de kiem tra 45 phut hinh hoc 12 chuong 1 truong thanh mien hai duong

4 112 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:28

TRƯỜNG THPT THANH MIỆN U ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MƠN: TỐN 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 = SA = 2a , Câu 1: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB = a , AD SA ⊥ ( ABCD ) Tính tang góc hai mặt phẳng ( SBD ) ( ABCD) A B 5 D 5 C Câu 2: Trong hình hình khơng phải đa diện lồi? Hình (I) Hình (II) Hình (III) Hình (IV) A Hình (II) B Hình (III) C Hình (I) D Hình (IV) Câu 3: Cho khối lăng trụ tam giác ABC A′B′C ′ có cạnh đáy a khoảng cách từ A đến a mặt phẳng ( A′BC ) Thể tích khối lăng trụ bằng: 3a 3a 3 2a 2a A B C D 48 16 12 16 Câu 4: Cho khối hộp chữ nhật ABCD A′B′C ′D′ có AB = a , AD = b , AA′ = c Thể tích khối hộp chữ nhật ABCD A′B′C ′D′ bao nhiêu? 1 A abc B abc C 3abc D abc Câu 5: Cho hình lập phương ABCD A′B′C ′D′ Góc hai đường thẳng A′C ′ BD A 60° B 30° C 45° D 90° Câu 6: Hình chóp tam giác S ABC có cạnh đáy 3a , cạnh bên 3a Tính khoảng cách h từ đỉnh S tới mặt phẳng đáy ( ABC ) ? B h = a A h = a C h = 3a D h = a Câu 7: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng tâm O cạnh Cạnh bên SA vng góc với a a, b số tự đáy tam giác SBD Biết khoảng cách SO CD b nhiên Khi giá trị a + b A 12 B 10 C 15 D Câu 8: Cho khối chóp tứ giác có cạnh đáy a , cạnh bên 3a Tính thể tích V khối chóp cho A V = 2a B V = 34a C V = 34a D V = 2a = A′B 4= , CM Câu 9: Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' , M trung điểm BB ' Cho , góc Trang 1/3 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ A′B CM 300 khoảng cách A′B CM Tính thể tích cua khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' 2 B C 2 D Câu 10: Tính thể tích khối lăng trụ tam giác ABC A′B′C ′ biết tất cạnh lăng trụ a a3 3a 3a 3 A a B C D 12 A Câu 11: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng A , AB = a , AC = a Biết thể a3 tích khối chóp Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng ( ABC ) A 3a B a C 3a D a Câu 12: Cho hình chóp S ABC có SA ⊥ ( ABC ) , đáy ABC tam giác Tính thể tích khối chóp S ABC A biết a 12 AB = a , SA = a B a3 C a D a3 Câu 13: Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' có cạnh đáy a , A ' C hợp với mặt đáy góc 60o Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' tính theo a bằng: 2a 3a 3a a3 A B C D Câu 14: Cho khối chóp tích V = 36 ( cm3 ) diện tích mặt đáy B = ( cm ) Chiều cao khối chóp là: A h = 18 ( cm ) B h = ( cm ) C h = ( cm ) D h = 72 ( cm ) Câu 15: Cho khối chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật AB = a , AD = a , SA vng góc với đáy SC tạo với mặt phẳng ( SAB ) góc 30° Tính thể tích V khối chóp cho 2a A V = a3 B V = C V = 6a Câu 16: Khối bát diện khối đa diện loại ? A {4;3} B {5;3} C {3;5} 4a D V = D {3; 4} Câu 17: Khối lăng trụ có diện tích đáy 3a , chiều cao a tích bằng: A a B 3a C a D a 2 Câu 18: Khối lăng trụ ABC A′B′C ′ tích Mặt phẳng ( A′BC ′ ) chia khối lăng trụ thành khối chóp tam giác khối chóp tứ giác tích là: Trang 2/3 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ A B C D Câu 19: Cho lăng trụ đứng ABC A′B′C ′ có đáy tam giác ABC vuông B ; AB = 2a , BC = a , AA′ = 2a Thể tích khối lăng trụ ABC A′B′C ′ là: A 4a 3 B 2a 3 C 4a 3 D 2a 3 Câu 20: Tính thể tích khối chóp tứ giác cạnh đáy a , chiều cao 3a a3 a3 a3 A a B C D 12 Câu 21: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a , SA = a SA vng góc mặt phẳng đáy Góc cạnh SC với mặt phẳng đáy bằng: A 30° B 60° C 45° D 90° Câu 22: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật có SA vng góc với mặt đáy Góc đường thẳng SD mặt phẳng ( ABCD ) 39T 39T 39T 39T A  ASD B  SAD C  BSD D  SDA Câu 23: Cho hình lăng trụ đứng ABC A′B′C ′ , cạnh bên AA′ = a , ABC tam giác vng A có BC = 2a , AB = a Tính khoảng cách từ đỉnh A đến mặt phẳng ( A′BC ) A a 21 B a 21 21 C a 21 D a Câu 24: Cho tứ diện MNPQ Gọi I ; J ; K trung điểm cạnh MN ; MP ; MQ V Tính tỉ số thể tích MIJK VMNPQ 1 1 A B C D   AOB = BOC = COA = 600 và= Câu 25: Cho hình chóp O ABC biết  OA a= ; OB 2a= ; OC 3a Thể tích khối chóp O ABC là: A a3 3 B a3 C a3 2 D a3 - HẾT - Trang 3/3 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dapan A D D B D B B C C B C A B A A D B A D A C D C A C ... Trang 3/3 - Mã đề thi 13 2 - https://toanmath.com/ made 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... đến mặt phẳng ( A′BC ) A a 21 B a 21 21 C a 21 D a Câu 24: Cho tứ diện MNPQ Gọi I ; J ; K trung điểm cạnh MN ; MP ; MQ V Tính tỉ số thể tích MIJK VMNPQ 1 1 A B C D   AOB = BOC =... lăng trụ ABC A ' B ' C ' 2 B C 2 D Câu 10 : Tính thể tích khối lăng trụ tam giác ABC A′B′C ′ biết tất cạnh lăng trụ a a3 3a 3a 3 A a B C D 12 A Câu 11 : Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 45 phut hinh hoc 12 chuong 1 truong thanh mien hai duong , de kiem tra 45 phut hinh hoc 12 chuong 1 truong thanh mien hai duong