Sở thích rủi ro, vốn xã hội và rủi ro cho vay tín dụng vi mô nghiên cứu thí nghiệm tại vùng đồng bằng sông cửu long

285 157 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:41

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - VŨ ĐỨC CẦN SỞ THÍCH RỦI RO, VỐN XÃ HỘI VÀ RỦI RO CHO VAY TÍN DỤNG VI MƠ – NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - VŨ ĐỨC CẦN SỞ THÍCH RỦI RO, VỐN XÃ HỘI VÀ RỦI RO CHO VAY TÍN DỤNG VI MƠ – NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trương Quang Thông TS Nguyễn Đức Quang Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tơi thực hướng dẫn, kiểm tra giúp đỡ Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Tất số liệu sử dụng luận án thực hiện, thống kê, khảo sát hoàn toàn xác thực thực nghiệm trường Các kết nghiên cứu đưa luận án chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác trước Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm vấn đề Vũ Đức Cần LỜI CẢM ƠN Luận án thực nỗ lực, cố gắng nghiên cứu thân tác giả Ngoài ra, tác giả động viên, khuyến khích giúp đỡ từ nhiều người suốt trình thực Trước hết, xin gửi lời ghi nhận chân thành cảm ơn đến PGS.TS Trương Quang Thông – người Thầy hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình cho tơi suốt thời gian năm qua để có kết ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Đức Quang – Đại học Middlesex, London, Anh Quốc giúp cho kiến thức chuyên môn kiến thức từ thực tế giảng dạy Thầy Tôi trân trọng cám ơn tất quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Viện Đào tạo Sau Đại học, Khoa Ngân hàng hướng dẫn, giúp đỡ, dìu dắt cho tơi suốt q trình học nghiên cứu Trường Tác giả luận án xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhóm cơng tác TCVM Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, bạn bè, anh em đồng nghiệp giúp đỡ việc tổ chức thu thập số liệu, thực thí nghiệm trường tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận án Một lần xin chân thành cảm ơn tất người giúp đỡ, động viên cho thực thành công luận án Vũ Đức Cần MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA .0 LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANG MỤC HÌNH xii TÓM TẮT .xiii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN .1 1.1 Đặt vấn đề 1.1.1 Sở thích rủi ro rủi ro hoạt động cho vay TDVM 1.1.2 Vốn xã hội rủi ro hoạt động cho vay TDVM .6 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu .10 1.4 Phương pháp nghiên cứu 11 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 1.6 Những đóng góp luận án 12 1.6.1 Về mặt học thuật 12 1.6.2 Về mặt thực tiễn 13 1.7 Kết cấu luận án 14 CHƯƠNG 2: SỞ THÍCH RỦI RO, VỐN XÃ HỘI VÀ RỦI RO CHO VAY TÍN DỤNG VI MÔ 16 2.1 Sở thích rủi ro rủi ro hoạt động cho vay TDVM .16 2.1.1 Lý thuyết triển vọng (Prospest theory) 17 2.1.2 Sở thích rủi ro hoạt động cho vay TDVM 21 2.2 Vốn xã hội rủi ro hoạt động cho vay TDVM 24 2.2.1 Vai trò vốn xã hội 24 2.2.2 Vốn xã hội hoạt động cho vay TDVM 26 2.2.3 Nghiên cứu vốn xã hội Việt Nam 28 2.3 Đo lường hiệu rủi ro hoạt động TCVM .31 2.3.1 Khái niệm TCVM 31 2.3.2 Đo lường đánh giá rủi ro hoạt động TCVM 32 2.3.2.1 Đo lường hiệu hoạt động TCVM .33 2.3.2.2 Rủi ro hoạt động cho vay TCVM 35 2.3.3 Đo lường rủi ro cho vay TDVM dùng nghiên cứu 40 2.3.3.1 Khái niệm nợ xấu quan điểm nợ xấu 40 2.3.3.2 Quan điểm nợ xấu Việt Nam 40 2.4 Khung lý thuyết nghiên cứu 42 2.5 Tóm tắt chương 43 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .44 3.1 Phương pháp nghiên cứu liệu 44 3.1.1 Phương pháp định tính .44 3.1.2 Phương pháp định lượng 44 3.1.3 Cơ sở chọn địa bàn chọn mẫu thí nghiệm 45 3.2 Lựa chọn phương pháp thí nghiệm kinh tế .47 3.2.1 Các phương pháp gợi mở-khơi gợi sở thích rủi ro 47 3.2.2 Các phương pháp đo lường vốn xã hội 55 3.2.3 Đánh giá lựa chọn phương pháp 58 3.2.4 Cách tổ chức phân bổ người tham gia thí nghiệm .59 3.2.5 Các để xác định mức tiền thưởng Game .60 3.3 Cách thức bước thực thí nghiệm 61 3.4 Mơ hình nghiên cứu 64 3.4.1 Mơ hình hồi quy phân tích thí nghiệm Risk game 64 3.4.2 Mơ hình hồi quy phân tích thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng 65 3.4.3 Mơ hình hồi quy phân tích thí nghiệm Trust game .66 3.4.4 Mơ hình hồi quy phân tích tổng hợp ba thí nghiệm (Robustness check) 66 3.5 Các giả thuyết mơ hình phân tích 67 3.5.1 Giả thuyết hành vi Risk game 67 3.5.2 Giả thuyết hành vi đóng góp cho cộng đồng .68 3.5.3 Giả thuyết hành vi Trust game 68 3.6 Phương pháp hồi quy 69 3.6.1 Mơ hình Binary Logistic 69 3.6.2 Các kiểm định giả thuyết độ phù hợp tổng quát mô hình .71 3.6.3 Kiểm định ý nghĩa hệ số .72 3.7 Tóm tắt chương 72 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN RỦI RO TDVM – CÁC KHẢO SÁT VÀ THÍ NGHIỆM KINH TẾ TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG .73 4.1 Phân tích thống kê mơ tả liệu .73 4.1.1 Thống kê mô tả chung đặc điểm người trả lời 73 4.1.1.1 Thống kê tỷ lệ nợ xấu 73 4.1.1.2 Thống kê trình độ học vấn 74 4.1.1.3 Thống kê nơi sinh sống 75 4.1.1.4 Thống kê việc chấp tài sản .76 4.1.1.5 Thống kê nơi vay vốn 76 4.1.1.6 Thống kê đặc điểm nguồn thu nhập hộ gia đình mẫu khảo sát 77 4.1.1.7 Thống kê tiêu định lượng 78 4.1.2 Thống kê chung đặc điểm lựa chọn thí nghiệm .80 4.1.2.1 Thống kê lựa chọn thí nghiệm khơi gợi sở thích rủi ro 80 4.1.2.2 Thống kê lựa chọn thí nghiệm vốn xã hội 81 4.1.2.3 Thống kê lựa chọn thí nghiệm tin tưởng 81 4.1.3 Các thống kê chi tiết đặc điểm thí nghiệm 82 4.1.3.1 Thống kê mô tả kết hợp đặc điểm lựa chọn người tham gia thí nghiệm sở thích rủi ro .82 4.1.3.2 Thống kê kết hợp đặc điểm lựa chọn thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng 84 4.1.3.3 Thống kê kết hợp đặc điểm lựa chọn thí nghiệm tin tưởng 85 4.2 Kiểm định khác biệt số tiêu theo đặc điểm đối tượng .85 4.2.1 Kiểm định khác biệt nợ xấu theo số đặc điểm người vay 85 4.2.2 Kiểm định khác biệt số đặc điểm thí nghiệm sở thích rủi ro 87 4.2.2.1 Kiểm định khác biệt nhóm trung lập với nhóm tìm kiếm rủi ro nhóm e ngại rủi ro 87 4.2.2.2 Kiểm định khác biệt nhóm người tìm kiếm rủi ro với nhóm e ngại rủi ro 89 4.2.3 Kiểm định khác biệt số đặc điểm thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng 92 4.2.3.1 Kiểm định khác biệt đặc điểm người vay lựa chọn đóng góp thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng .92 4.2.3.2 Kiểm định khác biệt đặc điểm lựa chọn đóng góp tình hình nợ xấu thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng 94 4.2.4 Kiểm định khác biệt số đặc điểm thí nghiệm tin tưởng 95 4.2.4.1 Kiểm định khác biệt định đưa tiền cho đối tác theo vai trò người tham gia thí nghiệm tin tưởng 95 4.2.4.2 Kiểm định khác biệt tỷ lệ số tiền đưa tiền cho đối tác theo vai trò người tham gia thí nghiệm tin tưởng 97 4.2.4.3 Kiểm định khác biệt tỷ lệ số tiền đưa cho đối tác theo đặc điểm nợ người tham gia thí nghiệm tin tưởng 98 4.3 Kết hồi quy tác động nhân tố đến nợ xấu 99 4.3.1 Kết hồi quy tác động mức độ ưa thích rủi ro đến nợ xấu .99 4.3.2 Kết hồi quy tác động nhân tố thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng đến nợ xấu .102 4.3.3 Kết hồi quy nhân tố tác động đến nợ xấu thí nghiệm tin tưởng .104 4.3.4 Kết hồi quy nhân tố tác động đến nợ xấu kết hợp thí nghiệm sở thích rủi ro thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng 106 4.3.5 Kết hồi quy nhân tố tác động đến nợ xấu kết hợp thí nghiệm sở thích rủi ro thí nghiệm tin tưởng 108 4.3.6 Kết hồi quy nhân tố tác động đến nợ xấu kết hợp thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng thí nghiệm tin tưởng .111 4.3.7 Kết hồi quy nhân tố tác động đến nợ xấu đồng thời ba thí nghiệm 113 4.4 Kiểm định tính vững: Sử dụng mơ hình Probit hồi quy tác động thí nghiệm đến biến nợ xấu người tham gia 115 4.5 Tóm tắt chương 116 CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 118 5.1 Tóm tắt thảo luận kết 118 5.2 Các hàm ý sách 120 5.2.1 Đối với tổ chức TCVM TCTD có hoạt động TCVM 120 5.2.2 Đối với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 122 KẾT LUẬN 125 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC xiv  123 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Chi-square 45.189 df 11 Block 45.189 11 000 Model 45.189 11 000 Step Sig .000 Model Summary Cox & Snell -2 Log likelihood R Square 121.708a 226 Step Nagelkerke R Square 370 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square 13.887 df Sig 085 Classification Tablea Predicted Observed Q1 Percentage Correct Step Q1 no du chuan no du chuan 139 no xau no xau 19 96.5 13 40.6 Overall Percentage 86.4 a The cut value is 500 B Step 1a game_1 game_2 amount_passed age gender age_2 edu living_area loan_size -.337 -2.104 -1.980 -.127 -.050 001 -.330 -.188 -.041 Variables in the Equation S.E Wald df Sig .150 5.066 495 18.065 988 4.013 105 1.455 538 008 001 1.057 251 1.724 527 128 022 3.495 1 1 1 1 024 000 045 228 927 304 189 721 062 Exp(B) 714 122 138 881 952 1.001 719 828 960 90% C.I.for EXP(B) Lower Upper 558 913 054 275 027 702 740 1.047 393 2.306 999 1.003 476 1.087 348 1.970 926 995 124 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Chi-square 45.189 df 11 Block 45.189 11 000 Model 45.189 11 000 Step Sig .000 Model Summary Cox & Snell -2 Log likelihood R Square 121.708a 226 Step Nagelkerke R Square 370 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square 13.887 df Sig 085 Classification Tablea Predicted Observed Q1 Percentage Correct Step Q1 no du chuan no du chuan 139 no xau no xau 19 96.5 13 40.6 Overall Percentage 86.4 a The cut value is 500 B Step 1a game_1 game_2 amount_passed age gender age_2 edu living_area loan_term -.337 -2.104 -1.980 -.127 -.050 001 -.330 -.188 -.005 Variables in the Equation S.E Wald df Sig .150 5.066 495 18.065 988 4.013 105 1.455 538 008 001 1.057 251 1.724 527 128 016 106 1 1 1 1 024 000 045 228 927 304 189 721 744 Exp(B) 714 122 138 881 952 1.001 719 828 995 90% C.I.for EXP(B) Lower Upper 558 913 054 275 027 702 740 1.047 393 2.306 999 1.003 476 1.087 348 1.970 969 1.021 125 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Chi-square 45.189 df 11 Block 45.189 11 000 Model 45.189 11 000 Step Sig .000 Model Summary Cox & Snell -2 Log likelihood R Square 121.708a 226 Step Nagelkerke R Square 370 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square 13.887 df Sig 085 Classification Tablea Predicted Observed Q1 Percentage Correct Step Q1 no du chuan no du chuan 139 no xau no xau 19 96.5 13 40.6 Overall Percentage 86.4 a The cut value is 500 B Step 1a game_1 game_2 amount_passed age gender age_2 edu living_area Constant -.337 -2.104 -1.980 -.127 -.050 001 -.330 -.188 6.168 Variables in the Equation S.E Wald df Sig Exp(B) 150 5.066 495 18.065 988 4.013 105 1.455 538 008 001 1.057 251 1.724 527 128 3.125 3.896 714 122 138 881 952 1.001 719 828 477.190 1 1 1 1 024 000 045 228 927 304 189 721 048 90% C.I.for EXP(B) Lower Upper 558 913 054 275 027 702 740 1.047 393 2.306 999 1.003 476 1.087 348 1.970 126 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Chi-square 45.189 df 11 Block 45.189 11 000 Model 45.189 11 000 Step Sig .000 Model Summary Cox & Snell -2 Log likelihood R Square 121.708a 226 Step Nagelkerke R Square 370 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square 13.887 df Sig 085 Classification Tablea Predicted Observed Q1 Percentage Correct Step Q1 no du chuan no du chuan 139 no xau no xau 19 96.5 13 40.6 Overall Percentage 86.4 a The cut value is 500 B Step 1a game_1 game_2 amount_passed age gender age_2 edu living_area -.337 -2.104 -1.980 -.127 -.050 001 -.330 -.188 Variables in the Equation S.E Wald df Sig .150 5.066 495 18.065 988 4.013 105 1.455 538 008 001 1.057 251 1.724 527 128 1 1 1 1 024 000 045 228 927 304 189 721 Exp(B) 714 122 138 881 952 1.001 719 828 90% C.I.for EXP(B) Lower Upper 558 913 054 275 027 702 740 1.047 393 2.306 999 1.003 476 1.087 348 1.970 a Variable(s) entered on step 1: game_1, game_2, amount_passed, age, gender, age_2, edu, living_area, 127 Phụ lục 5: Kết phân tích hồi quy mơ hình Probit Kết hồi quy tác động thí nghiệm sở thích rủi ro đến nợ xấu Dependent Variable: DEFAULT Method: ML - Binary Probit (OPG - BHHH / Marquardt steps) Sample: 176 Included observations: 176 Convergence achieved after iterations Coefficient covariance computed using the Huber-White method Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C GAME_1 -0.292656 -0.174663 0.262023 0.069943 -1.116909 -2.497224 0.2640 0.0125 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) 0.040069 0.386795 0.933009 0.969038 0.947622 166.8970 6.687404 0.009710 Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 144 32 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood 0.181818 0.380308 25.16630 -80.10482 160.2096 -83.44852 -0.455141 Total obs 176 Kết hồi quy tác động thí nghiệm sở thích rủi ro thêm biến Tuổi, Tuổi 2, Giới tính, Trình độ học vấn, Nơi sống, Tỷ lệ có việc làm, Khoản vay Kỳ hạn vay mơ hình Probit Dependent Variable: DEFAULT Method: ML - Binary Probit (OPG - BHHH / Marquardt steps) Sample: 176 Included observations: 176 Convergence achieved after 38 iterations Coefficient covariance computed using the Huber-White method Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C GAME_1 AGE AGE^2 GENDER EDU LIVING_AREA WORK_MEMBER LOAN_SIZE LOAN_TERM 3.241232 -0.203021 -0.099831 0.000889 -0.158304 -0.231593 -0.152507 0.558856 -0.022922 -0.004744 1.479419 0.073095 0.051831 0.000512 0.242833 0.110806 0.237072 0.470456 0.008011 0.008139 2.190882 -2.777493 -1.926092 1.736582 -0.651905 -2.090078 -0.643293 1.187901 -2.861250 -0.582888 0.0285 0.0055 0.0541 0.0825 0.5145 0.0366 0.5200 0.2349 0.0042 0.5600 128 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.123805 0.386795 0.944514 1.124655 1.017578 166.8970 20.66263 0.014236 144 32 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood 0.181818 0.373886 23.20524 -73.11720 146.2344 -83.44852 -0.415439 Total obs 176 Kết hồi quy tác động thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng đến nợ xấu Dependent Variable: DEFAULT Method: ML - Binary Probit (OPG - BHHH / Marquardt steps) Sample: 176 Included observations: 176 Convergence achieved after iterations Coefficient covariance computed using the Huber-White method Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C GAME_2 0.078412 -1.336574 0.221804 0.262724 0.353521 -5.087372 0.7237 0.0000 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) 0.158347 0.386795 0.820849 0.856877 0.835462 166.8970 26.42758 0.000000 Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 144 32 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood 0.181818 0.350748 21.40625 -70.23473 140.4695 -83.44852 -0.399061 Total obs 176 Kết hồi quy tác động thí nghiệm đóng góp cho cộng đồng thêm biến Tuổi, Tuổi2, Giới tính, Trình độ học vấn, Nơi sống, Tỷ lệ có việc làm, Khoản vay Kỳ hạn vay Dependent Variable: DEFAULT Method: ML - Binary Probit (OPG - BHHH / Marquardt steps) Sample: 176 Included observations: 176 Convergence achieved after 44 iterations Coefficient covariance computed using the Huber-White method Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C GAME_2 AGE AGE^2 GENDER 2.022921 -1.260666 -0.065730 0.000617 -0.145865 1.505578 0.277343 0.057526 0.000557 0.258138 1.343618 -4.545513 -1.142625 1.108154 -0.565066 0.1791 0.0000 0.2532 0.2678 0.5720 129 EDU LIVING_AREA WORK_MEMBER LOAN_SIZE LOAN_TERM McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 -0.149108 -0.143761 0.701647 -0.019095 0.000262 0.207221 0.386795 0.865412 1.045553 0.938476 166.8970 34.58451 0.000071 144 32 0.113766 0.265726 0.456464 0.008274 0.008824 -1.310649 -0.541012 1.537135 -2.307910 0.029743 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood 0.1900 0.5885 0.1243 0.0210 0.9763 0.181818 0.354060 20.80952 -66.15626 132.3125 -83.44852 -0.375888 Total obs 176 Kết hồi quy tác động thí nghiệm tin tưởng đến nợ xấu Dependent Variable: DEFAULT Method: ML - Binary Probit (OPG - BHHH / Marquardt steps) Sample: 176 Included observations: 176 Convergence achieved after iterations Coefficient covariance computed using the Huber-White method Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C AMOUNT_PASS -0.405253 -1.295582 0.211742 0.502077 -1.913902 -2.580445 0.0556 0.0099 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.050678 0.386795 0.922949 0.958978 0.937562 166.8970 8.457960 0.003634 144 32 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood 0.181818 0.378049 24.86823 -79.21954 158.4391 -83.44852 -0.450111 Total obs 176 Kết hồi quy tác động thí nghiệm tin tưởng thêm biến Tuổi, Tuổi 2, Giới tính, Trình độ học vấn, Nơi sống, Tỷ lệ có việc làm, Khoản vay Kỳ hạn vay Dependent Variable: DEFAULT Method: ML - Binary Probit (OPG - BHHH / Marquardt steps) Sample: 176 Included observations: 176 Convergence achieved after 35 iterations Coefficient covariance computed using the Huber-White method Variable C Coefficient Std Error z-Statistic Prob 3.117044 1.459221 2.136101 0.0327 130 AMOUNT_PASS AGE AGE^2 GENDER EDU LIVING_AREA WORK_MEMBER LOAN_SIZE LOAN_TERM McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 -1.349107 -0.108013 0.000963 0.056060 -0.222948 -0.046221 0.500936 -0.023411 -0.001437 0.124344 0.386795 0.944002 1.124143 1.017066 166.8970 20.75269 0.013795 144 32 0.510459 0.055058 0.000548 0.256729 0.113543 0.235406 0.445035 0.007950 0.007918 -2.642930 -1.961798 1.757590 0.218362 -1.963556 -0.196344 1.125611 -2.944861 -0.181474 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood 0.0082 0.0498 0.0788 0.8271 0.0496 0.8443 0.2603 0.0032 0.8560 0.181818 0.375099 23.35607 -73.07217 146.1443 -83.44852 -0.415183 Total obs 176 Kết hồi quy tác động thí nghiệm đến nợ xấu Dependent Variable: DEFAULT Method: ML - Binary Probit (OPG - BHHH / Marquardt steps) Sample: 176 Included observations: 176 Convergence achieved after 14 iterations Coefficient covariance computed using the Huber-White method Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C GAME_1 GAME_2 AMOUNT_PASS 0.956594 -0.150284 -1.286349 -0.975264 0.386665 0.081890 0.263499 0.520961 2.473959 -1.835208 -4.881803 -1.872047 0.0134 0.0665 0.0000 0.0612 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.214422 0.386795 0.790402 0.862458 0.819627 166.8970 35.78636 0.000000 144 32 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood Total obs 0.181818 0.336352 19.45885 -65.55534 131.1107 -83.44852 -0.372474 176 Kết hồi quy tác động thí nghiệm thêm biến Tuổi, Tuổi 2, Giới tính, Trình độ học vấn, Nơi sống, Tỷ lệ có việc làm, Khoản vay Kỳ hạn vay Dependent Variable: DEFAULT 131 Method: ML - Binary Probit (OPG - BHHH / Marquardt steps) Sample: 176 Included observations: 176 Convergence achieved after 50 iterations Coefficient covariance computed using the Huber-White method Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C GAME_1 GAME_2 AMOUNT_PASS AGE AGE^2 GENDER EDU LIVING_AREA WORK_MEMBER LOAN_SIZE LOAN_TERM 3.737667 -0.183777 -1.198339 -1.069280 -0.082835 0.000684 -0.001200 -0.187778 -0.138077 0.839642 -0.023525 -0.001642 1.486729 0.083232 0.280665 0.531459 0.054507 0.000533 0.275535 0.116336 0.273366 0.477343 0.008510 0.009205 2.514020 -2.207994 -4.269634 -2.011971 -1.519709 1.283130 -0.004354 -1.614110 -0.505100 1.758992 -2.764491 -0.178360 0.0119 0.0272 0.0000 0.0442 0.1286 0.1994 0.9965 0.1065 0.6135 0.0786 0.0057 0.8584 McFadden R-squared S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Restr deviance LR statistic Prob(LR statistic) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.269894 0.386795 0.828707 1.044877 0.916384 166.8970 45.04456 0.000005 144 32 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Deviance Restr log likelihood Avg log likelihood Total obs  0.181818 0.337329 18.66175 -60.92624 121.8525 -83.44852 -0.346172 176 132 Phụ lục 6: Bản đồ tỉnh miền Tây tỉnh khảo sát thí nghiệm (Các tỉnh có dấu màu xanh) 133 Phụ lục 7: Bản đồ chi tiết vùng ĐBSCL 134 Phụ lục 8: Số liệu chủ yếu ĐBSCL (Nguồn: Tổng hợp tác giả từ niên giám thống kê năm 2016) Diện tích Dân số Mật độ Thu nhập Chi (Km2) số BQ tháng BQ tháng nghèo ( Nghìn dân người) tiêu Tỷ lệ hộ (Người (Nghìn (Nghìn /km2) đồng) đồng) (%) Cả nước 331.230, 92.695, 280 3.049 2.016 5,8 ĐBSCL 40.816,3 17.660, 433 2.798 1.741 5,2 tỉnh 18.896 8.093,8 499 2.554 - - nghiên cứu Long An Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau 4.494,8 2.510,5 2.394,6 2.358,2 1.525,6 3.384,0 3.536,7 6.348,7 1.439,2 1.621,8 3.311,9 2.669,1 5.221,2 1.490,6 1.740,2 1.265,2 1.040,5 1.048,6 1.687,3 2.159,9 1.776,7 1.257,9 772,5 1.312,5 886,2 1.222,6 332 693 528 441 687 499 611 280 874 476 396 332 234 3.225 3.122 2.442 2.213 2.372 2.678 2.909 3.001 3.347 2.601 2.536 2.312 2.364 - 4,2 5,3 7,1 10,0 4,3 5,8 2,7 2,7 1,7 7,7 8,7 6,9 4,0 Phụ lục 9: Một số hình ảnh khách hàng địa bàn khảo sát 135 Hình khách hàng Bến Tre Hình khách hàng Hậu Giang Hình khách hàng Kiên Giang 136 Hình khách hàng Tiền Giang Hình khách hàng Long An 137 Hình khách hàng Vĩnh Long  ... vay vốn TDVM tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL nhằm xem xét tác động sở thích rủi ro, vốn xã hội tới rủi ro cho vay TDVM Các kết nghiên cứu cho thấy sở thích rủi ro vốn xã hội có tác động đến rủi ro cho. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - VŨ ĐỨC CẦN SỞ THÍCH RỦI RO, VỐN XÃ HỘI VÀ RỦI RO CHO VAY TÍN DỤNG VI MƠ – NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG. .. RO, VỐN XÃ HỘI VÀ RỦI RO CHO VAY TÍN DỤNG VI MƠ 16 2.1 Sở thích rủi ro rủi ro hoạt động cho vay TDVM .16 2.1.1 Lý thuyết triển vọng (Prospest theory) 17 2.1.2 Sở thích rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: Sở thích rủi ro, vốn xã hội và rủi ro cho vay tín dụng vi mô nghiên cứu thí nghiệm tại vùng đồng bằng sông cửu long , Sở thích rủi ro, vốn xã hội và rủi ro cho vay tín dụng vi mô nghiên cứu thí nghiệm tại vùng đồng bằng sông cửu long , TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan