Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

80 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 05:25

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CHÂU MINH NINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CHÂU MINH NINH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Chính sách cơng Mã số : 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả CHÂU MINH NINH MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 10 1.1 Khái quát sách giải khiếu nại, tố cáo 10 1.2 Những vấn đề lý luận thực sách giải khiếu nại tố cáo 18 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 25 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến thực sách giải khiếu nại, tố cáo huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 25 2.2 Thực trạng thực sách giải khiếu nại, tố cáo huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 28 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 53 3.1 Quan điểm thực sách khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 53 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả thực sách khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 58 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ MTTQ Mặt trận tổ quốc UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ 2.1 2.2 Kết quả lấy ý kiến thực trạng giải khiếu nại tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My Kết quả lấy ý kiến thực nhiệm vụ giải khiếu nại, tố cáo chủ thể địa bàn huyện Bắc Trà My Trang 30 34 Kết quả lấy ý kiến thực nội dung (nhiệm vụ) 2.3 sách giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện 36 Bắc Trà My Kết quả lấy ý kiến thực biện pháp thực 2.4 sách giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện 41 Bắc Trà My Kết quả lấy ý kiến thực công tác xây dựng kế hoạch, 2.5 chương trình triển khai thực sách giải khiếu 42 nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My Kết quả lấy ý kiến thực công tác phổ biến, tuyên 2.6 truyền sách giải khiếu nại, tố cáo địa bàn 44 huyện Bắc Trà My Kết quả lấy ý kiến thực công tác phân công, phối 2.7 hợp thực sách giải khiếu nại, tố cáo địa 47 bàn huyện Bắc Trà My Kết quả lấy ý kiến thực công tác đôn đốc, theo dõi, 2.8 kiểm tra việc thực sách giải khiếu nại, tố 49 cáo địa bàn huyện Bắc Trà My Kết quả lấy ý kiến thực công tác đánh giá, tổng kết việc 2.9 thực sách giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực tốt công tác giải khiếu nại, tố cáo nhân dân củng cố tăng cường niềm tin nhân dân vào đường lối Đảng sách, pháp luật nhà nước đề ra, thể mối quan hệ mật thiết nhân dân với Đảng Nhà nước Nhận thức điều đó, Đảng đề chủ trương, đường lối sở Nhà nước hoạch định ban hành sách, có sách giải khiếu nại, tố cáo, sách cụ thể hóa các điều Hiến pháp pháp luậtnhằm giải khiếu nại, tố cáo nhanh, pháp luật, bảo vệ khôi phục kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp cho nhân dân, đồng thời xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, tạo niềm tin nhân dân vào đường lên XHCN mà Đảng Nhà nước ta lựa chọn Trong thời gian qua, địa bàn huyện Bắc Trà My các quan, tổ chức có thẩm quyền tích cực tổ chức sách thực giải khiếu nại, tố cáo theo các văn bản pháp luật mà Nhà nước ta ban hành như: Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, luật sửa đổi bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005, Luật khiếu nại 2011, Luật tố cáo 2011 năm 2018 các văn bản hướng dẫn thi hành Bởi vậy, việc thực sách giải khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả tích cực trước Theo báo cáo UBND huyện Bắc Trà My năm qua, địa bàn huyện tiếp nhận 1.330 đơn (kiến nghị, phản ánh, khiếu nại); có 447 đơn khiếu nại, qua phân loại, xử lý có 146 vụ việc thuộc thẩm quyền giải UBND huyện Qua kết quả giải khiếu nại thu hồi cho nhà nước số tiền 41 triệu đồng 2.950 m2 đất, trả lại quyền lợi cho công dân với tổng số tiền 369 triệu đồng 10.518 m2 đất.Đối với việc thực Luật Tố cáo, năm qua các quan chức địa bàn huyện tiếp nhận 16 đơn tố cáo, qua phân loại, xử lý có 11 vụ việc thuộc thẩm quyền giải Qua kết quả giải tố cáo thu hồi cho nhà nước số tiền 52 triệu đồng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân, trả lại quyền lợi cho công dân với tổng số tiền 16 triệu đồng 121 m2 đất; Kiến nghị xử lý hành cá nhân có liên quan Chuyển quan điều tra 01 vụ/01 đối tượng Trong năm gần đây, với q trình tồn cầu hóa, phát triển chung tỉnh Quảng Nam quá trình cơng nghiệp hóa, thị hóa địa bàn huyện Bắc Trà My, đường giao thông xây dựng, dự án xây dựng nông thôn mới, việc phát triển công nghiệp xây dựng sở hạ tầng địa bàn huyện Tuy nhiên, giải khiếu nại, tố cáo vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội hoạt động quản lý nhà nước nên việc thực sách giải khiếu nại, tố cáo số hạn chế: Công tác tuyên truyền giải khiếu nại, tố cáo, đặc biệt khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai thời gian qua có quan tâm chưa sâu rộng đến người dân, việc am hiểu pháp luật nhân dân hạn chế; Tổ chức chế giải khiếu kiện thiếu ổn định bất cập so với yêu cầu thực tế; Có nơi chưa làm tốt việc tiếp dân, nhận đơn, chưa hướng dẫn, giải thích cụ thể theo pháp luật việc nộp đơn đến quan có thẩm quyền giải để tình trạng người dân khiếu kiện vượt cấp; Một phận cán bộ, cơng chức đơi lúc, đơi nơi chưa gương mẫu, thiếu nhiệt tình, hướng dẫn, giải thích cho cơng dân không rõ ràng thiếu hiểu biết thiếu ý thức chấp hành pháp luật phận nhân dân; Còn có số qui định chồng chéo Luật Khiếu nại, tố cáo Luật chuyên ngành khác Luật Đất đai, pháp lệnh xử lý vụ án hành ảnh hưởng việc thực sách giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam Trước tình hình đặt yêu cầu nghiên cứu thực trạng thực sách giải khiếu nại, tố cáo, xác định hạn chế, nguyên nhân hạn chế để đưa các giải pháp nâng cao hiệu quả thực sách giải khiếu nại, tố cáo cần thiết góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế xã hội Bản thân học viên người trực tiếp tham gia công tác quan Thanh tra huyện Bắc Trà My, tác giả chọn đề tài: “Thực sách giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam” làm luận văn cao học Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến thực sách giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực hành thời gian qua thu hút quan tâm nghiêncứu tác giả Bởi vậy, với đề tài thuộc vấn đề có nhiều sách chuyên khảo, đề tài khoa học, viết công bố, tiêu biểu tác giả như: Tác giả Bùi Thị Cúc (2018), Thực trạng thực sách giải khiếu nại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Chính sách công, Học viên Khoa học xã hội Luận văn làm rõ lý luận sách giải khiếu nại, so sánh làm rõ khác khiếu nại tố cáo Trên sở đó, luận văn đánh giá thực trạng thực sách giải khiếu nại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, rút thành công, hạn chế thực sách này, xác định rõ nguyên nhân hạn chế đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình khiếu nại, giải khiếu nại huyện thời gian qua thời gian tới [2] Tác giả Lê Đình Cung (2019), Thực sách giải khiếu nại, tố cáo Ban Tiếp công dân, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Chính sách cơng, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam Tác giả luận văn nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn sách giải khiếu nại, tố cáo; đánh giá thực trạng thực sách giải khiếu nại, tố cáo Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam Trên sở đó, đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện sách khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân giải pháp nâng cao chất lượng thực sách giải khiếu nại, tố cáo Ban Tiếp cơng dân tỉnh Quảng Nam, góp phần đảm bảo quyền công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn trật tự xã hội địa bàn tỉnh Quảng Nam [3] Tác giả Nguyễn Thị Hồng Thơm (2010), “Hiệu hoạt động giải khiếu nại, tố cáo quan hành nhà nước Ninh Bình nay”, phân tích vấn đề lý luận khiếu nại, tố cáo pháp luật khiếu nại, tố cáo, yêu cầu đặt việc nâng cao hiệu quả hoạt động giải khiếu nại, tố cáo Đánh giá thực trạng pháp luật khiếu nại, tố cáo hoạt động giải khiếu nại, tố cáo các quan hành nhà nước tỉnh Ninh Bình; đưa kiến nghị cụ thể hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động giải khiếu nại tố cáo [27] Thanh tra Chính phủ (2012), “Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo đất đai”, nội dung củachuyên đề gồm phần: Trong phần tập trung đánh giá, phân tích nội dung Pháp luật giải khiếu nại, tố cáo đất đai trình tự, thủ tục giải khiếu nại, tố cáo đất đai; Những ưu điểm, nhược điểm, hạn chế quy định pháp luật hành giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai; Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai [29] Tác giả Vũ Duy Duẩn (2014), “Giải khiếu nại, tố cáo - phương thức bảo đảm pháp chế kỷ luật quản lý hành nhà nước Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ Quản lý Hành cơng, Học viện Hành lần đầu khiếu nại thời hạn quy định mà khiếu nại không giải Luật khiếu nại từ Điều 17 đến Điều 25 quy định rõ thẩm quyền giải khiếu nại Chủ tịch UBND nhân dân cấp, Thủ trưởng quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng quan thuộc Sở cấp tương đương, Giám đốc Sở cấp tương đương, Thủ trưởng quan thuộc Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Chánh Thanh tra cấp, Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng phủ Tuy nhiên lại khơng có điều luật quy định thẩm quyền giải quan hành nhà nước UBND các cấp; quan thuộc sở tương đương; sở tương đương; quan thuộc bộ, thuộc quan ngang bộ, thuộc quan thuộc Chính phủ; quan ngang bộ, quan trực thuộc phủ Như vậy, cơng dân khiếu nại định hành quan nhà nước cơng dân phải khiếu nại đến đâu người giải (nếu người khiếu nại khơng khởi kiện vụ án hành Tồ án) Ví dụ: cơng dân khiếu nại Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định thu hồi đất UBND cấp huyện công dân khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp huyện hay UBND cấp huyện Chủ tịch UBND cấp huyện hay UBND cấp huyện giải Theo quy định Luật khiếu nại Chủ tịch UBND cấp huyện khơng có thẩm quyền giải vụ việc vào Điều 18 Luật khiếu nại Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền Như để tránh lúng túng cho các đối tượng có thẩm quyền giải khiếu nại đồng thời để phù hợp với yêu cầu thực tế theo tơi việc bổ sung thêm thẩm quyền điều cần thiết Cần có quy định cụ thể trường hợp người giải khiếu nại lần đầu đồng thời người bị khiếu nại khơng tổ chức đối thoại Bởi lẽ: 60 Trong trường hợp người bị khiếu nại người có định hành hành vi hành theo quy định khoản Điều Luật khiếu nại bị khiếu nại đồng thời họ lại người có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu theo quy định các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Luật khiếu nại Khi thực nghĩa vụ đối thoại theo quy định Điểm a khoản 2, điều 13 nêu họ với tư cách người bị khiếu nại có nghĩa vụ: “Tham gia đối thoại uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại”; theo quy định điểm c khoản Điều 14 nêu họ với tư cách người giải khiếu nại có nghĩa vụ: “Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại quan, tổ chức, cá nhân có liên quan” Đây quy định mở, dễ bị lạm dụng áp dụng Cụ thể: Hiện không trường hợp người giải khiếu nại lần đầu định hành hành vi hành xem xét giải khiếu nại thường áp dụng điểm a khoản Điều 13 Luật khiếu nại để uỷ quyền cho cấp đối thoại không áp dụng điểm c khoản Điều 14 Luật khiếu nại để thực nghĩa vụ tổ chức đối thoại Vì vậy, người uỷ quyền đối thoại thường bị động lúng túng thực đối thoại theo quy định Điều 30 Luật khiếu nại thực thủ tục đối thoại hướng giải khiếu nại Do đó, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đối thoại Mặt khác, việc giải khiếu nại nói chung thực nghĩa vụ đối thoại nói riêng giải khiếu nại số nơi chưa quan tâm mức nên khơng trường hợp định giải khiếu nại lần đầu, lần hai bị kéo dài, không bảo đảm thời hạn luật định, khơng xác Thêm vào đó, vừa người chủ trì đối thoại, vừa bên đối thoại ý nghĩa đối thoại khó đảm bảo tính khách quan cơng minh Điều gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải khiếu nại, tố cáo Do đó, việc quy định cụ thể 61 trường hợp người giải khiếu nại lần đầu đồng thời người bị khiếu nại khơng tổ chức đối thoại cần thiết phù hợp với thực tiễn hoạt động giải khiếu nại, tố cáo Cần sửa đổi Điều 28 Luật khiếu nại theo hướng tăng thời hạn giải khiếu nại lần đầu không 45 ngày, kể từ ngày thụ lý, vụ việc phức tạp thời hạn giải kéo dài không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý Ở vùng sâu, vùng xa lại khó khăn thời hạn giải khiếu nại không 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; vụ việc phức tạp thời hạn giải kéo dài khơng quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.Đối với vụ việc vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thời hạn giải phải kéo dài hơn, cho phù hợp với thực tiễn giải đảm bảo tính khả thi cao 3.2.2 Giải pháp thực sách 3.2.2.1 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền phối hợp quan, tổ chức nhân dân hoạt động giải khiếu nại, tố cáo Đảng uỷ kịp thời tổ chức học tập, quán triệt thị, nghị Trung ương, Đảng ủy cấp khiếu nại, tố cáo, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp uỷ, quyền thực hoạt động giải khiếu nại, tố cáo; bên cạnh đó, các Đảng uỷ định kỳ sơ kết, tổng kết kịp thời thị, nghị Đảng, Nhà nước giải khiếu nại, tố cáo theo hướng dẫn cấp Trong thời gian tới, quyền huyện Bắc Trà My cần tiếp tục triển khai thực nội dung sau: - Tiếp tục thực có hiệu quả giải pháp Thông báo Kết luận số130-TB/TW ngày 10/01/2008 Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo 62 - Tập trung lãnh đạo, đạo giải bản vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng; thực tốt kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 Thanh tra Chính phủ tiếp tục kiểm tra, rà soát giải vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kế hoạch số 04 ngày 13/01/2014 UBND tỉnh Quảng Nam việc tổ chức thực kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 Thanh tra Chính phủ; phấn đấu đạt tỷ lệ giải 90% đơn thư tồn đọng, kéo dài; tổ chức thực nghiêm túc, kịp thời, triệt để định giải khiếu nại, định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật Do phần lớn vụ việc khiếu nại, tố cáo chủ yếu xảy các lĩnh vực liên quan đến đất đai, đền bù, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt nên cấp uỷ Đảng, quyền phải tập trung lãnh đạo công tác quy hoạch, đền bù giải toả, từ việc xây dựng sách, giá cả đền bù đến việc tuyên truyền vận động nhân dân, triển khai thực dự án, khu cơng nghiệp quy hoạch, dự án chưa có phương án tái định cư cho người dân chưa cho triển khai thực Làm tốt vấn đề làm giảm thiểu đáng kể tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đền bù giải toả, giải phóng mặt Mặt trận, các đồn thể tích cực tham gia làm tốt cơng tác hồ giải sở quyền giải khiếu nại, tố cáo bảo đảm lợi ích hợp pháp người dân - Tăng cường công tác tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng ngành, cấp công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo, việc thực định giải khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật UBND huyện thường xuyên cập nhật ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo địa bàn huyện phù hợp với các văn bản pháp luật hành phù hợp với tình hình thực tế huyện, nhằm tạo sở pháp lý quan trọng cho 63 các quan nhà nước việc giải khiếu nại, tố cáo 3.2.2.2 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo Thực tiễn nay, nhận thức pháp luật nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng nhân dân chưa cao; hiểu biết pháp luật khiếu nại, tố cáo cán bộ, cơng chức, người có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo nhiều hạn chế, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Do vậy, người khiếu nại, tố cáo không thực quyền nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo làm cho tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp; nhiều cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo thực nhiệm vụ không làm hết chức trách, nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp nhân dân Những nguyên nhân làm cho hoạt động giải khiếu nại, tố cáo tồn nhiều hạn chế, bất cập.Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng hoạt động có ý nghĩa quan trọng Bởi lẽ, hoạt động tạo chuyển biến bản nhận thức nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh Luật khiếu nại, Luật tố cáo cán bộ, công chức nhân; góp phần ngăn chặn hạn chế vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội; Giúp cho người dân hiểu thực quyền, nghĩa vụ thực việc khiếu nại, tố cáo trách nhiệm thi hành định giải khiếu nại, định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật; Nâng cao ý thức trách nhiệm, lực, trình độ, kỹ nghiệp vụ giải khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức… Nhận thức tầm quan trọng hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo việc nâng cao chất lượng hoạt 64 động giải khiếu nại, tố cáo, thời gian tới cần thực tốt biện pháp cụ thể sau: Thực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật khiếu nại 2011, Luật tố cáo 2018; Luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cán bộ, nhân dân…Thơng qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, tạp chí, đài truyền thanh, tổ chức lồng ghép buổi họp thôn, xã…để đảm bảo việc tiếp cận với quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo người dân tốt Mở rộng dịch vụ tư vấn pháp luật cho công dân với nhiều hình thức phong phú, sinh động có hiệu quả thiết thực để giúp công dân nắm vững thực tốt quyền khiếu nại, tố cáo 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải khiếu nại, tố cáo Từ thực tế cho thấy, đa phần cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo chưa đáp ứng yêu cầu cơng việc Bản thân họ phần lực trình độ hạn chế, phần thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, phần lớn khác chun mơn khơng phù hợp Trong cán bộ, công chức lại người định phần lớn tới hiệu quả công tác giải khiếu nại, tố cáo Hàng năm, cần tổ chức mở lớp tập huấn áp dụng các quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, kỹ cho cán làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tham gia giải khiếu nại, tố cáo đặc biệt cấp sở.Bên cạnh đó, mức lương cán bộ, cơng chức thấp so với mức sống trung bình xã hội Đặc biệt, cán bộ, công chức tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hưởng chế độ đãi ngộ nhà nước, mức đãi ngộ thấp 65 3.2.2.4 Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thực sách giải khiếu nại Trong quản lý nhà nước, tra khâu quan trọng thiếu thông qua tra chủ thể quản lý nắm tình hình thực hiệnchủ trương, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, định, văn bản quan cấp trên, đồng thời phát vi phạm, khuyết điểm đối tượng tra, việc làm tốt, người tốt để phổ biến để quan, đơn vị rút kinh nghiệm vi phạm, khuyết điểm Các cấp ủy đảng, quyền, sở, ban, ngành đoàn thể thành phố, trước hết người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, đạo thực công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp bị xử lý trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo trách nhiệm cả hệ thống trị tồn xã hội, trước hết cấp ủy, tổ chức đảng, quyền các quan chức các cấp 3.2.2.5 Thực tốt đối thoại người khiếu nại, tố cáo, người bị khiếu nại, tố cáo người giải khiếu nại, tố cáo Hoạt động giải khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo công khai, dân chủ, tăng cường đối thoại, thực đầy đủ các quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải khơng xem nhẹ khâu nào, phải coi trọng việc tổ chức đối thoại cấp xã, huyện giải khiếu nại lần đầu Qua thực tế công tác quan Thanh tra huyện nhận thấy, đối thoại trực tiếp việc làm hiệu quả Rất nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài tưởng chừng giải sau tổ chức đối thoại vấn đề dần làm sáng tỏ, người khiếu nại giải thích cặn 66 kẽ hiểu đòi hỏi vơ lý người bị khiếu nại thấy sai sót để khắc phục, sửa chữa Tuy nhiên, thực tế, có khiếu nại, tố cáo cơng dân, người có thẩm quyền giải thường thành lập đồn cơng tác đồn tra để tiến hành xác minh, làm rõ, kết luận kiến nghị biện pháp xử lý Một biện pháp tác nghiệp sử dụng trình thu thập phân tích, chứng để đến kết luận, kiến nghị phải tiến hành đối thoại Trong đối thoại, thành viên các đồn tra, kiểm tra, đồn cơng tác đồng thời có vai trò: người tổ chức, người chủ trì tổ chức đốithoại có bên đối thoại Kinh nghiệm cho thấy, người đứng đầu cả hệ thống trị vào cuộc, tham gia đối thoại khả thành công buổi đối thoại cao Và ngược lại người khơng có thẩm quyền giải mà trực tiếp đối thoại với cơng dân phần lớn đối thoại lòng vòng, né tránh, khơng định Do đó, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức có hiệu quả các đối thoại, đặc biệt tổ chức đối thoại người có thẩm quyền giải phải trực tiếp tham gia đối thoại, có vụ việc khiếu kiện, vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp sớm giải 67 Tiểu kết chương Chương Luận văn đề xuất số giải pháp cần phải thực để nâng cao hiệu quả thực sách giải khiếu nại, tố cáo: Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền phối hợp các quan, tổ chức nhân dân hoạt động giải khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải khiếu nại, tố cáo; Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thực sách giải khiếu nại; Thực tốt đối thoại người khiếu nại, tố cáo, người bị khiếu nại, tố cáo người giải khiếu nại, tố cáo 68 KẾT LUẬN Khiếu nại, tố cáo quyền nghĩa vụ bản công dân, Nhà nước ghi nhận khiếu nại, tố cáo quyền Hiến định, quyền để bảo vệ quyền Quyền khiếu nại, tố cáo phản ánh tính chất chế độ trị, phản ánh tính hồn thiện cơng cụ pháp lý việc bảo vệ quyền khác công dân đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm Để quyền bảo đảm thực thi thực tế, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đòi hỏi hiểu biết công dân khiếu nại, tố cáo phải đạt đến trình độ định Bên cạnh đó, trách nhiệm giải khiếu nại, tố cáo công dân từ phía cá nhân quan có thẩm quyền phải pháp luật, phải công khách quan, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng đáng nhân dân Vấn đề giải khiếu nại tố cáo cóý nghĩa thực tiến cao, vấn đề nhạy cảm quan hệ nhân dân với quyền, người làm chủ đất nước với người đại diện củamình Thực tốt công tác giải khiếu nại, tố cáo giúp Đảng nhà nước kiểm tra tính đắn các văn bản pháp luật, sách quản lý Nhà nước để điều chỉnh kịp thời, phù hợp công tác lãnh đạo đất nước, trình phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định lập trường trị “Nhà nước dân, dân, dân” Hoạt động giải khiếu nại, tố cáo nhiều địa phương nói chung địa bàn huyện Bắc Trà My nói riêng yêu cầu cấp thiết Điều không bắt nguồn từ hạn chế trình thực hoạt động giải khiếu nại, tố cáo mà đòi hỏi thực tế khách quan Với đề tài nghiên cứu “Thực sách giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam” 69 sở phân tích lý luận giải khiếu nại, tố cáo, các quy định các văn bản pháp luật có liên quan thực trạng hoạt động giải khiếu nại, tố cáo các quan hành nhà nướcởhuyện Bắc Trà My giai đoạn nay, luận văn đưa giải pháp cụ thể góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giải khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyềnvà lợi ích hợp pháp cơng dân Cũng qua việc xem xét kết quả đạt tồn tại, hạn chế hoạt động giải khiếu nại, tố cáo các quan hành nhà nước huyện Bắc Trà My nay, tác giả luận văn nhận thấy tình hình khiếu nại, tố cáo cơng dân diễn biến tương đối phức tạp nên cấp, ngành huyện cần làm tốt công tác giải khiếu nại, tố cáo cơng dân, xây dựng quyền cấp sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ, công chức thực công bộc nhân dân, củng cố giữ vững niềm tin nhân dân Đảng Nhà nước Mặc dù có cố gắng q trình viết luận văn em tránh khỏi hạn chế, kính mong thầy Hội đồng dẫn, bạn đồng nghiệp góp ý để luận văn tiếp tục hồn thiện có hiệu quả cao giá trị áp dụng vào hoạt động giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2014), Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo Bùi Thị Cúc (2018), Thực trạng thực sách giải khiếu nại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Chính sách cơng, Học viên Khoa học xã hội Lê Đình Cung (2019), Thực sách giải khiếu nại, tố cáo Ban Tiếp công dân, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Chính sách cơng, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Chiêm (2006), Các biện pháp đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo cơng dân, Tạp chí Thanh tra Chính phủ (2012), Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại Chính phủ (2014), Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiếp công dân Vũ Duy Duẩn (2014), “Giải khiếu nại, tố cáo - phương thức bảo đảm pháp chế kỷ luật quản lý hành nhà nước Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ Quản lý Hành cơng, Học viện Hành chính, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Ngọc Dũng (2006), Chỉ dẫn Chủ Tịch Hồ Chí Minh cơng tác giải khiếu nại, tố cáo, Tạp chí Thanh tra Hồng Ngọc Dũng (2015), “Giải khiếu nại hành cơng cải cách hành Việt Nam”, luận án tiến sĩ quản lý hành cơng, Học viện Hành quốc gia 10 Lê Duyên Hà (2017), “Thực pháp luật khiếu nại hành lĩnh vực đất đai địa bàn tỉnh Tây Nguyên, Việt Nam”, luận án tiến sĩ Lý luận lịch sử Nhà nước pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 11 Đỗ Phú Hải (2017), Tổng quan sách cơng, Nxb Chính trị quốc gia thật, năm 2017 12 Nguyễn Hữu Hoằng (2007), Một số vấn đề nảy sinh xung quanh quy định thẩm quyền giải khiếu nại, Tạp chí Thanh tra 13 Đặng Văn Luân (2016), “Giải khiếu nại, tố cáo từ thực tiễn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội”, luận văn thạc sĩ Học viện Khoa học xã hội 14 Lê Chi Mai (2007), “Chính sách q trình sách”, NXB Chính trị quốc gia 15 Lê Chi Mai (2008), “Chính sách cơng”, Tạp chí bảo hiểm xã hội, số năm 2008 16 Quốc hội (2010), Luật Thanh tra 17 Quốc hội (2011), Luật Khiếu nại, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Quảng Nam, năm 2012 18 Quốc hội (2011), Luật Tố cáo, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Quảng Nam, năm 2012 19 Quốc hội (2013), Luật Tiếp công dân 20 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 21 Quốc hội (2019), Luật Tố cáo năm 2018 22 Trần Văn Sơn (2007), Tăng cường lãnh đạo đảng công tác giải khiếu nại, tố cáo, Tạp chí Thanh tra 23 Thanh tra Chính phủ (2012), “Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai giải tranh chấp, khiếu nại tố cáo đất đai”, Chuyên đề khoa học 24 Thanh tra Chính phủ (2013), Thông tư số 07/2013/TT-TTố cáoP ngày31/10/2013 quy định quy trình giải khiếu nại hành 25 Thanh tra Chính phủ (2016), Thơng tư số 02/2016/TT-TTố cáoP ngày20/10/2016 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 07/2013/TT-TTố cáoP ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành 26 Phạm Quý Thọ, Nguyễn Xuân Nhật, Chính sách công (Sách chuyênkhảo), Nhà xuất bản thông tin truyền thông 27 Nguyễn Thị Hồng Thơm (2010), “Hiệu hoạt động giải khiếu nại, tố cáo quan hành nhà nước Ninh Bình nay”, Trường Đại học Nội vụ 28 Văn Tất Thu, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2016), Bài giảng tổ chức thực sách cơng 29 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 chấn chỉnh nâng cao hiệu công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2014), Quyết định số 80/2014/QĐUBND ngày 14/11/2014 ban hành quy định khiếu nại giải quyế khiếu nại thuộc tỉnh Quảng Nam 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2015), Quyết định số 02/2015/QĐUBND ngày 10/02/2015 ban hành quy định tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh địa bàn tỉnh Quảng Nam 32 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2013), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2013 33 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2014), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2014 34 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2015), Báo cáo công tác tra,giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2015 35 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2016), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2016, 36 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2017), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2017 37 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (2018), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện 2015-2018 38 Viện ngôn ngữ học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (1992), Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm từ điển ngôn ngữ 39 Võ Khánh Vinh (2012), Bài giảng Tổng quan mơn học Chính sách cơng, Viện Hàn lâm KHXHVN 40 Võ Khánh Vinh, Đỗ Phú Hải (2012), Những vấn đề sách cơng, Học viện Khoa học Xã hội ... giải khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 1.1 Khái quát sách giải khiếu nại, tố cáo 1.1.1... KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến thực sách giải khiếu nại, tố cáo huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam Huyện Bắc Trà. .. 2.2 Thực trạng thực sách giải khiếu nại, tố cáo huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 28 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan