Quản lý về hoạt động lập kế hoạch tại công ty cổ phần đo đạc và khoáng sản

113 58 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ THỊ HÀ QU ẢN LÝ VỀ HO ẠT ĐỘ NG LẬP KẾ HO ẠC H T Ạ I C ÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ THỊ HÀ QU ẢN LÝ VỀ HO ẠT ĐỘ NG LẬP KẾ HO ẠC H T Ạ I C ÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Hậu Thành HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu Đề tài hoàn toàn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị nghiên cứu Toàn nội dung đề tài chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trƣớc Hà Nội, ngày… tháng … năm 2017 Tác giả Đỗ Thị Hà LỜI CẢM N Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận đƣợc hƣớng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi đƣợc bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS.Trần Hậu Thành tận tình hƣớng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô, Khoa sau Đại học – Học viện Hành Quốc gia tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán công chức Công ty Cổ phần Đo đạc Khoáng sản giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017 Tác giả Đỗ Thị Hà MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục viết tắt Danh mục bảng biểu, sơ đồ Mở đầu ……………………………………………………………………… CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƢỚC……………… 1.1 Khái niệm quản lý hoạt động lập kế hoạch………………………… 1.1.1 Khái niệm quản lý……………………………………………… 1.1.2 Khái niệm “Kế hoạch” “Lập kế hoạch” ………………….………8 1.2 Nội dung, quy trình hoạt động lập kế hoạch ……………………………17 1.2.1 Nội dung hoạt động lập kế hoạch……………………………… …17 1.2.2 Quy trình hoạt động lập kế hoạch……………………………….…17 1.3 Phƣơng pháp yêu cầu hoạt động lập kế hoạch……………………….23 1.3.1 Phƣơng pháp lập kế hoạch………………………………………….23 1.3.2 Yêu cầu lập kế hoạch………………………………………… 25 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động lập kế hoạch …………………… 27 1.4.1 Nhóm yếu tố thuộc mơi trƣờng nội doanh nghiệp………………27 1.4.2 Nhóm yếu tố thuộc mơi trƣờng bên doanh nghiệp………… 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN GIAI ĐOẠN 2015-2017 34 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Đo đạc Khoáng sản 35 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển Cơng ty 35 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy: 35 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty 40 2.1.4 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 41 2.1.5 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất 44 2.2 Thực trạng công tác quản lý hoạt động lập kế hoạch Công ty .46 2.2.1 Kết đạt đƣợc .46 2.2.2 Hạn chế, yếu nguyên nhân 53 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN 75 3.1 Phƣơng hƣớng hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động lập kế hoạch Công ty cổ phần Đo đạc Khoáng sản .75 3.3.1 Phƣơng hƣớng chung .75 3.3.2 Một số tiêu sau: 76 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động lập kế hoạch Công ty Cổ phần Đo đạc Khoáng sản 76 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch trung hạn, dài hạn 76 3.2.2 Hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động Công ty 85 3.2.3 Phát huy mạnh nhân sự, xây dựng chiến lƣợc đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên đồng thời thu hút, tuyển dụng nhân .88 3.2.4 Hoàn thiện máy quản lý, cải tiến đồng l nh vực hoạt động kinh doanh Công ty: 90 3.2.5 Một số giải pháp khác 91 3.3 Một số kiến nghị 92 3.3.1 Đối với Chính phủ 92 3.3.2 Đối với Bộ Tài nguyên Môi trƣờng 93 3.3.3 Đối với Tổng Công ty Tài nguyên Môi trƣờng Việt Nam 93 3.3.4 Đối với Sở tài nguyên Môi trƣờng 94 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO .97 DANH MỤC VIẾT TẮT BHLĐ Bảo hộ lao động BGĐ Ban giám đốc Công ty CBCNV Cán công nhân viên CNQSD Chứng nhận quyền sử dụng Công ty Công ty Cổ phần Đo đạc Khoáng sản DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc HĐQT Hội đồng quản trị Công ty NQL Ngƣời quản lý khác Công ty SXKD Sản xuất kinh doanh sở xem xét, phân tích k yếu tố trị pháp luật nhƣ luật canh tranh, luật thuế .Những thay đổi sách Ngành cần tham gia… Sự biến động thị trƣờng thái độ khách hàng, qui mô thị trƣờng, chu kỳ vận động thị trƣờng, trung thành khách hàng, sức mua - Sự thay đổi khoa học công nghệ, cấu trúc ngành nghề nhƣ loại sản phẩm, cấu trúc giá, chi phí đối thủ cạnh tranh - Các đặc điểm nguồn lực Công ty nhƣ phần thị trƣờng, chu kỳ sống sản phẩm, trình độ lao động, chi phí tiền lƣơng, tình hình doanh thu, chất lƣợng sản phẩm + Phƣơng pháp mơ hình PIMS (Profit Impact Market Strategy) Theo phƣơng pháp này, lập kế hoạch, cần phải phân tích kỹ vấn đề sau: - Sức hấp dẫn thị trƣờng nhƣ mức tăng trƣởng thị trƣờng, tỷ lệ xuất nhập khẩu… - Tình hình cạnh tranh: Đó phần thị tƣơng đối doanh nghiệp so với tổng thị trƣờng đối thủ cạnh tranh lớn Đây tiêu mà phƣơng pháp sử dụng để phân tích cho loại sản phẩm - Hiệu hoạt động hoạt động đầu tƣ : Tốc độ đầu tƣ, doanh thu hoạt động đầu tƣ - Sử dụng ngân sách: Chi cho marketing doanh thu, hệ số tăng sản xuất 84 - Các đặc điểm nhƣ: Quy mô hoạt động, mức độ phân tán Vấn đề cuối phân tích thay đổi: phần thị trƣờng liên kết, giá cả, chất lƣợng sản phẩm thay đổi sản lƣợng… 3.2.2 Hoà t quy c ế qu cc oạt độ g Cô g ty Sau chuyển sang Công ty cổ phần Cơng ty cần xây dựng lại tồn hệ thống nội quy, quy chế Công ty phù hợp với mơ hình hoạt động, sở để thống quản lý, điều hành tồn Cơng ty, tạo đƣợc minh bạch, dân chủ, đảm bảo quyền lợi tập thể, quyền lợi ngƣời lao động, tạo đƣợc đồng thuận việc tổ chức thực thi nhiệm vụ đƣợc giao Quy chế phải vào Luật Doanh nghiệp số 68 2014 QH13 ngày 26 11 2014 văn hƣớng dẫn thi hành, vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đo đạc Khống sản đƣợc Đại hội cổ đơng thành lập Cơng ty thông qua ngày 12 2016, vào Biên họp Hội đồng quản trị mở rộng việc xây dựng hệ thống quy chế nội vào thực tế tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty để hồn thiện quy chế quản lý hoạt động phân cấp quản lý Công ty Đánh giá lại việc xây dựng quy chế ban hành Công ty trình thực Nhà nƣớc có thay đổi: quy chế tài chính, quy chế phân cấp quản lý đơn vị trực thuộc, quy chế trả lƣơng, thỏa ƣớc lao động tập thể… cần đƣợc cụ thể hóa vào thực tế Cơng ty, đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác quản lý, điều hành làm sở cho việc công khai, dân chủ hóa hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Khi chuyển sang mơ hình Cơng ty Cổ phần, cần hoàn thiện quy chế Hội Đồng Quản Trị đƣa quyền hạn trách nhiệm nhƣ nhiệm vụ HĐQT Minh bạch kinh phí hoạt động, tiền lƣơng, thù lao, tiền thƣởng HĐQT 85 Kiểm sốt viên đóng vai trò quan trọng trình giám sát hoạt động sản xuất-kinh doanh Cơng ty phải đƣa nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung làm việc, bảo mật thông tin Ban Kiểm sốt Cơng ty Đối với đơn vị trực thuộc nêu rõ nhiệm vụ chức cụ thể cho đạt hiệu công việc cao Xây dựng kế hoạch đầu tƣ, đổi , quy chế tốn cơng trình, giao khoán , sử dụng dấu…Đƣa đƣợc rõ ràng chế độ trách nhiệm, nguyên tắc, lề lối làm việc mối quan hệ cơng tác Tiếp tục hồn thiện Quy chế trả lƣơng phân phối tiền lƣơng để xây dựng quỹ tiền lƣơng, đơn giá tiền lƣơng năm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ Khuyến khích ngƣời lao động Cơng ty hăng say, tích cực tham gia sản xuất, tăng suất lao động , tạo công minh bạch đảm bảo hài hòa lợi ích ngƣời lao động Là sở để quan tài chính, thuế, tra, kiểm toán kiểm tra Cần đƣa kế hoạch chi trả lƣơng cho chi nhánh trực thuộc, quy trách nhiệm rõ ràng trách nhiệm ngƣời đại diện vốn nhà nƣớc Xây dựng cách thức trả lƣơng phù hợp theo quy định pháp luật để ngƣời lao động đƣợc đảm bảo lợi ích từ có đọng lực làm việc gắn bó với Cơng ty, giảm tình trạng nguồn nhân lực thiếu hụt bỏ việc ngày nhiều Quy chế tài đóng vai trò vơ quan trọng cần hồn thiện nhanh chóng q trình Cổ phần hóa toàn vốn Nhà nƣớc Xây dựng quy chế quản lý sử dụng vốn, phát hành cổ phiếu, chuyển đổi cổ phần, trái phiếu Ban hành quy chế huy động vốn khuyến khích nhà đầu tƣ mở rộng sản xuất kinh doanh Quy chế quản lý sử dụng tài sản Công ty liên quan đến việc quản lý sử dụng tài sản ngắn hạn, khoản đầu tƣ 86 tài chính, t sản cố định khoản đầu tƣ dài hạn… Chú trọng hồn thiện quy chế giao khốn, quản lý doanh thu chi phí, phân phối lợi nhuận, quản lý tài chi nhánh trực thuộc Cơng ty Công ty cần đƣa quy chế tỷ lệ giao khốn khoản rộng, khơng thể cơng trình áp dụng tỷ lệ giao khoán định, tỷ lệ giao khốn với cơng trình đơn giá thấp nhƣ nào, cơng trình đơn giá cao nhƣ nào, phòng kế hoạch phòng kế tốn phải bám sát đƣợc khoản chi phí thực tế cơng trình thơng qua tạm ứng hàng tháng xuống thực tế để nắm bắt Hàng năm vào tình hình thực tế Cơng ty cần phải xem xét, đánh giá, thay đổi lại quy chế khoán để quản lý đƣợc khoản chi dƣới Đảm bảo theo dõi đƣợc chi phí tiền lƣơng đƣợc nhận ngƣời lao động, giải đƣợc tình trạng bỏ việc Ban hành quy chế quản lý cổ đông, chuyển nhƣợng cổ phần tổ chức thực quyền cổ động Công ty Đƣa điều kiện thủ tục rõ ràng chuyển quyền sở hữu cổ phần Hoàn thiện đánh giá lại việc xây dựng quy chế ban hành Cơng ty q trình thực Nhà nƣớc có thay đổi: quy chế tài chính, quy chế phân cấp quản lý đơn vị trực thuộc, quy chế trả lƣơng, thỏa ƣớc lao động tập thể… cần đƣợc cụ thể hóa vào thực tế Công ty, đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác quản lý, điều hành làm sở cho việc cơng khai, dân chủ hóa hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Xây dựng thêm quy chế thi đua, khen thƣởng để tạo động lực gắn bó ngƣời lao động với Cơng ty đƣa quyền lợi cụ thể , thƣởng phạt rõ ràng Nên tạo động lực nhiều hình thức khuyến khích, khen thƣởng bằng khen tiền Về tuyển dụng nhân sự, cần hỗ trợ để đơn vị trực thuộc tự chủ động tuyển dụng nhân cho đơn vị mình, chịu trách nhiệm 87 hồn toàn chất lƣợng, số lƣợng nhân Cần xây dựng quy chế chủ động tuyển dụng nhân giao khoán chặt ch , hiệu 3.2.3 P t gũ c bộ, Xây d uy t ế v â đồ g t sự, xây dự g c ế â vê tu út, tuyể dụ g ng chiến lược đào tạo dài hạn cho đội ng ược đào tạo độ â chủ chốt củ Công ty: Trong xu quốc tế hóa tồn cầu nhƣ nay, trình độ chun mơn ngƣời đòi hỏi khơng ngừng đƣợc nâng cao công ty hoạt động l nh vực xây dựng đòi hỏi phải thƣờng xuyên tiếp cận với trình độ khoa học, công nghệ tiên tiên tiến Tất giải pháp thực đƣợc phải dựa đội ngũ cán nhân viên có lực, có đầy đủ khả làm việc Do đó: Cơng ty cần phải thƣờng xuyên đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản lý, nâng cao trình độ lực đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp, hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Phải xây dựng đƣợc đội ngũ cán làm công tác quản lý, đội ngũ cán kỹ thuật có tay nghề cao, cơng nhân lành nghề Từ thực tế năm gần cho thấy, lƣợng nhận Cơng ty có xu hƣớng giảm dần lao động có nhiều năm cống hiến Công ty Điều báo động cho thấy Cơng ty cần xây dựng sách nhân ổn định để tạo tâm lý làm việc ổn định cho cán nhân viên, đồng thời tạo môi trƣờng làm việc cạnh tranh lành mạnh để ngƣời có hội phấn đấu có chế độ thƣởng phạt phân minh Thƣờng xuyên tổ chức họp, tập huấn để phổ biến kinh nghiệm quản lý, học quản lý thực ti n sinh động nhằm tăng cƣờng ý thức tiết kiệm việc chi tiêu, tránh thất thoát sử dụng lãng phí khơng đáng có Tạo điều kiện vật chất thời gian cho cán bộ, nhân viên có điều kiện 88 học hỏi nghiên cứu Thu hút nguồn nhân l c phù hợp với định hướng inh nh Nhu cầu nhân trở nên ngày cấp thiết Công ty, cần có sách, chiến lƣợc cụ thể thu hút nguồn nhân sự, nhân có trình độ cao, có kinh nghiệm l nh vực nghành nghề Đồng thời mở rộng tìm kiếm nguồn nhân lực nghành nghề kinh doanh theo định hƣớng phát triển kế hoạch trung hạn dài hạn Công ty Đào tạo nâng c o trình độ chun mơn cho đội ng cán nhân viên Việc đào tạo nâng cao trình độ vấn đề mấu chốt việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tăng suất lao động Ngoài cần tập trung vào số cán chủ chốt với trình độ chun mơn tính chun nghiệp cao Xây dựng đƣợc sách nhân dài hạn, sách khen thƣởng quán khuyến khích vật chất tinh thần tạo động cho ngƣời lao động làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để phát huy đƣợc tối đa lực đội ngũ cán nhân viên Bố trí, xếp nhân s hợp lý Cần phân công nhiệm vụ xếp nhân hợp lý tránh tình trạng thừa nhân khối quản lý thiếu trầm trọng nhân đơn vị sản xuất góp phần làm giảm chi phí tăng suất lao động Phân công công việc phù hợp để việc điều chuyển hỗ trợ nhân khu vực triển khai nhiệm vụ d dàng 89 3.2.4 Hoà t b ộ y qu , c t ế đ g c c vực tro g oạt độ c g kủ a C ô g t y C ă n c ứ v o c ô n g v ă n s ố QĐ- việc nh C v ởn ng BTNMT phâ iệ g uồ ngày 2819 n m c qu tr n QĐ- bổ, vụ y ực lự BTNMT sử , q trì tiế c ngày 02 dụn tổ u nh p tháng 11 g ch y qu đế ch năm 2015 ngâ ức ản n ín lý vi h, củ ệc tá a sử c C dụ độ ôn ng ng g cá đế ty c có ng kế Bộ Tài n nguyên sách m Môi trƣờng ; áy , định đẩy ban mạn bi t r ì n h hành kế h ên s hoạch cải triể ch ả ế n cách hành n tài n hợ uồ t khai Bộ giai tài x p n đoạn 2016- chế ch u lý lự ả 2020 ín ấ c h t y củ n mục tiêu tự củ k kh a xu Điều nêu chịu a i ôn C ất rõ cá n g ơn ki cƣờng tính h c h cũ g minh bạch, nhiệ ng ty, hiệu m n d có tr quản lý vị o ản on h theo mục thực a h g tiêu ng n h a ƣ có C Trong tự chủ, tăng trác h qu sả nh an củ ơng n ty tí Đ c ể h m xếp ột qu cá y c trìn h h c kin ó h h doa ệ nh th hợ ố p n lý g cần cá phả c i q khả u o y sát trì n hoạ h t sả độ n ng x u phâ ất 90 tố, hoạt động cần thiết, hữu ích nhƣ yếu tố khơng cần thiết từ hợp lý hóa chúng, xếp lại chức nhiệm vụ đơn vị có liên quan, nhằm tạo linh hoạt tồn hệ thống tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Trên sở này, tiến hành xây dựng quy trình quản lý, có quản lý tài phù hợp với quy trình sản xuất Một quy trình sản xuất kinh doanh hợp lý khoa học s tạo điều kiện tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đối với cán công nhân viên Công ty, để cán công nhân viên ổn định công tác để nâng cao suất lao động, chất lƣợng lao động Cơng ty hạn chế Đề nghị ban lãnh đạo Cơng ty cần có chế độ khen thƣởng cơng khích lệ nhân viên hồn thành tốt đƣợc nhiệm vụ có trách nhiệm cơng việc đƣợc giao nhƣ có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm giúp họ phát huy chun mơn để góp phần xây dựng Công ty ngày phát triển Công ty cần có sách hợp lý nhằm khuyến khích thu hút đƣợc cán giỏi, cơng nhân có tay nghề cao Sử dụng phân công lao động cách hợp lý khoa học làm tăng suất lao động s góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty 3.2.5 Một số g - p pk c Tiếp tục trì phát triển tốt mối quan hệ với đối tác truyền thống, mở rộng mối quan hệ mới, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để tìm kiếm nhiều việc làm đảm bảo đủ việc làm thƣờng xuyên cho ngƣời lao động - Tăng cƣờng hƣớng tới sở lãnh đạo phòng chun mơn 91 nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, sâu sát công việc Tổ chức thƣờng xuyên cán quản lý xuống đơn vị sản xuất để hỗ trợ công tác kỹ thuật, tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc kịp thời nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo chất lƣợng tiến độ yêu cầu - Các đơn vị sản xuất sở nhiệm vụ giao phân công cơng việc cụ thể, rõ ràng cho tổ, nhóm sản xuất bố trí đầy đủ lực lƣợng, thiết bị máy móc để tổ chức triển khai hồn thành dứt điểm cơng trình dở dang để chuẩn bị sẵn sàng thực nhiệm vụ Công ty ký đƣợc hợp đồng - Tổng hợp, đánh giá tình hình thực quy chế nội để xem xét bổ sung, hiệu chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế Công ty làm sở cho việc quản lý, điều hành góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm dân chủ sở ngƣời lao động 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đố vớ C í - p ủ Đối với Cơng ty Cổ phần có vốn Nhà nƣớc cần phải quản lý giám sát chặt quản lý sử dụng vốn, để đánh giá thực trạng hiệu hoạt động doanh nghiệp, đƣa đƣợc tiêu chí giám sát, nội dung giám sát, trách nhiệm chế tài xử lý vi phạm việc giám sát, đánh giá hiệu doanh nghiệp - Xác định lại cấu, mục tiêu chiến lƣợc, chức doanh nghiệp, tập đoàn đến 10 năm tới tiến tới - Quản lý doanh nghiệp Nhà nƣớc cần xem xét giác độ chủ sở hữu, tách bạch chức quản lý nhà nƣớc chức chủ sở hữu phần vốn nhà nƣớc doanh nghiệp Đƣa sách, tạo điều kiện mơi trƣờng thuận lợi cho doanh nghiệp tiến tới cổ phần hóa , thối hóa vốn 92 nhà nƣớc 100 - Chính phủ cần xây dựng khung khổ pháp lý với quy định rõ ràng, minh bạch, làm sở cho quản lý giám sát Doanh nghiệp đƣợc hiệu quả, xây dựng tiêu để quản lý kết hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp khác - Thành lập quan giám sát quản lý phần vốn nhà nƣớc doanh nghiệp, giúp cho chủ sở hữu nhà nƣớc giám sát tình hình hoạt động doanh nghiệp liên quan đến phần vốn Nhà nƣớc đầu tƣ vào doanh nghiệp tách bạch với chức quản lý nhà nƣớc 3.3.2 Đố vớ Bộ Tà guyê Mô trườ g Bộ Tài nguyên môi trƣờng phải thƣờng xuyên nghiên cứu thay đổi đƣa định mức cho phù hợp với suất lao động thay đổi khoa học máy móc ngày đại Khi dự án phát triển sản phẩm đƣa Bộ đồng thời đƣa định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm Bộ đƣa thơng tƣ hƣớng dẫn lập dự tốn kinh phí, tránh để xảy tình trạng cấp dƣới khơng biết lập dự tốn nhƣ Khi Nhà nƣớc có thơng tƣ, nghị định thay đổi mà ảnh hƣởng đến việc lập dự toán kinh phí Bộ phải có thơng tƣ hƣớng dẫn 3.3.3 Đố vớ Tổ g Cô g ty Tà guyê Mô trườ g V t Na Hƣớng dẫn cụ thể , kịp thời thông tƣ quản lý lao động, tiền lƣơng, thù lao tiền thƣởng Đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty đƣợc giao số tiêu kế hoạch tham gia triển khai nghành nghề kinh doanh phù hợp với xu hƣớng , tác động thị trƣờng 93 Tiến tới cổ phần hóa thối hóa vốn nhà nƣớc 100 , đƣa Công ty chủ động doanh thu, lợi nhuận tự chịu trách nhiệm hồn tồn trƣớc Cổ đơng 3.3.4 Đố vớ c c Sở tà - guyê Mô trườ g Cần nghiên cứu nắm rõ định mức kinh tế kỹ thuật mà Bộ ban hành để xây dựng đơn giá sản phẩm xác định chuẩn phân loại khó khăn từ khâu ký hợp đồng, khơng để xảy tình trạng giá ký hợp đồng cao nghiệm thu thấp, s ảnh hƣởng đến việc quản lý doanh thu chi phí bên thực - Các Sở cần phải phê duyệt chuẩn việc xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật trƣớc đƣợc Tỉnh phê duyệt khối lƣợng đơn giá - Khi Nhà nƣớc có thay đổi mức lƣơng tối thiểu cấu thay đổi đơn giá, Sở phải có trách nhiệm đề nghị Sở Tài tỉnh phê duyệt lại đơn giá áp dụng hợp đồng thực thời điểm hƣởng mức lƣơng tối thiểu Hiện việc ảnh hƣởng lớn đến ngƣời lao động nhà nƣớc thay đổi ngƣời lao động phải nộp BHXH, BHYT, BHTN theo mức lƣơng tối thiểu mới, nhƣng lại hƣởng theo mức lƣơng tối thiểu cũ - Các Sở cần phải nghiên cứu nguồn kinh phí thực hiện, khơng xảy tình trạng thiếu vốn để nợ tiền đối tác thực nhiều năm - Đối với ngành nghề đo đạc đồ công tác cấp giấy gắn liền với quyền địa phƣơng nơi thực hợp đồng, để công việc đạt hiệu cao Sở cần phải can thiệp với quyền địa phƣơng trình thực 94 Tiểu kết chương Tóm lại qua phân tích thực trạng hoạt động lập kế hoạc Công ty Cổ phần Đo đạc Khoáng sản tác giả luận văn đƣa giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế Công ty, nội dung chủ yếu dựa quan điểm phát triển định hƣớng chung Công ty làm tiền đề sở cho phát triển công tác quản lý kế hoạch Công ty Để công tác quản lý kế hoạch đƣợc tốt Cơng ty cần phải hồn thiện cơng tác lập kế hoạch tốt, lập kế hoạch khâu quan trọng hoạt động kế hoạch Công ty, sở bƣớc đƣa Cơng ty phát triển vững thích nghi kịp thời với thay đổi dự báo nguồn thị trƣờng phát triển tƣơng lai Việc Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc mang lại nhiều hội nhƣ nhiều thách thức lớn doanh nghiệp nhà nƣớc nói chung, Cơng ty Cổ phần Đo đạc Khống sản nói riêng Cơng ty cần có kế hoạch trung hạn giai đoạn Cổ phần hóa, đƣa kế hoạch dài hạn để giải công ăn việc làm cho ngƣời lao động tƣơng lai, đƣa đƣợc chiến lƣợc kinh doanh mới, tham gia nghành nghề mới, sử dụng vốn hiệu quả, phát huy vai trò thu hút nguồn nhân lực, tăng suất lao động Hoàn thiện xây dựng đội ngũ cán quản lý đƣợc tốt kết hợp với thay đổi sách Chính phủ, Bộ ban ngành liên quan l nh vực tài nguyên môi trƣờng nói chung, nghành đo đạc khống sản nói riêng 95 KẾT LUẬN Trong trình phát triển kinh tế để Công ty đủ sức cạnh tranh kinh tế thị trƣờng, giữ vai trò quan trọng kinh tế quốc dân đòi hỏi phải có giải pháp quản lý hoạt động lập kế hoạch Cơng ty cổ phần Đo đạc Khống sản coi quản lý hoạt động kế hoạch vô quan trọng trình phát triển Luận văn “Quản lý hoạt động lập kế hoạch Công ty Cổ phần Đo đạc Khoáng sản” đƣợc lựa chọn nghiên cứu góp phần đáp ứng đòi hỏi Trong luận văn, nội dung đƣợc đề cập giải Một là, hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý hoạt động lập kế hoạch Công ty Cổ phần có vốn nhà nƣớc, từ làm sở cho việc nghiên cứu, phân tích thực trạng quản lý hoạt động lập kế hoạch Công ty Cổ phần Đo đạc Khoáng sản Hai là, phƣơng pháp phân tích, tổng hợp để phân tích thực trạng quản lý hoạt động lập kế hoạch Công ty Cổ phần Đo đạc Khoáng sản Qua phân tích thấy đƣợc ƣu điểm, tồn nguyên nhân tồn Công ty Cổ phần Đo đạc Khoáng sản Ba là, đề cập đến định hƣớng phát triển Công ty Cổ phần Đo đạc Khoáng sản đến năm 2017 Bốn là, đề xuất nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tăng cƣờng quản lý hoạt động lập kế hoạch Cơng ty, bao gồm: Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch trung hạn, dài hạn Hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động Công ty Phát huy mạnh nhân sự, xây dựng chiến lƣợc đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên đồng thời thu hút tuyển dụng nhân Hoàn thiện máy quản lý, cải tiến đồng l nh vực kinh doanh Công ty 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơng ty Cổ phần Đo đạc Khống sản(2016) Quyết định số 29 2016 QĐ-HĐQT, việc b n hành quy chế tổ chức hoạt động phân cấp quản lý Bùi Huy Khiên(chủ biên), Nguy n Thị Vân Hƣơng, Quản lý cơng, Nhà xuất Chính trị-Hành Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn iện Đại hội XII củ Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn iện Đại hội IX củ Đảng; Nghị Trung ương hó IX tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu hoạt động củ DNNN Nguy n Đức Thành (2001), Quản trị chiến lược, Bài giảng dùng cho cao học NCS chuyên ngành kinh tế QTDN Mỏ - Địa chất, Trƣờng ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội Nguy n Hữu Hải (chủ biên), Quản lý h c đại cương, Nhà xuất Chính trị quốc gia Nguy n Ngọc Huyền, Nguy n Thành Độ, Quản trị inh nh, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 2011 Nguy n Văn Hậu (2015), Kỹ quản lý, tổ chức, Nhà xuất Lao động Phạm Văn Đƣợc, Đặng Thị Kim Cƣơng (2005), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 10 Võ Thị Quý, Lập ế hoạch inh nh, Nhà xuất Thống kê Các yếu tố tác động đến hoạt động lập kế hoạch.[Ngày truy cập: ngày 18 tháng năm 2017] 12 Lập kế hoạch định quản lý [Ngày truy cập: ngày 19 tháng năm 2017] 13 Lập kế hoạch định quản lý [Ngày truy cập: ngày 19 tháng năm 2017] 11 97 ... TÁC QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN 75 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác quản lý hoạt động lập kế hoạch Cơng ty cổ phần Đo đạc Khống sản ... thiện công tác quản lý hoạt động lập kế hoạch Cơng ty Cổ phần Đo đạc Khống sản Chương SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH C TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm quản lý hoạt. .. trọng công tác quản lý hoạt động lập kế hoạch lý luận lẫn thực ti n, đến nghiên cứu đề tài Quản lý hoạt động lập kế hoạch Cơng ty Cổ phần Đo đạc Khống sản làm luận văn Thạc s quản lý công -
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý về hoạt động lập kế hoạch tại công ty cổ phần đo đạc và khoáng sản , Quản lý về hoạt động lập kế hoạch tại công ty cổ phần đo đạc và khoáng sản