Một số bài tập vận dụng cao phần quy luật di truyền thầy nguyễn duy khánh

4 125 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:28

CHUYÊN ĐỀ : TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Mức độ: Vận dụng vận dụng cao Câu 1: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen năm cặp NST thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm AB D d Ab d NST giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Thực phép lai (P): X X × X Y thu ab ab F1 Ở F1, ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 10% Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tỉ lệ ruồi đực mang tính trạng trội F1 chiếm 14,53% II Tỉ lệ ruồi dị hợp t cặp gen F1 chiếm 17,6% III Ở F1, tỉ lệ ruồi đực có kiểu gen mang alen trội chiếm 15% IV Ở F1, tỉ lệ ruồi mang alen trội kiểu gen chiếm 14,6% A B C D Câu 2: Một loài thực vật, cho hoa đỏ chủng lai với hoa trắng chủng, thu F1 gồm 100% hoa đỏ Cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ :7 hoa trắng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tính trạng màu sắc hoa cặp gen không alen phân li độc lập quy định II Cây F1 có kiểu gen dị hợp t cặp gen III Các F2 có tối đa loại kiểu gen IV Trong tổng số hoa đỏ F2, số đồng hợp t cặp gen chiếm tỉ lệ 1/9 A B C D Câu 3: Một loài thực vật, xét cặp gen A, a B,b phân li độc lập, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Cho (P) có kiểu hình mang tính trạng trội giao phấn với thu F1 gồm loại kiểu hình Lấy tồn F1 có kiểu hình giống (P) cho tự thụ phấn tạo F2 Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Tỉ lệ cá thể có kiểu gen dị hợp t cặp gen tổng số cá thể mang tính trạng trội F2 chiếm 18% B Tỉ lệ cá thể có kiểu gen dị hợp t cặp gen F2 chiếm 4/9 C Cá thể có kiểu hình lặn tính trạng F2 chiếm tỉ lệ 3/36 D Cá thể có kiểu hình giống P F2 chiếm tỉ lệ 24/36 Câu 4: Một lồi động vật, tính trạng màu lơng tương tác gen không alen quy định: kiểu gen có loại alen trội A B quy định lơng đen, kiểu gen có loại alen trội A B quy định lông nâu, kiểu gen khơng có alen trội quy định lơng trắng Cho phép lai (P): AaBb × Aabb thu F1 Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Trong tổng số cá thể thu F1, số cá thể lông đen chiếm tỉ lệ lớn B Nếu cho cá thể lông đen F1 giao phối ngẫu nhiên với thu đời có số cá thể lơng nâu gấp 11 lần số cá thể lông trắng C Trong tổng số cá thể thu F1, số cá thể lông đen có kiểu gen dị hợp t cặp gen chiếm tỉ lệ 12,5% D Ở F1 có kiểu gen quy định kiểu hình lơng nâu Câu 5: Một lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen không alen phân li độc lập quy định Trong kiểu gen, có đồng thời loại alen trội A B cho hoa đỏ, có alen A khơng có alen B cho hoa hồng, có alen B khơng có alen A cho hoa vàng, khơng có alen trội cho hoa trắng Cho hoa đỏ dị hợp t cặp gen lai với (P), thu F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1 có kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang II Cho hoa đỏ F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, đời F2 thu hoa đỏ chủng chiếm tỉ lệ 16/81 III Cho hoa hồng F1 giao phấn với hoa vàng F1, F2 thu hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/9 IV Chọn ngẫu nhiên hoa đỏ F1 cho giao phấn với nhau, xác suất sinh hoa trắng F2 1/81 A B C D Ab Câu 6: Một loài động vật, xét thể đực có kiểu gen Dd giảm phân bình thường Theo lí thuyết, có aB phát biểu sau đúng? I Xét tế bào tiến hành giảm phân, có tế bào giảm phân có hốn vị gen tạo loại giao t với tỉ lệ : : : : : II Nếu khoảng cách gen A B 20cM, cần có tối thiểu tế bào tham gia trình giảm phân để tạo đủ loại giao t III Nếu khơng xảy hốn vị gen, tế bào giảm phân tạo tối đa loại giao t với tỷ lệ : : : IV Xét tế bào giảm phân xảy hoán vị gen tạo số lượng giao t liên kết số lượng giao t hoán vị A B C D Câu 7: Ở loài bướm, cho lai đực mắt đỏ, cánh dài với mắt trắng, cánh ngắn thu F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài Cho F1 giao phối với thu đời F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: đực mắt đỏ, cánh dài : đực mắt trắng, cánh dài : mắt đỏ, cánh dài : mắt đỏ, cánh ngắn : mắt trắng, cánh ngắn : mắt trắng, cánh dài Cho đực F1 lai phân tích, thu mắt đỏ, cánh ngắn Fa chiếm tỉ lệ A 18,75% B 25% C 12,5% D 50% Câu 8: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt gen có alen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X quy định: alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Cho đực mắt đỏ lai với mắt đỏ (P), thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11 mắt đỏ : mắt trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, kiểu hình mắt trắng F2 chiếm tỉ lệ A 16/144 B 1/24 C 7/144 D 1/144 Câu 9: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định bầu dục Biết cặp gen quy định cặp tính trạng thuộc cặp NST Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có tối đa 10 loại kiểu gen khác quần thể II Cây thân cao, tròn có tối đa loại kiểu gen khác qui định III Nếu q trình giảm phân bình thường, có tối đa loại kiểu gen xảy tiếp hợp trao đổi chéo tạo đời có biến dị tổ hợp IV Chọn cặp bố mẹ cho giao phấn, có tối đa 10 phép lai mà đời chắn xuất kiểu hình lặn tính trạng A B C D Câu 10 Một lồi thực vật, tính trạng màu xanh gen nằm phân t ADN lục lạp chi phối Alen A - quy định xanh đậm, alen a quy định xanh nhạt Theo lí thuyết, có thực nghiệm sau đúng? I Cho xanh đậm tự thụ phấn, đời sau thu 100% xanh đậm II Cho xanh nhạt tự thụ phấn, đời sau thu 100% xanh nhạt III Hạt phấn xanh đậm thụ phấn cho hoa xanh nhạt, thu đời sau 100% xanh đậm IV Hạt phấn xanh nhạt thụ phấn cho hoa xanh đậm, thu đời sau 100% xanh nhạt A B C D Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang Câu 11: Một loài động vật, alen A nằm NST thường quy định mỏ ngắn trội hoàn toàn so với alen a quy định mỏ dài Cho cá thể có kiểu gen dị hợp giao phối với F1 gồm loại kiểu hình với tỉ lệ: mỏ ngắn : mỏ dài Tiếp tục cho cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với F2 Theo lí thuyết, F2 có tỉ lệ kiểu gen kiểu nào? A 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa; mỏ ngắn : mỏ dài B 1/9 AA : 4/9 Aa : 4/9 aa; mỏ ngắn : mỏ dài C 1/2 Aa : 1/2 aa; mỏ ngắn : mỏ dài D 2/3 Aa : 1/3 aa; mỏ ngắn : mỏ dài Câu 12: Một loài thú, cho lông đen chủng lai với đực lông trắng chủng F1 đồng loạt lông đen Cho đực lai F1 lai phân tích, đời Fa thu tỉ lệ đực lông trắng : lông đen : lông trắng Nếu cho cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên hệ F2 Theo lí thuyết, số cá thể lông đen F2, đực chiếm tỉ lệ A 1/3 B 1/2 C 3/7 D 2/5 Câu 13 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, có 54% số thân cao, Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Quá trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 40% B F1 có tối đa loại kiểu gen C Ở F1, thân thấp, chiếm 18,75% D Trong số thân cao, chua F1, có 4/7 số có kiểu gen đồng hợp t cặp gen Câu 14: Một lồi động vật, cặp tính trạng màu thân màu mắt cặp gen quy định Cho đực (XY) thân đen, mắt trắng chủng lai với (XX) thân xám, mắt đỏ chủng F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% thân xám, mắt đỏ : 20% đực thân xám, mắt đỏ : 20% đực thân đen, mắt trắng : 5% đực thân xám, mắt trắng : 5% đực thân đen, mắt đỏ Tần số hoán vị gen cá thể F1 A 40% B 20% C 30% D 10% Câu 15: Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân cặp gen (mỗi gen có alen) nằm cặp NST thường khác quy định chịu tác động cộng gộp theo kiểu có mặt alen trội làm chiều cao tăng thêm 10 cm Cho giao phấn cao có chiều cao 270 cm với thấp thu F1, cho F1 tự thụ phấn thu F2 Theo lí thuyết, F2 có chiều cao 240 cm chiếm tỉ lệ A 210/1024 B 120/512 C 120/256 D 30/256 Câu 16 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, quà tròn (P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ: thân cao, hoa đỏ, tròn : thân cao, hoa đỏ, dài : thân thấp, hoa đỏ, tròn : thân cao, hoa trắng, tròn : thân cao, hoa trắng, dài : thân thấp, hoa trắng, tròn Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Ab I Cây P có kiểu gen Dd aB II Ở F1 có tối đa 21 kiểu gen III Cho P lai phân tích, thu đời có kiểu hình thân cao, hoa trắng, dài chiếm tỉ lệ 25% IV Nếu F1 có kiểu gen lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ, tròn F1 Xác suất thu dị hợp t cặp gen 2/3 A B C D Câu 17 Một loài thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn toàn Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P), thu F1 có 100% thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn, thu F2 có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 16% Biết xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách gen 40 cM II Ở F2 có 9% số thân cao, hoa trắng III Ở F2 có 66% số thân cao, hoa đỏ IV Ở F2 có 16% số thân cao, hoa đỏ chủng A B C D Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang Câu 18 Một lồi thực vật, tính trạng hình dạng cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập tương tác kiểu bổ trợ quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A B quy định dẹt; có alen trội A B quy định tròn; khơng có alen trội quy định dài Tính trạng màu sắc hoa cặp gen D, d quy định; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa đỏ : dẹt, hoa trắng : tròn, hoa trắng : dài, hoa đỏ Biết khơng xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Ad I Cây (P) có kiểu gen Bb aD II Lấy ngẫu nhiên tròn, hoa đỏ F1, xác suất thu chủng 20% III Lấy tròn, hoa đỏ cho tự thụ phấn thu đời có số tròn, hoa đỏ chiếm 50% IV Cho (P) lai phân tích đời có loại kiểu hình với tỉ lệ : : : b A B C D Câu 19: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A, a B, b) phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có gen trội A B quy định hoa đỏ; kiểu gen có alen trội A B quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng Gen A B có tác động gây chết giai đoạn phơi trạng thái đồng hợp t trội AABB, Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong lồi có tối đa loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng II Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có tỉ lệ kiểu hình : : III Cho dị hợp cặp gen giao phấn với hoa trắng thu F1 có 25% số hoa đỏ IV Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F1, xác suất chủng 1/3 A B C D Câu 20: Một loài thực vật, xét cặp gen (A, a B, b) quy định cặp tính trạng màu sắc hoa hình dạng Cho chủng hoa đỏ, tròn lai với chủng hoa vàng, bầu dục thu F1 có 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 lai với nhau, F2 thu 2400 thuộc loại kiểu hình khác nhau, có 216 hoa đỏ, bầu dục Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu hoán vị gen xảy bên F1 F2 có loại kiểu gen II Ở F2 ln có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn III Ở F2 ln có 16 kiểu tổ hợp giao t IV Ở F1, hoán vị gen xảy thể đực tần số hốn vị gen thể đực 18% A B C D Nguyễn Duy Khánh Trường THPT Chuyên Hùng Vương SĐT: 0988222106 Trang ... tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách gen 40 cM II Ở F2 có 9% số thân cao, hoa trắng III Ở F2 có 66% số thân cao, hoa đỏ IV Ở F2 có 16% số thân cao, hoa đỏ chủng A B C D Nguyễn. .. 30/256 Câu 16 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định tròn... 1/144 Câu 9: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định bầu dục Biết cặp gen quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bài tập vận dụng cao phần quy luật di truyền thầy nguyễn duy khánh , Một số bài tập vận dụng cao phần quy luật di truyền thầy nguyễn duy khánh

Từ khóa liên quan