Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện chi nhánh hồ chí minh

109 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2019, 23:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH *** ĐẶNG VĂN HÙNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH *** ĐẶNG VĂN HÙNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 I LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Kinh tế TP.HCM dạy dỗ truyền đạt cho kiến thức quý báu làm tảng cho việc thực luận văn Tôi xin chân thành cám ơn PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp tận tình hướng dẫn tơi Cơ dành thời gian tâm huyết để hướng dẫn hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cám ơn toàn thể nhân viên chi nhánh Hồ Chí Minh cơng ty cổ phần viễn thơng tin học Bưu Điện giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn liệu cho việc phân tích nghiên cứu Đồng thời tơi xin chân thành cảm ơn phòng hành chánh quản trị ban giám đốc chi nhánh tạo điều kiện cho tơi có số liệu để hoàn thành luận văn cao học TP.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2013 Tác giả luận văn Đặng Văn Hùng II LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần viễn thơng tin học Bưu Điện – chi nhánh Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn tác giả thực chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước TP.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2013 Tác giả luận văn Đặng Văn Hùng III MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I LỜI CAM ĐOAN II MỤC LỤC III DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC HÌNH VẼ ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Khái Niệm vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực: 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực Các chức quản trị nguồn nhân lực 1.2 1.2.1 Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực: 1.2.2 Nhóm chức đào tạo phát triển: 10 1.2.3 Nhóm chức trì nguồn nhân lực: 11 1.2.3.1 Đánh giá thực công việc 11 1.2.3.1.1 Quy trình thực đánh giá thực công việc 12 1.2.3.1.2 Nguyên tắc xác định tiêu chuẩn đánh giá 13 1.2.3.1.3 Các phương pháp đánh giá[4], có phương pháp sau: 14 1.2.3.2 Thù lao đãi ngộ 16 IV 1.2.3.2.1 Khái niệm cấu thù lao doanh nghiệp 16 1.2.3.2.2 Mục tiêu của hệ thống tiền lương, thưởng 17 1.2.3.2.3 Thiết lập quản trị hệ thống tiền lương - thưởng 18 1.2.3.3 1.3 Quan hệ nhân 19 Các lý thuyết động viên có liên quan đến cơng tác quản trị nguồn nhân lực 19 1.3.1 Thuyết nhu cầu Maslow 19 1.3.2 Thuyết Hai yếu tố Herzberg (1959) 21 1.4 Vai trò quản trị nguồn nhân lực hoạt động doanh nghiệp 23 1.4.1 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 23 1.4.2 Tầm quan trọng quản trị nguồn nhân lực 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CT-IN) 26 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển CT-IN 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty CT-IN 26 2.2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực chi nhánh Hồ Chí Minh công ty CT- IN 28 2.2.1 Thực trạng thu hút nguồn nhân lực chi nhánh Hồ Chí Minh cơng ty CT- IN 28 2.2.2 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chi nhánh Hồ Chí Minh cơng ty CT-IN 34 V 2.2.2.1 Công tác đào tạo 35 2.2.2.2 Đề bạt thăng tiến : 36 2.2.3 Thực trạng trì nguồn nhân lực chi nhánh Hồ Chí Minh cơng ty CT-IN 36 Đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực 41 2.3 2.3.1 Công tác thu hút nguồn nhân lực 42 2.3.2 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 43 2.3.3 Công tác trì nguồn nhân lực 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 51 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THƠNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 52 Mục tiêu phát triển công ty đến năm 2016 52 3.1 3.1.1 Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh 52 3.1.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 52 Quan điểm xây dựng giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân 3.2 lực chi nhánh Hồ Chí Minh cơng ty CT-IN 53 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực CN Hồ Chí Minh cơng ty CT-IN 54 3.3.1 Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực 54 3.3.1.1 Phân tích cơng việc, xây dựng bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc 55 3.3.1.2 Xây dựng bảng mô tả công việc 56 VI 3.3.1.3 Bảng tiêu chuẩn công việc 56 3.3.1.4 Hoạch định nguồn nhân lực 57 3.3.1.5 Thu hút nhân lực 59 3.3.2 Nhóm giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 61 3.3.2.1 Công tác đào tạo 61 3.3.2.2 Chính sách đề bạt bổ nhiệm 62 3.3.3 Nhóm giải pháp trì nguồn nhân lực 62 3.3.3.1 Hoàn thiện hệ thống tiền lương 63 3.3.3.2 Hoàn thiện hệ thống khen thưởng 65 3.3.3.3 Hoàn thiện mối quan hệ lao động 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 69 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAO KHẢO 72 i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNTT: Công nghệ thông tin CT-IN: Công ty cổ phần viễn thông tin học Bưu Điện HCQT: Hành Chánh Quản Trị HĐQT: Hội đồng quản trị VNPT: Tập đồn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam TT VTTH: Trung Tâm Viễn Thông Tin Học ii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Mối quan hệ chức quản trị nguồn nhân lực[4] Hình 1.2 : Sơ đồ phân tích cơng việc R.Wayne Mondy & Rober M.Noe Hình 1.3 Quy trình thực đánh giá [4] 13 Hình 1.4 : Sơ đồ Cơ cấu hệ thống trả công doanh nghiệp[4] 17 Hình 1.5: Các cấp bậc nhu cầu Maslow[14] 20 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức cơng ty[7] 27 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức chi nhánh Hồ Chí Minh 28 Hình 2.3: Biểu đồ cấu nhân theo trình độ học vấn 35 Hình 2.4: Cơ cấu nhân theo giới tính 37 Tỉ lệ % 7.64% 12.50% 25.00% 39.58% 15.28% Tỉ lệ % lũy kế 7.64% 20.14% 45.14% 84.72% 100.00% 15 Bạn có khuyến khích chủ 34 31 38 23 18 Tỉ lệ % 23.61% 21.53% 26.39% 15.97% 12.50% Tỉ lệ % lũy kế 23.61% 45.14% 71.53% 87.50% 100.00% động sáng tạo cơng việc 16 Cơng việc có phù hợp 16 25 33 41 29 Tỉ lệ % 11.11% 17.36% 22.92% 28.47% 20.14% Tỉ lệ % lũy kế 11.11% 28.47% 51.39% 79.86% 100.00% với lực bạn 17 Bạn có thấy thú vị cơng 22 22 45 37 18 Tỉ lệ % 15.28% 15.28% 31.25% 25.69% 12.50% Tỉ lệ % lũy kế 15.28% 30.56% 61.81% 87.50% 100.00% việc Nhận xét cách đánh giá cơng việc 18 Việc đánh giá nhân viên có 27 59 42 Tỉ lệ % 4.86% 18.75% 40.97% 29.17% 6.25% Tỉ lệ % lũy kế 4.86% 23.61% 64.58% 93.75% 100.00% thực thường xuyên 19 Phương pháp đánh giá áp 11 56 43 29 7.64% 38.89% 29.86% 20.14% 3.47% 11.11% 50.00% 79.86% 100.00% dụng thực Tỉ lệ % Tỉ lệ % lũy kế 20 Cấp có trao đổi với bạn 3.47% 14 25 36 47 22 cách thức đánh giá Tỉ lệ % 9.72% 17.36% 25.00% 32.64% 15.28% Tỉ lệ % lũy kế 9.72% 27.08% 52.08% 84.72% 100.00% 21 Các tiêu chuẩn đánh giá có 61 22 29 11 22 Tỉ lệ % 42.07% 15.17% 20.00% 7.59% 15.17% Tỉ lệ % lũy kế 42.07% 57.24% 77.24% 84.83% 100.00% chi tiết, rõ ràng 22 Việc đánh giá có giúp bạn cải 44 43 32 16 Tỉ lệ % 30.56% 29.86% 22.22% 6.25% 11.11% Tỉ lệ % lũy kế 30.56% 60.42% 82.64% 88.89% 100.00% tiến nâng cao hiệu cơng việc 23 Việc đánh giá nhân viên có 52 32 40 12 Tỉ lệ % 36.11% 22.22% 27.78% 5.56% 8.33% Tỉ lệ % lũy kế 36.11% 58.33% 86.11% 91.67% 100.00% công hợp lý 24 Bạn thấy cần thiết phải cải cách 42 45 36 12 Tỉ lệ % 29.17% 31.25% 25.00% 8.33% 6.25% Tỉ lệ % lũy kế 29.17% 60.42% 85.42% 93.75% 100.00% phương pháp đánh giá công việc Cơ hội đào tạo phát triển thăng tiến 25 Cơng ty có tổ chức lớp đào 29 27 45 30 13 Tỉ lệ % 20.14% 18.75% 31.25% 20.83% 9.03% tạo huấn luyện nhân viên công ty Tỉ lệ % lũy kế 20.14% 38.89% 70.14% 90.97% 100.00% 26 Cơng ty có tạo hội đào tạo phát triển cho nhân viên 33 45 54 10 Tỉ lệ % 22.92% 31.25% 37.50% 6.94% 1.39% Tỉ lệ % lũy kế 22.92% 54.17% 91.67% 98.61% 100.00% 27 Bạn có hiểu điều kiện 28 49 40 14 13 Tỉ lệ % 19.44% 34.03% 27.78% 9.72% 9.03% Tỉ lệ % lũy kế 19.44% 53.47% 81.25% 90.97% 100.00% nhiều hội để thăng tiến công ty 28 Chính sách thăng tiến cơng 11 23 81 20 Tỉ lệ % 7.64% 15.97% 56.25% 13.89% 6.25% Tỉ lệ % lũy kế 7.64% 23.61% 79.86% 93.75% 100.00% ty có cơng Mức độ trung thành gắn bó với cơng ty 29 Bạn có thấy u mến có ý định gắn bó lâu dài với cơng ty 14 26 55 41 12 Tỉ lệ % 9.46% 6.30% 42.50% 28.80% 22.50% Tỉ lệ % lũy kế 9.46% 6.30% 48.80% 77.50% 100.00% 30 Bạn lại công ty nơi 11 44 46 21 22 Tỉ lệ % 7.50% 23.80% 38.80% 15.00% 15.00% Tỉ lệ % lũy kế 7.50% 31.30% 70.00% 85.00% 100.00% khác có lời đề nghị mức lương cao PHỤ LỤC Sơ đồ Quy trình tuyển dụng Cơng ty CP VT TH BƯU ĐIỆN CT-IN Nguồn : Phòng HCQT cơng ty PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC QÚY CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG-TIN HỌC BƯU ĐIỆN DGNS 02/CT-IN Quý năm 201x Họ tên : Chức danh : Đơn vị : Mô tả nhiệm vụ/công việc quý Kết thực Nhận xét đánh giá ( Nhân viên tự ghi) (Nhân viên tự ghi) Lãnh đạo đơn vị Nhiệm vụ : Hồn thành  Hoàn thành  Đang tiến hành  Đang tiến hành  Khơng hồn thành  Nhiệm vụ : Hoàn thành  Hoàn thành  Đang tiến hành  Đang tiến hành  Khơng hồn thành  Nhiệm vụ : Khơng hồn thành Hồn thành  Hồn thành  Đang tiến hành  Đang tiến hành  Khơng hồn thành  Nhiệm vụ giao thêm : Khơng hồn thành Khơng hồn thành Hồn thành  Hồn thành  Đang tiến hành  Đang tiến hành  Khơng hồn thành  Khơng hồn thành Đánh giá khối lượng hồn thành cơng việc giao (tối đa 20 điểm) Mô tả Nhân viên tự đánh giá LĐ đơn vị đánh giá Điểm Tối đa 20 đ : Ln hồn thành vượt mức u cầu với khối lượng lớn cho công việc giao quý Tối đa 15 đ : Hoàn thành tốt đảm bảo khối lượng công việc giao quý (Ghi rõ số điểm điểm đánh giá) Tối đa đ : Hồn thành đầy đủ cơng việc giao quý, cần đôn đốc nhắc nhở đ : Khơng hồn thành hồn thành mức yêu cầu khối lượng công việc giao quý Đánh giá chất lượng công việc giao (tối đa 20 điểm) Mô tả Nhân viên tự đánh giá LĐ đơn vị đánh giá Điểm Tối đa 20 đ: Ln hồn thành cơng việc giao với chất lượng cao, khơng có lỗi, khơng phải làm lại Tối đa 10 đ: Hồn thành cơng việc giao với chất lượng đạt yêu cầu, nhiên có số lỗi nhỏ (Ghi rõ số điểm điểm đánh giá) Tối đa đ: Hoàn thành cơng việc giao mức chất lượng chấp nhận được, tồn số lỗi cần phải khắc phục đ: Liên tục để công việc giao có chất lượng kém, thường xuyên phải khắc phục sửa chữa lỗi Đánh giá kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ (tối đa 15 điểm) Mô tả Tối đa 15 đ :Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ Làm tốt công việc giao mà không cần dẫn Thường xuyên trau dồi, nâng cao Nhân viên tự đánh giá LĐ đơn vị đánh giá Điểm (Ghi rõ số điểm điểm đánh giá) nghiệp vụ chuyên mơn Tối đa 10 đ : Có thể làm việc tốt với hướng dẫn chun mơn, nghiệp vụ Chịu khó học hỏi, cập nhật kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn Tối đa điểm : Nắm chuyên môn, nghiệp vụ bản, cần dẫn Học hỏi nhanh dẫn điểm : Không nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết, thường xuyên cần hướng dẫn chuyên môn thường xuyên gặp khó khăn việc tiếp thu chuyên môn, nghiệp vụ Đánh giá trách nhiệm ý thức công việc (tối đa 15 điểm) Mô tả Nhân viên tự đánh giá LĐ đơn vị đánh giá Điểm Tối đa 15 đ : Ln có ý thức trách nhiệm cao công việc giao Ln chủ động nỗ lực để hồn thành tốt cơng việc Tối đa 10 đ : Có ý thức, trách nhiệm để hồn thành tốt cơng việc, cần động viên đòi hỏi cố gắng, tích cực thân (Ghi rõ số điểm điểm đánh giá) Tối đa đ : Làm tốt cơng việc giao, tính tự giác chưa cao, cần giám sát, nhắc nhở điểm : Có ý thức trách nhiệm công việc Thường xuyên phải nhắc nhở, đôn đốc để hồn thành cơng việc Đánh giá phối hợp tập thể công việc (tối đa 15 điểm) Mô tả Nhân viên tự đánh giá LĐ đơn vị đánh giá Điểm Tối đa 15 đ : Phối hợp làm việc đạt hiệu cao với thành viên khác đơn vị, nhóm Tối đa 10 đ : Phối hợp làm việc tốt với thành viên khác đơn vị, nhóm Tối đa đ : Chưa thật tốt có phối hợp làm việc với thành (Ghi rõ số điểm điểm đánh giá) viên khác đơn vị, nhóm điểm : Luôn xảy xung đột, mâu thuẫn với thành viên khác đơn vị, nhóm Ý thức kỷ luật vệ sinh an toàn lao động (tối đa 15 điểm) Mô tả Nhân viên tự đánh giá LĐ đơn vị đánh giá Điểm Tối đa 15 đ : Ln có ý thức chấp hành tuyệt đối nội quy, quy định an toàn vệ sinh lao động, quy trình cơng việc Nhiệt tình tiếp nhận phân công công việc cấp quản lý, có phản hồi thơng tin hay đóng góp ý kiến để cải tiến Tối đa 10 đ : Hiểu rõ tuân thủ nội quy, quy định an toàn vệ sinh lao động, quy trình cơng việc Chấp hành nghiêm túc phân công công việc cấp quản lý (Ghi rõ số điểm điểm đánh giá) Tối đa đ : Thực nội quy, quy định an tồn vệ sinh lao động, quy trình cơng việc Tuy nhiên có sai sót có tiến muốn cải thiện điểm : Có vi phạm cố tình sai phạm vấn đề an toàn vệ sinh lao động quy trình cơng việc Để xảy mát tài sản Cơng ty q trình làm việc Tổng điểm: [Tổng điểm cá nhân tự đánh giá + (tổng điểm Lãnh đạo đơn vị đánh giá x 2)/3] Ngày tháng năm 201 Nhân viên ký tên PHỤ LỤC CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN Độc lập - Tự - Hạnh phúc [CT-IN] ĐƠN VỊ Hà Nội, ngày……tháng…….năm…… YÊU CẦU VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG Kính gửi : - Lãnh đạo Cơng ty - Ơng Trưởng phòng Hành Quản trị - Căn u cầu cơng việc; - Căn nhu cầu nhân Đề nghị Lãnh đạo Công ty xem xét việc tuyển nhân viên mới, cụ thể sau : I Yêu cầu tuyển dụng : Đơn vị : Chức danh : Mô tả công việc : Các yêu cầu : Số lượng cần tuyển : Dự kiến nhân bắt đầu làm từ ngày… tháng……năm…… II Kế hoạch tuyển dụng : Sơ tuyển hồ sơ từ ngày…….tháng……năm……đến ngày…… tháng……năm… Tuyển dụng vòng : + Ngày…… tháng……năm…… + Nội dung thi tuyển : Tuyển dụng vòng : + Ngày…… tháng…….năm… + Nội dung thi tuyển : Hội đồng tuyển dụng gồm : LÃNH ĐẠO CÔNG TY TRƯỞNG BỘ PHẬN TRƯỞNG P.HCQT PHỤ LỤC BẢNG HỆ SỐ CÔNG VIỆC (ĐỀ XUẤT) Ngạch CHỨC DANH CÔNG VIỆC CV BẬC Quản lý cấp cao 30 35 40 Quản lý đơn vị độc lập 20 25 30 Quản lý cấp Trung 14 16 18 Chuyên Gia 14 16 18 20 22 Nhân viên C 10 11 12 Nhân viên B 4.25 5.5 6.75 Nhân viên A 2.75 3.5 4.25 Nhân viên lễ tân, tài xế 1.5 2.5 Trong đó: Nhân Viên A: Nhóm cơng việc : + Khơng cần đòi hỏi trình độ chun mơn tay nghề cao; + Khơng đòi hỏi sáng tạo, u cầu làm theo quy trình , quy định; + Có thể áp dụng kiến thức kỹ để thực công việc; + Cần giám sát thường xun, trừ cơng việc có tính lặp lại; + Những cơng việc thường phải có dẫn, kèm cặp cấp trên; + Yêu cầu : tối thiểu tốt nghiệp PTTH - có nghề phù hợp : Công nhân ,Trung cấp ,Cao Đẳng Nhân Viên B: Nhóm cơng việc : + Biết vận dụng kiến thức kỹ chuyên môn để hồn thành nhiệm vụ khác nhau; + Có thể làm việc độc lập;có thể dẫn cho nhân viên khác bậc thấp ; yêu cầu có vận dụng sáng tạo CV; + Đơi đòi hỏi phải giám sát , + Yêu cầu : có trình độ Đại học tương đương ;Yêu cầu chủ động tích cực học tập nâng cao kỹ mềm& ngoại ngữ , nghiệp vụ Nhân viên C: * Nhóm cơng việc : + Áp dụng trình độ kỹ chuyên môn cao để thực cơng việc phức tạp; + Có khả chủ trì thực lĩnh vực chun mơn định; Có trình độ CM nghiệp vụ, ngoại ngữ tốt; + Cơng việc có mức độ độc lập cao, có khả quản lý Dự án công việc theo vùng, miền + Yêu cầu : trình độ Đại học trở lên Khi chuyển lên NV NV cao cấp phải trải qua sát hạch lực chuyên môn, ngoại ngữ Chuyên Gia: + Chuyên gia cấp Công ty người tham gia gián tiếp hay trực tiếp hoạt động lĩnh vực cụ thể (Nhân sự, Kinh doanh, Tài chính, Kỹ thuật ) có kỹ năng, bí hiểu biết vượt trội chứng minh kết thực tế Người công nhận chuyên gia người nhiều năm kinh nghiệm cơng tác lĩnh vực trải qua khóa huấn luyện, đào tạo chuyên biệt Đảm nhận vị trí trọng yếu Cơng ty lĩnh vực nghiệp vụ Quản lý cấp Trung: Đảm nhiệm yêu cầu công việc quản lý đơn vị : + Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ thuộc chức nhiệm vụ đơn vị ; + Có lực phẩm chất quản lý nhân quản lý công việc theo yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD đơn vị; + Yêu cầu : trình độ Đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với đơn vị Đáp ứng yêu cầu khác trình độ ngoại ngữ , quản trị DN Quản lý đơn vị Độc Lập Đảm nhiệm công việc quản lý đơn vị có tính chất độc lập : + Am hiểu chun mơn nghiệp vụ thuộc chức nhiệm vụ đơn vị ; + Có lực phẩm chất tốt quản lý nhân quản lý công việc theo yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD đơn vị; + Yêu cầu : trình độ Đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với đơn vị Đáp ứng yêu cầu khác trình độ ngoại ngữ , quản trị DN PHỤ LỤC CÁCH TÍNH LƯƠNG THEO HỆ SỐ CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ (ĐỀ XUẤT) Cơ sở tính lương * Ngày cơng : - Ngày công làm việc hàng tháng theo quy định công ty 22 ngày công/ tháng - Ngày công thực tế : số ngày nhân viên làm việc thực tế tháng - Ngày nghỉ hưởng lương : ngày kỷ niệm nghỉ ngày/ năm, phép năm 12 ngày/ năm ngày nghỉ hiếu hỉ theo quy định Bộ luật lao động * Lương : Là mức lương đóng BHXH cho người lao động, mức lương xem xét theo quy chế công ty * Hệ số công việc : Phản ánh mức độ phức tạp công việc chức danh Công ty Hệ số công việc xếp từ thấp (Lao động giản đơn) đến cao (Lao động chuyên môn, lao động quản lý) * Điểm đánh giá : Phản ánh suất làm việc mức độ hòan thành cơng việc nhân viên đạt tháng Điểm đánh giá phụ trách phận thực theo tiêu chuẩn phương pháp phê duyệt Cách tính lương  Cơng thức chung ΣQTL tháng = ΣLTT + (ΣLCB + ΣLNS) + PC Trong đó: LTT : Lương thoả thuận (Trả cho đối tượng thỏa thuận) LCB : Lương (đóng BHXH) LNS : Lương suất (Trả cho đối tượng hưởng lương theo quy chế) PC : Phụ cấp (Trả cho đối tượng hưởng lương theo quy chế)  Lương công việc (Năng suất) - Tổng Quỹ lương suất ΣLNS = ΣQTL tháng - ΣLTT - ΣLCB - Đơn giá suất Đơn giá suất = Σ Lương NS Σ Điểm NS - Điểm suất người lao động Điểm NS = Hệ số công việc * Điểm đánh giá * Ngày công thực - Lương suất người lao động tháng Lương NS = Đơn giá NS * Điểm NS ... ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH *** ĐẶNG VĂN HÙNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Quản trị. .. động quản trị nguồn nhân lực cơng ty để hồn thiện việc quản trị nguồn nhân lực cần thiết Đó lý chọn đề tài Một số giải pháp hồn thiện quản trị nguồn nhân lực cơng ty cổ phần viễn thông tin học Bưu. .. TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CT-IN) 26 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện chi nhánh hồ chí minh , Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện chi nhánh hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm