PHÁT TRIỂN KINH tế hợp tác TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ xã điện bàn, TỈNH QUẢNG NAM

97 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:10

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THANH TUẤN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THANH TUẤN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ LAN HƯƠNG HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả LÊ THANH TUẤN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận kinh tế hợp tác nông nghiệp 1.2 Hoạt động kinh tế hợp tác nông nghiệp số địa phương học cho Điện Bàn 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM .30 2.1 Những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã Điện Bàn 30 2.2 Tình hình phát triển nông nghiệp 05 năm (2014-2018) 34 2.3 Kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã Điện Bàn 37 2.4 Đánh giá hoạt động kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã Điện Bàn thời gian qua 58 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 69 3.1 Định hướng phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã 69 3.2 Các giải pháp nhằm phát triển hiệu kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã Điện Bàn thời gian tới 70 3.3 Một số kiến nghị 78 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắ UBND HTX DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Một s 2018 Thu – Tốc đ giai đ Một s 2018 Một s 2018 Hỗ trợ nông Số lượ Bàn g 2.8 Đặc đ 2.9 Trình 2.10 Trình 2.11 Vốn p 2.12 Quy m đ MỞ ĐẦU Tính cấp bách đề tài Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất xã hội, sử dụng đất đai làm tư liệu sản xuất để trồng trọt, chăn ni tạo nhiều loại sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội tạo tảng cho ngành kinh tế khác phát triển Thực tiễn cho thấy, nông nghiệp có vai trò to lớn phát triển kinh tế - xã hội đất nước Do đó, phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp vấn đề có tầm chiến lược quan trọng kinh tế, trị, xã hội mơi trường Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng nay, phát triển kinh tế hợp tác nơng nghiệp lại có vị trí quan trọng chiến lược phát triển kinh tế nước phát triển Việt Nam Phát triển kinh tế hợp tác chủ trương xuyên suốt, quán Đảng, Nhà nước ta Kinh tế hợp tác với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, hoạt động nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm có lợi; dựa tinh thần hợp tác, chia sẻ, mang lại lợi ích cho thành viên xã hội; khơng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà có đóng góp quan trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh trị, trật tự an tồn xã hội nông thôn Với nhận thức trên, để thực chủ trương “Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững”, ngành Nông nghiệp xác định nhiệm vụ đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác lĩnh vực nông nghiệp nhiệm vụ trọng tâm để phát triển đa dạng hình thức tổ chức hợp tác nông dân nhằm thực liên kết sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững Thị xã Điện Bàn vùng đồng ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Nam Điện Bàn có diện tích tự nhiên 21.471 ha, có 10.046 đất nơng nghiệp Dân số có 203.295 người Đơn vị hành gồm phường, 13 xã Cách tỉnh lỵ Tam Kỳ 48km phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 25km phía Nam Với vị trí gần đầu mối giao thơng thị lớn điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã Điện Bàn Người dân Điện Bàn đa phần sống nghề nông trồng lúa nước, công nghiệp ngắn ngày, hoa màu tiếng thị xã khối Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, nơi vùng chuyên trồng loại rau màu như: cải, khổ qua, đưa leo, bí, bầu, cà cung cấp nông sản cho nhân dân vùng thành phố Đà Nẵng, thị xã Hội An Trong năm gần đây, kinh tế thị xã đà phát triển đời sống người dân dần cải thiện Người dân nơi mạnh dạn chuyển đổi trồng, giống, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật để thực giới hóa làm tăng suất, chất lượng góp phần phát triển kinh tế Thời gian qua, quan tâm Cấp ủy, Chính quyền, tổ chức đồn thể nên loại hình kinh tế hợp tác nơng nghiệp địa bàn thị xã có chuyển biến rõ rệt Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển đa dạng ngành nghề kinh doanh, giải việc làm, tăng thu nhập cho xã viên Các loại hình kinh tế hợp tác phát triển phong phú, đa dạng theo nhu cầu liên kết Ngày nhiều hợp tác xã sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững Tuy nhiên bên cạnh đó, việc phát triển loại hình kinh tế hợp tác nơng nghiệp số tồn như: số chế sách hỗ trợ, khuyến khích chậm triển khai; số mơ hình hoạt động hiệu quả, mang tính hình thức, chưa xây dựng niềm tin cho xã viên; máy quản lý hợp tác xã yếu kém, chưa chủ động việc xây dựng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường, liên kết sản xuất; nội lực mô hình hợp tác nơng nghiệp yếu, quy mơ nhỏ lẻ Để đáp ứng mục tiêu đổi tồn điện nội dung hình thức hợp tác liên kết nơng nghiệp thời gian tới, thị xã Điện Bàn cần có giải pháp cụ thể, hiệu để khắc phục hạn chế tồn tại, nhằm phát triển đa dạng loại hình tổ chức hợp tác nơng nghiệp gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất nơng nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững Vì vậy, nghiên cứu phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp Thị xã Điện Bàn cần thiết Do tơi chọn đề tài "Phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam" để làm luận văn Thạc sĩ kinh tế 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thứ nhất, nghiên cứu lý luận kinh tế hợp tác nơng nghiệp, có tài liệu sau : - Lý luận hợp tác hóa nơng nghiệp - kinh nghiệm lịch sử vận dụng nước ta, Giáo sư PTS Lưu Văn Sùng chủ biên NXB Sự thật, H, 1990 - Vài nét hợp tác hóa nơng nghiệp nước giới, Nguyễn Văn Điền, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 178, H, 1990 - Đổi mơ hình hợp tác xã nơng nghiệp tỉnh Quảng Nam - Phát triển hợp tác xã kiểu theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Phạm Việt Dũng (2016), Bài viết đăng Tạp chí Cộng sản ngày 4/3/2016 - Phát triển hợp tác xã nơng nghiệp thị xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Thanh Đức (2014 Luận văn thạc sĩ Kinh tế trị) - Giáo trình Kinh tế hợp tác nông nghiệp, TS Phạm Thị Minh Nguyệt (2006), Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Qua tài liệu nghiên cứu rõ khái niệm, đặc điểm những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp: “Phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp hiểu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hình thức kinh tế hợp tác nông nghiệp” (Phạm Thị Minh Nguyệt, 2006) Theo đó, phát triển bao gồm tăng lên số lượng chất lượng loại hình kinh tế hợp tác nơng nghiệp Những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện hợp tác ngày tăng, với gia tăng vốn góp, sức lao động, sức mạnh tập thể loại hình kinh tế hợp tác nơng nghiệp Từ góp phần tăng mức đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, đất nước Kinh tế hợp tác nơng nghiệp có vị trí quan trọng không nội ngành mà có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Ngành sản xuất nông nghiệp sản xuất tư liệu tiêu dùng mà sản xuất nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến Chính vậy, kinh tế hợp tác nơng nghiệp tảng quan trọng cho phát triển ngành nơng nghiệp nói riêng ngành khác kinh tế quốc dân Để thực phát triển kinh tế hợp tác nơng nghiệp Nhà nước đóng vai trò nhân tố quan trọng định Nhà nước đóng vai trò chủ đạo từ việc xây dựng chủ trương, ban hành sách, xây dựng chế điều hành, tạo nguồn vốn tổ chức thực Cùng với thời cơ, thuận lợi trình đổi đất nước mang lại, kinh tế nước ta phải đối mặt với khó khăn, thách thức từ tình hình kinh tế giới, tiềm ẩn nhiều rủi ro; áp lực cạnh tranh ngày gay gắt, sản xuất nơng nghiệp; quan nhà nước cần có chế, sách hỗ trợ hợp tác xã, khuyến khích ứng dụng cơng nghệ phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao hiệu sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, nhằm đánh thức tiềm đất đai, lao động tiến khoa học kỹ thuật; Để phát triển loại hình kinh tế hợp tác nơng nghiệp, vai trò quan, ban ngành, doanh nghiệp tổ chức trị xã hội nhân tố khơng thể thiếu, thể chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ phát triển loại hình kinh tế hợp tác nơng nghiệp mặt hoạt động vốn, tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất vv… Thứ hai, nghiên cứu thực trạng kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã Điện Bàn, có tài liệu sau: - Báo cáo số 35/ BC – UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 UBND thị xã Điện Bàn tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn năm (2016–2018) - Báo cáo số 21/BC – UBND ngày 18 tháng năm 2012 UBND thị xã Điện Bàn tổng kết thi hành Luật hợp tác xã năm 2003 triển khai luật hợp tác xã 2012 - Báo cáo số: 14/ BC – UBND ngày 15 tháng 11 năm 2015 sơ kết năm thực Luật hợp tác xã nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác lĩnh vực nông nghiệp - Báo cáo tình hình kinh tế xã hội thị xã năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Qua tài liệu nghiên cứu phản ánh đa phần kinh tế hợp tác nông CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 3.1 Định hướng phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp đến năm 2025 - Chuyển đổi, khuyến khích, thành lập hợp tác nơng nghiệp; khuyến khích tổ hợp tác phát triển tiến tới thành lập hợp tác nông nghiệp - Nâng cao hiệu hoạt động hợp tác nông nghiệp; nâng cao đóng góp kinh tế hợp tác vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo cách bền vững, tạo thêm việc làm bảo vệ môi trường - Nâng cao vai trò kinh tế hợp tác phục vụ sản xuất, kinh doanh đời sống xã viên, đời sống cộng đồng y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, xác định kinh tế xã viên phận hữu hợp tác xã nông nghiệp - Phát triển liên kết, liên doanh hợp tác nông nghiệp với hợp tác nông nghiệp với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, với nhà đầu tư nước ngoài, tiến tới thành lập tập đoàn hiệp hội hợp tác nơng nghiệp có tiềm lực mạnh lực cạnh tranh cao - Khuyến khích hợp tác nông nghiệp ứng dụng tiến khoa học - kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường - Khuyến khích hợp tác nơng nghiệp đầu tư cho giáo dục, đào tạo xã viên, em xã viên 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp đến năm 2025 thị xã Điện Bàn - Mục tiêu chung + Đẩy mạnh việc củng cố phát triển loại hình kinh tế hợp tác Từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế khu vực kinh tế hợp tác; nâng cao hiệu hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã sở đảm bảo nguyên tắc, giá trị hợp tác xã quy định pháp luật Tạo chuyển biến tích cực phát triển kinh tế tập thể, góp phần quan trọng xóa 69 đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần thành viên cộng đồng dân cư, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương; + Phát triển đa dạng loại hình tổ hợp tác, hợp tác xã; tăng cường liên kết với doanh nghiệp để huy động tối đa nguồn lực phù hợp với vùng, lĩnh vực gắn với chương trình xây dựng nông thôn tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao nhằm thúc đẩy sản xuất nơng nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; + Nâng cao hiệu hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã thông qua tăng cường lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho đội ngũ cán lãnh đạo quản lý Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tuyên truyền phát triển triển khai đồng bộ, có hiệu sách hỗ trợ thành lập hợp tác xã; xúc tiến thương mại; hỗ trợ tín dụng; đổi thiết bị, công nghệ; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm - Mục tiêu cụ thể + Hàng năm thành lập từ 1-2 hợp tác nông nghiệp trở lên + Tỷ lệ xếp loại hợp tác nông nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu hàng năm tăng, phấn đấu đến năm 2025 có 2/3 số hợp tác nơng nghiệp hoạt động có hiệu trở lên, giảm tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp trung bình, yếu xuống 20% + Doanh thu bình quân hàng năm hợp tác nông nghiệp tăng từ 15- 20% + Thu nhập bình quân thành viên người lao động năm 2025 hợp tác nông nghiệp tăng từ 1,5 - 2,0 lần so với năm 2018 + Tiếp tục xây dựng mơ hình hợp tác nơng nghiệp điển hình tiên tiến, hàng năm có từ đến hợp tác nơng nghiệp điển hình tiên tiến, xã xây dựng nông thôn có hợp tác nơng nghiệp hoạt động hiệu 3.2 Các giải pháp nhằm phát triển hiệu kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã Điện Bàn thời gian tới 3.2.1 Phát triển hội sản xuất nhỏ-trung bình tự chủ có nhóm trưởng người có trình độ uy tín: Từ kinh nghiệm tham gia hợp tác liên kết với 70 công ty thu mua nông sản nông dân Sự “niềm tin” doanh nghiệp hộ sản xuất nhỏ lẻ người dân thường nhận đầu tư ban đầu (tạm ứng vốn, phân bón, hạt giống…) công ty để cung cấp sản phẩm, thu hoạch họ không làm theo cam kết, sẵn sàng bán nơi khác giá cao Từ thực tế phát triển “mơ hình hội sản xuất nơng dân tự chủ”, lựa chọn hộ có nguyện vọng khả tham gia vào hội sản xuất Nhóm nơng dân tự bầu nhóm trưởng có uy tín trao đổi hợp tác thơng qua nhóm trưởng Hội sản xuất nông dân tự chủ nên đào tạo sử dụng nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận theo vốn góp Qua nâng dần “niềm tin” bên liên quan hộ sản xuất nhỏ lẻ 3.2.2 Đào tạo thương lái trung gian có kiến thức kinh doanh nơng nghiệp: Giải pháp công ty hợp tác với thương lái để họ thu mua nông sản từ hộ nông dân bán số lượng lớn cho công ty Kinh nghiệm cho thấy thương lái thành phần trung gian tiềm chuỗi sản xuất nông nghiệp, nhiên thành phần trung gian chưa có trình độ đảm bảo u cầu phát triển kinh tế hội nhập Chính vậy, người thương lái nên đối tượng đào tạo để trở thành mắt xích kết nối người nơng dân nhỏ lẻ hay nhóm nơng hộ tự chủ để tham gia vào chuỗi giá trị Đối tượng cần trang bị kiến thức luật quyền, hợp đồng kinh doanh, phương pháp tiếp cận với nhiều nguồn thông tin nông nghiệp nước quốc tế… 3.2.3 Giúp hợp tác nông nghiệp tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm Thực tiễn sản xuất cho thấy, hợp tác nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm Đây nguyện vọng hợp tác nông nghiệp hỏi trình điều tra vấn Do đó, muốn sản xuất hàng hóa có hiệu quả, khả cạnh tranh cao vấn đề quan trọng phải nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe khách hàng Trong xu phát triển đại, trình sản xuất thị trường định làm có Cho nên thị xã Điện Bàn 71 cần định hướng cho hợp tác nông nghiệp sản xuất gì, sản xuất nào, bán cho Việc sản xuất phải xuất phát từ thị trường, thị trường thị trường định Nếu kinh tế thời tự cung tự cấp, sản xuất với mục đích tự phục vụ nhu cầu, hàng hố có trao đổi, tư sản xuất khép kín; thời kinh tế kế hoạch hố tập trung sản xuất theo tiêu kế hoạch với mục đích phục vụ Nhà nước, hàng hố làm phải giao nộp sản phẩm, Nhà nước thống thu mua; thời kinh tế thị trường, bà sản xuất thị trường mách bảo với mục đích phục vụ nhu cầu thị trường, hàng hoá tự trao đổi, tư sản xuất phải động, sáng tạo Để giúp hợp tác nông nghiệp tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm trước hết phải giúp hợp tác nông nghiệp nâng cao kiến thức kinh tế thị trường Do đó, để cung cấp thông tin trang bị kiến thức kinh tế thị trường đại tới hợp tác xã nông nghiệp, thị xã Điện Bàn cần tổ chức lớp tập huấn kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế Qua lớp tập huấn đó, hợp tác nông nghiệp hiểu cần sản xuất gì? Sản xuất với số lượng bao nhiêu? Tổ chức sản xuất nào, phối hợp yếu tố sao? Sản xuất sản phẩm để bán cho ai? Ngoài ra, cần trang bị phương cách tiếp cận thông tin kinh tế thị trường cho hợp tác nông nghiệp Thị trường có biến động, nắm bắt, khai thác xử lý thơng tin có hiệu yếu tố định đến hiệu sản xuất kinh doanh Vận dụng cách sáng tạo, khoa học quy luật kinh tế thị trường vào trình sản xuất kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp Trong thời gian tới, thị xã Điện Bàn cần tiếp tục tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất, ký kết hợp đồng với đơn vị, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh cung ứng vật tư, phân bón, giống, giá thu mua, bao tiêu sản phẩm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật Từ đó, hợp tác nông nghiệp ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất họ yên tâm sản xuất sản phẩm đầu doanh nghiệp bao tiêu Bên cạnh đó, đa phần hợp tác nông nghiệp vắng bóng doanh nghiệp, có chưa làm tròn vai trò, doanh nghiệp trọng cung ứng vật tư đầu vào mà không quan tâm đến đầu sản phẩm nông nghiệp, việc tiêu thụ sản phẩm 72 yếu tố quan trọng trình liên kết Và từ thực tế trên, để thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết “4 nhà”, thị xã Điện Bàn cần đề xuất với tỉnh Quảng Nam có chế, sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp liên kết hợp tác nơng nghiệp, với đó, tăng cường công tác tuyên truyền để hợp tác nông nghiệp tuân thủ quy định trình thực liên kết Ngoài ra, quan, ban ngành cần nghiên cứu thông tin thị trường, định hướng sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã nơng nghiệp, tránh tình trạng thừa thiếu sản phẩm; hỗ trợ kinh phí, đồng hành hợp tác nơng nghiệp tổ chức chương trình hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá sản phẩm, tập huấn chuyển giao tiến khoa học, kỹ thuật giúp hợp tác nông nghiệp mở rộng sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm để phát huy hiệu 3.2.4 Tăng cường khả tiếp cận vốn vay cho hợp tác nông nghiệp Rào cản lớn hợp tác nông nghiệp không đáp ứng điều kiện vay vốn ngân hàng, điều kiện vay tín chấp Cụ thể, theo quy định Ngân hàng Nhà nước, tổ chức vay vốn phải đáp ứng điều kiện, có khả tài bảo đảm trả nợ thời hạn cam kết Bên cạnh đó, có bất cập khiến sách ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng khó thực thi việc hợp tác nơng nghiệp hình thành mặt tổ chức Theo đó, thân hợp tác nông nghiệp tạo đất đai mà xã viên đóng góp Do đất góp đất sở hữu xã viên nên hợp tác xã nơng nghiệp khơng thể lấy đất chấp ngân hàng vay vốn Và cho đầu tư nông nghiệp rủi ro, thân đề án hợp tác nông nghiệp đưa lại rủi ro trình độ quản trị ngân hàng nghi ngờ ngại cho vay Chính vậy, hợp tác xã nơng nghiệp khó tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi theo sách Nhà nước Trong thời gian tới, để giúp hợp tác nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn tăng cường khả tiếp cận vốn vay từ ngân hàng, tác giả đề xuất số giải pháp sau: - Về phiá hợp tác nông nghiệp: để đáp ứng điều kiện vay vốn tín dụng, hợp tác nông nghiệp phải tự nâng cao lực quản trị, tài cách thu hút thêm vốn cổ phần, tăng cường tích lũy, nâng cao hiệu kinh doanh; 73 kết nạp thêm xã viên, kêu gọi xã viên đóng góp tiền tài sản để tăng nguồn vốn hợp tác; nâng cao lực quản trị điều hành Ban quản lý; trình xây dựng sản xuất, kinh doanh sử dụng vốn vay cần quán triệt tinh thần tiết kiệm, minh bạch, cơng khai kết tài trước Đại hội xã viên; tranh thủ giúp đỡ Đảng bộ, quyền tổ chức trị xã hội địa phương, hướng dẫn tổ chức tín dụng có nhu cầu vay vốn - Về phiá ngân hàng: để tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn hợp tác nông nghiệp, ngân hàng cần đơn giản thủ tục điều kiện vay vốn, điều kiện vay cần vận dụng linh hoạt đảm bảo an toàn vốn vay cho ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật Thay u cầu phải có sổ đỏ đất tài sản chấp khác, cần xem xét điều kiện khác bảo đảm chấp để vay vốn ngân hàng Đối với dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh sau thẩm định có hiệu áp dụng chế đảm bảo tiền vay tài sản hình thành từ vốn vay Ngồi ra, ngân hàng xem xét điều kiện khác đảm bảo chấp để vay vốn ngân hàng như: tài sản đất (nhà xưởng), hợp đồng hợp tác, hợp đồng bảo hiểm hợp tác xã nông nghiệp - Về phiá quan quản lý nhànướccóthẩm quyền: quan có thẩm quyền cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đất cho hợp tác nơng nghiệp Ngồi ra, quan, đơn vị có liên quan địa bàn thị xã cần hướng dẫn hợp tác nông nghiệp lập phương án sản xuất, kinh doanh phương án vay vốn trả nợ ngân hàng cho cán quản lý hợp tác nơng nghiệp 3.2.5 Hồn thiện công tác quản lý hoạt động kinh tế hợp tác - Cùng với việc trọng phát triển hợp tác nông nghiệp kiểu mới, cần thực tốt việc chuyển đổi mơ hình hoạt động hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 Cần rà soát, đánh giá lại, xác định rõ nguồn gốc tài sản hình thành, giải dứt điểm nợ đọng kéo dài, xem xét lại xã viên thực có nhu cầu hợp tác sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, góp vốn vào hợp tác xã, giảm bớt số thành viên sản xuất tự cấp, tự túc, nhu cầu hợp tác không cao 74 - Cần tập trung phân loại, xử lý tồn đọng hợp tác nông nghiệp cũ để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ hợp tác nơng nghiệp tiếp tục chuyển đổi có hiệu Đối với hợp tác nông nghiệp yếu kém, khơng có khả chuyển đổi nên giải thể, để thành lập hình thức kinh tế hợp tác đa dạng, phù hợp từ thấp đến cao theo nhu cầu kinh tế hộ với đặc điểm địa phương Đồng thời tiến hành tổng kết mơ hình hợp tác nơng nghiệp có hiệu để phổ biến nhân diện rộng - Mạnh dạn giải thể hợp tác nông nghiệp nhiều năm liền không hoạt động sản xuất - kinh doanh, không tổ chức đại hội xã viên thường kỳ Đối với hợp tác xã nông nghiệp thuộc diện yếu kém, cần tiếp tục trì hoạt động sản xuất - kinh doanh tiến hành rà sốt lại số lượng cụ thể thực trạng hợp tác xã nơng nghiệp Từ đó, có kế hoạch phối hợp với quan, ban, ngành liên quan giúp hợp tác xã nơng nghiệp kiện tồn máy ban quản lý ban kiểm soát, xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh để tiếp tục hoạt động - Đẩy mạnh việc củng cố phát triển loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã nơng nghiệp Chính quyền cấp từ thị xã đến xã cần hỗ trợ, giúp đỡ theo hướng lấy hợp tác nông nghiệp làm cầu nối Nhà nước với hộ nông dân việc tổ chức thực dự án, làm đại lý cung ứng vật tư thu gom nguyên liệu, phân cấp quản lý làm sở chuyển giao tiến khoa học cơng nghệ, trình diễn mơ hình + Đối với cán phụ trách quản lý hợp tác nông nghiệp cấp thị xã, cấp xã, phường: cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Đối với cán phụ trách quản lý hợp tác nông nghiệp cấp thị xã, cần lựa chọn cán có lực chuyên môn phù hợp trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chun mơn Đối với cán phụ trách quản lý hợp tác xã nông nghiệp cấp xã, cần giảm bớt khối lượng công việc kiêm nhiệm để họ tập trung nhiều thời gian, sức lực, trí tuệ cho cơng tác quản lý giúp hợp tác nông nghiệp phát triển 3.2.6 Tăng cường kiến thức, kỹ quản lý cho cán quản lý hợp tác nông nghiệp 75 Sau chuyển đổi, máy quản lý hợp tác nông nghiệp tinh giản gọn nhẹ hơn, nhìn chung đội ngũ cán quản lý hầu hết hoạt động theo kinh nghiệm thực tế, không đào tạo bản, bồi dưỡng tập huấn Mặt khác lực nắm bắt thơng tin có khả dự báo thị trường, nhạy cảm linh hoạt để đáp ứng trước yêu cầu đa dạng phức tạp chế thị trường có nhiều hạn chế Để tăng cường kiến thức, kỹ quản lý cho cán quản lý hợp nông nghiệp cần thực giải pháp sau: - Đầu tư, hỗ trợ tăng cường lực trình độ chuyên mơn, trình độ quản lý cho cán quản lý hợp tác Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý hợp tác xã phải đổi theo nguyên tắc lấy mục tiêu hiệu kinh doanh hợp tác xã làm mục tiêu hàng đầu - Thị xã cần có chế bắt buộc cán quản lý hợp tác nông nghiệp phải tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế cho đội ngũ cán quản lý hợp tác xã Liên minh Hợp tác xã Chi cục Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) tỉnh Quảng Nam tổ chức hàng năm Thơng qua khóa đào tạo, bồi dưỡng này, ngồi việc học tập, tiếp thu kiến thức lớp, cán quản lý hợp tác tham gia hoạt động ngoại khoá, trao đổi kinh nghiệm, tham quan học tập thực tế hợp tác hoạt động có hiệu quả, điều giúp cho cán quản lý hợp tác trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để áp dụng vào thực tiễn, tổ chức điều hành đơn vị hoạt động tốt - Bên cạnh việc tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lực chuyên môn đội ngũ cán quản lý hợp tác nơng nghiệp hợp tác nơng nghiệp cần phải có sách đãi ngộ, khuyến khích tài năng, thu hút nguồn nhân lực trẻ đào tạo tham gia vào máy quản lý hợp tác xã, kết hợp với kinh nghiệm, tâm huyết đội ngũ cán có thâm niên nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ tình hình Để làm điều đó, trước hết hợp tác xã nông nghiệp phải khẳng định chủ động, mạnh dạn, đổi cách nghĩ, cách làm, xây dựng mô hình hợp tác xã nơng nghiệp kiểu để đưa khu vực kinh tế hợp tác trở với vị thế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội thị xã Đồng thời, có chế, sách thỏa đáng, 76 tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế cho đội ngũ cán trẻ, thu hút lực lượng cử nhân sau tốt nghiệp trở cơng tác hợp tác nông nghiệp - Một số hợp tác nơng nghiệp hoạt động mức trung bình hiệu tham khảo cách làm số hợp tác nơng nghiệp khác ngồi địa bàn thị xã làm để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị mình, áp dụng giải pháp thuê người quản lý, điều hành cho hợp tác Cách làm giúp hợp tác xã có người đủ kiến thức, kỹ để quản lý Tuy nhiên, phụ thuộc vào quy mô, điều kiện, yêu cầu hợp tác xã nơng nghiệp mà hợp tác xã có hình thức thuê cho phù hợp 3.2.7 Nâng cao hiệu công tác tổ chức hợp tác nông nghiệp - Đối với xã viên hợp tác: hợp tác phải lựa chọn xây dựng đội ngũ xã viên có tinh thần cao tư tưởng hợp tác xã, tức xã viên phải ý thức tinh thần hợp tác, có trách nhiệm cao, phải xác định người chủ thực hợp tác Chỉ xã viên có phẩm chất hợp tác tổ chức kinh tế hợp tác thực sự, có niềm tin phát huy sức mạnh tập thể Thực tiễn hợp tác xã điển hình tiên tiến cho thấy tính tập thể cao hợp tác yếu tố quan trọng giúp Ban quản trị Chủ nhiệm thành công hoạt động quản lý điều hành hợp tác, nhân tố quan trọng định thành bại hợp tác Tuy nhiên, phần lớn xã viên hợp tác địa bàn thị xã Điện Bàn chưa có phẩm chất Chính tham gia hình thức thiếu tinh thần hợp tác xã viên làm cho hợp tác xã không phát huy ưu mơ hình tổ chức kinh tế Do đó, làm cho xã viên hiểu có tinh thần hợp tác cộng đồng, tinh thần xây dựng làm chủ hợp tác xã tiền đề quan trọng để phát triển hợp tác xã bền vững - Đối với tổ chứcĐại hội xã viên: hợp tác cần phải nhận thức tầm quan trọng Đại hội xã viên, sở phải tổ chức tốt Đại hội xã viên theo Luật, bảo đảm cho xã viên làm chủ bình đẳng Đại hội để xã viên thể ý chí, nguyện vọng mình, thể vai trò làm chủ hợp tác Không giống Đại hội cổ đông công ty cổ phần, Đại hội xã viên hợp tác bảo đảm quyền biểu ngang cho xã viên không phụ 77 thuộc vào mức vốn góp Đây nhân tố bảo đảm quyền lợi ích bình đẳng xã viên hợp tác - Về máy quản lý vàbộ máy điều hành: hợp tác nông nghiệp phải xác định mơ hình tổ chức quản lý phù hợp với điều kiện cụ thể hợp tác Các hợp tác có quy mơ hoạt động nhỏ xã viên, vốn góp, phạm vi hoạt động hẹp địa giới hành chính, ngành nghề nên xây dựng máy tổ chức theo hướng có Ban quản trị vừa giữ chức quản lý vừa giữ chức điều hành Mơ hình tạo cho hợp tác xã gọn nhẹ tổ chức, giảm bớt chi phí quản lý tạo tập trung, thống cao định vấn đề hợp tác xã Các hợp tác có quy mơ hoạt động lớn, phạm vi hoạt động rộng nhiều ngành, nghề, mở rộng hoạt động liên kết, liên doanh, hợp tác với cá nhân, tổ chức bên ngồi nên tổ chức riêng hai máy quản lý máy điều hành Việc tổ chức riêng hai quan tạo chun mơn hố quản lý điều hành Đồng thời, mơ hình tạo chủ động, phát huy khả sáng tạo, tính linh hoạt, đốn người điều hành Do giúp hợp tác có khả đón nhận nắm bắt hội cách kịp thời 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với UBND tỉnh Quảng Nam quan chức Tỉnh Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam quan chức Tỉnh có chế sách hỗ trợ đặc thù hợp tác nông nghiệp Đồng thời đề nghị quan chức Tỉnh tiếp tục đạo, hỗ trợ kinh phí thành lập hợp tác nông nghiệp mở lớp tập huấn, tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế hợp tác xã cho cán phụ trách công tác phát triển kinh tế hợp tác cấp thị xã, cấp xã Ban quản lý hợp tác 3.3.2 Đối với UBND thị xã Điện Bàn - Đào tạo đội ngũ quản lý hợp tác xã nông nghiệp: trước thành lập hợp tác xã nông nghiệp, thị xã cần hỗ trợ đào tạo hệ kiến thức chung kinh tế, trị, xã hội công nghệ cho hợp tác nông nghiệp, sau cấp đăng ký thành lập hợp tác nơng nghiệp Cần có sách đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày kiến thức quản lý kinh doanh cho cán quản lý hợp tác nơng nghiệp 78 - Chính sách cung cấp thơng tin: cần cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho hợp tác nơng nghiệp nhằm tìm kiếm hội kinh doanh, tăng cường khả cạnh tranh cho hợp tác nông nghiệp Kiến nghị giao cho phận quan hành nhà nước chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho hợp tác nơng nghiệp vấn đề như: sách phát triển kinh tế - xã hội, văn pháp luật, thông tin tiến khoa học kỹ thuật mới, dự báo nhu cầu thị trường cho hợp tác nông nghiệp 3.3.3 Kiến nghị với quan, phòng ban chun mơn thị xã Điện Bàn Cần tiếp tục phối hợp, triển khai thực có hiệu sách Đảng Nhà nước ta phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác nơng nghiệp, nơng thơn Tích cực, chủ động đồng hành hợp tác xã nông nghiệp giải khó khăn, tìm hướng phù hợp phát triển kinh tế hợp tác nói chung, hợp tác xã nơng nghiệp nói riêng địa bàn thị xã Tiểu kết chương Trên sở xác định mục tiêu sáu quan điểm định hướng phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp đến năm 2025 thị xã Điện Bàn, Chương tập trung đề xuất bảy nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp Thị xã Điện Bàn thời gian tới, là; (1) Hồn thiện kế hoạch, quy hoạch; (2) Giúp hợp tác nông nghiệp tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm; (3) Tăng cường khả tiếp cận vốn vay cho hợp tác nơng nghiệp; (4) Hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động kinh tế hợp tác; (5) Tăng cường kiến thức, kỹ quản lý cho cán quản lý hợp tác nông nghiệp; (6) Tăng cường cơng tác tun truyền vị trí, vai trò hợp tác kiểu mới; (7) Nâng cao hiệu công tác tổ chức hợp tác nông nghiệp Đồng thời, chương đề xuất nhiều kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam UBND thị xã Điện Bàn quan chức trực thuộc 79 KẾT LUẬN Đề tài “Phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” với mục tiêu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2018, từ đề xuất giải pháp nhằm phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Với mục tiêu trên, đề tài đạt kết sau: - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp Bên cạnh đó, tác giả tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp số địa phương nước, từ rút học kinh nghiệm cho thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2018 Phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn đạt thành tựu đáng ghi nhận phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp cấp quyền từ Trung ương tới địa phương quan tâm, đầu tư; giai đoạn 20162018, số lượng hợp tác xã nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn có xu hướng tăng lên Sự phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp góp phần tạo cơng ăn việc làm cho lao động địa bàn thị xã Các hợp tác xã nông nghiệp địa bàn thị xã tạo việc làm cho lao động địa phương, từ góp phần tăng thêm thu thập cho người dân Kinh tế hợp tác nông nghiệp phận cấu thành quan trọng kinh tế, có đóng góp tích cực cho tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội địa phương; số hợp tác xã nông nghiệp đưa sản phẩm hợp tác xã tiêu thụ nhiều tỉnh thành khác nước Tuy nhiên, phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn số hạn chế như: Còn nhiều hợp tác nơng nghiệp xếp loại trung bình yếu kém; trình độ lực đội ngũ cán quản lý yếu, chất lượng, hiệu hoạt động hợp tác nơng nghiệp thấp; nhiều hợp tác nơng 80 nghiệp tồn hình thức, hoạt động không hiệu quả, số hợp tác nơng nghiệp chuyển đổi hình thức, chưa thực đổi nội dung nâng cao hiệu hoạt động; hợp tác nông nghiệp gặp khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay; trình độ người lao động thấp, tỷ lệ cán quản lý hợp tác nông nghiệp chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao Đa số chủ nhiệm hợp tác thiếu kiến thức quản lý kinh tế thị trường Trình độ người lao động làm việc hợp tác xã nông nghiệp chưa qua đào tạo thấp; việc tìm đầu cho sản phẩm hợp tác gặp nhiều khó khăn; nhận thức đổi phát triển kinh tế hợp tác - hợp tác xã theo luật hạn chế Nhận thức hợp tác xã cấp, ngành, người dân chưa đ ầy đủ, chưa thống Công tác quản lý Nhà nước hợp tác cấp thị xã, cấp xã nhiều bất cập Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách quản lý nhà nước kinh tế hợp tác chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến lực quản lý tổ chức hoạt động nhiều hạn chế - Xuất phát từ hạn chế tồn tại, từ định hướng mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tác giả đề xuất số giải pháp phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, gồm giúp hợp tác nông nghiệp tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường khả tiếp cận vốn vay cho hợp tác nông nghiệp; đổi phương thức quản lý hợp tác nông nghiệp; tăng cường kiến thức, kỹ quản lý cho cán quản lý hợp xã nông nghiệp; tăng cường cơng tác tun truyền vị trí, vai trò hợp tác kiểu nâng cao hiệu công tác tổ chức hợp tác nông nghiệp 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam, Chỉ thịsố 23/CT-TU ngày 25 tháng năm 2014 đẩy mạnh thực NghịquyếtTW5 khóa IX tiếptục đổi mới, phát triênn̉ vànâng cao hiệu quảkinh tếtâpp̣ thể Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Báo cáo kếtquảthực đổi mới, phát triểnkinh tếhợp tác nông nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016, 2017 và2018 Chính phủ, Nghịđinḥ số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 cưa Chinhh́ phủquy đinḥ chi tiêth́ số điều cuả Luật Hợp tác xã năm 2012 Phạm Việt Dũng (2016), Phát triểnhợp tác xã kiêủ theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Bài viết đăng Tạp chí Cộng sản ngày 4/3/2016 Đổi mơ hình hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Đức (2014), Phát triênn̉ hợp tác xã nông nghiệp thị xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ Kinh tế trị Lý luận hợp tác hóa nơng nghiệp - kinh nghiệm lịch sử vận dụng nước ta, Giáo sư PTS Lưu Văn Sùng chủ biên NXB Sự thật, H, 1990 TS Phạm Thị Minh Nguyệt (2006), Giáo trình Kinh tếhợp tác nông nghiệp, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Phát triênn̉ hợp tác xã nông nghiệp thị xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Thanh Đức (2014 Luận văn thạc sĩ Kinh tế trị) 10 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luâṭ Hợp tác xã năm 2012 Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Luâṭ Dân sựnăm 2005 Quốc hội thông qua ngày 14 tháng năm 2005 12 UBND thị xã Điện Bàn (2016, 2017, 2018), Báo cáo tình hình phát triênn̉ kinh tếxã hội 13 UBND thị xã Điện Bàn việc tăng cường lãnh đạo thực Nghị TW5 (khóa IX) tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể, Báo cáo kêth́ quảthựchiện đổi mới, phát triênn̉ kinh tếhợp tác nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2016, 2017 2018 14 UBND thị xã Điện Bàn, Kếhoạch phát triênn̉ kinh tếhợp tác nông nghiệp điạ bàn thị xã Điện Bàn năm 2016, 2017 và2018 15 UBND thị xã Điện Bàn, Quyêth́ định số 2413/QĐ-UBND ngày 11 tháng năm 2015 cuả UBND thị xã Điện Bàn việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triênn̉ kinh tếtập thểthị xã Điện Bàn 16 Vài nét hợp tác hóa nơng nghiệp nước giới, Nguyễn Văn Điền, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 178, H, 1990 Website: 17 Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: dienban.quangnam.gov.vn 18 Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam: dailoc.quangnam.gov.vn 19 Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam: duyxuyen.quangnam.gov.vn 20 Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng: hoavang.danang.gov.vn ... đổi mới, phát triểnkinh t hợp tác nông nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016, 2017 và2018 - UBND thị xã Điện Bàn, Kếhoạch phát triênn̉ kinh t hợp tác nông nghiệp điạ bàn thị xã Điện Bàn năm 2016,... THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM .30 2.1 Những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã Điện Bàn ... phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế hợp tác nông nghiệp thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN KINH tế hợp tác TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ xã điện bàn, TỈNH QUẢNG NAM , PHÁT TRIỂN KINH tế hợp tác TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ xã điện bàn, TỈNH QUẢNG NAM