GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO NHÀ máy TINH bột sắn tại HUYỆN HƯỚNG hóa TỈNH QUẢNG TRỊ min

127 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẾ H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ KI N H LÊ VĂN TUYỂN TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN TẠI HUYỆN HƢỚNG HÓA- TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ N H TẾ H U Ế LÊ VĂN TUYỂN Đ ẠI H Ọ C KI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN TẠI HUYỆN HƢỚNG HÓA- TỈNH QUẢNG TRỊ TR Ư Ờ N G CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 8310110 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGYỄN VĂN PHÁT HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Mọi vi phạm bị xử lý theo quy định Quảng Trị, tháng năm 2019 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Tác giả luận văn i Lê Văn Tuyển LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn thạc sĩ nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ nhiều tổ chức, cá nhân Tất giúp đỡ quý báu mà biết ơn sâu sắc Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Văn Phát hƣớng dẫn nhiệt tình chu đáo đóng góp ý kiến vơ q giá để tơi thực đƣợc luận văn hồn thiện Tơi cảm ơn thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Huế U Ế cung cấp kiến thức cần thiết giúp phục vụ cho học tập, nghiên cứu ứng TẾ H dụng thực tế vào nghiên cứu luận văn Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến UBND huyện Hƣớng Hóa, Nhà máy tinh N H bột sắn Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện giúp đỡ thời gian KI nghiên cứu, điều tra, thu thập số liệu cần thiết để tơi hồn thành luận văn Ọ C Xin đƣợc cảm ơn bà nông dân trồng sắn địa bàn huyện H Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị vui vẻ giúp tơi thu thập số liệu điều tra Đ ẠI Cuối cùng, cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ tơi để tơi có N G điều kiện thuận lợi trình thực luận văn Ờ Xin chân thành cảm ơn./ Ư Quảng Trị, tháng năm 2019 TR Tác giả luận văn Lê Văn Tuyển ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ VĂN TUYỂN Chuyên nghành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8310110 2017- 2019 Niên khóa: Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tên đề tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN TẠI HUYỆN HƢỚNG HĨA - TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tƣợng nghiên cứu: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn liên quan H tinh bột sắn huyện Hƣớng Hóa- tỉnh Quảng Trị U Ế - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy TẾ - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy N H tinh bột sắn huyện Hƣớng Hóa- tỉnh Quảng Trị KI - Đối tựợng nghiên cứu luận văn vấn đề liên quan đến phát triển Ọ C vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn huyện Hƣớng Hóa- tỉnh Quảng Trị H Các phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng ẠI Phƣơng pháp thu thập số liệu Đ - Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp - Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp N G + Phƣơng pháp điều tra:+Phƣơng pháp chọn mẫu: Ờ Phƣơng pháp tổng hợp xử lý số liệu TR Ư Các kết nghiên cứu kết luận Sau thu thập phân tích số liệu tác giả có kết nghiên cứu nhƣ: Vùng nguyên liệu sắn huyện Hƣớng Hóa chƣa đủ để đáp ứng công suất nhà máy, đạt 43 % công suất - Vùng nguyên liệu huyện tập trung xã vùng Lìa chiếm 75% - Nguyên nhân hạn chế chủ yếu việc phát triển vùng nguyên liệu thiếu lao động, trình độ thâm canh kém, suất thấp giá thu mua khơng ổn định Từ việc phân tích, đánh giá thực trạng phát triển vùng nguyên liệu, tác giả đề xuất 11 giải pháp phát triển vùng nguyên liệu đƣa số kiến nghị iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Kinh tế- xã hội TMQT: Thƣơng mại Quảng Trị UBND: Ủy ban nhân dân TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế KT-XH: iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU x Ế DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ xii U PHẦN 1: MỞ ĐẦU TẾ H 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu N H Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung KI 2.2 Mục tiêu cụ thể Ọ C Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu H 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đ ẠI 3.2 Phạm vi nghiên cứu N G Phƣơng pháp nghiên cứu Ờ 4.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu Ư 4.2 Phƣơng pháp tổng hợp xử lý số liệu TR Bố cục luận văn PHẦN 2: NỘI DÙNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO CÁC NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN 1.1 Lý luận nguyên liệu vùng nguyên liệu sắn công nghiệp chế biến tinh bột sắn 1.1.1.Một số khái niệm liên quan 1.1.2 Đặc điểm sắn 1.1.3 Đặc điểm nguyên liệu sắn v 1.1.4 Đặc điểm vùng nguyên liệu sắn 10 1.1.5 Quy trình chế biến tinh bột sắn 11 1.2 Lý luận phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn 13 1.2.1 Khái niệm phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn 13 1.2.2 Vai trò phát triển vùng nguyên liệu nhà máy tinh bột sắn 13 1.2.3 Yêu cầu phát triển vùng nguyên liệu sắn 14 1.2.4 Mối quan hệ chủ thể phát triển vùng nguyên liệu sắn 17 1.3 Nội dung phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn 19 1.3.1 Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu 19 U Ế 1.3.2 Hợp tác, liên kết ngƣời nông dân nhà máy 19 H 1.3.3 Thực sách hỗ trợ tín dụng 20 TẾ 1.3.4 Đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng vùng nguyên liệu 20 N H 1.3.5 Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật canh tác 21 KI 1.3.6 Cung cấp giống vật tƣ nông nghiệp 21 Ọ C 1.3.7 Cam kết giá số lƣợng tiêu thụ 22 H 1.3.8 Tổ chức sản xuất phát triển vùng nguyên liệu sắn 23 Đ ẠI 1.4 Các tiêu chí đánh giá phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột N G sắn 25 1.4.1 Các tiêu đánh giá quy mô vùng nguyên liệu sắn 25 Ư Ờ 1.4.2 Các tiêu đánh giá chất lƣợng, hiệu sản xuất nguyên liệu sắn 26 TR 1.4.3 Tiêu chí đánh giá phát triển bền vững vùng nguyên liệu 27 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn 28 1.5.1 Điều kiện tự nhiên 28 1.5.2 Điều kiện kinh tế 29 1.5.3 Yếu tố điều kiện xã hội 30 1.5.4 Yếu tố kỹ thuật, công nghệ 31 1.5.5 Chính sách quy hoạch Nhà nƣớc 31 1.6 Kinh nghiệm phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn 32 vi 1.6.1 Kinh nghiệm phát triển vùng nguyên liệu tỉnh Nghệ An 32 1.6.2 Kinh nghiệm phát triển vùng nguyên liệu nhà máy tinh bột sắn Fococev Quảng Trị 33 1.6.3 Bài học kinh nghiệm phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN TẠI HUYỆN HƢỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 36 2.1 Tổng quan huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị 36 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 U Ế 2.1.2 Dân số lao động 37 H 2.1.3 Điều kiện kinh tế 39 TẾ 2.1.4 Cơ sở hạ tầng 40 N H 2.2 Giới thiệu Nhà máy tinh bột sắn Hƣớng Hóa 41 KI 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Nhà máy tinh bột sắn Hƣớng Hóa 41 Ọ C 2.2.2 Cơ cấu tổ chức Nhà máy tinh bột sắn Hƣớng Hóa 42 H 2.2.3 Tình hình lao động nhà máy tinh bột sắn Hƣớng Hóa 44 ẠI 2.2.4 Công suất hoạt động Nhà máy tinh bột sắn Hƣớng Hóa 46 N G Đ 2.2.5 Sản phẩm Nhà máy tinh bột sắn Hƣớng Hóa 47 2.2.6 Quy trình sản xuất tinh bột sắn nhà máy tinh bột sắn Hƣớng Hóa 48 Ư Ờ 2.2.7 Kết sản xuất kinh doanh Nhà máy tinh bột sắn Hƣớng Hóa 50 TR 2.3 Thực trạng công tác phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn 52 2.3.1 Các nội dung phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn Hƣớng Hóa, Quảng Trị 52 2.3.2 Kết thực công tác phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị 61 2.4 Đánh giá đối tƣợng liên quan phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị 70 2.4.1 Thông tin đối tƣợng vấn 70 vii 2.4.2 Thơng tin tình hình sản xuất sắn nơng dân địa bàn huyện Hƣớng Hóa 73 2.4.3 Đánh giá đối tƣợng vấn phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị 77 2.5 Đánh giá chung phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị 87 2.5.1 Kết đạt đƣợc 87 2.5.2 Hạn chế 88 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 88 U Ế CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO NHÀ H MÁY TINH BỘT SẮN TẠI HUYỆN HƢỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 90 TẾ 3.1 Phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn N H huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị 90 KI 3.1.1 Phƣơng hƣớng 90 Ọ C 3.1.2 Mục tiêu 90 H 3.2 Các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn huyện ẠI Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị 91 N G Đ 3.2.1 Áp dụng nhân rộng giới hóa nơng nghiệp sản xuất 91 3.2.2 Đẩy mạnh xây dựng mô hình điểm suất cao 92 Ư Ờ 3.2.3 Hình thành vùng chuyên canh huyện để ổn định nguồn nguyên liệu TR cho nhà máy 92 3.2.4 Tăng cƣờng hỗ trợ giống, tín dụng, kỹ thuật canh tác 93 3.2.5 Tăng cƣờng cam kết giá số lƣợng tiêu thụ ngƣời nông dân 93 3.2.6 Đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất ngƣời dân nhà máy 94 3.2.7 Hồn thiện sách đầu tƣ, thu mua, vận chuyển thu hồi nợ 95 3.2.8 Phát huy vai trò nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân viên nông vụ 96 3.2.9 Hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển vùng ngun liệu 97 3.2.10 Phát triển sở hạ tầng vùng nguyên liệu 97 3.2.11 Tăng cƣờng công tác bảo vệ rừng bảo vệ môi trƣờng 98 viii ... phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn Chƣơng 2: Thực trạng phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị Chƣơng 3: Giải pháp phát triển vùng. .. 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO NHÀ H MÁY TINH BỘT SẮN TẠI HUYỆN HƢỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ 90 TẾ 3.1 Phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn. .. cho nhà máy tinh bột sắn 13 1.2.1 Khái niệm phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn 13 1.2.2 Vai trò phát triển vùng nguyên liệu nhà máy tinh bột sắn 13 1.2.3 Yêu cầu phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO NHÀ máy TINH bột sắn tại HUYỆN HƯỚNG hóa TỈNH QUẢNG TRỊ min , GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHO NHÀ máy TINH bột sắn tại HUYỆN HƯỚNG hóa TỈNH QUẢNG TRỊ min

Từ khóa liên quan