HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đào tạo NGHỀ CHO THANH NIÊN tại sở LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH và xã hội TỈNH QUẢNG BÌNH min

123 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H U Ế HOÀNG THỊ HOA Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH MÃ SỐ: 8310110 TR Ư Ờ N G CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cúng xin cam đoan gúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rỏ nguồn gốc H U Ế Học viên TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Hoàng Thị Hoa i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đƣợc đề tài luận văn thạc sĩ này, bên cạnh cố gắng, nỗ lực thân, đƣợc bảo, hƣớng dẫn nhiệt tình thầy, cô giáo Sự giúp đỡ anh chị làm Sở Lao động thƣơng binh – xã hội tỉnh Quảng Bình, sỏ dạy nghề địa bàn tỉnh Sự động viên, giúp đỡ gia đình, bạn bè suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể thầy cô giáo các công chức Trƣờng Đại học Kinh tế Huế khoa sau đại học giúp đỡ mặt Ế suốt trình học tập nghiên cứu H U Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến thầy giáo hƣớng dẫn TẾ khoa học PGS.TS Trịnh Văn Sơn dành thời gian tâm huyết bảo hƣớng N H dẫn cho em hoàn thành luận văn KI Do nhận thức thời gian có hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi Ọ C thiếu sót Vì tơi mong nhận đƣợc góp ý, bảo thầy để luận văn H đƣợc hồn thiện Đ ẠI Trân trọng cảm ơn! TR Ư Ờ N G Học viên Hồng Thị Hoa ii TĨM LƢỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: HOÀNG THỊ HOA Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Định hƣớng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 8310110 Niên khóa: 2017-2019 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH” Ế Mục đích đối tƣợng nghiên cứu: H U Mục đích: Trên sở lý luận đánh giá thực trạng, Luận văn nhằm đề TẾ xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản lý nhà nƣớc (QLNN) N H đào tạo nghề cho niên Sở LĐTB&XH Quảng Bình Ọ C niên địa bàn tỉnh Quảng Bình KI Đối tượng nghiên cứu: Công tác QLNN đào tạo nghề cho Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng: phƣơng pháp thống kê, ẠI H so sánh, tổng hợp, phân tích số phƣơng pháp khác Đ Các kết nghiên cứu kết luận: Công tác đào tạo nghề cho G thnah niên QLNN ĐTN cho niên thời gian qua đạt Ờ N đƣợc số kết định Tỷ lệ lao động niên qua tạo nghề TR Ư đƣợc tăng lên hảng năm, ngành nghề đào tạo ngày đƣợc bổ sung thêm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhu cầu thị trƣờng lao động Bộ máy quản lý Nhà nƣớc đào tạo nghề ngày hoàn thiện từ tỉnh xuống đến sở, chủ động thực chức quản lý Công tác đảm bảo cho đào tạo nghề nhƣ đội ngũ giáo viên, sở vật chất, chƣơng trình, giáo trình đƣợc quan tâm thực Tuy nhiên, cơng tác quản lý Nhà nƣớc đào tạo nghề cho niên tồn hạn chế định, số ngành nghề đào tạo chƣa phù hợp, máy QLNN đào tạo nghề chƣa đáp ứng với nhiệm vụ đƣợc giao Trong thời gian tới cần tăng cƣờng đảm bảo điều kiện cho đào tạo ngề , nhƣ thực đồng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QLNN đào tạo nghề địa bàn tỉnh iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCH: Ban chấp hành CBCC: Cán công chức CĐN: Cao đẳng nghề CSDN: Cơ sở dạy nghề CSSX: Cơ sở sản xuất CNH - HĐH: Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa Cộng hòa dân chủ nhân dân DN: Dạy nghề ĐTN: Đào tạo nghề GD-ĐT: Giáo dục - đào tạo KHKT: Khoa học kỹ thuật KT - XH: Kinh tế - Xã hội KI N H TẾ H U Ế CHDCND: Ọ C LĐ-TB&XH: Lao động - Thƣơng binh Xã hội Lao động nông thôn NNL: Nguồn nhân lực ẠI H LĐNT: N QLHCNN: Ờ Quản lý nhà nƣớc Đ G QLNN: Quản lý hành nhà nƣớc Trung cấp nghề TTDN: Trung tâm dạy nghề THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông UBND: Ủy ban nhân dân SCN: Sơ cấp nghề XHCN: Xã hội chủ nghĩa TR Ư TCN: iv MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lƣợc luận văn .iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục hình vẽ, đồ thị ix PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài U Ế Mục tiêu nghiên cứu H Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu TẾ Phƣơng pháp nghiên cứu N H Kết cấu luận văn KI PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ọ C CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ H NƢỚC ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN ẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ G Đ 1.1.1 Một số khái niệm N 1.1.2 Quan điểm định hƣớng đào tạo nghề 10 Ư Ờ 1.1.3 Các loại hình đối tƣợng đạo tạo nghề 11 TR 1.1.4 Các sở đào tạo nghề 13 1.1.5 Mục tiêu yêu cầu đào tạo nghề 13 1.2 QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN 14 1.2.1 Đào tạo nghề cho niên cần thiết khách quan 14 1.2.2 Khái niệm vai trò quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho niên 16 1.2.3 Trách nhiệm thẩm quyền quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho niên 20 1.2.4 Nội dung quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho niên (cấp tỉnh) 24 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác đào tạo nghề cho niên 27 v 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN 30 1.3.1 Kinh nghiệm đào tạo nghề cho niên Singapore 30 1.3.2 Kinh nghiệm Công tác đào tạo nghề cho niên tỉnh Hà Tĩnh 31 1.3.3 Bài học kinh nghiệm đào tạo nghề cho niên cho Sở Lao động TB&XH, Quảng Bình 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 35 Ế 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG H U BINH XÃ HỘI 35 TẾ 2.1.1 Đặc điểm cuả tỉnh Quảng Bình 35 N H 2.1.2 Tổng quan Sở Lao động Thƣơng Binh (đơn vị quản lý đào tạo nghề) 40 KI 2.1.3 Các sở đào tạo nghề 41 Ọ C 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI H VỚI ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG ẠI BÌNH 45 Đ 2.2.1 Đánh giá chung tình hình lực lƣợng lao động niên đào tạo 45 N G 2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao Ờ động niên tỉnh Quảng Bình 48 TR Ư 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THANH NIÊN THEO SỐ LIỆU ĐIỀU TRA 68 2.3.1 Mẫu điều tra 68 2.2.2 Kết đánh giá 69 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TẠI SỞ LAO ĐỘNG TB &XH QUẢNG BÌNH 74 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 74 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 75 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 77 vi CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 80 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 80 3.1.1 Định hƣớng 80 3.1.2 Mục tiêu 81 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THANH NIÊN 82 Ế 3.2.1 Hồn thiện mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo đáp ứng yêu cầu phát H U triển KT - XH địa phƣơng 83 TẾ 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức máy QLNN đào tạo nghề cho niên 84 N H 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên dạy nghề 86 KI 3.2.4 Thực kiểm định chất lƣợng đào tạo nghề, đổi phƣơng pháp Ọ C giảng dạy, cách thi, kiểm tra, đánh giá 87 3.2.5 Tăng cƣờng tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin 88 ẠI H 3.2.6 Chính sách thu hút tham gia đào tạo nghề sở dạy nghề, Đ doanh nghiệp địa bàn 91 N G 3.2.7 Xây dựng, hồn thiện số sách, chế độ đội ngũ giáo Ờ viên, cán quản lý đào tạo nghề cho niên 93 TR Ư KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 KẾT LUẬN 95 KIẾN NGHỊ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 100 Quyết định Hội đồng chấm luận văn Nhận xét luận văn Phản biện Nhận xét luận văn Phản biện Biên Hội đồng chấm luận văn Bản giải trình chỉnh sửa luận văn Xác nhận hoàn thiện luận văn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Phân bố dân cƣ theo huyện, thành phố tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016 -2018 38 Bảng 2.2 Lực lƣợng lao động tỉnh Quảng Bình 38 Bảng 2.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ năm 2016 đến 2018 kế hoạch đến năm 2020 39 Phân bố nguồn lao động theo thành phần kinh tế 39 Bảng 2.5 Số lƣợng sở dạy nghề địa bàn tỉnh Quảng Bình 41 Bảng 2.6: Đánh giá mƣc độ đáp ứng trang thiết bị phục vụ dạy nghề 43 Bảng 2.7 Tình hình lực lƣợng lao động niên tỉnh Quảng Bình 45 Bảng 2.9 Tình hình tuyển sinh niên học nghề, giai đoạn 2016 – 2018 47 Bảng 2.10 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động niên, KI N H TẾ H U Ế Bảng 2.4: Ọ C giai đoạn 2015-2018 50 Dự tốn kinh phí cho lĩnh vực đào tạo nghề, giai đoạn 2016-2018 51 Bảng 2.12 Dự kiến số lƣợng lao động niên đào tạo nghề sở đào tạo ẠI H Bảng 2.11 Đ nghề, năm 2017 56 Kết tổ chức đào tạo nghề cho niên, giai đoạn 2016-2018 57 Bảng 2.14 Đội ngũ cán quản lý đào tạo nghề, giai đoạn 2016-2018 60 Bảng 2.15 Trình độ đội ngũ giáo viên dạy nghề năm 2018 62 TR Ư Ờ N G Bảng 2.13: Bảng 2.16: Tình hình vốn đầu tƣ, giai đoạn 2016-2018 65 Bảng 2.17: Ý kiến đánh giá công tác xây dựng kế hoạch đào tạo nghề 69 Bảng 2.18: Đánh giá công tác lập dự toán, phân bổ dự toán, toán ngân sách dạy nghề, phân cấp quản lý ngân sách cho địa phƣơng 70 Bảng 2.19 Ý kiến đánh giá công tác tuyên truyền đào tạo nghề 71 Bảng 2.20: Đánh giá học viên đội ngũ cán giảng viên giảng dạy 72 Bảng 2.21: Đánh giá công tác quản lý sử dụng bồi dƣỡng cán bộ, giáo viên 73 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1 Hệ thống giáo dục quốc dân 12 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Hình 2.1 Bản đồ hành tỉnh Quảng Bình 36 ix 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình(2011), Quyết định việc ban hành Chương trình phát triển niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2020 28 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình(2016), Chiến lược phát triển kinh tế xã TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 -2020, 99 PHỤ LỤC Phụ lục : Số trƣờng học, giáo viên học sinh sở dạy nghề 2018 153 41 65 47 6005 658 5347 5269 105 5164 159 45 68 46 6241 752 5489 5479 203 5276 162 47 70 45 6756 783 5973 6055 292 5763 198 72 90 36 6196 4453 207 76 96 35 6418 4576 TẾ H U Ế 2017 N H 194 70 86 38 5511 3786 KI TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C CAO ĐẲNG Số trƣờng học Số giáo viên (ngƣời) - Trên đại học - Đại học, cao đẳng - Trình độ khác Số học sinh (ngƣời) - Hệ dài hạn - Hệ khác Số học sinh tốt nghiệp (Học sinh) - Hệ dài hạn - Hệ khác TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP Số trƣờng học Số giáo viên (ngƣời) - Trên đại học - Đại học, cao đẳng - Trình độ khác Số học sinh (ngƣời) - Hệ dài hạn - Hệ khác Số học sinh tốt nghiệp (Học sinh) - Hệ dài hạn - Hệ khác TRUNG TÂM GDNN Số trƣờng học Số giáo viên (ngƣời) - Trên đại học - Đại học, cao đẳng - Trình độ khác Số học sinh (ngƣời) - Hệ dài hạn - Hệ khác Số học sinh tốt nghiệp (Học sinh) - Hệ dài hạn - Hệ khác 2016 100 1725 1743 1842 3081 1432 3968 2296 3843 2112 1649 1672 1731 89 76 10 2427 90 78 2576 94 80 2648 2427 2387 2576 2416 2648 2371 2387 2416 2371 Năm 2017 Năm 2018 Dân số trung bình Lao động độ tuổi Ngƣời Ngƣời 872,925 530,046 877,702 531,095 882,505 531,416 Ngƣời Ngƣời Ngƣời Ngƣời % % % % Ngƣời 521,208 112,585 290,199 118,424 513,481 131,964 243,908 137,609 513,335 133,981 231,516 147,838 H Lao động làm việc ngành kinh tế Công nghiệp - Xây dựng Nông, lâm, ngƣ nghiệp Dịch vụ Cơ cấu sử dụng lao động Công nghiệp - Xây dựng Nông, lâm, ngƣ nghiệp Dịch vụ Lao động qua đào tạo chung 21.60 55.68 22.72 319,088 25.70 47.50 26.80 328,695 26.10 45.10 28.80 335,536 Tỷ lệ so với lao động độ tuổi Lao động qua đào tạo nghề % Ngƣời 60.20 190,817 61.89 204,472 63.14 224,258 % 36.00 38.50 42.20 G Đ ẠI H Ọ C U KI TẾ STT Chỉ tiêu Ế ĐVT Năm 2016 N H Phụ lục 2: Dân số, lao động lao động qua đào tạo nghề Ư Ờ N Tỷ lệ so với lao động độ tuổi Trong đó: Ngƣời % Ngƣời % Ngƣời % ngƣời TR + Công nghiệp - Xây dựng Tỷ lệ + Nông, lâm, ngƣ nghiệp Tỷ lệ + Dịch vụ Tỷ lệ Lao động niên Lao động niên qua đào tạo nghề Tỷ lệ so với lao động niên Trong đó: + Cơng nghiệp - Xây dựng Ngƣời 101 107,767 113,133 56.48 55.33 43,708 49,912 22.91 24.41 39,342 41,427 20.62 20.26 191,963 197,450 126,214 56.28 52,328 23.33 45,716 20.39 198,536 111,572 58.12 120,471 61.01 130,534 65.75 39,508 42,574 46,327 Tỷ lệ + Nông, lâm, ngƣ nghiệp Tỷ lệ + Dịch vụ Tỷ lệ 35.41 46,057 41.28 26,007 23.31 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế % Ngƣời % Ngƣời % 102 35.34 49,959 41.47 27,937 23.19 35.49 53,689 41.13 30,519 23.38 Phụ lục 3: Số niên cần đào tạo nghề cho lĩnh vực, nhóm ngành nghề 6.620 2.270 19.060 8.160 27.000 12.000 4.300 2.200 7.730 3.150 14.970 6.650 17.000 1.750 4.350 10.900 15.000 2.100 4.580 8.320 30.000 2.000 4.700 25.300 23.500 2.300 7.020 14.180 15.000 15.000 16.500 1.000 1.000 3.750 2.500 2.200 8.640 12.500 12.800 4.110 1.200 1.100 4.830 3.650 3.370 8.550 7.650 6.530 6.120 8.500 8.000 2.500 1.250 3.680 4.870 3.470 2.650 75.500 9.070 12.500 11.000 19.500 4.150 4.490 1.850 2.260 9.500 10.000 2.350 2.480 19.960 48.470 70.000 11.430 23.300 35.270 ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế 3.320 1.570 G N Ờ 29.000 12.000 Ư GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 Tổng Cao Trung Sơ cấp số đẳng cấp nghề nghề nghề TR Nông, lâm, ngƣ nghiệp + Nông nghiệp lâm nghiệp + Thuỷ sản Dịch vụ + Du lịch, khách sạn, nhà hàng + Dịch vụ khác Tổng số 1+2+3 GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 Tổng Cao Trung Sơ cấp số đẳng cấp nghề nghề nghề Đ LĨNH VỰC, NHĨM NGÀNH TT NGHỀ Cơng nghiệp, Xây dựng + Xây dựng + Công nghiệp khác 103 Phụ lục 4: Số lƣợng sở dạy nghề giáo viên dạy nghề, qui mô học sinh học nghề qui đổi năm 2016- 2018 2016 2017 2018 Số sở dạy nghề Cơ sở 18 18 18 Giáo viên dạy nghề qui đổi Ngƣời + Giáo viên dạy nghề hữu Ngƣời 436 447 463 + Giáo viên dạy nghề thỉnh giảng (hợp đồng dƣới 12 tháng) Ngƣời 189 218 230 U Qui mô đào tạo nghề (học sinh qui đổi) Cao đẳng nghề 13.546 15.814 Ngƣời 120 254 312 Ngƣời 1.794 2.596 2.792 Ngƣời 11.632 12 964 12.275 N H TẾ Ngƣời KI Trung cấp nghề Ế Đơn vị tính H Năm TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C Sơ cấp nghề dạy nghề thƣờng xuyên 104 15.379 PHỤ LỤC 5: PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN Kính chào quý anh/chị! Tơi Hồng Thị Hoa, học viên cao học Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Huế Hiện nay, thực đề tài: “Công tác Quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho niên Quảng Bình” Tơi xây dựng mẫu triều tra nhằm xin ý kiến đánh giá anh/chị để phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học Mong quý anh/chị vui lòng bớt chút thời gian trả lời cho câu hỏi phiếu điều tra Xin anh (chị) vui lòng đánh dấu X vào mà cho thích hợp I Thơng tin chung 1.Đề nghị anh/chị cho biết tuổi mình:……… Giới tính: TẾ N H Hiện anh/chị công tác phận nào? H U Ế Anh/ chị cho biết thời gian công tác TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI Giáo v Anh /Chị cho biết ý kiến đánh giá Anh/Chị đối vấn đề sau cách đánh dấu x vào mức độ Anh/Chị cho hợp lý từ đến nhƣ sau: 1: Hoàn tồn khơng đồng ý ; 2: Khơng đồng ý 3: Khá đồng ý 4: Đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý Nội dung Về công tác quy hoạch xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho niên 1.1 Công tác quy hoạch đào tạo nghề sát với mục tiêu định hƣớng phát triển nguồn nhân lực tỉnh 1.2 Việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề năm phù hợp với thực tế địa phƣơng 1.3 Chỉ tiêu đào tạo hàng năm phù hợp với điều kiện sở vật chất trang thiết bị sở Về cơng tác lập dự tốn, phân bổ dự tốn, toán ngân sách dạy nghề , phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương 2.1 Công tác lập dự toán phân bổ dự toán năm kịp thời, quy định 2.2 Việc đầu tƣ trang thiết bị cho sở đào tạo nghề phù hợp với chƣơng trình đào tạo 2.3 Việc phân cấp quản lý ngân sách đào tạo cho địa phƣơng giao quyền tự chủ cho sở đào tạo nghề tạo điều kiện thuận lợi cho đại phƣơng, đơn vị Công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên tư vấn học nghề, việc làm cho 105 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế niên 3.1 Cơng tác tun truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên đƣợc thực thƣờng xun có hiệu 3.2 Các sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tƣợng sách tạo điều kiện cho đối tƣợng đƣợc tham gia đào tạo nghề 3.3 Công tác tƣ vấn chọn nghề việc làm giúp niên tiếp cận đƣợc thông tin nhu cầu lao động trơng lĩnh vực để từ có lựa chọn học nghề phù hợp Công tác quản lý sử dụng cán quản lý, giáo viên 4.1 Việc xây dựng vị trí việc làm cấu viên chƣc theo chức danh nghề nghiệp đảm bảo cho sở dạy nghề tốt chức 4.2 Việc xây dựng tiêu chuẩn nhà giáo đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề 4.3 Các giáo viên đƣợc bố trí dạy với ngành nghề đƣợc đào tạo Công tác đào tạo, bồi dư ng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 5.1 Các đồng chí giáo viên năm đƣợc tham gia khóa bồ dƣỡng nghiệp vụ 5.2 Các giáo viên có quyền tham đƣợc khuyến khích gia hội thi giáo vên dạy giỏi, 5.3 Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đƣợc đầu tƣ, khuyến khích Chương trình đào tạo nghề 6.1 Chƣơng trình, giáo trình dạy nghề ln đƣợc đổi mói, phù hợp với quy định dạy nghề 6.2 Thời gian dành cho thực hành đƣợc ƣu tiên 6.3 Ban hành danh mục nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế thị trƣờng lao động ngƣời học Trang thiết bị sở dạy nghề 7.1 Phòng học nhà xƣởng CSDN đáp ứng nhu cầu 7.2 Trang thiết bị sở dạy nghề đủ đáp ứng đƣợc yêu cầu dạy học 7.3 Hằng năm đêu lập dự toán mua sắm bổ sung trang thiết bị thay máy móc thiết bị công nghệ cũ II Một số ý kiến khác (nếu có) Xin chân thành cám ơn ý kiến anh (chị) 106 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ Xin chào anh, chị! Tôi Hoàng Thị Hoa, học viên cao học Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Huế Hiện nay, thực đề tài: “Công tác quản lý nhà nƣớc đào tạo nghề cho niên Sở Lao động Thƣơng binh xã hội tỉnh Quảng Bình” Tôi xây dựng mẫu triều tra nhằm xin ý kiến đánh giá anh/chị để phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học Mong quý anh/chị vui lòng bớt chút thời gian trả lời cho tơi câu hỏi phiếu điều tra U Ế Xin anh (chị) vui lòng đánh dấu X vào mà cho thích hợp I Thơng tin chung 1.Đề nghị anh/chị cho biết tuổi mình:……… TẾ H Địa phƣơng sinh sống KI N H Nghề nghiệp trƣớc tham gia học nghề TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C II Đánh giá công tác đào tạo nghề Anh/Chị cho biết ý kiến đánh giá Anh/Chị đối vấn đề sau cách đánh dấu x vào mức độ Anh/Chị cho hợp lý từ đến nhƣ sau: Hồn tồn khơng đồ ng ý 2: Không đồng ý 3: Khá đồng ý 4: Đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý Nội dung Cơng tác tun truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên tư vấn học nghề, việc làm cho niên 1.1 Cơng tác tun truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên đƣợc thực thƣờng xun có hiệu 1.2 Các sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tƣợng sách tạo điều kiện cho đối tƣợng đƣợc tham gia đào tạo nghề 1.3 Công tác tƣ vấn chọn nghề việc làm giúp niên tiếp cận đƣợc thông tin nhu cầu lao động trông lĩnh vực để từ có lựa chọn học nghề phù hợp Các sách hỗ trợ đào tạo nghề 2.1 Có sách hỗ trợ học nghề cho niên, đặc biệt niên nông thôn, đội xuất ngũ, niên dân tộc thiểu số 2.2 Chính sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất 2.3 Có sách làm cho niên, đặc biệt niên nông thôn, đội xuất ngũ, niên dân tộc thiểu số Chương trình đào tạo nghề 3.1 Chƣơng trình, giáo trình dạy nghề ln đƣợc đổi mói, phù hợp 107 Ọ C KI N H TẾ H U Ế với quy định dạy nghề 3.2 Các ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trƣờng lao động 3.3 Thời gian dành cho thực hành đƣợc ƣu tiên Đội ngũ giáo viên 4.1 Giáo viên có trình độ, truyền đạt kiến thức cho ngƣời học dễ hiểu, 4.2 Giáo viên đƣợc bố trí dạy chun mơn 4.3 Đội ngũ giáo viên có khả tích hợp vừa dạy lý thuyết vừa dạy thục hành Về trang thiết bị dạy học 5.1 Phòng học, nhà xƣởng rộng rái, thoáng mát, đáp ứng nhu cầu ngƣời học 5.2 Máy móc thiết bị phục vụ cho thực hành có cơng nghệ tiên tiến, đại 5.3 Kết qủa đào tạo 6.1.Nâng cao hiểu biết có định hƣớng nghề nghiệp, việc làm cho niên 6.2 Phát triển kỹ nghề nghiệp, kỹ xã hội 6.3 Nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ áp dụng vào đời sống sản xuất cho niên Đ ẠI H III Một số ý kiến khác (nếu có) TR Ư Ờ N G Xin chân thành cám ơn ý kiến anh (chị) 108 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN Tổng số phiếu phát ra: 50 phiếu Tổng số phiếu thu : 50 phiếu Kết : TB Tỷ lệ 14 32 3,6 0 28 64 15 31 3,7 30 62 20 25 3,5 40 50 48 0 96 KI Số lƣợng N H TẾ H U Ế 1.Độ tuổi: 20-30: 10 30-40 : 25 40-60: 15 Giới tính: 23 Nam: 27 Nữ : Thời gian công tác Dƣới 05 năm : 10 Từ 05 đến 10 năm : 12 Từ 11 đến 15 năm: 23 Trên 15 năm 5 Lĩnh vực công tác : Quản lý đào tạo nghề quan chuyên môn : Cán quản lý sở đào tạo nghề: 11 Giáo viên sở dạy nghề : 34 ẠI Đ TR Ư Ờ N G Về công tác quy hoạch xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho niên Công tác quy hoạch đào tạo nghề sát với mục tiêu định hƣớng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề năm phù hợp với thực tế địa phƣơng Chỉ tiêu đào tạo hàng năm phù hợp với điều kiện sở vật chất trang thiết bị sở Về cơng tác lập dự tốn, phân bổ dự tốn, toán ngân sách dạy nghề , phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương Công tác lập dự toán phân bổ dự toán năm kịp thời, quy định H Ọ C Nội dung 109 20 23 3,4 10 40 46 12 38 4,3 0 24 76 10 38 3,1 76 16 42 4,1 0 84 12 12 31 3,7 24 62 0 0 0 Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế TR Ư Ờ N G Việc đầu tƣ trang thiết bị cho sở đào tạo nghề phù hợp với chƣơng trình đào tạo Việc phân cấp quản lý ngân sách đào tạo cho địa phƣơng giao quyền tự chủ cho sở đào tạo nghề tạo điều kiện thuận lợi cho đại phƣơng, đơn vị Công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên tư vấn học nghề, việc làm cho niên Công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên đƣợc thực thƣờng xuyên có hiệu Các sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tƣợng sách tạo điều kiện cho đối tƣợng đƣợc tham gia đào tạo nghề Công tác tƣ vấn chọn nghề việc làm giúp niên tiếp cận đƣợc thông tin nhu cầu lao động trơng lĩnh vực để từ có lựa chọn học nghề phù hợp Công tác quản lý sử dụng cán quản lý, giáo viên Việc xây dựng vị trí việc làm cấu viên chƣc theo chức danh nghề nghiệp đảm bảo cho sở dạy nghề tốt chức Việc xây dựng tiêu chuẩn nhà giáo đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề 40 3,9 0 14 80 41 3,9 0 14 82 110 12 3,7 10 24 52 14 0 0 14 32 3,7 28 64 41 3,8 0 18 82 13 33 H U Ế 26 0 26 66 0 0 0 28 19 3,3 56 38 19 21 10 3,8 0 38 42 20 15 22 13 0 30 44 26 0 0 3,8 24 62 10 3,6 0 32 66 3,3 64 28 Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ 3,8 TR Ư Ờ N G 4.3 Các giáo viên đƣợc bố trí dạy với ngành nghề đƣợc đào tạo Công tác đào tạo, bồi dư ng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 5.1 Các đồng chí giáo viên năm đƣợc tham gia khóa bồ dƣỡng nghiệp vụ 5.2 Các giáo viên có quyền tham đƣợc khuyến khích gia hội thi giáo vên dạy giỏi 5.3 Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đƣợc đầu tƣ, khuyến khích Chương trình đào tạo nghề 6.1 Chƣơng trình, giáo trình dạy nghề ln đƣợc đổi mói, phù hợp với quy định dạy nghề 6.2 Thời gian dành cho thực hành đƣợc ƣu tiên 6.3 Ban hành danh mục nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế thị trƣờng lao động ngƣời học Trang thiết bị sở dạy nghề 7.1, Phòng học nhà xƣởng CSDN đáp ứng nhu cầu 7.2 Trang thiết bị sở dạy nghề đủ đáp ứng đƣợc yêu cầu dạy học 7.3 Hằng năm đêu lập dự toán mua sắm bổ sung trang thiết bị thay máy móc thiết bị công nghệ cũ 2 12 31 16 33 32 14 111 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỌC VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ Tổng số phiếu phát ra: 100 phiếu Tổng số phiếu thu : 100 phiếu Kết Độ tuổi : 15-29: 87 từ 30 tuổi trở lên: 13 U TB Ọ C KI N H TẾ Tỷ lệ (%) 35 58 3,6 35 58 2 34 61 3,6 34 61 2 29 62 3,6 29 62 15 76 3,9 15 76 16 82 3,9 0 16 82 N TR Ư Ờ 1,2 G Đ ẠI 1,1 Nội dung Cơng tác tun truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên tư vấn học nghề, việc làm cho niên Công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật đào tạo nghề cho niên đƣợc thực thƣờng xun có hiệu Các sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tƣợng sách tạo điều kiện cho đối tƣợng đƣợc tham gia đào tạo nghề Công tác tƣ vấn chọn nghề việc làm giúp niên tiếp cận đƣợc thông tin nhu cầu lao động trông lĩnh vực để từ có lựa chọn học nghề phù hợp Các sách hỗ trợ đào tạo nghề Có sách hỗ trợ học nghề cho niên, đặc biệt niên nông thôn, đội xuất ngũ, niên dân tộc thiểu số Chính sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất H Số lương ( Người) H STT Ế Giới tính: Nam : 57 Nữ : 43 Địa phƣơng sinh sống Thành thị : 22 Nông thôn 73 Miền núi, rẻo cao: Nghề nghiệp trƣớc tham gia học nghề Học sinh PTTH 47 Bộ đội xuất ngũ : Làm nông nghiệp: 30 Khác 20 1,3 2,1 2,2 112 Chính sách tạo việc làm cho niên, đặc biệt 2,3 niên nông thôn, đội xuất ngũ, niên dân tộc thiểu số 86 3,9 12 86 26 68 3,7 26 68 10 35 50 3,5 10 35 50 24 71 3,8 24 71 27 64 38 U Ế Chương trình đào tạo nghề Chƣơng trình, giáo trình dạy nghề ln đƣợc đổi 3,1 mói, phù hợp với quy định dạy nghề Các ngành nghề đào tạo 3,2 phù hợp với nhu cầu thị trƣờng lao động Thời gian dành cho thực 3,3 hành đƣợc ƣu tiên 3,7 27 64 57 3,6 38 57 68 22 3,1 10 68 22 10 82 0 10 82 25 70 3,7 25 70 28 69 3,7 28 69 25 72 3,8 0 25 72 22 71 3,9 0 22 71 21 71 3,9 0 21 71 N H Ọ C 10 TR Ư Ờ N G Đ ẠI Giáo viên có trình độ, 4,1 truyền đạt kiến thức cho ngƣời học dễ hiểu, Giáo viên đƣợc bố trí dạy 4,2 chun mơn Đội ngũ giáo viên có khả 4,3 tích hợp vừa dạy lý thuyết vừa dạy thục hành Về trang thiết bị dạy học Phòng học, nhà xƣởng 5,1 rộng rái, thoáng mát, đáp ứng nhu cầu ngƣời học Máy móc thiết bị phục vụ 5,2 cho thực hành có cơng nghệ tiên tiến, đại Hằng năm đƣợc bổ 5,3 sung trang thiết bị tiên tiến Kết qủa đào tạo Ngƣời tốt nghiệp thành 6,1 thục nghề để hành nghề đƣợc Phát triển kỹ nghề 6,2 nghiệp, kỹ xã hội cho niên Nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ áp dụng vào 6,3 đời sống sản xuất cho niên TẾ H Đội ngũ giáo viên H 12 KI 113 ... niệm quản lý nhà nước đào tạo nghề cho niên Quản lý nhà nước đào tạo nghề cho niên tác động có tổ chức điều hành quyền lực nhà nƣớc hoạt động đào tạo nghề cho niên, quan quản lý đào tạo nghề nhà. .. nghiên cứu công tác quản lý nhà nƣớc công tác đào tạo TR nghề cho niên Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Bình - Khơng gian: Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Bình với cơng tác quản lý địa bàn Quảng Bình - Thời... kinh nghiệm đào tạo nghề cho niên cho Sở Lao động TB&XH, Quảng Bình 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đào tạo NGHỀ CHO THANH NIÊN tại sở LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH và xã hội TỈNH QUẢNG BÌNH min , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đào tạo NGHỀ CHO THANH NIÊN tại sở LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH và xã hội TỈNH QUẢNG BÌNH min

Từ khóa liên quan