HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước QUA KHO bạc NHÀ nước TỈNH QUẢNG TRỊ min

117 43 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  TẾ H U Ế TRƢƠNG THỊ THU HỒI KI N H HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ Đ ẠI H Ọ C NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG TRỊ MÃ SỐ: 60 34 04 10 TR Ư Ờ N G CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi c ng xin cam đoan gi p đ cho việc thực luận văn đ cảm n c c thông tin tr ch d n đ rõ nguồn gốc Huế, tháng năm 2019 KI N H TẾ H U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C TRƢƠNG THỊ THU HOÀI i LỜI CÁM ƠN Để hồn thành Luận văn mình, với lòng k nh trọng biết n sâu sắc, xin gửi lời tri ân đến c c thầy, c c cô Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, thầy - cô giảng dạy truyền đạt với đầy tâm huyết, cung cấp cho kiến thức bổ ch cần thiết, không lý thuyết mà từ thực tế Đây trở thành kinh nghiệm quý b u gi p vững vàng h n qu trình làm việc phấn đấu Tôi c ng xin gửi lời cảm n đến L nh đạo, c c c n chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại học c c phòng ban Trường Đại học Kinh tế đ tạo điều Ế kiện gi p đ tơi hồn thành khố học H U Tôi xin trân trọng cảm n PGS.TS.Trịnh Văn S n, người hướng d n khoa học, TẾ người thầy đ hướng d n tận tình, đồng thời đưa ý kiến quý b u sâu sắc, H gi p tơi hồn thiện Luận văn KI N Tơi c ng xin bày tỏ lòng biết n quý trọng đến Ban l nh đạo, Ọ C c n công t c Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị người thân, bạn bè đ hết lòng gi p đ , tạo điều kiện thuận lợi cho qu trình nghiên cứu ẠI H thực Luận văn Đ Luận văn nghiên cứu vấn đề kh rộng, thời gian không nhiều, kiến thức G thân am hiểu thực tế hạn chế nên tr nh khỏi sai Ờ N sót Tơi mong nhận thêm nhiều ý kiến quý b u c c nhà khoa học, c c nhà TR Ư quản lý độc giả để Luận văn hồn thiện Tơi xin trân trọng cám ơn! Thừa Thiên Huế, tháng năm 2019 Trƣơng Thị Thu Hồi ii TĨM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: TRƢƠNG THỊ THU HOÀI Quản lý Kinh tế ứng dụng Chuyên ngành: Niên khóa: 2016-2018 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG TRỊ” Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động đầu tư XDCB ch nh tiền đề định việc tạo c sở hạ tầng - vật chất, kỹ thuật cho x hội, nhân tố t c động làm thay đổi c cấu kinh tế, Ế th c đẩy tăng trưởng ph t triển kinh tế Tỉnh Quảng Trị đ tranh thủ hỗ trợ từ H U nhiều nguồn vốn, bật ngân s ch nhà nước để tập trung cho công t c đầu tư TẾ XDCB Tuy nhiên, việc quản lý triển khai thực c c cơng trình, dự n đầu tư H XDCB từ NSNN năm qua bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém, d n đến KI N thất tho t, l ng ph vốn đầu tư, hiệu đầu tư chưa cao Yêu cầu cấp thiết đặt phải hoàn thiện c chế quản lý nguồn chi ngân s ch Ọ C nhà nước ĐTXDCB Vì vậy, t c giả chọn đề tài: "Hồn thiện Kiểm sốt chi vốn H đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Đ ẠI tỉnh Quảng Trị" làm đề tài cho luận văn thạc sĩ G Phƣơng pháp nghiên cứu N Luận văn sử dụng c c phư ng ph p Thu thập số liệu, thống kê mô tả, phư ng TR xử lý số liệu Ư Ờ pháp tổng hợp- phân t ch, phư ng ph p chuyên gia sử dụng phần mềm thống kê để Kết nghiên cứu Luận văn đ đạt c c kết nghiên cứu sau: Hệ thống hóa c sở lý luận quản lý chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Đ nh gi thực trạng quản lý chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị Đề xuất giải ph p chủ yếu nhằm hồn thiện cơng t c kiểm so t chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời c m n ii Tóm lược luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế iii Mục lục iv Danh mục c c bảng viii Danh mục biểu đồ, s đồ ix PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Ế Mục tiêu nghiên cứu H U Đối tượng phạm vi nghiên cứu TẾ Phư ng ph p nghiên cứu H Kết cấu luận văn KI N PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ọ C CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ẠI H NHÀ NƢỚC Đ 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ G NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ờ N 1.1.1 C c kh i niệm liên quan TR Ư 1.1.2 Bản chất kinh tế vai trò Ngân s ch nhà nước 1.1.3 Đặc điểm, vai trò c c giai đoạn chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân s ch nhà nước 1.2 KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 11 1.2.1 Tổng quan Kho bạc nhà nước 11 1.2.2 Kiểm so t chi vốn đầu tư xây dựng c từ Ngân s ch nhà nước qua Kho bạc nhà nước 13 1.2.3 Nội dung kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng c từ Ngân s ch nhà nước qua Kho bạc nhà nước 18 iv 1.2.4 Quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 23 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 26 1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan 26 1.3.2 Nhóm nhân tố kh ch quan 27 1.4 KINH NGHIỆM VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC Ế NHÀ NƯỚC 28 H U 1.4.1 Kinh nghiệm kiểm so t chi vốn đầu tư XDCB của số Kho bạc nhà nước TẾ nước ta 28 H 1.4.1.1 Kinh nghiệm kiểm so t chi Kho bạc nhà nước Đà Nẵng 28 KI N 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị 29 Ọ C CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO ẠI H BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG TRỊ 31 Đ 2.1 TỔNG QUAN VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH G QUẢNG TRỊ 31 Ờ N 2.1.1 Hệ thống Kho bạc nhà nước 31 TR Ư 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng trị 32 2.1.3 C cấu tổ chức Kho bạc nhà nước Quảng Trị 33 2.1.4 Tình hình thu chi Ngân s ch nhà nước đại bàn tỉnh Quảng Trị 35 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ 36 2.2.1 Thực trạng công quản lý chi vôn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân s ch nhà nước tỉnh Quảng trị 36 2.2.2 Thực trạng công tác kiểm so t chi đầu tư xây dựng c Ngân s ch nhà nước qua Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng trị 40 v 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRỊ 52 2.3.1 M u điều tra 52 2.3.2 Ý kiến đ nh gi đối tượng điều tra c chế ch nh s ch 53 2.3.3 Ý kiến đ nh gi thủ tục mở tài khoản 55 2.3.4 Ý kiến đ nh gi đối tượng điều tra hồ s thủ tục quy trình kiểm so t chi vốn đầu tư XDCB từ NSNN 56 Ế 2.3.5 Ý kiến đ nh gi CĐT lực tr ch nhiệm c n kiểm so t chi 59 H U 2.3.6 Ý kiến đ nh gi CBCC KBNN lực tr ch nhiệm CĐT 63 TẾ 2.3.7 Đ nh gi công t c giải ngân vốn 64 H 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI HẠN KI N CHẾ VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐT XDCB TỪ NGUỒN VỐN NSNN Ọ C QUA KBNN TỈNH QUẢNG TRỊ 66 2.4.1 Những kết đạt 66 ẠI H 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 69 Đ 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 71 G CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC Ờ N KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ TR Ư NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG TRỊ 75 3.1 CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỊNH HƯỚNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 75 3.1.1 Chiến lược 75 3.1.2 Định hướng chung 79 3.1.3 Định hướng hoàn thiện công t c kiểm so t chi đầu tư XDCB từ NSNN KBNN tỉnh Quảng Trị đến năm 2022 80 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG TRỊ 82 3.2.1 Kiện toàn tổ chức m y, đào tạo c n kiểm so t chi đầu tư 82 vi 3.2.2 Tăng cường công t c tuyên truyền, gi o dục để nâng cao t nh tự gi c tr ch nhiệm chủ đầu tư 83 3.2.3 Tăng cường hoàn thiện mối quan hệ phối hợp Kho bạc nhà nước chủ đầu tư 84 3.2.4 Hồn thiện tăng cường cơng t c kiểm tra, gi m s t lĩnh vực đầu tư xây dựng c từ Ngân s ch nhà nước qua Kho bạc nhà nước 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 KẾT LUẬN 87 KIẾN NGHỊ 89 Ế 2.1 Kiến nghị Nhà nước 89 H U 2.2 Kiến nghị Kho bạc nhà nước (Trung ng) 90 TẾ 2.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 95 H 2.4 Kiến nghị Sở Tài ch nh tỉnh Quảng Trị 95 KI N DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Ọ C PHỤ LỤC 100 ẠI BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG H QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Đ BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN G BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Ờ N BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình thu, chi NSNN tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015 – 2017 35 Bảng 2.2: Tình hình Dự to n chi Ngân s ch nhà nước địa bàn Tỉnh Quảng trị, giai đoạn 2015-2017 36 Bảng 2.3: Tình hình chi Ngân s ch địa phư ng cho đầu tư XDCB tỉnh Quảng Trị , giai đoạn 2015-2017 37 Bảng 2.4: Quyết to n chi đầu tư xây dựng c địa bàn Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 38 Kết đấu thầu c c Dự n có vốn đầu tư từ Ngân s ch nhà nước Ế Bảng 2.5: H U tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 39 Tình hình kiểm so t chi chuẩn bị đầu tư xây dựng c qua Kho bạc TẾ Bảng 2.6: H Nhà nước Quảng Trị, giai đoạn 2015 – 2017 45 Tình hình phân bổ vốn đầu tư XDCB hàng năm qua hệ thống Kho bạc KI N Bảng 2.7: Nhà nước Quảng Trị, giai đoạn 2015 - 2017 46 Tình hình kiểm so t vốn đầu tư XDCB hàng năm qua hệ thống Kho bạc Ọ C Bảng 2.8: H Nhà nước Quảng Trị, giai đoạn 2015 - 2017 47 Tình hình tạm ứng vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN KBNN Đ ẠI Bảng 2.9: N Tình hình từ chối, bổ sung, hồn thiện hồ s to n vốn đầu tư Ờ Bảng 2.10: G tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015 – 2017 48 Ư XDCB từ NSNN KBNN Quảng Trị 50 Bảng tổng hợp thông tin đối tượng điều tra 52 Bảng 2.12: Ý kiến đ nh gi c chế ch nh s ch 54 Bảng 2.13 Ý kiến đ nh gi thủ tục mở tài khoản 55 Bảng 2.14: Ý kiến đ nh gi hồ s thủ tục, quy trình kiểm so t chi vốn đầu tư 57 Bảng 2.15: Ý kiến đ nh gi CĐT lực, tr ch nhiệm c n kiểm so t TR Bảng 2.11: chi 60 Bảng 2.16: Ý kiến đ nh gi CBCC lực, tr ch nhiệm CĐT 63 Bảng 2.17: Ý kiến đ nh gi công t c giải ngân vốn 65 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ S đồ 1.1: C c giai đoạn dự n ĐTXDCB 10 S đồ 2.1 Quy trình luân chuyển kiểm so t chi vốn đầu tư XDCB 68 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Hình 2.1: C cấu tổ chức m y hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị 34 ix trước vốn đầu tư; (C3-03/NS) Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư; (C3-04/NS) Giấy nộp trả vốn đầu tư, có kiến nghị sau: + C c ô thông tin: Tạm ứng /Thanh toán  (Thực chi); Ứng trước chưa đủ điều kiện sang tạm ứng /Ứng trước đủ điểu kiện to n sang thực chi ; m Dự n/m quan hệ ngân s ch thể tài khoản Tất c c thông tin thể rõ tài khoản nội dung toán cho đơn vị hƣởng, đề nghị huỷ bỏ để tr nh việc lập lại thông tin chứng từ Hai là, theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 quy định c c biểu m u chứng từ to n, m u GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ ( C3-01/NS) Ế GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH (C2-02/NS) có nhận xét như: H U - Về cấu tr c 02 m u gần giống TẾ - Số hiệu tài khoản đ chứng minh Giấy r t vốn thuộc nguồn vốn đầu tư hay H vốn dự to n ngân s ch v dụ: 9552 (thanh to n vốn đầu tư), 9523\9527(thanh to n vốn KI N dự to n ngân s ch), c c thơng tin khơng phân biệt nguồn Ọ C vốn, cấp ngân s ch, m dự n, m quan hệ ngân s ch mà thể rõ Tài khoản ẠI H Với lý đặc điểm nêu trên, kiến nghị gộp 02 m u GIẤY RÚT VỐN Đ ĐẦU TƯ (C3-01/NS) GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH (C2-02/NS) Lập G thành m u số C02/NS có tên GIẤY RÚT VỐN NGÂN SÁCH Ờ N Ba là, GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG, VỐN ỨNG TR Ư TRƯỚC (C3-02/NS) dành cho thu hồi tạm ứng vốn đầu tư GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG, VỐN ỨNG TRƯỚC (C2-03/NS) dành cho thu hồi tạm ứng vốn dự to n ngân s ch Về cấu tr c c giống nhau, kh c số Tài khoản, C ng m u cải tiến Giấy r t vốn, ghép 02 m u (C3-02/NS) m u (C2-03/NS) thành m u chung có tên C03/NS Theo Thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 th ng 01 năm 2016, - Ở dòng: Chủ đầu tư, phải thêm cụm từ viết tắt BQLDA thành Chủ đầu tư (BQLDA) có nghĩa chủ đầu tư Ban quản lý dự án, lại thêm cụm từ BQLDA Thực vậy, theo biểu đăng ký hay Bảng cấp m dự n đầu đ quy định: Tên dự án; Cơ quan chủ quản; Chủ đầu tư Nhưng thực tế, chủ đầu tư đ uỷ quyền số quyền nhiệm vụ cho Ban 93 quản lý dự n (BQLDA) thường BQLDA chủ thể đăng ký m u dấu chữ ký, ký chứng từ to n Tuy nhiên, bảng m u cấp m dự n đến c c m u chứng từ ghi Chủ đầu tư, tức tên chủ đầu tư, không quy định ghi tên BQLDA khó cho BQLDA thực c c nghiệp vụ to n KBNN - Thêm dòng Nội dung vốn to n tạm ứng : ( vốn xây dựng/ tư vấn/ QLDA/GPMB/ thiết bị ) Theo m u hành cột “ Số dƣ tạm ứng/ứng trƣớc” phản ảnh luỹ kế tất số dư tạm ứng tất c c nội dung to n, song Cột “số đề nghị to n tạm ứng” không phản nh rõ to n tạm ứng cho số tiền đ tạm ứng nội dung Vì thêm dòng Nội dung vốn to n tạm ứng để c n Ế kiểm so t chi c c c quan tra, kiểm tra dễ kiểm so t vốn thu hồi tạm ứng H U thuộc nội dung TẾ Tóm lại, quy cho gi trị phụ lục 03a phụ lục 05 phản nh H gi trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành thỏa thuận thống chủ đầu KI N tư nhà thầu Ọ C Mặt kh c, tình thần cải c ch, tinh giản thủ tục hành ch nh, Chủ đầu tư nhà thầu lập lần phụ lục 03a, phụ lục 05 mà to n cho nhiều lần vốn tr ẠI H không đủ to n; giảm bớt chứng từ khối lượng công việc cho nhà thầu chủ Đ đầu tư Đặc biệt, theo dõi số khối lượng nghiệm thu hoàn thành chưa bố G tr vốn to n phục vụ cho công t c b o c o, theo dõi chủ động điều hành c c Ờ N c quan quản lý c c cấp hoạt động đầu tư XDCB Ư - Đối với m u chứng từ to n, từ m u (C3-01/NS; C2-02/NS; C2-03/NS; TR C3-02/NS) ta đ r t xuống m u (C02/NS; C03/NS), c c dòng tiêu ch chứng từ c ng đ đ n giản, rõ ràng, dễ hiểu tr nh lặp lặp lại nhiều chi tiết rắc rối, chưa khoa học dễ gây nhầm l n cho đ n vị lập chứng từ c ng c n kiểm so t chứng từ Về ph a KBNN, c ch làm nay, thiếu vốn bố tr nên khối lượng nghiệm thu hoàn thành chủ đầu tư phải lập chứng từ to n nhiều lần, lần to n phải lập chứng từ chư ng trình ĐTKB-LAN, thực đủ c c bước theo quy trình quy định kiểm so t to n mới, nhiều thời gian làm tăng khối lượng công việc Thực theo giải ph p giảm nhiều thời gian, khối lượng công việc cho c n KSC, kể l nh đạo (trình ký chứng từ) 94 2.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Thứ nhất, hoàn thiện c chế phân cấp, ủy quyền định đầu tư c c cơng trình, dự n cho c c chủ đầu tư đảm bảo phân cấp, phân quyền gắn liền với tr ch nhiệm nghĩa vụ; Giao thêm nhiệm vụ phải đồng thời với bổ sung biên chế đào tạo, bồi dư ng c n để đ p ứng yêu cầu nhiệm vụ Thứ hai, c sở c c văn quy phạm ph p luật đầu tư XDCB, tập hợp thành cẩm nang sổ tay hướng d n công t c quản lý đầu tư XDCB hồn chỉnh, cơng bố ban hành để c c chủ đầu tư địa bàn p dụng thực thống Thứ ba, x c định rõ tr ch nhiệm chủ đầu tư toàn qu trình sử dụng H U Ế vốn, chịu tr ch nhiệm toàn c c giai đoạn đầu tư Kiểm điểm tr ch nhiệm người đứng đầu c c đ n vị chủ đầu tư, Ban QLDA qu trình thực kế hoạch đầu tư TẾ XDCB hàng năm công t c đ nh gi bình xét thi đua khen thưởng cuối năm H c c đ n vị, địa phư ng kiên khơng giao thêm cơng trình, dự n cho KI N chủ đầu tư yếu Xử phạt nghiêm minh c c nhà thầu có vi phạm làm ảnh hưởng Ọ C đến tiến độ đầu tư H Thứ tư, cần có quy định thời gian cụ thể cho chủ đầu tư/Ban QLDA ẠI việc lập thủ tục, chứng từ to n kể từ ký nghiệm thu khối lượng hoàn thành Đ nhằm tr nh việc kéo dài thời gian lập thủ tục, chứng từ chủ quan cố ý nh ng N G nhiễu gây khó khăn Ờ Thứ năm, tổ chức giao ban thường xuyên với c c c quan, ban, ngành, UBND TR Ư tỉnh c c chủ đầu tư định kỳ hàng quý đột xuất công t c XDCB, đ nh gi , kiểm điểm làm rõ nguyên nhân có biện ph p th o g khó khăn, vướng mắc kịp thời … đơn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa c c cơng trình vào sử dụng để ph t huy hiệu nguồn vốn Thứ sáu, việc lựa chọn nhà thầu: Nghiêm cấm việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện lực hành nghề xây dựng, lực hoạt động xây dựng để thực công việc; Căn theo Luật Đấu thầu, UBND c c cấp xây dựng ban hành quy định hướng d n cụ thể việc triển khai công t c đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 2.4 Kiến nghị Sở Tài tỉnh Quảng Trị 95 Chủ động bố tr kịp thời, nhập TABMIS c c nguồn vốn để mở cam kết chi chi trả cho c c cơng trình mà UBND đ phê duyệt kế hoạch vốn kịp thời Xây dựng kế hoạch chi tiết c c hạng mục công trình kế hoạch vốn cho cơng trình trình UBND tỉnh phê duyệt giao tiêu cụ thể việc cần thực sớm cuối năm trước Chủ động đề xuất xây dựng c c công trình trọng điểm, đảm bảo an sinh x hội, đ p ứng yêu cầu ph t triển địa phư ng để đưa vào kế hoạch xây dựng c Thường xuyên thực thẩm tra trình UBND tỉnh phê duyệt to n c c dự n công trình kịp thời, bố tr nguồn vốn chi trả TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế năm, tr nh kéo dài nhiều năm 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài ch nh (2011), Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng năm 2011 Hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN Bộ Tài ch nh (2012), Thông tư số 161/2012/TT- BTC ngày 02 ngày 10 năm 2012 Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN qua KBNN Bộ Tài ch nh (2012), Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn quản lý, toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, Ế phường, thị trấn H U Bộ Tài ch nh (2013), Thông tư 08/2013/TT- BTC ngày 10 tháng 01 năm TẾ 2013 hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản H lý Ngân sách nghiệp vụ Kho bạc Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 KI N việc đính Thơng tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Bộ Tài Ọ C hướng dẫn thực kế tốn nhà nước áp dụng cho Hệ thống thơng tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) ẠI H Bộ Tài ch nh (2016), Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm G vốn ngân sách Nhà nước Đ 2016 Bộ Tài quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn Ờ N Bộ Tài ch nh (2016), Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm TR Ư 2016 quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Bộ Tài ch nh (2016), Thông tư số 39/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2016 sửa đổi bổ sung số điều Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài quy định chế độ kiểm soát chi khoản chi NSNN qua KBNN Bộ Tài ch nh (2016), Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định quản lý toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài ch nh (2016), Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016 Sửa đổi, bổ sung số điều thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 97 10 Bộ trưởng Bộ Tài ch nh (2015), Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11 Ch nh phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu 12 Ch nh phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, thay 112/2009/NĐ-CP 13 Ch nh phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18 tháng 06 năm 2015 quản lý dự án đầu tư xây dựng Ế 14 Ch nh phủ (2015), Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm TẾ tổ chức Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài H U 2015 Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu H 15 Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KI N Nhà xuất Tài ch nh Ọ C 16 Kho bạc Nhà nước (2016), Quyết định 5657/QĐ-KBNN ngày 28 tháng 12 năm 2016 việc ban hành Quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư vốn nghiệp có ẠI H tính chất đầu tư nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Đ 17 Lê Hồ Thanh Tâm (2016) Kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB - Những G học kinh nghiệm từ thực tiễn Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 132/2016 Ờ N 18 Nguyễn Thị Hồng Th y (2015), Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ TR Ư giải ngân vốn đầu tư năm 2015, Tạp ch quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 135/2015 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 20 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 21 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 22 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2015), Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 23 Trang Web Bộ Tài ch nh: https://www.mof.gov.vn 24 Trang Web Kho bạc Nhà nước: https://www.portal.kbnn.vn 98 25 Nguyễn Thị Linh Ngọc (2014) Quản lý kiểm soát chi vốn đầu tư qua KBNN - điều trăn trở KBNN Quảng Nam, Tạp ch quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 148/2014 26 Nguyễn Thị Việt Hồng (2013), Bàn nội dung vốn đầu tư kinh tế, Viện khoa học thống kê 27 Phan Hồ Uyết (2017), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB KBNN Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Huế 28 Phạm Thị Th y An (2015), Quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước qua KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Huế Ế 29 Phạm Văn Khoan (2010), Giáo trình quản lý tài cơng, Nhà xuất H U Tài TẾ 30 Trần Thành (2014), Hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ H NSNN địa bàn Thành Phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sĩ Đại học TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N Kinh tế Huế 99 PHỤ LỤC Số phiếu: PHIẾU PHỎNG VẤN (Dùng cho cán KBNN tỉnh Quảng Trị) I Thơng tin chung: Anh/Chị vui lòng cho biết số thông tin c nhân H y đ nh dấu “X” vào ô mà Anh/Chị lựa chọn: Từ 41 – 50 tuổi Câu Trình độ học vấn: □ Trung cấp □ □ Nữ □ □ Từ 31 – 40 tuổi □ □ Cao đẳng Trên 50 tuổi Ế < 30 tuổi □ H U □ □ Nam TẾ Câu Giới t nh: Câu Độ tuổi: TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Đại học Trên Đại học Câu Đ n vị công t c: Câu Thời gian công t c: II Đánh giá cơng tác kiểm sốt chi đầu tƣ XDCB KBNN tỉnh Quảng Trị: Anh.Chị có đồng ý với tiêu sau không? (Anh.chị khoanh tròn vào số diễn tả ý kiến cá nhân mà Anh/Chị cho thích hợp nhất? Giải thích: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường ồng ý Hồn tồn đồng ý Câu 6: Đ nh gi Anh/Chị c chế ch nh s ch: TT Chỉ tiêu Điểm đánh giá Ý kiến khác C c văn quy phạm ph p luật rõ ràng, phù hợp với thực tế Nội dung hệ thống văn ph p quy chi tiết, dễ hiểu C c m u biểu, chứng từ t thay đổi, dễ thực C c loại b o c o phải thực không qu nhiều 5 Hệ thống văn bản, quy phạm ph p luật công khai, minh bạch 100 Ghi Câu Đ nh gi Anh/Chị thủ tục mở tài khoản: TT Chỉ tiêu Điểm đánh giá Ý kiến khác Thủ tục mở tài khoản đ n giản, nhanh chóng Số lượng hồ s mở tài khoản hợp lý Thành phần c c loại hồ s mở tài khoản dễ hiểu, dễ thực CĐT hướng d n mở tài khoản Ghi Chỉ tiêu Điểm đánh giá Số lượng tài liệu, hồ s chứng từ đề nghị to n phù hợp 2 Thành phần c c loại tài liệu, hồ s chứng từ đề nghị to n đầy đủ, hợp lý, dễ hiểu Thời gian xử lý hồ s hợp lý, đ ng quy định Quy trình kiểm so t chi thống Nội dung quy trình kiểm so t chi dễ hiểu, dễ thực 5 H TẾ KI N TT H U Ế Câu Đ nh gi Anh/Chị hồ s thủ tục, quy trình nghiệp vụ kiểm so t to n vốn: ẠI 5 Quy trình thủ tục cơng khai, minh bạch Tr ch nhiệm c c phận có liên quan phân cơng hợp lý Hình thức to n tạm ứng khối lượng hoàn thành phù hợp C chế tạm ứng, thu hồi tạm ứng hợp lý 10 CĐT làm việc với c n chuyên quản TR Ờ N G Đ H Ư Ọ C 101 Ý kiến khác Ghi Câu Đ nh gi Anh/Chị lực tr ch nhiệm Chủ đầu tư, ban quản lý dự n: Chỉ tiêu Điểm đánh giá Ý kiến khác CĐT có đủ trình độ, lực chun mơn CĐT chấp hành đ ng chế độ ch nh s ch quản lý nguồn vốn đầu tư CĐT t nh to n mức tạm ứng hợp lý, đ ng mục đ ch, đ ng đối tượng CĐT quản lý vốn có hiệu quả, thời gian to n vốn hợp lý 5 CĐT b o c o đầy đủ hoàn thiện hồ s thủ tục to n nhanh chóng, đ ng quy định CĐT phối hợp tốt công t c đối chiếu số liệu Ghi 5 KI N H H U Ế TẾ TT Chỉ tiêu Điểm đánh giá Kế hoạch vốn hàng năm phân bổ kịp thời Thời gian giải ngân nhanh chóng, r t gọn CĐT có lực tr ch nhiệm tốt 4 5 T nh sẵn sàng vốn Ghi TR Ư N G Đ ẠI Ờ Ý kiến khác H TT Ọ C Câu 10 Đ nh gi Anh/Chị công t c giải ngân: Anh/Chị vui lòng cho biết cơng t c giải ngân vốn c c dự n Anh/Chị nào? Câu 11 Nguyên nhân c c hạn chế thông công t c giải ngân: TT Chỉ tiêu Kế hoạch vốn hàng năm Quy trình, thủ tục giải ngân Năng lực tr ch nhiệm CĐT T nh sẵn sàng vốn Mô tả hạn chế 102 Nguyên nhân Định hƣớng khắc phục Câu 12 Một số ý kiến kh c: Anh/Chị có kiến nghị, đề xuất quan KBNN tỉnh Quảng Trị thời gian tới nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN? Ế H U TẾ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Xin chân thành c m n ý kiến đóng góp Anh/Chị? 103 Số phiếu: PHIẾU PHỎNG VẤN (Dùng cho Chủ đầu tư, ban quản lý dự án) I Thông tin chung: Anh/Chị vui lòng cho biết số thơng tin c nhân H y đ nh dấu “X” vào ô mà Anh/Chị lựa chọn: Nam □ Từ 41 – 50 tuổi Câu Trình độ học vấn: □ □ Trung cấp □ □ Nữ □ □ Từ 31 – 40 tuổi □ □ Cao đẳng Trên 50 tuổi Ế Câu Giới t nh: Câu Độ tuổi: □ < 30 tuổi Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Đại học Trên Đại học Câu Đ n vị công t c: Câu Thời gian công t c: II Đánh giá cơng tác kiểm sốt chi đầu tƣ XDCB KBNN tỉnh quảng Trị: Anh/Chị có đồng ý với tiêu sau khơng? (Anh/Chị khoanh tròn vào số diễn tả ý kiến cá nhân mà Anh/Chị cho thích hợp nhất? Giải thích: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường ồng ý Hoàn toàn đồng ý Chỉ tiêu TR TT Ư Câu 6: Đ nh gi Anh/Chị c chế ch nh s ch: Điểm đánh giá Ý kiến khác C c văn quy phạm ph p luật rõ ràng, phù hợp với thực tế Nội dung hệ thống văn ph p quy chi tiết, dễ hiểu C c m u biểu, chứng từ t thay đổi, dễ thực C c loại b o c o phải thực không qu nhiều 5 Hệ thống văn bản, quy phạm ph p luật công khai, minh bạch 104 Ghi Câu Đ nh gi Anh/Chị thủ tục mở tài khoản: TT Chỉ tiêu Điểm đánh giá Ý kiến khác Thủ tục mở tài khoản đ n giản, nhanh chóng Số lượng hồ s mở tài khoản hợp lý Thành phần c c loại hồ s mở tài khoản dễ hiểu, dễ thực CĐT hướng d n mở tài khoản Ghi Điểm đánh giá Số lượng tài liệu, hồ s chứng từ đề nghị to n phù hợp Thành phần c c loại tài liệu, hồ s chứng từ đề nghị to n đầy đủ, hợp lý, dễ hiểu Thời gian xử lý hồ s hợp lý, đ ng quy định Quy trình kiểm so t chi thống Nội dung quy trình kiểm so t chi dễ hiểu, dễ thực Quy trình thủ tục công khai, minh bạch 4 5 5 Tr ch nhiệm c c phận có liên quan phân công hợp lý Hình thức to n tạm ứng khối lượng hoàn thành phù hợp C chế tạm ứng, thu hồi tạm ứng hợp lý 10 CĐT làm việc với c n chuyên quản Ọ C KI N Ghi TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ý kiến khác H H U Chỉ tiêu TẾ TT Ế Câu Đ nh gi Anh/Chị hồ s thủ tục, quy trình nghiệp vụ kiểm so t to n vốn: Câu Đ nh gi Anh/Chị lực tr ch nhiệm c n to n: TT Chỉ tiêu CĐT giải th ch rõ ràng có sai sót hồ s , thủ tục Điểm đánh giá 105 Ý kiến khác Ghi Thường xuyên cập nhật chế độ ch nh s ch, chế độ cho CĐT Kiểm tra, kiểm so t chặt chẽ qu trình to n, giải ngân to n kịp thời, đ ng quy định 5 5 C n kiểm so t chi có kiến thức chuyên môn vững vàng 5 KI N H U TẾ Định kỳ đột xuất kiểm tra CĐT chấp hành chế độ ch nh s ch quản lý đầu tư C n kiểm so t chi tuân thủ đ ng quy trình kiểm so t chi vốn đầu tư C n kiểm so t chi thường xuyên đôn đốc, hướng d n hoàn thành thủ tục to n vốn đ ng quy định C n kiểm so t chi nhiệt tình, phong c ch làm việc chuyên nghiệp H Ế Câu 10 Đ nh gi Anh/Chị công t c giải ngân: Ọ C Anh/Chị vui lòng cho biết cơng t c giải ngân vốn c c dự n Anh/Chị nào? Chỉ tiêu Điểm đ nh gi Kế hoạch vốn hàng năm phân bổ kịp thời Thời gian giải ngân nhanh chóng, r t gọn H TT Ý kiến kh c 5 C n kiểm so t chi có lực tr ch nhiệm tốt cơng t c giải ngân T nh sẵn sàng vốn TR Ư Ờ N G Đ ẠI Ghi Câu 11 Nguyên nhân c c hạn chế thông công t c giải ngân: TT Chỉ tiêu Kế hoạch vốn hàng năm Quy trình, thủ tục giải ngân Năng lực tr ch nhiệm CĐT T nh sẵn sàng vốn Mô tả hạn chế 106 Nguyên nhân Định hƣớng khắc phục Câu 12 Một số ý kiến kh c: Anh/Chị có kiến nghị, đề xuất quan KBNN tỉnh quảng Trị thời gian tới nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN? Ế H U TẾ KI N H TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C Xin chân thành c m n ý kiến đóng góp Anh/Chị? 107 ... VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ẠI H NHÀ NƢỚC Đ 1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ G NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC... KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 11 1.2.1 Tổng quan Kho bạc nhà nước 11 1.2.2 Kiểm so t chi vốn đầu tư xây dựng c từ Ngân. .. luận quản lý chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Đ nh gi thực trạng quản lý chi vốn đầu tư xây dựng c từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước QUA KHO bạc NHÀ nước TỈNH QUẢNG TRỊ min , HOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI vốn đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước QUA KHO bạc NHÀ nước TỈNH QUẢNG TRỊ min