Giải quyết khiếu nại về đất đai ở đô thị từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội

92 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN XUÂN TRƢỜNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI Ở ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN XUÂN TRƢỜNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI Ở ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật hành Mã số: 60 38 01 02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN BÁ CHIẾN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội” luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật hiến pháp Luật Hành tơi trƣờng Học viện Hành Quốc gia Tơi xin cam đoan cơng trình riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ Nguyễn Xuân Trƣờng LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến quý thầy, cô làm việc Học viện Hành Quốc gia thầy, giảng dạy lớp LH1B1 tạo điều kiện tốt cho thời gian học tập nghiên cứu trƣờng Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS.Nguyễn Bá Chiến, ngƣời thầy kính mến hết lòng quan tâm, giúp đỡ tận tình, hƣớng dẫn nghiên cứu tạo điều kiện giúp tơi hồn thành luận văn Xin đƣợc cảm ơn anh chị cán bộ, công chức làm việc UBND quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội công dân sinh sống làm việc địa bàn quận tạo điều kiện cho tơi q trình khảo sát thực trạng góp ý giải pháp đề tài Xin phép gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo khoa Sau đại học tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình vừa cơng tác vừa học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ luận văn 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 5 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI Ở ĐÔ THỊ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, nội dung khiếu nại đất đai đô thị 1.1.1 Khái niệm khiếu nại đất đai đô thị 1.1.2 Đặc điểm khiếu nại đất đai đô thị 10 1.1.3 Nội dung khiếu nại đất đai đô thị 11 1.2 Khái niệm, đặc điểm giải khiếu nại đất đai đô thị 15 1.2.1 Khái niệm giải khiếu nại đất đai đô thị 15 1.2.2 Đặc điểm giải khiếu nại đất đai đô thị 16 1.3 Nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục giải khiếu nại đất đai đô thị 17 1.3.1 Nguyên tắc giải khiếu nại đất đai đô thị 17 1.3.2 Thẩm quyền giải khiếu nại đất đai đô thị 19 1.3.3 Thủ tục giải khiếu nại đất đai đô thị 21 1.4 Yếu tố ảnh hƣởng đến giải khiếu nại đất đai thị 24 1.4.1 Sự hồn thiện pháp luật 24 1.4.2 Sự phát triển kinh tế giá trị đất đai đô thị 25 1.4.3 Năng lực ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức giải khiếu nại đất đai 1.4.4 Nhận thức người dân đô thị 1.4.5 Các yếu tố khác TIỂU KẾT CHƢƠNG Chƣơng THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ Ở QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1.Khái quát điều kiện địa lý, tình hình kinh tế- xã hội ảnh hƣởng đến giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 2.2 Tình hình, đặc điểm khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân 33 2.2.1 Tình hình khiếu nại đất đai thị quận Thanh Xuân 2.2.2 Đặc điểm khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân 2.3 Tình hình giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân 42 2.3.1 Kết giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân 42 2.3.2 Đánh giá tình hình giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân 2.3 Hạn chế nguyên nhân giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân 2.4 Bài học kinh nghiệm rút TIỂU KẾT CHƢƠNG Chƣơng QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH XUÂN 3.1 Quan điểm nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân………………………………………… 57 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân 60 3.2.1 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật Luật đất đai Luật khiếu nại 60 3.2.2 Kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực trách nhiệm cán bộ, công chức giải khiếu nại đất đai đô thị 63 3.2.3 Nâng cao hiệu hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai đô thị, khiếu nại 65 3.2.4 Tổ chức tốt công tác tiếp công dân 68 3.2.5 Huy động tham gia hệ thống trị tồn xã hội vào cơng tác giải khiếu nại lĩnh vực đất đai 70 3.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra trách nhiệm giải khiếu nại đất đai đô thị 72 3.2.7 Chuẩn bị tốt điều kiện khác 74 TIỂU KẾT CHƢƠNG 76 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNQSD: Chứng nhận quyền sử dụng GPMB: Giải phóng mặt UBND: Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu đồ 2.1: Tình hình tiếp cơng dân địa bàn quận giai đoạn 2011-201534 Biểu đồ 2.2: Tình hình tiếp nhận đơn, vụ việc khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quậngiai đoạn 2011– 2015 34 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ vụ việc khiếu nại đất đai đô thị tổng số vụ việc khiếu nại hành thuộc thẩm quyền giai đoạn 2011-2015 35 Biểu đồ 2.4: Nội dung khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận 42 Bảng 2.1: Tổng hợp kết giải đơn thƣ khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Thanh Xuân, giai đoạn 2011-2015 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài sản quốc gia có giá trị lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng đời sống hộ gia đình, cá nhân, tƣ liệu sản xuất đặc biệt, điều kiện tối thiểu đảm bảo cho trình tái sản xuất giúp xã hội khơng ngừng phát triển Trong q trình đổi kinh tế - xã hội nƣớc ta, chế kinh tế thị trƣờng bƣớc đƣợc hình thành, thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ xu hƣớng tất yếu nguồn lực đầu vào cho sản xuất sản phẩm đầu phải trở thành hàng hố, đất đai ngoại lệ Nƣớc ta thời cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc, nhiều dự án nhƣ khu công nghiệp, nhà máy, khu đô thị mới, khu dân cƣ đƣợc triển khai xây dựng cách mạnh mẽ Để thực đƣợc nhiệm vụ mang tính khả thi mặt đất đai nhân tố quan trọng, định đến hiệu nhà đầu tƣ nƣớc, ảnh hƣởng đến tiến trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc Tuy nhiên, q trình sử dụng nhƣ trình thực quan hệ đất đai xảy biến động, mâu thuẫn, bất đồng làm cho sách, định quan nhà nƣớc không đƣợc thực thi thực thi không đầy đủ Đây nguyên nhân dẫn đến khiếu nại đất đai nảy sinh, ngày trở nên xúc gia tăng số lƣợng lẫn tính chất phức tạp Vì vậy, giải khiếu nại đất đai đô thị trở thành nội dung quản lý quan trọng công tác quản lý nhà nƣớc đất đai nói chung Giải khiếu nại đất đai đô thị nhằm giải mâu thuẫn quan hệ đất đai thị, liên quan đến nhiều vấn đề phức Thứ hai, kịp thời phổ biến Luật Đất đai năm 2013 theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/2/2014 UBND thành phố Hà Nội thực Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 Thủ tƣớng Chính phủ; Xây dựng chƣơng trình, kế hoạch, tiến độ biện pháp cụ thể để triển khai thực Luật Đất đai năm 2013 địa bàn thành phố văn hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 (nhất vấn đề so với Luật Đất đai năm 2003); tiếp tục phổ biến quy định pháp luật khiếu nại giải khiếu nại đất đai nói chung đất đai thị nói riêng để cán bộ, đảng viên nhân dân nắm vững thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý xã hội pháp luật Tích cực đổi mới, đa dạng hố hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhu cầu nhóm đối tƣợng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể quan, tổ chức địa phƣơng Phát huy hiệu hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhƣ: qua phƣơng tiện thơng tin đại chúng; trƣờng học; thi tìm hiểu pháp luật; trợ giúp pháp lý, tƣ vấn pháp luật; diễu hành cổ động; treo pa nơ, áp phích; cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tài liệu có nội dung tìm hiểu pháp luật… Kết hợp chặt chẽ, có hiệu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động cải cách thủ tục hành chính, tiếp công dân, giải khiếu nại đất đai đô thị; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai chƣơng trình mục tiêu quốc gia địa bàn quận Trong trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt để thực dự án địa bàn quận Thanh Xuân cần tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai đô thị (nhất chế, sách liên quan đến thu hồi đất, bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất), pháp luật khiếu nại cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hƣởng với hình thức thích hợp nhƣ: tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến; cấp phát tờ rơi, 66 tờ gấp, tài liệu có nội dung tìm hiểu pháp luật đất đai, khiếu nại; tổ chức trợ giúp pháp lý lƣu động miễn phí; hệ thống loa truyền phƣờng… Qua đó, giúp cho ngƣời dân địa bàn quận bị ảnh hƣởng có điều kiện nâng cao kiến thức pháp luật đất đai nói chung đất đai thị nói riêng, khiếu nại, góp phần hạn chế vụ việc khiếu nại phát sinh có ngun nhân khơng hiểu biết pháp luật Thứ ba, phát huy sức mạnh hệ thống trị tồn xã hội việc tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tăng cƣờng phối hợp quan, đơn vị công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Trên sở chức năng, nhiệm vụ, quan, đơn vị kịp thời triển khai, phổ biến văn pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm hiệu thực thi công vụ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời phối hợp với quan Tƣ pháp cấp triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân Bố trí khoản kinh phí cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai đô thị, khiếu nại đất đai đô thị Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên quận có trách nhiệm vận động đoàn viên, hội viên nhân dân tự giác tham gia tìm hiểu, học tập nâng cao kiến thức, ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đất đai thị, khiếu nại; tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quan, đơn vị, địa phƣơng Các Chi đảng đƣa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào chƣơng trình sinh hoạt định kỳ Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tôn trọng, gƣơng mẫu chấp hành pháp luật, tích cực vận động gia đình, ngƣời thân ngƣời xung quanh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; coi tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá tƣ cách đảng viên mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức Thứ tư, thƣờng xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lƣợng, hiệu hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp, 67 đảm bảo phát huy tốt vai trò phối hợp tổ chức, đạo, hƣớng dẫn thực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp phƣờng đơn vị Xây dựng đội ngũ cán làm nòng cốt cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán pháp chế, giáo viên giảng dạy pháp luật, giáo dục cơng dân, hồ giải viên sở… Thƣờng xuyên cấp phát tài liệu, bồi dƣỡng kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ hoạt động hiệu 3.2.4 Tổ chức tốt công tác tiếp công dân Nhằm đổi công tác tiếp dân, nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khố XIII thơng qua Luật Tiếp công dân Với chƣơng 36 điều, Luật quy định đầy đủ, thống nhất, khắc phục tình trạng tản mát hệ thống văn quy phạm pháp luật vấn đề tiếp dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh cơng dân chƣa thống hệ thống quan khác Đồng thời, tạo nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác tiếp công dân, đề cao trách nhiệm thủ trƣởng quan, tổ chức việc tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo, gắn kết công tác tiếp công dân với giải khiếu nại, tố cáo Tuy nhiên, công tác tiếp công dân giải khiếu nại đất đai đô thị công tác phức tạp, cần có lãnh đạo, đạo chặt chẽ, sát Đảng, quyền cấp địa bàn quận Thanh Xuân phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị tham gia đạt hiệu cao Tổ chức thực tốt quy chế dân chủ cấp phƣờng Có kế hoạch phân cơng, bố trí lãnh đạo tiếp cơng dân theo quy định pháp luật, bố trí nơi tiếp cơng dân địa điểm thuận tiện, bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết, bố trí cán tiếp cơng dân thƣờng xun, có phẩm chất tốt, có kiến thức am hiểu sách, pháp luật Nhà nƣớc, có ý thức trách nhiệm cao Cơng tác tiếp cơng dân gắn liền với việc giải khiếu nại đất đai đô thị, chủ động 68 giải khiếu nại từ phát sinh, tăng cƣờng đối thoại với dân, kiểm tra, đôn đốc việc giải cấp dƣới trực tiếp đạo giải vụ việc phức tạp để tránh xảy điểm nóng Khi phát sinh khiếu nại đất đai thị phƣờng đạo giải kịp thời, pháp luật, sách, có lý, có tình, dứt điểm phƣờng Cần trọng đến cơng tác hồ giải sở, tranh chấp đất nội nhân dân; quyền sở quan tâm giải thơng qua hồ giải từ đầu vụ việc sớm chấm dứt, phát sinh phức tạp; hồ giải cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhƣ Hội phụ nữ, Hội nơng dân, Hội cựu chiến binh, Đồn niên để vận động, thuyết phục thấu tình, đạt lý để cơng dân hiểu sách, pháp luật coi trọng tình làng, nghĩa xóm, thân tộc Các tổ chức hệ thống ngành Thanh tra từ cấp thành phố đến phƣờng chủ động thực tốt chức tham mƣu, thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra trách nhiệm thủ trƣởng cấp dƣới việc chấp hành quy định pháp luật công tác tiếp dân giải đơn thƣ khiếu nại đất đai đô thị nhằm phát thiếu sót để kịp thời uốn nắn, sửa chữa, khắc phục Theo dõi nắm tình hình khiếu nại đất đai thị để báo cáo từ phát sinh đề xuất biện pháp xử lý kịp thời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân cấp tăng cƣờng công tác tiếp dân, giám sát công tác tiếp dân giải đơn thƣ khiếu nại đất đai đô thị địa phƣơng mình; phát có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nƣớc, quyền, lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức u cầu ngƣời có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm xem xét trách nhiệm, xử lý ngƣời vi phạm Về mơ hình tổ chức tiếp cơng dân nên thống tập trung đầu mối, thành phố trụ sở tiếp dân thành phố, quận phòng tiếp 69 dân cấp quận Phó Chánh tra phụ trách để gắn công tác tiếp công dân với việc giải kiểm tra, đôn đốc giải Đối với tiếp dân lƣu động sở cần phối hợp số quan chức tham dự để nghe xử lý, trả lời kiến nghị, phản ánh, khiếu nại đất đai đô thị công dân buổi tiếp, trừ vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu trả lời cho công dân sau văn Tăng cƣờng tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân giải đơn thƣ khiếu nại nói chung khiếu nại đất đai thị nói riêng (nhất tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán cấp sở) để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác 3.2.5 Huy động tham gia hệ thống trị tồn xã hội vào cơng tác giải khiếu nại lĩnh vực đất đai Giải khiếu nại đất đai đô thị nhiệm vụ không đơn giản, giai đoạn nƣớc ta tập trung phát triển kinh tế, xã hội Đây nhiệm vụ đƣợc xác định riêng ngành, cấp nào, mà nhiệm vụ hệ thống trị tồn xã hội Bài học kinh nghiệm rút công tác giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng thành phố Hà Nội nói chung thời gian qua cho thấy, đâu, nơi có tham gia tích cực hệ thống trị cơng tác giải khiếu nại đất đai thị cơng tác giải khiếu nại đạt kết cao, không phát sinh khiếu nại kéo dài, vƣợt cấp hình thành “điểm nóng”, ngƣợc lại Do đó, để nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai thị việc huy động tham gia hệ thống trị tồn xã hội yêu cầu cấp thiết Muốn vậy, cần thực tốt số giải pháp sau: Thứ nhất, tăng cƣờng lãnh đạo Đảng công tác giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận cần thiết, mang tính 70 chiến lƣợc lâu dài Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét, hiệu công tác giải khiếu nại đất đai đô thị cần chủ động xử lý trƣờng hợp khiếu kiện nhiều ngƣời có nội dung phức tạp, giải dứt điểm vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài, góp phần bảo vệ tốt lợi ích Nhà nƣớc, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, tổ chức, đơn vị địa bàn quận UBND quận thƣờng xuyên đạo, đôn đốc phƣờng quan thực quy định pháp luật nâng cao trách nhiệm ngƣời đứng đầu việc tiếp công dân, giải khiếu nại đất đai đô thị công dân Chủ tịch UBND quận, thủ trƣởng phòng, ban, ngành Chủ tịch UBND cấp phƣờng phải trực tiếp tiếp công dân định kỳ đột xuất theo Luật tiếp công dân; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến công dân, làm sở cho việc đạo, xử lý, giải khiếu nại đất đai đô thị công dân Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông ngƣời, phức tạp, đồng chí lãnh đạo cấp ủy, quyền phải kịp thời đạo quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành quy định pháp luật không để phát sinh tình hình phức tạp Khi có khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận, ngƣời đứng đầu quan chức phải thể đƣợc tinh thần trách nhiệm, ban hành văn xử lý, giải thời hạn, pháp luật, hạn chế việc khiếu nại kéo dài, vƣợt cấp phát sinh khiếu kiện tòa án Thứ hai, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội tăng cƣờng công tác giám sát việc tiếp dân, giải khiếu nại đất đai thị Đồn Đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp địa bàn thành 71 phố Hà Nội cần làm tốt công tác giám sát việc tiếp công dân, giải khiếu nại đất đai đô thị Thông qua vụ việc cụ thể, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tiếp công dân, giải khiếu nại đất đai đô thị quan chức năng; qua giám sát kiến nghị quan, đơn vị, địa phƣơng khắc phục hạn chế, thiếu sót Tại kỳ họp HĐND thành phố, đại biểu HĐND thực quyền chất vấn yêu cầu giải trình làm rõ quy trình trình tự giải kiến nghị, phản ánh cử tri quan tâm nhƣ số việc khiếu nại đất đai đô thị diễn biến phức tạp, kéo dài gây xúc dƣ luận Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội cấp phải phát huy vai trò giám sát phối hợp với quyền tuyên truyền, vận động ngƣời dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải có hiệu từ vụ việc phát sinh, tranh chấp đất đai đô thị, góp phần làm giảm đáng kể khiếu nại từ sở Thứ ba, tạo điều kiện cho luật sƣ, luật gia tham gia tƣ vấn pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp ngƣời khiếu nại trình giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Thứ tư, phát huy vai trò quan thơng tin đại chúng công tác giải khiếu nại đất đai đô thị Kịp thời đƣa tin phản ánh biểu dƣơng, khích lệ, quan, tổ chức, cá nhân thực tốt, phê phán trƣờng hợp thực chƣa quy định công tác tiếp công dân, giải khiếu nại đất đai đô thị để định hƣớng dƣ luận tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc khiếu nại đất đai đô thị 3.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra trách nhiệm giải khiếu nại đất đai đô thị Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tra tai mắt cấp trên, tính chất lực thiết yếu cơng tác tra nói chung công tác 72 giải khiếu nại đất đai thị nói riềng, cơng tác phức tạp có liên quan đến đời sống kinh tế, trị, xã hội, liên quan đến tầng lớp dân cƣ, đủ lứa tuổi, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, với địa vị xã hội khác nhau…đòi hỏi ngƣời làm cơng tác xét khiếu nại phải am hiểu nhiều lĩnh vực để có phán đắn, hợp lý, hợp tình Vì cơng tác tra, kiểm tra có trách nhiệm giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân cần đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, xây dựng thành chƣơng trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm ƣu tiên lựa chọn phƣờng có vụ việc khiếu nại phức tạp, đơng ngƣời để tiến hành trƣớc Nâng cao chất lƣợng, hiệu hoạt động tra, kiểm tra trách nhiệm công tác giải khiếu nại đất đai thị Muốn vậy, q trình tra, kiểm tra trách nhiệm phải tuân thủ quy định pháp luật khiếu nại, thực tốt quy trình tra, kiểm tra trách nhiệm giải khiếu nại đất đai đô thị Kết thúc tra, kiểm tra, đoàn tra, kiểm tra cần phải phân tích, đánh giá đƣợc ƣu, khuyết điểm quan, tổ chức cá nhân địa bàn quận Thanh Xuân việc thực quy định pháp luật công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thƣ công tác giải khiếu nại đất đai đô thị Xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân việc để dẫn tới tình trạng tổ chức cơng tác tiếp cơng dân, tiếp nhận giải khiếu nại đất đai đô thị hiệu Qua tra, kiểm tra, phát có vi phạm pháp luật cần xử lý kiến nghị quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, triệt để Tích cực mở rộng hình thức tra: tra định kỳ, tra theo chuyên đề, tra trách nhiệm, tra vụ việc, tổ chức tra liên ngành… để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, giải khiếu nại đất đai đô thị Thực tốt công 73 tác phối hợp quan tra chuyên ngành với quan hữu quan Nâng cao hiệu lực, hiệu tra, kết tra phải phản ánh trung thực, khách quan, không bao che, né tránh, đồng thời, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm cán bộ, công chức trình giải khiếu nại đất đai đô thị Đối với hành vi vi phạm cấu thành tội phạm chuyển hồ sơ sang quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình 3.2.7 Chuẩn bị tốt điều kiện khác Hàng năm, quyền quận Thanh Xuân cần quan tâm đầu tƣ kinh phí, sở vật chất phục vụ công tác giải khiếu nại đất đai thị, bố trí dành khoản kinh phí phù hợp từ ngân sách quận để phục vụ công tác giải khiếu nại đất đai đô thị Quan tâm đầu tƣ xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trụ sở tiếp công dân quận phƣờng đảm bảo khang trang, thuận tiện cho công dân đến đề đạt nguyện vọng, khiếu nại, tố cáo nói chung khiếu nại, tố cáo đất đai thị nói riêng Tăng cƣờng trang bị phƣơng tiện, thiết bị làm việc phục vụ công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo nói chung, khiếu nại đất đai thị nói riêng, đảm bảo đáp ứng tốt u cầu nhiệm vụ đề Ngoài ra, quận Thanh Xuân cần triển khai ứng dụng khoa học công nghệ công tác tiếp công dân, giải khiếu nại đất đai đô thị Thực tế chứng minh, nhiều vụ việc khiếu nại đƣợc giải có hiệu bên cạnh việc quan nhà nƣớc quan tâm tới công tác giải khiếu nại áp dụng hiệu thành tựu khoa học, cơng nghệ Quy trình khiếu nại, giải khiếu nại phù hợp phải quy trình khơng đáp ứng đƣợc yêu cầu công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, kịp thời… mà phải thích hợp với trình độ phát triển khoa học, cơng nghệ nay, sử dụng hiệu cơng nghệ phục vụ hoạt đông giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Trƣớc phát triển nhƣ vũ bão công nghệ thông tin nay, đến lúc cần nghiên cứu quy định việc 74 tiếp nhận, thụ lý, giải khiếu nại hình thức gửi thƣ điện tử với trình tự, thủ tục mới, vừa thuận tiện cho cơng dân, vừa giảm bớt chi phí cho nhà nƣớc xã hội Xây dựng mạng liên kết nội quan cấp quận với quan cấp phƣờng, để tất quan nắm bắt đƣợc tình hình giải vụ việc khiếu nại, qua thống nội dung phối hợp để giải đúng, kịp thời 75 TIỂU KẾT CHƢƠNG Với mục đích đƣa giải pháp nhằm giúp UBND quận Thanh Xuân thực tốt công tác giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Trên sở nhu cầu nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai đô thị quan điểm Đảng, nhà nƣớc quyền địa phƣơng, tác giả đề xuất 07 nhóm giải pháp nhằm góp phần giải tốt khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân Ngoài ra, cần tổ chức triển khai thi hành có hiệu Luật Đất đai năm 2013 văn hƣớng dẫn thi hành Luật Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy trình giải khiếu nại đất đai thị địa bàn quận Thanh Xuân, đảm bảo thực khoa học, giải kịp thời, pháp luật vụ việc khiếu nại đất đai đô thị Huy động tham gia hệ thống trị q trình thực cơng tác giải khiếu nại đất đai đô thị Thực tốt việc ứng dụng khoa học công nghệ giải khiếu nại đất đai đô thị Đổi nội dung, hình thức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai, giải khiếu nại đất đai đô thị, đảm bảo kịp thời chuyển tải nội dung quan trọng đến với tầng lớp nhân dân, góp phần hạn chế vụ việc khiếu nại phát sinh có nguyên nhân không hiểu biết nội dung quy định pháp luật 76 KẾT LUẬN Khiếu nại đất đai tƣợng xảy phổ biến xã hội, đặc biệt nƣớc ta chuyển đổi sang kinh tế thị trƣờng, Nhà nƣớc thực chế quản lý việc trả lại đất đai giá trị vốn có khiếu nại đất đai thị phát sinh có xu hƣớng tăng số lƣợng nhƣ tính chất phức tạp mặt nội dung Pháp luật giải khiếu nại đất đai đô thị phận quan trọng pháp luật khiếu nại, pháp luật đất đai hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung Hệ thống pháp luật giải khiếu nại đất đai quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải khiếu nại đất đai, nguyên tắc giải khiếu nại đất đai Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng, quan hệ kinh tế vận động phát triển không ngừng đòi hỏi pháp luật giải khiếu nại đất đai đô thị phải thƣờng xuyên đƣợc sửa đổi, bổ sung, nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý sử dụng đất đai Do vậy, việc nghiên cứu nhằm mặt tồn tại, hạn chế, bất cập pháp luật giải khiếu nại đất đai đô thị, để sở đề xuất giải pháp nhằm không ngừng hồn thiện chế định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Tuy nhiên, chế giải khiếu nại đất đai thị nói riêng pháp luật khiếu nại đất đai nói chung nƣớc ta nhiều vấn đề cần phải có nghiên cứu đánh giá, đặc biệt việc giao thẩm quyền giải khiếu nại đất đai thị cho quan quan hành Thơng qua việc phân tích thực tiễn tình hình giải khiếu nại đất đai đô thị quận Thanh Xuân năm gần đây, luận văn mạnh dạn nêu ƣu điểm hạn chế việc giải khiếu nại đất đai thị quan hành nhà nƣớc Tác giả luận văn cho rằng, để kịp thời khắc phục hạn chế, yếu quận Thanh Xuân cần nâng 77 cao hiệu công tác giải khiếu nại đất đai đô thị thực đồng nhóm giải pháp về: thể chế; tổ chức máy, đội ngũ cán bộ; ứng dụng khoa học công nghệ; phổ biến, giáo dục pháp luật; tra, kiểm tra; đầu tƣ kinh phí, Trên sở quan điểm là: bảo đảm, bảo vệ quyền ngƣời, quyền công dân lĩnh vực đất đai nói chung đất đai thị nói riêng; tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa, giải hài hòa lợi ích bên tham gia quan hệ đất đai; bảo đảm trật tự xã hội, tạo môi trƣờng thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội địa phƣơng 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thuyết minh tổng hợp "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 2015) - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội" Chính phủ (2009), Nghị 27/2009/NQ-CP ngày 12/6 số giải pháp cấp bách công tác quản lý nhà nước tài nguyên môi trường, Hà Nội Đặc san pháp luật số (2005) “Pháp luật đất đai”, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Chính phủ (2005) Nguyễn Thị Lệ Hằng (2010), “Giải khiếu nại lĩnh vực quản lý đất đai Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa”; Luận văn Thạc sĩ Quản lý công Nguyễn Thị Thu Hằng (2011), “Giải khiếu nại đất đai khu cơng nghiệp quan hành nhà nước tỉnh Bắc Giang nay”, Luận văn Thạc sĩ Luật học Quốc hội (2011), Luật khiếu nại 2011, Hà Nội Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, Hà Nội Quốc hội (2014), Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Hà Nội Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 10 Quyết định số 27/2013/UBND ngày 18/07/2013 UBND Thành phố Hà Nội quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cƣ làm bồi thƣờng hỗ trợ tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội 11 Quyết định số 420/QĐ-SXD ngày 17/01/2013 Sở Xây dựng việc công bố giá xây dựng nhà ở, cơng trình, vật kiến trúc làm bồi thƣờng, hỗ trợ Nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn Thành phố Hà Nội 79 12 Quyết định số 5892/QĐ-UBND ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2013 việc duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 - 2015) - quận Thanh Xuân 13 Tài liệu (2009) “Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai”, Vụ phổ biến, tuyên truyền pháp luật - Bộ tƣ pháp 14 Phạm Hồng Thái (chủ biên), Pháp luật khiếu nại, tố cáo, Nxb TP Hồ Chí Minh 15 Lê Văn Thành (2012), “Áp dụng pháp luật quản lý nhà nước đất đai Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nay”, Luận án Tiến sĩ | Luật học 16 Thuật ngữ pháp lý phổ thông (1986), Nxb Pháp lý, Hà Nội 17 Đinh Ngọc Thức (2014), “Giải khiếu nại đất đai huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội”, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công 18 Từ điển Anh - Việt (1990), Nxb Đồng Nai 19 Phạm Thị Hồng Uyên (2011), Giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai tôn giáo địa bàn thành phố Hà Nội nay, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành cơng 20 Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tƣ pháp (2006) Từ điển Luật học, NXB Tƣ pháp NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 21 Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ (2012), Khiếu nại, tốcáo hành giải khiếu nại, tố cáo hành Việt Namhiện nay, Nhà xuất Chính trị - Hành chính, Hà Nội 22 Nguyễn Cửu Việt (2010), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 23 Nguyễn Nhƣ Ý (1998), Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội 80 ... Chƣơng 2: Thực trạng giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Chƣơng 3: Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh. .. đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: giải khiếu nại đất đai đô thị theo thủ tục hành - Về khơng gian: từ thực tiễn quận Thanh Xuân,. .. lĩnh vực đất đai thị nói chung địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nói riêng Do đó, việc nghiên cứu đề tài Giải khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết khiếu nại về đất đai ở đô thị từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội , Giải quyết khiếu nại về đất đai ở đô thị từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan