Thực hiện chính sách phát triển nghề phi nông nghiệp tại địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

75 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 15:44

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI NGUYỄN THẾ QUANG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ PHI NƠNG NGHIỆP TẠI HUYỆN QUẾ SƠN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI NGUYỄN THẾ QUANG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN QUẾ SƠN TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LƯƠNG THỊ THU HẰNG HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình tự nghiên cứu; số liệu Luận văn có sở rõ ràng trung thực Kết luận Luận văn chưa công bố cơng trình khác, Tác giả luận văn NGUYỄN THẾ QUANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ PHI NƠNG NGHIỆP 1.1 Khái niệm, ý nghĩa tầm quan trọng việc thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp 1.2 Tổ chức thực sách phát triển nghề phi nơng nghiệp 16 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp 20 1.4 Kinh nghiệm số địa phương thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp học rút áp dụng vào huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ PHI NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 32 2.1 Thông tin chung huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 32 2.2 Thực trạng thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp huyện Quế Sơn 33 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp huyện Quế Sơn 45 2.4 Đánh giá việc thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 46 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2020 - 2030 52 3.1 Quan điểm định hướng phát triển nghề phi nông nghiệp huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 52 3.2 Giải pháp thúc đẩy thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp hiệu bền vững huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 55 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa- đại hóa ĐTN Đào tạo nghề HĐND Hội đồng Nhân dân LĐNT Lao động nông thôn LĐTB&XH Lao động thương binh xã hội KT – XH Kinh tế xã hội NTM Nông thôn UBND Ủy ban Nhân dân UBMTTQ Uỷ ban mặt trận tổ quốc GDNN Giáo dục nghề nghiệp DANH MỤC CÁC HỘP Số hiệu hộp 1.1 Tên hộp Ngành nghề phi nông nghiệp nông hộ Bắc Ninh Trang 25 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành nghề phi nông nghiệp cấu phần quan trọng cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân, khu vực nông thôn Các ngành nghề phi nông nghiệp dịch vụ ẩm thực, nghề may công nghiệp hay thủ công mỹ nghệ sản xuất mây tre đan… mở nhiều hội nghề nghiệp, tăng thu nhập cho người người lao động, đặc biệt người nông dân bối cảnh mới, bối cảnh chuyển đổi kinh tế, xã hội khu vực nông thôn Theo thống kê từ Tổng cục Quản lý đất, Bộ Tài nguyên Môi trường (Bộ TN&MT), bình qn năm đất nơng nghiệp giảm gần 100 nghìn hécta số lao động nơng nghiệp chuyển đổi ngành nghề khoảng 400 ngàn người (Bộ TN&MT, 2018) Trong bối cảnh thị hố nơng thơn, phận nông dân bị giảm thu nhập từ canh tác nông nghiệp thu hồi đất, thu hẹp diện tích canh tác Để tăng thu nhập, phát triển tiếp thu ngành nghề phi nơng nghiệp lựa chọn phù hợp, hiệu cho người lao động khu vực nông thôn Trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2025 nhằm cải thiện đời sống người dân, hầu hết địa phương nước tiếp tục đẩy mạnh triển khai hoạt động đào tạo nghề phi nông nghiệp gắn với nhu cầu đơn vị sử dụng lao động lực nơng dân Nhóm ngành/nghề phi nơng nghiệp kỳ vọng “lời giải hiệu quả” cho “bài toán” tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động khu vực nông thôn Trong xu công nghiệp hóa, đại hóa ứng dụng khoa học cơng nghệ, hộ gia đình nơng thơn từ nơng nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngành nghề phi nông nghiệp diễn mạnh mẽ địa phương Hiện nay, với nước; công gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nơng thơn mới; gắn cơng nghiệp hố với thực dân chủ hố nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực nông thôn; tạo phân công lao động mới, giải việc làm…” Như vậy, thấy phát triển nghề phi nơng nghiệp hướng mở kinh tế đa dạng bối cảnh Thời gian qua, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam có nhiều hoạt động việc phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, bước đầu mang lại kết đáng khích lệ Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngành nghề phi nông nghiệp phát triển cách tự phát, thiếu tính bền vững, chưa hiệu Đặc biệt chưa phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp, thiếu trọng vấn đề chuyển đổi ngành nghề tạo việc làm Chất lượng dạy nghề phi nông nghiệp, vấn đề giải việc làm sau đào tạo, vấn đề thực sách hỗ trợ người học nghề từ trung ương đến địa phương nhiều bất cập Thực tế đòi hỏi phải có nghiên cứu, đánh giá cách hệ thống nhằm hồn thiện sách phát triển ngành nghề phi nơng nghiệp quy trình thực thi sách phát triển nghề phi nông nghiệp nước nói chung địa bàn huyện Quế Sơn nói riêng Xuất phát từ thực tiễn tính cấp bách vấn đề, đề tài “Thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam” học viên lựa chọn để thực luận văn thạc sĩ chuyên ngành sách cơng Đây đề tài có tính không trùng lắp với đề tài nghiên cứu trước địa bàn nghiên cứu Tình hình nghiên cứu Đối với đất nước giới nghề phi nơng nghiệp ln đóng vai trò quan trọng tiến trình phát triển Vai trò thể rõ nét q trình cơng nghiệp hố, thị hố xây dựng nơng thơn Việt Nam Một trình khiến cho diện tích canh tác nơng nghiệp giảm đi, sở hạ tầng cấu lao động nông nghiệp bị thay đổi tỷ lệ nông dân thất nghiệp có chiều hướng tăng lên Ngành nghề nơng thơn, nghề phi nơng nghiệp góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho cư dân nông thôn Theo thống kê chưa đầy đủ, có gần 70% dân số 69,3% lực lượng lao động sống khu vực nơng thơn có đến 63% dân số nông dân Với khoảng 11,5 triệu gieo trồng bình quân ruộng đất theo đầu người nông dân Việt Nam thấp Trung bình hộ nơng dân có khoảng 0,46ha quy mơ diện tích đất nơng nghiệp thuộc loại thấp nước Châu Á sống nhờ vào ruộng đồng Do vậy, hầu hết vùng nông thôn, vùng nông thiếu việc cho người lao động Theo số liệu Tổng cục thống kê, năm 2016 tỷ lệ lao động độ tuổi thiếu việc làm vùng nông thôn 2,12%, cao nhiều so với tỷ lệ thành thị (0,73%) nước (1,66%) Thậm chí vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng nông… tỷ lệ lao động độ tuổi thiếu việc làm cao so với tình hình chung Hàng năm có khoảng 20.000 - 60.000ha dành cho phát triển cơng nghiệp thị hố Theo tính tốn, đất nơng nghiệp bị thu hồi dành cho mục đích khác thường kéo theo khoảng 14-16 lao động nông nghiệp bị viêc làm (Tổng Cục thống kê, 2016) Chính vậy, lao động vùng nơng thôn vốn thiếu việc làm lại ngày dư thừa Trong bối cảnh vậy, việc tổ chức hoạt động sản xuất ngành nghề phi nông nghiệp khu vực nông thôn nhằm tạo nhiều việc làm chỗ giải pháp sách quan trọng khả thi để giải vấn đề phát triển bền vững vùng nông thôn trở lên song chưa tìm việc làm phù hợp, nhằm biến đội ngũ trí thức thành đội ngũ lao động chất lượng cao - Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, trước hết tổ chức lại sản xuất nơng nghiệp theo mơ hình hợp tác xã kiểu Đẩy mạnh hợp tác tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Nhật Bản, Israen nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi đất nước, tạo nguồn nông sản chất lượng cao, sản lượng lớn, đáp ứng nhu cầu xuất Ba là, đổi giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời phát triển, ứng dụng tiến khoa học - công nghệ, đặc biệt công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ lượng sạch, công nghệ thông tin phục vụ CNH, HĐH đất nước Cụ thể là: - Xác định rõ nhu cầu mục tiêu nhân lực chất lượng cao cho trình CNH, HĐH giai đoạn 2016-2020 2021-2025, để thực đổi giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Hoàn thiện chế quản lý, đầu tư mức nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tề khoa học - cơng nghệ Hiện đại hóa ngành cơng nghiệp khí chế tạo, chế biến, lắp máy, đóng tàu, cơng nghiệp thơng tin, cơng nghiệp quốc phòng, an ninh, mà nước ta có nhu cầu lớn có tiềm năng, lợi phát triển - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện chế, sách thu hút đầu tư nhằm sớm đưa khu công nghiệp công nghệ cao đất nước vào hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò tảng, động lực khoa học - cơng nghệ trình CNH, HĐH đất nước Bốn là, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ cải cách thuế, phí, thủ tục hành nhằm thu hút đầu tư, giải việc làm cho lao động, nâng cao tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp nước, khu vực 54 nông thơn Phấn đấu đến năm 2020 có triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta 3.2 Giải pháp thúc đẩy thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp hiệu bền vững huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 3.2.1 Rà sốt, hồn thiện chiến lược, sách, văn QPPL phát triển nghề phi NN đào tạo nghề phi NN - Thứ nhất: Có kế hoạch đào tạo nghề phi NN cụ thể Nghiên cứu, dự báo xu hướng ngành nghề việc làm tạo tảng cho việc định hướng ngành nghề, nhu cầu việc làm khu vực ngồi nhà nước, khơng có báo tình hình lao động nơng thơn việc làm khó đề sách, lập kế hoạch - tiền đề quan trọng cần thiết việc thực sách đào tạo nghề phi NN cách sát thực Qua công tác tổng kết, đúc kết kết đạt thực sách tổng thể công tác quản lý nhà nước đào tạo nghề phi NN cần quyền huyện quan quản lý nhà nước ĐTN phi NN phải làm tốt để công tác dự báo, lập kế hoạch hiệu - Thứ hai hoàn thiện thực đầy đủ hệ thống văn pháp luật có liên quan đến sách phát triển nghề phi NN Trong thời gian qua, việc ban hành văn pháp luật lĩnh vực phát triển nghề phi NN nói chung nhiều thiếu sót chưa cụ thể, cụ ràng Để làm xác định nhiệm vụ quản lý thực thi quan đơn vị thuộc ngành lĩnh vực có liên quan cần phải có chuẩn hóa lĩnh vực ban hành để văn đời kịp thời, định hướng đồng bộ, 3.2.2 Cải cách phương pháp cách thức công tác tuyên truyền, thông tin lao động việc làm; nâng cao nhận thức trách 55 nhiệm cấp quyền cơng tác đào tạo nghề phi NN Thứ cải cách phương thức tuyên truyền chủ trương, sách đào tạo nghề việc làm Các cấp ủy, quyền địa phương; chủ thể tham gia thực sách khơng ngừng đẩy mạnh, cải tiến cách thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức thúc đẩy tham gia mạnh mẽ tồn hệ thống trị, cấp, ngành địa phương, xã hội hố cơng tác ĐTN gắn với tím kiếm thị trường đầu sản phẩm phi nông nghiệp vừa nhằm giải việc làm cải thiện đời sống dân cư nông thong, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững - Thứ hai thiết lập mạng lưới thông tin, liệu chi tiết thị trường lao động Thông tin thị trường lao động cần kết nối nhằm cung cấp cho người lao động nói chung LĐNT nói riêng thơng tin cần thiết, cụ thể Xây dựng triển khai khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo nghề phi nông nghiệp Đánh giá dự báo thị trường lao động việc lập kế hoạch đào tạo, tham vấn cho quan quản lý nhà nước nắm bắt, định hướng xu thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp để thiết kế chiến lược chương trình đào tạo mang tính khả thi tịa địa phương Thứ ba truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn xã hội đào tạo nghề gắn với giải việc làm Công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp cần tổ chức rộng rãi, nhiều hình thức, phù hợp vói nội dung đối tượng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu tiết kiệm; bám sát nội dung, yêu cầu Luật Giáo dục nghề nghiệp văn hướng dẫn thi hành; quán triệt đầy đủ cụ thể hóa chủ trương, đừo'ng lối Đảng pháp luật, sách Nhà nước tuyên truyền, phổ biến giáo dục nghề nghiệp Nội dung phải 56 phong phú, là: nâng cao nhận thức chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước giáo dục nghề nghiệp; Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với giải việc làm; chuyển đổi nghề nghiệp trước u cầu cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước xu cách mạng công nghiệp 4.0; Công tác đào tạo nghề nghiệp thường xuyên, vừa học vừa làm; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật, người yếu thế; Về hoạt động cải cách hành chính, dịch vụ công lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hoạt động khác liên quan; Ngồi ra, cơng tác truyền thông tập trung vào nội dung tôn vinh cá nhân, tập thể điển hình mơ hình phối hợp hiệu doanh nghiệp sở giáo dục nghề nghiệp việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp; Các mô hình, cá nhân/tập thể điển hình tiên tiến… giáo dục nghề nghiệp 3.2.3 Xây dựng chương trình, kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp đào tạo nghề phi nơng nghiệp có tính khả thi hiệu cao, đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động bối cảnh Các cấp, ngành cá nhân cần nhận thức sâu sắc nâng cao chất lượng lao động góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ cho trình phát triển quê hương, đất nước - Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, hướng nghiệp: Thực tốt công tác tư vấn nghề nghiệp, tư vấn tuyển sinh việc làm nhằm góp phần định hướng nghề nghiệp cho người lao động Cơng tác hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng việc góp phần phân bổ nguồn nhân lực cách hợp lý mà giúp niên nghề phù hợp với nguyện vọng, sở trường cá nhân mà nhằm tăng suất lao động xã hội Hoạt động mang tính dự báo, giúp người lao động có hiểu biết yêu cầu 57 nghề, thông tin số nghề từ hình thành khả u thích lao động, thích ứng, nghề nghiệp, xung kích đầu nắm bắt kỹ thuật mới, công nghệ ứng dụng vào sản xuất kinh doanh - Đảm bảo tính khả thi tính hiệu cơng tác đào tạo nghề phi NN: + Quy hoạch phát triển ngành nghề đào tạo: Quy hoạch đào tạo nghề cho người lao động, đào tạo ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp với tham gia ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Các địa phương cần quan tâm mức có kế hoạch cụ thể để quan quản lý cấp tỉnh, Trung ương có kế hoạch phát triển đồng tránh lãng phí khơng hiệu đầu tư giải toán nguồn nhân lực, tăng cường cơng tác đào tạo cho mục đích chuyển đổi sản xuất, kinh doanh Từng bước nâng cao lực đào tạo sở dạy nghề, trọng phát triển đào tạo dài hạn tương lai Việc đầu tư, xây dựng sở đào tạo nghề gắn với nhu cầu học người lao động nói chung để bước giảm chi phí lại, chi phí thời gian học tập Tạo khối liên kết học tập thực hành sở đào tạo doanh nghiệp – nơi sử dụng lao động, giải việc làm + Đào tạo nghề phi nông nghiệp đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp thị trường lao động bối cảnh mới: - Thực chế đào tạo lao động theo địa cho doanh nghiệp: đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp trường đa số ngành nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng doanh nghiệp công nghệ ô tô, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, hàn, may sau đào tạo nhiều học viên trường giới thiệu làm việc doanh nghiệp tỉnh Đối với nghề đào tạo cho lao động nông thôn, nhiều ngành nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng doanh nghiệp, sau đào tạo lao động 58 doanh nghiệp tuyển dụng may công nghiệp, chế biến gỗ, xây dựng, sản xuất gạch - Từng bước nâng cao lực hiệu hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm, mở rộng hình thức tư vấn nghề Bổ sung chế sách để huy động phát triển sở dạy nghề doanh nghiệp doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề Có sách ưu đãi doanh nghiệp có hoạt động dạy nghề, để khuyến khích việc đào tạo nghề doanh nghiệp - Sở dĩ trình độ lao động nước ta nói chung lao động nơng thơn nói riêng thấp cơng tác đào tạo nghề cho người lao động chưa gắn chặt với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Vì vậy, để nâng cao trình độ cho người lao động, cơng tác đào tạo nghề cần phải bám sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước địa phương, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh đểđạt hiệu thiết thực - Trong q trình đẩy mạnh CNH, HĐH nơng nghiệp, nơng thơn, người lao động không trang bị kiến thức nghề nghiệp mà cần trang bị kiến thức thị trường, tiến khoa học kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, hội nhập quốc tế - Trong chương trình đào tạo nghề cho lao động cần trọng phát triển ngành nghề thủ cơng Đó ngành nghề tự đào tạo, bồi dưỡng địa phương, thí dụ số nghề thủ công, mỹ nghệ truyền thống cần bảo tồn có khả phát triển, như: Làng gốm xã Quế An, làng rèn xã Quế Châu; Làng nghề nón Quế Minh; làng nghề phở sắn Đơng Phú … + Liên kết với doanh nghiệptrong dạy nghề giải quyêt việc làm cho lao động học nghề phi nông nghiệp xã, thị trấn huyện Quế Sơn - Cải thiện thể lực tầm vóc người lao động đáp ứng yêu cầu mới: làm tốt cơng tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao thể lực 59 toàn dân để đảm bảo nâng cao thể lực tầm vóc người lao động; nghiêm túc thực chương trình huấn luyện, an tồn vệ sinh lao động, chương trình mục tiêu y tế khác nhằm bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ cho người lao động 3.2.4 Hoàn thiện tổ chức máy; nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán thực công tác quản lý nhà nước thực sách phát triển nghề phi NN Tăng cường cơng tác tập huấn sách, pháp luật lao động, việc làm, đặc biệt tổ chức hội nghị tham vấn, hội thảo mang tính chuyên đề để gợi mở cho đội ngũ cán bộ, cơng chức nói chung để họ quán triệt mục tiêu giải việc làm trình thực sách đào tạo nghề, giải việc làm địa phương Kiện toàn mặt tổ chức Ban đạo liên ngành liên quan đến vấn đề lao động, việc làm; đó, quy định rõ trách nhiệm quan chủ trì, quan phối hợp lĩnh vực công việc cụ thể; chế độ họp định kỳ, chế độ báo cáo, công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm đạo, điều hành Kiện toàn mặt tổ chức tăng cường biên chế cho ngành Lao động Thương binh Xã hội để có đủ nhân lực theo dõi, điều phối chương trình, dự án lồng ghép liên quan đến nội dung giải việc làm 3.2.5 Đánh giá hiệu công tác đào tạo nghề thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải việc làm nguồn hỗ trợ khác, nhân rộng mơ hình phát triển kinh tế hiệu cao huyện Quế Sơm - Thực nghiêm túc quy định tốt công tác thẩm định, đánh giá hiệu việc triển khai dự án thuộc diện vay vốn ưu đãi để tránh lợi dụng, “lỗ hổng” sách mà gây thất tài sản nhà nước, niềm tin nhân dân; bất bình doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đầu tư kinh doanh, sản xuất 60 - Phối hợp lồng ghép chương trình, hướng dẫn cách làm ăn để nâng cao hiệu sử dụng vốn; thực tốt công tác thông tin hai chiều, kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm triển khai vốn vay giải việc làm 3.2.6 Tạo môi trường điều kiện thuận lợi lĩnh vực hợp tác quốc tế đào tạo nghề phi nông nghiệp, tư vấn, xuất lao động Trong bối cảnh phát triển bền vững vùng nông thôn nay, cần thiết phải thực điều chỉnh hoàn thiện hệ sách cơng để định hướng hỗ trợ ngành nghề phi nông nghiệp địa phương, cụ thể gồm: Hỗ trợ kinh phí đào tạo, giáo dục định hướng Một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác đào tạo nghề người lao động sau học nghề có việc làm, ứng dụng kiến thức học vào thực tiễn sản xuất Trong thời gian qua, công tác ĐTN phi NN chưa gắn liền với công tác định hướng nghề nghiệp giới thiệu việc làm nên nhiều lao động qua đào tạo khơng có việc làm, làm việc trái với ngành nghề đào tạo Để tạo hội việc làm cho người LĐNT trung tâm đào tạo nghề cần tích cực liên kết với doanh nghiệp, sở sản xuất, kinh doanh để tìm hiểu nhu cầu nhân họ; từ có định hướng nghề nghiệp cho người lao động tham gia đào tạo Hơn nữa, sở đào tạo nghề cần cấp chứng nghề nghiệp cho người học, tạo sở pháp lý quan trọng để LĐNT có thêm hội tìm kiếm việc làm sau học nghề Bên cạnh đó, việc ưu đãi giáo dục hộ gia đình thuộc liệt sỹ, thương, bệnh binh nặng, gia đình thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo Bộ lao động-TB&XH, hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, đối tượng khác hỗ trợ 50% Đồng thời có chế hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với trung tâm dạy nghề địa phương trực tiếp tập huấn, dạy nghề, dạy tiếng chỗ cho người lao động Cho người lao động vay vốn hỗ trợ lãi suất: thơng qua hệ thống 61 Ngân hàng Chính sách Xã hội người lao động xuất 3.2.7 Hoàn thiện chế phối hợp xác định cụ thể vai trò quan, tổ chức hội, đồn thể địa phương công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn Đẩy mạnh phối hợp chủ thể việc lồng ghép nhiệm vục hính trị chủ thể với nhiệm vụ công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ giải việc làm tự tạo việc làm cho niên Hội nông dân địa phương, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội phối hợp với Phòng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn công tác định canh, định cư…Theo đó, quan thường trực ngành Lao động Thương binh Xã hội Tiếp tục thực việc tích hợp nhiệm vụ, tiêu đào tạo nghề, tập trung ĐTN phi NN trênc sửo thực vào chương trình, dự án ưu tiên tỉnh như: Đề án Phát triển Thương mại – Dịch vụ giai đoạn 2012 – 2020 địa bàn huyện Quế Sơn; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Đề án đào tạo nghề trọng điểm đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cao cho doanh nghiệp Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện tham mưu, đề xuất sách tạo điều kiện cho LĐNT có việc làm, thu nhập làm giàu nơng thơn Hồn thiện Kế hoạch huyện thực Đề án đào tạo nghề cho LĐNT, nhằm phát huy vai trò mạnh huyện nơng thôn mới, phát triển kinh tế hộ bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh 62 Tiểu kết Chương Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận, khái niệm Chương thông qua kết khảo sát thực tế phân tích, đánh giá thực trạng thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp huyện Quế Sơn Chương 2, tác giả đề xuất số giải pháp thực hiệu sách phát triển nghề phi nơng nghiệp địa phương Giải pháp quan trọng tiếp tục hồn thiện sách cơng nhằm định hướng, hỗ trợ đào tạo nghề phi NN cho lao động nơng thơn, góp phần bước chuyển đổi cấu sản xuất, cấu lao động, đảm bảo tính hiệu tính bền vững sách phát triển nghề phi nông nghiệp huyện Quế Sơn bối cảnh 63 KẾT LUẬN Trong nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bối cảnh tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế- quốc tế, việc chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp yếu cầu cấp thiết nhằm nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung tỉnh Quảng Nam, huyện Quế Sơn nói riêng Q trình chuyển dịch cấu lao động, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực yếu tố, trọng yếu góp phần giữ vững ổn định trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc bảo vệ mơi trường sinh thái đất nước Quế Sơn phấn đấu xây dựng huyện nông thôn tỉnh, lao động nông thôn đối mặt với vấn đề giải việc làm, chuyển dịch cấu lao động Do vậy, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đa dạng hoá ngành nghề giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao khả tạo việc làm cho người lao động nông thôn Những năm qua, công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp bước gắn với giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, bước đáp úng nhu cầu doanh nghiệp Tuy nhiên, cơng tác thực sách phát triển nghề phi NN huyện Quế Sơn thời gian qua có nhiều tồn tại, hạn chế Trong Luận văn, học viên nghiên cứu sở từ kiến thức học tiếp thu ý kiến trao đổi, thảo luận Thầy/Cô giáo, nhà quản lý nhà hoạch định sách, Học viên hệ thống hóa, phân tích, kết đạt đề xuất giải pháp thực hiệu bền vững sách phát triển nghề phi NN huyện Quế Sơn giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn đến 2030 Những giải pháp đúc rút từ thực tiễn thực sách huyện; sở lý luận sách cơng 64 thực tiễn ngành nghề phi nông nghiệp huyện Quế Sơn Trong khả trình độ nhận thức thực tế học viên điều kiện, thời gian nghiên cứu có hạn, học viên vận dụng tối đa kiến thức học kết nghiên cứu từ thực tiễn, Luận văn thiếu sót, hạn chế Học viên cần mong nhận ý kiến đánh giá, góp ý từ Thầy/Cơ để hồn thiện luận văn, đạt kết cao nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn có định hướng cụ thể nghiên cứu 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Luật Lao động bổ sung, sửa đổi năm 2012 Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25/10/2010 “Tăng cường lãnh đạo, đạo, tổ chức thực Quyết định số 1956/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đào tạo nghề cho LĐNT địa bàn tỉnh Quảng Nam”; Đảng huyện Quế Sơn (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Quế Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi (Đại hội VI, VII, VIII, IX), NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (2012), Nghị số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề sách giai đoạn 2012 – 2020”, Nguyễn Văn Đại, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012; Luận án Tiến sĩ “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng đồng Sơng Hồng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa” Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI 11 Giáo trình kinh tế lao động; NXB Giáo dục 2009; 12 Đỗ Phú Hải (2014), “Khái niệm Chính sách cơng”, Tạp chí Lý luận trị (số 02) 13 Đỗ Phú Hải (2014), “Suy nghĩ sách cơng Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 14 Đỗ Phú Hải (2014), Xây dựng sách cơng: "Vấn đề, giải pháp yếu tố ảnh hưởng", Lý luận trị, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia HCM (số 05) 15 HĐND huyện Quế Sơn (2015), Nghị chương trình việc làm năm 2016 16 HĐND huyện Quế Sơn (2016), Báo cáo kết kinh tế - xã hội năm 2011 – 2016 huyện Quế Sơn; 17 Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 27/3/2011 UBND huyện Quế Sơn thực Quyết định 494/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 UBND tỉnh Quảng Nam việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 18 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 19 Nghị số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 HĐND tỉnh tỉnh Quảng Nam chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020; 20 Nghị số 26/NQ- TW ngày tháng năm 2008, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X NN, Nơng dân Nơng thơn 21 Lê Chi Mai (2012), "Chính sách cơng theo tinh thần Hiến pháp năm 2013", Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 22 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án ”Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; 23 Quyết định 971/QĐ-TTG ngày 01/7/2015 Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, 24 Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 25 Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 UBND tỉnh Quảng Nam Quy định sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm doanh nghiệp địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 26 Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 “Phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020” 27 Quyết định số 07/2013/QĐ- UBND ngày 07/5/2013 ban hành Quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016 28 Từ điển Tiếng Việt; NXB Giáo dục 2012; 29 Từ điển Bách khoa, NXB Giáo dục 2009; ... việc thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - Phạm vi địa bàn hành chính: huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - Thời gian: nghiên cứu thực trạng thực sách phát triển nghề. .. luận thực tiễn thực sách phát triển nghề phi nơng nghiệp Chương Thực trạng thực sách phát triển nghề phi nông nghiệp huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Chương Giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển. .. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM 32 2.1 Thông tin chung huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 32 2.2 Thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phát triển nghề phi nông nghiệp tại địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Thực hiện chính sách phát triển nghề phi nông nghiệp tại địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan