Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh

124 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THÀNH BẮC QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ CƠNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THÀNH BẮC QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ CƠNG Chun ngành: Quản lí công Mã số: 60 34 04 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS VŨ TRỌNG HÁCH HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu theo danh mục tài liệu luận văn Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thành Bắc LỜI CẢM ƠN Kính thưa Phó giáo sư - Tiến sĩ Đinh Thị Minh Tuyết – Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn Kính thưa Thầy giáo, giáo Sau thời gian năm học tập, rèn luyện Học viện Hành Quốc gia, bảo giảng dạy nhiệt quý thầy tình, với nỗ lực thân, em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Để hồn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phó giáo sư - Tiến sĩ Vũ Trọng Hách hướng dẫn, giúp đỡ thực nghiên cứu đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo Học viện Hành Quốc gia nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt cho cho tơi kiến thức quản lý, vơ có ích năm học vừa qua Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đồng chí lãnh đạo phòng, ban sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, cán giáo viên Trung tâm GDTX huyện Lương Tài tạo điều kiện thuận lợi cho q trình học tập, nghiên cứu Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người bên tôi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Mặc dù cố gắng với thời gian điều kiện nghiên cứu hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ HOA HỌC C A QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 1.1 ội ng giáo viên trư ng trung h c ph 1.1.1 Trư ng trung h c ph thông công lập thông công lập 1.1.2 iáo viên đội ng giáo viên trung h c ph thông công lập 1.1.3 V tr , vai tr đội ng giáo viên trung h c ph thông công lập 1.2 Quản l nhà nư c 12 1.2.1 hái niệm đ c m quản l nhà nư c 12 1.2.2 ác chức c ản Quản l nhà nư c 15 1.2.3 ác phư ng pháp Quản l nhà nư c 16 1.3 Quản l nhà nư c v đội ng giáo viên trư ng trung h c ph thông công lập 17 1.3.1 hái niệm Quản l nhà nư c v đội ng giáo viên trư ng trung h c ph thông 17 1.3.2 T chức ộ má Quản l nhà nư c v đội ng giáo viên trư ng trung h c ph thông công lập 18 1.3.3 Nội dung Quản l nhà nư c v đội ng giáo viên trư ng trung h c ph thông công lập 20 1.4 Nh ng nh n tố ảnh hư ng đến quản l nhà nư c v đội ng giáo viên trư ng trung h c ph thông công lập 29 1.4.1 Yếu tố nhận thức 29 1.4.2 Yếu tố quản l 30 1.4.3 Yếu tố c chế, ch nh sách c s vật ch t, thiết 1.4.4 d h c 30 ột số ếu tố khác 31 1.5 inh nghiệm số quốc gia gi i quản l nhà nư c v đội ng giáo viên trung h c ph thông 31 1.5.1 Quản l v đào t o, ồi dư ng giáo viên 31 1.5.2 Quản l việc tu n ch n sử dụng giáo viên 32 1.5.3 Quản l v ch nh sách đ i ngộ 33 1.5.4 ài h c kinh nghiệm cho t nh c Ninh Việt Nam 33 Ti u kết chư ng 35 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 36 2.1 T ng quan v giáo dục ph thông t nh c Ninh 36 2.1.1 hái quát v t nh h nh giáo dục ph thông t nh 2.1.2 Vài nét v giáo dục trung h c ph 2.2 Thực tr ng đội ng c Ninh 36 thông công lập t nh c Ninh 38 giáo viên trư ng trung h c ph thông công lập t nh 39 2.2.1 Số lượng 39 2.2.2 i i t nh c c u độ tu i 39 2.2.3 V tr nh độ đào t o 39 2.2.4 V lực sư ph m 39 2.2.5 V ph m ch t, đ o đức, tinh th n trách nhiệm 40 2.2.6 V ch t lượng đội ng giáo viên 41 2.3 Thực tr ng công tác Quản l nhà nư c v đội ng giáo viên trư ng trung h c ph thông công lập t nh 45 2.3.1 V x dựng ch đ o thực chiến lược, qu ho ch, kế ho ch, ch nh sách phát tri n đội ng giáo viên 45 2.3.2 V an hành t chức thực văn ản qu ph m pháp luật v tiêu chu n giáo viên; chế độ ch nh sách đối v i giáo viên trung h c ph thông 47 2.3.3 V việc tu n ch n, sử dụng, đào t o, ồi dư ng N V 49 2.3.4 V tra, ki m tra việc ch p hành pháp luật v quản l giáo viên 50 2.4 ánh giá chung 51 2.4.1 Thành tựu 51 2.4.2 n chế 51 2.4.3 Ngu ên nh n h n chế 52 Ti u kết chư ng 53 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 54 3.1 T nh t t ếu khách quan phải tăng cư ng Quản l nhà nư c v đội ng giáo viên trung h c ph thông công lập 54 3.2 nh hư ng Quản l nhà nư c v đội ng giáo viên trung h c ph thông công lập t nh c Ninh đến năm 2030 55 3.3 ột số giải pháp Quản l nhà nư c v đội ng giáo viên trung h c ph thông công lập đ a àn t nh c Ninh 56 3.3.1 ăn đ xu t giải pháp 56 3.3.2 ột số giải pháp cụ th 56 3.4 ột số khu ến ngh 75 3.4.1 ối v i ộ iáo dục đào t o 75 3.4.2 ối v i an nh n d n t nh 75 3.4.3 ối v i S iáo dục đào t o 76 3.4.4 ối v i nhà trư ng trung h c ph thông 76 3.4.5 ối v i trư ng sư ph m 77 Ti u kết chư ng 78 ẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM HẢO 81 PHỤ LỤC 87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt QL N D GDGV S QLNN T PT V DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: T ng hợp giáo dục trung học ph thông công lập tỉnh tính đến đầu năm học 2015 – 2016 38 Bảng 2.2: Thống kê độ tu i, giới tính ĐNGV trường THPT địa bàn tỉnh Bắc Ninh tính đến đầu năm học 2015 – 2016 Bảng 2.3 Kết khảo sát lực sư phạm đội ngũ giáo viên 42 Bảng 2.4 Kết khảo sát lực chuyên môn đội ngũ giáo viên Bảng 2.5 Dự báo quy mô giáo dục trung học ph năm 2030 Bảng 2.6: T ng hợp trình độ chuyên môn ĐNGV 2016 Bảng 2.7: T ng hợp trình độ Tin học Ngoại ngữ đến đầu năm học 20152016 50 Bảng 2.8: Thống kê trình độ trị ĐNGV đến năm học 2015- 2016 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài iáo dục đào t o ảng, Nhà nư c d n tộc Việt Nam T m quan tr ng giáo dục đào t o đ đ nh t, Ngh tục nh n m nh: nguồn nh n lực, nh t nguồn nh n lực ch t lượng cao” a đột phá chiến lược khẳng đ nh nhiệm vụ tr ng t m ngư i m i lĩnh vực đ i sống x v trư ng văn hóa lành m nh” Phát tri n giáo dục đào t o quốc sách hàng đ u, nh đ t nư c, u kiện đ t o phát hu Nam v nguồn lực ngư i tr n toàn ảng, h giáo nh ng ngư i ch t lượng giáo dục T chức Văn hoá giáo dục Liên hợp quốc (UNES O) c ng đ khu ến cáo m i cải cách giáo dục đ u t đ u từ ngư i giáo viên Trong hệ thống giáo dục ph thông, ậc T PT ậc h c cuối c ng Giáo dục T PT nhằm giúp h c sinh củng cố phát tri n nh ng kết giáo dục trung h c c s , hồn thiện h c v n ph thơng nh ng hi u iết thông thư ng v k thuật hư ng nghiệp, giai đo n quan tr ng ph n luồng đ đào t o ậc h c cao h n ho c đào t o ngh , h nh thành nguồn nh n 89 TT ó khả hư ng dẫn đồng nghiệp số thức chu ên s u v ó khả h c sinh thiết kế ài d iu iết c vào giảng d T chức ho t động ngo i khóa i m tra, đánh giá kết h c tập, r n lu ện c h c sinh cách ch nh xác, khách quan theo qu 10 ó hi u văn hóa, x hội n i m nh cơng tác Theo thầy dƣ ng, tự bồi dƣ ng n i dung để đáp ng đƣ c yêu cầu nhiệm v giảng d y TT N i dung iến thức chu ên môn Tư tư ng, ph m ch t ch nh tr , x iến thức liên quan đến công tác giáo dục h Phư ng pháp giảng d Tin h c, ngo i ng giao ác nội dung khác (ghi cụ th ) Theo thầy viên? ( ếp theo th TT ồi dư ồi dư ng năm theo kế ho ch S ồi dư ồi dư ồi dư Tự ồi dư nh thức Thầy cô cho biết n i dung sau đƣ c nhà trƣờng vận d ng nhƣ TT 10 i u tra, khảo sát, đánh giá lập kế ho ch đ ng Tu nd ố tr g giao lưu chu ên môn, nghiệp vụ Thực công tác đào t o khu ến kh ch đào t o Thực hiên công tác T o môi trư thu hút nh n tài Thực chế độ ch nh sách đ i ngộ, chăm l đ i sống vật ch t tinh th n Thanh tra, ki m tra, đánh giá ch t lượng N V u tư trang thiết cho N i m i công tác thi đua, khen thư Thầy cô vui l ng tự l trƣờng m nh: TT N X dựng t chức X dựng kế ho c nhiệm vụ năm h c Quản l nh n nhà trư ng Ph n công công tác đối v nhân viên i m tra, đánh giá, xếp lo i giáo viên, nhân viên Thực công tác khen thư ng, k luật giáo viên, nhân viên Quản l hồ s tu viên, nhân viên Quản l tài ch nh nhà trư Thực chế độ ch nh sách đối v i giáo viên, nh n viên h 10 Thực qu chế d n chủ nhà trư 10 Thầy hồn thành nhiệm v đƣ c giao Tốt ng đánh giá 92 11 Thầy cô vui l ng tự đánh giá quan tâm m nh đến công tác phát triển đ i ng Thư ng xu ên 12 in thầy triển đ i ng giáo viên: Xin chân thành cảm ơn thầy cô 93 Ph l c PHIẾU IN IẾN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Dành cho giáo viên có khách quan phục vụ cho việc đ xu t iện phát phát tri n đội ng giáo viên từ na đến năm 2020 Xin th (cô) vui l ng cho iết số thông tin kiến m nh v nội dung sau ( i n vào ch trống ho c đánh d u x” vào ô trống theo c u c u hỏi sau): Thông tin v - ản th n: tên: - Tu i: i i t nh: Nam/N Th m niên công tác: Tr nh độ đào t o chu ên môn (đánh d u vào tr nh độ cao nh t): ao đẳng: nh thức đ Th (cô) vui l ng tự đánh giá v khả giản Th (cơ) có ph n công giảng d Xu t s c t o? Ph hợp Ngu ên nh n: Th (cô) v R t an t m Nh 7.1 Sử dụng phư R t khó khăn 7.2 Lựa ch n vận dụng phư ng pháp d ng khó khăn mà th R t khó khăn 7.3 ác v n đ Th (cô) vui l ng tự thân TT ó tr nh độ đào t o chu ên môn theo chu n qu đ nh đối v i c p h N m v ng mục tiêu, nội dung c môn h c giảng d ó kiến thức c kiến thức c p h c ó khả hư thức chu ên s u v môn h c ó khả sinh thiết kế ài d i u iết c ếu tr vào giảng d T chức ho t động ngo i khóa i m tra, đánh giá kết h c tập, r n lu ện h c sinh cách ch nh xác, khách quan theo qu 10 ó hi u iết c văn hóa, x đ nh Th (cô) vui l ng tự đánh giá nh ng n ản th n TT Nội dung h p hành chủ trư ng, đư sách pháp luật nhà nư c ó đ o đức, nh n cách lối sống trung thực, giản d , gư ng mẫu, thực tác phong nhà giáo Yêu ngh , tận tụ v i ngh Ý thức k luật, tinh th n tự giác, trách nhiệm cao công việc ó thức tự h c, tự ồi dư Thực công việc công khai, d n chủ h p hành nghiêm qu đ nh nhà trư ng iao tiếp, ứng xử mực v i đồng mẹ h c sinh cộng đồng Tôn tr ng, không ph n h 10 10 Th TT c sinh Làm việc có kế ho ch, khoa h c, sáng t o (cô) tự đánh giá v khả thực N i dung Lập kế ho ch d 96 TT hợp v i trư ng, l p, đối tượng h So n giáo án theo hư Lựa ch n kết hợp tốt phư ng pháp d h c; iết hư Sử dụng hiệu thiết , đồ d ng d hư ng dẫn thực hành, th i m tra, đánh giá ph sinh Ngôn ng tr nh h c ó iện pháp t nh sư ph m Phối hợp v h c sinh Thực công tác giáo viên chủ nhiệm; t u i ngo i ho 10 t tập th X dựng, s 11 đáp ứng nhiệm vụ giảng d dư ng, tự ồi dư ng nào? ( giáo dục giảng d 6) , th (cô) th c n đào t o, ồi h n đánh số thứ tự ưu tiên từ đến 97 TT N i dung đào t o, bồi dƣ iến thức chu ên môn Tư tư ng, ph m ch t ch nh tr , x iến thức liên quan đến công tác giáo dục h Phư ng pháp giảng d Tin h c, ngo i ng ác nội dung khác (ghi cụ th ) 12 Th (cô) nhận th đánh số thứ tự ưu tiên từ đến 7) TT ồi dư ồi dư ng năm theo kế ho ch S ồi dư ph m ồi dư trư ng ồi dư Tự ồi dư nh thức 13 Th (cô) h nào? TT i u tra, khảo sát, đánh giá lập qu ng giáo viên Tu n dụng ố tr giảng d lưu chu ên môn, nghiệp vụ Thực công tác đào t o khu ến kh ch t đào t o Thực công tác 99 TT T o môi trư hút nh n tài Thực chế độ ch nh sách đ i ngộ, chăm lo đ i sống vật ch t tinh th n Thanh tra, ki m tra, đánh giá ch t lượng N V u tư trang thiết N V giảng d 10 11 i m i công tác thi đua, k T chức thăm quan h c tập viên 14 Th nhà trư (cô) h ng nào? Tốt 15 Xin th (cô) cho iết đội ng giáo viên: ... PHÁP QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 54 3.1 T nh t t ếu khách quan phải tăng cư ng Quản l nhà nư c v đội ng giáo viên. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THÀNH BẮC QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN... HOA HỌC C A QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 1.1 ội ng giáo viên trư ng trung h c ph 1.1.1 Trư ng trung h c ph thông công lập thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh , Quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh