Ảnh hưởng của tiếp cận tín dụng ngân hàng đến thu nhập hộ gia đình việt nam

161 73 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:42

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN LONG GIANG ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẾN THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN LONG GIANG ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẾN THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.T TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2019 i MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp liệu nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 1.4.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.4.3 Đóng góp luận án 1.5 Kết cấu luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Cơ sở lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng 2.1.2 Cơ sở lý thuyết ảnh hưởng tiếp cận tín dụng đến thu nhập 11 2.2 Lược khảo nghiên cứu trước 19 2.2.1 Các nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng……… 19 2.2.2 Các nghiên cứu trước ảnh hưởng tiếp cận tín dụng đến thu nhập 24 2.3 Thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 30 Kết luận Chương 41 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 ii 3.1 Quy trình nghiên cứu 44 3.2 Phương pháp liệu nghiên cứu 46 3.2.1 Ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơng Việt Nam 46 3.2.2 Ước lượng ảnh hưởng tiếp cận tín dụng đến thu nhập 48 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 54 Kết luận Chương 55 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 57 4.1 Kết nghiên cứu thảo luận nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam 57 4.1.1 Kết thống kê mô tả 57 4.1.2 Kết hồi quy 72 4.2 Kết nghiên cứu thảo luận ảnh hưởng tiếp cận tín dụng ngân hàng đến thu nhập hộ gia đình nơng thôn Việt Nam 85 4.2.1 Kết thống kê mô tả 85 4.2.2 Kết hồi quy 91 Kết luận Chương 95 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 5.1 Kết luận 99 5.2 Các kiến nghị 104 5.2.1 Đối với ngân hàng 104 5.2.2 Đối với hộ gia đình nơng thơn 106 3.2.3 Đối với Chính phủ, Nhà nước 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 iii DANH MỤC BẢNG Bảng Tên Bảng Trang 3.1 Mô tả biến nghiên cứu 50 4.1 Kết thống kê mô tả 60 4.2 Thực trạng tham gia hiệp hội hộ gia đình theo loại tín dụng 72 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Ma trận tương quan mơ hình khả tiếp cận tín dụng ngân hàng (Heckman bước 1) năm 2014 Ma trận tương quan mơ hình khả tiếp cận tín dụng ngân hàng (Heckman bước 2) năm 2014 Ma trận tương quan mơ hình khả tiếp cận tín dụng ngân hàng (Heckman bước 1) năm 2016 Ma trận tương quan mơ hình khả tiếp cận tín dụng ngân hàng (Heckman bước 2) năm 2016 Kết phân tích mơ hình Heckman bước thứ khả tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam Kết phân tích mơ hình Heckman bước thứ hai khả tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam 74 75 76 77 80 83 4.9 Kết thống kê mơ tả 85 4.10 Ma trận tương quan mơ hình ảnh hưởng tiếp cận tín dụng ngân hàng đến thu nhập năm 2014 năm 2016 90 4.11 Kết ước lượng mơ hình DID 91 4.12 Kết ước lượng mơ hình DID mở rộng 92 iv DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang 2.1 Mối quan hệ tài chính, thu nhập mục tiêu thiên niên kỷ 13 2.2 Khung phân tích sinh kế bền vững 15 2.3 Quy luật lợi nhuận cận biên giảm dần theo vốn 16 2.4 Lợi nhuận cận biên theo vốn với đầu vào bổ sung 17 2.5 Lợi nhuận cận biên theo vốn với hàm sản xuất cho phép lợi ích kinh tế theo quy mơ 18 2.6 Khung phân tích 29 2.7 2.8 Khoảng cách giới tính tiếp cận tài thơng qua tỷ lệ vay mượn nữ giới (2010–2016) Quy mô khoản vay khoảng cách giới tính Brazil (2015 – 2016) 30 31 2.9 Tiếp cận tín dụng nước phát triển phát triển 32 2.10 Cơ cấu nguồn tín dụng kinh tế thu nhập cao kinh tế phát triển 33 2.11 Bản đồ vay thức giới 34 2.12 Tiếp cận tín dụng nước 35 2.13 Sử dụng thẻ tín dụng nước thu nhập cao 36 Thực trạng nguồn gốc thu nhập hộ gia đình nơng thơn 2.14 giới 37 2.15 Mối quan hệ hệ thống thông tin tồn diện khả tiếp cận tín dụng 39 3.1 Quy trình nghiên cứu 45 3.2 Minh họa phương pháp DID 48 4.1 Thực trạng tiếp cận tín dụng nông thôn Việt Nam năm 2014 năm 2016 58 4.2 Tiếp cận tín dụng theo giới tính chủ hộ 62 4.3 Tiếp cận tín dụng theo dân tộc 63 4.4 Tiếp cận tín dụng theo tình trạng hôn nhân chủ hộ 64 v 4.5 Tiếp cận tín dụng theo giáo dục chủ hộ 65 4.6 Tiếp cận tín dụng theo tài trợ cá nhân 66 4.7 Tiếp cận tín dụng theo sổ tiết kiệm 67 4.8 Tiếp cận tín dụng theo mục đích vay theo hồ sơ xin vay 68 4.9 Tín dụng thực tế sau vay 69 4.10 Tín dụng theo chấp tài sản 70 4.11 Tín dụng theo cú sốc thiên nhiên 71 4.12 Đồ thị phân phối biến thu nhập năm 2014 87 4.13 Đồ thị phân phối biến thu nhập năm 2016 88 4.14 Đồ thị phân phối biến thu nhập năm 2014 2016 89 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu CIEM Diễn giải tiếng Việt Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Diễn giải tiếng Anh Central Institute for Economic Management CP Chính phủ DID Phương pháp khác biệt khác biệt difference in difference FAS Khảo sát tiếp cận tài Survey on access to finance GFD Cơ sở liệu Tài tồn cầu Global Finance Database NĐ Nghị định NHNN OLS Pooled-OLS QĐ UNUWIDER VARHS VHLSS Ngân hàng Nhà nước Hồi quy bình quân tối thiểu Hồi quy liệu gộp Quyết định Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển giới Trường Đại học Liên hợp quốc Điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nơng thơn Việt Nam Bộ liệu Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam World Development Economic Research Institute of United Nations University Survey on access to rural household resources in Vietnam Vietnam Household Living Standards Survey dataset CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Theo Báo cáo Tổng cục Thống kê năm 2016, tỷ lệ người dân sống khu vực nông thôn Việt Nam chiếm khoảng 68%, tương đương 61,2 triệu người Do vậy, nông nghiệp, nông thôn lĩnh vực Chính phủ đặc biệt quan tâm năm gần Trong đó, điều tiết thị trường tín dụng ngân hàng xem sách quan trọng Chính phủ giúp xóa đói, giảm nghèo vùng nơng thôn mà hoạt động sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp chủ yếu Cụ thể, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn hay Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 chương trình cho vay khuyến khích phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thực thi Tuy nhiên, hộ gia đình nơng thơn lại gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận tín dụng nói chung tiếp cận tín dụng ngân hàng nói riêng Theo Báo cáo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển giới Trường Đại học Liên hợp quốc (UNU-WIDER), Viện Khoa học Lao động xã hội (ILSSA) dựa số liệu Điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nơng thơn Việt Nam (VARHS) năm 2016, có khoảng 28% hộ gia đình có khoản vay, có tới 71% hộ khơng có khoản vay Do đó, thực tiễn đặt cho nhà hoạch định sách Việt Nam nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp để nâng cao khả tiếp cận tín dụng (tiếp cận tín dụng) ngân hàng, từ cải thiện thu nhập cho hộ gia đình nơng thơn Việt Nam Về mặt lý thuyết nghiên cứu trước giới Việt Nam có liên quan ảnh hưởng tiếp cận tín dụng ngân hàng lên thu nhập hộ gia đình cho thấy tồn nhiều kết trái ngược Một số nghiên cứu cho thấy tiếp cận tín dụng có ảnh hưởng tích cực lên thu nhập hộ gia đình (Đinh Phi Hổ Đơng Đức, 2015; Li cộng sự, 2013) Tuy nhiên, số nghiên cứu khác lại cho tiếp cận tín dụng khơng cải thiện thu nhập hộ (Phan Thị Nữ, 2013; Takahashi cộng sự, 2010) Trong nghiên cứu này, tác giả lấp đầy khe hở nghiên cứu sau: Thứ nhất, tác giả lựa chọn thời điểm nghiên cứu năm 2014 2016 để loại bỏ cú sốc khủng khoảng kinh tế năm 2008 làm ảnh hưởng lên tính bền vững hệ số ước lượng Đây điểm phạm vi thời gian nghiên cứu mà nghiên cứu trước chưa cập nhật Thứ hai, nghiên cứu sử dụng phương pháp khác biệt khác biệt (DID) kết hợp hồi quy liệu gộp (Pooled-OLS) để đánh giá hiệu ảnh hưởng tiếp cận tín dụng ngân hàng đến thu nhập hộ gia đình mà sử dụng phổ biến Việt Nam (Đinh Phi Hổ Đông Đức, 2015) Thứ ba, chưa có nghiên cứu thực cách có hệ thống Việt Nam đo lường nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng ngân hàng mà sử dụng nhóm đối chứng hộ gia đình tiếp cận tín dụng phi ngân hàng nhằm đánh giá cách toàn diện yếu tố kiểm soát khác đặc điểm tài tín dụng hộ gia đình Thứ tư, khe hở nghiên cứu khác mà nghiên cứu lấp đầy phạm vi mẫu rộng với 598 hộ gia đình 61 tỉnh/thành phố từ Bộ liệu Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) năm 2014 năm 2016 nghiên cứu lặp lại Do đó, kết ước lượng mang tính tin cậy với mẫu nhỏ mà nghiên cứu sử dụng Cuối cùng, nghiên cứu này, đặc điểm tín dụng hộ khai thác đa dạng với nhiều khía cạnh khoản thời gian vay khoản vay chưa trả, chi phí chi trả để có khoản vay iv Phụ lục Quy trình hồi quy mơ hình Heckman hai bước cho mẫu năm 2014  Bước 1: Mơ hình probit tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình tính tốn tỷ lệ Mills nghịch đảo (Heckman’s lambda) Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = -292.75203 = -272.00135 = -271.75014 = -271.7501 = -271.7501 Probit regression Log likelihood = Number of obs LR chi2(16) Prob > chi2 Pseudo R2 -271.7501 foac Coef lnthubq age sex eth sta edu size dep inf sav unpay nasock agrc womec party veterc _cons 1924162 0118241 -.2363856 -.4341966 674162 -.0299758 0489896 -.2069048 -.1362114 1122132 -1.92e-06 1168149 2877241 -.1039865 2803205 -.3000168 -1.133473 Std Err .1150844 0059941 2607638 175618 2317677 0408896 0484098 2553241 179475 5754466 6.83e-07 16935 1342664 2662187 3026963 2240461 9349581 z 1.67 1.97 -0.91 -2.47 2.91 -0.73 1.01 -0.81 -0.76 0.20 -2.81 0.69 2.14 -0.39 0.93 -1.34 -1.21 P>|z| 0.095 0.049 0.365 0.013 0.004 0.464 0.312 0.418 0.448 0.845 0.005 0.490 0.032 0.696 0.354 0.181 0.225 598 42.00 0.0004 0.0717 [95% Conf Interval] -.0331451 0000759 -.7474733 -.7784015 2199056 -.1101179 -.0458917 -.7073308 -.4879759 -1.015641 -3.26e-06 -.215105 0245668 -.6257656 -.3129534 -.7391392 -2.965957 predict p_foac (option pr assumed; Pr(foac)) predict arg_lambda, xb gen lambda=normalden(arg_lambda) / normal(arg_lambda) label var lambda "Inverse Mills ratio" = = = = 4179775 0235724 2747021 -.0899916 1.128418 0501662 143871 2935211 2155531 1.240068 -5.82e-07 4487347 5508815 4177925 8735944 1391055 6990112 v  Source Bước 2: Ước lượng thu nhập hộ gia đình cho hộ tiếp cận tín dụng ngân hàng bao gồm lambda biến giải thích thêm SS df MS Model Residual 2.1725e+12 3.9577e+11 22 460 9.8752e+10 860364095 Total 2.5683e+12 482 5.3285e+09 loanv Coef lnthubq age sex eth sta edu size dep inf sav loantime fee loaninterest tar0n tar1n col nasock agrc womec party veterc lambda _cons 73649.6 4132.494 -87452.24 -139839.4 273940.4 -9616.384 18312.25 -78477.19 -43027.84 48638.26 -772.9602 7.022414 16.54856 -12535.81 6229.27 15481.43 51087.76 102098.6 -47029.69 86252.55 -115005.1 962010.9 -1125626 Std Err 2601.12 165.016 6413.622 4766.728 8523.094 986.8537 1049.948 6239.476 3818.201 10767.17 682.6477 5.063817 954.1035 4870.354 4800.941 3151.804 4355.186 3860.518 6761.327 6212.679 5578.39 23292.64 30100.51 t 28.31 25.04 -13.64 -29.34 32.14 -9.74 17.44 -12.58 -11.27 4.52 -1.13 1.39 0.02 -2.57 1.30 4.91 11.73 26.45 -6.96 13.88 -20.62 41.30 -37.40 Number of obs F( 22, 460) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.258 0.166 0.986 0.010 0.195 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 = = = = = = 483 114.78 0.0000 0.8459 0.8385 29332 [95% Conf Interval] 68538.05 3808.216 -100055.9 -149206.7 257191.4 -11555.68 16248.96 -90738.6 -50531.12 27479.32 -2114.455 -2.928667 -1858.393 -22106.71 -3205.226 9287.714 42529.23 94512.13 -60316.61 74043.8 -125967.4 916237.7 -1184778 78761.15 4456.773 -74848.61 -130472.2 290689.5 -7677.084 20375.54 -66215.78 -35524.56 69797.21 568.5344 16.97349 1891.49 -2964.912 15663.77 21675.15 59646.29 109685 -33742.78 98461.3 -104042.8 1007784 -1066475 vi Phụ lục Quy trình hồi quy mơ hình Heckman hai bước cho mẫu năm 2014  Bước 1: Mơ hình probit tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình tính tốn tỷ lệ Mills nghịch đảo (Heckman’s lambda) Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = -268.35996 -250.53242 -250.31866 -250.31851 -250.31851 Probit regression Number of obs LR chi2(16) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -250.31851 foac Coef lnthubq age sex eth sta edu size dep inf sav unpay nasock agrc womec party veterc _cons -.1830993 0100962 056564 -.1341527 2899067 -.0072173 0612807 -.3183561 -.0630081 0641152 -1.24e-06 0348077 3890931 1353885 610192 -.1578418 1.489394  Std Err .1158562 0062873 2404464 1721352 2271619 0451158 0490915 2645414 1870923 4420232 6.73e-07 1721933 1434584 2667266 3350208 2607071 9891055 z -1.58 1.61 0.24 -0.78 1.28 -0.16 1.25 -1.20 -0.34 0.15 -1.84 0.20 2.71 0.51 1.82 -0.61 1.51 P>|z| 0.114 0.108 0.814 0.436 0.202 0.873 0.212 0.229 0.736 0.885 0.066 0.840 0.007 0.612 0.069 0.545 0.132 = = = = 598 36.08 0.0028 0.0672 [95% Conf Interval] -.4101733 -.0022267 -.4147023 -.4715315 -.1553225 -.0956426 -.0349368 -.8368476 -.4297023 -.8022343 -2.56e-06 -.3026849 1079198 -.3873861 -.0464366 -.6688183 -.4492169 0439748 022419 5278304 2032262 7351359 081208 1574983 2001354 303686 9304648 7.97e-08 3723003 6702664 6581631 1.266821 3531346 3.428005 Bước 2: Ước lượng thu nhập hộ gia đình cho hộ tiếp cận tín dụng ngân hàng bao gồm lambda biến giải thích thêm vii Source SS df MS Model Residual 2.3187e+12 7.1651e+11 22 1.0539e+11 476 1.5053e+09 Total 3.0352e+12 498 6.0947e+09 loanv Coef lnthubq age sex eth sta edu size dep inf sav loantime fee loaninterest tar0n tar1n col nasock agrc womec party veterc lambda _cons -67017.78 4118.629 38572.18 -50314.83 134770.6 568.6621 27264.61 -132654.2 -17069.21 55074.53 -1178.365 9.431843 590.087 -9727.456 -2026.826 26878.8 23880.68 159453.7 66861.14 203678.5 -67691.25 1201355 -261218.6 Std Err 4726.173 220.0773 7154.788 4712.804 7654.039 1208.606 1477.458 8557.581 4940.635 12755.77 680.6268 7.350401 2238.083 5875.016 5765.248 4084.574 5294.871 6395.516 8245.986 10141.56 7140.371 38324.22 27134.05 t -14.18 18.71 5.39 -10.68 17.61 0.47 18.45 -15.50 -3.45 4.32 -1.73 1.28 0.26 -1.66 -0.35 6.58 4.51 24.93 8.11 20.08 -9.48 31.35 -9.63 Number of obs F( 22, 476) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.638 0.000 0.000 0.001 0.000 0.084 0.200 0.792 0.098 0.725 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 = 499 = 70.02 = 0.0000 = 0.7639 = 0.7530 = 38798 [95% Conf Interval] -76304.52 3686.186 24513.31 -59575.31 119730.8 -1806.201 24361.46 -149469.5 -26777.36 30009.95 -2515.77 -5.011402 -3807.656 -21271.63 -13355.31 18852.77 13476.47 146886.8 50658.1 183750.7 -81721.8 1126049 -314535.9 -57731.04 4551.072 52631.05 -41054.36 149810.5 2943.526 30167.76 -115838.9 -7361.059 80139.1 159.0394 23.87509 4987.83 1816.718 9301.656 34904.83 34284.89 172020.6 83064.17 223606.3 -53660.71 1276661 -207901.2 viii Phụ lục Kết mơ hình DID Linear regression Number of obs F( 3, 1192) Prob > F R-squared Root MSE lnthubq Coef year treatment yeartreat _cons 3503461 -.0210939 -.1898691 7.290678 Robust Std Err .0862014 0667346 0966324 0583666 t 4.06 -0.32 -1.96 124.91 P>|t| 0.000 0.752 0.050 0.000 = 1196 = 11.27 = 0.0000 = 0.0264 = 67376 [95% Conf Interval] 1812227 -.1520242 -.3794576 7.176166 5194695 1098364 -.0002806 7.405191 ix Phụ lục Kết mơ hình DID mở rộng Linear regression Number of obs F( 22, 1173) Prob > F R-squared Root MSE lnthubq Coef year treatment yeartreat sex eth sta edu size dep inf sav loantime loanv fee loaninterest tar0n tar1n col nasock womec party veterc _cons 2656319 061691 -.1398131 -.0091898 4211983 -.0207737 -.0144688 -.0738502 -.4807296 108094 3429525 -.0097348 1.80e-06 -4.92e-06 0059451 -.1451485 0886302 1820104 -.0559503 0221055 4417321 -.0312677 7.304039 Robust Std Err .0771018 055382 0837779 0645136 0407728 0616463 0114475 011784 0638311 0470227 0908936 0076903 2.89e-07 0000734 0112287 0560646 0562284 038675 0475886 0696201 0624802 0529737 1154738 t 3.45 1.11 -1.67 -0.14 10.33 -0.34 -1.26 -6.27 -7.53 2.30 3.77 -1.27 6.21 -0.07 0.53 -2.59 1.58 4.71 -1.18 0.32 7.07 -0.59 63.25 P>|t| 0.001 0.266 0.095 0.887 0.000 0.736 0.207 0.000 0.000 0.022 0.000 0.206 0.000 0.947 0.597 0.010 0.115 0.000 0.240 0.751 0.000 0.555 0.000 = = = = = 1196 28.42 0.0000 0.3789 54247 [95% Conf Interval] 1143591 -.0469679 -.3041844 -.1357648 3412025 -.141723 -.0369287 -.0969702 -.6059654 015836 1646203 -.024823 1.23e-06 -.0001489 -.0160855 -.2551466 -.0216894 1061305 -.1493186 -.1144884 3191468 -.1352014 7.077481 4169047 1703498 0245582 1173852 5011942 1001755 0079911 -.0507302 -.3554938 200352 5212847 0053533 2.36e-06 0001391 0279757 -.0351504 1989498 2578904 0374179 1586994 5643175 0726661 7.530598 x Phụ lục Các đồ thị phân phối biến số 01 Density 02 03 04  Tuổi chủ hộ  Năm 2014 20 40 60 age 80 100 60 age 80 100 01 02 Density 03 04 05  Năm 2016 20 40 xi Density  Quy mô hộ  Năm 2014 10 size Density  Năm 2016 size 10 xii Density  Tỷ lệ người phụ thuộc  Năm 2014 dep Density  Năm 2016 dep xiii Density  Thời gian vay  Năm 2014 10 loantime 15 20 Density  Năm 2016 10 loantime 15 20 xiv 5.0e-06 Density 1.0e-05 1.5e-05  Trị giá khoản vay  Năm 2014 500000 1.0e+06 1.5e+06 loanv 5.0e-06 Density 1.0e-05 1.5e-05 2.0e-05  Năm 2016 200000 400000 600000 loanv 800000 1.0e+06 xv 001 Density 002 003 004 005  Số tiền phải trả để có khoản vay  Năm 2014 1000 2000 3000 4000 5000 fee 002 Density 004 006 008  Năm 2016 1000 2000 fee 3000 xvi Density 1.5  Lãi suất vay thức  Năm 2014 10 loaninterest 15 Density 1.5  Năm 2016 loaninterest 10 xvii 5.0e-06 Density 1.0e-05 1.5e-05 2.0e-05  Số tiền nợ  Năm 2014 500000 1.0e+06 1.5e+06 unpay 5.0e-06 Density 1.0e-05 1.5e-05 2.0e-05  Năm 2016 200000 400000 600000 unpay 800000 1.0e+06 xviii Phụ lục Kết kiểm định phương sai thay đổi mơ hình Heckman hai bước Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of loanv chi2(1) = 578.30 Prob > chi2 = 0.0000 ... tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam với nhóm đối chứng hộ gia đình tiếp cận tín dụng phi ngân hàng; (ii) Ảnh hưởng tiếp cận tín dụng ngân hàng đến thu. .. trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam năm 2014 năm 2016 nào? (ii) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam? (iii) Tín dụng. .. lường nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam (ii) Đo lường ảnh hưởng tín dụng ngân hàng đến thu nhập hộ gia đình nơng thôn Việt Nam 1.2.2 Câu hỏi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của tiếp cận tín dụng ngân hàng đến thu nhập hộ gia đình việt nam , Ảnh hưởng của tiếp cận tín dụng ngân hàng đến thu nhập hộ gia đình việt nam