Các dạng bài toán thực tế ôn thi đại học cực hay

70 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 18:59

Các dạng tốn thực tế ơn thi đại học cực hay Bài toán lãi suất, toán thực tế đề thi Đại học có giải chi tiết Các dạng tốn thực tế ơn thi đại học cực hay Dạng tốn lãi đơn có lời giải chi tiết Dạng tốn lãi kép có lời giải chi tiết Dạng tốn Tiền gửi ngân hàng có lời giải chi tiết Dạng toán Gửi ngân hàng rút tiền gửi hàng tháng có lời giải chi tiết Dạng tốn Vay vốn trả góp có lời giải chi tiết Dạng toán Lãi kép liên tục có lời giải chi tiết Các dạng tốn lãi suất hay có giải chi tiết Các dạng tốn thực tế ôn thi đại học cực hay Bài toán lãi suất, toán thực tế đề thi Đại học có giải chi tiết Phương pháp giải - Định nghĩa: số tiền lãi tính số tiền gốc mà khơng tính số tiền lãi số tiền gốc sinh ra, tức tiền lãi kì hạn trước khơng tính vào vốn để tính lãi cho kì hạn kế tiếp, cho dù đến kì hạn người gửi không đến gửi tiền - Công thức tính: Khách hàng gửi vào ngân hàng A đồng với lãi đơn r% /kì hạn số tiền khách hàng nhận vốn lẫn lãi sau n kì hạn (n ∈ N*) là: Chú ý: Trong tính tốn toán lãi suất toán liên quan, ta nhớ r% Ví dụ minh họa Ví dụ Chú Nam gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi đơn 5%/năm sau năm số tiền Nam nhận vốn lẫn lãi bao nhiêu? A 12,5 triệu B 12 triệu C 13 triệu D 12, triệu Hiển thị đáp án Đáp án: A Số tiền gốc lẫn lãi Nam nhận sau năm là: S5 = 10.(1 + 5.0,05) = 12,5 (triệu đồng) Ví dụ Chị Hằng gửi ngân hàng 350 000 đồng, theo phương thức lãi đơn, với lãi suất 0,4 % nửa năm Hỏi chị rút vốn lẫn lãi 020 000 đồng? A năm B 30 tháng C năm D 24 tháng Hiển thị đáp án Đáp án: B Gọi n số chu kỳ gửi ngân hàng, áp dụng công thức lãi đơn ta có: 020 000 = 350 000 (1 + n.0,04) Suy ra, n = (chu kỳ) Vậy thời gian 6= 30 tháng Ví dụ Tính theo phương thức lãi đơn; để sau 2,5 năm rút vốn lẫn lãi số tiền 10 892 000 đồng với lãi suất tiền bao nhiêu? A 336 000 B 10 456 000 quý bạn phải gửi tiết kiệm số C.8 627 000 D 215 000 Hiển thị đáp án Đáp án: A Đây toán lãi đơn với chu kỳ quý = tháng Vậy 2,5 năm = 30 tháng = 10 quý ( 10 chu kỳ) Với x số tiền gửi tiết kiệm, ta có: Ví dụ Bạn Lan gửi 1500 USD với lãi suất đơn cố định theo quý Sau năm, số tiền bạn nhận gốc lẫn lãi 2320 USD Hỏi lãi suất tiết kiệm quý? (làm tròn đến hàng phần nghìn) A 0,182 B 0,046 C 0, 015 D 0, 037 Hiển thị đáp án Đáp án: B Đây toán lãi đơn, chu kỳ quý Ta có, năm = 36 tháng = 12 quý Áp dụng cơng thức, ta có: 2320 = 1500(1 + 12r%) , bấm máy tính ta lãi suất r% ≈ 0,046 quý Dạng Lãi kép Phương pháp giải Định nghĩa Lãi kép đến kì hạn người gửi khơng rút lãi tiền lãi tính vào vốn kì Cơng thức tính Khách hàng gửi vào ngân hàng A đồng với lãi kép r% /kì hạn số tiền khách hàng nhận vốn lẫn lãi sau n kì hạn (n ∈ N*) là: Chú ý: Từ cơng thức (2) ta tính được: Ví dụ minh họa Ví dụ Chú Việt gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi kép 5%/năm Tính số tiền gốc lẫn lãi Việt nhận sau gửi ngân hàng 10 năm (gần với số nhất)? A 16,234 triệu B 16, 289 triệu C 16, 327 triệu D.16, 280 triệu Hiển thị đáp án Đáp án: B Số tiền gốc lẫn lãi nhận sau 10 năm với lãi kép 5%/năm Ví dụ Bạn An gửi tiết kiệm số tiền ban đầu 1000000 đồng với lãi suất 0,58%/tháng (không kỳ hạn) Hỏi bạn An phải gửi tháng vốn lẫn lãi vượt 1300000 đồng ? A 46 tháng B 44 tháng C 45 tháng D 47 tháng Hiển thị đáp án Đáp án: A Áp dụng cơng thức ( 3) ta có số kì hạn là: Nên để nhận số tiền vốn lẫn lãi vượt 1300000 đồng bạn An phải gửi 46 tháng Ví dụ Lãi suất tiền gửi tiết kiệm số ngân hàng thời gian vừa qua liên tục thay đổi Bạn Châu gửi số tiền ban đầu triệu đồng với lãi suất 0,7% tháng chưa đầy năm, lãi suất tăng lên 1,15% tháng nửa năm bạn Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm lãi suất giảm xuống 0,9% tháng, bạn Châu tiếp tục gửi thêm số tháng tròn nữa, rút tiền bạn Châu vốn lẫn lãi 747 478,359 đồng (chưa làm tròn) Hỏi bạn Châu gửi tiền tiết kiệm tháng? A 10 tháng B 12 tháng C 14 tháng D.15 tháng Hiển thị đáp án Đáp án: D Gọi X; Y (X, Y ∈ Z+: X, Y ≤ 12) số tháng bạn Châu gửi với lãi suất 0,7%/tháng 0,9%/tháng Theo công thức lãi kép, ta có số tiền bạn Châu thu cuối là: Kết hợp điều kiện; X Y nguyên dương ta thấy X= Y= thỏa mãn (Nhập vào máy tính nhập hàm số , cho giá trị X chạy từ đến 10 với STEP Nhìn vào bảng kết ta cặp số nguyên X= 5;Y= 4) Vậy bạn Châu gửi tiền tiết kiệm trong: 5+6+ 4= 15 tháng Ví dụ Chị Thanh gửi ngân hàng 155 triệu đồng, với lãi suất 1,02 % quý Hỏi sau năm số tiền lãi chị nhận bao nhiêu? (làm tròn đến hàng nghìn) A 161 421 000 B 161 324 000 C 698 000 D 421 000 Hiển thị đáp án Đáp án: D Số tiền lãi tổng số tiền gốc lẫn lãi trừ số tiền gốc Áp dụng công thức lãi kép với 12 tháng= quý (n = 4) nên số tiền lãi 155 (1 + 0,0102)4 − 155 ≈ 6421000 (đồng) Ví dụ Một khách hàng gửi tiết kiệm triệu đồng, với lãi suất 0,85% tháng Hỏi người phải tháng để số tiền gốc lẫn lãi không 72 triệu đồng? A.13 B 14 C 15 D 16 Hiển thị đáp án Đáp án: B Gọi n số tháng cần tìm, áp dụng cơng thức lãi kép ta có n số tự nhiên nhỏ thỏa mãn : Ví dụ Một khách hàng gửi ngân hàng 20 triệu đồng, kỳ hạn tháng, với lãi suất 0,65 % tháng theo phương thức lãi kép Hỏi sau vị khách có số tiền lãi nhiều số tiền gốc ban đầu gửi ngân hàng? Giả sử người khơng rút lãi tất định kỳ A năm 11 tháng Hiển thị đáp án Đáp án: D B 19 tháng C 18 tháng D năm Lãi suất theo kỳ hạn tháng 0,65 % = 1,95 % Gọi n số kỳ hạn cần tìm Theo giả thiết ta có n số tự nhiên nhỏ thỏa mãn: 20 (1+ 0,0195)n − 20 > 20 Ta n = 36 chu kỳ, chu kỳ tháng Nên thời gian cần tìm 36 3= 108 tháng = năm Dạng Tiền gửi hàng tháng Phương pháp giải - Định nghĩa Mỗi tháng gửi số tiền vào thời gian cố định - Cơng thức tính Đầu tháng khách hàng gửi vào ngân hàng số tiền A đồng, với lãi kép r%/tháng số tiền khách hàng nhận vốn lẫn lãi sau n tháng ( n ∈ N* ) ( nhận tiền cuối tháng, ngân hàng tính lãi) Sn Ý tưởng hình thành cơng thức: + Cuối tháng thứ nhất, ngân hàng tính lãi số tiền có + Đầu tháng thứ hai, gửi thêm số tiền đồng số tiền + Cuối tháng thứ hai, ngân hàng tính lãi số tiền có + Từ ta có cơng thức tổng qt Chú ý: Từ cơng thức (6) ta tính được: Ví dụ minh họa Ví dụ Đầu tháng ông Mạnh gửi ngân hàng 580 000 đồng với lãi suất 0,7%/tháng Sau 10 tháng số tiền ơng Mạnh nhận gốc lẫn lãi (sau ngân hàng tính lãi tháng cuối cùng) bao nhiêu? A 028 056 đồng B 002 765 đồng C 012 654 đồng D 001 982 đồng Hiển thị đáp án Đáp án: A Áp dụng công thức (6), số tiền ông Mạnh nhận gốc lẫn lãi là: Ví dụ Ơng Nghĩa muốn có 100 triệu đồng sau 10 tháng kể từ gửi ngân hàng với lãi 0,7%/tháng tháng ông Nghĩa phải gửi số tiền bao nhiêu? A 9,623 triệu B 9,622 triệu C 9,723 triệu D 9,564 triệu Hiển thị đáp án Đáp án: B Áp dụng công thức ( 8), số tiền mà ông Nghĩa cần gửi tháng là: Ví dụ Đầu tháng anh Thắng gửi vào ngân hàng số tiền triệu đồng với lãi suất 0,6%/tháng Hỏi sau tháng ( ngân hàng tính lãi) anh Thắng số tiền gốc lẫn lãi từ 100 triệu trở lên? A 28 tháng B 29 tháng C 30 tháng D 31 tháng Hiển thị đáp án Đáp án: D Áp dụng công thức (7), số tháng anh Thắng phải gửi để số tiền gốc lẫn lãi từ 100 triệu trở lên là: Vậy anh Thắng phải gửi 31 tháng số tiền gốc lẫn lãi từ 100 triệu trở lên Đáp án: A Đây dạng tốn vay vốn trả góp Khi đó,số tiền tháng ông An cần trả là: Với m số tiền vay ban đầu (triệu đồng); 34 triệu đồng số tiền trả hàng tháng; n= tháng lãi suất, a= Dạng toán Lãi kép liên tục có lời giải chi tiết Phương pháp giải - Đinh nghĩa * Gửi vào ngân hàng A đồng với lãi kép r%/năm số tiền nhận vốn lẫn lãi sau n năm (n ∈ N*) là: Sn = A (1+ r)n * Giả sử ta chia năm thành m kì hạn để tính lãi lãi suất kì hạn số tiền thu sau n năm Khi tăng số kì hạn năm lên vô cực, tức m → +∞ , gọi hình thức lãi kép tiên tục người ta chứng minh số tiền nhận gốc lẫn lãi là: Cơng thức gọi cơng thức tăng trưởng mũ Ví dụ minh họa Ví dụ Sự tăng trưởng dân số ước tính theo cơng thức tăng trưởng mũ Biết tỉ lệ tăng dân số giới hàng năm 1,32%, năm 2013 dân số giới vào khoảng 7095 triệu người Khi dự đốn dân số giới năm 2020 bao nhiêu? A 7782 triệu người B.7652 triệu người C 7821 triệu người D 7689 triệu người Hiển thị đáp án Đáp án: A Theo công thức tăng trưởng mũ dự đốn dân số năm 2010 Ví dụ Biết đầu năm 2010, dân số Việt Nam 86932500 người tỉ lệ tăng dân số năm 1,7% tăng dân số tính theo cơng thức tăng trưởng mũ Hỏi tăng dân số với tỉ lệ đến năm dân số nước ta mức 100 triệu người? A 2016 B 2017 C 2018 D 2019 Hiển thị đáp án Đáp án: C Theo công thức tăng trưởng mũ dự đốn dân số năm 2010 Ví dụ Tỉ lệ tăng dân số hàng năm In-đô-nê-xi-a 1,5% Năm 1998, dân số nước 212 942 000 người Hỏi dần số In-đô-nê-xi-a vào năm 2006 gần với số sau nhất? A 240091000 B.250091000 C.230091000 D.220091000 Hiển thị đáp án Đáp án: A Áp dụng công thức tăng trưởng dân số Pn = P0.en.r Với n = 2006 − 1998 = 8; r = 1,5 % Po= 212942000 Ta có Ví dụ Biết tỉ lệ giảm dân hàng năm Nga 0, 5% Năm 1998, dân số Nga 146861000 người Hỏi năm 2008 dân số Nga gần với số sau nhất? A 135699000 B.139699000 C.140699000 D.145699000 Hiển thị đáp án Đáp án: B Áp dụng công thức tăng trưởng dân số Pn = P0.en.r Với n = 2008 − 1998 = 10; r = − 0,5 % Po= 146861000 Ta có Ví dụ Áp suất khơng khí P ( đo milimet thuỷ ngân, kí hiệu mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x (đo mét), tức P giảm theo công thức P= P 0.ex.i Po= 760 mmHg áp suất mực nước biển ( x = ), i hệ số suy giảm Biết độ cao 1000 m áp suất khơng khí 672, 71 mmHg Hỏi áp suất khơng khí độ cao 3000 m gần với số sau nhất? A 530, 23 mmHg B 540, 23 mmHg C 520,23 mmHg D 510, 23 mmHg Hiển thị đáp án Đáp án: A Áp dụng công thức P=P0 ex.i với P0 = 760; x = 1000 P = 672,71 Ta tìm hệ số suy giảm Vậy với x= 3000 = 527,0558042 Gần với đáp án A Ví dụ Sự tăng trưởng loại vi khuẩn tuân theo cơng thức S= A e rt ,trong A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r > 0), t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Để số lượng vi khuẩn ban đầu tăng gấp đơi thời gian tăng trưởng t gần với kết sau A phút B phút C 16 phút D.3 30 phút Hiển thị đáp án Đáp án: A Tỉ lệ tăng trưởng vi khuẩn Từ 100 con, để có 200 ta có: Ví dụ Sự tăng trưởng lồi vi khuẩn tính theo cơng thức f(t) = A er.t, A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỷ lệ tăng trưởng ( r > ), t (tính theo giờ) thời gian tăng trưởng Biết số vi khuẩn ban đầu có 1000 sau 10 5000 Hỏi số lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần A 5ln 20 (giờ) B (giờ) C 10log510 (giờ) D 10log5 20 (giờ) Hiển thị đáp án Đáp án: C Số vi khuẩn ban đầu có 1000 sau 10 5000 Áp dụng công thức f(t) = A er.t, ta có 5000 = 1000e10r Gọi t thời gian cần tìm để số lượng vi khuẩn tăng gấp 10 lần Do đó: Ví dụ Áp suất khơng khí P(đo milimet thuỷ ngân, kí hiệu mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x( đo mét), tức P giảm theo công thức P = P exi P0= 760mmHg áp suất mực nước biển ( x=0), i hệ số suy giảm Biết độ cao 1000m áp suất khơng khí 672,71mmHg Hỏi áp suất khơng khí độ cao 3000 m gần với số sau nhất? A.530,23mm Hg B.540,23mmHg C.520,23mmHg D.510,23 mmHg Hiển thị đáp án Đáp án: A Áp dụng công thức P = P0 exi Ở độ cao 1000m ta có : P0 = 760mm Hg ; n=1000m ; P=672,71mmHg Từ giả thiết ta tìm hệ số suy giảm i Ta có Khi độ cao 3000 m, áp suất khơng khí : Ví dụ Sự tăng trưởng loại vi khuẩn tn theo cơng thức S= A.e rt,trong A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( r>0 ), t thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Để số lượng vi khuẩn ban đầu tăng gấp đôi thời gian tăng trưởng t gần với kết sau A.3 phút B.3 phút C.3 16 phút D.3 30 phút Hiển thị đáp án Đáp án: A Trước tiên, ta tìm tỉ lệ tăng trưởng lồi vi khuẩn Từ giả thiết: 300 = 100.e5r ⇔ e5r = Tức tỉ lệ tăng trưởng loại vi khuẩn 21,97 % Ta tìm thời gian để từ 100 để có 200 Từ công thức: 200= 100.ert ⇔ ert = Các dạng tốn lãi suất hay có giải chi tiết Ví dụ minh họa Ví dụ Ơng A mua xe ô tô trị giá 26 tỷ đồng Việt Nam Sau tháng giá xe giảm 1% so với tháng trước Hỏi sau 10 năm ơng A bán xe ? A.26 109 0,99120 ( đồng ) B 26.109 1,01120 ( đồng) C 26 1,01120 ( tỉ đồng) D 26 0,99120 (tỉ đồng) Hiển thị đáp án Đáp án: A Gọi T giá xe lại sau tháng thứ n; a giá ban đầu xe, r tỉ lệ bị giảm so với tháng Hết tháng thứ nhất: T1 = a − a r = a( − r) Hết tháng thứ hai: T2 = T1 − T1.r = T1 (1 − r)= a (1 − r)2 Hết tháng thứ ba: T3 = T2 − T2.r = T2 (1 − r) = a.(1 − r)3 ……… Hết tháng thứ n : Tn = a ( − r)n Áp dụng công thức ta có: (10 năm =120 tháng) Ví dụ Lương khởi giáo viên triệu đồng/tháng Cứ mơi tháng dạy giáo viên tăng thêm 3% so với mức lương khởi điểm Hỏi sau 10 năm dạy liên tục mức lương ? (lương trả vào cuối tháng) A (1,03)119 (triệu đồng) B (1, 03)120 (triệu đồng) C 3.106.(1,03)119 (triệu đồng) D 106.(1,03)120 (triệu đồng) Hiển thị đáp án Đáp án: A Gọi a= triệu đồng mức lương khởi điểm giáo viên , p= 3% phần trăm mức lương tháng dạy tăng thêm, Hn số tiền cuối tháng thứ n giáo viên nhận Cuối tháng thứ nhất: H1 = a Cuối tháng thứ hai: H2 = H1.p +H1 = H1 (1+ p) Cuối tháng thứ ba: H3 = H2 (1+ p) + H2.(1+ p).p = H2 ( 1+ p)2 …………… Cuối tháng thứ n: Hn = a (1+ p)n-1 n Áp dụng công thức ta có: Cuối năm thứ 10 , tức cuối tháng thứ 10 12= 120,mức lương là: Ví dụ Ông A vay tiền ngân hàng với số tiền 500 triệu đồng Để kết thúc hợp đồng ông ngân hàng thỏa thuận chi trả sau: Nếu vòng năm đầu ơng A hồn vốn xong cho ngân hàng lãi suất tính theo lãi đơn 12%/năm Nếu qua thời gian vốn lẫn lãi thời gian đầu định mức tính theo lãi kép (lãi tháng trước định làm vốn tiếp tục sinh lãi cho tháng sau) với lãi suất lúc 10%/năm Sau năm hợp đồng ông A trả cho ngân hàng với số tiền m triệu đồng, giá trị gần m là? A 900 triệu đồng B 910 triệu đồng C 905 triệu đồng D 915 triệu đồng Hiển thị đáp án Đáp án: C Đây toán kết hợp lãi đơn lãi kép * năm đầu lãi đơn Số tiền gốc lãi sau năm đầu: * năm sau lãi kép Số tiền gốc lãi sau năm cuối: = 905,08 triệu đồng Ví dụ Bạn Hùng trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại Thương khơng đủ tiền nộp học phí nên Hùng định vay ngân hàng năm môi năm 000 000 đồng để nộp học phí với lãi suất 3%/ năm Sau tốt nghiệp Đại học, bạn Hùng phải trả góp hàng tháng cho ngân hàng số tiền t ( không đổi ) với lãi suất 0,25%/tháng vòng năm Tính số tiền t hàng tháng mà bạn Hùng phải trả cho ngân hàng (làm tròn đến kết hàng đơn vị ) A 309 718,166 đồng B.312 518,166 đồng C 398 402, 12 đồng D 309 604,14 đồng Hiển thị đáp án Đáp án: A + Tiền vay từ năm thứ đến tốt nghiệp (sau năm), bạn Hùng nợ ngân hàng + Tiền vay từ năm thứ hai đến tốt nghiệp (sau năm), bạn Hùng nợ ngân hàng + Tiền vay từ năm thứ ba đến tốt nghiệp (sau năm), bạn Hùng nợ ngân hàng + Tiền vay từ năm thứ đến tốt nghiệp (sau năm), bạn Hùng nợ ngân hàng + Tổng số tiền bạn Hùng nợ ngân hàng sau năm S = S + S2 + S3 + S4 Lúc ta xem bạn Hùng nợ ngân hàng với số tiền ban đầu S= 17236543 + Cuối tháng thứ bạn Hùng nợ: T1 = S.(1+ r) − A + Cuối tháng thứ bạn Hùng nợ: T2 = T1.( 1+ r) − A = [S (1+ r) − A].( 1+ r) − A = S.(1+ r)2 − A.[(1+r) + 1] + Cuối tháng thứ bạn Hùng nợ: T3 = T2 (1+ r) − A = S (1+ r)3 − A[ (1+ r)2 + ( 1+ r)+ 1] … + Cuối tháng thứ 60 bạn Hùng nợ: T60 = S (1+ r)60 − A[ (1+ r)59 +(1+ r)58 + +( 1+ r) + 1] Ta có T60 = Ví dụ Theo dự báo với mức tiêu thụ dầu khơng đổi trữ lượng dầu nước A hết sau 100 năm Nhưng nhu cầu thực tế, mức tiêu thụ tăng lên 4% năm Hỏi sau năm số dầu dự trữ nước A hết A 40 B 41 C 42 D.43 Hiển thị đáp án Đáp án: B Gọi x lượng dầu tiêu thụ năm Lượng dầu dự trữ nước A 100x Tổng lượng dầu tiêu thụ thực tế n năm Ta có Sn = 100x ⇔ n ≈ 41 Ví dụ Ơng An gửi gói tiết kiệm tích lũy cho ngân hàng với số tiền tiết kiệm ban đầu 200.000.000 VNĐ, lãi suất 7%/ năm Từ năm thứ hai trở đi, năm ông gửi thêm vào tài khoản với số tiền 20.000.000 VNĐ Ơng khơng rút lãi định kỳ hàng năm Biết rằng, lãi suất định kỳ hàng năm không thay đổi Hỏi sau 18 năm, số tiền ông An nhận gốc lẫn lãi bao nhiêu? A 1.335.967.000 VNĐ B 1.686.898.000 VNĐ C 743.585.000 VNĐ D 739.163.000 VNĐ Hiển thị đáp án Đáp án: A Sau năm thứ số tiền mà ông An nhận 200 (1+ 7%) ≈ 214 triệu đồng Đầu năm thứ hai, ông An gửi vào 20 triệu, nên đến cuối năm số tiền ông nhận ( 214+ 20) (1+ 7%) triệu đồng Đầu năm thứ 3, ông An gửi vào 20 triệu đồng, nên đến cuối năm thứ 3, số tiền ông nhận là: [( 214+ 20).( 1+7%)+ 20].( 1+ 7%) = ( 214 + 20) (1+ 7%)2 +20.(1+ 7%) Đầu năm thứ 4, ông An gửi vào 20 triệu đồng nên đến cuối năm thứ 4, số tiền ông nhận là: {[ 214+ 20) (1+ 7%)2 + 20.(1+ 7%)]+ 20}.( 1+ 7%) =(214 + 20) ( 1+ 7%)+ 20 (1+ 7%)2 + 20 (1+ 7%) triệu đồng … Sau năm thứ 18, số tiền ông An nhận A = (214+20).(1+7%)17 + 20.(1+7%).(1+(1+7%)+(1+7%)2+ +(1+7%)15 ) ≈ 1335.967105 triệu đồng Ví dụ Bom nguyên tử loại bom chứa Uranium-235 phát nổ ghép khối Uranium-235 thành khối chứa 50kg tinh khiết Uranium-235 có chu kỳ bán rã 704 triệu năm Nếu bom ban đầu chứa 64kg Uranium-235 tinh khiết sau t triệu năm bom khơng thể phát nổ Khi t thỏa mãn phương trình: Hiển thị đáp án Đáp án: A Ở đây, sau t triệu năm bom phát nổ, tức khoảng thời gian t triệu năm bom không nổ, bom nổ năm thứ t triệu tính từ thời điểm ban đầu Do chu kì bán rã Uranium-235 704 triệu năm nên ta có Sau t triệu năm bom khơng thể phát nổ nên Ví dụ Cường độ trận động đất cho công thức M = logA − logA 0, với A biên độ rung chấn tối đa A0 biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ 20, trận động đất San Francisco có cường độ đo độ Richter Trong năm đó, trận động đất khác Nhật Bản có cường độ đo độ Richer Hỏi trận động đất San Francisco có biên độ gấp lần biên độ trận động đất Nhật Bản? A 1000 lần B 10 lần C lần D 100 lần Hiển thị đáp án Đáp án: D Nhận thấy San Francisco trận động đất có cường độ là: Ở Nhật Bản, trận động đất có cường độ là: Khi Ví dụ Cường độ ánh sáng qua mơi trường khơng khí, chẳng hạn nước, sương mù,… giảm dần tùy theo mức độ dày môi trường số μ gọi khả hấp thu tùy thuộc môi trường theo công thức sau: I = I0.e−μx với x độ dày mơi trường đó, với x tính mét Biết mơi trường nước biển có μ = 14 Hãy tính xem cường độ ánh sáng giảm lần từ độ sâu m xuống đến độ sâu 20 m? A e−25,2 B e25,2 C e12,6 D e−12,6 Hiển thị đáp án Đáp án: B - Ở độ sâu 2m cường độ ánh sáng - Ở độ sâu 20m cường độ ánh sáng Khi ta có tỉ số .. .Các dạng tốn thực tế ơn thi đại học cực hay Bài toán lãi suất, toán thực tế đề thi Đại học có giải chi tiết Phương pháp giải - Định nghĩa:... phải rút tiền khỏi ngân hàng đó” Như vậy, anh A gửi đặn 24 tháng Dạng toán gửi đặn hàng tháng Số tiền anh nhận được: = 524343391 đồng Dạng Gửi ngân hàng rút tiền gửi hàng tháng Phương pháp giải -... giả thi t quy nạp, đầu kỳ thứ n Vậy số tiền nợ (tính lãi) sau n chu kỳ Trở lại toán, để sau n năm (chu kỳ ứng với năm) anh Bình trả hết nợ ta có Vậy phải sau năm anh Bình trả hết nợ vay Ví dụ Ông
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài toán thực tế ôn thi đại học cực hay, Các dạng bài toán thực tế ôn thi đại học cực hay, Dạng 3. Tiền gửi hàng tháng, Dạng 4. Gửi ngân hàng và rút tiền gửi hàng tháng, Dạng 5. Vay vốn trả góp, Dạng 6. Lãi kép liên tục