Một số giải pháp góp phần phát triển ngành da giầy thành phố hồ chí minh đến năm 2010

65 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2019, 22:45

"' , ' BO GIAO DUC VA' DAO TAO ' K ~ , TRUONG D~l HOC KINH TE TP HO CHI MINH ~ A ? ; ; ~ MOT PH!P GOP PH!N SO GI!I :? PH! T TRIEN NG!NH D! - GI! Y THANH PHo Ho MINH niN NIM 2010 ~ om "' LU~N , ,.,., K VAN TH~C SY KINH TE CHUYEN NGANH: QUAN TRJ KINH DOANH MA 5.02.05 so : Giao vien hu'ong ddn: PGS-TS NGUYEN THl LIEN DitP MTJC LTJC ? ~ MODAU ? I II 1.1 1.2 III " "' ? ~ ' CHUONG I : CO SO LY LUAN CUA DE TAl 01 KHAI NrEM v:E GIAI PHAP cuffiN Lu'ac QUY TRINH XAY Dl)'NG cA.c GIAI PHAP CHIEN Lu'I T~I TP.HCM CHu'ONG II : THVC TR~NG HO~ T DONG CUA NGANH 01 01 01 01 03 04 05 06 06 09 DA- GIAY TP.HCM TRONG THOI GIAN QUA I II III KETQUASANXUATKINHDOANH PHAN TICH THl)'C TR~NG HO~ T DONG NGANH DA GIAYTP.HCM Thlfc trqng v~ nang llfc san xua"t Thlfc trqng v~ trlnh d() may m6c thie"t bi, cong ngh~ Danh gia hi~u qua dffu tu' thie't bi, cong ngh~, nha xuC1ng Danh gia thl)'c trqng v~ v6n san xufft Danh gia thlfc trqng v~ cd cffu t6 chuc Danh gia thlfc tn;mg v~ nghien cuu va phat tri~n Danh gia thlfc trqng v~ lao d()ng va nang sufft CAC NHAN TO ANH Hu'dNG DEN QUA TRINH HO~T DQNG CUA NGANH DA- GIA Y Tac d()ng cua h~ th6ng Cd che' chinh sach cua nha nu'oc Phftn tich thi tru'ong Tlnh hlnh thi tru'ong xufft nh~p khffu Xufft khffu giffy dep cua Vi~t Nam til' nam 2000-2003 Xu huang tieu dung tren cac thi tru'ong Phftn tich cqnh tranh Nh6m ye"u t6 xua"t phat til' chfnh ban thftn cua nganh Nh6m nguyen nhftn xufft phat til' di~u kit%n khach quan Phftn tich anh hu'dng cua tie'n b() khoa hc va Cong ngh~ Vai tro cua phat tri~n khoa hc cong ngh~ va d6i mOi ky thu~t Slf tie'n b() ky thu~t nganh Da giffy Vai tro cua thie't ke' mftu, thoi trang A 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 ? ~ ~ 09 09 09 18 20 23 24 28 28 31 31 31 31 32 34 36 36 38 39 39 39 40 ~ , I 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.5 II , ' III ? ~ ~ ~ CHUONG : MOT SO GIAI PHAP CHIEN Lu'(1C NHAM ~ ~ ' ~ PHAT TRIEN NGANH DA- GIA Y TP.HCM MlJC TIEU CUA NGANH DA GIA Y TP.HCM DEN NAM 2010 Dinh hli8ng phat tri~n de'n nam 2005 va hli8ng t8i nam 2010 Dv bao thi tntong va xu hu'ong cd ca'u san phffm Quan diSm va dtnh huang phat triSn de'n nan 2005 cua nganh da gi~ y TP H6 Chi Minh Mt;~c tieu cua nganh Da - gifty de'n nam 2010 Ml;lC tieu san lu'Qng va gia tri xua't khffu M1;1c tieu v~ nguyen lic$u Lao d9ng Vo'n MOT GrAI PHAP CHIEN LU(jC NHAM PHAT TRIEN NGANH DA- GIA Y TP.HCM Giai phap : Giai phap v~ ngu6n nguyen lic$u Giai phap 2: Giai phap v~ khoa h9c cong nghc$ Giai phap 3: Giai phap v~ vo'n Giai phap 4: Giai phap v~ ngu6n nhan llfc Giai phap 5: Giai phap v~ t6 chuc va quan ly nganh Giai phap 6: Giai phap v~ thi tru'ong KIEN NGHJ so KETLU~N ? ' ~ , , 43 43 43 43 44 45 45 46 47 47 48 ;It 48 50 51 52 53 55 56 ? ~ MODAU Ly chQn d~ tai Hi~n nganh Da- Gi~y Thanh ph6 H5 Chi Minh la m('>t nganh cong nghi~p mili nhQn xua't khffu, sti' dl}ng nhi~u lao d('>ng Tuy nhien kha nang ec;mh tranh cua cac doanh nghi~p tren thi tntong xua't khffu v~n ra't h~n ch~ thi tntong mtoc chu'a du'
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp góp phần phát triển ngành da giầy thành phố hồ chí minh đến năm 2010 , Một số giải pháp góp phần phát triển ngành da giầy thành phố hồ chí minh đến năm 2010

Từ khóa liên quan