Thực hiện chính sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam

106 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:06

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN MINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGÀNH NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN MINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGÀNH NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Chính sách cơng Mã số : 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DƯƠNG NGUYỄN MINH HUY HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Văn Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGÀNH NƠNG NGHIỆP 11 1.1 Các khái niệm 11 1.2 Nội dung thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp 19 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp 23 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 27 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 27 2.2 Nội dung thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 36 2.3 Đánh giá chung thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 58 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 63 3.1 Phương hướng hoàn thiện đẩy mạnh thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 63 3.2 Giải pháp hồn thiện đẩy mạnh thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 67 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt CBCCVC QLNN UBND DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 D 2.2 2.3 2.4 2.5 T M đ 2.6 2.7 M DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình 2.1 2.2 Kết đánh giá v địa bàn thị xã Kết đánh giá v tế ngành nông ngh Kết khảo sát, đ 2.3 sách phát triể xã Kết khảo sát đ 2.4 sách phát triể xã Kết khảo sát đ 2.5 sách ph bàn thị xã Kết khảo sát đ 2.6 sách phát triể xã Kết khảo sát đ 2.7 đốc thực chín địa bàn thị xã Kết khảo sát đ 2.8 kinh nghiệm địa bàn thị xã MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất xuất từ sớm, gắn liền với hình thành, phát triển xã hội loài người, trở thành ngành sản xuất vật chất Do phát triển kinh tế nông nghiệp khách quan, cần thiết phát triển, đặc biệt quốc gia có tảng nơng nghiệp lâu đời Việt Nam Thành tựu phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta thời kỳ đổi khẳng định vai trò quan trọng kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, góp phần đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa bảo vệ mơi trường sinh thái Kết 10 năm ngành nông nghiệp triển khai thực Nghị số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X, ngày 05/8/2008 nông nghiệp, nông dân, nông thôn với nhiều kết đạt được, đồng thời mở thời kỳ phát triển nông nghiệp đại, bền vững; xây dựng nông thôn phồn vinh văn minh; nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân nông thôn Điện Bàn thị xã đồng ven biển, có vị trí địa lý - kinh tế quan trọng, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc tỉnh Quảng Nam Những năm qua, với nỗ lực to lớn cấp, ngành thị xã công tác phát triển kinh tế ngành nông nghiệp phát huy tiềm năng, lợi điều kiện vị trí địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội tranh thủ nhiều nguồn lực đầu tư để đưa ngành nông nghiệp đạt kết tích cực, tốc độ tăng trưởng ngành nơng - lâm - thủy sản năm 2018 đạt 3,9% so với năm 2017 (theo giá so sánh 2010), bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tuy nhiên, ngành kinh tế nông nghiệp thị xã bộc lộ nhiều hạn chế, sản xuất manh mún, chủ yếu sản xuất hộ gia đình; suy giảm thâm canh; tính hiệu sức cạnh tranh sản phẩm chưa cao, tình trạng mùa giá tiếp tục diễn ra, lặp lặp lại, thường xuyên có giải cứu nông sản thừa; thu nhập từ nông nghiệp thấp so với ngành khác Điều cho thấy, thân nội ngành kinh tế nông nghiệp thị xã bộc lộ nhiều hạn chế Đặc biệt, vai trò chủ thể quản lý lĩnh vực thị xã Điện Bàn mờ nhạt, chưa thực hiệu quả, thể qua điểm sau đây: Năng lực quản lý chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế; Công tác lập kế hoạch hạn chế, chưa gắn sản xuất với nhu cầu thị trường, xã, phường diễn tình trạng đầu tư vượt quy hoạch, đầu tư theo phong trào phổ biến; Những vi phạm phổ biến thường xuyên diễn vật tư nông nghiệp giả, vi phạm an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm, kháng sinh chăn ni Việc thực sách phát triển kinh tế nông nghiệp địa bàn thị xã cấp quyền người dân quan tâm thực Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến sách hoạt động tra, kiểm tra việc thực sách chưa thực mang lại hiệu trình triển khai chính sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp địa bàn thị xã thời gian qua Bên cạnh đó, trước xu thay đổi chung ngành nông nghiệp phát triển ngày mạnh mẽ lực lượng sản xuất, tác động hội nhập kinh tế biến đổi khí hậu, đặt yêu cầu công tác quản lý phát triển nông nghiệp thị xã Điện Bàn cần thiết phải nâng cao Đặc biệt với vị mới, công nhận thị xã vào năm 2015, thị xã Điện Bàn định hướng phát triển theo hướng thị, u cầu đặt cơng tác thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp thị xã cần thiết phải nâng cao để phù hợp với định hướng phát triển tình hình Với lý trên, tác giả chọn đề tài “Thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp cao học để nghiên cứu đánh giá thực trạng, phát vấn đề tồn tại, hạn chế nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục nhằm tăng cường thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn Tổng quan tình hình nghiên cứu Từ nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa (CNH), đại hóa (HĐH) nơng nghiệp phát triển kinh tế nơng nghiệp vấn đề mới, thu hút quan tâm nhiều quan nghiên cứu nhà khoa học Cho đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu với nhiều cấp độ khác thực sách phát triển kinh tế nơng nghiệp nhằm mục đích góc độ tiếp cận khác liên quan trực tiếp đến nội dung nghiên cứu luận văn Trong có cơng trình điển sau: Luận văn Thạc sĩ “Phát triển kinh tế nông nghiệp, nơng thơn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh”, tác giả Nguyễn Duy Cường (2010) phân tích, làm rõ thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa huyện Can Lộc Từ thực trạng số vấn đề đặt phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trước năm 2010, tác giả đề quan điểm giải pháp để kinh tế nông nghiệp huyện Can Lộc phát triển tốt thời gian tới [16] Trong luận án tiến sĩ “Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020” Đoàn Tranh (2012) nêu vấn đề lý luận phát triển nông nghiệp, thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam, từ đề xuất giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 [40] Vũ Đình Thắng (2013) “Giáo trình Kinh tế nông nghiệp” nêu tổng quan kinh tế nông nghiệp, đối tượng, nhiệm vụ phương pháp khó khăn, vướng mắc Thường xun rà sốt, cập nhật, điều chỉnh tiêu, danh mục đầu tư phù hợp với thực tế để đảm bảo tính khả thi hiệu đề án Thường xuyên củng cố thành viên Ban đạo, Tổ giúp việc thị xã phân công nhiệm vụ cụ thể, thông tin đến xã, phường để bên chủ động giải công việc Củng cố, thành lập HTX, loại hình HTX sản xuất, dịch vụ cho sản xuất, chế biến, tiêu thụ nơng sản, đáp ứng vai trò thực “đầu tàu”, “bà đỡ” cho hộ nông dân, cầu nối liên kết doanh nghiệp hộ nông dân Và đặc biệt hỗ trợ cho quan QLNN việc triển khai thực quy hoạch, kế hoạch, sách, chương trình quy định liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm lĩnh vực nơng nghiệp Rà sốt, xây dựng, xếp sở giết mổ nhỏ lẻ theo lộ trình phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch Trong trường hợp cần thiết đề nghị cấp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Kiên đình hoạt động sở không thuộc danh mục xếp, khơng có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa đáp ứng điều kiện sở vật chất, chưa đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm Xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất kiểm tra hoạt động giết mổ động vật, kinh doanh sản phẩm động vật, đặc biệt chấp hành VSTY, vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh mơi trường điểm giết mổ Kiên đình hoạt động có vi phạm Tổ chức lớp tập huấn cho hộ kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm quy định điều kiện kinh doanh giết mổ trách nhiệm với cộng đồng, tự giác chấp hành quy định Nhà nước Tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp an toàn thực phẩm: Xây dựng kế hoạch tăng cường tần suất kiểm tra định kỳ 2-3 lần/năm, cơng khai sở khơng bảo đảm an tồn thực phẩm phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết; cập nhật thường xuyên hoạt động sản xuất, kinh 75 doanh sở để có hướng xử lý kịp thời, phù hợp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật trường hợp có vi phạm Phối hợp với ngành cấp tổ chức kiểm tra, gắn kết kiểm tra giám sát cảnh báo với kiểm tra, tra xử phạt kiên xử phạt sở vi phạm, đặc biệt việc sử dụng chất cấm chăn nuôi, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật rau quả, kháng sinh thịt gia súc, gia cầm Tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát chặt chẽ trình sản xuất nơng nghiệp theo chuỗi sản phẩm “Quản lý từ ao nuôi đến bàn ăn”, nhằm bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm nơng sản; Tăng cường vai trò trì thường xuyên hoạt động Đội liên ngành lĩnh vực chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật Chỉ đạo UBND cấp xã chủ trì, phối hợp để tổ chức quản lý, kiểm tra cam kết sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo quy định Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT [4] Tổ chức lớp tập huấn cho hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ động vật quy định điều kiện sản xuất kinh doanh nhằm trách nhiệm với cộng đồng, tự giác chấp hành quy định Nhà nước Bên cạnh đó, thị xã đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tập huấn kiến thức quy trình, chất lượng, an tồn thực phẩm cho sở sản xuất, kinh doanh người tiêu dùng; tăng cường công tác phối hợp ngành, địa phương giám sát cộng đồng để nhanh chóng phát giác, ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm 3.2.6 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bố trí cho cơng tác quản lý nhà nước nông nghiệp Con người nguồn lực quan trọng nguồn lực kinh tế, đóng góp lớn vào phát triển KT-XH, đặc biệt thời đại kinh tế tri thức Để công tác QLNN nông nghiệp đáp ứng với thay đổi, vấn đề phát sinh tình hình ngành nông nghiệp thị xã, thị xã Điện Bàn cần quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có bố trí cán phù hợp cho công tác QLNN nông nghiệp 76 Bố trí nhân lực cho cơng tác QLNN nơng nghiệp: Thị xã Điện Bàn cần rà sốt, tổng hợp đội ngũ CBCCVC không đạt tiêu chuẩn theo quy định, CBCCVC đạt chuẩn trình độ có độ tuổi cao, lực hạn chế chưa đủ điều kiện nghỉ hưu để xem xét trường hợp cụ thể; Bố trí người quy hoạch lãnh đạo quan, đơn vị thuộc ngành nông nghiệp phải người có lực lãnh đạo quản lý tốt, có trình độ chun mơn sâu, có tâm huyết kinh nghiệm thực tiễn sản xuất nông nghiệp Đặc biệt, ưu tiên bố trí cán trẻ, cán thuộc Đề án 500 UBND tỉnh Quảng Nam [47] xã, phường nhận nhiệm vụ chuyên trách nông nghiệp nhằm trẻ hóa cán có khả thích ứng cao với đổi công tác quản lý ngành nơng nghiệp tình hình Nâng cao chất lượng công chức từ khâu tuyển dụng, sở điều kiện, tiêu chuẩn xây dựng rõ ràng, làm sở cho việc tổ chức tuyển dụng/thi tuyển công chức Trước mắt, thị xã cần chủ động bố trí nhân lực cho hoạt động quản lý lĩnh vực kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp an tồn vệ sinh thực phẩm nơng sản người dân quan tâm Về lâu dài, có kế hoạch ưu tiên tăng cường cán kỹ thuật nâng cao lực hoạt động cho hệ thống bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản… trọng xây dựng mạng lưới cộng tác viên sở Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Tổ chức thực tốt quy chế quản lý, tuyển dụng, đào tạo đào tạo lại nhằm nâng cao lực cán kỹ thuật hiệu lực, hiệu QLNN cho quan chuyên môn từ thị xã đến xã, phường Thị xã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, gắn với cơng tác quy hoạch cán ngành nhằm góp phần chủ động tạo nguồn cán lãnh đạo, quản lý, đảm bảo tính kế thừa, phát triển, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài Hằng năm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ QLNN chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao lực đội ngũ công chức thực nhiệm vụ QLNN lĩnh vực nông nghiệp, với nội dung: Thực thi quy 77 hoạch, kế hoạch, quy định theo luật, chế, sách Nhà nước; Kiểm tra, giám sát chuyên ngành nghiệp vụ xử lý vi phạm theo quy định; Phân tích, xử lý thơng tin từ thị trường đưa dự báo xác cho người nông dân, người sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp Tiểu kết chương Với xu hướng thay đổi ngành nông nghiệp định hướng thị xã thời gian đến, thị xã Điện Bàn cần phải có giải pháp để nâng cao cơng tác thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương tập trung đề xuất giải pháp cho thị xã, đó, chủ yếu cơng tác quy hoạch, kế hoạch ngành phải có tham gia người dân, phải dựa dự báo xác thị trường, phải tạo thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến thị trường gắn với thích ứng biến đổi khí hậu Bên cạnh đó, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao nội dung triển khai, thực quy hoạch, kế hoạch, chương trình, sách, đề án…; tăng cường kiểm tra, giám sát xử phạt vi phạm hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, có bố trí phù hợp tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nâng cao nhận thức chủ thể tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh Nhằm tạo điều kiện thuận lợi thực tốt cơng tác thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 78 KẾT LUẬN Điện Bàn thị xã trình đẩy mạnh thực cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn Nên, với thuận lợi kinh tế thị trường trình hội nhập sâu rộng, cơng tác thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chịu nhiều tác động từ yếu tố điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội; bên cạnh đó, phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước nông nghiệp vừa rộng vừa có quan hệ với ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội khác, làm tăng thêm phức tạp công tác quản lý ngành Với mục tiêu nghiên cứu đề ra, qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá tổng hợp, luận văn làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn hồn thiện thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Luận văn tập trung giải số nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hố số nội dung nơng nghiệp, thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp quyền cấp huyện, qua khẳng định rằng: Thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp khâu cấu thành chu trình sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp, tồn q trình chuyển hóa ý chí chủ thể sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp thành thực với đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu định Nội dung chương phân tích quy trình 07 bước thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp, nhân tố ảnh hưởng đến q trình thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp Thứ hai, đánh giá tổng quan tình hình phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp thị xã Điện Bàn Phân tích thực trạng thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Nội 79 dung chương tập trung làm rõ trình, kết thực theo nội dung thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Từ kết đánh giá Chương sở đề xuất giải pháp tăng cường thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Thứ ba, sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; dự báo xu hướng thay đổi nông nghiệp quan điểm, phương hướng thị xã thời gian đến, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp thiết yếu để hồn thiện thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới như: giải pháp nâng cao nội dung triển khai, thực quy hoạch, kế hoạch, chương trình, sách, đề án,…; tăng cường kiểm tra, giám sát xử phạt vi phạm hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, có bố trí phù hợp tăng cường trang thiết bị phục vụ cơng tác thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nâng cao nhận thức chủ thể tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh Nhằm tạo điều kiện thuận lợi thực tốt cơng tác thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Mặc dù cố gắng bám sát phạm vi, đối tượng nghiên cứu, song nội dung luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý, dẫn nhà khoa học, chuyên gia kinh tế để luận văn hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao mặt lý luận thực tiễn nhận thức áp dụng có hiệu thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam địa phương khác có đặc điểm tương tự 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Loan Anh (2015), Nhóm giải pháp quan nhà nước địa phương, Tạp chí Tài chính.Vn, số ngày 27/01/2015 Ban Chấp hành Trung ương (2008), Nghị số 26, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương (Khóa X) nông nghiệp, nông dân, nông thôn Ban đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn (2014), Báo cáo kết thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010-2014 phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2015, ngày 16/5/2014 Báo cáo rà sốt Nơng nghiệp Lương thực OECD (2015), Chính sách Nơng nghiệp Việt Nam 2015 Bộ Kế hoạch đầu tư (2013), Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013, Hướng dẫn thực Quyết định số 498/QĐ-TTg, bổ sung chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 Bộ Kế hoạch Đầu tư - Tổng cục thống kê (2015), Báo cáo Điều tra lao động việc làm quý năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2013), Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh công bố quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH quy hoạch ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu, Hà Nội Bộ Nông nghiệp PTNT (2013), Thông tư số 41/2013/TT-BNN PTNT ngày 04/10/2013 Bộ nông nghiệp PTNT, Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2015), Quyết định số 3808/QĐ-BNN-TCCB ban hành quy chế mẫu quản lý, phối hợp công tác chế độ thông tin báo cáo tổ chức ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt địa bàn cấp huyện với ủy ban nhân dân cấp huyện; nhân viên kỹ thuật nông nghiệp địa bàn cấp xã với ủy ban nhân dân cấp xã, Hà Nội 10 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2014), Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kiểm tra, chứng nhận sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Hà Nội 11 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2014), Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phương thức quản lý sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, Hà Nội 12 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2016), Thông tư số 09/2016/TT- BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y, Hà Nội 13 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ (2015), Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-NNPTNT-BNV ngày 25/03/2015 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn nông nghiệp phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, Hà Nội 14 Chi cục Thống kê thị xã Điện Bàn (2014-2018), Niên giám thống kê năm 2014-2018 thị xã Điện Bàn, Điện Bàn 15 Chính phủ (2015), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 báo cáo kết thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 – 2020 (kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, ngày 20 tháng 10 năm 2015) 16 Nguyễn Duy Cường (2010), Phát triển kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tr18-24 18 Đỗ Phủ Hải (2012), Bài giảng sách cơng phân tích sách công, Viện Hàn lâm KHXHVN 19 Đồng Thị Hạnh (2015), Phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Đồng Nai, Luận văn Thạc sỹ, HVKHXH 20 Hoàng Sỹ Kim (2007), Đổi quản lý nhà nước nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sỹ Quản lý kinh tế, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 21 Quý Lâm-Kim Phượng (2014), Chính sách Quốc gia đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, NXB Nông nghiệp 22 Nguyễn Thị Như Mai (2012), Chính sách phát triển ngành kinh tế, Ban xây dựng Pháp luật Văn phòng Chính phủ 23 Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2014), Kinh tế nông nghiệp tỉnh Sơn La,Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 24 Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn (2015), Báo cáo tình hình thực chínhsách bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP,Điện Bàn 25 Quốc hội (2015), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật, Hà Nội 26 Quốc hội (2015), Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, Hà Nội 27 Quốc hội (2015), Luật Thú y số 79/2015/QH13, Hà Nội 28 Phạm S (2015), Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao yêu cầu tất yếu để hội nhập quốc tế, NXB Khoa học Kỹ thuật 29 Đặng Kim Sơn (2018), “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm mai sau, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, số cập nhật ngày 15/10/2018 30 Vũ Đình Thắng (2013), Giáo trình Kinh tế nông nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 31 Thị ủy Điện Bàn (2015), Báo cáo Chính trị Ban chấp hành Đảng thị xã Điện Bàn khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng thị xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộthị xã Điện Bàn lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020, Điện Bàn, tr 100-102 32 Thị ủy Điện Bàn (2015), Báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2016-2020, Vănkiện Đại hội đại biểu Đảng thị xã Điện Bàn lần thứ XXII nhiệm kỳ 20152020, Điện Bàn, tr 100-102 33 Thị ủy Điện Bàn (2015), Nghị Đại hội Đảng thị xã Điện Bàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảngbộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020, Điện Bàn, tr 112 34 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010, phê duyệt chương trình rà sốt quy hoạch xây dựng nông thôn 35 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 36 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 8/6/2012 Chính phủ sửa đổi nguyên tắc chế hỗ trợ vốn thực chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010-2020 37 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030, Hà Nội 38 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định Phê duyệt Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, Hà Nội 39 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 Thủ tướng Chính phủ Bổ sung chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010 – 2020 40 Đồn Tranh (2012), Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng 41 Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn (2009), Quyết định số 04/2009/QĐUBND ngày 11/6/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Phòng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn huyện Điện Bàn, Điện Bàn 42 Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (2016), Báo cáo diện tích diện tích đất bỏ hoang năm 2016, Điện Bàn 43 Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (2016), Báo cáo kết năm (2011-2015) thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016-2020, Điện Bàn 44 Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (2016), Báo cáo Sơ kết 03 năm triển khai thực Đề án phát triển giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương loại III, thủy lợi hóa đất màu giai đoạn 2014-2020, Điện Bàn 45 Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (2016), Báo cáo tổng kế nông nghiệp năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017, Điện Bàn 46 Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (2016), Đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã Điện Bàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Điện Bàn 47 Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (2017), Quyết định số 10774/QĐUBND ngày 08/5/2017 việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn, Điện Bàn 48 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2015), Quyết định số 387/QĐUBND ngày 02/02/2015 Phân công nhiệm vụ kiểm tra cở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Quảng Nam 49 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2016), Quyết định số 831/QĐUBND ngày 03/3/2016 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 387/QĐUBND ngày 02/02/2015 Phân công nhiệm vụ kiểm tra cở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Quảng Nam 50 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2011), Quyết định số 2398/QĐUBND ngày 28/7/2011 ban hành đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán chủ chốt xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016, Quảng Nam 51 Võ Khánh Vinh (2012), Bài giảng Tổng quan mơn học Chính sách công, Viện Hàn lâm KHXHVN PHỤ LỤC PHIẾU PHÓNG VẤN (Đối tượng vấn cán bộ, hộ nơng dân) Để đánh giá thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thời gian qua Rất mong Ơng/ bà vui lòng cho ý kiến đánh giá nội dung Ơng/ bà vui lòng khoanh tròn điền vào chỗ trống (…) phù hợp Xin trân trọng cảm ơn! A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:……………………………………… Nam……………Nữ………… Chức vụ:…………………… Trình độ chun mơn ……………………… B NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu Đánh giá ông bà xây dựng, ban hành văn quản lý sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp? A Rất tốt B Tốt C Bình thường D Kém E Rất Câu Đánh giá ông bà chủ thể thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp? A Rất tốt B Tốt C Bình thường D Kém E Rất Câu Đánh giá ơng bà xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp? A Rất tốt B Tốt C Bình thường D Kém E Rất Câu Đánh giá ông bà phổ biến, tuyên truyền thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp? A Rất tốt B Tốt C Bình thường D Kém E Rất Câu Đánh giá ông bà phân cơng, phối hợp thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp? A Rất tốt B Tốt C Bình thường D Kém E Rất Câu Đánh giá ơng bà trì điều chỉnh thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp? A Rất tốt B Tốt C Bình thường D Kém E Rất Câu Đánh giá ông bà đôn đốc, theo dõi, kiểm tra thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp? A Rất tốt B Tốt C Bình thường D Kém E Rất Câu Đánh giá ông bà tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp? A Rất tốt B Tốt C Bình thường D Kém E Rất (Xin trân thành cảm ơn hợp tác ông/bà) ... triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; - Đề xuất phương phướng, giải pháp hồn thiện đẩy mạnh thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, ... sát cá nhân thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để làm rõ thực trạng thực sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp địa bàn thị xã thông qua... bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 27 2.2 Nội dung thực sách phát triển kinh tế ngành nơng nghiệp địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 36 2.3 Đánh giá chung thực sách phát triển kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam , Thực hiện chính sách phát triển kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã điện bàn, tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan