Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh mỹ tho

0 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế TRẦN THỊ BÌNH ́H NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI TÊ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN N H VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ THO KI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ H O ̣C MÃ SỐ: 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒNG HỮU HỊA HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn nhiệt tình PGS.TS Hồng Hữu Hồ Các số liệu thơng tin luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá được đưa quan điểm cá nhân sau nghiên cứu Ế Luận văn không chép, không trùng lập với nghiên cứu khoa học ́H U công bố Học viên Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ Tiền giang, ngày 29 tháng 10 năm 2018 i Trần Thị Bình LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu làm luận văn tơi hướng dẫn tận tình q thầy đặc biệt Thầy PGS.TS Hoàng Hữu Hoà Qua tác giả xin gửi lời cám ơn chân thành tới tất người giúp đỡ thời gian qua.Xin gửi lời cám ơn đến tất quý thầy cô trường Đại Học Kinh Tế Huế giảng dạy trang bị kiến thức cần thiết suốt thời gian học tập nghiên cứu đề tài Ế Đồng thời, tác giả xin cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân Hàng TMCP Đầu U Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Mỹ Tho, bạn đồng nghiệp tạo điều ́H kiện thuận lợi để tác giả thực đề tài Trong trình học tập nghiên cứu cố gắng TÊ kiến thức hạn chế, mặt khác chất lượng tín dụng đề tài sâu rộng phức tạp nên kết nghiên cứu luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất H mong nhận ý kiến nhà khoa học nhà chuyên môn để đề N tài nghiên cứu tơi hồn thiện KI Một lần xin chân thành cảm ơn tất người quan tâm giúp đỡ để Tiền giang, ngày 29 tháng 10 năm 2018 Học viên Đ ẠI H O ̣C tác giả hoàn thành luận văn cách tốt Trần Thị Bình ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN THỊ BÌNH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Niên khoá: 2016-2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG HỮU HOÀ Tên đề tài: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN NAM CHI Ế NHÁNH MỸ THO” U Mục tiêu đối tượng nghiên cứu ́H Mục tiêu: Phân tích, đánh gía thực trạng chất lượng tín dụng,luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng BIDV Mỹ Tho thời gian tới TÊ Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng tín dụng NHTM tiếp cận Phương pháp nghiên cứu H hai gốc độ: từ phía ngân hàng từ phía khách hàng N Phương pháp thu thập số liệu: KI Số liệu thứ cấp: Được thu thập thông qua báo cáohoạt động BIDV Mỹ Tho báo cáo hoạt động ngân hàng địa bàn ̣C Số liệu sơ cấp: Được thực thông qua điều tra bảng hỏi H O khách hàng, cán nhân viên đối tượng liên quan Phương pháp phân tích :Phương pháp thống kê mơ tả; phương pháp dãy số ẠI động thái; phương pháp phân tích nhân tố(EFA); phương pháp hồi quy, tương quan; phương pháp kiểm định thống kê Đ Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại; Đánh gía đo lường chất lượng tín dụng BIDV Mỹ Tho hai khía cạnh định tính định lượng giai đoạn 2015-2017; Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Mỹ Thotrong thời gian tới iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng thương mại BIDV: NHTM cổ phần đầu tư phát triểnViệt Nam 3.TMCP: Thương mại cổ phần CLTD: Chất lượng tín dụng TG: Tiền Giang 6.MHB: Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long DNNN: Doanh nghiệp nhà nước 8.DPRR: Dự phòng rủi ro VAMC: Cơng ty quản lý tài sản Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế NHTM: iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ iii Danh mục từ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng viii Ế Danh mục hình vẽ, biểu đồ ix U PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU ́H Tính cấp thiết đề tài TÊ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu H Phương pháp nghiên cứu N Kết cấu luận văn KI PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤTLƯỢNG TÍN DỤNG ̣C CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI H O 1.1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.2 Tín dụng ngân hàng ẠI 1.1.3 Chất lượng tín dụng NHTM 12 Đ 1.1.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu chất lượng tín dụng NHTM .16 1.1.5 Yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng NHTM .18 1.2.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NHTM VÀ ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .19 1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 19 1.2.2.Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan 24 1.2.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 25 1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 26 v 1.3.1 Kinh nghiệm số ngân hàng nước 26 1.3.2 Kinh nghiệm số ngân hàng nước 29 1.3.3 Bài học cho BIDV Mỹ Tho 30 Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNGTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH MỸ THO (BIDV MỸ THO) 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ BIDV MỸ THO 32 Ế 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV Mỹ Tho .32 U 2.1.2 Mơ hình tổ chức BIDV Mỹ Tho 32 ́H 2.1.3 Nguồn lực BIDV Mỹ Tho 34 2.2 CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANHTÍN DỤNG TẠI BIDV MỸ TÊ THO 36 2.2.1 Quy định cho vay khách hàng BIDV Mỹ Tho .36 H 2.2.2 Tóm tắt quy trình tín dụng BIDV Mỹ Tho .38 N 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Mỹ Tho giai đoạn 2015- 2017 .40 KI 2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG CỦA BIDV MỸ THO .52 ̣C 2.3.1 Thông tin khách hàng tham gia khảo sát .52 H O 2.3.2 Kiểm Định Thang Đo CLTD Bằng Hệ Số Tin Cậy Cronbach Alpha 54 2.3.3 Đánh giá thang đo CLTD phân tích nhân tố khám phá (EFA) 56 ẠI 2.3.4 Phân tích yếu tổ ảnh hưởng đến CLTD 58 2.3.5 Kiểm định khác biệt đánh giá chất lượng tín dụngtheo đặc điểm cá nhân Đ (T-TEST VÀ ANOVA) 63 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI BIDV MỸ THO 66 2.4.1 Những kết hạn chế từ phía ngân hàng theo nguồn số liệu thứ cấp 66 2.4.2 Những kết hạn chế chất lượng tín dụng theo đánh giá khách hàng 69 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 70 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG- GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI BIDV MỸ THO 74 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 74 vi 3.1.1 Định hướng chung 74 3.1.2 Các tiêu tín dụng cụ thể 74 3.2 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 75 3.2.1 Tăng trưởng tín dụng gắn với cấu khách hàng 75 3.2.2 Nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn bền vững 76 3.2.3 Kiểm sốt cấu tín dụng lĩnh vực tín dụng tiềm ẩn rủi ro 78 Ế 3.2.4 Quyết liệt xử lý thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng nợ bán VAMC 79 U 3.2.5 Nâng cao cấu trúc tảng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động tín dụng, ́H thực lộ trình áp dụng Basel II BIDV 80 3.2.6 Công tác kiểm tra kiểm soát 80 TÊ 3.2.7 Công tác khác 80 3.2.8 Giải pháp rút dựa vào đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng khách hàng 81 H 3.2.9 Giải pháp hỗ trợ đẩy mạnh chât lượng tín dụng 82 N PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .84 KI KẾT LUẬN 84 KIẾN NGHỊ 84 ̣C DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .88 H O PHỤ LỤC 90 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN ẠI BIÊN BẢN CỦA HỒI ĐỒNG BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Đ BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỮA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1: Tên bảng Trang Tổng hợp tình hình HĐV BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 .40 Bảng 2.2: Tỷ trọng VHĐ BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 .41 Bảng 2.3: Tổng hợp dư nợ TCTD địa bàntỉnh Tiền Giang từ 2015- 2017 43 Cơ cấu dư nợ BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 44 Bảng 2.5: Tình hình nợ xấu BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 46 Bảng 2.6: Cơ cấu nhóm nợ BIDV Mỹ Tho qua năm 2015 – 2017 47 Bảng 2.7: Vòng quay vốn tín dụng BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 ́H U Ế Bảng 2.4: Bảng 2.8 TÊ .49 Tỷ suất lợi nhuận tổng dư nợ cho vay BIDV Mỹ Tho H qua năm 2015-2017 .50 Tóm tắt kết kiểm định cronbach’s alpha .55 Bảng 2.10: Kết phân tích EFA cho yếu tố ảnh hưởng đến CLTD 57 Bảng 2.11: Ma trận tương quan biến mơ hình .59 Bảng 2.12: Kết phân tích hệ số hồi quy 60 Bảng 2.13: Kết kiểm định phù hợp mơ hình .60 KI ̣C Mức độ giải thích mơ hình 61 Bảng thống kê giá trị phần dư .62 Bảng 2.16: Kết kiểm định khác biệt đánh giá CLTD theogiới tính 63 Đ ẠI Bảng 2.15: H O Bảng 2.14: N Bảng 2.9: Bảng 2.17: Trung bình chất lượng tín dụng theo giới tính 64 Bảng 2.18: Kết kiểm định khác biệt đánh giá CLTD theo học vấn 64 Bảng 2.19: Trung bình về đánh giá chất lượng tín dụng theo học vấn .64 Bảng 2.20: Kết kiểm định khác biệt đánh giá CLTD theo độ tuổi 65 Bảng 2.21: Trung bình đánh giá chất lượng tín dụng theo độ tuổi 65 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên Hình 1.1: Trang Mối quan hệ chất lượng tín dụng hài lòng khách hàng 25 Hình 1.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất .25 Biểu đồ 2.1: Tổng hợp tình hình HĐV BIDV Mỹ Tho qua năm 20152017 41 Tỷ trọng VHĐ BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 41 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ BIDV Mỹ Tho qua năm 2015-2017 44 Biểu đồ 2.4: Tỷ suất lợi nhuận tổng dư nợ cho vay BIDV Mỹ Tho ́H U Ế Biểu đồ 2.2: qua năm 2015-2017 50 Biểu đổ tỷ lệ giới tính khách hàng 52 Biểu đồ 2.6: Biểu đồ tỷ lệ độ tuổi khách hàng 53 Biểu đồ 2.7: Biểu đồ tỷ lệ trình độ học vấn khách hàng 53 Biểu đồ 2.8: Đánh giá khách hàng yếu tố CLTD 69 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ Biểu đồ 2.5: ix PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển kinh tế thị trường, nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế ngày gia tăng họat động tín dụng ngân hàng kênh cung cấp vốn hấp dẫn đáp ứng, hỗ trợ nhu cầu vốn cho phát triển, tăng trưởng kinh tế Ế Trong hoạt động kinh doanh hoạt động tín dụng đóng vai trò chủ U yếu Chất lượng tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng trongnhững mục ́H tiêu hàng đầu ngân hàng nhằm tạo tăng trưởng tín dụng cách ổn định, bền vững góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước TÊ Hoạt động tín dụng mang tính chất định đến thành cơng ngân hàng Sự tranh giành thị phần ngân hàng thương mại mạnh H mẽ, nên thường dẫn đến việc nới lỏng điều kiện giải cho vay để thu hút N khách hàng tăng trưởng dư nợ Đây nguyên nhân làm ảnh hưởng đến KI chất lượng tín dụng ngân hàng Trong bối cảnh hội nhập kinh tế yêu cầu phát triển bền vững, mục ̣C tiêu BIDV xác định là: trở thành Tập đồn Tài chính- Ngân hàng đa sở H O hữu, kinh doanh đa lĩnh vực, hoạt động theo thông lệ quốc tế, chất lượng ngang tầm với Tập đồn Tài chính- Ngân hàng tiên tiến khu vực Đông Nam Á.Với ẠI phương châm hoạt động “Chia hội, hợp tác thành cơng”.Từ BIDV Đ xác định rõ xứ mệnh Là chi nhánh BIDV Việt Nam, BIDV Mỹ Tho với kỳ vọng nâng cao chất lượng tín dụng ngày hiệu hơn, góp phần vào tăng trưởng ổn định, bền vững lâu dài đơn vị ngành Tuy nhiên thực tế họat động tín dụng BIDV Mỹ Tho nhiều bất cập, tỷ lệ nợ q hạn cao gây nên nhiều khó khăn tới phát triểncủa chi nhánh.Nhằm hạn chế tồn nói nên tơi chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Mỹ Tho” làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở phân tích, đánh gía thực trạng chất lượng tín dụng,luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng BIDV Mỹ Tho thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn chất lượng tín dụng ngân Ế hàng thương mại; U - Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng Ngân Hàng TMCP ́H Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi Nhánh Mỹ Tho giai đoạn 2015–2017; - Đề xuất định hướng giải pháp nhẳm nâng cao chất lượng tín dụng TÊ BIDV Mỹ Tho đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu H 3.1 Đối tượng nghiên cứu N - Nội dung nghiên cứu: chất lượng tín dụng NHTM tiếp cận KI hai gốc độ: từ phía ngân hàng từ phía khách hàng - Đối tượng khảo sát: khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng BIDV Mỹ Tho ̣C 3.2 Phạm vi nghiên cứu H O - Phạm vi không gian: BIDV Việt Nam chi nhánh Mỹ Tho - Phạm vi thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng giai đoạn 2015- 2017, ẠI điều tra khách hàng năm 2017, đề xuất giải pháp đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Đ 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.1.1 Số liệu thứ cấp: số liệu, tài liệu thực tế BIDV Mỹ Tho lưu trữ phòng khách hàng phòng quản lý nội bộ; sách chuyên khảo, tạp chí chuyên ngành… 4.1.2 Số liệu sơ cấp - Xác định quy mô mẫu : n>= 5.k Với n số mẫu quan sát, k số biến nghiên cứu Trong có 26 biếnnghiên cứu chia thành nhóm nhân tố nguồn lực, kết quả, trình, quản lý, hình ảnh trách nhiệm Như cỡ mẫu tối thiểu cần x 26 = 130 mẫu - Phương pháp chọn mẫu: Phương pháp chọn mẫu thuận tiện - Thiết kế bảng hỏi: Bảng hỏi thiết kế sẵn để thu thập thơng tin gồm hai phần chính: + Phần I: Thông tin chung đối tượng khảo sát Ế + Phần II: Nội dung thông tin cần khảo sát(Số biến cần thu thập thông tin) U Sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện phi xác suất để áp dụng mơ ́H hình nghiên cứu Chọn mẫu phi xác suất chọn mẫu theo ý định chủ quan người nghiên TÊ cứu Các đơn vị mẫu chọn địa điểm vào thời gian định.Đứng trước ngân hàng gặp nhờ họ đánh vào bảng khảo sát Vậy N mẫu phi xác suất thuận tiện H khảo sát dựa tính “dễ tiếp xúc” + “ hội thuận tiện” biểu chọn KI Ưu điểm phi xác suất thuận tiện dễ dàng tập hợp đơn vị mẫu Nhược điểm không đạt độ xác thực cao ̣C 4.2 Phương pháp tổng hợp số liệu H O - Phương pháp tổng hợp: sử dụng phương pháp phân tổ thống kê để hệ thống hóa tổng hợp số liệu điều tra theo tiêu thức phù hợp với mục tiêu nghiên cứu ẠI - Số liệu điều tra xử lý tính toán theo sản phẩm phần mềm SPSS Excel Đ 4.3 Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê mơ tả sử dụng để phân tích cácđối tượng nghiên cứu mặt lượng (quy mô, cấu, quan hệ tỷ lệ …) mối quan hệ với mặt chất sở số liệu tổng hợp - Phương pháp dãy số thời gian vận dụng để phân tích động thái hoạt động kinh doanh chất lượng tín dụng BIDV Mỹ Tho giai đoạn 2015 – 2017 - Phương pháp phân tích nhân tố EFA dùng để xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng BIDV Mỹ Tho; phương pháp hồi quy sử dụng để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng BIDV Mỹ Tho với kiểm định thống kê phù hợp 4.4 Phương pháp chuyên gia Vận dụng kinh nghiệm tri thức chuyên sâu chuyên gia lãnh đạo, cán quản lý để làm sáng rõ vấn đề có tính phức tạp làm đưa Ế kết luận có tính khoa học thực tiễn U Tất phương pháp dựa sở phương pháp vật biện ́H chứng phương pháp tiếp cận đối tượng nghiên cứu theo quan điểm toàn diện, phát triển hệ thống TÊ Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm 03 chương: H Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn chất lượng tín dụng ngân hàng N thương mại; KI Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Mỹ Tho; ̣C Chương 3: Đinh hướng giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân Đ ẠI H O hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Mỹ Tho PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤTLƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm NHTM Ế Hoạt động NHTM phần tương tự doanh nghiệp kinh U doanh bình thường khác NHTM giống doanh nghiệp bình thường chỗ ́H pháp nhân, có vốn tự có riêng, có máy quản lý hoạt động nhằm vào mục đích lợi nhuận, q trình hoạt động NHTM, TÊ phát sinh khoản mục chi phí, phải làm nghĩa vụ với ngân sách thuế… Tất điều nói lên rằng: Kinh doanh NHTM loại kinh doanh H bình thường khơng có đặc biệt Nhưng nhìn vào đối tượng kinh doanh N NHTM thấy kinh doanh NHTM loại hình kinh doanh đặc KI biệt.[4] Khác với doanh nghiệp khác, NHTM không trực tiếp tham gia sản xuất ̣C lưu thơng hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội thông qua việc H O cung cấp vốn tín dụng cho kinh tế, thực chức trung gian tài dịch vụ ngân hàng Đối tượng kinh doanh NHTM nói quyền sử dụng vốn tiền tệ thông qua nghiệp vụ tín dụng tốn NHTM Việc ẠI NHTM cấp tín dụng cho kinh tế hành vi tạo tiền NHTM Hành vi Đ tạo tiền NHTM lại dựa sở thu hút tiền gửi dân cư tổ chức kinh tế xã hội kinh tế tổ chức kinh tế- xã hội phạm vi quốc tế Ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế, hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, cung cấp số dịch vụ cho khách hàng ngược lại nhận tiền gửi khách hàng với hình thức khác Nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng thương mại phong phú đa dạng với phát triển khách hàng, khoa học kỹ thuật kinh tế xã hội, hoạt động Ngân hàng thương mại có nhiều phương pháp mới, nghiệp vụ kinh doanh không thay đổi nhận tiền gửi hoạt động cho vay, đầu tư Qua Ngân hàng thương mại sách tài tiền tệ Quốc gia thực cách nhanh chóng nhờ mà việc kiểm soát hoạt động doanh nghiệp theo luật pháp dễ dàng Sự đời, tồn phát triển Ngân hàng gắn liền với phát triển kinh tế đời sống xã hội Trong chế thị trường, Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng Ế doanh nghiệp chúng doanh nghiệp đặc biệt tài sản U trình kinh doanh Ngân hàng thương mại phụ thuộc vào ́H khách hàng TÊ Mặt khác, hàng hóa mà Ngân hàng kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt, nhậy cảm với biến đổi thị trường tình hình kinh tế xã hội H Tóm lại:Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động N chủ yếu thường xuyên nhận tiền ký gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn KI trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán.[6] ̣C 1.1.1.2 Chức ngân hàng thương mại: H O NHTM có chức sau: chức thủ quỹ, chức trung gian toán chức trung gian tín dụng + Chức thủ quỹ: ẠI NHTM nhận tiền gửi, giữ tiền, bảo quản tiền, thực yêu cầu rút tiền, Đ chi tiền chủ thể kinh tế Chức giúp cho số tiền gửi khách hàng đảm bảo an tồn mà có tác dụng sinh lợi cho đồng vốn tạm thời nhàn rỗi, từ nâng cao hiệu sử dụng vốn + Chức trung gian toán: Trên sở thực chức thủ quỹ, NHTM thay mặt cho khách hàng trích tiền tài khỏan trả cho người thụ hưởng, chuyển tiền nhận tiền vào tài khoản theo ủy nhiệm chi khách hàng Chức trung gian toán có ý nghĩa lớn kinh tế tạo điều kiện thuận lợi giúp cho khách hàng tốn nhanh chóng, hiệu an tồn Từ đẩy nhanh q trình lưu thơng hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Chức trung gian toán tiền đề sở để NHTM tạo tiền ghi sổ, góp phần tăng qui mơ tín dụng cho kinh tế, vừa tiết kiệm tiền mặt lưu thơng dẫn đến tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ vừa tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch vụ ngân hàng khác phát triển Ế Mặt khác chức trung gian toán làm tăng uy tín ngân hàng U lên thơng qua dịch ngân hàng khác khuyếch trương ́H + Chức trung gian tín dụng: TÊ Ngân hàng huy động tập trung nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi kinh tế để tạo lập nguồn vốn cho vay sử dụng nguồn vốn vay đáp ứng nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh tiêu dùng chủ thể khác H kinh tế Như ngân hàng vừa vay lại vừa cho vay hay ngân N hàng vừa “mua tiền” lại vừa “bán tiền” phần tiền chênh lệch giá “bán” KI giá “mua” phần lợi nhuận NHTM.[6] ̣C 1.1.1.3 Các nghiệp vụ NHTM H O + Nghiệp vụ nguồn vốn: Đâylà nghiệp vụ tạo nguồn vốn kinh doanh cho NHTM Hoạt động nguồn vốn phản ánh thông qua kết cấu nguồn vốn NHTM, bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn ẠI huy động vốn vay Vốn chủ sở hữu (vốn tự có): ngân hàng phải có số Đ vốn tự có làm điều kiện hình thành trì hoạt động kinh doanh Vốn tự có thường chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn NHTM.Vốn tự có gồm: Vốn điều lệ vốn riêng ngân hàng chủ sở hữu đóng góp, vốn điều lệ phải lớn vốn pháp định Vốn điều lệ phụ thuộc vào hình thức sở hữu ngân hàng, ngân hàng quốc doanh vốn điều lệ vốn góp Nhà nước, ngân hàng cổ phần vốn điều lệ vốn góp cổ đơng, ngân hàng tư nhân vốn điều lệ vốn cá nhân Nếu ngân hàng liên doanh vốn điều lệ vốn góp bên liên doanh Vốn điều lệ ghi điều lệ hoạt động ngân hàng giấy phép kinh doanh NHTM Các quỹ NHTM bao gồm: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng Các quỹ khác… Tất quỹ trích từ lợi nhuận ròng hàng năm NHTM Ế + Nghiệp vụ sử dụng vốn: U Nghiệp vụ tài sản có nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn NHTM vào hoạt ́H động: cho vay, đầu tư, góp vốn, kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán,… Nghiệp vụ ngân quỹ: NHTM phải sử dụng phần nguồn vốn TÊ để trang trải nhu cầu toán thường xuyên khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh NHTM Tiền dự trữ NHTM gồm: tiền mặt H quỹ, tiền gửi NHTM khác tiền gửi NHNN N Nghiệp vụ cho vay: NHTM sử dụng phần lớn nguồn vốn vào việc KI cho vay tất thành phần kinh tế xã hội Nghiệp vụ cho vay chiếm tỷ trọng lớn nên hoạt động sinh lời chủ yếu NHTM ̣C Nghiệp vụ đầu tư: ngồi việc sử dụng vốn vay, NHTM sử dụng H O phần vốn để đầu tư vừa để sinh lời vừa để phân tán rủi ro Nghiệp vụ tài sản có khác: NHTM sử dụng vốn đầu tư mua sắm tài sản, ẠI khoản phải thu + Nghiệp vụ trung gian hoa hồng: Đ Ngồi hai nghiệp vụ trên, NHTM thực dịch vụ ngân hàng NHTM trung gian cung ứng dịch vụ ngân hàng nhằm thực uỷ nhiệm khách hàng, yêu cầu khách hàng, qua ngân hàng hưởng thù lao từ việc làm trung gian Việc thực nghiệp vụ trung gian mang lại thu nhập cho NHTM mà tạo điều kiện phát triển mở rộng nghiệp vụ tài sản nợ tài sản có đồng thời nâng cao uy tín NHTM thị trường Các nghiệp vụ trung gian NHTM đa dạng : nghiệp vụ chuyển tiền, nghiệp vụ phát hành thư tín dụng, nghiệp vụ uỷ thác, nghiệp vụ mua bán cơng trái, q kim, ngoại tệ, phát hành, đăng ký hộ cổ phiếu phát hành, cho thuê két sắt, cung cấp thông tin tưvấn kinh doanh, tư vấn quản trị doanh nghiệp, lý tài sản xí nghiệp bị phá sản,…[8] Hiện nay, NHTM tìm biện pháp để gia tăng tỷ lệ nguồn thu từ nghiệp vụ trung gian tổng thu nhập NHTM, mức độ rủi ro nghiệp vụ thấp, chi phí đầu tư khơng cao Ế 1.1.2 Tín dụng ngân hàng U 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng ́H Tín dụng ngân hàng quan hệ vay mượn vốn tiền tệ phát sinh ngân hàng với chủ thể kinh tế, cá nhân xã hội theo ngun tắc hồn trả có TÊ thời hạn Ngân hàng định chế tài trung gian, quan hệ tín dụng với chủ thể kinh tế khác ngân hàng vừa người vay, vừa H người cho vay.[5] N Trong thực tế, đề cập đến tín dụng ngân hàng, thường xem xét KI giác độ ngân hàng người cho vay Nếu xem ngân hàng gốc độ người cấp tín dụng, tín dụng ngân hàng phân chia thành loại đây: Dựa vào mục đích vay: ̣C  H O Tín dụng sản xuất kinh doanh: ngân hàng cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh chủ thể kinh tế lãnh vực: công nghiệp, ẠI thương nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, bưu viễn thơng, dịch vụ,… Tín dụng tiêu dùng: ngân hàng cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Đ cá nhân mua sắm vật dụng, trang trãi chi phí đời sống chữa bệnh, học tập, du lịch, cưới hỏi… cho vay thơng qua phát hành thẻ tín dụng  Căn vào thời hạn tín dụng: Tín dụng ngắn hạn: theo qui định Việt Nam tín dụng ngắn hạn có thời hạn tối đa đến 12 tháng Cho vay ngắn hạn sử dụng chủ yếu để bù đắp nhu cầu vốn lưu động tạm thời thiếu doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân Tín dụng trung hạn: loại cho vay với thời hạn năm đến năm, chủ yếu để phục vụ cho việc tiêu dùng, mua sắm, thay thế, sữa chữa để phục vụ cho sản xuất với qui mơ khơng lớn Tín dụng dài hạn: loại cho vay với thời hạn vay năm Cho vay dài hạn nhằm bù đắp nguồn vốn thiếu hụt dài hạn để mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng,…  Căn vào hình thức đảm bảo: Tín dụng khơng có đảm bảo: ngân hàng cho vay dựa sở uy tín, tín Ế nhiệm khách hàng vay U Tín dụng có đảm bảo: ngân hàng cho vay sở phải có đảm bảo Căn vào hình thức vốn tín dụng: TÊ  ́H tài sản người vay bảo lãnh chủ thể thứ ba Tín dụng tiền: loại cho vay mà hình thức vốn tín dụng ngân hàng cung cấp tiền Căn vào phương pháp hoàn trả: KI  N hàng cung cấp tài sản H Tín dụng tài sản: loại cho vay mà hình thức vốn tín dụng ngân Tín dụng trả góp: hình thức vay mà khách hàng vay phải hoàn trả dần vốn ̣C gốc lãi theo định kỳ H O Tín dụng phi trả góp: hình thức vay mà khách hàng vay phải hoàn trả toàn vốn gốc lần khoản vay đến hạn ẠI Tín dụng hồn trả theo u cầu: loại hình cho vay mà việc thu nợ ngân hàng thực theo yêu cầu hoàn trả người vay thời hạn hợp Đ đồng thỏa thuận  Căn vào tính chất hồn trả: Tín dụng hồn trả trực tiếp: ngân hàng cho vay việc hoàn trả nợ vay thực trực tiếp người vay Tín dụng hồn trả gián tiếp: loại cho vay mà việc trả nợ không thực trực tiếp người vay mà phải gián tiếp thông qua người thụ lệnh người vay, khoản vay thực thông qua việc mua lại khế ước nợ chứng từ nợ phát sinh thời hạn tốn 10  Các loại tín dụng khác: Ngồi hình thức tín dụng phổ biến kể trên, kinh tế số loại hình tín dụng khác phổ biến tín dụng doanh nghiệp, tín dụng tư nhân Tín dụng doanh nghiệp: quan hệ tín dụng trực tiếp doanh nghiệp với hộ gia đình, cá nhân xã hội Trong đó, doanh nghiệp người cho vay bán chịu hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng người vay doanh nghiệp phép phát hành loại trái phiếu thị trường tài Ế Tín dụng tư nhân: quan hệ tín dụng trực tiếp hộ gia đình, cá nhân U xã hội Đây hình thức tín dụng xuất từ lâu đời có hình thức ́H cho vay nặng lãi Hình thức tín dụng khơng góp phần vào việc cải thiện đời sống người lao động mở rộng sản xuất Ngồi ra, dân cư xuất TÊ hình thức cho vay hỗ trợ vốn lẫn để khắc phục khó khăn tạm thời sống phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh nhỏ tự giác tổ chức thành N 1.1.2.2 Vai trò tín dụng ngân hàng H hội, quỹ, phường để tương trợ lẫn nhau.[9] KI Tín dụng ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng, cơng cụ điều tiết khai thác hiệu quả, tạo quy trình vận động liên tục vốn ̣C Điều thể qua vai trò tín dụng ngân hàng kinh  H O tế, ngân hàng với khách hàng thể sau: Đối với kinh tế ẠI + Tín dụng ngân hàng cầu nối cung cầu vốn kinh tế, giúp cân chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu Từ giúp sử dụng nguồn tiền có Đ hiệu + Tín dụng ngân hàng kênh đầu tư chủ lực, tạo nguồn vốn hỗ trợ cho trình sản xuất thực bình thường liên tục, động lực giúp tăng trưởng kinh tế + Góp phần thúc đẩy việc sử dụng vốn hiệu quả,cũng cố chế độ hạch toán kinh tế, xuất phát từ đặc trưng tín dụng ngân hàng cho vay có hồn trả có lơi tức thúc đẩy người vay có phương án kinh doanh có hiệu 11 + Tín dụng ngân hàng giúp mở rộng kinh tế đối ngoại, mở rộng quan hệ kinh tế với nước  Đối với ngân hàng Đối với ngân hàng tín dụng ngân hàng hoạt động chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn từ 60% đến 80 % tổng tài sản ngân hàng Là nguồn thu đem lại lợi nhuận chủ yếu ngân hàng Nhưng tạo rủi ro, thất lớn chí làm phá sản ngân hàng Đối với khách hàng Ế  U + Tạo cân vốn, qua chức trung gian tài giúp ́H nơi thừa vốn sang nơi thiếu hụt vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho trình sản xuất kinh doanh thuận lợi TÊ + Thơng qua tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho người vay vốn phải có trách nhiệm hoàn trả gốc lãi thời gian định Góp phần thúc đẩy họ H phải tích cực tham gia sản xuất để thu hồi vốn tạo lợi nhuận trả nợ cho ngân N hàng.[7] * Khái niệm Khái niệm chất lượng tín dụng: ̣C  KI 1.1.3 Chất lượng tín dụng NHTM H O Chất lượng tín dụng khái niệm dùng để phản ánh mức độ rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại ẠI Chất lượng tín dụng đáp ứng yêu cầu khách hàng(người gửi tiền người vay tiền) phù hợp với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tồn Đ phát triển ngân hàng Chất lượng tín dụng hình thành bảo đảm từ hai phía Ngân hàng khách hàng Bởi chất lượng hoạt động Ngân hàng phụ thuộc vào thân Ngân hàng mà phụ thuộc vào chất lượng hoạt động doanh nghiệp  Khái niệm chất lượng dịch vụ tín dụng: Chất lượng dịch vụ tín dụng khả đáp ứng dịch vụ tín dụng mong đợi khách hàng vay, khoảng cách kỳ vọng khách 12 ... phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Mỹ Tho; ̣C Chương 3: Đinh hướng giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân Đ ẠI H O hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi Nhánh Mỹ Tho. .. TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNGTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH MỸ THO (BIDV MỸ THO) 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ BIDV MỸ THO 32 Ế 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển. .. trạng chất lượng tín dụng Ngân Hàng TMCP ́H Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi Nhánh Mỹ Tho giai đoạn 2015–2017; - Đề xuất định hướng giải pháp nhẳm nâng cao chất lượng tín dụng TÊ BIDV Mỹ Tho đến năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh mỹ tho , Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh mỹ tho