Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt

27 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 05:27

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI _ NGUYỄN THỊ KHUYÊN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNGTRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2019 Cơng trình hồn thành tại: Học viện Khoa học Xã hội Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Nguyễn Danh Sơn TS Trần Minh Yến Phản biện 1: GS.TS Đỗ Đức Bình Phản biện 2: PGS,TS Phạm Bảo Dương Phản biện 3: PGS,TS Hoàng Văn Hải Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ họp .vào hồi … … ngày … tháng… năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Khoa học Xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài PTNN vừa có ý nghĩa đảm bảo vai trò truyền thống nông nghiệp chủ động an ninh lương thực quốc gia, đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ yếu như: cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến phát triển, tạo hàng hóa đáp ứng nhu cầu nước quốc tế, nâng cao thu nhập ngoại tệ từ xuất nơng sản, đóng góp phần vốn cho phát triển kinh tế xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái; quảng bá hình ảnh nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế Quản lý nhà nước kinh tế với PTNN yêu cầu tất yếu Ở Việt Nam, nông nghiệp vốn ngành kinh tế phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên Quản lý nhà nước với PTNN nhằm khơi dậy tiềm năng, phát triển sản xuất, tiêu thụ nơng sản hàng hóa ứng phó với thay đổi điều kiện tự nhiên, có biến đổi khí hậu (BĐKH) cách hiệu Tổng quan nghiên cứu liên quan đến phát triển quản lý PTNN (được trình bày chương luận án) cho thấy nghiên cứu tập trung chủ yếu vào chủ đề quản lý PTNN nói chung Chủ đề quản lý nhà nước kinh tế PTNN điều kiện BĐKH chưa có nhiều nghiên cứu Bên cạnh đó, BĐKH làm xuất vấn đề PTNN đòi hỏi quản lý PTNN phải thay đổi theo, thực trạng làm xuất vấn đề cần nghiên cứu làm rõ Đây lý để nghiên cứu sinh lựa chọn chủ đề “PTNN vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện BĐKH” cho luận án tiến sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế với mong muốn góp phần làm sáng tỏ giải vấn đề quản lý nhà nước kinh tế gắn với điều kiện tác động BĐKH PTNN khu vực ven biển ĐBSH Cũng địa bàn nghiên cứu khu vực ven biển (gồm huyện, xã ven biển) nên cấp quản lý cấp huyện, tất nhiên xét mối quan hệ quản lý hệ thống quản lý chung quốc gia: theo ngành hệ thống quản lý ngành nông nghiệp theo lãnh thổ hệ thống quản lý địa phương (tỉnh, vùng/tiểu vùng) Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích chung: Nghiên cứu PTNN góc độ quản lý nhà nước kinh tế cấp huyện vùng ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH làm rõ thực trạng đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý PTNN vùng ven biển ĐBSH Mục đích cụ thể nghiên cứu trả lời câu hỏi sau: (i) BĐKH có tác động tới PTNN khu vực ven biển ĐBSH? Tính tất yếu quản lý nhà nước nhà nước kinh tế với PTNN phải thay đổi, điều chỉnh để phù hợp gì? (ii) Thực trạng quản lý nhà nước kinh tế PTNN vùng ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH nào? (iii) Quản lý PTNN khu vực ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH đứng trước thuận lợi, khó khăn, thời thách thức nào? (iv) Giải pháp để tận dụng, phát huy thuận lợi khắc phục, vượt qua khó khăn, thách thức quản lý nhà nhà nước kinh tế PTNN vùng ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH? 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến để tài, rõ kết đạt được, vấn đề chưa thống nhất, khoảng trống chưa nghiên cứu Trên sở luận án lựa chọn nội dung nghiên cứu phù hợp có ý nghĩa - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý nhà nước kinh tế PTNN điều kiện BĐKH làm sở để phân tích thực trạng đề xuất giải pháp - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý PTNN vùng ven biển đồng sông Hồng xác định vấn đề đặt quản lý nhà nước kinh tế PTNN điều kiện BĐKH - Đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp kiến nghị cho quản lý nhà nước kinh tế PTNN vùng ven biển ĐBSH điều BĐKH Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án PTNN vùng ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH góc nhìn quản lý nhà nước cấp huyện 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: tên đề tài luận án “PTNN vùng ven biển đồng sơng Hồng điều kiện BĐKH”, nói trên, PTNN xem xét góc nhìn quản lý nhà nước kinh tế cấp huyện, PTNN xem biểu kết quản lý mối quan hệ nhân – Quản lý nhà nước cấp huyện, theo phân cấp quản lý nước ta, cấp thực sách phát triển trung ương (Chính phủ, ngành, tỉnh), nên quản lý nhà nước cấp huyện mang đậm tính chất tổ chức thực sách phát triển Việc tổ chức thực bao gồm nhiều bên liên quan, bên liên quan quản lý nhà nước cấp huyện với vai trò bên chủ động định hướng, khởi xướng, tạo điều kiện liên kết, phối hợp bên liên quan khác (nông dân, tổ chức kinh tế, tổ chức trị, xã hội,…) huy động nguồn lực phát triển (nội lực, ngoại lực) nhằm đạt mục tiêu phát triển (ở PTNN bền vững điều kiện BĐKH) Phạm vi không gian: luận án giới hạn nghiên cứu huyện ven biển thuộc vùng ĐBSH bao gồm ba tỉnh Thái Bình, Nam Định Ninh Bình bao gồm: Thái Thụy, Tiền Hải (Thái Bình), Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng (Nam Định), Kim Sơn (Ninh Bình) có mang đặc trưng nông nghiệp ven biển chịu tác động mạnh mẽ BĐKH Phạm vi thời gian: Luận án khảo cứu PTNN địa bàn nghiên cứu từ năm 2010 đến năm 2018 Trong khảo cứu số liệu thứ cấp tổng hợp giai đoạn 2010 đến 2017, khảo cứu thông tin sơ cấp tiến hành năm 2018 Do tên đề tài xác định thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế nên khái niệm “phát triển” coi “quả” “nhân” tạo quản lý khái niệm “quản lý nhà nước kinh tế với PTNN” nói ngắn gọn “quản lý PTNN” suốt luận án Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận, tiếp cận nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận chung khoa học xã hội khoa học quản lý, đặc biệt mối quan hệ biện chứng chủ thể quản lý khách thể quản lý mối quan hệ nhân – quản lý phát triển Luận án tiếp cận theo cách: từ xuống (top down) từ lên (botom up) 4.2 Phương pháp nghiên cứu luận án Luận án nghiên cứu phương pháp: Thống kê mô tả Phương pháp nghiên cứu so sánh phương pháp logic Phương pháp phân tích tổng hợp Phương pháp điều tra bảng hỏi Phương pháp phân tích điểm mạnh điểm yếu Đóng góp khoa học luận án (1) Hệ thống hóa phát triển sở lý luận PTNN vùng ven biển với vai trò quyền cấp huyện với bối cảnh phát triển tác động BĐKH Hệ thống hóa, xây dựng nội dung tiêu chí đánh giá quản lý PTNN điều kiện BĐKH (2) Luận án cung cấp chứng cứ, minh chứng thực tiễn vấn đề đặt quản lý nhà nước cấp huyện PTNN, từ phân tích đánh giá thực trạng PTNN tác động BĐKH (3) Trên sở phân tích dự báo bối cảnh luận án đề xuất giải pháp PTNN vùng ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH từ góc độ quản lý quyền cấp huyện Luận án tham khảo hữu ích cho nhà quản lý phát triển địa phương ven biển ĐBSH địa phương khác nước ta Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa mặt lý luận Kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung sở lý luận quản lý PTNN quyền cấp huyện điều kiện BĐKH Kết nghiên cứu cung cấp sở lý luận cho nghiên cứu PTNN quyền cấp huyện đại phương khác 6.2 Ý nghĩa mặt thực tiễn Những kiến nghị giải pháp luận án tài liệu tham khảo có giá trị cho quyền huyện cấp PTNN huyện vùng ven biển ĐBSH huyện nơng nghiệp khác có điều kiện tương tự nước Cơ cấu luận án Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương Cơ sở lý luận, thực tiễn phát triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu Chương Thực trạng phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sơng Hồng điều kiện biến đổi khí hậu Chương Quan điểm, mục tiêu giải pháp phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các nghiên cứu quản lý nhà nước với phát triển nông nghiệp vùng ven biển 1.1.1 Các nghiên cứu quản lý nhà nước với phát triển nông nghiệp nước cấp tỉnh Kết tổng quan chủ đề nghiên cứu quản lý nhà nước kinh tế với PTNN nước cấp tỉnh cho thấy: Các nghiên cứu thống cho quản lý nhà nước kinh tế tất yếu PTNN Mỗi nghiên cứu đóng góp khía cạnh định quan sát quản lý nhà nước kinh tế với PTNN Xét góc độ phân cấp quản lý nhà nước kinh tế: có nghiên cứu đề cập đến quản lý nhà nước với PTNN nói chung, có nghiên cứu tập trung luận giải quản lý nhà nước với PTNN tỉnh Xét góc độ giai đoạn tác động: có nghiên cứu xem xét giai đoạn xây dựng sách, tạo mơi trường, định hướng phát triển, số khác phân tích q trình tổ chức thực chủ trương, sách PTNN, có nghiên cứu khâu kiểm tra, đánh giá trình thực PTNN Xét góc độ nội dung PTNN: có nghiên cứu luận giải quản lý nhà nước với nhân lực quản lý nhà nước kinh tế, với đất đai nông nghiệp, với xuất nông sản, với chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 1.1.2 Các nghiên cứu quản lý nhà nước với phát triển nông nghiệp vùng ven biển Quá trình khảo kết nghiên cứu trước cho thấy, nghiên cứu quản lý nhà nước cấp huyện với PTNN ỏi Cuốn sách Quản lý nhà nước kinh tế ủy ban nhân dân huyện, vấn đề giải pháp (sách chuyên khảo) tác giả Chu Tiến Quang (2010) hệ thống hóa xây dựng sở lý luận quản lý nhà nước kinh tế ủy ban nhân dân huyện Tác giả phân tích thực trạng quản lý nhà nước kinh tế ủy ban nhân dân huyện, khảo cứu thực tiễn quản lý nhà nước kinh tế ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao Nam Sách Trên sở nghiên cứu đề xuất quan điểm giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước kinh tế ủy ban nhân huyện Tuy nhiên, nghiên cứu trực tiếp sâu vào mối quan hệ ủy ban nhân nhân huyện với tất ngành lĩnh vực kinh tế Nghiên cứu chưa tập trung sâu vào quản lý cấp huyện với PTNN mối quan hệ với BĐKH 1.2 Các nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến quản lý nhà nước phát triển nông nghiệp Các nghiên cứu BĐKH diễn vô mạnh mẽ, tác động nhiều mặt, tồn điện đến hoạt động sản xuất nơng nghiệp Một số nghiên cứu đánh giá tác động số địa phương, vùng miền nước Sự tác động mạnh mẽ BĐKH đến PTNN ngày trở nên rõ nét hơn, đòi hỏi quản lý PTNN cần có thay đổi định hướng, tạo mơi trường, hỗ trợ phù hợp để thúc đẩy PTNN ứng phó với BĐKH Tuy nhiên, số nghiên cứu tập trung phân tích quan hệ BĐKH với quản lý PTNN chưa nhiều, đặc biệt với khu vực ven biển ĐBSH Vì vậy, khoảng trống để luận án tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ 1.3 Kết luận rút vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 1.3.1 Kết luận rút Tổng quan nghiên cứu liên quan đến phát triển quản lý PTNN cho thấy có quan tâm ý nhiều đến lĩnh vực Kết nghiên cứu thể số khía cạnh sau: Một là, phân tích sở lý luận, thực tiễn, thực trạng quản lý PTNN Việt Nam Phân tích mối quan hệ quản lý nhà nước kinh tế với PTNN hàng hóa, hội nhập kinh tế quốc tế Phân tích thực trạng quản lý nhà nước kinh tế với PTNN, tìm tồn để đề xuất kiến nghị, giải pháp PTNN tầm quốc gia Hai là, số nghiên cứu tập trung luận giải nội dung, khía cạnh, chức năng, cơng đoạn quản lý nhà nước kinh tế với PTNN Một số nghiên cứu phân tích vài nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước PTNN nguồn nhân lực, hội nhập, thị trường… Tập trung phân tích thực trạng khía cạnh, nội dung nhân tố riêng để đề xuất kiến nghị, giải pháp cho lĩnh vực riêng biệt Ba là, số nghiên cứu tập trung xây dựng sở lý luận quản lý PTNN cấp tỉnh hay cấp vùng Tìm thực trạng quan hệ quản lý PTNN quyền cấp tỉnh với PTNN Trên sở đề xuất kiến nghị, giải pháp cho PTNN việc nâng cao hiệu quản lý quyền cấp tỉnh với PTNN Bốn là, số nghiên cứu hướng vào phân tích quan hệ BĐKH với PTNN Vạch rõ BĐKH làm thay đổi điều kiện sống PTNN Đề giải pháp chung nhằm PTNN điều kiện BĐKH Qua nhận thấy, nghiên cứu quản lý nhà nước kinh tế PTNN vùng ven biển điều kiện tác động BĐKH chưa nhiều BĐKH, đặc biệt vùng ven biển ĐBSH trở nên thực rõ ràng số năm gần Đồng sông Hồng (ĐBSH) nước ta khu vực chịu tác động ngày tăng BĐKH với biểu ngày rõ rệt, gia tăng tần suất, cường độ tượng cực đoan thời tiết, khí hậu (hạn hán, bão, lụt, tố lốc, nắng nóng, rét đậm…) mực nước biển dâng, chậm bắt đầu có tượng xâm nhập mặn, làm ảnh hưởng nhiều tới sản xuất sống người dân, đặc biệt sản xuất nông nghiệp Năm là, hầu hết nghiên cứu tập trung phân tích, luận giải quản lý PTNN phạm vi nước cấp tỉnh Nghiên cứu quản lý PTNN cấp huyện với PTNN Lý bởi, vai trò quyền cấp huyện tổ chức thực chủ trương sách PTNN thể rõ năm gần Đây cấp quản lý có điều kiện gần gũi với thực tiễn PTNN trực tiếp có định hướng, hỗ trợ, điều chỉnh nhanh chóng, kịp thời phù hợp với thực tiễn Bên cạnh đó, diễn biến BĐKH tác động đến địa phương người dân quyền sở người thấu hiểu rõ Như vậy, vùng ĐBSH chủ để quản lý PTNN nói chung nghiên cứu nhiều quản lý nhà nước kinh tế PTNN điều kiện BĐKH chưa nhiều Với khơng vấn đề, chí vấn đề có liên quan đến quản lý PTNN điều kiện BĐKH vùng ĐBSH cần tiếp tục nghiên cứu Bối cảnh thay đổi, điều kiện hoạt động đối tượng quản lý có thay đổi tất yếu quản lý, có quản lý nhà nước kinh tế PTNN, phải thay đổi theo để giải vấn đề phát triển nảy sinh Quản lý nhà nước kinh tế với PTNN xem xét cấp huyện nước vùng ven biển ĐBSH chưa quan tâm nghiên cứu nhiều 1.3.2 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Trên sở khoảng trống nghiên cứu để lại, xuất số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ sau: Một là, quan hệ BĐKH với PTNN khu vực ven biển ĐBSH thời gian gần Hai là, quản lý nhà nước nhà nước kinh tế với PTNN phải thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với biến đổi yêu cầu PTNN thích ứng với BĐKH Ba là, tìm vấn đề quản lý nhà nước kinh tế PTNN khu vực ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH Bốn là, khái quát thuận lợi, khó khăn, thách thức quản lý nhà nước kinh tế PTNN khu vực ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH Năm là, xây dựng số kiến nghị, giải pháp để tận dụng, phát huy thuận lợi khắc phục, vượt qua khó khăn, thách thức quản lý nhà nước kinh tế PTNN khu vực ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH Các khoảng trống nghiên cứu lấp đầy logic nghiên cứu luận án Trong đó, xác định rõ quản lý nhà nước kinh tế quyền cấp huyện trục chính, ngun nhân, PTNN ứng phó với BĐKH kết Nhóm nhân tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý PTNN bao gồm: điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế - xã hội Nhóm nhân tố chủ quan bao gồm: nhân tố thuộc chủ thể quản lý, nhân tố thuộc khách thể quản lý nhân tố thuộc chương trình, sách hỗ trợ PTNN ứng phó với BĐKH 2.1.6 Tiêu chí đánh giá quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện BĐKH Quản lý PTNN vùng ven biển ĐBSH đánh giá hai nhóm tiêu chí: Một là, nhóm cá tiêu chí đánh giá trình quản lý PTNN vùng ven biển điều kiện BĐKH bao gồm: khả định hướng PTNN ứng phó với BĐKH; Hồn thiện tổ chức máy quản lý hệ thống chủ thể sản xuất kinh doanh nông nghiệp; Thực chủ trương hỗ trợ PTNN ứng phó với BĐKH; Thực kiểm tra điều chỉnh q trình PTNN ứng phó với BĐKH Hai là, nhóm tiêu chí phản ánh kết q trình quản lý phát triển nơng nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu bao gồm: Mức độ thay đổi nhận thức PTNN điều kiện BĐKH chủ thể quản lý đối tượng quản lý vùng ven biển đồng sông Hồng; Mức độ tăng trưởng nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng; Mức độ chuyển dịch cấu nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH; Mức độ phát triển xã hội bảo vệ môi trường vùng ven biển ĐBSH 2.2 Kinh nghiệm quản lý phát triển nông nghiệp số địa phương học cho vùng ven biển đồng sông Hồng Trên sở khảo cứu kinh nghiệm quản lý PTNN số quốc gia như: Hà Lan, Israen, Thái Lan số địa phương nước như: Bạc Liêu, Kiên Giang, nghiên cứu rút số học kinh nghiệm cho vùng ven biển ĐBSH như: Một là, quản lý cấp huyện tăng cường tuyên truyền, giáo dục, truyền thông để nâng cao nhận thức PTNN, BĐKH tác động BĐKH đến PTNN; Hai là, quan quản lý cấp huyện PTNN cần thực tốt quy hoạch vùng sinh thái nông nghiệp sở xu hướng biến đổi khí hậu; Ba là, quản lý cấp huyện xem xét kiến nghị quản lý cấp hỗ trợ tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ 11 sản xuất nơng nghiệp để ứng phó với BĐKH; Ba là, tiến hành tập trung sản xuất nơng nghiệp quy mơ lớn để có nguồn lực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi sản xuất thích ứng với BĐKH; Bốn là, xây dựng loại hình tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp; Năm là, quản lý cấp huyện thực tốt chủ trương sách hỗ trợ thơng tin, thực tốt sách tăng cường liên kết phát triển chuỗi giá trị nông sản, phát triển nơng nghiệp hàng hóa; Sáu là, quản lý cấp huyện thực tốt chương trình đào tạo tăng cường đào tạo nâng cao trình độ lao động nông nghiệp; Bảy là, quản lý cấp huyện phối hợp tốt với cấp nâng cao vai trò nhà nước việc hỗ trợ PTNN CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng 3.2.1 Điều kiện tự nhiên Quản lý PTNN cần vào điều kiện đất đai, mơi trường đất, khí hậu, thủy văn, môi trường nước để định hướng, hỗ trợ kiểm tra, điều chỉnh trình quản lý cho phù hợp 3.2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Quản lý PTNN cần vào điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, viễn thông; điều kiện cấu ngành kinh tế cấu dân số lao động có để đưa giải pháp quản lý nhằm thúc đẩy PTNN 3.2.3.Các sách phát triển nơng nghiệp vùng ven biển ĐBSH Chính sách PTNN cơng cụ, sở để quản lý nhà nước cấp huyện tiến triển khai hoạt động quản lý địa phương 3.2 Thực trạng quản lý phát triển ngành nông nghiệp vùng ven biển đồng sơng Hồng 3.2.1 Thực trạng q trình quản lý PTNN vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu 3.2.1.1 Khả định hướng PTNN ứng phó với BĐKH 12 Kết lấy ý kiến khả định hướng PTNN ứng phó với BĐKH quyền cấp huyện từ cán quản lý đưa lại kết sau Đa số ý kiến cho quy hoạch, kế hoạch PTNN quyền cấp huyện lấy sở quy hoạch, kế hoạch cấp (100%), lấy điều kiện thực tiễn khí hậu thổ nhưỡng (78%) Đa số ý kiến cho chất lượng kế hoạch, quy hoạch tốt thể tiêu chí: quy hoạch kế hoạch có khả định hướng cho PTNN ứng phó với BĐKH (90%), khả trở thành tiếng nói chung cho PTNN địa phương (62%) Ít ý kiến lựa chọn quyền địa phương chủ động huy động nguồn lực (6%), khả chủ động phương pháp tổ chức thực kế quy hoạch kế hoạch (28%) Kết lấy ý kiến từ 100 đối tượng quản lý, đa số người dân lựa chọn ngành nghề, đối tượng sản xuất dựa truyền thống gia đình (78%); số lựa chọn dựa định hướng quyền địa phương (5%) 3.2.1.2 Hồn thiện tổ chức máy quản lý hệ thống chủ thể sản xuất kinh doanh nơng nghiệp Về phía chủ thể quản lý, số ý kiến cho số lượng đội ngũ cán thiếu để thực nhiệm vụ quản lý (44%), trình độ quản lý tương đương với nhiệm vụ (56%), phân công phối hợp phận tốt (44%) Về phía đối tượng quản lý, số hiểu chủ trương, sách PTNN (34%), khả chủ động triển khai sách (34%), khả chủ động, sáng tạo đề xuất ý tưởng cho chủ trương, sách PTNN (28%), khả phối hợp chủ thể quản lý đối tượng quản lý (34%) 3.2.1.3 Thực chủ trương hỗ trợ PTNN ứng phó với BĐKH Về hỗ trợ thực quy hoạch PTNN ứng phó với BĐKH, đa số ý kiến chủ thể quản lý (90%) có đối tượng quản lý (15%) cho việc hỗ trợ đóng vai trò quan trọng 47% đối tượng quản lý hài lòng, 53% khơng có ý kiến hỗ trợ quản lý cấp huyện với PTNN điều kiện BĐKH Về hỗ trợ thực kế hoạch mùa vụ ứng PTNN, Tất cán quản lý (100%) đa số (78%) đối tượng quản lý cho việc hỗ trợ đóng vai trò quan trọng Đa số đối tượng quản lý hài lòng hỗ trợ 13 quản lý nhà nước cấp huyện vấn đề (78%) Về hỗ trợ tập trung đất đai, đa số ý kiến chủ thể quản lý (87%) đối tượng quản lý (66%) lựa chọn việc hỗ trợ đóng vai trò quan trọng Đa số đối tượng quản (77%) hài lòng với hỗ trợ tập trung đất đai tron chương trình dồn điền đổi Đa số cán quản lý (90%) số đối tượng quản lý (33%) đánh giá cao tầm quan trọng hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ quy trình sản xuất đại nơng nghiệp Đa số (69%) đối tượng quản lý phân vân hỗ trợ Kết khảo sát ý kiến vai trò quản lý nhà nước cấp huyện với PTNN cho thấy, có 53% cán quản lý 42% người dân cho hỗ trợ quản lý nhà nước đóng vai trò quan trọng, tương ứng 34% 28% khơng có ý kiến, 12% 30% có ý kiến hỗ trợ khơng quan trọng Kết khảo sát tầm quan trọng hỗ trợ phát triển liên kết nông nghiệp cho thấy, có 46% cán quản lý 41% người dân cho biết hỗ trợ đóng vai trò quan trọng; tương ứng có 31% 47% khơng có ý kiến; 22% 12% cho không quan trọng Về hài lòng người dân hỗ trợ phát triển liên kết, thống kê kết khảo sát cho thấy 36% hài lòng, 60% khơng có ý kiến, 4% khơng hài lòng Đa số ý kiến mong muốn có hỗ trợ quản lý nhà nước, cụ thể sau: 92% ý kiến mong muốn dự báo rõ xu hướng biến đối thời tiết, giúp sản xuất đạt hiệu cao 95% ý kiến mong muốn hỗ hợ định hướng chuyển đổi trồng, vật nuôi cho phù hợp 56% ý kiến cho hỗ trợ tập trung mở rộng diện tích đất sản xuất cần thiết 87% ý kiến cần thiết có hỗ trợ ứng dụng công nghệ sản xuất đại 56% ý kiến mong muốn hỗ trợ định hướng cho phát triển sản xuất nơng nghiệp theo mơ hình doanh nghiệp, trang trại 67% mong muốn hỗ trợ phát triển liên kết với sở nghiên cứu giống cây/con phù hợp 95% mong muốn hỗ trợ xúc tiến mở rộng thị trường cho nông sản 87% mong muốn hỗ trợ quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản 3.2.1.4 Thực kiểm tra điều chỉnh q trình phát triển nơng nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu 14 Về sở tiến hành kiểm tra,đa số ý kiến cho việc kiểm tra q trình PTNN ứng phó với BĐKH thực dựa kế hoạch (90%); thực theo đề nghị (100%); Theo diễn biến bất thường khí hậu, thời tiết (100%) Đây kết cho thấy việc kiểm tra thực kịp thời nhằm phát hiện, hỗ trợ để ứng phó với BĐKH PTNN.Về mục đích kiểm tra, đa số ý kiến đơng ý với mục đích kiểm tra: phát sai phạm (87%); Kiểm tra để đôn đốc, nhắc nhở thực mục tiêu (100%); định hướng PTNN thích ứng với BĐKH (100%); Phát khó khăn, hỗ trợ phát triển (56%) Về nội dung kiểm tra, đa số ý kiến lựa chọn nội dung kiểm tra thực quy hoạch (87%); Phát nhiều vi phạm quy thuốc bảo vệ thực vật vật tư nơng nghiệp (97%); kiểm tra vệ sinh an tồn thực phẩm (87%).Về phát sai phạm chủ yếu, vi phạm quy hoạch(21%); Vi phạm quy thuốc bảo vệ thực vật vật tư nông nghiệp (97%); vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm (46%).Biện pháp thực để điều chỉnh trình phát triển: Hành chủ yếu có 100% ý kiến đồng ý Kết khảo sát cho thấy chức kiểm tra quản lý nhà nước PTNN ứng phó với BĐKH vùng ven biển ĐBSH thực tốt, số sai phạm ít, khơng có tính chất nghiêm trọng Tuy nhiên, kết khảo sát cho thấy, số ý kiến cho kiểm tra để phát hỗ trợ khó khăn (56%) tỷ lệ thấp, mục đích quan trọng kiểm tra 3.2.2 Kết quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu 3.2.2.1 Thực trạng nhận thức PTNN điều kiện BĐKH chủ thể quản lý đối tượng quản lý vùng ven biển đồng sông Hồng Hầu hết chủ thể sản xuất nông nghiệp nhận thức PTNN theo nghĩa hẹp, cho PTNN chủ yếu tập trung vào việc tăng sản lượng, chiếm 65% ý kiến Số người hiểu đầy đủ PTNN theo nghĩa rộng khiêm tốn chiếm 19% Thực trạng cho thấy, hiểu biết nông nghiệp hàng hóa, nơng nghiệp đại chủ thể sản xuất nơng nghiệp vùng ven biển ĐBSH hạn chế Để chủ chương PTNN theo hướng 15 đại, sản xuất hàng hóa, vươn thị trường lớn cần tập trung nâng cao nhận thức chủ thể vấn đề Nhận thức biểu BĐKH, đa số đối tượng quản lý (78%) lựa chọn nắng nóng; 68% lựa chọn rét đậm; 23% lựa chọn xâm nhập mặn, triều cường 3.2.2.2 Thực trạng tăng trưởng nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng Tăng trưởng dương, cao mức tăng trưởng nước nông nghiệp Năm 2010 4,06 đến năm 2017 3,77% Biểu đồ 3.1: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH (Nguồn: Tổng hợp báo cáo Kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2010 – 2017 3.2.2.3 Thực trạng chuyển dịch cấu nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH Các biểu 3.9 3.10 khái quát cấu nội ngành nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH huyện nghiên cứu cho thấy tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt giảm từ 58,72% năm 2010 xuống 49.8% năm 2017 Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng từ 38,37% năm 2010 lên 42,08% năm 2017 dịch vụ nông nghiệp tăng từ 2,91% năm 2010 lên 8,12% năm 2017 16 Biểu đồ 3.9: Cơ cấu nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH năm 2010 Biểu đồ 3.10: Cơ cấu nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH năm 2017 3.2.2.4 Thực trạng phát triển xã hội bảo vệ mơi trường vùng ven biển ĐBSH Thu nhập bình quân đầu người cư dân vùng ven biển ĐBSH giai đoạn 2010 2017 có xu hướng tăng liên tục Biểu đồ 3.11: Thu nhập bình quân đầu người vùng ven biển ĐBSH giai đoạn 2010 -2017 theo giá hành Nguồn: Tổng hợp niên giám thống kê; Báo cáo kinh tế xã hội năm huyện vùng ven biển ĐBSH Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8.3% năm 2010 xuống 2,6% năm 2017, thấp tỷ lệ nông thôn 10,8%, nước 7,9% năm 2017 Có khoảng 20% bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng, thuốc diệt cỏ sau sử dụng thu gom, chôn lấp Còn 80% vứt đồng ruộng, bỏ xuống sông hồ, ven biển sau sử dụng Số 20% chôn lấp cách sơ sài, dư lượng chất độc dễ dàng phát tán vào môi trường 95% bao bì đựng phân bón, giống 17 người dân quay vòng sử dụng để đựng nơng sản sau thu hoạch lại nguy nhiễm độc cho nông sản, làm giảm giá trị nông sản Khoảng 90% rơm rạ, thân cây, rễ lại sau thu hoạch xử lý phương pháp đốt gây khói bụi, nhiễm khơng khí nghiêm trọng Diện tích rừng trồng có xu hướng giảm xuống giai đoạn 2010 đến 2017 3.3 Đánh giá quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng 3.3.1 Kết đạt 3.3.1.1 Về trình quản lý phát triển nông nghiệp điều kiện BĐKH Quản lý PTNN đóng vai trò định hướng cho PTNN điều kiện BĐKH Tổ chức máy quản lý PTNN tương đối hoàn thiện, chế hoạt động tốt để thực mục tiêu quản lý Cơ quản lý PTNN hỗ trợ tích cực cho đối tượng quản lý PTNN điều kiện BĐKH Công tác kiểm tra tiến hành thường xuyên, liên tục, có hiệu nhằm hỗ trợ PTNN 3.3.1.2 Kết q trình quản lý phát triển nơng nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu Tăng trưởng kinh tế đặn đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế nói chung địa phương Tỷ trọng nông nghiệp GDP giảm, cấu nội ngành nơng nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực Mở rộng thị trường tiêu thụ xuất nông sản Thu nhập bình qn đầu người có xu hướng tăng mức thu nhập cao mức trung bình nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm thấp mức trung bình nước 3.3.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 3.3.2.1 Về trình quản lý phát triển nông nghiệp điều kiện BĐKH Chủ thể quản lý chưa chủ động xây dựng tổ chức thực PTNN Khả định hướng PTNN chưa rõ nét Đội ngũ cán quản lý thiếu số lượng (so với nhiệm vụ), đối tượng quản lý lực tiếp nhận thực thi sách chưa tốt Hỗ trợ PTNN điều kiện BĐKH số hạn chế chuyển đổi sản xuất kinh doanh, nắm bắt bất thường BĐKH, khó 18 khăn tập trung đất đai, hạn chế hỗ trợ ứng dụng công nghệ, mở thị trường cho nông sản công nghệ cao, hỗ trợ phát triển loại hình kinh tế nơng nghiệp Hoạt động kiểm tra tập trung phát sai phạm, chưa rõ mục đích định hướng, hỗ trợ cho PTNN 3.3.2.2 Về kết quản lý phát triển nông nghiệp điều kiện BĐKH Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp giảm nhẹ qua năm, khơng tương thích với tăng dân số Tăng trưởng diễn chủ yếu theo chiều rộng Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm Thu nhập bình quân đầu người chưa cao Rác thải từ sản xuất nông nghiệp chưa thu gom, xử lý theo quy trình an tồn Diện tích rừng trồng chưa nhiều, số lượng rừng trồng tồn tại, phát triển không lớn 3.3.2.3 Những nguyên nhân hạn chế BĐKH diễn nhanh mạnh, đội ngũ cán quản lý không cập nhật kiến thức thường xuyên, thiếu tính chủ động sáng tạo triển khai sách, thiếu động lực quản lý lãnh đạo Kế hoạch chủ, trương sách bị áp đặt, cứng nhắc, chậm linh hoạt điều chỉnh CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 4.1 Dự báo bối cảnh, hội thách thức với quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng 4.1.1 Bối cảnh yêu cầu với quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển 4.1.1.1 Bối cảnh quốc tế Tồn cầu hóa kinh tế; Sự gia tăng nhu cầu khủng hoảng lương thực giới; Sự phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật, đặc biệt đời cách mạng công nghiệp 4.0 bối cảnh vừa tạo hội, vừa tạo thách thức cho PTNN điều kiện BĐKH Việt Nam nói chung vùng ven biển ĐBSH nói riêng 4.1.1.2 Bối cảnh nước 19 Nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực giới Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu xây dựng Nông nghiệp Việt Nam đạt thành tựu định sau 30 năm đổi 4.1.2 Dự báo tác động biến đổi khí hậu đến phát triển nông nghiệp yêu cầu với quản lý PTNN Nhiệt độ khu vực ven biển đồng sông Hồng tiếp tục tăng thời gian tới Lượng mưa khu vực ven biển đồng sơng Hồng có xu hướng tăng kỷ XXI Gió mùa số tượng khí hậu cực đoan có diễn biến phức tạp vùng ven biển đồng sông Hồng mực nước biển khu vực ven biển đồng sông Hồng có xu hướng gia tăng nguy ngập nước 4.1.3 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức với quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng Bối cảnh giới nước, đặc biệt bối cảnh biến đổi khí hậu vừa tạo hội, vừa tạo thách thức với PTNN quản lý PTNN vùng ven biển ĐBSH Mơ hình phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức điểm mạnh điểm yếu, hội thách thức sở cho việc hoạch định tổ chức thực sách PTNN vùng ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH 4.2 Quan điểm, mục tiêu quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sơng Hồng điều kiện biến đổi khí hậu 4.2.1 Quan điểm phát triển nông nghiệp vào vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện biến đổi khí hậu Một là, tơn trọng quy luật khách quan, phát triển kinh tế hàng hóa; Hai là, tơn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế Ba là, ứng dụng khoa học công nghệ đường để nâng cao suất, chất lượng, giá trị nông sản, hiệu kinh tế điều kiện BĐKH Bốn là, BĐKH vừa thách thức vừa hội phát triển nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH, thách thức hội chuyển hóa lẫn 20 4.2.2 Quan điểm quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện BĐKH Một là, tơn trọng quy luật khách quan có tác động quản lý: quy luật kinh tế, quy luật tổ chức, quy luật tâm lý quy luật tự nhiên, khí hậu thời tiết Hai là, đảm bảo nguyên tắc quản lý nhà nước kinh tế Quản lý PTNN vùng ven biển ĐBSH tôn trọng số nguyên tắc sau: thống lãnh đạo trị kinh tế; tập trung dân chủ; kết hợp hài hòa loại lợi ích; tiết kiệm, hiệu 4.2.3 Mục tiêu quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện biến đổi khí hậu 4.2.2.1 Mục tiêu chung Đến năm 2030 đưa nông nghiệp khu vực ven biển phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ mơi trường, phát triển rừng phòng hộ ven biển 4.2.2.2 Mục tiêu cụ thể Nâng cao hiểu biết đội ngũ quản lý cấp huyện người dân PTNN điều kiện BĐKH Nâng cao hiệu cơng tác đánh giá tình BĐKH, lấy làm sở để hoạch định sách Nâng cao trình độ kỹ thích ứng với BĐKH cho cán quản lý người dân PTNN Tăng trưởng kinh tế nông nghiệp đạt đến 5% năm Tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống 10% năm 2030 Thu nhập bình quân đầu người mức sống nhân dân vùng đạt mức 4.3 Các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sơng Hồng điều kiện biến đổi khí hậu 4.3.1 Nhóm giải pháp cán quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng Trên sở hạn chế bối cảnh đòi hỏi, để thúc đẩy PTNN cần nâng cao trình độ cán quản lý số giải pháp: Một là, tạo chế chương trình, thời gian, kinh phí cho cán quản lý cấp huyện học tập nâng cao trình độ Hai là, vận dụng linh hoạt hình thức thu nhập để nâng cao thu nhập thu hút giữ chân cán quản lý giỏi đóng góp cho PTNN vùng Ba là, tạo chế chủ động phân 21 cơng giao nhiệm vụ, kích thích tính sáng tạo cán để hoàn thành nhiệm vụ Bốn là, tạo môi trường tốt cho cán học hỏi, làm việc, cống hiến cho PTNN địa phương ứng phó với BĐKH Năm là, đưa cán thực tế mơ hình quản lý PTNN ứng phó với BĐKH thành cơng ngồi nước Sáu là, nâng cao nhận thức chủ thể quản lý quy hoạch vùng sinh thái, kế hoạch thời vụ, giúp họ có thơng tin tư vấn xác để cấp làm sở hoạch định sách Bảy là, tạo hành lang pháp lý tốt cho việc tách quyền sở hữu quyền sử dụng đất, để quản lý cấp huyện có sở thực q trình tập trung ruộng đất thuận lợi; Tám là, quản lý cấp huyện tăng cường hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng khoa học cơng nghệ PTNN; Chín là, quản lý cấp huyện hỗ trợ người dân chuyển đổi sản xuất từ nhỏ bé, manh mún sang mơ hình mới, đại 4.3.2 Nhóm giải pháp chủ thể sản xuất nơng nghiệp ven biển ĐBSH Nhóm đối tượng quản lý chủ thể sản xuất, kinh doanh nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH, với thực trạng phân tích nhiều hạn chế, để nâng cao hiệu quản lý PTNN vùng ven biển điều kiện BĐKH cần có số giải pháp sau: Một là, tổ chức lớp học nâng cao hiểu biết cho người dân PTNN theo nghĩa rộng, BĐKH Hai là, tổ chức cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, gần gũi với người dân chủ trương, sách PTNN Ba là, hỗ trợ người dân tiếp cận, vận dụng sách vào hoạt động sản xuất kinh doanh họ; Năm là, giúp người dân chủ động gửi ý kiến phản hồi việc thực chủ trương sách để có hỗ trợ, điều chỉnh hiệu Sáu là, tăng cường truyền thông sách để người dân thấm nhuần sách 4.3.3 Kiến nghị với quản lý nhà nước PTNN cấp trung ương Về quy hoạch tổng thể phát PTNN vùng ven biển ĐBSH thích ứng với BĐKH Đổi mới, kiện tồn chế, sách tập trung nguồn lực, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, mở rộng thị trường cho PTNN vùng ven biển ĐBSH 22 Đa dạng hóa hình thức tổ chức kinh tế phát PTNN vùng ven biển ĐBSH Xây dựng chế điều phối nhằm phát huy tối đa lợi so sánh vốn có phát sinh trình BĐKH vùng ĐBSH Huy động tham gia bên liên quan PTNN vùng ven biển ĐBSH ứng phó với BĐKH 23 KẾT LUẬN Mục đích luận án làm rõ thực trạng đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý PTNN vùng ven biển ĐBSH Trên sở hệ thống hóa, xây dựng sở lý luận, luận án rõ nghiên cứu quản lý PTNN vùng ven biển điều kiện BĐKH thực theo giai đoạn tác động quản lý nhà nước kinh tế với PTNN cấp huyện Nghiên cứu đánh giá quản lý PTNN vùng ven biển góc độ trình quản lý kết quản lý với tiêu chí tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp nông thôn Dựa khung lý thuyết xây dựng được, luận án tập hợp số liệu, điều tra khảo sát, thu thập thơng tin Phân tích, tổng hợp thơng tin để rút thành tựu, hạn chế quản lý PTNN vùng ven biển ĐBSH Tìm nguyên nhân hạn chế thiếu sót làm sở cho việc xây dựng giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý PTNN điều kiện BĐKH Kết nghiên cứu ra: (i) BĐKH tác động mạnh mẽ đến PTNN nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH việc tạo thay đổi khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng ven biển ĐBSH Từ đó, quản lý PTNN cần thay đổi định hướng phát triển quy hoạch, xây dựng máy tổ chức, thực hỗ trợ, kiểm tra, điều chỉnh PTNN theo hướng phát huy tối đa lợi so sánh BĐKH đưa lại Hạn chế, giảm thiểu tác động tiêu cực từ BĐKH với PTNN (ii) Thực trạng trình quản lý PTNN vùng ven biển ĐBSH, chủ thể quản lý thực tốt quản lý Tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ mơi trường sinh thái có thành cơng định Tuy nhiên, hạn chế tồn suốt trình kết PTNN Quy hoạch, kế hoạch phát triển quản lý PTNN cấp huyện thụ động, phụ thuộc vào cấp trên, dẫn đến tính linh hoạt điều chỉnh chưa cao để thích ứng với BĐKH Đội ngũ cán quản lý mỏng số lượng, thiếu kiến thức khoa học quản lý PTNN Đối tượng quản lý hầu hết trình độ thấp, hiểu biết PTNN đại chưa đầy đủ, chưa nhận thức rõ tầm quan trọng cần thiết phải phối hơp chặt chẽ với chủ 24 thể quản lý PTNN Một số hỗ trợ PTNN chưa thể rõ nét vai trò q trình PTNN hỗ trợ phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển liên kết Chức kiểm tra, điều chỉnh thiên phát xử lý sai phạm nhiều định hướng, hỗ trợ hoàn thành mục tiêu PTNN điều kiện BĐKH (iii) Quản lý PTNN khu vực ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH đứng trước thuận lợi chủ trương sách, hội thị trường, hội nắm bắt vận dụng thành tựu khoa học công nghệ đại, hội huy động vốn nguồn lực cho phát triển, hội lợi so sánh BĐKH đưa lại Những thuận lợi tạo thời cho PTNN vùng ven chuyển đổi sản xuất, phát triển nhanh, thực mục tiêu đề Bên cạnh đó, quản lý PTNN vùng ven biển ĐBSH đứng trước khó khăn khó khăn thách thức cạnh tranh, lực tiếp cận mở rộng thị trường, chế sách cho chuyển đổi sản xuất, tập trung ruộng đất, vốn cho PTNN, diễn biến bất thường khí hậu, lực lượng quản lý mỏng số lượng, thiếu tính chủ động q trình quản lý (iv) Để phát huy thuận lợi khắc phục, vượt qua khó khăn, thách thức quản lý nhà nước kinh tế PTNN vùng ven biển ĐBSH điều kiện BĐKH cần tuân thủ quy luật, nguyên tắc, bám sát mục tiêu thực đồng giải pháp kiến nghị chủ thể quản lý, đối tượng quản lý cấp huyện cấp 25 ... triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu Chương Thực trạng phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng sông Hồng điều kiện biến đổi khí hậu Chương Quan điểm, mục tiêu giải pháp phát. .. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến quản lý phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng. .. THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG VEN BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước với phát triển nông nghiệp vùng ven biển điều kiện biến đổi khí hậu 2.1.1 Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt, Phát triển nông nghiệp vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu tt

Từ khóa liên quan