NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG cận THỊ học ĐƯỜNG và một số yếu tố LIÊN QUAN đối TƯỢNG học SINH TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ TRÀ VINH

63 86 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 09:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ISO 9001 : 2008 BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH NĂM 2014 Chủ nhiệm đề tài : NGUYỄN VĂN TRUNG Chức vụ : Gỉang viên Đơn vị : Khoa Y – Dược Trà Vinh, ngày 01 tháng năm 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ISO 9001 : 2008 BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH NĂM 2014 Xác nhận quan chủ quản Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Văn Trung Trà Vinh, ngày 01 tháng năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Lãnh đạo khoa Y – Dƣợc, quý thầy cô phòng Khoa học – Cơng nghệ Đào tạo Sau đại học, đồng nghiệp khoa Y – Dƣợc Trƣờng Đại học Trà Vinh hỗ trợ cho thực đề tài Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Trà Vinh, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Trà Vinh Ban Giám hiệu trƣờng Tiểu học Lê Văn Tám, Tiểu học phƣờng 6, THCS Minh Trí, THCS Long Đức, THPT thành phố Trà Vinh, THPT Nguyễn Thiện Thành tạo điều kiện thuận lợi để thu thập số liệu cho đề tài Nguyễn Văn Trung ii TÓM TẮT NỘI DUNG Cận thị học đƣờng trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng tật khúc xạ phổ biến chế bệnh sinh chƣa rõ Nghiên cứu tiến hành với mục đích xác định thực trạng tật cận thị học sinh thành phố Trà Vinh năm 2014 Đồng thời khảo sát số yếu tố liên quan đến vấn đề bệnh tật nhằm có sở đề xuất giải pháp hạn chế dự phòng cận thị địa phƣơng 1.431 học sinh thành phố Trà Vinh năm học 2014 – 2015 đƣợc chọn ngẫu nhiên theo trƣờng lớp học vào nghiên cứu Kết qủa điều tra cắt ngang có 21,87% học sinh mắc cận thị (nữ:23,61%; nam:19,94%) Học sinh mắc tật cận thị cao cấp học THPT (35,09%) thấp cấp THCS, Tiểu học (16,14%, 16,03%; p=0,00) Ánh sáng phòng học liên quan đến tật cận thị học sinh cấp THCS (p=0,00; p=0,02) Mặc khác, kết nghiên cứu chƣa tìm thấy mối liên quan cận thị với kích thƣớc cách bố trí bàn ghế học sinh Tiền sử mắc cận thị ngƣời thân gia đình, trình độ học vấn nghề nghiệp phụ huynh học sinh có liên quan đến cận thị học sinh (p=0,00; p=0,00; p=0,00) Cận thị học sinh liên quan đến thói quen vệ sinh học tập, hoạt động giải trí nghỉ ngơi Tỷ lệ cận thị cao học sinh có thói quen ngồi học khơng tƣ (28,51%; p=0,00), có thời gian học hàng ngày ≥9 (43,78%; p=0,00) thời gian học thêm >=11 giờ/tuần (57,20%; p=0,00) Thời gian sử dụng máy vi tính trung bình hàng ngày học sinh cận thị cao học sinh khơng cận thị (p=0,00) Học sinh cận thị có thời gian vui chơi, thể thao thời gian ngủ ngày thấp nhóm học sinh khơng cận thị (p=0,00; p=0,00) Nhằm kiểm sốt phòng chống tật cận thị học đƣờng cần đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh, gia đình giáo viên giúp nâng cao nhận thức vệ sinh học tập thói quen giải trí tốt cho mắt Cải thiện điều kiện học tập trƣờng để hạn chế nguy bệnh tật đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe trƣờng học giúp phát sớm cận thị học sinh iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT NỘI DUNG ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan tài liệu vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên nhân bệnh sinh 1.1.3 Cách đánh giá cận thị học đƣờng 1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 11 2.1.1 Đối tƣợng 11 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn 11 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ 11 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 11 2.2.1 Thời gian nghiên cứu 11 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 11 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 12 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 12 2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu: 12 2.3.3 Phƣơng pháp chọn mẫu/Kỹ thuật chọn mẫu 12 2.4 Các số nghiên cứu 13 2.4.1 Các số thực trạng cận thị học sinh 13 iv 2.4.2 Các số yếu tố liên quan tật cận thị học sinh 13 2.5 Phƣơng pháp thu thập số liệu 14 2.6 Phƣơng pháp xử lý số liệu: 15 2.7 Phƣơng pháp xử lý hạn chế sai số: 15 2.8 Đạo đức nghiên cứu: 16 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 17 3.1 Thực trạng cận thị học đƣờng học sinh thành phố Trà Vinh năm 2014 17 3.1.1 Tình hình cận thị học đƣờng học sinh 17 3.2 Một số yếu tố liên quan đến tật cận thị đối tƣợng học sinh TP Trà Vinh 20 3.2.1 Điều kiện vệ sinh lớp học 20 3.2.2 Yếu tố gia đình 23 3.2.3 Yếu tố kinh tế, xã hội 24 3.2.4 Thói quen sinh hoạt, học tập giải trí học sinh 25 3.3 Một số biện pháp nhằm dự phòng hạn chế tật cận thị học sinh địa bàn thành phố Trà Vinh 31 3.3.1 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến tật cận thị 31 3.3.2 Biện pháp đề xuất 33 Chƣơng BÀN LUẬN 36 4.1 Thực trạng cận thị học sinh Thành phố Trà Vinh năm 2014 36 4.2 Một số yếu tố liên quan đến tật cận thị đối tƣợng học sinh thành phố Trà Vinh 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 55 v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Kết đo thị lực học sinh trƣờng điều tra 17 Bảng 3.2 Tỷ lệ cận thị học đƣờng theo giới tính 17 Bảng 3.3 Tỷ lệ cận thị phân bố theo dân tộc 18 Bảng 3.4 Phân bố học sinh cận thị theo cấp học 18 Bảng 3.5 Phân bố học sinh cận thị theo thời điểm phát 18 Bảng 3.6 Tỷ lệ học sinh cận thị đƣợc điều chỉnh kính 19 Bảng 3.7 Kết đo kích thƣớc bàn ghế học sinh 20 Bảng 3.8 Mối liên quan cận thị học đƣờng kích thƣớc bàn ghế 21 Bảng 3.9 Mối liên quan cận thị học đƣờng với cách bố trí bàn ghế lớp học 21 Bảng 3.10 Kết đo mẫu ánh sáng phòng học 22 Bảng 3.11 Mối liên quan cận thị học đƣờng ánh sáng phòng học cấp học 22 Bảng 3.12 Mối liên quan cận thị học sinh với yếu tố khảo sát 23 Bảng 3.13 Mối liên quan cận thị yếu tố gia đình 23 Bảng 3.15 Mối liên quan cận thị trình độ học vấn cha mẹ học sinh 24 Bảng 3.16 Mối liên quan cận thị nghề nghiệp cha mẹ học sinh 25 Bảng 3.17 Mối liên quan cận thị thói quen ngồi học học sinh 25 Bảng 3.18 Mối liên quan cận thị góc học tập nhà học sinh 26 Bảng 3.19 Thời gian học tập trung bình hàng ngày học sinh 27 Bảng 3.20 Mối liên quan cận thị với thời gian xem tivi sử dụng máy vi tính 29 Bảng 3.21 Thời gian hoạt động thể thao, vui chơi trời thời gian ngủ học sinh 30 Bảng 3.22 Mối liên quan cận thị với số sách/truyện đọc hết tuần 31 Bảng 3.23 Tỷ lệ học sinh mắc cận thị đƣợc khám mắt định kỳ 31 Bảng 4.1 So sánh tỷ lệ mắc cận thị học đƣờng số nghiên cứu 36 Bảng 4.2 So sánh thời gian cho hoạt động nhìn gần học sinh theo dân tộc 39 vi DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Mắt thị Hình 1.2 Mắt cận thị học đƣờng Biểu đồ 3.1 Phân bố học sinh cận thị theo mắt cận thị 19 Biểu đồ 3.2 Đánh giá kích thƣớc bàn ghế học sinh 20 Biểu đồ 3.3 Mối liên quan cận thị thói quen ngồi học nhà học sinh 26 Biểu đồ 3.4 Mối liên quan cận thị thời gian học tập học sinh 27 Biểu đồ 3.5 Thời gian học thêm trung bình học sinh cấp học 28 Biểu đồ 3.6 Thời gian học thêm trung bình theo đối tƣợng cận thị 28 Biểu đồ 3.7 Mối liên quan cận thị thời gian học thêm tuần 29 Biểu đồ 3.8 Mối liên quan cận thị thời gian ngủ học sinh 30 Sơ đồ 3.1 Đối tƣợng giáo dục sức khỏe học đƣờng 34 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BYT Bộ Y tế CT Cận thị D Diop ĐNT Đếm ngón tay GDSK Giáo dục sức khỏe GV Giáo viên HS Học sinh PHHS Phụ huynh học sinh QĐ Quyết định TC/CĐ/ĐH Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TKX Tật khúc xạ TP Thành phố TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh PHẦN MỞ ĐẦU Cận thị học đƣờng loại tật khúc xạ mắt, thƣờng xuất tiến triển lứa tuổi học sinh Cận thị gây tác hại trƣớc mắt làm giảm thị lực nhìn xa, giảm khả khám phá giới xung quanh ảnh hƣởng trực tiếp đến khả học tập, sức khỏe thẩm mỹ ngƣời, không phát sớm điều trị kịp thời dẫn đến thối hóa võng mạc, nặng hơn bong võng mạc dẫn đến mù Hiện nay, cận thị học đƣờng chiếm tỷ lệ cao lứa tuổi học sinh trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nhiều quốc gia giới Theo nhiều nghiên cứu giới, ƣớc tính có đến 1/6 tỷ ngƣời toàn cầu mắc cận thị [6] Tại Việt Nam, cận thị học đƣờng chiếm tỷ lệ cao tăng nhanh khu vực đô thị Theo Trần Thị Hải Yến cộng năm 2003 khảo sát 5112 học sinh đầu cấp 29 trƣờng quận thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tỷ lệ mắc tật khúc xạ 25,3%; cận thị chiếm tỷ lệ 17,2% [23] Tại Hà Nội năm 2001, Bộ Giáo dục Đào tạo tiến hành nghiên cứu tỷ lệ cận thị học sinh phổ thơng 29,8% [1] Là bệnh khó điều trị đƣợc nhƣng phòng ngừa đƣợc, tỷ lệ cận thị học đƣờng cao cho thấy nhận thức cộng đồng biện pháp can thiệp, dự phòng nhằm giảm tỷ lệ cận thị chƣa đƣợc quan tâm Mă ̣c dù có nghiên cứu vấn đề c ận thị học đƣờng các yế u tố liên quan , gần Nguyễn Văn Lơ cộng mô tả thực trạng vệ sinh học đƣờng bệnh, tật học đƣờng trƣờng tiểu học huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (2012) với tỷ lệ tật cận thị 7,08% [14] Nhƣng hiê ̣n ta ̣i chƣa có nh ững nghiên cƣ́u làm rõ thƣ̣c tra ̣ng đ ặc điểm yếu tố liên quan tật cận thị cấp học địa bàn tỉnh Trà Vinh Kết cơng trình nghiên cứu làm sở xây dựng giải pháp thiết thực nhằm hạn chế gánh nặng bệnh tật góp phần chăm sóc sức khỏe học đƣờng địa phƣơng Vì thế, chúng tơi tiến hành nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng cận thị học đƣờng 40 nhận thấy nên xem xét thêm yếu tố ảnh hƣởng khác đặc biệt kiến thức, điều kiện kinh tế, môi trƣờng sống học sinh gia đình em Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh cận thị bắt đầu đeo kính nhóm cận thị đƣợc phát 88,99%, tỷ lệ đáng kể học sinh mắc tật cận thị chƣa đeo kính 11,01% Điều lý giải em học sinh gia đình chƣa nhận thức tầm quan trọng việc đeo kính theo định thầy thuốc, làm cơng việc nhìn gần Đồng thời chủ quan học sinh có thị lực giảm khả nhìn xa giảm không đáng kể em cố điều tiết mắt Tình trạng kéo dài gây khó chịu cho em nhƣ: mỏi mắt, đau nhức mắt, đau đầu… nặng làm giảm nhanh khả nhìn xa nhƣ thị lực hai mắt [11] Một cách lý giải khác có lẽ phần lớn học sinh chƣa đƣợc khám để đánh giá thị lực tƣ vấn tốt từ bác sĩ chun khoa Thay vào gia đình học sinh thƣờng đƣa em đến dịch vụ tƣ nhân đại trà nên chƣa làm tốt công tác giáo dục sức khỏe Theo kết khảo sát học sinh cận thị khơng đƣợc khám mắt định kỳ khoảng 28,33%, học sinh mắc cận thị trƣớc đƣợc kiểm tra thị lực định kỳ có 46,05% nhƣng cao đối tƣợng mắc cận thị (21,18%) Mặc dù học sinh mắc cận thị, nhƣng em nhƣ gia đình chƣa thật quan tâm đến sức khỏe mắt cách kiểm tra mắt định kỳ Cơng tác chăm sóc sức khỏe học đƣờng trƣờng học chƣa thật hiệu việc phát tƣ vấn cho em sớm đến đơn vị chuyên khoa để đƣợc chăm sóc 4.2 Một số yếu tố liên quan đến tật cận thị đối tƣợng học sinh Thành phố Trà Vinh Hiện Việt Nam, tiêu chuẩn vệ sinh trƣờng học đƣợc ban hành, thực hành tiêu chuẩn vệ sinh nâng cao sức khỏe học sinh Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành khảo sát số yếu tố đƣợc xem có ảnh hƣởng đến sức khỏe học sinh Nhằm đƣa nhận xét khách quan toàn diện yếu tố liên quan đến cận thị học đƣờng, 41 vấn hành vi liên quan sức khỏe học sinh tình trạng gia đình đối tƣợng nghiên cứu Kết điều tra nhiều tác giả khác, điều kiện vệ sinh trƣờng học việc thực vệ sinh học tập học sinh nhiều vấn đề chƣa thực tốt Các số liệu đo đạt kích thƣớc bàn ghế học sinh trƣờng học cho thấy hiệu số bàn ghế lớp học hầu hết vƣợt tiêu chuẩn, bàn cao ghế thấp, lớp nhỏ độ chênh lệch bàn ghế lớn Trong khảo sát 54 lớp học thuộc cấp học, hiệu số chiều cao bàn ghế đạt tiêu chuẩn thấp chiếm 24,07% (Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng năm 2000 Qui định vệ sinh trường học) [5] Chúng nhận thấy kết tƣơng tự nghiên cứu trƣớc tác giả Nguyễn Văn Lơ (2012) địa bàn tỉnh Trà Vinh, Vũ Quang Dũng (2006) vùng núi trung du tỉnh Thái Nguyên khu vực có điều phát triển kinh tế, xã hội giới hạn [11], [14] Mặc dù, chƣa tìm thấy mối liên quan bàn ghế ngồi tật cận thị học đƣờng nghiên cứu chúng tơi Nhƣng y văn chứng minh kích thƣớc bàn ghế không phù hợp với chiều cao học sinh làm cho em khơng có tƣ ngồi học đúng, khoảng cách từ mắt đến tập sách ngắn bàn học cao vƣợt tiêu chuẩn so với ghế ngồi Điều ảnh hƣởng nghiêm trọng đến thị lực lâu dài ngƣời học đặc biệt học sinh tiểu học Mặc khác qua kết khảo sát nhƣ số liệu tƣơng tự khác, có 13/54 lớp học có khoảng cách bàn đến bảng qui cách, 41/55 lớp học có khoảng cách bàn đến bảng không đạt chiếm tỷ lệ 75,93% Mẫu ánh sáng phòng học đạt chuẩn 54,63%, không đạt chuẩn chiếm tỷ lệ cao 45,37% độ chiếu sáng lớp học chƣa đồng Trong khác điều kiện chiếu sáng phòng học có liên quan tình trạng cận thị học sinh đƣợc phát cấp học THCS có ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG cận THỊ học ĐƯỜNG và một số yếu tố LIÊN QUAN đối TƯỢNG học SINH TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ TRÀ VINH, NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG cận THỊ học ĐƯỜNG và một số yếu tố LIÊN QUAN đối TƯỢNG học SINH TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Từ khóa liên quan