Hoàn thiện công tác phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng nai đến năm 2025

172 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2019, 23:15

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Quách Ngọc Lan MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận chung ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước 1.1.2 Đặc điểm ngân sách nhà nước 1.1.3 Chức vai trò ngân sách nhà nước 1.1.4 Những nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước 1.1.5 Hệ thống ngân sách nhà nước 1.2 Lý luận chung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 12 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 12 1.2.2 Sự cần thiết phải phân cấp quản lý NSNN 13 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 15 1.2.4 Quan điểm Đảng cộng sản Nhà nước Việt Nam phân cấp quản lý NSNN 16 1.2.5 Mục tiêu phân cấp quản lý NSNN 18 1.2.6 Vai trò phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 19 1.2.7 Nguyên tắc phân cấp quản lý NSNN .19 1.2.8 Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 22 1.3 Khái quát phân cấp quản lý NSNN Việt Nam từ có luật NSNN năm 2002 đến 24 1.3.1 Tình hình phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Việt Nam 24 1.3.2 Kết đạt hạn chế phân cấp quản lý NSNN Việt Nam 26 1.4 Kinh nghiệm phân cấp quản lý NSNN số quốc gia giới .29 1.4.1 Phân cấp quản lý NSNN cụ thể số nước giới 29 1.4.2 Kinh nghiệm phân cấp quản lý NSNN số nước giới 30 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI TỪ KHI CÓ LUẬT NSNN NĂM 2002 ĐẾN NAY 33 2.1 Nhân tố ảnh hưởng đến phân cấp quản lý NSNN địa bàn tỉnh Đồng Nai 33 2.1.1 Về vị trí địa lý đặc điểm tự nhiên .33 2.1.2 Về tình hình kinh tế - xã hội 34 2.1.3 Về trình độ quản lý hành - kinh tế - xã hội cấp quyền: 36 2.2 Thực trạng phân cấp quản lý NSNN địa bàn tỉnh Đồng Nai từ có luật NSNN năm 2002 38 2.2.1 Phân cấp quyền lực 38 2.2.1.1 Ban hành văn chế độ, sách địa phương 38 2.2.1.2 Về tổ chức máy làm công tác quản lý NSNN địa bàn 39 2.2.1.3 Về lãnh đạo Đảng tính chủ động HĐND cấp tỉnh .41 2.2.1.4 Về công tác thanh, kiểm tra giám sát cộng đồng 43 2.2.1.5 Về hoạt động kiểm toán nhà nước 43 2.2.2 Phân cấp mặt vật chất 44 2.2.2.1 Nội dung phân cấp quản lý NSNN cho cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai từ có Luật NSNN năm 2002 đến 44 2.2.2.2 Kết thực phân cấp quản lý thu – chi NSNN 49 2.2.2.3 Đánh giá việc thực phân cấp quản lý NSNN địa bàn tỉnh Đồng Nai từ có luật NSNN năm 2002 57 2.2.3 Phân cấp quản lý chu trình ngân sách .65 2.2.4 Vấn đề đặt 65 Chương 3: GIẢI PHÁP CƠ BẢN HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2025 68 3.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển KT - XH Đảng nhà nước tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 68 3.1.1 Quan điểm phát triển 68 3.1.2 Mục tiêu tổng quát 69 3.1.3 Các tiêu 69 3.2 Quan điểm, mục tiêu hoàn thiện chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa bàn tỉnh Đồng Nai 70 3.2.1 Mục tiêu 70 3.2.2 Quan điểm .71 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 72 3.3.1 Giải pháp phân cấp quyền lực 72 3.3.1.1 Về ban hành chế độ, sách địa phương: .72 3.3.1.2 Về tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng: 73 3.3.1.3 Về hoàn thiện tổ chức máy làm công tác quản lý tài địa bàn: 73 3.3.1.4 Về nâng cao hiệu hoạt động HĐND: 74 3.3.1.5 Về nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước: 74 3.3.1.6 Về tăng cường kiểm tra, giám sát .74 3.3.1.7 Về đổi nâng cao chất lượng kiểm toán 75 3.3.2 Giải pháp phân cấp vật chất 75 3.3.2.1 Giải pháp số tồn vướng mắc Luật NSNN năm 2002 kéo dài đến 77 3.3.2.2 Giải pháp phân cấp nguồn thu cấp NS tỉnh Đồng Nai năm 77 3.3.2.3 Giải pháp phân cấp nhiệm vụ chi cấp NS tỉnh Đồng Nai năm 81 3.3.3 Giải pháp phân cấp quản lý chu trình ngân sách 82 3.4 Kiến nghị .83 3.4.1 Đối với quyền Trung ương 83 3.4.1.1 Đề xuất kiến nghị số tồn vướng mắc Luật NSNN năm 2002 kéo dài đến 83 3.4.1.2 Đề xuất kiến nghị tăng cường quản lý thu, chi ngân sách địa bàn tỉnh Đồng Nai 84 3.4.2 Đối với quyền Địa phương 85 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NSNN Ngân sách nhà nước NSĐP Ngân sách địa phương NSTW Ngân sách trung ương HĐND Hội đồng nhân dân TW Trung ương ĐP Địa phương CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa SHNN Sở hửu nhà nước BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội XDCB Xây dựng GTGT Giá trị gia tăng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐTNN Đầu tư nước VBQPPL Văn quy phạm pháp luật XSKT Xổ số kiến thiết KLND Kiểm lâm nhân dân DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU Hình 1.1 Bảng 2.1 Sơ đồ hệ thống ngân sách nhà nước Tổng sản phẩm tỉnh Đồng Nai theo giá hành phân theo lĩnh vực kinh tế 11 35 Bảng 2.2 Các tổ chức sản xuất, kinh doanh địa bàn tỉnh Đồng Nai 35 Bảng 2.3 Các đơn vị hành địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014 43 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy làm công tác quản lý NSNN địa bàn tỉnh Đồng Nai 40 Bảng 2.4 Tổng hợp thu NSNN tỉnh Đồng Nai 49 Bảng 2.5 Tỷ trọng thu NSĐP cấp tổng thu NSĐP 49 Bảng 2.6 Tổng hợp chi ngân sách địa phương 50 Bảng 2.7 Tỷ trọng chi NSĐP cấp tổng chi NSĐP 51 Bảng 2.8 Tổng hợp thu ngân sách nhà nước 51 Bảng 2.9 Tỷ trọng thu NSĐP cấp tổng thu NSĐP 52 Bảng 2.10 Tổng hợp chi ngân sách địa phương 53 Bảng 2.11 Tỷ trọng chi ngân sách cấp tổng chi NSĐP 53 Bảng 2.12 Tổng hợp thu ngân sách nhà nước 54 Bảng 2.13 Tỷ trọng thu NSĐP cấp tổng thu NSĐP 55 Bảng 2.14 Tổng hợp chi ngân sách địa phương 56 Bảng 2.15 Tỷ trọng chi ngân sách cấp tổng chi NSĐP 56 MỞ ĐẦU Sự cần thiết việc chọn chủ đề nghiên cứu Trong quản lý, điều hành NSNN việc phân cấp ngân sách nhiệm vụ quan trọng nhằm quản lý thống hệ thống NSNN qua việc phân công trách nhiệm gắn với quyền hạn, phân cấp quản lý ngành, cấp việc thực thu, chi ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Phân cấp NSNN yêu cầu khách quan, quốc gia có đặc thù khác nhau, bên cạnh đó, giải pháp quan trọng vừa khai thác nguồn thu, vừa sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn lực tài chính, ngân sách nhà nước, mặt khác vừa tạo quyền tự chủ cho cấp quyền ĐP Đồng Nai tỉnh nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, năm gần đây, có tốc độ phát triển cơng nghiệp hóa - đại hóa cao, kinh tế tỉnh phát triển theo hướng tăng trưởng bền vững Đạt kết trên, có đóng góp quan trọng việc điều hành, quản lý ngân sách, việc thực phân cấp quản lý NSNN gắn nhiệm vụ thu với yêu cầu phát triển cấu kinh tế xã hội, từ đó, giúp Đồng Nai ln có số thu NSNN năm sau cao năm trước sáu ĐP có đóng góp số thu NSTW cao nước Tuy nhiên, trình thực hiện, phân cấp quản lý NSNN địa bàn tỉnh Đồng Nai số hạn chế: Một số quy định Luật Ngân sách chưa phù hợp với tình hình thực tế ĐP, như: tỷ lệ điều tiết ngân sách cho ĐP giảm dần theo giai đoạn làm nhu cầu chi bị thiếu hụt; chưa có quy định bổ sung nguồn cho ngân sách cấp bị thiếu hụt; thu xuất nhập điều tiết TW 100% nên quyền ĐP chưa xem trọng nguồn thu này; nhiều sách phát sinh từ TW NSĐP phải đảm bảo kinh phí thực Bên cạnh đó, thu NSNN địa bàn cao tỷ lệ điều tiết NSĐP hạn chế; dịch vụ quốc doanh Tỉnh chưa phân cấp mạnh nguồn thu cho cấp huyện; nhiệm vụ đầu tư xây dựng phân cấp mạnh cấp huyện khó khăn cân đối nguồn thực có 10/11 đơn vị cấp huyện hỗ trợ cân đối từ ngân sách cấp tỉnh… Những hạn chế cần thiết phải nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ lý luận thực tiễn phân cấp quản lý NSNN Vì vậy, việc chọn đề tài “Hồn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025” nghiên cứu nhằm mặt hạn chế với nguyên nhân nó, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN địa bàn tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025 Tổng quan nghiên cứu đề tài Những nội dung liên quan đến sách, công tác phân cấp quản lý NSNN số tác giả nghiên cứu góc độ đối tượng, phạm vi thời điểm khác Các công trình nghiên cứu tác giả cơng bố dạng đề tài, chuyên đề, khảo sát đăng tạp chí, sách, báo… tiêu biểu, như: - PGS.TS Võ Kim Sơn (2004) với tác phẩm sách “Phân cấp quản lý nhà nước - Lý luận thực tiễn" NXB Chính trị quốc gia ấn hành năm 2004, với nội dung đánh giá tình hình thực trạng phân cấp quản lý nhà nước Việt Nam theo thẩm quyền theo nguồn thu, nhiệm vụ chi, từ đó, nêu số phương hướng giải pháp thực cụ thể; - PGS.TS Lê Chi Mai (2006) với tác phẩm sách “Phân cấp ngân sách cho quyền địa phương - Thực trạng giải pháp” Nhà xuất trị quốc gia phát hành Đề tài “Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Việt Nam” TS Lê Toàn Thắng thực năm 2013 Hai tác giả có nội dung đề cập đến tình hình phân cấp quản lý NSNN Việt Nam, thẩm quyền sử dụng ngân sách địa phương, đồng thời, đưa số giải pháp thực nhằm nâng cao hiệu quản lý phân cấp quản lý NSNN - TS Bùi Đường Nghiêu (chủ biên 2006) với tác phẩm sách “Điều hòa ngân sách trung ương địa phương” Nhà xuất trị quốc gia phát hành Trong đó, tác giả nhấn mạnh việc phân bổ cụ thể nhiệm vụ thu - chi ĐP phải đồng (có dựa sở đặc điểm địa lý tự nhiên phát triển kinh tế địa phương), hạn chế tình trạng bội thu bội chi ĐP - TS Vũ Sỹ Cường (2012), với đề tài “Phân cấp quản lý ngân sách Việt Nam định hướng đổi mới” Đề tài phân tích thực trạng phân cấp quản lý ngân sách Việt Nam, từ đó, đánh giá hạn chế phân cấp quản lý nhà nước nêu số hướng cải cách - Thạc sĩ Trần Vũ Hải (2013) với viết “Thực tiễn áp dụng pháp luật phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Việt Nam phương hướng hoàn thiện” đăng Tạp chí Luật học, số tháng 3/2013 Tác giả dựa nguyên tắc phân chia thẩm quyền định mức thu, chi NSNN, đưa số đề xuất nhằm hồn thiện sách pháp luật phân cấp quản lý NSNN Việt Nam - TS Lê Văn Hoạt - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội (2014) có viết “Phân cấp ngân sách nhà nước góc nhìn từ quản lý ngân sách địa phương” trình bày Hội thảo “Định hướng sửa đổi Luật NSNN – Kinh nghiệm quốc tế” Tác giả đánh giá thực trạng số tiến thực phân cấp quản lý ngân sách theo Luật NSNN 2002, đồng thời, mặt hạn chế số giải pháp cải cách để hoàn thiện việc phân cấp quản lý ngân sách Nhìn chung bình diện khác nhau, tác giả nghiên cứu cách bản, sâu, làm rõ đưa luận khoa học với kinh nghiệm thực tiễn để thực tốt công tác phân cấp NSNN, tập trung vào vấn đề sau: Nghiên cứu phân cấp quản lý nhà nước nói chung nhiều lĩnh vực khác nhau; nghiên cứu tập trung vào hệ thống giải pháp đổi cơng tác quản lý ngân sách nói chung; xem xét vấn đề phân cấp quản lý NSNN song chủ yếu tiếp cận giác độ quy định pháp luật phân cấp mà chưa sâu phân tích việc thực quy định thực tế Đây nguồn tư liệu quý giá giúp tác giả kế thừa trình nghiên cứu đề tài Tuy nhiên, việc nghiên cứu vấn đề hồn thiện phân cấp quản lý ngân sách địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 chưa có tác giả thực Vì vậy, tác giả mạnh dạn nghiên cứu vấn đề với mong muốn góp phần vào luận giải vấn đề mà lý luận thực tiễn đặt Mục tiêu đề tài - Mục tiêu tổng quát: Phân tích, đánh giá thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai từ bắt đầu thực Luật Ngân sách nhà nước Phân tích cần thiết tiếp tục tăng cường phân cấp quản lý ngân sách tỉnh để phát triển kinh tế xã hội địa bàn Mục tiêu nhằm hồn thiện cơng tác phân cấp quản lý ngân sách Trong điều tiết cho cấp NS (%) Thu NSNN (%) TW Các phường , xã lại huyện, thị xã Long Khánh 100 49 Thuế thu nhập cá nhân: Tiền thu hồi vốn, thu nhập từ vốn góp ngân sách: Thu từ vốn góp ngân sách trung ương 100 49 100 100 Thu từ vốn góp ngân sách địa phương 100 S T T NỘI DUNG KHOẢN THU Tỉnh Huyện Xã Long Khánh - Thu hoàn vốn, lý tài sản, thu khác doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý Doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý Các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (trừ thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân cho Công ty Xổ số kiến thiết thu nộp) Thuế tài nguyên: - Tỉnh tổ chức thu Huyện, thị xã Long Khánh tổ - chức thu (theo địa bàn xã, phường) Thuế môn bài: Thu từ DNNN, đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước, - đơn vị kinh tế có vốn ĐTNN, đơn vị kinh tế liên doanh có vốn ĐTNN, đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư nước 100 51 51 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 S T T NỘI DUNG KHOẢN THU Thu NSNN (%) Trong điều tiết cho cấp NS (%) TW Tỉnh Huyện Xã nhà thầu, nhà thầu phụ Thu từ đơn vị kinh tế hỗn hợp quốc doanh, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể kinh tế cá thể hoạt động địa bàn huyện, thị xã Long Khánh (Do Cục thuế quản lý thu) Thu từ đơn vị kinh tế hỗn hợp quốc doanh, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể kinh tế cá thể hoạt động địa bàn huyện, thị xã Long Khánh (theo phường xã) 100 100 100 100 Thuế nhà, đất thuế sử dụng đất nông nghiệp: Thu từ DNNN, đơn vị kinh - tế hỗn hợp có vốn Nhà nước, đơn vị kinh tế có vốn ĐTNN, đơn vị kinh tế liên doanh có vốn ĐTNN, đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư nước ngồi nhà thầu, nhà thầu phụ Thu từ đơn vị kinh tế hỗn - hợp quốc doanh, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể kinh tế cá thể hoạt động địa bàn huyện, thị xã Long Khánh Thu từ khu vực dân cư thuộc - xã phường địa bàn huyện, thị xã Thu phí, lệ phí (trừ phí xăng 100 100 100 100 100 100 S T T NỘI DUNG KHOẢN THU dầu, phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt, nước thải cơng nghiệp, lệ phí trước bạ) Do quan, đơn vị trung ương tổ chức thu TW 100 100 - Do quan, đơn vị tỉnh tổ chức thu 100 - Do quan, đơn vị huyện, thị xã Long Khánh tổ chức thu 100 - Do quan, đơn vị xã phường tổ chức thu 100 Thu phí xăng dầu 100 Thu phí bảo vệ môi trường nước thải 100 Trong điều tiết cho cấp NS (%) Thu NSNN (%) Tỉnh Huyện 100 100 100 49 51 100 Lệ phí trước bạ: Nhà, đất (trong dân cư theo địa bàn xã, phường, thị trấn) Xe khác đơn vị, cá - nhân thuộc địa bàn huyện, thị xã Long Khánh 100 100 100 Nhà, xưởng (theo đơn vị doanh - nghiệp đăng ký nộp lệ phí trước bạ) Thu nghiệp: Các đơn vị quan trung ương quản lý 100 100 Các đơn vị quan tỉnh quản lý Các đơn vị quan huyện, thị xã Long Khánh quản lý Các đơn vị xã, phường quản lý 100 - - Xã 100 100 100 100 100 100 100 100 S T T NỘI DUNG KHOẢN THU Các khoản phạt, tịch thu (trừ khoản phạt, tịch thu lĩnh vực thuế khoản phạt tịch thu pháp luật quy định riêng tỷ lệ điều tiết): Do quan, đơn vị trung ương định TW 100 100 Do quan, đơn vị tỉnh định 100 Do quan, đơn vị huyện, thị xã Long Khánh định - Do xã, phường định 100 - Trong điều tiết cho cấp NS (%) Thu NSNN (%) Tỉnh Huyện Xã 100 100 100 100 Các khoản phạt, tịch thu lĩnh vực thuế: Các khoản phạt, tịch thu ngành Thuế thực hiện: + Do quan Thuế tỉnh định 100 + Do quan Thuế huyện, thị xã Long Khánh định 100 - Các khoản phạt, tịch thu ngành Hải quan định 100 100 100 100 Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (kể xí nghiệp có vốn ĐTNN) Tiền thuê mặt đất, mặt nước - DN Nhà nước (trung ương + địa phương), DN có vốn đầu tư nước ngồi Tiền th mặt đất, mặt nước - DN quốc doanh, hộ tư nhân 100 Thuế chuyền quyền sử dụng đất (theo địa bàn xã, phường) 100 100 100 100 100 Trong điều tiết cho cấp NS (%) S T NỘI DUNG KHOẢN THU T Thu tiền sử dụng đất Riêng tiền dụng đất thuộc dự án Công ty kinh doanh + nhà Đồng Nai thực địa bàn huyện, thị xã Long Khánh Thu NSNN (%) Thu từ quỹ đất công ích đất công: Thu tiền đền bù đất cơng theo - NĐ 22/1998/NĐ-CP Chính phủ 100 100 100 100 Thu hoa lợi công sản khác (theo địa bàn xã, phường) 100 - Thu tiền nhà thuộc SHNN, tiền bán nhà thuộc SHNN, thu chuyển nhượng quyền sử dụng bán tài sản Nhà nước khoản thu khác ngân sách theo quy định pháp luật: Các đơn vị quan trung ương quản lý Các đơn vị quan tỉnh quản lý Các đơn vị quan huyện, thị xã Long Khánh quản lý Các đơn vị xã, phường quản lý - Thu huy động, đóng góp, viện trợ khơng hồn lại tổ chức, cá nhân (trừ khoản thu quan thẩm quyền quy định tỷ lệ điều tiết riêng) - Trung ương tổ chức thu nộp 100 Tỉnh 80 100 100 100 TW Xã 100 100 100 100 100 100 100 100 Huyện 20 100 100 S T T NỘI DUNG KHOẢN THU Thu NSNN (%) Trong điều tiết cho cấp NS (%) TW Tỉnh 100 - Tỉnh tổ chức thu nộp Huyện, thị xã Long Khánh tổ chức thu nộp - Xã, phường tổ chức thu nộp 100 Thu từ quỹ dự trữ tài địa phương 100 100 100 100 Thu chuyển nguồn kinh phí ngân sách năm trước sang năm sau để chi, thu kết dư ngân sách năm trước: - Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện, thị xã Long Khánh - Ngân sách xã - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Trung ương bổ sung ngân sách tỉnh Tỉnh bổ sung ngân sách huyện, thị xã Long Khánh Huyện, thị xã Long Khánh bổ sung ngân sách xã, phường - - Thu ngân sách cấp nộp lên: Nộp lên ngân sách trung ương Nộp lên ngân sách tỉnh - Nộp lên ngân sách huyện, thị xã Long Khánh 100 Huyện 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Xã 100 100 100 100 (Nguồn: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) Phụ lục 2.16: Định mức phân bổ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015 từ ngân sách cấp tỉnh (kèm theo Nghị số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 HĐND tỉnh) S T T NỘI DUNG Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Đơn vị tính Đảm bảo chi đầy đủ tiền lương, khoản phụ cấp khoản đóng theo lương a Chi cho người b Chi hoạt động thường xuyên ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ Triệu đồng/người/ năm Các sở chủ quản, Văn phòng UBND tỉnh, khối Đảng cấp tỉnh, đồn thể cấp tỉnh Các đơn vị hành trực thuộc sở Định mức phân bổ chi nghiệp giáo dục Lấy tiêu chí phân bổ - đầu học sinh theo cấp học Thành phố Biên Hòa Huyện Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu Thị xã Long Khánh huyện lại 20 19 Phân bổ theo đầu học - sinh đảm bảo cấu chi cho người Thành phố Biên Hòa Các huyện Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu Triệu đồng/học sinh/năm % Mầm non Cấp Cấp Cấp 1,9 2,7 2,4 4,4 3,5 3,75 2,6, 4,2 3,34 2,6 Chi cho Chi cho hoạt động dạy học người 85% 15% 80% 20% S T T NỘI DUNG Thị xã Long Khánh huyện lại Định mức phân bổ chi nghiệp đào tạo dạy nghề công lập Chi đào tạo a Hệ đại học Đơn vị tính ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ 82% 18% triệu đồng/học sinh/năm Ngành sư phạm Ngoài ngành sư phạm b Hệ cao đẳng Ngành sư phạm Ngoài ngành sư phạm c Hệ trung cấp Ngành sư phạm Ngồi ngành sư phạm Ngành văn hóa nghệ thuật Ngành kỹ thuật Không đào tạo tiêu NS 4,6 Đào tạo nghề a Hệ cao đẳng Ngành kỹ thuật Ngành khác b Hệ trung cấp Ngành kỹ thuật Ngành khác c Đào tạo nghề khác 4,6 Đào tạo cho lao động khu vực nông thôn, đào tạo nghề cho đối tượng người tật, người nghèo thực theo quy định Trung ương sách tỉnh S T NỘI DUNG T Chi nghiệp y tế Đơn vị tính Chi thường xuyên a chữa bệnh ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ Triệu đồng/giường bệnh/năm Bệnh viện hạng I 44 Bệnh viện hạng II Bệnh viện hạng III, bệnh viện chuyên khoa tuyến huyện Chi ngân sách cho Triệu đồng/biên b cơng tác phòng bệnh chế/năm 41 39 - Tuyến tỉnh Chi cho máy Chi cho cơng phòng bệnh - Tuyến huyện 40 tác 30 Chi cho máy Chi cho nhiệm vụ phòng bệnh Chương trình nghiệp y tế khác Chi cho máy Sự nghiệp y tế xã, c phường, thị trấn - Chi hoạt động bệnh xá - Chi phòng bệnh Xã, phường thuộc TP.BH Các xã thuộc huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu Xã, phường, thị trấn 38 30 65 Triệu đồng/biên chế/năm ngàn đồng/người/ năm 38 14 12 S T T NỘI DUNG Đơn vị tính ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ lại Chi khám chữa bệnh cho trẻ em tuổi, d hộ nghèo cấp BHYT Chi cho văn hóa, thơng tin, du lịch gia đình Theo định mức BTC quy định ngàn đồng/người/ năm 12 Chi nghiệp phát truyền hình Chi nghiệp thể dục thể thao 6,7 Chi nghiệp xã hội 25 Chi an ninh Chi quốc phòng dân quân tự vệ Chi trợ cước giá 10 7,1 Tính 100% tổng mức chi tính theo tiêu chí dân số lĩnh vực từ mục đến mục 11 Chi nghiệp kinh tế (Nguồn: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) Phụ lục 2.17: Định mức phân bổ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015 từ ngân sách cấp huyện, thị xã Long Khánh thành phố Biên Hòa S T T NỘI DUNG Đơn vị tính ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ Chi đầu tư XDCB Lấy theo tiêu chí dân số địa giới hành để xây dựng định mức Chi quản lý nhà nước Áp dụng định mức chi ngân sách tỉnh Chi cho văn hóa, thơng tin, du lịch gia đình Thành phố Biên Hòa ngàn đồng/người/ năm S T T NỘI DUNG Đơn vị tính Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ Thị xã Long Khánh huyện lại Chi nghiệp phát truyền hình 15 13 ngàn đồng/người/ năm Thành phố Biên Hòa Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ Thị xã Long Khánh huyện lại Chi nghiệp thể dục thể thao 4,5 7,5 ngàn đồng/người/ năm Thành phố Biên Hòa Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ Thị xã Long Khánh huyện lại Chi nghiệp xã hội ngàn đồng/người/ năm Thành phố Biên Hòa Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ Thị xã Long Khánh huyện lại Chi an ninh Thành phố Biên Hòa Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ 25 50 44 ngàn đồng/người/ năm S T T NỘI DUNG Đơn vị tính Thị xã Long Khánh huyện lại Chi quốc phòng dân quân tự vệ ngàn đồng/người/ năm Thành phố Biên Hòa Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ Thị xã Long Khánh huyện lại Chi nghiệp kinh tế a b 1 ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ 15 13 triệu đồng/năm Tính 40% cho thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh huyện lại tính 50% tổng mức chi lĩnh vực theo tiêu chí dân số định mức thường xuyên từ mục đến mục 8, ngồi tính thêm để quản lý đô thị quản lý môi trường Tính thêm cơng tác quản lý thị Thành phố Biên Hòa 10 Thị xã Long Khánh Các huyện lại Tính thêm cơng tác quản lý mơi trường Thành phố Biên Hòa Thị xã Long Khánh, huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu Huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất Chi nghiệp giáo dục cấp huyện quản lý Chi nghiệp đào tạo, dạy nghề cấp huyện 10 Áp dụng định mức chi ngân sách tỉnh Áp dụng định mức chi ngân sách tỉnh S T T NỘI DUNG Đơn vị tính ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ quản lý Căn thực tế phân bổ TW cho địa phương, ngân sách tỉnh cân đối phân bổ cho ngân sách cấp huyện, thị xã Long Khánh thành phố Biên Hòa Chi ngiệp khoa học công nghệ (Nguồn: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) Phụ lục 2.18: Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2011-2015 từ ngân sách cấp xã, phường, thị trấn S T T NỘI DUNG Đơn vị tính Chi quản lý hành triệu đồng/người/ năm ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ Đối với cán chuyên trách, công chức xã 30 Đối với cán không chuyên trách cấp xã, ấp 17 Chi nghiệp văn hóa, thơng tin triệu đồng/xã/ năm Xã loại I 30 Xã loại II 28 Xã loại III 26 Chi nghiệp phát triệu đồng/xã/ năm 25 Xã loại I 25 Xã loại II 23 Xã loại III 21 Chi nghiệp thể dục, thể thao triệu đồng/xã/ năm Xã loại I 28 Xã loại II 26 Xã loại III 24 S T T a b c NỘI DUNG Chi nghiệp đảm bảo xã hội Đơn vị tính ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ triệu đồng/xã/ năm Xã loại I 20 Xã loại II 18 Xã loại III 16 Chi đảm bảo an ninh, quốc phòng triệu đồng/xã/ năm Xã loại I 245 Xã loại II 241 Xã loại III 237 Chi nghiệp kinh tế triệu đồng/xã/ năm Xã loại I 70 Xã loại II 65 Xã loại III 60 Chi hoạt động đoàn thể xã triệu đồng/xã/ năm Khốn kinh phí hoạt động cho UBMTTQVN cấp xã: Xã loại I 15 Xã loại II 13 Xã loại III Khốn kinh phí hoạt động cho Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Xã loại I 11 15 ấp (triệu đồng/nă m/ấp) 3,6 Xã loại II 13 3,6 Xã loại III Khốn kinh phí hoạt động cho Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh cấp xã: Xã loại I 11 12 3,6 ấp (triệu đồng/nă m/ấp) 2,4 Xã loại II 11 2,4 Xã loại III 10 2,4 xã xã S T T - - Đơn vị tính NỘI DUNG ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ Tính bình qn chung 300 triệu đồng/xã/năm Chi hoạt động khác Định mức phụ theo tiêu chí địa giới hành dân số Theo địa giới hành Đối với xã, phường, thị trấn xa trung tâm huyện (thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa) từ 20 km đến 30 km Đối với xã, phường, thị trấn xa trung tâm huyện (thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa) từ 30 km Theo dân số Xã có 3.000 ngàn dân Xã có từ 20.000 dân đến 30.000 dân Tính thêm 2% tổng kinh phí Tính thêm 3% tổng kinh phí Tính thêm 2% tổng kinh phí Tính thêm 1% tổng kinh phí (Nguồn: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) ... hồn thiện cơng tác phân cấp quản lý ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 6 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận chung ngân. .. tăng cường phân cấp quản lý ngân sách tỉnh để phát triển kinh tế xã hội địa bàn Mục tiêu nhằm hoàn thiện công tác phân cấp quản lý ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 - Mục... nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai - Phạm vi: Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước quyền cấp địa bàn tỉnh Đồng Nai - Thời gian nghiên cứu: Từ Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi (năm 2002)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng nai đến năm 2025 , Hoàn thiện công tác phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng nai đến năm 2025

Mục lục

Xem thêm