Quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng hữu quế thành phố mỹ tho, tiền giang

104 41 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI IM IN TẾ ƯỜNG ́H U Ế NGUYỄN THỊ ỌC TÊ QUẢN TRỊ NGUỒN N ÂN LỰC TẠI CÔNG TY TN XÂY DỰNG HỮU QUẾ-T ÀN P Ố KI N H MỸ THO, TIỀN GIANG H O ̣C C UYÊN NGÀN : QUẢN LÝ TẾ MÃ SỐ: 31 01 10 LUẬN VĂN T ẠC SĨ OA ỌC KINH TẾ Đ ẠI IN NGƯỜI ƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN ĐÌN HUẾ, 2019 C IẾN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn U Ế thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H T Nguyễn Thị m ường LỜI CÁM ƠN i l ng iết ơn u c xin ch n thành cám ơn Trư ng i học inh tế uế Thành ủy Mỹ Tho Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho t o điều kiện cho tơi tham gia hồn thành kh a đào t o Th c uản l kinh tế – Trư ng i học inh tế uế Ế Tôi xin ch n thành cảm ơn h ng T U giúp đỡ nhiều m t uốt th i gian học tập nghiên cứu khoa học t i ́H trư ng in cám ơn t t u Th y, ô tận t nh giảng d y giúp đỡ uá TS Nguyễn nh TÊ tr nh học tập nghiên cứu đ c iệt xin ày t l ng iết ơn u c đến Th y giáo hiến ngư i Th y tận t nh hư ng dẫn giúp đỡ r t nhiều H uốt uá tr nh nghiên cứu hoàn thành luận văn N in cám ơn Liên đồn Lao động thành phố Mỹ Tho ơng ty TN y KI dựng Hữu Quế, nơi công tác nơi nhiệt t nh giúp đỡ t o điều kiện thuận lợi giúp r t nhiều uá tr nh học tập nghiên cứu đề tài O ̣C c d hết ức cố g ng lực kinh nghiệm c n nhiều h n chế nên ch c ch n không tránh kh i thiếu H đ ng g p u áu u Th y t luận văn ô ong nhận n đồng nghiệp để luận văn ẠI c giá trị thực tiễn Đ in ch n thành cảm ơn T Nguyễn Thị m ường TÓM LƯỢC LUẬN VĂN T ẠC SĨ OA ỌC Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ IM ƯỜNG huyên ngành: Qu n ý k h tế; ã ố: 8310110 Niên kh a: 2016-2019 Ngư i hư ng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ĐÌN C IẾN Tên đề tài: QUẢN TRỊ NGUỒN N ÂN LỰC TẠI CÔNG TY TN XÂY DỰNG HỮU QUẾ-T ÀN P Ố MỸ THO, TIỀN GIANG Mụ đí h đố tượ h ê ứu Trên ph n tích đánh giá thực tr ng, tập trung nghiên cứu công tác quản trị nguồn nh n lực ông ty TNHH y dựng Hữu Quế-thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang từ đ đề số biện pháp hoàn thiện công tác uản trị nguồn nh n lực t i ông ty nhằm n ng cao ch t lượng ho t động th i gian t i ối tượng nghiên cứu mô h nh c u tổ chức ộ máy uản trị; c u lao động ph n lo i theo yếu tố; công tác tuyển dụng lựa chọn nh n lực công tác đào t o đánh giá nh n lực; công tác tiền lương chế độ đãi ngộ t i ông ty TN y dựng ữu uế thành phố ỹ Tho Tiền Giang C phươ ph p h ê ứu sử dụng ể đ t mục đích đề tài uá tr nh nghiên cứu, dụng phương pháp au: ông cụ chủ yếu dụng ph n mềm Excel 20.0 au thu thập xong liệu từ nghiên cứu ộ, tiến hành điều chỉnh mô h nh ảng h i cho ph hợp au đ tiến hành điều tra bảng h i theo kế ho ch đề Sau thu thập bảng h i từ nh n viên công nh n lao động ông ty tiến hành mã h a liệu, nhập liệu làm ch liệu - Các phương pháp cụ thể sử dụng: + hương pháp tổng hợp: Tổng hợp kết khảo át thu thập thông tin làm đánh giá ph n tích v n đề c liên uan đến ho t động công tác uản trị nguồn nh n lực t i công ty th i gian qua + hương pháp thống kê mô tả: Tổng hợp số liệu công ty c liên uan đến công tác uản trị nguồn nh n lực + hương pháp o ánh: Sử dụng số liệu o ánh để đối chiếu kỳ năm ho t động công ty + hương pháp ph n tích nh n tố: ph n tích áo cáo liên uan đến t nh h nh ho t động công ty giải pháp uản trị nguồn nh n lực thực C kết qu h ê ứu hí h kết lu n ề tài u ph n tích thực tr ng cơng tác uản trị nguồn nh n lực t i ông ty TN y dựng Hữu Quế thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, từ đ đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nh n lực t i ông ty DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung TNHH Trách nhiệm hữu h n SXKD Sản xu t kinh doanh DN Doanh nghiệp án ộ công nh n viên Ế CBCNV Ngư i lao động Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U NL MỤC LỤC L i cam đoan i L i cám ơn ii T m lược luận văn th c khoa học iii Danh mục chữ viết t t iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục đồ ix Ế PHẦN I MỞ ĐẦU U Tính c p thiết đề tài ́H Mục tiêu nghiên cứu TÊ ối tượng ph m vi nghiên cứu hương pháp nghiên cứu .3 Kết c u luận văn .6 H C ƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ T ỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN N N ÂNLỰC TRONG DOANH NGHIỆP KI 1.1 Một số khái niệm ản Quản trị nguồn nh n lực 1.1.1 Nh n lực nguồn nh n lực .7 O ̣C 1.1.2 Quản trị nh n lực .8 1.2 Nội dung chủ yếu Quản trị nguồn nh n lực H 1.2.1 ác c Quản trị nguồn nh n lực 1.2.2 Chức chủ yếu Quản trị nguồn nh n lực 12 ẠI 1.2.3 Một số mô h nh Quản trị nguồn nh n lực .13 Đ 1.3 T m quan trọng Quản trị nguồn nh n lực 17 1.4 ác yếu tố ảnh hưởng đến hiệu công tác uản trị nguồn nh n lực .18 1.4.1 ác nh n tố ên doanh nghiệp 18 1.4.2 ác nh n tố ên doanh nghiệp .19 1.5 Kinh nghiệm quản trị nh n lực tiêu iểu số doanh nghiệp t i Việt Nam 20 1.5.1 Kinh nghiệm quản trị nguồn nh n lực ông ty y dựng Tiền Giang .20 1.5.2 Kinh nghiệm quản trị nguồn nh n lực ông ty TN x y dựng Trí Tín .23 1.5.3 Kinh nghiệm quản l nguồn nh n lực ông ty TN c p nư c sinh ho t nông thôn 24 1.5.4 Bài học kinh nghiệm quản trị nguồn nh n lực cho ông ty TN y dựng Hữu Quế 27 C ƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ N ÂN LỰC TẠI CÔNG TY TN XÂY DỰNG HỮU QUẾ 28 y dựng Hữu Quế 28 Ế 2.1 Tổng quan ông ty TN U 2.1.1 Lịch sử h nh thành phát triển .28 2.1.3 ác ngành nghề kinh doanh ông ty TN ́H 2.1.2 Mục tiêu phát triển th i gian t i .29 y dựng Hữu Quế 30 TÊ 2.1.4 c u tổ chức 31 2.1.5 c u nguồn nh n lực ông ty 31 H 2.2 Thực tr ng Quản trị nguồn nh n lực t i ông ty TN y dựng Hữu Quế 36 N 2.2.1 h n tích thực tr ng ho ch định nh n lực ông ty 36 KI 2.2.2 Thực tr ng công tác tuyển dụng lựa chọn nh n lực .38 2.2.3 Thực tr ng công tác đào t o nh n lực 43 O ̣C 2.2.5 Thực tr ng công tác tiền lương chế độ đãi ngộ 48 2.3 KẾT QUẢ KHẢO ÁT 2.3.1 UẢN TRỊ N ÂN Ự TẠI ÂY DỰNG HỮU QUẾ 52 H ÔNG TY TN IỀU TRA ÔNG TÁ ô tả mẫu khảo át 52 ẠI 2.3.2 h n tích nội dung ơng tác uản trị nh n ự t i ông ty TN y dựng Đ Hữu Quế .52 2.4 ánh giá t nh h nh uản trị nguồn nh n lực ông ty TN y dựng Hữu Quế 58 2.4.1 Kết đ t .58 2.4.2 H n chế 59 2.4.3 Nguyên nh n h n chế .60 C ƯƠNG GIẢI P ÁP ỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN N ÂN LỰC TẠI CÔNG TY TN XÂY DỰNG HỮU QUẾ 61 3.1 ịnh hư ng quản trị nguồn nh n lực ông ty TNHH 3.1.1 T nh h nh chung ông ty TN y dựng Hữu Quế 61 y dựng Hữu Quế giai đo n 2018-2022 61 3.1.2 hương hư ng, nhiệm vụ phát triển Tông công ty giai đo n 2018-2022 62 3.1.3 hương hư ng, mục tiêu ông ty TN y dựng Hữu Quế công tác uản trị nh n ự giai đo n 2018-2022 63 3.2 ác giải pháp chiến lược nhằm hồn thiện cơng tác uản trị nh n lực t i ông y dựng Hữu Quế giai đo n 2018 – 2022 64 Ế ty TN U 3.2.1 oàn thiện tổ chức ho t động quản trị nh n ự t i ông ty TN y dựng ́H Hữu Quế theo hư ng n ng cao vai tr chức uản trị nh n ự máy uản l .65 TÊ 3.2.2 oàn thiện công tác ho ch định nh n ự 66 3.2.3 ồn chỉnh ách khai thác tuyển dụng nh n ự .68 H 3.2.4 oàn thiện máy tổ chức ách ố trí dụng nh n ự .72 N 3.2.5 ồn chỉnh ách đào t o nh n lực .73 KI 3.2.6 ồn thiện cơng tác đánh giá lực hồn thành cơng việc nh n viên.76 3.2.7 ồn thiện ách trả lương đãi ngộ lao động .78 O ̣C 3.2.8 Một số biện pháp khác 78 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ IẾN NGHỊ .80 H Kết luận 80 Kiến nghị .81 ẠI 2.1 ối v i công ty 81 Đ 2.2 ối v i Nhà nư c .81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .83 PHỤ LỤC 84 Quyết định Hội đồng ch m luận văn Bản nhận xét phản biện Bản nhận xét phản biện Biên ản Hội đồng Bản giải tr nh chỉnh sửa luận văn ác nhận hoàn thiện luận văn DANH MỤC BẢNG uy mô c u nh n ự ông ty giai đo n 2013-2017 .32 Bảng 2.2: T nh h nh khai thác lao động ông ty (2013-2017) .40 Bảng 2.3: Kết đào t o lao động ông ty giai đo n 2013-2017 45 Bảng 2.4: Trả công lao động đãi ngộ lao động .48 Bảng 2.5: Số lượng vị trí cơng tác cán ộ công nh n viên thực Ế Bảng 2.1: Bảng thống kê mô tả công tác ho ch định nh n ự t i ông ty TN ́H Bảng 2.6: U khảo át 52 Bảng 2.7: TÊ y dựng Hữu Quế .53 Bảng thống kê mô tả khảo át công tác tuyển dụng lựa chọn y dựng Hữu Quế 54 H nh n lực t i ông ty TN Bảng thống kê mô tả khảo át công tác đào t o nh n lực 55 Bảng 2.9: Bảng thống kê mô tả khảo át công tác đánh giá nh n lực 56 Bảng 2.10: Bảng thống kê mô tả khảo át công tác tiền lương chế độ đãi O ̣C KI N Bảng 2.8: Đ ẠI H ngộ công ty 57 DANH MỤC SƠ ĐỒ ô h nh uản trị nh n lực Michigan 13 đồ 1.2: ô h nh uản trị nh n lực Harvard .14 đồ 1.3: ô h nh uản trị nh n lực Nhật Bản 16 đồ 2.1: đồ máy tổ chức, quản l ông ty .31 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế đồ1.1: PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ết IẾN NGHỊ : Trong uá tr nh ho t động sản xu t kinh doanh DN g n liền v i việc sử dụng lao động N ng cao hiệu sử dụng lao động iện pháp n ng cao hiệu sản xu t kinh doanh khả n ng cao hiệu sử dụng lao động DN phụ thuộc vào việc quản trị nguồn nh n lực DN uản trị nguồn nh n lực đ ng vai tr vô c ng uan trọng đối v i DN, t o Ế Do đ U điều kiện để DN c thể phát triển ổn định, bền vững DN ́H Quản trị nguồn nh n lực nhiệm vụ thư ng xuyên l u dài ng v i tiến tr nh hội nhập đ t nư c yếu tố c nh tranh ngày TÊ gia tăng DN nư c yêu c u quản trị nguồn nh n DN th i kỳ hội nhập H lực đ t đối v i DN đ i h i r t cao thách thức đối v i phát triển N ua nghiên cứu thực tiễn công tác uản trị nguồn nh n lực t i ông ty y dựng Hữu Quế cho th y công tác uản l điều hành th i gian ua giúp ông ty TN KI TN y dựng Hữu Quế c u c tiến triển đ t ̣C đuợc thành uả nh t định Tuy nhiên v n đề uản trị nguồn nh n lực c n ọc H O lọ nhiều nhuợc điểm ảnh huởng đến chiến lược mục tiêu phát triển TN y dựng Hữu Quế th i gian t i ông ty i h n chế c n tồn t i ẠI công tác ho ch định nh n ự, tuyển dụng nh n ự, bố trí dụng lao động đào t o Đ phát triển nh n ự, trả lương thưởng cho ngư i lao động; lu n van đua mọt ố giải pháp để hoàn thiẹn hon ho t đọng uản trị nguồn nh n lực t i TN y dựng Hữu Quế v i nọi dung nhu: ơng ty oàn thiện c u tổ chức ho t động quản trị nh n ự; hồn thiện cơng tác ho ch định nh n ự; hồn thiện ách khai thác tuyển dụng nh n ự; hoàn thiện uy định bố trí dụng lao động; hồn thiện ách đào t o lao động; hồn thiện ách trả lương thưởng đãi ngộ Tác giả hy vọng giải pháp đuợc đề xu t ẽ c giá trị nh t định g p ph n n ng cao hiẹu uả công tác uản trị nguồn nh n lực ông ty TN y dựng Hữu Quế Tuy nhiên vốn kiến thức nhu khả nang nghiên cứu c n h n chế nên lu n van ch c ch n tránh kh i thiếu t thành u v y r t mong nh n ự ảo áu u Th y kiến đ ng g p ch n ô anh chị c ng học ngu i uan t m đến đề tài ế hị: Ngoài giải pháp để thực tốt công tác quản trị nguồn nh n lực y dựng Hữu Quế giai đo n 2018 – 2022 xin c số đề Ế t i ông ty TN U xu t, kiến nghị sau: ́H 2.1 Đối với công ty ông ty c n đẩy m nh công tác tuyển dụng thu hút lao động c tr nh TÊ độ cao đào t o n ng cao ch t lượng nguồn nh n lực ng n h n dài h n H ông ty c n trọng đ u tư phát triển nh n lực N ông ty c n bố trí l i lực lượng lao động ph n công rõ ràng chức danh KI Lên kế ho ch phát triển sản xu t hàng năm đề tiêu chung cụ thể cho phận; ph n đ u hoàn thành nhiệm vụ giao ̣C T o thống nh t đồng đơn vị thành viên ph ng H O ban chức v i để t o điều kiện việc điều hành ản xu t kinh doanh, h n chế t nh tr ng đ n đẩy công việc ẠI y dựng hệ thống lương thưởng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá Đ lực thực nh n viên cách rõ ràng minh ch công ằng ông ty c n trọng đến đãi ngộ phi tài để kích thích động lực làm việc nh n viên 2.2 Đối với Nhà nước Tăng cư ng lãnh đ o ảng ự quản l Nhà nư c Nhà nư c c n uan t m hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự nhằm t o môi trư ng kinh doanh an tồn nh đẳng giúp ơng ty an t m làm ăn đ t hiệu cao N ng cao ch t lượng giáo dục đào t o từ đ n ng cao ch t lượng nguồn nh n lực thông ua việc cải tiến nội dung phương pháp đào t o cho học viên au trư ng c tr nh độ ph hợp v i yêu c u xã hội Mở rộng uy mô đào t o, nh t đào t o ngành nghề mà doanh nghiệp c n tăng nhanh tốc độ đào t o theo nhu c u xã hội Nhà nư c c n c biện pháp nh ổn giá hữu hiệu kiềm chế l m phát để tránh b t ổn xã hội đ nh công g y m t uy tín h nh ảnh cơng ty Nhà nư c c n c ách hỗ trợ cho phát triển ngành vật ự bảo hộ để ông ty nư c c thể giữ vững thị ông ty nư c để c thể U trư ng m nh nhà nư c c n hỗ trợ vốn cho Ế liệu x y dựng, c n c ́H ho t động ổn định th i buổi kinh tế kh khăn nh t l m phát Nhà nư c c n đưa nhiệm vụ mà toàn Ngành ẽ tập trung kh c y dựng thể chế hoàn thiện hệ thống pháp luật liên uan đến quản l nhà ở, thị trư ng B TÊ phục: ; uản l đ u tư x y dựng; rà ốt cơng tác lập quy ho ch, quản l đô H thị theo quy ho ch; tập trung đ u tư công tác ch t lượng công tr nh; tập trung x y N dựng nhà xã hội; nh n rộng mô h nh nhà hữu hiệu KI Cải cách thủ tục hành giảm b t c rư m rà uá tr nh Đ ẠI H O nghiệm lẫn ̣C thực T o điều kiện cho doanh nghiệp tham gia học h i, trao đổi kinh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn ăn iềm, Nguyễn Ngọc Quang (2015), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB i học Kinh tế Quốc d n Nguyễn Thành Nội ộ (2017), Giáo trình Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp, N B Nguyễn Thành i học Kinh tế Quốc d n ộ; Nguyễn Ngọc Huyền (2015), Quản trị kinh doanh, NXB Thống kê Nội Trương inh i học kinh tế - i học quốc gia Nội U tái cấu trúc kinh tế, Ế ức (2009), Thực trạng chất lượng nguồn lực Việt Nam trước ́H T Ngọc Hải (2010), Một số nội dung nguồn nhân lực phương pháp inh iệt TÊ đánh giá nguồn nhân lực, Viện khoa học tổ chức nhà nư c a (2011) Phát triển nguồn vốn nhân lực - Chiến lược tối ưu nhà nước, T p chí khoa học G N inh tế kinh doanh H Nguyễn Ngọc Huyền (2016), Quản trị chi phí kinh doanh, NXB Thống kê KI nh han (2017) Giáo trình Quản lý chất lượng tổ chức, NXB Trư ng i học Kinh tế Quốc d n Nguyễn Ngọc u n (2017), Giáo trình Quản trị nhân lực,NXB Trư ng H O học Kinh tế Quốc d n 10 Trương Nội ̣C Nguyễn N Nội i Nội oàn Thể (2018), Quản trị sản xuất tác nghiệp N B Trư ng i học Kinh tế Quốc d n Nội ẠI 11 Nguyễn Hữu Thuận (2012), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê Nội Đ 12 TS Tr n Kim Dung (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB thống kê T Hồ hí inh 13 Danh mục we ite tham khảo: www.caohockinhte.vn www.tailieu.vn www.tiengiang.gov.vn 14 ông ty TN ông ty TN y dựng Hữu Quế (2013-2017) áo cáo Tài y dựng Hữu Quế năm 2013-2017 Phụ lục P IẾU ẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ N ÂN SỰ TẠI CƠNG TY TN XÂY DỰNG HỮU QUẾ í h hào anh (chị)! Tôi là: Nguyễn Thị im kinh tế kh a 17D trư ng ng học viên cao học chuyên ngành uản l i học Kinh Tế Huế Tôi thực luận văn tốt ông ty TN y dựng Hữu Ế nghiệp v i đề tài: “ uản trị nguồn nh n lực t i U Quế” kiến đ ng g p ch n thành u vị TÊ tập khơng nhằm mục đích khác Những ́H ết uả khảo át nhằm mục đích nghiên cứu thực tế học c ích cho uá tr nh học tập nghiên cứu n i riêng g p ph n đánh giá y dựng Hữu Quế H công tác uản trị nh n ự t i công ty TN KI đích nghiên cứu học tập N Mọi thơng tin u vị cung c p giữ í mật sử dụng cho mục ̣C R t mong nhận giúp đỡ H O địa chỉ: Nguyễn Thị im ng Số 10, Nguyễn Trãi ẠI Tho, Tiền Giang in ch n thành cảm ơn! Đ u vị Mọi g p giúp đỡ xin gửi hư ng thành phố Mỹ BẢNG HỎI DÀN C O CÁN BỘ, CÔNG N ÂN VIÊN CÔNG TY TN XÂY DỰNG HỮU QUẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ N ÂN SỰ Theo anh (chị), mứ độ đ p ứng hâ tạ Cô ty TN yếu tố sa đến ô t hoạ h định Xây dựng Hữu Quế hư ào? ( in đánh d u X vào c u trả l i) (Ít đáp ứng -> áp ứng tốt) U hí Hệ thống văn nh n ự TÊ ản ho ch định KI N H Những uy định công ty định mức ph n ổ nh n ự ̣C Năng lực quản l ngư i lãnh đ o quản l điều hành nh n ự H O Tr nh độ chuyên môn đội ngũ cán ộ quản l điều hành nh n ự điều hành nh n ự uy tr nh uản l công ty điều hành nh n ự ẠI h n c p quản l công ty Đ ́H Tê h Ế Mứ độ đ ông nghệ, hệ thống thông tin uản l điều hành nh n ự công ty Xin anh (chị) cho biết ý k ến vớ tuyển dụ ựa chọ hâ ực tạ Cô ( in đánh d u h đị h sa ề ô ty TN Xây dựng Hữu Quế vào c u trả l i) Mứ độ đ Tê t h ( ồn tồn khơng đồng hồn tồn đồng ) hí H Đ ẠI H O ̣C KI N Anh/ chị th y nội dung ph ng v n chuyên môn c ph hợp không? Anh/ chị c giải đáp th c m c uá tr nh ph ng v n ? Theo Anh/ chị tác phong ngư i ph ng v n nào? Anh/ chị th y uy tr nh tuyển dụng ông ty nào? Anh/ chị c th y công tác tuyển dụng ông ty đảm ảo tính cơng ằng ứng viên? 10 Ngư i ứng tuyển nhận thông áo kết tuyển dụng m nh kịp th i 11 Anh/chị c hài l ng chế độ đãi ngộ ách thăng tiến ơng ty hay khơng? 12 Anh/ chị c muốn g n l u dài v i công ty hay không? U ́H TÊ Anh/chị c dễ dàng tiếp cận thông tin TD nh n ự ông ty Anh/ chị th y th y thông áo tuyển dụng ông ty c rõ ràng đ y đủ thông tin c n thiết không? Anh/ chị đánh việc nộp hồ ứng tuyển t i ông ty? tr chuyên viên tuyển dụng ông ty? Ế -> Xin anh (chị) cho biết ý k ến vớ tạo hâ ực tạ ô h ty ( in đánh d u đị h sa ề ô U ́H Giáo viên giảng giải dễ hiểu TÊ ông tác tổ chức tốt H nh thức đào t o kh a học ph hợp KI N Nội dung đào t o c ích cho cơng việc nh n viên ông tác đào t o c chuyên u H O ̣C huyên môn nh n viên cải thiện r t nhiều au đào t o ự theo dõi tiến ngư i đào t o ẠI 10 Nh n viên mong ch kh a đào t o Đ 11 Nh n viên công ty đào t o đ y đủ kỹ để thực tốt công việc m nh 12 au đào t o nh n viên quan t m p xếp công việc ph hợp v i chương tr nh đào t o 13 Nh n viên khích lệ cơng việc 14 hính ách thăng tiến công ty công Ế án ộ nh n viên uan t m t i công tác đào t o nh n lực h ( ồn tồn khơng đồng hồn tồn đồng ) hí Th i gian đào t o ph hợp đào vào c u trả l i) Mứ độ đ Tê t -> Xin anh (chị) cho biết ý k ến vớ hâ ực tạ ô ty ( in đánh d u h đị h sa ề ô H ông tác đánh giá nh n lực hàng năm c kiểm oát cách ch t chẻ ̣C KI N ức độ đ t yêu c u đội ngũ lãnh đ o uản l ức độ đ t yêu c u đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ h t lượng công tác lực lượng lãnh đ o uản l h t lượng công tác lực lượng chuyên môn nghiệp vụ ức độ đáp ứng chuẩn c u tr nh độ ngành nghề lực lượng B N ức độ đáp ứng chuẩn c u tr nh độ ngành nghề lực lượng lãnh đ o uản l 10 B n nhận ự phản hồi hiệu uả làm việc n (một cách thức hay khơng thức) 11 iệu uả công việc n đánh giá cách xác cơng ằng 12 h nh thức khen thưởng xữ l vi ph m kịp th i uá tr nh đánh giá nh n lực hàng năm H O U ́H TÊ Giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm t o điều kiện thuận lợi cho công tác đánh giá nh n lực -> hồn Ế ơng tác đánh giá nh n lực hàng năm thực ẠI h h ( ồn tồn khơng đồng tồn đồng ) hí Đ đ vào c u trả l i) Mứ độ đ Tê t 5 Xin anh (chị) cho biết ý k ến vớ ươ hế độ ộ ô h định sa ề ô ty ( in đánh d u h ( ồn tồn khơng đồng đồng ) hí U ́H TÊ KI N H Tiền lương tương xứng v i kết uả cơng việc ống hồn tồn phụ thuộc vào thu nhập từ cơng việc Tiền lương trả công ằng nh n viên hính ách tiền lương cơng ằng thoả đáng húc lợi thực đ y đủ h p dẫn hính ách phúc lợi thể ự uan t m chu đáo Ban lãnh đ o -> hoàn toàn Ế t ền vào c u trả l i) Mứ độ đ Tê t y dựng Hữu Quế? H O t i ông ty TN ̣C Theo anh (chị) nên tập trung vào v n đề g để hồn thiện cơng tác uản trị nh n ự ẠI Đ Cảm ơn anh (chị) hoàn thành ảng h i này! húc anh (chị) sức kh e, h nh phúc thành công công việc! Phụ lục BẢNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁN BỘ CƠNG N ÂN VIÊN CỦA CƠNG TY TN kê mơ t B ng thố ô XÂY DỰNG HỮU QUẾ t hoạ h đị h hâ tạ Cô ty TN Xây dựng Hữu Quế b2 b3 b4 b5 b6 313 344 332 354 3.13 3.44 3.32 1.0 1.0 Mean 1.0 N Maximum 5.0 H O StdDev ẠI 1.1 Đ 57.0% 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 100 100 100 100 100 100 9 1.0 9 1.0 ̣C N 100 3.61 KI 5.0 3.22 H Minimum 361 3.54 TÊ 3.59 322 ́H 359 U Grand Total Sum b7 Ế b1 >3 40.0% 56.0% 43.0% 60.0% 42.0% 67.0% 3 48.0% 43.0% 3 60.0% 42.0% 56.0% 55.0% 55.0% 3 61.0% 26.0% 3 82.0%
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng hữu quế thành phố mỹ tho, tiền giang , Quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH xây dựng hữu quế thành phố mỹ tho, tiền giang