Quản lý nhà nước trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Ninh Bình

80 149 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 20:44

Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Ninh BìnhPhân tích, làm rõ được thực trạng quản lí nhà nước trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Ninh Bình, chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân.Đưa ra được các giải pháp ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THANH TÙNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THANH TÙNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Đức Thanh Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Học viên Lê Thanh Tùng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, học viên xin gửi lời cảm ơn đến tất quý thầy cô giảng dạy chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý kinh tế khóa QH-2016-E.CH (K25), Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích nói chung Quản lý kinh tế nói riêng làm sở cho thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Vũ Đức Thanh tận tình hướng dẫn cho tơi suốt thời gian thực luận văn Với quan tâm bảo góp ý chân thành thầy cho tơi nhiều kinh nghiệm q trình thực đề tài Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đơn vị cơng tác tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ trình thực luận văn Do điều kiện thời gian nghiên cứu có hạn kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp q thầy để học viên tiếp tục hồn thiện cơng tác nghiên cứu thời gian tới Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2018 Học viên Lê Thanh Tùng MỤC LỤC Danh mục ký hiệu viết tắt Danh mục bảng Phần mở đầu Tính cấp thiết đề tài i ii 1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian 3.2.2 Phạm vi thời gian 3.2.3 Phạm vi nội dung nghiên cứu 4 Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG I:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG GTNT 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 6 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông nông thôn 1.2.1 Các khái niệm 1.2.1.1 Khái niệm hạ tầng giao thơng nơng thơn 1.2.1.2 Vai trò đặc điểm hạ tầng giao thông nông thôn 1.2.1.3 Khái niệm quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông nông thôn 12 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông nông thôn 1.2.2.1 Quy hoạch lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn 1.2.2.2 14 14 Ban hành tổ chức thực quy định quản lý phát triển hạ tầng giao thông 15 1.2.2.3 Tổ chức máy quản lý phát triển hạ tầng giao thông nông thôn 16 1.2.2.4 Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn 1.2.3 Một số nhân tố tác động đến trình quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông nông thôn 1.2.4 17 Một số tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông nông thôn 1.3 16 21 Kinh nghiệm quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông nông thôn số địa phương học kinh nghiệm 22 1.3.1 Kinh nghiệm số địa phương 22 1.3.2 Bài học kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông nông thôn CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 24 25 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Nguồn tài liệu liệu nghiên cứu 25 2.2.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 25 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NINH BÌNH 29 3.1 Thực trạng phát triển hạ tầng giao thơng nơng thơn tỉnh Ninh 3.1.1 Bình Khái qt điều kiện tự nhiên, KT-XH tỉnh Ninh Bình 29 29 3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Ninh Bình 29 3.1.1.2 3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình 30 Thực trạng phát triển hạ tầng GTNT tỉnh Ninh Bình giai đoạn 3.1.3 2011-2017 32 Kết đạt hạn chế phát triển hạ tầng GTNT tỉnh 3.2 Ninh Bình 33 Thực trạng cơng tác quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao 3.2.1 thông nông thơn tỉnh Ninh Bình năm qua 33 Xây dựng máy quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông 3.2.2 nông thôn 34 Lập quy hoạch kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông nơng thơn 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.3 tỉnh Ninh Bình 36 Thực trạng công tác quy hoạch 36 Thực trạng công tác kế hoạch 37 Thực trạng ban hành thực thi sách, pháp luật phát triển 3.2.4 hạ tầng GTNT 38 Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác xây dựng mạng lưới giao 3.3 thông nông thôn tỉnh Ninh Bình 40 Đánh giá chung cơng tác quản lý Nhà nước phát triển hạ tầng giao thơng nơng thơn tỉnh Ninh Bình 41 3.3.1 Những thành tựu đạt nguyên nhân 41 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 44 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH NINH BÌNH 46 4.1 Bối cảnh nay; quan điểm định hướng chủ yếu quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Ninh Bình 46 4.1.1 4.1.2 Bối cảnh Quan điểm định hướng chủ yếu 46 47 4.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước phát triển hạ tầng giao thơng nơng thơn tỉnh Ninh Bình 4.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy nâng cao lực cán quản lý nhà nước phát triển hạ tầng GTNT 4.2.2 Hồn thiện chế, sách quản lý nhà nước phát triển hạ tầng GTNT 4.2.3 48 Hoàn thiện QLNN để nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng GTNT 4.2.4 48 49 Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phát triển hạ tầng GTNT 50 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ký hiệu viết tắt CNH – HĐH CP CS ĐVT GTNT GTVT HĐND Km KT – XH NĐ NN NQ NSNN NTM QĐ QH PTNT Tr TCVN TT TTg UBND Ý nghĩa Cơng nghiệp hóa – đại hóa Chính phủ Chính sách Đơn vị tính Giao thông nông thôn Giao thông vận tải Hội đồng nhân dân Kilo mét Kinh tế - xã hội Nghị định Nông nghiệp Nghị Ngân sách Nhà nước Nông thôn Quyết định Quốc hội Phát triển Nông thôn Trang Tiêu chuẩn Việt Nam Thông tư Thủ tướng Ủy ban nhân dân i DANH MỤC BẢNG STT Bảng 1.1 1.2 2.1 Nội dung Tổng hợp phân cấp kỹ thuật đường GTNT theo chức đường lưu lượng xe thiết kế Tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường theo cấp A, B, C, D Danh mục, nguồn cung cấp phương pháp thu thập thông tin ii Trang 10 11 26 ... TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH NINH BÌNH 46 4.1 Bối cảnh nay; quan điểm định hướng chủ yếu quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh. .. triển hạ tầng giao thông nông thôn 1.2.1 Các khái niệm 1.2.1.1 Khái niệm hạ tầng giao thông nông thôn Hạ tầng giao thông nông thôn: Hạ tầng giao thông nông thôn bao gồm: Mạng lưới đường giao thông. .. giao 3.2.1 thông nông thôn tỉnh Ninh Bình năm qua 33 Xây dựng máy quản lý nhà nước phát triển hạ tầng giao thông 3.2.2 nông thôn 34 Lập quy hoạch kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông nông thơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Ninh Bình, Quản lý nhà nước trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn tỉnh Ninh Bình, TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Phương pháp nghiên cứu, Để khắc phục một số tồn tại, hạn chế của đề án số 06 khi đi vào thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 như một số cơ chế chính sách chưa được ban hành đầy đủ và thống nhất: Quy định cơ chế lồng ghép vốn,chính sách với các vùng đặc thù như các xã vùng núi,…, , Nguồn vốn xây dựng đường GTNT nằm trong nguồn vốn xây dựng NTM bao gồm vốn từ ngân sách (trung ương và địa phương); nguồn vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác; vốn tín dụng; vốn nhân dân đóng góp và vốn huy động hợp pháp khác, UBND tỉnh đã có những bổ sung, điều chỉnh về quy hoạch phát triển giao thông trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy hoạch tổng thể tầm nhìn tới 2030. Những điều chỉnh bổ sung này phù hợp với tình hính phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng và cả nước., Nâng cao trình độ năng lực và phẩm chất cán bộ làm công tác quản lý về phát triển hạ tầng GTNT. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo đội ngũ cán bộ một cách toàn diện cả về chuyên môn nghiệp vụ và l, Hoàn thiện cơ chế đấu thầu phù hợp với đặc thù phát triển hạ tầng GTNT., TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 1: Bảng phân cấp quản lý đường giao thông nông thôn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm