Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

138 36 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHONESAVANH OUNKHAMPANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TỈNH OU ĐÔM XAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHONESAVANH OUNKHAMPANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TỈNH OU ĐƠM XAY, NƯỚC CỘNG HỊA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS NGÔ THÚY QUỲNH HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2017 Tác giả luận văn KHONESAVANH OUNKHAMPANG LỜI CẢM ƠN Trong suốt uá trình học tậ hư ng n gi hoàn thành uận văn đ Th y m đ nhận Cô b n học i l ng k nh trọng biết n sâu s c m xin chân thành c m n Ban Giám đốc Khoa Sau đ i học, Khoa Qu n lý nhà nư c Đô thị, Học viện Hành ch nh Quốc gia đ t o điều kiện thuận lợi cho m trình học tậ hồn thành luận văn TS NGƠ THÚY QUỲNH Phó Trưởng khoaQu n lý nhà nư c đô thịvà nông thôn, Học viện Hành ch nh Quốc gia Cơ đ tận tình gi b o hư ng d n đ ng viên t o điều kiện thuận lợi cho đ m suốt trình học tậ hồn thành luận văn nh đ o c uan đ n vị liên uan đ gi đ t o điều kiện cho m học tậ hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu t i Việt Nam Các th y gia đình b n bè đồng nghiệ đ đ ng viên gi đ m học tậ làm việc hoàn thành luận văn Mặc ù đ có nhiều cố g ng để hồn thiện luận văn nhiên v n c n thiếu sót m mong nhận đóng gó th y cô b n Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN KHONESAVANH OUNKHAMPANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chư ng CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN Ý NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP 1.1 M t số vấn đề chung nông nghiệ hát triển nông nghiệp .7 1.1.1 Quan niệm nông nghiệ đặc điểm nông nghiệp 1.1.2 Các yếu tố nh hưởng đến hát triển nông nghiệp 11 1.1.3 tr nông nghiệp 15 1.2 Qu n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp 18 1.2.1 Khái niệm qu n lý nhà nư c u n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp 18 1.2.2 Sự c n thiết qu n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp 19 1.2.3 N i dung qu n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp 21 1.3 Kinh nghiệm Q NN đối v i hát triển nông nghiệp m t số quốc gia giá trị tham kh o cho CHDCND .25 1.3.1 Kinh nghiệm qu n lý nhà nư c đối v i nông nghiệp m t số nư c gi i 25 1.3.2 Giá trị tham kh o đối v i C ng h a ân chủ nhân ân 31 Tiểu kết chư ng 33 Chư ng PHÂN TÍCH THÀNH CƠNG CỦA THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH OU ĐƠM XAY Ý NƯỚC CỘNG HỊA DÂN CHỦ NHÂN DÂN ÀO HIỆN NAY 34 2.1 Khái uát chung tình hình Xay nư c C ng h a hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm ân chủ nhân ân 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - x h i tiềm hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay 34 2.1.2 Thực tr ng hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay giai đo n 2011-2016 42 2.2 Thực tr ng Q nư c C ng h a NN đối v i hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay ân chủ nhân ân 47 2.2.1 Thực tr ng Q NN đối v i hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay giai đo n 2011-2016 .47 2.2.2 Tình hình thực cơng việc để Q NN đối v i hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay 56 2.3 Đánh giá chung 63 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân 63 2.3.2 H n chế nguyên nhân 65 Tiểu kết chư ng 70 Chư ng ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NƯỚC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH OU ĐÔM XAY Ý NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN ÀO 71 3.1 Phư ng hư ng tăng cường Q Ou Đôm Xay CHDCND NN đối v i hát triển nông nghiệp tỉnh 71 3.1.1 Đổi m i hát triển nông nghiệp tỉnh th o hư ng cơng nghiệ đ i hóa nơng nghiệ hóa nơng thơn 71 3.1.2 Quan điểm định hư ng tăng cường Q NN đối v i hát triển nông nghiệp năm t i 73 3.2 Gi i há tăng cường hiệu qu Q NN đối v i hát triển nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay 76 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn b n ch nh sách liên uan đến hát triển nông nghiệp 76 - Nâng cao chất lượng lập quy ho ch, kế ho ch hát triển nơng nghiệp 76 3.2.2 Hồn thiện tổ chức b máy u n lý nhà nư c nơng nghiệp 79 3.2.3 Nâng cao trình đ cán b 81 công chức qu n lý nhà nư c nông nghiệp 3.2.4 Th c đẩy hợ tác uốc tế kêu gọi đ u tư để hát triển s n xuất nông nghiệp địa hư ng 82 3.2.5 Tăng cường kiểm tra giám sát ho t đ ng qu n lý nhà nư c nông nghiệp 83 3.3 Đánh giá khái uát hiệu qu Q NN đối v i hát triển nông nghiệ đến năm 2020 tỉnh Ou Đôm Xay 88 Tiểu kết chư ng 91 KẾT LUẬN 92 TÀI IỆU THAM KHẢO .94 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Nông nghiệ lĩnh vực có vai tr đặc biệt quan trọng đối v i hát triển đất nư c Trong năm ua tỷ trọng ngành đóng gó l n đối v i hát triển chung c cấu ngành lĩnh vực kinh tế, đặc biệt v i điều kiện m t quốc gia hát triển nư c C ng h a ân chủ nhân ân Để đ m b o cho hát triển liên tục đ ng hư ng c n có uan tâm, đ o sát Đ ng Nhà nư c o đ i hỏi ph i có qu n lý chặt chẽ cấ ch nh uyền đặc biệt ngành Nơng nghiệ Điều khơng liên uan đến an ninh lư ng thực quốc gia mà c n liên uan đến hát triển chung đất nư c mà kinh tế c n giai đo n đ u hát triển hư ng t i kinh tế thị trường có định hư ng Nhà nư c C ng h a ân chủ nhân ân uốc gia v i s n xuất nông nghiệp chủ yếu, diện t ch kho ng 26 nghìn km2 nơng thơn chiếm ph n l n Hiện lĩnh vực nơng nghiệ có nhiều thay đổi, chuyển dịch c cấu kinh tế đời sống nhân ân nông thôn nâng cao Tuy nhiên ngành nông nghiệp v n chưa khai thác hết m nh chưa tư ng xứng v i tiềm đất nư c Tỉnh Ou Đơm Xay tỉnh có nhiều tiềm nơng nghiệ đa ng hóa c năm Bên c nh c n có vùng r ng l n đàn gia s c tỉnh c nông s n thành chất lượng nông s n sau thu ho ch tốt mà c n gi i vấn đề công việc cho người ân lao đ ng t i chỗ địa hư ng Mặc ù có nhiều tiềm hát triển nơng nghiệ năm vừa qua, tỉnh Ou Đôm Xay v n chưa khai thác triệt để m nh v n c n để tình tr ng hoang hóa hát triển nơng nghiệp thiếu chiến lược ng n h n c cấu quy ho ch nhà máy chế biến c n nhiều bất cập, hiệu qu nghiệp thấp Xuất c n ph i tăng cường h n qu n lý nhà nư c đối v i vấn đề nghiệp tỉnh Ou Đơm Xay Ch nh vậy, học viên lựa chọn vấn đề “Quản lý nhà nước nông nghiệp tỉnh Ou Đơm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn th c sĩ mình.Tác gi hy vọng thơng ua nghiên cứu tìm hiểu thực tr ng cơng tác nư c nơng nghiệp tỉnh, từ đề xuất định hư ng, gi i thực gó h n nâng cao h n chất lượng công tác u n lý nhà nư v i nông nghiệp Ou Đơm Xay Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn a) Ở Việt Nam Vấn đề hát triển nông nghiệp u n lý nhà nư c v i nơng nghiệ đ có nhiều cơng trình nghiên cứu Ph m Kim Giao, Qu n lý nhà nư c nông thôn Nxb Ch nh trị quốc gia Hà N i 2008 Qua tác nhìn nhận i góc đ hẩm vấn đề hát triển nông nghiệ hát triển nông thôn ho t đ ng s n xuất, kinh doanh nông thôn chủ yếu liên uan đến nông nghiệp - Đỗ Đức iên Quy ho ch xây ựng hát triển điểm ân cư nông thôn Nxb Xây Dựng Hà N i, 1997 Phôm Ma Nền kinh tế hàng hóa nơng nghiệp tỉnh Khăm Mu n giai đo n nay, thực tr ng gi i há luận văn Hà N i, 2001 Luận văn đ làm sáng tỏ vấn đề hát triển kinh tế hàng hóa nơng chăn ni x m đ n vị thực có đ ng há luật hay khơng cơng trình thủy lợi có đ t chuẩn th o đ ng thiết kế sử dụng có đ ng ngân sách hay khơng mà đ h n chế vi ph m, chống thất thoát tham uan liêu Đồng thời, trực tiế giá sát trở l i đối v i đ i ngũ cán b công chức để uốn n m điều chỉnh hành vi thái đ họ công tác Q NN đối v i nông nghiệp, việc cung ứng ịch vụ công nông nghiệp cho nhân ân tổ chức 3.3 Đánh giá khái quát hiệu QLNN phát triển nông nghiệp đến năm 2020 tỉnh Ou Đôm Xay Đánh giá chung kết qu mà tỉnh Ou Đôm Xay đ t thời gian qua hát triển nông nghiệ ch nh việc nhìn nhận tiến b tồn diện s n xuất hân cơng lao đ ng, chuyển dịch c cấu lao đ ng thâm canh tăng vụ … vấn đề đ kiểm chứng thực tế Trong thời gian ng n cấ ch nh uyền tỉnh đ nỗ lực triển khai nhiệm vụ hát triển kinh tế x h i giao Trên mặt trận nông nghiệ vai tr Sở nông lâm nghiệ thể khẳng định việc d n d t nông nghiệ địa hư ng th o hư ng đ i chun mơn hóa c gi i hóa hóa học hóa thủy lợi hóa Ch nh mà hệ thống thủy lợi tỉnh ngày kiện toàn hệ thống đường xá giao thông vận t ịch vụ nông nghiệ nư c, tỉnh ngày thơng thống t o mơi trường quan trọng cho nơng nghiệ tỉnh có nhiều thay đổi, chất lượng cu c sống người rệt, từ kéo th o lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dịch vụ văn hóa giáo dục … khơng ngừng nâng lên Ngồi mặt t ch cực kể công tác Q NN đối v i nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay v n tồn t i m t số yếu định Trư c hết o iện t ch tỉnh r ng ân cư thưa th t đường xá chưa thể vư n 88 t cn i B n xa có n i chưa có đường, ch nh khó khăn l n, trở hát triển s n xuất nông nghiệp Thứ hai, chất lượng nguồn lao đ ng nông nghiệp năm ua nâng lên song v n c n yếu lao đ ng có chuyên môn kỹ thuật cao c công chức thực công vụ v n c ch nh sách m i chưa chịu khó học hỏi nâng cao trình đ gây nh hưởng t i công tác chung Sở Thứ ba công tác khuyến nông x c tiến thư ng m i m i giai đo n ban đ u chưa kêu gọi doanh nghiệ có tiềm l n có bư c hát triển m nh nông nghiệp v i tỉnh m t lý ch nh sách nông nghiệ c n chưa rõ ràng ưu đ i đ i ng chưa thật hấp d n nhà đ u tư Đây rào cẩn c n gi i thời gian t i để th c đẩy nông nghiệp tỉnh hát triển Trong lĩnh vực trồng trọt tỉnh năm ua tượng s đ h n chế không c n x y iện r ng, c chế hệ thống đập thủy lợi kiên cố Tình tr ng h n hán không c n biến trư nhu c u trồng trọt địa Ngành chăn nuôi đánh ấu bư c tiến vượt bậc số lượng đàn trâu đàn b trang tr i đ hát triển hình thành vùng đồng cỏ chăn th đàn gia c m gà vịt nhân r ng Không nuôi lấy thịt trứng cung cấp cho thị trường l n, gi i c b n nhu c u thực phẩm cho người ân tỉnh nguồn cung cấ cho nhà máy nhà hàng chế biến đóng h xuất nơng s n s ch, chất lượng cao Để đ m b o cho chăn nuôi tỉnh hát triển đ ng định hư ng công tác Q NN siết chặt, qu n lý vấn đề giống chăn nuôi thuốc th ý … qu n lý 89 chặt chẽ đ m b o chất lượng nghiêm cấm chăn nuôi giống chưa kiểm chứng chất lượng giá trị kinh tế tác đ ng đến môi trường Công tác Q NN nơng nghiệ c n nhìn nhận góc đ công tác khuyến nông hát triển khu vực nông thôn B phận khuyến nông thu c Sở Nông lâm nghiệ có đề xuất tổ chức thực biện há khuyến nông m t cách hữu hiệu Từ việc tư vấn ch nh sách đến việc tổ chức h i th o lấy ý kiến chuyên gia công tác tuyên truyền t i cán b khuyến nông cấ c sở địa hư ng tiến hành b n chặt chẽ, từ kỹ thuật s n xuất nơng nghiệ phổ biến đến người ân h gia đình s n xuất nơng nghiệ Cùng v i cơng tác vận đ ng người ân t ch cực khai hoang làm giàu cho đất, s n xuất h n diện t ch đất giao để tăng suất hiệu qu đ thực nghiêm t c Từ người ân hiểu biết há luật thực tốt M t kết qu b phận x c tiến thư ng m i nơng nghiệ có t n hiệu m i, xuất hát từ nhiệm vụ giao, từ chủ trư ng hát triển, h i nhập Nhà nư c tỉnh đ i ngũ cán b công chức làm công tác x c tiến nông nghiệ không ngừng kêu gọi đ u tư hợ tác lĩnh vực chăn nuôi trồng trọt, thủy lợi, chế biến ịch vụ nông nghiệ tiến hành c sở liên oanh liên kết, tranh thủ vốn công nghệ đ i gi i 90 Nơng nghiệ tồn x h quốc gia hư ng nhà nư dịch c cấu kinh tế, chuyển dịch c triển kéo th o thôn thay đổi th o hư ng lên hệ thống h t ng sống ân đư nhân tố c b n, qu hiệu qu v i nông nghiệp Chư ng t sách đ ng nhà nư sở cấ hóa ban hành văn b n qu n lý nhà nư c lĩnh vực nông nghiệ Căn vào thực tr ng hát triển nông nghiệp tỉnh thực tr ng công tác QLNN nông nghiệp Ou Đôm Xay thời gian ua tác gi m nh d n đề xuất m t số gi i há c b n để tăng cường h n công tác Q NN đối v i nông nghiệ gó h n nâng cao hiệu qu QLNN nơng nghiệp, từ th c đẩy s n xuất nơng nghiệp tỉnh hát triển có hiệu qu h n 91 KẾT LUẬN Trong điêu kiện nay, quốc gia, địa hư ng r t ng n trình chuyển hóa thực chất đẩy nhanh uá trình hình thành hát triển kinh tế th o hư ng đ i, kinh tế hàng hóa Phát triển nơng nghiệp nói c trọng mặt kinh tế nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay điểm tự nhiên kinh tế tỉnh Ou Đơm Xay m nh lâm nghiệp g n v mở r ng giao lưu hàng hóa v khó khăn l n đặc điểm địa hư ng Để đẩy m nh cấ há nông ngành địa mở r ng thị trường tiêu thụ nông s n ân đẩy m nh ứng dụng khoa học công ng chỉnh quy ho ch sử dụng đất biến tiêu thụ s n phẩm kết họp quy ho ch tiêu thụ nông s n nâng cao hiệu qu cấu h t ng (điện đường tâm thông tin viễn thơng; Hình thành hình thức họ nơng thôn để đẩy m nh kinh tế h m nh kinh tế trang tr i Khi kinh tế nông nghiệ lượng cu c sống người nghiệp đ t hiệu qu sống vật chất ổn định, tiế thuận lợi Từ thuận lợi Muốn tồn b đ i ngũ cán b , cơng chức trư ng ch nh sách Đ ng Nhà nư c ch nh đồng l ng tr nhiệm vụ chung hát triển, lấy nông nghiệ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Lào B Tài nguyên Môi trường (2010), Thông tư số 30/2004/TTBTNMT việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế ho dụng đất CHDCND Đ ng Nhân quốc lần thứ IV, Nxb Quốc gia Đ ng Nhân quốc lần thứ IX, Nxb Quốc gia Đ ng Nhân quốc lần thứ X, Nxb Quốc gia Đ ng b tỉnh Ou Đôm Xay (2015) Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Ou Đôm Xay lần thứ XV, Ou Đôm Xay Khamla Keodavanh (2016)Giải pháp quản lý nhà nước phát triển nơng thơn tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận văn th c sĩ u n lý công Học viện Hành ch nh uốc gia, Hà N i Khamhack Phonkhamxao (2016) Nâng cao hiệu quản lý nhà nước dự án đầu tư nông nghiệp phát triển nông thôn nguồn ngân sách nhà nước huyện Pak Xeng, tỉnh Luang Prabang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận văn th c sĩ u n lý công Học viện Hành ch nh uốc gia Hà N i Khăn Khăm Phôm Ma an (2015) Quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Xan Xay, tỉnh At Ta Pư, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Luận văn th c sĩ u n lý công Học viện Hành ch nh uốc gia Hà N i Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay (2012) Báo cáo kết qu s n xuất 94 nông lâm nghiệ hát triển nông thôn năm 2012; hư ng hư ng, nhiệm vụ năm 2013 Ou Đôm Xay 10 Sở Nông lâm nghiệ Ou Đôm Xay (2014) Báo cáo kết qu s n xuất nông lâm nghiệ năm 2013; hư ng hư ng, nhiệm vụ năm 2014 Ou Đôm Xay 11 Sở Nông lâm nghiệ Ou Đôm Xay (2015) Báo cáo kết qu s n xuất nông lâm nghiệ 2014; hư ng hư ng, nhiệm vụ năm 2015 Ou Đôm Xay 12 Sở Nông lâm nghiệ Ou Đôm Xay (2013) Báo cáo kết qu s n xuất nông lâm nghiệp nhiệm Nghị Đ i h i đ i biểu Đ ng b tỉnh l n thứ XIV, Ou Đôm Xay Ủy ban nhân ân tỉnh Ou Đôm Xay (2015) Báo cáo kết qu s n 13 xuất nông lâm nghiệ giai đo n 2010 – 2015, Ou Đơm Xay Thủ tướng phủ, Quyết định số 142-QĐ/TTg ngày 3-7- 14 2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, nước CHDCND Lào 15 B trưởng B Nông lâm nghiệp (2012), Quyết định số 2200 ngày 14- 9-2012 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông lâm nghiệp Ou Đôm Xay 16 Sở Kế ho ch đ u tư tỉnh Ou Đơm Xay (2013) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Ou Đôm Xay 17 Phơmma Phănthalăngsý (2002), Phát triển nơng nghiệ hàng hóa tỉnh Khăm Mu n, C ng h a Dân chủ Nhân ân - Thực tr ng gi i há Luận án tiến sĩ, Chuyên ngành quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 18 Ph ng Khuyến nông tỉnh Ou Đôm Xay Báo cáo thực kế hoạch giai 95 đoạn 2010-2013, Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay 19 Bunthong Buahom (2010), Khuvển nông nhiệm vụ tồn ân Nxb Nơng nghiệp, Viêng Chăn 20 Bunthong Buahom (2012), Phát triển nông lâm nghiệp m t cách bền vũng Nxb Nông nghiệp, Viêng Chăn B 21 Nông- âm nghiệ nghiệp giai đoạn (2006-2010), Nxb Nô B 22 Nông- âm nghiệ nghiệp giai đoạn (2010-2013), Nxb Nô II Tiếng Việt Nguyễn Sinh C c (2003) Nông nghiệ nông thôn 23 m i (1986 - 2002), Nxb Thống kê Hà N i 24 Phan Huy Đường (2010), Qu n lý nhà nư c kinh tế, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 25 Phạm Kim Giao, Hoàng Sỹ Kim, Phạm Lệ Minh, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2004), Giáo trình u n lý nhà nư c hát triển nông nghiệ nông thôn, Nxb Đại Học Quốc Gia, Hà Nội ăn Hợp (2010), Quản lý nhà nước nhằm phát triển nông 26 Khuất nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn th c sỹ Kinh tế, Học viện Ch nh trị - Hành ch nh Quốc gia Hồ Ch Minh Hà N i 27 Đinh Phi Hổ (2003), Kinh tế nông nghiệp - lý thuyết thực tiễn, Nxb Thống kê Thành hố Hồ Ch Minh 28 Nguyễn Quốc Khanh (2013), Quản lý nhà nước nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Bến Tre, Luận văn th c sỹ Kinh oanh Qu n lý Học viện Ch nh trị - Hành ch nh Quốc gia Hồ Ch Minh Hà N i 29 Hoàng Sỹ Kim (2007), Đổi quản lý nhà nước nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sỹ 96 Qu n lý kinh tế, Học viện Hành ch nh Quốc gia Hà N i 30 Hoàng Phê (2005) Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng Đà Nẵng 31 Đặng Kim S n Hoàng Thu H a (2002) Một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn, Nxb Thống kê Hà N i 32 ũ Đình Th ng (2013), Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp, Nxb Đ i học Kinh tế Quốc ân Hà N i 33 Đỗ Hoàng Toàn Mai ăn Bưu (2007) Giáo trình Quản lý kinh tế quốc dân, Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà N i 34 Đoàn Tranh (2012) Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020, Luận án tiến sỹ Kinh tế Đ i học Đà Nẵng Đà Nẵng 35 Nguyễn Kế Tuấn (2006), Cơng nghiệ hố đ i hố nơng nghiệp nông thôn Việt Nam đường bư c đi, Nxb Ch nh trị quốc gia Hà N i 36 Bùi Thanh Tuấn (2013), “Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước nông nghiệp”, T ch Kinh tế Dự báo, (16), tr.13-15 37 Kiều Anh ũ (2011) Nông nghiệp phát triển bền vững thành phố Cần Thơ, Luận văn th c sỹ Kinh tế, Học viện Ch nh trị - Hành ch nh quốc gia Hồ Ch Minh Hà N i 38 Ph m Kim Giao, Qu n lý nhà nư c nông thôn Nxb Ch nh trị quốc gia, Hà N i, 2008 39 Nguyễn t ch tụ ru 40 Đỗ Đức Nxb Xây 41 Phơm Ma Nền kinh tế hàng hóa nơng nghiệp tỉnh Khăm Muon giai đo n nay, thực tr ng gi i há luận văn Hà N i, 2001 42 Chiến lược hát triển nông nghiệ nông thôn giai đo n 2011-2020 nư c C ng hỏa x h i chủ nghĩa iệt Nam, Nxb Ch nh trị quốc gia Hà N i 97 ... CHÍNH QUỐC GIA KHONESAVANH OUNKHAMPANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TỈNH OU ĐÔM XAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60 34 04... người ân 17 1.2 Quản lý nhà nước nông nghiệp 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước quản lý nhà nước nông nghiệp 1.2.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước Qu n lý nhà nư c (Q NN) m t d ng qu n lý chứa đựng bên... cường h n qu n lý nhà nư c đối v i vấn đề nghiệp tỉnh Ou Đơm Xay Ch nh vậy, học viên lựa chọn vấn đề Quản lý nhà nước nơng nghiệp tỉnh Ou Đơm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan