Giải pháp thực hiện hiệu quả tiến trình cổ phần hóa DNNN

172 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2019, 22:30

BO GIAO DUC VA E>AO TAO TRUONG £>AI HOC KINH TE TP HO CHf MINH cAc GIAI PHAP NHAM THU'c HI EN c6 • • ? , , ~ ' , ' HIEU QUA TIEN TRINH CO PHAN HOA • DOANH NGHIEP NHA NU'Oc • A " _, ? , CHUYEN NGANH : KINH TE QUAN LY vA KE HO~CH HOA KINH TE QUOC DAN MA SO : 02 05 LUAN AN TIEN SY KINH TE NGlJOI HU'ONG DAN: PGS.TS NGUYEN QUOC TE TP HO CHf MINH NAM 2001 / LOI CAM E>OAN Toi xin cam doan day la cong trinh nghien ct1u cua toi Cac sCi li~u lu~n an la trung thvc toi khao sat, di~u tra chua cong bei cong trinh khoa hQC nao ho~c trich d~n ttt nhung ngu6n da cong K b Tp H6 Chi Minh, 11 thang nam 2001 Tac gid luq,n an Trdn H6ng Thai , ? DANH Ml)C CAC BANG trang Bang : Ty tn;mg t6ng san phifm xa h(>i cua cac phfin kinh te' giai do~n 1960- 1974 42 Bang : Ty trQng cua cac phftn kinh te' (theo gia hi~n hanh) 46 Bang 3: So sanh ty trQng GDP giua.h~ th6ng DNNN va h~ 52 th6ng cac DNNQD (gia hi~n hanh) Bang4: So sanh s6luqng DNNN va DNNQD (1991- 1994) 53 Bang 5: Cd ca'u DNNN phan theo nganh nam 1994 53 Bang 6: Cd ca'u v6n cac DN phan theo phftn kinh te' (1991 1994) 53 Bang 7: Dftu t11 ~tla Nha mtdc theo gia hi~n hanh (1991- 1994) 54 Bang : S6luqng DNNN phan theo qui mo v6n nam 1994 54 Bang 9: T6c d(> tang tnl'dng cda DNNN m(>t s6 nganh chu ye'u (1991 - 1994) 55 Bang 10: So sanh d6ng gop vao NSNN cua cac phftn kinh te' (1991 - 1994) 55 Bang 11: Ke't qua ho~t d(>ng kinh doanh cua DNNN nam 1996- 1999 58 Bang 12 : Cac chi tieu 31.12.1998 59 cd ban cua DNNN tinh de'n he't Bang 13 : S6 phat sinh phai n(>p ngan sach 60 Bang 14: Tinh hinh ngan sach (1997- 1999) 61 Bang 15: S6 nq phai tra cua DNNN cac nam 1996- 1999 61 Bang 16 : Th~tc tr~ng cua DNNN qua cac Batzg 17: Hi~u qua ho~t s6 Ii~u d(>ng cua TCT 91 nam 1999 Bang 18: Cac llfa chQn giai phap d6i vdi cai each DNNN d~ thay d6i 63 64 117 cd ca'u sd hU'u toan phftn hay m(>t phftn ho~c ap d1;1ng cac hinh thuc khac ( \ MVCLVC trang Ph\1 bla LO'i cam doan Danh ffil).C cac bang Mdddu Chudng Lich sll' hmh phat triin kinh tt elf phftn va tinh quy lu~t ciia titn trmh phat triin cac lo~i hmh doanh nghi~p 1.1 Lich sti' hlnh th~mh phat tri€n kinh te" e6 phfin 1.1.1 Khai ni~m v€ kinh te" e6 phfin 1.1.2 Slf hlnh th~mh va phat tri€n kinh te" e6 phfin 1.1.3 Kinh te" e6 phfin tu g6e d(> ly thuye"t h~ th6ng 1.1.4 Qua trlnh hlnh va phat tri€n eae loC;ti hlnh doanh ngh~~p eo ehe" thi tntong 5 11 1.2 Tinh ta"t ye'u khaeh quan eda vi~e hlnh va phat tri€n eong ty c6 phfin n€n kinh te' thi truong 1.2.1 Cong ty e6 phfin va nhfi'ng d~e tru'ng eo ban 1.2.2 Cae thu(>e tinh eda cong ty e6 phfin 1.2.3 Vai tro eua eong ty e6 phfin n€n kinh te' thi trtrong 1.2.4 Xu the' phat tri€n eong ty e6 phfin d m(>t s6 qu6e gia phat tri€n 13 ! 13( 17 · 2!) 23 1.3 Xu hudng md r(>ng da d~ng sd hii'u eae doanh nghi~p m(>t ehu tren the' gidi 1.3.1 Tinh quy lu~t eda vi~e da dC;tng sd hii'u doanh nghi~p m(>t ehu 1.3.2 Trong n€n kinh te' thi truong, da dC;tng h6a sd hii'u doanh nghi~p nha nude la m(>t ta"t ye'u 25 1.4 c6 phfin h6a m(>t b(> ph~n doanh nghi~p nha nude la m(>t yeu efiu efrp thie"t qua trlnh d6i mdi kinh te" d Vi~t Nam i.4.1 c6 phfin h6a m(>t b(> ph~n doanh nghi~p nha· nude d Vi~t Nam Ia ta"t ye'u khaeh quan 1.4.2 Nhfi'ng lu~n giai v€ e6 phfin h6a doanh nghi~p nha nude d Vi~t Nam 1.4.3 c6 phfin h6a - tu' nhan h6a tren the' gidi, nhfi'ng bai hQe rut d6i vdi qua trlnh e6 phfrn h6a d mrde ta 31 I 3:i 36 Chu'o'ng Thtfc tr~ng cac doanh nghi~p nha nu'6'c va nhii'ng v«n d~ d(it cho ti(n trinh cd phdn h6a m()t b() ph~n doanh nghi~p nha nu'6'c 2.1 Thqc trang cac doanh nghil$p qu6c doanh tnt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thực hiện hiệu quả tiến trình cổ phần hóa DNNN , Giải pháp thực hiện hiệu quả tiến trình cổ phần hóa DNNN

Từ khóa liên quan