nhằm phục vụ cho mục đích kinh tế, xã hội đất nước Bằng cơng cụ đó, Nhà nước đảm bảo cho việc SDĐ mục đích, đạt hiệu cao, giúp cho Nhà nước quản lý chặt chẽ đất đai, giúp cho người SDĐ có biện pháp hữu hiệu để khai thác đất Đó mục đích hoạch định từ trước, thông qua quy hoạch, đất đai khơng bị bỏ hoang, xóa bỏ tụ điểm tệ nạn xã hội để xây dựng thành khu vui chơi giải trí Thơng qua cơng tác đánh giá phân hạng đất, Nhà nước nắm toàn quỹ đất số lượng chất lượng làm cho biện pháp KT - XH có hệ thống, có hoa học nhằm SDĐ đai hiệu hợp lý Ế Thông qua việc ban hành tổ chức thực pháp luật đất đai, Nhà nước tạo U sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi ich đáng tổ chức kinh tế, doanh ́H nghiệp, cá nhân quan hệ đất đai Bằng hệ thống pháp luật văn TÊ pháp quy, Nhà nước xác định địa vị pháp lý cho đối tượng sử dụng Trên sở Nhà nước điều chỉnh hành vi đối tượng SDĐ, hành vi hợp pháp, H hành vi không hợp pháp N Thông qua việc ban hành thực hệ thống sách đất đai KI sách giá cả, sách thuế, đầu tư, sách tiền tệ, tín dụng Nhà nước kích thích chủ thể kinh tế, cá nhân sử dụng đầy đủ hợp lý đất đai, tiết kiệm O ̣C đất nhằm nâng cao khả sinh lời đất, để góp phần thực mục tiêu KT XH nước để bảo vệ mơi trường Các sách đất đai công cụ H để Nhà nước thực vai trò quản lý giai đoạn định Nhà nước tạo ẠI mơi trường thơng thống, cải cách thủ tục đầu tư, điều chỉnh công cụ quản Đ lý để tăng đầu tư vào đất Thơng qua việc kiểm tra, giám sát quản lý SDĐ, Nhà nước nắm tình hình diễn biến sử dụng, đất đai, phát triển vi phạm giải vi phạm Với vai trò này, Nhà nước đảm bảo cho quan hệ SDĐ đai vận hành theo quy định Nhà nước Với việc kiểm tra giám sát, Nhà nước có nhiệm vụ phát kịp thời sai xót ách tắc, vi phạm SDĐ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân [12] 1.1.3 Nguyên tắc quản lý nhà nước đất đai Nguyên tắc thống QLNN: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước thống quản lý, huyện thực quyền đại diện chủ sở hữu QLNN đất đai địa bàn quy định pháp luật QLNN đất đai phòng TN&MT nhằm thực việc Nhà nước giao đất, cho thuê tổ chức, quan, đơn vị kinh tế, hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài Nhà nước tạo điều kiện cho người SDĐ phát huy tối đa quyền đất đai, có Ế người SDĐ yên tâm, chủ động liệu sống để đầu tư sản xuất, U có ý thức sử dụng, tránh tượng khai thác kiệt quệ đất đai ́H Nguyên tắc phân quyền gắn liền với điều kiện bảo đảm hồn thành TÊ nhiệm vụ: Cơ quan địa Trung ương địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ quan quyền cấp QLNN đất đai UBND tỉnh thực việc giao đất, cho thuê đất thu hồi đất đai thuộc doanh H nghiệp tổ chức có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp, kiểm tra chặt chẽ tình hình N thực nhiệm vụ cấp huyện, UBND huyện có trách nhiệm, kiểm tra, giám KI sát, hỗ trợ xã thực quyền giao đất, cho thuê đất thu hồi đất cho hộ O ̣C gia đình, cá nhân địa bàn Nguyên tắc tập trung dân chủ: QLNN đất đai phòng phải tuân thủ quy H định pháp luật thực quyền chủ sở hữu toàn dân đất đai, việc tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát hoạt động QLNN huyện trực ẠI tiếp thông qua tổ chức HĐND tổ chức trị - xã hội Đ Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với địa phương vùng lãnh thổ: UBND huyện thống QLNN đất đai theo địa giới hành chính, điều có nghĩa có hài hòa quản lý theo lãnh thổ quản lý theo chuyên ngành Nguyên tắc kế thừa tơn trọng lịch sử: QLNN phòng tn thủ việc kế thừa quy định luật pháp trước đây, tính lịch sử QLNN đất đai qua thời kỳ cách mạng khẳng định việc Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất giao theo quy định Nhà nước cho người khác sử dụng trình thực sách đất đai Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [11] Điều khẳng định lập trường trước sau Nhà nước đất đai, nhiên vấn đề lịch sử yếu quản lý đất đai trước để lại khơng khó khăn cho QLNN đất đai cần xem xét tháo gỡ cách khoa học Nguyên tắc QLNN đất đai nhằm đảm bảo nguyên tắc chủ đạo là: Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo quy hoạch Ế pháp luật, bảo đảm SDĐ mục đích có hiệu Nhà nước giao đất cho U tổ chức cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài Tổ chức cá nhân có trách ́H nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm đất, chuyển quyền SDĐ nhà nước giao theo quy định pháp luật [11] TÊ 1.1.4 Mục đích quản lý nhà nước đất đai Đất đai tài sản quốc gia thể quyền lãnh thổ quốc gia đó, cần H thiết có QLNN đất đai Ngoài yếu tố điều kiện N chuyển sang kinh tế thị trường, yếu tố thị trường, có hình KI thành phát triển thị trường bất động sản, đất đai nhà nhu cầu vật chất thiết yếu người, yếu tố quan trọng bậc cấu thành thị trường O ̣C bất động sản Do việc hình thành đồng loại thị trường nói chung hình thành, phát triển thị trường bất động sản nói riêng tạo động lực phát triển cho H kinh tế [18] ẠI Đối với nước ta, xuất phát từ mục tiêu cách mạng Việt Nam xây dựng Đ Việt Nam thành nước Xã hội chủ nghĩa theo chế thị trường Với mục tiêu vậy, lần đại hội Đảng xác định nước ta theo đường CNH, HĐH xuất phát điểm nước ta từ nước có kinh tế nghèo nàn lạc hậu, phải xây dựng Nhà nước pháp quyền để quản lý lĩnh vực, Nhà nước giao đất cho hộ gia đình sử dụng lâu dài ổn định, Nhà nước cấp GCNQSD đất quyền sở hữu nhà Khi tham gia vào kinh tế thị trường, đất đai có thay đổi chất KT - XH: Từ chổ tư liệu sản xuất, điều kiện sống chuyển sang tư liệu 10 PHẦN 2: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quản lý SDĐ vấn đề khó khăn phức tạp, giai đoạn nay, nước ta tiến hành nghiệp CNH, HĐH đất nước, cần nhiều đất đai cho mục tiêu phát triển KT - XH Vì vậy, cơng tác quản lý SDĐ Ế hết cần thực đồng bộ, thống từ cấp Trung ương tới cấp xã để U quản lý chặt chẽ đất đai, đảm bảo cơng xã hội, góp phần sử dụng đất hiệu ́H bền vững Sau Luật đất đai 2013 đời, nội dụng QLNN đất đai TÊ phòng TN&MT huyện Phú Vang thực tương đối đầy đủ, đạt kết khả quan Tình hình SDĐ địa bàn huyện thời gian gần có H chuyển biến tích cực, đảm bảo SDĐ tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với mục N tiêu phát triển KT - XH toàn địa phương KI Việc SDĐ địa bàn huyện có nhiều thay đổi rõ rệt, sử dụng O ̣C hợp lý nguồn tài nguyên đất đai Trong giai đoạn 2015 – 2017 nhóm đất khơng có biến động lớn, biến động đất đai huyện theo kế hoạch sử dụng mang lại hiệu cao Công tác thống kê, kiểm kê đất đai thực đầy H đủ, quy định pháp luật, đồng thời thông qua công tác quản lý, giám sát ẠI đôn đốc người dân thực đầy đủ nghịa vụ Nhà nước Đ Cơng tác tiếp dân, giải tranh chấp đất đai, nghiêm túc, thẩm quyền có hiệu Tuy nhiên, số vụ việc phức tạp chưa giải triệt để, dứt điểm, thời hạn giải đơn thư chưa đảm bảo theo quy định Kiến nghị Sau nghiên cứu tình hình quản lý SDĐ phòng TN&MT huyện Phú Vang, trước tồn tại, vướng mắc, tơi có số đề nghị sau: Đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện Phú Vang, Sở TN&MT quan tâm tới việc đầu tư trang thiết bị kỹ thuật kinh phí phục vụ cho 11 cơng tác chuyên môn công tác lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, cơng tác quy hoạch, kế hoạch SDĐ Cần đẩy mạnh tiến độ cấp GCNQSD đất, tích cực triển khai thực công tác quy hoạch, kế hoạch SDĐ theo kế hoạch phê duyệt, công tác quy hoạch, kế hoạch phải có định hướng dài hạn phù hợp với tình hình phát triển địa phương Tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật đất đai chủ trương sách pháp luật đất đai để nhân dân hiểu rõ quyền nghĩa vụ đồng thời Ế tự giác thực sách pháp luật U Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất ́H địa bàn huyện, xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm pháp Luật Đất đai UBND tỉnh cấp quyền cần quy định rõ chức năng, trách nhiệm, TÊ nhiệm vụ cụ thể cán địa cấp sở, đồng thời có chế độ bồi Đ ẠI H O ̣C KI N H dưỡng, khuyến khích cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đề 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế Ế hoạch sử dụng đất, Hà Nội U Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Quy ́H định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, Hà Nội TÊ Chính phủ (2013), Nghị số 125/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013, việc điều chỉnh địa giới hành huyện Quảng Trạch, Hà Nội H Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi N tiết thi hành số điều Luật Đất đai năm 2013, Hà Nội nghiệp I, Hà Nội KI Hoàng Anh Đức (1995), Bài giảng QLNN đất đai, Trường Đại học Nông O ̣C Huyện Phú Vang (2016), Niên giám thống kê, Thừa Thiên Huế Đào Thị Thuý Mai (2012), Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử H dụng đất địa bàn thành phố Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ, ẠI Trường Đại học Nơng Nghiệp Hà Nội Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Vang (2017), Số liệu tư liệu Đ Phòng Tài ngun Mơi trường từ năm 2015 đến năm 2017, Thừa Thiên Huế 10 Quản lý hành nhà nước đất đai (2007) Trường Đại học Nông Nghiệp Hà nội 11 Quốc Hội (1992), Hiến pháp năm 1992, Nxb Chính trị QG Hà Nội 12 Quốc Hội (2003), Luật Đất đai, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 13 Quốc Hội (2013), Luật Đất đai, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 14 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng quản lý nhà nước đất đai, Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội 13 15 Ngơ Tơn Thanh (2012), Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Đà Nẵng 16 Nguyễn Thị Thái (2011), Quản lý nhà nước dự án bất động sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Thương Mại 17 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2010), Quyết định số 46/2010/QĐ – UBND ngày 30 tháng 11 năm 2010 ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tỉnh, Ế Thừa Thiên Huế U 18 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2016), Quyết định số 1423/QĐ – UBND ngày 25 năm 2016 huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế ́H tháng năm 2016 việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất TÊ 19 UBND huyện Phú Vang (2016), Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Thừa Thiên Huế H 20 Đặng Hùng Võ (2005), “Tham luận hội thảo”, Đổi hệ thống tài đất N đai, Tài nguyên Môi trường, Hà Nội KI 21 Nguyễn Thế Vinh (2016), Luận án “Hoàn thiện quản lý nhà nước đất đai Các website: O ̣C quyền huyện Tây Hồ” H 23 https://phuvang.thuathienhue.gov.vn Đ ẠI 24 https://www.thuathienhue.gov.vn 14 ... Mơi trường huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế + Chủ quản lý: Phòng Tài nguyên Môi trường. .. O ̣C Tài nguyên môi trường huyện Phú Vang CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Một số vấn đề chung Quản lý Nhà nước đất đai 1.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước đất đai Đất đai nhìn... khoa học quản lý Nhà nước đất đai N Chương 2: Thực trạng quản lý Nhà nước đất đai phòng Tài ngun KI mơi trường huyện Phú Vang Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đất đai phòng Đ ẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phòng tài nguyên và môi trường huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phòng tài nguyên và môi trường huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan