NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc QUẢNG BÌNH

119 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - Ế HOÀNG XUÂN HƢNG H U NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT VIỆT NAM Ọ C KI N H CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH Mã số: 34 01 01 Ư Ờ N G Đ ẠI H Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN HOÀ HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan: - Luận văn thạc sĩ kết nghiên cứu riêng hướng dẫn người hướng dẫn khoa học - Luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác - Đề tài luận văn thực cách nghiêm túc - Thông tin từ nghiên cứu khác tác giải tiếp thu chọn lọc có trích dẫn nguồn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Học viên i Hoàng Xuân Hƣng LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi xin kính gửi lời cảm ơn trân trọng chân thành đến PGS.TS Trần Văn Hòa, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Chân thành cảm ơn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi U Ế nhánh Bắc Quảng Bình, nơi công tác hỗ trợ, chia sẽ, đảm nhận cơng H việc thay tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu, tạo điều kiện cho thu thập TẾ số liệu điều tra nghiên cứu N H Cuối cùng, tơi xin bày tỏ tình cảm yêu mến đến gia đình, Ọ C Đồng Hới, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H tập thực luận văn KI người thân bạn bè tạo điều kiện, động viên suốt q trình học Hồng Xn Hƣng ii TĨM LƢỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: HOÀNG XUÂN HƢNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 8340101 Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VĂN HÕA Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH Mục đích đối tƣợng nghiên cứu: U Ế - Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng H thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình, đề TẾ xuất số giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng thẩm định tín N H dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình thời gian tới Ọ C Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình KI - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP ẠI H Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng: i) Phương pháp thu thập số liệu, ii) Phương pháp phân tích liệu, iii) Phương G Đ pháp xử lý số liệu phần mềm EXCEL, SPSS để rút kết luận có tính N chất trọng tâm vấn đề thảo luận nhằm đánh giá Ư Ờ lực thái độ làm việc cán thẩm định tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình TR Các kết nghiên cứu kết luận: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn thẩm định tín dụng, chất lượng thẩm định tín dụng; Giới thiệu có chọn lọc kinh nghiệm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng số Ngân hàng nước - Làm rõ phân tích thực trạng cơng tác thẩm định tín dụng chất lượng thẩm định tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình; - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm đinh tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình Tác giả luận văn iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CBNV: Cán nhân viên CBTD: Cán tín dụng CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng EFA: Phân tích nhân tố khám phá GDKH: Giao dịch khách hàng IRR: Tỷ suất hoàn vốn nội hoàn U Ế KHCN: Khách hàng cá nhân H KHDN: Khách hàng doanh nghiệp TẾ NHNN: Ngân hàng nhà nước N H NHTM: Ngân hàng thương mại KI NN&PTNN: Nông nghiệp phát triển nơng thơn ẠI H PGD: Phòng giao dịch G Đ QLRR: Quản lý rủi ro QLNB: Quản lý nộ Ọ C NPV: Giá trị ròng N QL&DVKQ: Quản lý dịch vụ kho quỹ Ư Ờ QTTD: Quản trị tín dụng TR Sacombank: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TCTD: Tổ chức tín dụng TMCP: Thương mại cổ phần VIF: Hệ số phóng đại phương sai Vietinbank: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietcombank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vpbank: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng iv MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU U Ế CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN H DỤNG NGÂN HÀNG .5 TẾ 1.1 Tổng quan tín dụng Ngân hàng .5 H 1.1.1 Hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng thương mại .5 KI N 1.1.2 Những vấn đề tín dụng Ngân hàng Ọ C 1.1.3 Vai trò tín dụng Ngân hàng 1.2 Thẩm định tín dụng ẠI H 1.2.1 Tầm quan trọng thẩm định tín dụng Đ 1.2.2 Những nội dung yếu thẩm định tín dụng G 1.2.3 Quy trình thẩm định tín dụng 12 Ờ N 1.2.4 Thẩm định tín dụng định cho vay .12 Ư 1.3 Chất lượng thẩm định tín dụng 13 TR 1.3.1 Quan điểm chất lượng thẩm định tín dụng 13 1.3.2 Một số tiêu chí đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng 14 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định 18 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng số Ngân hàng nước 23 1.4.1 Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 23 1.4.2 Kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 24 1.4.3 Bài học kinh nghiệm .26 v CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC QUẢNG BÌNH .27 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình .27 2.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý 28 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 30 2.2 Quy trình thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Ế Quảng Bình .35 H U 2.2.1 Quy trình thẩm định tín dụng 35 TẾ 2.2.2 Nội dung thực thẩm định tín dụng 38 H 2.3 Thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình .42 KI N 2.3.1 Nhóm tiêu chí liên quan đến việc xây dựng quy trình, phương pháp việc Ọ C thực nội dung quy trình .42 2.3.2 Nhóm tiêu chí liên quan đến cán phụ trách thẩm định 43 ẠI H 2.3.3 Nhóm tiêu chí nguồn thơng tin phục vụ cho q trình thẩm định 44 Đ 2.3.4 Nhóm tiêu chí phản ánh kết thẩm định thông qua số hồ sơ thẩm G định đủ điều kiện .45 Ờ N 2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng BIDV Ư Bắc Quảng Bình 45 TR 2.4.1 Đặc điểm đối tượng khảo sát 46 2.4.2 Kết phân tích độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 47 2.4.3 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 52 2.4.4 Kiểm định mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng chất lượng thẩm định tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình 57 2.4.5 Phân tích ý kiến đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình .60 2.5 Đánh giá thực trạng cơng tác thẩm định tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình 66 2.5.1 Kết đạt .66 vi 2.5.2 Hạn chế công tác thẩm định tín dụng 66 2.5.3 Nguyên nhân 68 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC QUẢNG BÌNH 70 3.1 Định hướng công tác nâng cao chất lượng tín dụng thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình 70 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình 71 Ế 3.2.1 Giải pháp cán thẩm định 71 H U 3.2.2 Giải pháp nguồn thông tin thẩm định 74 TẾ 3.2.3 Giải pháp phương pháp phương tiện thẩm định 76 H 3.2.4 Giải pháp quy trình thẩm định 77 KI N 3.2.5 Giải pháp tổ chức thẩm định 78 Ọ C 3.2.6 Giải pháp nội dung thẩm định 78 3.2.7 Giải pháp giúp khách hàng hoạt động tốt nhằm đảm bảo hiệu tín dụng ẠI H khẳng định chất lượng thẩm định tín dụng 82 Đ PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 G I KẾT LUẬN 85 Ờ N II KIẾN NGHỊ 86 Ư II.1 Kiến nghị với Chính phủ 86 TR II.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 87 II.3 Kiến nghị với BIDV 89 II.4 Kiến nghị khách hàng vay vốn 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .91 PHỤ LỤC 93 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT LUẬN VĂN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Một số tiêu hoạt động sau 11 năm nâng cấp Chi nhánh Cấp .28 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 31 Bảng 2.3: Thị phần huy động vốn BIDV Bắc Quảng Bình năm 2017 32 Bảng 2.4: Tình hình dư nợ cho vay BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017 33 Hoạt động thu dịch vụ Chi nhánh giai đoạn 2015 - 2017 .34 Bảng 2.6: Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh giai đoạn 2015 - 2017 35 Bảng 2.7: Số hồ sơ tín dụng thẩm định số hồ sơ tín dụng thẩm định H U Ế Bảng 2.5: TẾ đủ điều kiện vay 45 Đặc điểm đối tượng khảo sát 46 Bảng 2.9: Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo nguồn KI N H Bảng 2.8: Ọ C thông tin phục vụ thẩm định 48 ẠI H Bảng 2.10: Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo tổ chức công tác thẩm định .49 G Đ Bảng 2.11: Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo quy trình N thẩm định .49 Ư Ờ Bảng 2.12: Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo tiêu TR thẩm định .50 Bảng 2.13: Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo phương pháp thẩm định 50 Bảng 2.14: Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo phương tiện thẩm định 51 Bảng 2.15: Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo chất lượng thẩm định tín dụng 51 Bảng 2.16: Kết kiểm định KMO Bartlett's Test 53 viii Bảng 2.17: Kết phân tích nhân tố khám phá nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình 55 Bảng 2.18: Kết EFA thang đo chất lượng thẩm định tín dụng 57 Bảng 2.19: Đánh giá độ phù hợp mơ hình theo R2 & Durbin-Watson .58 Bảng 2.20: Kết kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 58 Bảng 2.21: Kết phân tích hồi quy 59 Bảng 2.22: Ý kiến đánh giá Nguồn thông tin phục vụ thẩm định .60 Bảng 2.23: Ý kiến đánh giá Tổ chức công tác thẩm định 61 Bảng 2.24: Ý kiến đánh giá Quy trình thẩm định 62 U Ế Bảng 2.25: Ý kiến đánh giá Chỉ tiêu thẩm định 63 H Bảng 2.26: Ý kiến đánh giá Phương pháp phương tiện thẩm định 64 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Bảng 2.27: Ý kiến đánh giá Chất lượng thẩm định tín dụng .65 ix II THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG Xin Q Ơng/Bà cho biết thơng tin đánh giá cơng tác thẩm định tín dụng, theo mức lựa chọn tương ứng với ý kiến đánh giá/phát biểu sau: (Xin khoanh tròn số thích hợp cho phát biểu) 1: Hồn tồn không đồng ý 2: Không đồng ý 3: Trung lập/Không có ý kiến 4: Đồng ý 5: Hồn tồn đồng ý Ế Nguồn thông tin phục vụ thẩm định N H Ngân hàng có chủ động việc tìm kiếm khai thác nguồn thông tin thẩm KI ẠI H Ngân hàng cung cấp thông tin có độ xác cao, đáng tin cậy Đ Ọ C định cách đầy đủ G Ngân hàng cung cấp thông tin II Ư Ngân hàng cung cấp thơng tin mang tính chuyên nghiệp TR Ờ N Tổ chức công tác thẩm định Sự bố trí cán thẩm định phân công công việc hợp lý Sự phối hợp cán thẩm định hài hòa (nhuần nhuyễn) Có chun mơn hóa cao cơng việc Số lượng cán thẩm định đảm bảo yêu cầu công việc thẩm định U H TẾ I Mức độ đánh giá Phát biểu STT 11 IV 12 toàn hệ thống Ngân hàng Quy trình thẩm định xây dựng cách khoa học, hợp lý Quy trình thẩm định chặt chẽ tạo khả giám sát cao Chỉ tiêu thẩm định Các tiêu thẩm định đầy đủ (định tính, định lượng, rủi ro) Ế 10 Quy trình thẩm định quy định thống 13 TẾ Các tiêu thẩm định sử dụng cách hợp lý (linh hoạt với đặc điểm N KI Ọ C xác ẠI H Phƣơng pháp thẩm định Phương pháp thẩm định tiên tiến, đại, phù hợp với xu phát triển G 15 Các tiêu thẩm định tính tốn Đ V H khoản vay) 14 Ờ N Phương pháp thẩm định áp dụng mang lại hiệu cao (độ xác, tính Ư 16 17 18 TR chặt chẽ) VI U Quy trình thẩm định H III Phƣơng tiện thẩm định Phương tiện hỗ trợ công tác thẩm định đẩy đủ (máy tính, phần mềm, ) Phương tiện hỗ trợ cơng tác thẩm định đại VII Chất lƣợng công tác thẩm định tín dụng 19 Cơng tác thẩm định Ngân hàng đạt hiệu cao định nhanh chóng xác Chất lượng khoản vay Ngân hàng đảm bảo -Xin chân thành cám ơn đóng góp ý kiến Q Ơng/Bà! Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Kính chúc Q Ơng/Bà sức khỏe thịnh vƣợng Ư 21 Hợp đồng cho vay Ngân hàng TR 20 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG HỆ SÔ CRONBACH’S ALPHA Thang đo nguồn thông tin phục vụ thẩm định Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 919 Item-Total Statistics Scale Corrected Mean if Variance if Item-Total Item Item Deleted Deleted 10.8760 U H TẾ 844 885 10.6198 4.438 886 871 10.7355 4.313 855 880 Đ G N Ờ Ư TR Reliability Statistics 926 Deleted 4.110 Thang đo tổ chức công tác thẩm định Cronbach's Alpha Item 936 ẠI H Nguon thong tin tham dinh Alpha if 682 Ọ C Nguon thong tin tham dinh H Nguon thong tin tham dinh Correlation Cronbach's 4.959 N 10.6612 KI Nguon thong tin tham dinh Ế Scale N of Items Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 11.6612 3.809 844 899 To chuc cong tac tham dinh 11.4876 4.035 741 933 To chuc cong tac tham dinh 11.6281 4.019 856 896 To chuc cong tac tham dinh 11.7107 3.741 879 887 U Ế To chuc cong tac tham dinh TẾ H Thang đo quy trình tín dụng N of Items KI N Cronbach's Alpha H Reliability Statistics ẠI H Ọ C 766 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted TR Ư Ờ N G Đ Scale Mean Quy trinh tham dinh 6.5455 2.250 588 697 Quy trinh tham dinh 6.9339 2.129 657 617 Quy trinh tham dinh 6.9008 2.307 551 737 Thang đo tiêu thẩm định Reliability Statistics Cronbach's Alpha 860 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted Chi tieu tham dinh 7.4132 2.144 774 767 Chi tieu tham dinh 7.3967 2.241 761 781 Chi tieu tham dinh 7.6364 2.283 674 861 Ế Thang đo phƣơng pháp thẩm định H N of Items TẾ Cronbach's Alpha U Reliability Statistics N H 661 Ọ C KI Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted N G Đ ẠI H Scale Mean Deleted 3.4050 910 495 497 Phuong phap tham dinh 3.2810 987 495 497 TR Ư Ờ Phuong phap tham dinh Thang đo phƣơng tiện thẩm định Reliability Statistics Cronbach's Alpha 925 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted Phuong tien tham dinh 3.8678 1.066 862 865 Phuong tien tham dinh 3.9174 1.193 862 865 Thang đo chất lƣợng công tác thẩm định U N of Items H TẾ 729 H Cronbach's Alpha Ế Reliability Statistics KI N Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Ọ C Scale Đ ẠI H Mean if Variance Item-Total N G Chat luong cong tac tham dinh Ư Ờ Chat luong cong tac tham dinh if Item Deleted Deleted Correlation Item Deleted 7.2727 1.150 578 613 7.3306 1.190 458 754 7.3967 1.041 627 547 TR Chat luong cong tac tham dinh Item Alpha if KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 760 1570.585 Sphericity df 153 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues mp one Total nt % of Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Cumulat Total Varian ive % % of Cumulat Total Varian ce Cumulat Varian ive % ce 4.798 26.654 26.654 4.798 26.654 26.654 3.338 18.542 3.483 19.352 46.006 3.483 19.352 46.006 3.257 18.093 36.635 2.923 16.237 62.243 2.923 16.237 62.243 3.045 16.914 53.550 1.696 9.424 71.667 1.696 9.424 71.667 2.468 13.714 67.263 1.244 6.909 78.576 1.244 78.576 2.036 11.312 78.576 675 3.748 82.323 555 3.086 85.409 476 2.646 88.056 388 2.158 90.214 10 368 2.046 11 296 1.644 93.903 12 288 1.598 95.502 13 218 1.214 96.715 14 174 966 97.682 15 135 749 98.430 16 110 609 99.040 17 089 494 99.533 18 084 467 100.000 H TẾ H N Đ ẠI H Ọ C 6.909 G N Ờ Ư TR U KI ce ive % % of Ế Co 92.260 Extraction Method: Principal Component Analysis 18.542 Rotated Component Matrixa Component 932 To chuc cong tac tham dinh 918 To chuc cong tac tham dinh 917 To chuc cong tac tham dinh 841 943 Nguon thong tin tham dinh 922 Nguon thong tin tham dinh 911 Nguon thong tin tham dinh 804 TẾ Nguon thong tin tham dinh H Phuong tien tham dinh N Phuong tien tham dinh KI Phuong phap tham dinh ẠI H Chi tieu tham dinh G Đ Chi tieu tham dinh Chi tieu tham dinh Ọ C Phuong phap tham dinh U To chuc cong tac tham dinh Ế H Ờ N Quy trinh tham dinh 884 877 831 726 879 836 832 843 807 Quy trinh tham dinh 669 TR Ư Quy trinh tham dinh Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KẾT QUẢ CRONBACH’S ALPHA NHÂN TỐ PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN THẨM ĐỊNH Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 885 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation 917 7.462 764 848 Phuong tien tham dinh 10.5537 6.466 845 813 Phuong tien tham dinh 6.775 839 816 H 11.0661 Deleted 566 N Phuong phap tham dinh 8.155 KI 11.1901 Item Ọ C Phuong phap tham dinh TẾ Deleted H U Ế Scale Mean ẠI H 10.6033 Đ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ CHẤT LƢỢNG THẨM N G ĐỊNH TÍN DỤNG Ờ KMO and Bartlett's Test TR Ư Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Sphericity Test of Approx Chi-Square 646 82.532 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 1.957 65.233 65.233 655 21.834 87.067 388 12.933 100.000 Total % of Cumulative Variance % 1.957 65.233 65.233 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Ế Component H U 861 TẾ Chat luong cong tac tham dinh 831 H Chat luong cong tac tham dinh 725 KI N Chat luong cong tac tham dinh ẠI H a components extracted Ọ C Extraction Method: Principal Component Analysis Ờ R Square Ư l R TR Mode N G Đ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH HỒI QUY 813a Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Square Estimate 661 646 Durbin-Watson 29436 1.995 a Predictors: (Constant), Quy trinh tham dinh, Nguon thong tin tham dinh, To chuc cong tac tham dinh, Chi tieu tham dinh, Phuong phap & phuong tien tham dinh b Dependent Variable: Chat luong tham dinh ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 19.437 3.887 9.964 115 087 29.402 120 Residual Total 44.865 000b a Dependent Variable: Chat luong tham dinh b Predictors: (Constant), Quy trinh tham dinh, Nguon thong tin tham dinh, To chuc cong tac tham dinh, Chi tieu tham dinh, Phuong phap & phuong tien tham dinh Coefficientsa B Beta thong N 042 Statistics Tolerance VIF 289 773 232 4.216 000 972 1.028 039 422 7.708 000 985 1.016 207 036 367 5.808 000 738 1.356 136 042 197 3.233 002 790 1.265 171 045 244 3.819 000 721 1.387 301 N phap G Đ tin tham dinh Phuong 177 ẠI H tac tham dinh & phuong tien Ư Ờ 264 Ọ C To chuc cong Nguon 076 Collinearity KI (Constant) H Error U Coefficients Std Sig H Coefficients t Ế Unstandardized Standardized TẾ Model TR tham dinh Chi tieu tham dinh Quy trinh tham dinh a Dependent Variable: Chat luong tham dinh KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Nguồn thông tin phục vụ thẩm định Statistics Nguon Nguon Nguon Nguon Nguon thong tin thong tin thong tin thong tin thong tin tham dinh tham dinh tham dinh tham dinh tham dinh 121 121 121 121 121 0 0 Mean 3.5744 3.6364 3.4215 3.6777 3.5620 Std Deviation 69421 73030 84412 73274 78414 Minimum 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Valid Missing Tổ chức công tác thẩm định cong tac N cong tac To chuc KI To chuc cong tac To chuc To chuc cong tac cong tac Ọ C To chuc H Statistics TẾ H U Ế N 121 121 121 121 121 0 0 G Valid 3.8740 3.8347 4.0083 3.8678 3.7851 65042 73425 73593 67010 73265 2.75 2.00 3.00 3.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Missing Đ N ẠI H tham dinh tham dinh tham dinh tham dinh tham dinh TR Maximum Ờ Minimum Ư Std Deviation N Mean Quy trình thẩm định Statistics Quy trinh Quy trinh tham dinh tham dinh tham dinh 121 121 121 0 0 Mean 3.3967 3.6446 3.2562 3.2893 Std Deviation 70621 85498 85175 86060 Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 Maximum 4.67 5.00 5.00 5.00 Chỉ tiêu thẩm định Ọ C U KI Statistics N H TẾ Missing Ế 121 N Valid Quy trinh H tham dinh Quy trinh Chi tieu Chi tieu 121 121 121 0 0 3.7410 3.8099 3.8264 3.5868 72071 81970 79244 83336 Minimum 2.33 2.00 2.00 2.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 Đ 121 N G Missing Mean TR Ư Std Deviation Ờ N Valid Chi tieu tham dinh tham dinh tham dinh ẠI H tham dinh Chi tieu Phƣơng pháp phƣơng tiện thẩm định Statistics Phuong Phuong Phuong phap & phap tham phuong tien dinh Phuong tien Phuong tien phap tham tham dinh tham dinh dinh tham dinh 121 121 121 121 0 0 Mean 3.6178 3.2810 3.4050 3.9174 3.8678 Std Deviation 87861 99351 95375 Minimum 1.00 1.00 Maximum 5.00 5.00 1.03233 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 H U 1.09230 N H Missing TẾ Valid Ế 121 N Ọ C KI Chất lƣợng thẩm định tín dụng Statistics Chat luong Chat luong Chat luong tham dinh cong tac cong tac cong tac 121 121 Missing 0 0 3.6721 3.7273 3.6694 3.6033 Std Deviation 49499 59161 63755 62556 Minimum 2.00 2.00 2.00 2.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 Mean Ư Ờ 121 TR tham dinh tham dinh tham dinh 121 N Valid N G Đ ẠI H Chat luong ... PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC QUẢNG BÌNH 70 3.1 Định hướng công tác nâng cao chất lượng tín dụng thẩm định tín dụng Ngân hàng. .. trạng chất lượng thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình - Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thẩm định Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình Đối... trạng chất lượng H thẩm định tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Quảng Bình, đề TẾ xuất số giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng thẩm định tín N H dụng Ngân hàng TMCP Đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc QUẢNG BÌNH , NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc QUẢNG BÌNH

Từ khóa liên quan