Một số yếu tố ảnh hưởng đến động viên nhân viên trong công việc tại tổng công ty điện lực TPHCM

118 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2019, 23:44

BQ GIAO DVC VA DAO Tl).O TRUONG Dl).I HQC KINH TE THANH PHO HO CHi MINH TRAN THUY LINH so YEU TO ANH HUONG MOT • ,r: - A "- A A DEN DONG VIEN NHAN VIEN TRONG CONG VIEC • • TAl TONG CONG TY BIEN LUC TP.HCM • • • Chuyen nganh : QUAN TRJ KINH DOANH Ma 60340102 sa : LUAN VAN THAC Si KINH TE • • I I go~-,~~,~"Cuc ~~.t:()-~guiri huang din khoa hqc: TR!Jr}NC i ~ ~ ~ ~'"""' ·-r ~i ! , ··r, ·'i j;_ i' L! !f~lC fc:.;:~ ~ETP.HCM ~GS- TS LE THANH HA ·J ·L ·::;; T 1.~.• ·:;: :'1 ~ T ~·~ 1',;, ; ·:v., :Ly '•' ~ :;/46ql L~ ~~ -··- "- · _,_ I' I I · - Thanh phfi HA Chi Minh - Nam 2013 ' LOICAMDOAN T6i xin cam doan lu~n van "M9t s6 yiu t6 imh huimg ain d9ng vien nhcm vien c6ng vi?c tq,i T6ng c6ng ty Di?n hrc TP.HCM" la c6ng trinh nghien ctiu cua rieng t6i Cac s6 li~u d~ tai dUQ'C thu th~p va sir dl,lng m()t each trung thl,l'C K~t qua nghien ctiu duqc trinh bay lu~n van kh6ng chep cua b§t cu lu~n van nao va ciing chua duqc trinh bay hay c6ng b6 bftt cu c6ng trinh nghien CUu nao khac tru6c day TP.HCM, thang 12-2013 Tac gia lu~n van Trfrn Thuy Linh Ml)C Ll)C Trang ph\1 bia Lai cam doan Danh sach bang, bi~u Danh sach hinh ve, d6 thi T 6m tit dS tai Chuang 1: TONG QUAN 1.1 Tdng quan vS Tdng cong ty Di~n hrc TP.HCM 1.1.1 Qua trinh hinh va phat tri~n 1.1.2 Chuc nang, nhi~m Y\1 va C
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số yếu tố ảnh hưởng đến động viên nhân viên trong công việc tại tổng công ty điện lực TPHCM , Một số yếu tố ảnh hưởng đến động viên nhân viên trong công việc tại tổng công ty điện lực TPHCM

Từ khóa liên quan