Thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang

135 148 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TÊ ́H U ĐOÀN HƯƠNG GIANG Ế TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H THU HÚT ĐẦU TƯ KI N VÀO CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN Đ ẠI H O ̣C ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÊ ́H U Ế ĐOÀN HƯƠNG GIANG THU HÚT ĐẦU TƯ H VÀO CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN O ̣C KI N ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG Mã số: 31 01 10 Đ ẠI H Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng U Ế tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H Tác giả i Đồn Hương Giang LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn đến Quý thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế giảng dạy giúp đỡ tơi suốt khóa học Đặc biệt PGS.TS Nguyễn Tài Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế nhiệt tình hướng dẫn tơi hồn thành Luận văn Tơi xin gửi đến Quý thầy, quý cô lời chúc sức khỏe lòng biết ơn chân thành Ế Đồng thời, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Lãnh đạo Ban Quản lý Khu U Công nghiệp tỉnh Tiền Giang, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp tỉnh ́H Tiền Giang, gia đình bạn bè quan tâm, giúp đỡ, động viên suốt trình học tập nghiên cứu TÊ Mặc dù tập trung cố gắng, hạn chế định thời gian công việc, tài liệu khả nghiên cứu nên đề tài không tránh khỏi sai N H sót Tơi mong nhận góp ý Q thầy cơ, đồng nghiệp bạn bè KI Tiền Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2018 H O ̣C Tác giả Đ ẠI Đoàn Hương Giang ii Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : ĐOÀN HƯƠNG GIANG Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số: 8310110 iên khóa: 2016 - 2019 gười hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC Tên đề tài: THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG Mục đích đối tượng nghiên cứu Thực theo đường lối, định hướng Đảng hà nước, nhận thức tầm quan trọng Khu, Cụm Công nghiệp tỉnh Tiền Giang nói chung thành phố Mỹ Tho nói riêng, thành phố thời gian qua xây dựng 01 Khu công nghiệp tập trung 02 Cụm Công nghiệp Kết hoạt động Khu, Cụm Công nghiệp khẳng định lựa chọn thành phố hướng, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế thành phố Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển khu công nghiệp thành phố Mỹ Tho gặp nhiều khó khăn hạn chế, chưa xứng với tiềm vị trí thành phố Vì vậy, thành phố Mỹ Tho phải có chiến lược, định hướng để xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn cho Khu, Cụm Công nghiệp địa bàn làm để đầu tư phát triển Khu, Cụm Cơng nghiệp cách thật có hiệu bền vững Các phương pháp nghiên cứu sử dụng - Phương pháp thống kê, mơ tả - Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu thống kê - Phương pháp so sánh, đối chiếu Các k t uả nghiên cứu k t luận Luận văn hệ thống hóa lý luận đầu tư Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp, phân tích thực trạng việc thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang Từ làm rõ ý nghĩa việc thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho sở thực trạng đó, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho huyện, thị khác địa bàn tỉnh Tiền Giang thời gian tới Sự phát triển Khu, Cụm Công nghiệp Việt Nam năm qua thúc đẩy việc phát triển khu đô thị mới, ngành công nghiệp phụ trợ dịch vụ Tạo động lực cho thành phố Mỹ Tho có chiến lược, có quy hoạch, có kế hoạch cho hình thành phát triển Khu, Cụm Cơng nghiệp thời gian tới mở rộng thêm Khu, Cụm Công nghiệp hữu Đẩy mạnh thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển thành phố, Khu, Cụm Công nghiệp cần nhiều giải pháp phù hợp đột phá Thực tốt sách thu hút đầu tư, thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp mở rộng địa bàn thành phố địa bàn huyện, thị khác tỉnh hình thành thời gian tới iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Ban quản lý BQ : Bình qn C H, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CSHT : Cơ sở hạ tầng DA : Dự án DN : Doanh nghiệp ĐT : Đầu tư nước ĐTT : Đầu tư nước FDI : Đầu tư trực tiếp nước GC ĐT : Giấy chứng nhận đầu tư KCN : Khu công nghiệp CCN : Cụm công nghiệp KKT : Khu kinh tế LD : Liên doanh NSNN : gân sách nhà nước TP : Thành phố ̣C KI N H TÊ ́H U Ế BQL UBND ẠI WB H O : Trung ương TW : gân hàng Thế giới : Tổ chức thương mại Thế giới Đ WTO : Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOA i LỜI CẢM Ơ ii TÓM LƯỢC LUẬ VĂ THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG ix Ế DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x U PHẦN MỞ ĐẦU ́H Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu H Kết cấu đề tài N CHƯƠ G 1.CƠ SỞ LÝ LUẬ VÀ THỰC TIỂN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KI KHU CÔ G GHIỆP, CỤM CÔ G GHIỆP 1.1 Lý luận chung thu hút đầu tư ̣C 1.1.1 Khái niệm đầu tư H O 1.1.2 Khái niệm thu hút đầu tư 1.1.3 Hoạt động thu hút đầu tư tiêu đánh giá thu hút đầu tư ẠI 1.2 Lý luận chung Khu, Cụm Công nghiệp Đ 1.2.1 Khái niệm Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp 1.2.2 Khái niệm đầu tư Khu, Cụm Công nghiệp 12 1.2.3 Sự hình thành phát triển Khu, Cụm Cơng nghiệp 13 1.2.4 Mục tiêu đặc điểm Khu, Cụm Công nghiệp 14 1.2.5 Vai trò cần thiết các Khu, Cụm Công nghiệp phát triển kinh tế 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp 22 1.3.1 Sự cần thiết đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp 22 v 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư vào Khu, Cụm CN 25 1.4 Một số kinh nghiệm việc thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp Việt Nam 32 1.4.1 Kinh nghiệm Khu công nghiệp nước 35 1.4.2 Một số kinh nghiệm rút từ việc nghiên cứu phát triển mơ hình KC 38 CHƯƠ G 2.THỰC TRẠ G THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔ G NGHIỆP, CỤM CÔ G GHIỆP TRÊ ĐỊA BÀ THÀ H PHỐ MỸ THO GIAI Ế ĐOẠN 2015 – 2017 40 U 2.1 Khái quát chung thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 40 ́H 2.1.1 Điều kiện tự nhiên vị trí địa lý 40 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 42 TÊ 2.2 Thực trạng thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 49 H 2.2.1 Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu, Cụm Công nghiệp 49 N 2.2.2 Thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho KI tỉnh Tiền Giang 51 2.2.3 Kết hoạt động sản xuất - kinh doanh đóng góp D 56 ̣C 2.3 Đánh giá doanh nghiệp môi trường đầu tư Khu, Cụm Công H O nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho 58 2.3.1 Thông tin mẫu điều tra 58 ẠI 2.3.2 Đánh giá doanh nghiệp thu hút đầu tư nhà đầu tư Khu, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho 59 Đ 2.3.3 Các yếu tố thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến trình đầu tư sản xuất kinh doanh doanh nghiệp KCN 60 2.3.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu môi trường đầu tư Khu, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố 62 2.3.5 Phân tích thực trạng Khu, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố so với tỉnh khác khu vực đồng sông Cửu Long 64 vi 2.3.6 Phân tích đánh giá sách ưu đãi đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố so với tỉnh khác khu vực đồng sông Cửu Long 65 2.3.7 Đánh giá thuế suất số loại thuế hành 66 2.4 Đánh giá chung 67 2.4.1 Những thành tựu đạt Khu, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố 67 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển Khu, Cụm Ế Công nghiệp địa bàn thành phố 68 U CHƯƠ G GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU, CỤM CÔ G ́H NGHIỆP TRÊ ĐỊA BÀ THÀ H PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG 71 3.1 Quan điểm 71 hà nước thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công TÊ 3.1.1 Quan điểm Đảng nghiệp phát triển cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước 71 H 3.1.2 Quan điểm phát triển công nghiệp tỉnh Tiền Giang 72 N 3.2 Phương hướng mục tiêu phát triển Khu, Cụm Công nghiệp địa bàn KI thành phố 72 3.2.1 Phương hướng 72 ̣C 3.2.2 Mục tiêu phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 72 H O 3.3 Một số giải pháp nhằm thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Cơng nghiệp 73 3.3.1 Hồn thiện thể chế pháp luật môi trường đầu tư 73 ẠI 3.3.2 Rà soát quy hoạch quy hoạch chi tiết 75 3.3.3 Đền bù, giải phóng mặt 76 Đ 3.3.4 Phát triển sở hạ tầng 76 3.3.5 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn để phát triển Khu, Cụm Công nghiệp 77 3.3.6 Giải pháp cung ứng lao động 77 3.3.7 Phát triển Khu, Cụm Công nghiệp với việc bảo vệ môi trường 78 3.4 Giải pháp thu hút vốn nguồn vốn cụ thể 79 3.4.1 Đối với thu hút đầu tư nước 79 3.4.2 Đối với thu hút đầu tư nước 80 vii 3.5 Các giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển Khu, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho 80 3.5.1 Giải pháp thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp 80 3.5.2 Giải pháp quản lý nhà nước môi trường pháp lý 81 3.5.3 Chủ động tạo nguồn lao động cho doanh nghiệp hoạt động Khu, Cụm Công nghiệp 82 3.5.4 Giải pháp quy hoạch, xây dựng CSHT hình thức đầu tư phát triển hạ Ế tầng Khu, Cụm Công nghiệp 83 U 3.5.5 Giải pháp tài 85 ́H 3.5.6 hóm giải pháp hỗ trợ giúp đỡ đầu tư sau dự án cấp giấy phép 85 3.5.7 Giải pháp xã hội 87 KẾT LUẬ KIẾ TÊ 3.5.8 Giải pháp môi trường 88 GHỊ 89 H Kết luận 89 N Kiến nghị 90 KI 2.1 Kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư 90 2.2 Đối với Bộ, ngành có liên quan 90 ̣C 2.3 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 91 H O TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 96 ẠI QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬ VĂ BIÊ BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬ VĂ Đ NHẬ XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌ H XÁC HẬ HỒ THIỆN LUẬ VĂ viii THƠNG TIN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Diem manh 20 33.3 33.3 33.3 Tuong doi manh 28 46.7 46.7 80.0 Diem Rat manh 12 20.0 20.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 Diem manh 21 Tuong doi manh 30 60 KI Total N Valid ́H Valid Percent Cumulative Percent 15.0 15.0 15.0 35.0 35.0 50.0 50.0 50.0 100.0 100.0 100.0 H Trung binh Percent TÊ Frequency U CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Ế Valid H O ̣C ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.3 3.3 3.3 Trung binh 14 23.3 23.3 26.7 Valid Diem manh 25 41.7 41.7 68.3 Tuong doi manh 19 31.7 31.7 100.0 Total 60 100.0 100.0 Đ ẠI Diem yeu 109 THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ Frequency Percent Valid Percent Diem yeu Trung binh Diem manh Valid Tuong doi manh Diem Rat manh Total 11 21 22 60 5.0 18.3 35.0 36.7 5.0 100.0 5.0 18.3 35.0 36.7 5.0 100.0 Cumulative Percent 5.0 23.3 58.3 95.0 100.0 Diem manh 23 30 Diem Rat manh 60 Cumulative Percent 1.7 1.7 38.3 38.3 40.0 50.0 50.0 90.0 10.0 10.0 100.0 100.0 100.0 ̣C KI Total N Valid Tuong doi manh 1.7 TÊ Valid Percent H Trung binh Percent ́H Frequency U Ế CƠ CHẾ MỘT CỬA – MỘT CỬA LIÊN THÔNG H O XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1.7 1.7 1.7 Diem yeu 10.0 10.0 11.7 Trung binh 19 31.7 31.7 43.3 Valid Diem manh 23 38.3 38.3 81.7 Tuong doi manh 15.0 15.0 96.7 Diem Rat manh 3.3 3.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Đ ẠI Tuong doi yeu 110 GIÁ CÔNG LAO ĐỘNG Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung binh 12 20.0 20.0 20.0 Diem manh 24 40.0 40.0 60.0 Tuong doi manh 24 40.0 40.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 U Ế Valid Trung binh 12 Diem manh 15 Tuong doi manh Đ ẠI H O Total ̣C Diem Rat manh Percent 3.3 3.3 20.0 20.0 23.3 25.0 25.0 48.3 27 45.0 45.0 93.3 6.7 6.7 100.0 60 100.0 100.0 KI Valid Cumulative 3.3 H Valid Percent N Diem yeu Percent TÊ Frequency ́H CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CƠ SỞ HẠ TẦNG Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Diem manh 19 31.7 31.7 31.7 Tuong doi manh 29 48.3 48.3 80.0 Diem Rat manh 12 20.0 20.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 Valid 111 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 8.3 8.3 8.3 Diem manh 18 30.0 30.0 38.3 Valid Tuong doi manh 31 51.7 51.7 90.0 Diem Rat manh 10.0 10.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 U Ế Trung binh Diem manh 24 Tuong doi manh Percent 20.0 40.0 40.0 60.0 24 40.0 40.0 100.0 60 100.0 100.0 ̣C Total Cumulative 20.0 KI Valid Valid Percent 20.0 H 12 N Trung binh Percent TÊ Frequency ́H VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Đ ẠI H O DỊCH VỤ HỖ TRỢ SẢN XUẤT – KINH DOANH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Diem yeu 3.3 3.3 3.3 Trung binh 12 20.0 20.0 23.3 Diem manh 15 25.0 25.0 48.3 Tuong doi manh 27 45.0 45.0 93.3 Diem Rat manh 6.7 6.7 100.0 Total 60 100.0 100.0 Valid 112 THÔNG TIN CHÍNH XÁC Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 8.3 8.3 8.3 Diem manh 20 33.3 33.3 41.7 Valid Tuong doi manh 29 48.3 48.3 90.0 Diem Rat manh 10.0 10.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 U Ế Trung binh Diem manh 25 Tuong doi manh Percent 16.7 16.7 41.7 41.7 58.3 25 41.7 41.7 100.0 60 100.0 100.0 Đ ẠI H O ̣C Total Cumulative 16.7 KI Valid Valid Percent H 10 N Trung binh Percent TÊ Frequency ́H CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Diem yeu 3.3 3.3 3.3 Trung binh 14 23.3 23.3 26.7 Diem manh 18 30.0 30.0 56.7 Tuong doi manh 21 35.0 35.0 91.7 Diem Rat manh 8.3 8.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Valid 113 \ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.3 3.3 3.3 Diem manh 19 31.7 31.7 35.0 Valid Tuong doi manh 31 51.7 51.7 86.7 Diem Rat manh 13.3 13.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 ́H U Ế Trung binh TÊ CƠ CHẾ MỘT CỬA – MỘT CỬA LIÊN THÔNG Diem manh Cumulative Percent 21.7 21.7 21.7 N 13 Valid Percent 29 48.3 48.3 70.0 KI Trung binh Percent H Frequency 12 20.0 20.0 90.0 Diem Rat manh 10.0 10.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đ ẠI H O ̣C Valid Tuong doi manh Trung binh 10.0 10.0 10.0 Diem manh 28 46.7 46.7 56.7 Valid Tuong doi manh 21 35.0 35.0 91.7 Diem Rat manh 8.3 8.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 114 ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.3 3.3 3.3 Trung binh 14 23.3 23.3 26.7 Hap dan 25 41.7 41.7 68.3 Kha hap dan 19 31.7 31.7 100.0 Total 60 100.0 100.0 Ế U Valid It hap dan 11 Percent 5.0 5.0 18.3 18.3 23.3 21 35.0 35.0 58.3 22 36.7 36.7 95.0 Rat hap dan 5.0 5.0 100.0 60 100.0 100.0 ̣C Kha hap dan KI Hap dan Valid ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI Frequency Percent Valid Percent Đ ẠI Total H Trung binh Valid Cumulative 5.0 N Valid Percent H O It hap dan Percent TÊ Frequency ́H NGÀNH NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Cumulative Percent Trung binh 1.7 1.7 1.7 Hap dan 23 38.3 38.3 40.0 Kha hap dan 30 50.0 50.0 90.0 Rat hap dan 10.0 10.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 115 ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent It hap dan 3.3 3.3 3.3 Trung binh 14 23.3 23.3 26.7 Hap dan 18 30.0 30.0 56.7 Kha hap dan 21 35.0 35.0 91.7 Rat hap dan 8.3 8.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 ́H U Ế Valid TÊ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH Percent 15.0 30 50.0 50.0 65.0 20 33.3 33.3 98.3 Rat hap dan 1.7 1.7 100.0 60 100.0 100.0 KI Kha hap dan N 15.0 ̣C Valid THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Frequency Percent Valid Percent Đ ẠI Total Cumulative Percent Trung binh 10 16.7 16.7 16.7 25 41.7 41.7 58.3 Cao 25 41.7 41.7 100.0 Total 60 100.0 100.0 Trung binh Valid Cumulative 15.0 Hap dan Valid Percent H O Trung binh Percent H Frequency cao 116 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Frequency Percent Valid Percent Valid Thap Trung binh Trung binh cao Cao Rat cao Total 15 21 21 60 3.3 25.0 35.0 35.0 1.7 100.0 3.3 25.0 35.0 35.0 1.7 100.0 5.0 51.7 41.7 1.7 100.0 ́H 5.0 51.7 41.7 1.7 100.0 TÊ 31 25 60 Cumulative Percent 5.0 56.7 98.3 100.0 H Valid Trung binh Trung binh cao Cao Rat cao Total U Ế THUẾ NHẬP KHẨU Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.3 28.3 63.3 98.3 100.0 Đ H O ẠI Valid ̣C KI N THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung binh 16 26.7 26.7 26.7 Trung binh 30 50.0 50.0 76.7 cao Cao 14 23.3 23.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Valid THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung binh 11.7 11.7 11.7 Trung binh cao 28 46.7 46.7 58.3 Cao 22 36.7 36.7 95.0 Rat cao 5.0 5.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 117 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent V Doanh nghiep ngoai nha 58 96.7 96.7 96.7 lDoanh nghiep nha nuoc 3.3 3.3 100.0 i Total d 60 100.0 100.0 U Ế anuoc TNHH MTV l Cong ty TNHH MTV 46 i Total d Valid Percent Cumulative 14 76.7 76.7 23.3 23.3 100.0 100.0 100.0 H O ̣C 60 Percent 76.7 H a N Không phải Cong ty KI V Percent TÊ Frequency ́H CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN Percent Valid Percent Cumulativ ẠI Frequency e Percent Khong phai Cong ty a TNHH hai vien Đ V l Cong ty TNHH hai i vien d Total 55 91.7 91.7 91.7 8.3 8.3 100.0 60 100.0 100.0 118 CÔNG TY CỔ PHẦN Frequency Percent Valid Percent Cumulativ e Percent V Khong phai cong ty co a phan l 39 65.0 65.0 65.0 Cong ty co phan 21 35.0 35.0 100.0 Total 60 100.0 100.0 i U Ế d ́H DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN l Doanh nghiep tu nhan i Total 91.7 91.7 91.7 8.3 8.3 100.0 60 100.0 100.0 H O ̣C d e Percent 55 H tu nhan KI a Valid Percent Cumulativ N VKhông phai doanh nghiep Percent TÊ Frequency DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI Percent Valid Percent Cumulativ Đ ẠI Frequency e Percent Doanh nghiep khong phai 100% von nuoc 52 86.7 86.7 86.7 13.3 13.3 100.0 60 100.0 100.0 ngoai Valid Doanh nghiep 100% von nuoc ngoai Total 119 DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH Frequency Percent Valid Percent Cumulativ e Percent nghiep lien doanh Valid Doanh nghiep lien doanh 91.7 91.7 91.7 8.3 8.3 100.0 60 100.0 100.0 ́H U Total 55 Ế Khong phai doanh HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH Valid Percent Cumulativ TÊ Frequency Percent hop Valid dong hop tac kinh 60 100.0 100.0 100.0 KI doanh H phai N Khong e Percent ̣C [DataSet1] C:\SPSS\Du lieu 1.sav Nguon nguyen lieu san co 60 5.1667 4.00 6.00 5.0000 5.0000 6.0000 60 5.4667 3.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 60 5.8667 5.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 Đ ẠI H O Lao dong re Statistics Vi tri Co so dia ly tang thuan thuan loi loi N Valid Missing Mean Minimum Maximum Percentiles 25 50 75 60 5.5833 4.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 120 Moi Loi the On truong so sanh dinh chinh cua kinh sach linh te-trat thuan vuc dau tu xa loi tu hoi tot 60 5.2500 4.00 6.00 5.0000 5.0000 6.0000 60 5.2167 3.00 7.00 4.0000 5.0000 6.0000 60 5.7167 4.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 Kha Tiem nang nang phat phat trien trien cua kinh te khu vuc cua K- DBSCL CCN 60 60 0 5.1667 5.4167 3.00 4.00 7.00 7.00 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 6.0000 6.0000 DataSet1] C:\SPSS\Du lieu 1.sav Statistics Chinh sach canh tranh 60 5.5833 4.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 60 5.2500 4.00 6.00 5.0000 5.0000 6.0000 60 5.2167 3.00 7.00 4.0000 5.0000 6.0000 TÊ [DataSet1] C:\SPSS\Du lieu 1.sav Tuyen dung su dung lao dong U 60 5.2500 4.00 6.00 5.0000 5.0000 6.0000 Quy hoach nganh nghe Ế Cong tac ho Su can thiep tro cua chinh phap quyen vao luat hoat dong kinh cua cong ty doanh 60 60 0 5.2167 5.8667 3.00 5.00 7.00 7.00 4.0000 5.0000 5.0000 6.0000 6.0000 6.0000 Den bu giai phong mat bang ́H Thu tuc thoi Thu tuc thoi gian gian cap tham giay phep dinh dau tu thiet ke ky thuat Valid 60 60 N Missing 0 Mean 5.8667 5.5833 Minimum 5.00 4.00 Maximum 7.00 7.00 25 5.0000 5.0000 Percentiles 50 6.0000 6.0000 75 6.0000 6.0000 Statistics 60 5.2500 4.00 6.00 5.0000 5.0000 6.0000 60 5.2167 3.00 7.00 4.0000 5.0000 6.0000 H O H 60 5.5833 4.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 N Dieu kien co so tang KI Chat luong lao dong ̣C Valid Missing Mean Minimum Maximum 25 Percentiles 50 75 N Gia cong lao dong Cac He dich Den thong Chinh Thi Dieu vu ho bu giai van Thong sach truong kien tu tro san phong chuyen tin uu dai tieu nhien xuat mat hang dau tu thu kinh bang hoa doanh 60 5.8667 5.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 60 5.5833 4.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 60 5.2500 4.00 6.00 5.0000 5.0000 6.0000 60 5.8667 5.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 60 5.3500 4.00 6.00 5.0000 5.5000 6.0000 60 5.0167 3.00 6.00 4.0000 5.0000 6.0000 60 5.1833 3.00 7.00 5.0000 5.0000 6.0000 Co che mot cua Mot cua lien thong 60 5.6833 4.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 Xu ly moi truong 60 4.6500 2.00 7.00 4.0000 5.0000 5.0000 Đ ẠI [DataSet1] C:\SPSS\Du lieu 1.sav N Valid Missing Mean Minimum Maximum Percentiles 25 50 75 Gia cong lao dong Chat luong lao dong Co so tang 60 5.2000 4.00 6.00 5.0000 5.0000 6.0000 60 5.3167 3.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 60 5.8833 5.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 Statistics Dieu Van Dich kien tu chuyen vu ho nhien hang tro san hoa xuat kinh doanh 60 60 60 0 5.6333 5.2000 5.3167 4.00 4.00 3.00 7.00 6.00 7.00 5.0000 5.0000 5.0000 6.0000 5.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 121 Thong tin chinh xac Chinh sach UDDT cua TP Giai phong mat bang Thi truong tieu thu Co che mot cua lien thong Xu ly moi truong 60 5.6000 4.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 60 5.2500 4.00 6.00 5.0000 5.0000 6.0000 60 5.2167 3.00 7.00 4.0000 5.0000 6.0000 60 5.7500 4.00 7.00 5.0000 6.0000 6.0000 60 5.1833 4.00 7.00 5.0000 5.0000 6.0000 60 5.4167 4.00 7.00 5.0000 5.0000 6.0000 [DataSet1] C:\SPSS\Du lieu 1.sav Statistics Dia ban Nganh nghe uu dai Uu dai ve Den bu giai Ho tro tai chinh uu dai dau tu dat dai phong mat bang dau tu Valid 60 60 60 60 60 Missing 0 0 5.0167 5.1833 5.6833 5.2167 5.2167 Minimum 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 Maximum 6.00 7.00 7.00 7.00 25 4.0000 5.0000 5.0000 4.0000 50 5.0000 5.0000 6.0000 75 6.0000 6.0000 6.0000 U 5.0000 ́H Percentiles 7.00 5.0000 5.0000 6.0000 6.0000 TÊ Mean Ế N H [DataSet1] C:\SPSS\Du lieu 1.sav Statistics Cong Doanh nghiep tu Doanh Doanh Hop nghiep TNHH TNHH ty Co nhan nghiep nghiep dong nha MTV hai phan 100 von lien hop tac nuoc doanh kinh vien ngoai KI H O ̣C nuoc 60 60 60 60 60 60 60 60 Missing 0 0 0 0 2333 0833 3500 0833 1333 0833 0000 00 00 00 00 00 00 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00 25 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 75 0000 0000 1.0000 0000 0000 0000 0000 ẠI Đ Minimum Maximum Percentiles doanh Valid N Mean N Doanh Cong ty Cong ty 122 [DataSet1] C:\SPSS\Du lieu 1.sav Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ Percentiles 25 50 75 Ế Mean Minimum Maximum 60 5.2500 4.00 6.00 5.0000 5.0000 6.0000 U Valid Missing N ́H Thue gia tri gia tang Statistics Thue thu Thue Thue thu Thue thu nhap nhap nhap ca nhan nhap ca nhan doanh khau nguoi Viet nguoi nuoc nghiep Nam ngoai 60 60 60 60 0 0 5.0667 5.4000 4.9667 5.3500 3.00 4.00 4.00 4.00 7.00 7.00 6.00 7.00 4.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 6.0000 6.0000 5.0000 6.0000 123 ... trạng thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang 49 H 2.2.1 Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thu t Khu, Cụm Công nghiệp 49 N 2.2.2 Thu hút đầu. .. luận đầu tư Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp, phân tích thực trạng việc thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp địa bàn thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang Từ làm rõ ý nghĩa việc thu hút. .. cho đầu tư phát triển thành phố, Khu, Cụm Công nghiệp cần nhiều giải pháp phù hợp đột phá Thực tốt sách thu hút đầu tư, thu hút đầu tư vào Khu, Cụm Công nghiệp mở rộng địa bàn thành phố địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang , Thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang