Don dang ky du thi lien thong

1 53 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 17:48

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tƣ̣ – Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ DƢ̣ THI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TƢ̀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC TẠI CƠ SỞ: Khóa thi ngày………tháng…… năm 20… Ngành đăng ký dƣ ̣ thi (Viế t chữ in, nét đậm) Hê ̣ đào ta ̣o: - Chính quy (đào ta ̣o tâ ̣p trung ta ̣i trường ĐHSP Huế ) □ □ - Vừa làm vừa học Tố t nghiê ̣p CĐSP ngành: Ngày tháng năm tốt nghiệp: Họ và tên: Giới tin ́ h:……………………… Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………… Nơi sinh:…………………………………………………………………………………… Quê quán: Hô ̣ khẩ u thường trú:……………………………………………………………………… Chổ ở hiê ̣n nay:…………………………………………………………………………… Điạ chỉ liên la ̣c:…………………………………………………………………………… Điê ̣n thoa ̣i: (nhà riêng) .Di đô ̣ng: .…………… Nghề nghiê ̣p hiê ̣n nay:…………………………………………………………………… Đơn vi ̣công tác:…………………………………………………………………………… Tôi đã nghiên cứu thông báo tuyể n sinh , đào ta ̣o liên thông từ trin ̀ h đô ̣ Cao đẳ ng lên Đa ̣i ho ̣c của Trường Kính đề nghị quý trường cho đăng ký tên vào danh sách dự thi Ngành………………………………….Trường Đa ̣i ho ̣c Sư pha ̣m – Đa ̣i ho ̣c Huế Nế u đươ ̣c trúng tuyể n , xin cam đoan thực hiê ̣n đầ y đủ , nghiêm túc các nô ̣i quy , quy chế về tuyể n sinh, đào ta ̣o của Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o và của quý trường ………, ngày… tháng… năm 20… ……… ,ngày……tháng……năm 20… Ý kiến, xác nhận của quan, đơn vi ̣hoă ̣c chiń h quyề n phương quản lý người dự thi đồ ng ý cho ho ̣c (ký tên và đóng dấu) Kính đơn (Ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Don dang ky du thi lien thong, Don dang ky du thi lien thong