Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH

87 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2019, 23:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ BÌNH MINH MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV MARTECH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ BÌNH MINH MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV MARTECH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG QUANG DŨNG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH TM&DV Martech” công trình nghiên cứu riêng tơi Tất nội dung luận văn hình thành phát triển dựa quan điểm cad nhân tơi, dựa tài liệu tham khảo cụ thể hướng dẫn khoa học TS Trương Quang Dũng Các số liệu kết có luận văn hoàn toàn trung thực Tác giả luận văn Võ Bình Minh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, vai trò ý nghĩa công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Ý nghĩa quản trị nguồn nhân lực 1.2 Các chức quản trị nguồn nhân lực 1.2.1 Chức thu hút 1.2.2 Chức đào tạo phát triển 1.2.3 Chức trì 1.3 Các nội dung quản trị nguồn nhân lực 1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.3.2 Phân tích cơng việc 1.3.3 Tuyển dụng nhân viên 10 1.3.4 Đào tạo phát triển 12 1.3.5 Đánh giá nhân viên 12 1.3.6 Lương bổng, thưởng đãi ngộ 13 1.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 15 1.4.1 Yếu tố bên 15 1.4.2 Yếu tố bên 16 TÓM TẮT CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC LẠI CÔNG TY TNHH TM&DV MARTECH 18 2.1 Giới thiệu công ty TNHH TM&DV Martech 18 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 18 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 18 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 19 2.1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 19 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 19 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH TM&DV Martech: 21 2.1.5 Thống kê nguồn nhân lực 22 2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực công ty 24 2.2.1 Thực trạng hoạch định nguồn nhân lực 24 2.2.2 Thực trạng phân tích cơng việc 24 2.2.3 Thực trạng tuyển dụng nhân viên 26 2.2.4 Thực trạng đào tạo phát triển 29 2.2.5 Thực trạng đánh giá nhân viên 31 2.2.6 Thực trạng lương bổng, thưởng đãi ngộ 32 2.2.6.1 Chế độ tiền lương 32 2.2.6.2 Chế dộ tiền thưởng 33 2.2.6.3 Chế độ phúc lợi 33 2.3 Những thành tựu tồn công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH TM&DV Martech 35 2.3.1 Thành tựu 35 2.3.2 Tồn 35 TÓM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV MARTECH 37 3.1 Mục tiêu phát triển công ty TNHH TM&DV Martech 37 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 37 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 37 3.2 Quan điểm quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH TM&DV Martech 38 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH TM&DV Martech 38 3.3.1 Giải pháp 1: Hồn thiện cơng tác phân tích công việc 38 3.3.1.1 Lập bảng MTCV TCCV cho vị trí, chức danh 38 3.3.1.2 Hồn thiện việc bố trí cơng việc cho nhân viên 41 3.3.2 Giải pháp 2: Hồn thiện quy trình tuyển dụng nhân viên 42 3.3.3 Giải pháp 3: Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nghề nghiệp 44 3.3.3.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo 44 3.3.3.2 Hoàn thiện sách phát triển nghề nghiệp 46 3.3.4 Giải pháp 4: Hồn thiện cơng tác đánh giá nhân viên 48 3.3.4.1 Áp dụng phương pháp đánh giá theo hiệu công việc chủ yếu (KPI) 48 3.3.4.2 Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên 50 3.3.5 Giải pháp 5: Hoàn thiện chế độ lương bổng, thưởng đãi ngộ 51 3.3.5.1 Hoàn thiện cách tính tiền lương 51 3.3.5.2 Hoàn thiện chế độ thưởng 53 3.3.5.3 Hoàn thiện chế độ đãi ngộ 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 54 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DTKS : Đối tượng khảo sát DV : Dịch vụ KPI : Key Performance Indicator – Chỉ số kết công việc chủ yếu MTCV : Mô tả công việc NNL : Nguồn nhân lực NVVP : Nhân viên văn phòng PTNN : Phát triển nghề nghiệp TCCV : Tiêu chuẩn công việc TM : Thương mại TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Doanh thu theo kế hoạch thực tế từ năm 2011 – 2013 .21 Bảng 2.2: Lợi nhuận theo kế hoạch thực tế từ năm 2011 – 2013 .21 Bảng 2.3: Tình hình thay đổi số lượng lao động qua năm .22 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo độ tuổi giới tính .23 Bảng 2.5: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn 23 Bảng 2.6: Kết khảo sát thực trạng phân tích cơng việc .25 Bảng 2.7: Tình hình tuyển dụng cơng ty Martech qua năm 26 Bảng 2.8: Kết khảo sát thực trạng tuyển dụng .28 Bảng 2.9: Nội dung huấn luyện, đào tạo nhân viên 29 Bảng 2.10: Kết khảo sát thực trạng đào tạo phát triển 30 Bảng 2.11: Kết khảo sát thực trạng đánh giá nhân viên .31 Bảng 2.12: Kết khảo sát thực trạng lương, thưởng, phúc lợi .33 Bảng 3.1: Mẫu bảng mô tả công việc áp dụng cho công ty Martech .39 Bảng 3.2: Mẫu bảng tiêu chuẩn công việc áp dụng cho công ty Martech .40 Bảng 3.3: Mẫu phiếu đánh giá nhân viên 49 Bảng 3.4: Các thơng số tính lương nhân viên 51 Bảng 3.5: Hệ số hiệu công việc E .52 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức cơng ty TNHH TM&DV Martech 19 Hình 2.2: Quy trình tuyển dụng công ty TNHH TM&DV Martech 27 Hình 3.1: Quy trình tuyển dụng .42 MỞ ĐẦU LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI: Tại Việt Nam, theo định Thủ tướng phủ, giai đoạn từ năm 2013 đến 2020, ngành lượng ngành kinh tế mũi nhọn nước có vai trò vơ quan trọng thúc đẩy q trình phát triển kinh tế – xã hội; góp phần không nhỏ việc giải việc làm; đẩy nhanh tiến độ cơng nghiệp hóa, đại hóa Cơng nghiệp sản xuất chế tạo lò phần ngành công nghiệp lượng với đặc thù tạo nguồn lượng để vận hành máy móc, thiết bị để xử lý sản phẩm nhiều ngành công nghiệp quan trọng khác như: sấy, nhuộm vải công nghiệp dệt may; đun nấu, trùng cơng nghiệp thực phẩm; vận hành máy móc, thiết bị tự động công nghiệp chế tạo… Vốn cơng ty tiếng cơng nghiệp lò hơi, công ty TNHH TM&DV Martech ý thức vai trò quan trọng có nỗ lực định để phát triển Tuy nhiên, sau hậu khủng hoảng kinh tế giới, công ty gặp phải khó khăn thách thức sau: - Số lượng khách hàng giảm - Yêu cầu khách hàng ngày cao khắt khe chi phí phải bỏ - Quy trình sản xuất tỏ không hợp lý khơng phối hợp hoạt động phòng ban gây lãng phí vật tư người - Tinh thần thái độ làm việc người lao động khơng tốt dẫn đến tình trạng trễ tiến độ số lỗi sai thiết kế sản phẩm cao - Tình trạng “chảy máu chất xám” diễn với chiều hướng ngày tăng Trước tình hình đó, việc thay đổi để tồn phát triển trở thành nhiệm vụ sống cơng ty Ngồi thay dổi tổ chức sản xuất, cấu nguồn vốn thay đổi quản trị nguồn nhân lực xem vơ quan trọng lý sau: Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Total Valid Cumulative Percent Percent 4.8 4.8 4.8 110 75.9 75.9 80.7 27 18.6 18.6 99.3 7 100.0 145 100.0 100.0 Anh/chị có nhiều hội phát triển nghề nghiệp Cơng ty Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 14 9.7 9.7 9.7 Khơng đồng ý 91 62.8 62.8 72.4 Bình thường 34 23.4 23.4 95.9 Đồng ý 2.8 2.8 98.6 Hoàn toàn đồng ý 1.4 1.4 100.0 145 100.0 100.0 Total Nhìn chung cơng tác đào tạo Cơng ty có hiệu tốt Frequency Percent Valid Hồn tồn không đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 14 9.7 9.7 9.7 100 69.0 69.0 78.6 25 17.2 17.2 95.9 Đồng ý 3.4 3.4 99.3 Hoàn toàn đồng ý 7 100.0 145 100.0 100.0 Khơng đồng ý Bình thường Total Anh/chị biết điều kiện cần thiết để phát triển nghề nghiệp Frequency Percent Valid Hoàn toàn không đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 14 9.7 9.7 9.7 Khơng đồng ý 85 58.6 58.6 68.3 Bình thường 43 29.7 29.7 97.9 Đồng ý 1.4 1.4 99.3 Hoàn toàn đồng ý 7 100.0 145 100.0 100.0 Total Chính sách phát triển nghề nghiệp Cơng ty cơng Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Total Valid Cumulative Percent Percent 11 7.6 7.6 7.6 111 76.6 76.6 84.1 18 12.4 12.4 96.6 3.4 3.4 100.0 145 100.0 100.0 Đánh giá nhân viên: Statistics N Valid Việc đánh giá nhân viên cơng bằng, xác Q trình đánh giá giúp cho Anh/chị có kế hoạch rõ ràng việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân Missing 145 145 Việc đánh giá thực giúp ích để Anh/chị nâng cao chất lượng thực công việc Anh/chị thấy phương pháp đánh giá hợp lý 145 145 Frequency Table Việc đánh giá nhân viên công bằng, xác Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 6.2 6.2 6.2 104 71.7 71.7 77.9 26 17.9 17.9 95.9 Đồng ý 3.4 3.4 99.3 Hoàn toàn đồng ý 7 100.0 145 100.0 100.0 Khơng đồng ý Bình thường Total Q trình đánh giá giúp cho Anh/chị có kế hoạch rõ ràng việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Total Valid Cumulative Percent Percent 4.8 4.8 4.8 115 79.3 79.3 84.1 15 10.3 10.3 94.5 5.5 5.5 100.0 145 100.0 100.0 Việc đánh giá thực giúp ích để Anh/chị nâng cao chất lượng thực công việc Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 21 14.5 14.5 14.5 Không đồng ý 93 64.1 64.1 78.6 Bình thường 26 17.9 17.9 96.6 Đồng ý 2.8 2.8 99.3 Hoàn toàn đồng ý 7 100.0 145 100.0 100.0 Total Anh/chị thấy phương pháp đánh giá hợp lý Frequency Percent Valid Hoàn toàn không đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 23 15.9 15.9 15.9 Khơng đồng ý 71 49.0 49.0 64.8 Bình thường 44 30.3 30.3 95.2 4.8 4.8 100.0 145 100.0 100.0 Đồng ý Total Lương, thưởng đãi ngộ: Statistics N Valid Tiền lương mà anh/chị nhận tương xứng với kết làm việc Anh/chị trả lương cao Missing 145 145 Anh/chị nhận thấy khoản tiền thưởng Công ty hợp 145 Tiền lương phân phối thu nhập Công ty cơng 145 Các chương trình phúc lợi Công ty đa dạng 145 145 145 lý Các chương trình phúc lợi Cơng ty thể rõ ràng quan tâm chu đáo Công ty đối nhân viên Anh/chị đánh giá cao chương trình phúc lợi Cơng ty Frequency Table Tiền lương mà anh/chị nhận tương xứng với kết làm việc Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 14 9.7 9.7 9.7 Không đồng ý 92 63.4 63.4 73.1 Bình thường 36 24.8 24.8 97.9 2.1 2.1 100.0 145 100.0 100.0 Đồng ý Total Anh/chị trả lương cao Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 11 7.6 7.6 7.6 Không đồng ý 97 66.9 66.9 74.5 Bình thường 32 22.1 22.1 96.6 3.4 3.4 100.0 145 100.0 100.0 Đồng ý Total Anh/chị nhận thấy khoản tiền thưởng Công ty hợp lý Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 12 8.3 8.3 8.3 Không đồng ý 83 57.2 57.2 65.5 Bình thường 44 30.3 30.3 95.9 4.1 4.1 100.0 145 100.0 100.0 Đồng ý Total Tiền lương phân phối thu nhập Công ty công Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 5.5 5.5 5.5 Không đồng ý 90 62.1 62.1 67.6 Bình thường 42 29.0 29.0 96.6 3.4 3.4 100.0 145 100.0 100.0 Đồng ý Total Các chương trình phúc lợi Cơng ty đa dạng Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Total Valid Cumulative Percent Percent 11 7.6 7.6 7.6 109 75.2 75.2 82.8 22 15.2 15.2 97.9 2.1 2.1 100.0 145 100.0 100.0 Các chương trình phúc lợi Cơng ty thể rõ ràng quan tâm chu đáo Công ty đối nhân viên Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 3.4 3.4 3.4 Không đồng ý 95 65.5 65.5 69.0 Bình thường 40 27.6 27.6 96.6 3.4 3.4 100.0 145 100.0 100.0 Đồng ý Total Anh/chị đánh giá cao chương trình phúc lợi Cơng ty Frequency Percent Valid Hồn tồn khơng đồng ý Valid Cumulative Percent Percent 16 11.0 11.0 11.0 Khơng đồng ý 93 64.1 64.1 75.2 Bình thường 32 22.1 22.1 97.2 2.8 2.8 100.0 145 100.0 100.0 Đồng ý Total PHỤ LỤC BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU Ban hành lần: BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức danh: Kỹ sư thiết kế kết cấu Bộ phận công tác: Phòng kỹ thuật Ngày hiệu lực: Mã số cơng việc: I Nhiệm vụ: STT Nội dung Nghiên cứu, tìm hiểu, đề Kinh nghiệm tính tốn, xuất vật liệu, kết cấu cho thiết kế loại kết cấu sản phẩm thép Làm vẽ, bảng tính, Kinh nghiệm tính tốn, thuyết minh, hướng dẫn lắp thiết kế loại kết cấu đặt cho kết cấu thép Thiết kế, tính tốn bền bốc vật tư cho thiết bị áp lực thiết kế thiết bị chịu áp Khả sử dụng mềm chuyên dùng phần mềm mô liên quan đến kết cấu báo cáo cho cấp trực tiếp Kinh nghiệm tính tốn, Mơ kết cấu phần Xử lý cố phát sinh Yêu cầu Đưa định hướng thiết kế Kinh nghiệm đánh giá nhanh trạng kết cấu Thời gian thực Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Khi cần Khi cần Khả suy nghĩ sáng Hàng tháng sản phẩm cho công ty tạo II Quyền hạn: STT Nội dung Mô tả Sau nhận dự án, dựa vào yêu cầu Quyết định thiết kế kết cấu khách hàng công ty, kỹ sư kết cấu cho sản phẩm định lựa chọn kết cấu cho sản phẩm mà đảm nhận Ký xác nhận hồ sơ kỹ thuật Đề nghị phòng ban khác cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến công việc Đề xuất ý kiến cải tiến sản phẩm, quy trình thiết kế Các hồ sơ chứng nhận liên quan đến kết cấu phải có chữ ký người thiết kế Thơng qua trưởng phòng kỹ thuật, kỹ sư kết cấu có quyền đề nghị phòng ban khác cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến công việc Kỹ sư kết cấu có quyền đề xuất biện pháp cải tiến sản phẩm, quy trình thiết kế lên trưởng phòng lãnh đạo cao III Quan hệ cơng việc: Phòng/ban khác: liên hệ với trưởng phòng khác để u cầu Bên cung cấp thơng tin, tài liệu hỗ trợ thực công việc Nhân viên phòng kỹ thuật: Trao đổi thơng tin, vẽ thiết kế… Khách hàng: liên hệ với khách hàng để tư vấn, xác định yêu cầu Bên khách hàng triển khai thiết kế Đối tác: Liên hệ với đối tác để kiểm soát thiết bị đối tác chế tạo IV Trách nhiệm khác: Nội dung Chịu trách nhiệm bảo mật an tồn thơng tin nội công ty Mô tả Đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật an toàn cho dự án Đảm bảo đúng, đủ số lượng thiết bị thiết kế cho dự án V Điều kiện chế độ: Nội dung Được cung cấp bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ, điện thoại bàn Được cung cấp máy tính có phần mềm theo u cầu cơng việc Được cung cấp tài liệu phục vụ cho công việc Được cung cấp thiết bị đo theo yêu cầu Được khám sức khỏe định kỳ theo quy định Được cung cấp gói bảo hiểm y tế, tai nạn theo quy định pháp luật Được nghỉ phép theo quy định công ty Mô tả PHỤ LỤC BẢNG TIÊU CHUẨN CƠNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU Ban hành lần: BẢNG TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC Chức danh: Kỹ sư thiết kế kết cấu Bộ phận cơng tác: Phòng kỹ thuật Ngày hiệu lực: Mã số công việc: STT Tiêu thức Mức độ Tiêu chuẩn - Tốt nghiệp Đại học/Cao học chuyên Kiến thức văn hóa/chun mơn Cần thiết ngành khác liên quan Mong muốn Ngoại ngữ ngành khí, Cơ điện tử - Có kiến thức sâu khí, điện công nghiệp Cần thiết - Sử dụng tiếng Anh Mong - Thơng thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng muốn Cần thiết Anh - Sử dụng MS Office/MS Project/MS Excel/Auto CAD/SolidWork… Tin học Mong muốn Kinh nghiệm Cần thiết - Thông thạo AutoCAD/SolidWork/ ANSYS/SAP2000 - Kinh nghiệm năm vị trí tương đương Mong muốn Cần thiết - Kinh nghiệm năm vị trí thiết kế kết cấu cơng ty khí chế tạo - Kỹ lắng nghe, thấu hiểu - Kỹ trình bày, thuyết phục - Kỹ định, ủy quyền - Kỹ quản lý thời gian - Kỹ phân tích xử lý thông tin Kỹ - Khả tính tốn xác Mong - Kỹ lắng nghe, thấu hiểu muốn - Kỹ định, ủy quyền - Kỹ quản lý thời gian - Kỹ phân tích xử lý thơng tin Cần thiết - Trung thực, động, sáng tạo - Tinh thần trách nhiệm cao - Tỉ mỉ, cẩn thận - Tác phong tốt, sức khỏe tốt Phẩm chất Mong - Trung thực, động, sáng tạo muốn - Tinh thần trách nhiệm cao - Cẩn thận, tỉ mỉ - Sức khỏe tốt, có khả cơng tác xa PHỤ LỤC BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN Tên nhân viên: Chức danh: Nhân viên kỹ thuật Bộ phận cơng tác: Phòng kỹ thuật Mã số công việc: Ban hành lần: Ngày hiệu lực: Đánh giá theo KPI công việc cá nhân Nội dung Tiêu chí Tuân thủ thời gian Thực nội Đồng phục quy, quy Ý thức tiết kiệm Tỷ trọng 5% 2% 5% Nhân viên đánh giá Điểm Diễn giải Trưởng BP đánh giá Điểm Diễn giải Ban Giám đốc đánh giá Điểm Diễn giải chế Đánh giá hoàn thành công việc Tác phong 3% Tham dự họp 3% Tinh thần trách nhiệm 7% Tổng 25% hồn thành cơng việc hạn 25% Sửa chữa sai sót thiết kế 15% Hỗ trợ đồng nghiệp Tổng 10% 50% Kinh nghiệm Kinh nghiệm Khả học hỏi kỹ Giao tiếp Chủ động công việc Sáng tạo công việc Tổng 5% 5% 5% 25% Tổng điểm 100% Điểm đánh giá chung Xếp loại nhân viên 5% 5% Kiến nghị nhận xét nhân viên: Chữ ký: Đánh giá Trưởng phòng: Chữ ký: Đánh giá Ban Giám đốc: Chữ ký: ... lý luận quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH TM&DV Martech Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH TM&DV... điểm quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH TM&DV Martech 38 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH TM&DV Martech 38 3.3.1 Giải pháp 1: Hồn thiện. .. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ BÌNH MINH MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV MARTECH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH , Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm