Quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện EA HLEO, tỉnh đăk lăk

118 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO /……… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC HƢNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤU THẦU TRONG ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK, NĂM 2017 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO /……… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC HƢNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤU THẦU TRONG ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HOÀNG QUY ĐẮK LẮK, NĂM 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Hoàng Quy Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hồn tồn trung thực tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác phạm vị hiểu biết tơi Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Đắk Lắk, ngày 15 tháng năm 2017 T CGI Nguyễn Ngọc Hưng iii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ủy Ban nhân dân huyện Ea H’leo - tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa đào tạo Tơi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thầy, giảng dạy chương trình thạc sỹ Quản lý Công, người truyền đạt cho kiến thức hữu ích quản lý nhà nước, sở giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe đến TS Nguyễn Hồng Quy, người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Những góp ý, bảo thầy khơng giúp tơi hồn thành luận văn mà kinh nghiệm công tác sau Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện tốt mặt tinh thần cho yên tâm học tập, học viên khóa 20 chun ngành Quản lý Cơng ln quan tâm, chia sẻ, động viên suốt trình học tập Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp thầy, anh chị học viên Trân trọng cảm ơn! iv MỤC LỤC Trang Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤU THẦU TRONG ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 1.1 Lý luận đấu thầu đầu tư xây dựng nguồn vố sách……………………………………………………………………… 1.2 Quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng vốn ngân sách……………………………………………………………………… 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nước đấu thầu ……… ……………… Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤU THẦU TRONG ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK 41 2.1 Giới thiệu tổng quan huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk …………… 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng vốn ngân sách địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk ……… 48 2.3 Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước đấu thầu cơng trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua……………… 67 Chƣơng GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤU THẦU TRONG ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK 3.1 Phương hướng……………………………………………………… 3.2 Giải pháp nâng cao quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách………………………………………… 3.3 Một số kiến nghị …………………………………………………… KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO v 74 83 95 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Công tác triển khai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng năm 2013 - 2016 Bảng 2.2 Tình hình triển khai thực dự án năm 2013 - 2016 Bảng 2.3 Cơng tác tốn dự án hồn thành năm 2013 - 2016 Bảng 2.4 Tình hình thực đấu thầu đầu tư xây dựng cơng trình năm 2013 - 2016 Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Trình tự thực đấu thầu Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ % nguồn vốn triển khai phê duyệt đầu tư xây dựng địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013 - 2016 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ % nguồn vốn triển khai thực dự án địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013 - 2016 Sơ đồ 2.1 Tổ chức quản lý UBND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Sơ đồ 2.2 Bộ máy quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng cơng trình từ nguồn vốn ngân sách huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Trong đầu tư xây dựng cơng trình nhà nước thường tính cạnh tranh khơng cao Nhà nước thường đầu tư vào nơi mà lợi ích kinh tế xã hội nói chung coi trọng lợi ích kinh tế Vì vậy, mơi trường cạnh tranh đầu tư xây dựng cơng trình nhà nước nhìn chung thường khốc liệt thiếu minh bạch Tuy nhiên, thiếu vắng cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu hoạt động đầu tư xây dựng cơng trình Nhà nước cần phải tạo môi trường cạnh tranh thực chất lĩnh vực đầu tư xây dựng cơng trình để tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động đầu tư xây dựng Trong năm qua nhà nước giành hàng chục ngàn tỷ đồng năm cho đầu tư xây dựng bản, chiếm tỷ trọng lớn giữ vai trò quan trọng tồn hoạt động đầu tư kinh tế Việt Nam Vì việc quản lý hiệu vốn đầu tư xây dựng khó khăn, phức tạp Ở nước ta hiệu đầu tư xây dựng nhà nước thấp thể như: đầu tư sai, đầu tư khép kín, đầu tư dàn trải, thất thốt, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, Trong khía cạnh đầu tư xây dựng cơng trình nguồn vốn ngân sách nhà nước tác giả sâu vào nghiên cứu công tác quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng cơng trình nguồn vốn ngân sách vì: Với mục đích nâng cao hiệu sử dụng vốn, nâng cao vai trò quản lý nhà nước công tác đấu thầu thông qua hoạt động đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước việc tổ chức đấu thầu, triển khai thực dự án, thực công tác đấu thầu môi trường cạnh tranh lành mạnh giúp tiết kiệm khoản chi cho ngân sách nhà nước Thông qua hoạt động mua bán, cách thức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đủ kinh nghiệm lực để thực công tác theo yêu cầu bên mời thầu Đồng thời, nhà thầu phải có giải pháp khả thi để thực công việc bảo đảm giá trúng thầu khơng vượt giá gói thầu duyệt Cuộc đấu thầu phải dựa nguyên tắc đảm bảo công cách xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu nhà thầu tham gia đấu thầu; công đấu thầu rộng, liên quan phụ thuộc vào nhiều yếu tố, sở để lựa chọn nhà thầu trúng thầu Nếu trình lựa chọn nhà thầu để thực thi cơng cơng trình khơng theo quy định, thực không chặt chẽ dẫn đến lựa chọn nhà thầu sai quy định, gây thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cơng trình Ngun nhân dẫn đến tình trạng thất lãng phí quản lý đầu tư xây dựng cơng trình với nhiều lý do, vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực nhiều hạn chế, việc định quy định chế sách đầu tư xây dựng vấn đề tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa lĩnh vực Với mục tiêu cơng nghiệp hóa đại hóa nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực xây dựng ngày tăng, với việc đầu tư mạnh vào lĩnh vực an ninh quốc phòng, nâng cấp sở hạ tầng nguồn vốn vay nước ngồi làm cho nợ cơng nước ta tăng cao Từ lý nêu từ tầm quan trọng công tác quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu xây dựng bản, nhằm ngăn chặn tượng tham nhũng, lãng phí, thất thốt, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội nên tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk” để làm sở nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận văn Quản lý nhà nước công tác đấu thầu đầu tư xây dựng công trình nguồn vốn ngân sách nhà nước vấn đề quan tâm dư luận nhà nghiên cứu khoa học Hiện nay, đề tài, cơng trình nghiên cứu đề cập đến quản lý nhà nước đầu tư xây dựng cơng trình nguồn vốn ngân sách nhà nước nói chung quản lý nhà nước công tác đấu thầu đầu tư xây dựng cơng trình nguồn vốn ngân sách nhà nước nói riêng đề cập đến qua nghiên cứu như: - Dỗn Trung Thơng (2003), Hồn thiện quản lý nhà nước đấu thầu công trình đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực tiễn đài truyền hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Cơng, Học viện hành Quốc gia - Nguyễn Thị Bích Liên (2007), Quản lý nhà nước nhằm chống thất thoát đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Cơng, Học viện hành Quốc gia - Trần Thanh Bình (2012), Quản lý nhà nước cơng tác đấu thầu cơng trình xây dựng vốn ngân sách nhà nước địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Cơng, Học viện hành Quốc gia - Nguyễn Ngọc Thành (2015), Quản lý nhà nước lĩnh vực đấu thầu cơng trình giao thơng Ban quản lý dự án phát triển giao thông nông thôn Hà Tĩnh, Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế Chương trình định hướng thực hành, Đại học Kinh tế Các đề tài nghiên cứu đưa nội dung quản lý nhà nước đầu tư xây dựng cơng trình nguồn vốn ngân sách nhà nước nhiên chưa hoàn thiện theo xu phát triển chung việc cải cách đổi Luật Đấu thầu (2005) Luật Đấu thầu (2013) Quản lý nhà nước đấu thầu theo Luật Đấu thầu (2013) đưa nhiều vấn đề tồn Nhưng để áp dụng Luật vào thực tiễn phải chờ Thông tư, Nghị định hướng dẫn làm rõ công tác quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu 3.2.4 Tăng cường công tác tra kiểm tra, tra đấu thầu Mục đích hoạt động tra, kiểm tra đấu thầu nhằm chấn chỉnh lệch lạc, trái pháp luật, trái mục tiêu cơng tác đấu thầu, qua nâng cao hiệu công tác này; giúp sở kiểm tra thấy thiếu sót, yếu kém, từ điều chỉnh lại hoạt động nhằm đạt hiệu cao nhất; đồng thời, giúp quan quản lý nhà nước thấy thực tiễn để điều chỉnh lại sách đấu thầu cho phù hợp Triển khai thực công tác kiểm tra, tra đấu thầu phải tập trung vào số vùng lĩnh vực trọng điểm, cần phải có kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, phân cấp kiểm tra cách rõ ràng Đối với Bộ ngành, địa phương, cần sớm củng cố lực lượng tra chuyên ngành, tra đấu thầu theo chức quy định Đặc biệt sở kế hoạch đầu tư cần khẩn trương thành lập tra sở để thực kiểm tra, tra đấu thầu đầu tư nói chung Kiểm tra, tra đấu thầu việc làm thường xuyên quan quản lý Nhà nước Phải chủ động việc thực tra nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật xảy trình thực đấu thầu Trước mắt cần tập trung vào việc tra gói thầu có quy mơ lớn Các Bộ ngành, địa phương tăng cường kiểm tra nhằm đưa việc thực đấu thầu vào nề nếp Bên cạnh việc tăng cường ủy quyền cho chủ đầu tư tạo chủ động, linh hoạt đấu thầu UBND huyện cần tiến hành kiểm tra, tra thường xuyên công tác đấu thầu để nghiêm túc xử lý vi phạm chấn chỉnh hoạt động đấu thầu địa bàn huyện Quá trình kiểm tra nhằm mục tiêu phát mặt tích cực cần nhân rộng, điểm hạn chế, tồn cần khắc phục, đồng thời 91 để có văn nhắc nhở cho chủ đầu tư thực quy định pháp luật, UBND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đạo Phòng Tài - Kế hoạch huyện tham mưu xây dựng hồn thiện quy trình tổ chức hoạt động kiểm tra để hướng dẫn cho chủ đầu tư chủ động việc triển khai thực Giải nhanh chóng thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt thiết kế vẽ thi công thủ tục phê duyệt đấu thầu khác để làm cở sơ triển khai bước dự án 3.2.5 Nâng cao hiệu sử dụng vốn nhà nước đấu thầu Hiệu qua đấu thầu trước tiên chỗ thông qua đấu thầu lựa chọn nhà thầu đủ kinh nghiệm lực để thực công tác theo yêu cầu Nhà thầu phải có giải pháp khả thi để thực công việc giao bảo đảm giá trúng thầu không vượt giá dự kiến (giá gói thầu) Hiệu đấu thầu thể tạo cạnh tranh để làm động lực cho phát triển Các nhà thầu phải chứng minh có đủ kinh nghiệm lực, phải có giải pháp đánh giá khả thi giá phải cạnh tranh với nhà thầu khác tham gia đấu thầu 3.2.6 Tăng cường phối hợp phòng, ban, ngành UBND xã, thị trấn Hiện nay, việc phân cấp đầu tư mạnh mẽ, nhiều dự án, cơng trình UBND huyện giao cho phòng, ban, ngành UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư việc phối hợp chặt chẽ đơn vị liên quan cần thiết để đảm bảo phát triển chung huyện Các đơn vị liên quan có phối hợp nhịp nhàng vấn đề nảy sinh giải nhanh, triệt để đồng thời khắc phục hạn chế thủ tục hành Tuy nhiên để thực điều không đơn giản, trước hết 92 UBND huyện cần ban hành định hướng dẫn định hướng, mục tiêu hoạt động đầu tư cho thời kỳ để đơn vị có nhìn khách quan tổng thể Đồng thời phân công nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm đơn vị để không bị chồng chéo khâu quản lý, kiểm tra giám sát thực Các đơn vị cần có trách nhiệm hoạt động theo phương châm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đắc lực cho nghiệp phát triển chung toàn huyện Sự phối hợp nhịp nhàng đơn vị giúp giảm tối đa thời gian, nhân lực chi phí cho cơng việc Ví dụ cơng tác thẩm định văn pháp luật có liên quan đến tổ chức đấu thầu, tổ chức thẩm định cần tạo điều kiện dẫn cho đơn vị văn chưa hợp lệ để tránh tượng phải điều chỉnh điều chỉnh lại, gây lãng phí thời gian nhân lực 3.2.7 Đẩy mạnh cải cách hành Cải cách hành giải pháp trọng tâm nhằm thực tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế trị xã hội, đặc biệt công tác đấu thầu thời kỳ Đảm bảo tuân thủ theo quy định chung huyện, nội dung cải cách tập trung xử lý cải tiến thủ tục trình tự, thời gian thực thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ công chức thực thi công vụ Những cải tiến cần hướng tới mục tiêu vừa để làm lành mạnh, minh bạch hóa hoạt động hành chính, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước - Về thể chế hành cần ban hành Luật văn luật tổ chức máy nhà nước; sửa đổi bổ sung số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức; ban hành nghị định để cụ thể hóa Pháp lệnh, cán bộ, công chức, Điều quan trọng là: văn tổ chức máy nhà nước phải quy định cụ thể quyền hạn trách nhiệm quan nhà nước 93 công tác quản lý nhà nước đấu thầu, từ đảm bảo cho tất hoạt động đấu thầu diễn công khai, minh bạch, đảm bảo quy định pháp luật - Về máy hành cần giảm dần đầu mối quản lý, số lượng quan quản lý nhà nước, thủ tục hành cải cách theo hướng “một cửa”, mẫu hóa văn hành chính, giấy tờ, cơng khai thủ tục hành đấu thầu từ khâu lập kế hoạch đấu thầu đến lựa chọn nhà thầu Chính việc cải cách thủ tục hành góp phần hạn chế sách nhiễu, phiền hà, tham nhũng cơng chức hành giải công việc công dân Đây điểm cải cách hành đấu thầu góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý nhà nước đấu thầu Để thực tốt cơng tác cải cách hành cần áp dụng tiêu chuẩn ISO để đánh giá, kiểm soát thường xuyên hoạt động quan hành việc giải công việc cá nhân, tổ chức Trong số tiêu chí đánh giá quan hành có tiêu chí đáng lưu ý gắn với nhà nước pháp quyền: tính hợp pháp nội dung định; tính đắn thời hạn theo quy định pháp luật định; tính đắn thủ tục giải công việc Thực tiễn việc áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động hành mang lại kết đáng kể như: việc giải công việc dân đơn giản, nhanh gọn, pháp luật, thời hạn, thủ tục Tóm lại với giải pháp đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực nói chung hoạt động đấu thầu nói riêng UBND huyện góp phần làm cho máy hành hồn chỉnh hơn, hoạt động có hiệu hơn, tốt tiết kiệm 94 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ, quan ban ngành Trung ương Chính phủ, quan ban ngành Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu ban hành văn hướng dẫn chi tiết Luật đấu thầu, ban hành mẫu hồ sơ chuẩn chung, xử phạt nghiêm khắc tượng móc ngoặc, thỏa thuận ngầm bên tham gia đấu thầu Có tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh, để hoạt động đấu thầu nói riêng diễn minh bạch, cơng bằng, hoạt động đầu tư nói chung mang lại hiệu lớn xây dựng phát triển đất nước Bên cạnh cần tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, giám sát quan Nhà nước, có biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định bên tham gia công tác đấu thầu thực nghiêm túc quy định đề Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ban hành năm 2013 văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu thể rõ mục tiêu tăng cường tính cơng khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh trình lựa chọn nhà thầu tăng cường hiệu kinh tế giai đoạn hội nhập kinh tế giới Tuy nhiên, thực tế, việc áp dụng pháp Luật Đấu thầu nước gặp nhiều khó khăn khơng hiệu Thực trạng thiếu văn quy phạm pháp luật thống đấu thầu lựa chọn nhà thầu không gây khó khăn, tốn cho quan nhà nước có thẩm quyền bên liên quan q trình thực hiện, mà làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch hiệu trình lựa chọn nhà thầu Bảo đảm tính đồng bộ, hồn chỉnh cho hành lang pháp lý đấu thầu, với nhiều điểm Cần tăng cường công tác hướng dẫn thực quy chế đấu thầu để tạo thuận lợi cho Bộ, ngành, địa phương trình triển khai thực 95 quy chế đấu thầu sau Thông tư hướng dẫn ban hành, Bộ Kế hoạch Đầu tư cần tổ chức số hội nghị lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ đấu thầu địa bàn trọng điểm để phổ biến quy định nhà nước đấu thầu Tổ chức tốt công tác kiểm tra, tra đấu thầu khâu thiếu việc triển khai thực hoạt động QLNN đấu thầu Kiểm tra, tra phải tập trung vào số vùng lĩnh vực trọng điểm, cần phải có kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, phân cấp kiểm tra cách rõ ràng Đối với Bộ ngành, địa phương, cần sớm củng cố lực lượng tra chuyên ngành, tra đấu thầu theo chức quy định Đặc biệt Sở Kế hoạch Đầu tư đội ngũ tra Sở phải liên tục thực kiểm tra, tra đấu Tăng cường việc đạo cấp có thẩm quyền Theo phân cấp Quy chế đấu thầu, Bộ ngành địa phương cần đạo sát việc thực đấu thầu theo quy định quy chế đấu thầu Cần tăng cường áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi chủ yếu, hạn chế việc áp dụng hình thức định thầu hình thức đấu thầu hạn chế 3.3.2 Đối với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Tiếp tục hoàn thiện văn hướng dẫn quy phạm pháp luật Đấu thầu quy định tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp: Cần sửa đổi quy định tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp theo hướng Chủ đầu tư xem xét mức độ đáp ứng kinh nghiệm, lực nhà thầu so với yêu cầu công việc cần thực Việc đề tiêu chuẩn đánh giá mặt kỹ thuật cần đánh giá phù hợp giải pháp kỹ thuật thi công, biện pháp tổ chức tổng mặt thi công xây dựng với tiến độ thi công giá thầu đề xuất Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Ban ngành có liên quan cần có 96 văn hướng dẫn cụ thể để xây dựng tiêu chuẩn phương pháp đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu từ lĩnh vực đầu tư xây dựng cơng trình, tránh việc đánh giá mang nặng tính chủ quan bên mời thầu Đối với quy định phương pháp xét thầu xây lắp: Xem xét đánh giá đồng thời đề xuất mặt kỹ thuật gói thầu với việc đánh giá đề xuất khác tiến độ thực hiện, mức độ đảm bảo chất lượng, giá dự thầu, … xét thầu cho phép giảm bớt bước quy trình xét thầu, qua rút ngắn thời gian tổ chức đấu thầu tiến độ thực dự án Phải có chế quản lý, giám sát, xử phạt nghiêm minh hành vi tiêu cực hoạt động đấu thầu Do chưa tính yếu tố rủi ro, lãi suất, khả cạnh tranh xảy xảy nên hồ sơ dự thầu vượt mức dự toán tiếp tục xem xét có quy định chặt chẽ việc xác định giá, xác định phương án kỹ thuật, … để tránh rủi ro cho nhà thầu đảm bảo tính minh bạch tốn vốn xây dựng cơng trình Khi tuyển chọn tư vấn thực công tác đấu thầu phải nên qua đấu thầu cạnh tranh để lựa chọn đơn vị tư vấn đủ lực, kinh nghiệm Có thể nghiên cứu ứng dụng đấu thầu qua mạng vào cơng tác đấu thầu: Một khía cạnh quan trọng đấu thầu việc xét thầu cách cơng bằng, xác minh bạch, đạt hiệu kinh tế Vai trò tổ chuyên gia xét thầu đánh giá quan trọng trình xét thầu Nhưng điều kiện thực tế vùng miền tính chun mơn chưa cao chuyên gia gặp phải lúng túng việc đưa định, chủ đầu tư điều kiện để mời chuyên gia phù hợp Do việc áp dụng đấu thầu qua mạng quan trọng việc tạo 97 minh bạch hoạt động đấu thầu - Tiến hành kiểm tra, tra thường xuyên công tác đấu thầu Bên cạnh việc tăng cường ủy quyền cho chủ đầu tư tạo chủ động, linh hoạt đấu thầu Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cần tiến hành kiểm tra, tra thường xuyên công tác đấu thầu để nghiêm túc xử lý vi phạm chấn chỉnh hoạt động đấu thầu cơng trình địa bàn quản lý Quá trình kiểm tra nhằm mục tiêu phát mặt tích cực cần nhân rộng, điểm hạn chế, tồn cần khắc phục, đồng thời sở để trình độ chuyên môn chủ đầu tư nâng lên thực quy định Xây dựng hồn thiện quy trình tổ chức hoạt động kiểm tra để hướng dẫn cho Chủ đầu tư chủ động việc triển khai thực dự án đầu tư xây dựng nhanh dự án triển khai theo tiến độ 98 Tiểu kết chƣơng Dựa phân tích thực trạng quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk; cần thiết quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu cơng trình; nhận thấy vai trò ý nghĩa đấu thầu đầu tư xây dựng cơng trình nguồn vốn ngân sách trình bày chương trước Trong chương tác giả nêu phương hướng có tính ngun tắc cho việc hoàn thiện quản lý nhà nước đấu thầu xây dựng cơng trình nguồn vốn ngân sách, từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách, như: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật đấu thầu; Tăng cường công tác hướng dẫn thực quy chế đấu thầu cho chủ đầu tư nhà thầu; Tăng cường tính cơng khai hóa, minh bạch công tác đấu thầu; Tăng cường công tác tra kiểm tra, tra đấu thầu; Nâng cao hiệu sử dụng vốn Nhà nước đấu thầu; Giải pháp nâng cao quản lý nhà nước đấu thầu huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Từ giải pháp nêu tác giả đưa số kiến nghị Chính phủ, quan ban ngành Trung ương Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Lắk để thực giải pháp cách có hiệu 99 KẾT LUẬN Đầu tư xây dựng cơng trình nguồn vốn ngân sách hoạt động cần thiết thiếu đất nước đà phát triển đất nước ta Đặc biệt, Việt Nam bước hội nhập với giới vấn đề đầu tư xây dựng cơng trình nguồn vốn ngân sách để hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng lại quan trọng Trong công đổi kinh tế thời gian qua thu kết bước đầu khả quan, kinh tế có tốc độ tăng trưởng tương đối kiềm chế lạm phát mức cho phép Có kết nhờ phần vào việc Đảng Nhà nước ta đề sách kinh tế thơng thống cho doanh nghiệp nước nước đầu tư mạnh mẽ vào kinh tế Tuy nhiên bng lỏng sách nên để nhiều doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật đấu thầu Đặc biệt vi phạm nguyên tắc đấu thầu hết phải phân tích đánh giá thực trạng nhằm rút học kinh nghiệm Để phát huy hiệu công trình đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn vai trò quản lý nhà nước quan trọng, nói yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng cơng trình, hạn chế, ngăn chặn đẩy lùi tượng tiêu cực Vai trò quản lý nhà nước thể rõ nét vấn đề đấu thầu để lựa chọn nhà thầu Hiệu qua đấu thầu trước tiên chỗ thông qua đấu thầu lựa chọn nhà thầu đủ kinh nghiệm lực để thực công tác theo yêu cầu bên mời thầu đảm bảo cơng trình đạt chất lượng tiến độ Đảng Nhà nước ta cần phải xây dựng kế hoạch kinh tế phù hợp với thực tiễn Kèm theo sách kinh tế biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm loại bỏ sai phạm tồn đọng công tác tổ chức đấu thầu 100 Luận văn nêu lên thực trạng công tác đấu thầu xây dựng địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Cũng hạn chế thực công tác đấu thầu đặc biệt văn pháp quy luật đấu thầu Đấu thầu vấn đề khoa học có nội dung rộng phức tạp, với nội dung chủ yếu tập trung cơng trình đấu thầu huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Chính luận văn khó tránh khỏi khiếm khuyết sai sót nên em mong nhận góp ý thầy cô 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Quản lý dự án huyện Ea H’leo (2013 - 2016), Báo cáo công tác đấu thầu năm 2013 - 2016, Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bộ Kế hoạch Đầu tư (2015), Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư (2015), Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, Hà Nội Bộ Tài (2015), Hướng dẫn cơng khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước nâng cao hiệu thực công tác đấu thầu quan hành chính, nghiệp, Nxb Tài Bộ Xây dựng (2015), Hướng dẫn Luật Xây dựng - Đấu thầu nghiệp vụ quản lý dự án, giám sát thi công xử lý vi phạm xây dựng, Chính phủ (2014), Quy định chi tiết thi hành số Điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Hà Nội Trần Thanh Bình (2012), Quản lý nhà nước công tác đấu thầu công trình xây dựng vốn ngân sách nhà nước địa bàn quận Hà Đông, Luận văn Thạc sỹ Quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia Ngơ Thành Can, Nguyễn Thị Ngọc Lan (2016), Tổ chức hành nhà nước lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp Nguyễn Quang Duệ, Đào Thị Thu Trang (2016), Nghiệp vụ Đấu thầu, Nxb 10 Phan Huy Đường (2012), Giáo trình quản lý Nhà nước kinh tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Quí Lâm, Kim Phượng (2015), Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đấu thầu lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn, hồ sơ mời thầu xây lắp, Nxb Lao động 12 Nguyễn Thị Bích Liên (2007), Quản lý nhà nước nhằm chống thất thoát đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước, Luận văn Thạc sỹ Quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia 102 13 Ngân hàng phát triển Châu (2007), Hướng dẫn Ngân hàng Phát triển châu Á tuyển dụng chuyên gia tư vấn, Hà Nội 14 Ngân hàng phát triển Châu (2007), Hướng dẫn Ngân hàng Phát triển châu Á mua sắm, Hà Nội 15 Ngân hàng Thế giới (2008), Hướng dẫn mua sắm vốn vay Ngân hàng Quốc tế Tái Thiết Phát triển, Hà Nội 16 Ngân hàng Thế giới (2008), Hướng dẫn Ngân hàng Thế giới tuyển dụng chuyên gia tư vấn, Hà Nội 17 Nhiều tác giả (2015), Luật Xây dựng - Luật Đấu thầu 2016 Quốc hội khoá XIII hướng dẫn chi tiết thực hoạt động quản lý đầu tư xây dựng, 18 Trần Quang Phú (2012), Đấu thầu hoạt động xây dựng, Nxb Giao thông vận tải 19 Tiến Phát, Tiến Đạt (2016), Sổ tay nghiệp vụ đấu thầu năm 2016 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá xây lắp, Nxb Lao động 20 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (2005), Luật Đấu thầu số 62/2005/QH11, Hà Nội 21 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Hà Nội 22 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII (2014), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Hà Nội 23 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Hà Nội 24 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII (2015), Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, Hà Nội 25 Nguyễn Ngọc Thành (2015), Quản lý nhà nước lĩnh vực đấu thầu cơng trình giao thông Ban quản lý dự án phát triển giao thông nông thôn, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế Chương trình Định Hướng thực hành, Đại học kinh tế 103 26 Phạm Thị Trang (2014), Một số đề xuất hồn thiện cơng tác đấu thầu xây lắp cơng trình Việt Nam, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 27 UBND huyện Ea H’leo (2015), Báo cáo tình hình thực kinh tế xã hội huyện Ea H’leo năm 2010-2015, Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk 28 UBND tỉnh Đắk Lắk (2015), Phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Quyết định số 34/QĐ-UBND, tỉnh Đắk Lắk 29 UBND huyện Ea H’leo (2015), Phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng địa bàn huyện Ea H’leo, Quyết định số 08/QĐ-UBND, Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk 30 UBND huyện Ea H’leo (2016), Báo cáo tình hình thực xây dựng UBND huyện Ea H’leo giai đoạn 2013-2016, Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk 31 UBND huyện Ea H’leo (2016), Báo cáo tổng hợp tình hình đầu tư xây dựng địa bàn huyện Ea H’leo giai đoạn 2013-2016, Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk 32 Viện Quản lý kinh tế trung ương (2013), Các qui định đấu thầu Việt Nam hướng dẫn thi hành, Nxb Lao động 33 http://baodauthau.vn 34.http://www.dankinhte.vn/bai-hoc-kinh-nghiem-ve-dau-thau-quoc-te-chocac-nuoc-va-cac-to-chuc-quoc-te/ 35 https://vi.wikipedia.org/wiki/Ea_H'leo 104 ... tác đấu thầu quản lý nhà nước đấu thầu lĩnh vực đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa bàn huyện Ea H’leo, tỉnh. .. thiện quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤU THẦU TRONG ĐẦU TƢ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 1.1 Lý luận đấu thầu đầu tƣ xây. .. đấu thầu từ rút vấn đề nghiên cứu Việt Nam quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà; làm rõ thực trạng quản lý nhà nước đấu thầu đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện EA HLEO, tỉnh đăk lăk , Quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện EA HLEO, tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan