So sánh pháp luật về hợp đồng lao động việt nam và hàn quốc

162 68 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2019, 09:17

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về HĐLĐ cũngnhư pháp luật về HĐLĐ, đánh giá thực trạng pháp luật về HĐLĐ ở Việt Nam và HànQuốc, tìm ra những điểm giống và khác nhau về HĐLĐ trong pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc cũng như cơ sở của sự khác biệt này LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận án trung thực xin chịu trách nhiệm tất số liệu kết nghiên cứu Luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Park Jae Myung LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS Lưu Bình Nhưỡng Cơ giáo PGS.TS Trần Thị Thuý Lâm trực tiếp hướng dẫn tận tình phương pháp nghiên cứu cách làm việc khoa học để tơi hồn thành Luận án Trong q trình nghiên cứu hồn thành Luận án, nhận giúp đỡ quý báu cán bộ, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa sau đại học Trường Đại học Luật Hà nội Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tới Thầy giáo Lee John, gia đình bạn bè, người động viên, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu khoa học Xin trân trọng cảm ơn! DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLLĐ Bộ luật lao động HĐLĐ Hợp đồng lao động ILO Tổ chức lao động quốc tế LTCLĐ Luật tiêu chuẩn lao động NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động Nxb Nhà xuất NQLĐ Nội quy lao động QHLĐ Quan hệ lao động 10 TTLĐ Thị trường lao động 11 TƯLĐTT Thỏa ước lao động tập thể 12 XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước nước ngồi 1.1.1 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Hàn Quốc 13 1.1.3 Tình hình nghiên cứu số nước khác giới 16 1.2 Những vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án số nhận xét đánh giá 18 1.3 Những vấn đề cần giải luận án 21 1.4 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 22 Kết luận chương 1………………………………………………………………….23 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGVÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 24 2.1 Một số vấn đề lý luận hợp đồng lao động 24 2.1.1 Khái niệm hợp đồng lao động 24 2.1.2 Đặc điểm 25 2.1.3 Vai trò hợp đồng lao động 27 2.2 Một số vấn đề lý luận pháp luật hợp đồng lao động 28 2.2.1 Khái niệm pháp luật hợp đồng lao động 28 2.2.2 Nội dung điều chỉnh pháp luật hợp đồng lao động 29 Kết Luận chương 2…………………………………………………………………49 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ GÓC ĐỘ SO SÁNH GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC 50 3.1 Giao kết Hợp đồng lao động 50 3.1.1 Chủ thể giao kết hợp đồng lao động 50 3.1.2 Về nguyên tắc giao kết Hợp đồng lao động 57 3.1.3 Hình thức Hợp đồng lao động 60 3.1.4 Nội dung Hợp đồng lao động 63 3.1.5 Loại Hợp đồng lao động 67 3.1.6 Trình tự giao kết Hợp đồng lao động 70 3.1.7 Hợp đồng lao động vô hiệu 83 3.2 Thực Hợp đồng lao động 88 3.2.1 Điều chuyển công việc 88 3.2.2 Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng lao động 92 3.2.3 Tạm hoãn Hợp đồng lao động 98 3.3 Chấm dứt Hợp đồng lao động 101 3.3.1 Căn thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động 101 3.3.2 Trách nhiệm quyền lợi bên chấm dứt Hợp đồng lao động 122 3.4 Nhận xét, đánh giá chung điểm tương đồng khác biệt pháp luật Việt Nam, Hàn quốc hợp đồng lao động sở luận giải 127 Kết luận chương 3……….……………………………………………………… 132 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC 133 4.1 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật Hợp đồng lao động Việt Nam Hàn Quốc 133 4.1.1 Bảo đảm phù hợp điều chỉnh pháp luật với trình độ phát triển kinh tế, xã hội sản xuất kinh doanh phát triển quan hệ lao động 133 4.1.2 Bảo đảm phù hợp với thay đổi hoàn cảnh lao động tuyển dụng 134 4.1.3 Bảo đảm phù hợp với thay đổi quan điểm, nhận thức quan hệ lao động 134 4.1.4 Mở rộng quyền tự thỏa thuận hợp đồng bên 136 4.1.5 Phù hợp với xu hội nhập quốc tế 137 4.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Hợp đồng lao động Việt Nam Hàn Quốc 137 4.2.1 Về đối tượng áp dụng Luật lao động 137 4.2.2 Về thời hạn hợp đồng lao động 140 4.2.3 Tạm hoãn hợp đồng lao động 141 4.2.4 Điều chuyển người lao động sang vị trí làm việc khác 141 4.2.5 Về việc “chấm dứt hợp đồng lao động” lý kinh tế doanh nghiệp có thay đổi 142 4.3 Xây dựng Luật Hợp đồng lao động Việt Nam Hàn Quốc 143 Kết luận chương ………… ……………………………………………………….146 KẾT LUẬN 148 TÀI LIỆU THAM KHẢO 149 PHỤ LỤC 154 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu HĐLĐ thỏa thuận sở tự nguyện, bình đẳng chủ thể NLĐ có nhu cầu việc làm để có thu nhập bảo đảm cho sống thân gia đình; với NSDLĐ có nhu cầu thuê mướn lao động phục vụ sản xuất, kinh doanh lợi nhuận Trong đó, NLĐ chịu quản lý NSDLĐ, cam kết làm việc để hưởng lương thực quyền, nghĩa vụ theo thỏa thuận Tại Việt Nam, BLLĐ ban hành từ năm 1994 sửa đổi, bổ sung lần vào năm 2002, 2006 2007 Trong đó, Chương HĐLĐ sửa đổi nhiều (8/17 điều) Năm 2012, Việt Nam tiếp tục sửa đổi, bổ sung lần thứ BLLĐ dự kiến tiếp tục sửa đổi vào năm 2019 - 2020 Pháp luật lao động nói chung, pháp luật HĐLĐ nói riêng góp phần quan trọng cho việc phát triển QHLĐ Việt Nam theo định hướng thị trường, bước góp phần thúc đẩy hình thành phát triển lành mạnh TTLĐ hội nhập quốc tế Nội dung quy định pháp luật HĐLĐ hành điều chỉnh QHLĐ hình thành theo HĐLĐ, góp phần vào vận động TTLĐ, bảo đảm tính linh hoạt, tự do, tự nguyện, bên QHLĐ Nhiều nội dung luật lao động, có chế định HĐLĐ tiếp thu thích ứng quy định HĐLĐ nước giới tiêu chuẩn lao động quốc tế Tổ chức lao động quốc tế (ILO), như: bảo đảm nguyên tắc tự thoả thuận thực cam kết; tiêu chuẩn điều kiện chủ thể; việc giao kết, thực chấm dứt HĐLĐ; giải tranh chấp HĐLĐ Bên cạnh đó, quy tắc HĐLĐ mở rộng áp dụng vào lĩnh vực tuyển chọn, ký kết hợp đồng đưa NLĐ làm việc nước Tuy nhiên, TTLĐ, QHLĐ ngày phát triển không ngừng biến động, mặt khác, TTLĐ nhận thức chủ thể tham gia QHLĐ có nhiều thay đổi Trong đó, pháp luật HĐLĐ bộc lộ nhiều hạn chế, nhiều điều khoản quy định chung chung, không rõ ràng phiên khác BLLĐ với lần sửa đổi gây khó khăn việc tiếp thu, hiểu thực Một số quy định HĐLĐ hành nhiều bất cập, thiếu quy định cần thiết như: quy định loại HĐLĐ; trường hợp chấm dứt HĐLĐ ; thủ tục chấm dứt HĐLĐ; chế độ trợ cấp việc, trợ cấp việc làm; quy định việc làm thử, thời gian làm thử;; điều kiện chấm dứt HĐLĐ; trả trợ cấp thơi việc…Có quy định pháp luật chưa theo kịp với thực tiễn vận hành TTLĐ Một số vấn đề đặt chưa quy định chi tiết như: cho thuê lại lao động, HĐLĐ bán thời gian, … Ngồi ra, thiếu quán chế định BLLĐ với văn pháp luật khác Việc giải thích, áp dụng quy định pháp luật HĐLĐ chưa thống nhất, ảnh hưởng tới trình thực giải tranh chấp lao động Tính hội nhập hợp tác quốc tế lĩnh vực HĐLĐ chưa cao Thực tiễn thi hành quy định pháp luật HĐLĐ phát sinh nhiều vấn đề bất cập Việc giao kết sai loại hợp đồng diễn phổ biến, gây ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ Rất nhiều HĐLĐ thực chất không “giao kết” mà chủ yếu “gia nhập”; điều khoản văn HĐLĐ hầu hết phía NSDLĐ soạn sẵn, nhiều điều khoản gây bất lợi cho NLĐ, nhiên sức ép có việc làm, ý thức pháp luật chưa cao thiếu lĩnh nên NLĐ thường miễn cưỡng chấp nhận Tình trạng “lách luật” giao kết, chấm dứt HĐLĐ, sa thải NLĐ trái pháp luật diễn phổ biến, dẫn tới việc nhiều tranh chấp lao động phát sinh Tại Hàn Quốc, BLLĐ sửa đổi bổ sung liên tục từ năm 1953 đến (01/09/2014) BLLĐ Hàn Quốc gồm nhiều luật, tiêu chuẩn luật lao động gồm 12 chương, chương 2: HĐLĐ quy định rõ ràng, góp phần thúc đẩy hình thành phát triển lành mạnh TTLĐ LTCLĐ quy định: NSDLĐ có từ NLĐ quy định HĐLĐ áp dụng Nếu NSDLĐ sử dụng NLĐ NLĐ thành viên gia đình không áp dụng quy định luật HĐLĐ Đồng thời, theo Điều 15 LTCLĐ có quy định rõ ràng: nội dung HĐLĐ NSDLĐ với NLĐ có điều khoản khác thấp so với quy định luật lao động điều khoản bị vơ hiệu, phải sửa chữa theo quy định LTCLĐ Tuy nhiên, QHLĐ ngày phát triển không ngừng biến động, mặt khác, TTLĐ nhận thức chủ thể tham gia QHLĐ có nhiều thay đổi Trong đó, quy định pháp luật HĐLĐ bộc lộ nhiều hạn chế Việc thay đổi liên tục điều luật HĐLĐ khiến cho NLĐ NSDLĐ gặp nhiều hạn chế việc thực ghi nhớ khoản mục HĐLĐ Hiện nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam ngược lại có số doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Hàn Quốc Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy NSDLĐ Hàn Quốc đầu tư Việt Nam, NLĐ Việt Nam làm việc Hàn Quốc chưa thực am hiểu pháp luật nơi đầu tư nên đơi theo thói quen áp dụng pháp luật nước Điều dẫn tới tình trạng áp dụng không chưa đầy đủ pháp luật HĐLĐ, gây nên tranh chấp lao động Mặc dù có chuẩn bị tốt từ khâu tuyển chọn NLĐ quản lý lao động Việt Nam, QHLĐ doanh nghiệp Hàn Quốc “điểm nóng” tranh chấp lao động, tranh chấp lao động tập thể Ở Hàn Quốc, năm qua hàng nghìn NLĐ Việt Nam đưa sang làm việc theo hợp đồng đưa NLĐ làm việc nước ngồi thơng qua cơng ty mơi giới lao động, góp phần giải tình trạng thiếu lao động cho thị trường sản xuất phát triển bậc giới Tuy nhiên, công tác tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp đưa NLĐ làm việc Hàn Quốc chưa sâu sắc; trình độ, hiểu biết pháp luật lao động nói chung, pháp luật HĐLĐ Hàn Quốc NLĐ Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều NLĐ vi phạm pháp luật Hàn Quốc Từ ảnh hưởng đến mơi trường sản xuất kinh doanh quan hệ hợp tác lao động hai quốc gia Mặc dù chưa có nghiên cứu cụ thể học thuật thực tiễn sâu sắc, có tầm cỡ, có tính khái qt cao để giúp bên QHLĐ doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc Việt Nam doanh nghiệp Hàn Quốc hiểu, áp dụng pháp luật lao động nói chung, pháp luật HĐLĐ nói riêng đặc biệt tìm điểm khác biệt pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc Đây xuất phát điểm ý tưởng nghiên cứu so sánh pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc luận án tiến sỹ luật học Vì e chọn đề tài: “ So sánh pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc” làm luận án tiến sĩ Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ vấn đề lý luận HĐLĐ pháp luật HĐLĐ, đánh giá thực trạng pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc, tìm điểm giống khác HĐLĐ pháp luật Việt Nam Hàn Quốc sở khác biệt Trên sở đưa kiến nghị hoàn thiện pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc Trên sở mục đích nghiên cứu luận án tập trung vào giải nhiệm vụ sau đây: + Thứ nhất, phân tích làm sáng tỏ hồn thiện vấn đề lý luận HĐLĐ pháp luật HĐLĐ Khái niệm, chất, đặc điểm, vai trò HĐLĐ, khái niệm pháp luật HĐLĐ nội dung điều chỉnh pháp luật HĐLĐ + Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc, sở điểm bất cập, hạn chế quy định pháp luật hai nước Đồng thời điểm tương đồng khác biệt pháp luật hai nước HĐLĐ đồng thời luận giải cở sở tương đồng, khác biệt + Thứ ba, phân tích đánh giá thực tiễn thực pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc để sở thấy thực trạng áp dụng pháp luật HĐLĐ doanh nghiệp + Thứ tư, đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, thực giải vấn đề có liên quan đến pháp luật HĐLĐ hai hệ thống pháp luật Đối tượng, phạm vi nghiên cứu -Về Đối tượng nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu luận án quy định pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc mà cụ thể Bộ luật lao động năm 2012 Việt Nam luật tiêu chuẩn lao động Hàn Quốc văn hướng dẫn thi hành Luận án nghiên cứu pháp luật HĐLĐ tổ chức lao động quốc tế (ILO) số quốc gia mức độ định -Về phạm vi nghiên cứu luận án HĐLĐ nghiên cứu nhiều góc độ khác Trong luận án này, tác giả nghiên cứu HĐLĐ góc độ luật học mà cụ thể độ pháp luật lao động Bên cạnh đó, HĐLĐ vấn đề rộng gồm nhiều nội dung giao kết HĐLĐ, thực HĐLĐ, chấm dứt HĐLĐ, giải tranh chấp HĐLĐ, xử lý vi phạm pháp luật HĐLĐ Tuy nhiên luận án này, tác giả nghiên cứu nội dung HĐLĐ giao kết HĐLĐ, thực HĐLĐ chấm dứt HĐLĐ Những nội dung khác HĐLĐ giải tranh chấp HĐLĐ, xử lý vi phạm pháp luật HĐLĐ không thuộc phạm vi nghiên cứu luận án Phương pháp nghiên cứu Để giải nhiệm vụ đặt ra, luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử nghiên cứu vấn đề liên quan đến nội dung đề tài gắn với xây dựng, thực pháp luật HĐLĐ phát sinh, phát triển, tiêu vong sở quy luật tự nhiên, kinh tế, xã hội gắn với hoạt động kinh tế, hoạt động lao động người Cụ thể: Chương 1: Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng chương phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê phương pháp khái quát hóa nhằm hệ thống hóa cơng trình nghiên cứu nơi dung cơng trình Việt Nam, Hàn Quốc số quốc gia HĐLĐ Chương 2: Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng chương phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp lịch sử nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận HĐLĐ pháp luật HĐLĐ khái niệm, đặc điểm HĐLĐ, khái niệm, nội dung pháp luật HĐLĐ Chương 3: Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng chương phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê Đặc biệt phương pháp so sánh sử dụng nhiều chương nhằm tìm điểm tương đồng khác biệt pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc Chương 4: Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng chương phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp khái quát hóa nhằm đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật HĐLĐ Những đóng góp luận án Luận án cơng trình bậc tiến sĩ nghiên cứu pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc góc độ so sánh Cụ thể luận án có đóng góp sau đây: - Thứ nhất, Góp phần làm hoàn thiện sâu sắc vấn đề lý luận HĐLĐ pháp luật HĐLĐ nội dung khái niệm, đặc điểm HĐLĐ, khái niệm nội dung điều chỉnh pháp luật HĐLĐ - Thứ hai, phân tích đánh giá cách toàn diện quy định pháp luật Việt Nam Hàn Quốc HĐLĐ, làm rõ điểm hợp lý bất hợp lý quy định pháp luật HĐLĐ, điểm giống khác quy định pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc; việc áp dụng quy định thực tiễn hai quốc gia giai đoạn giao kết, thực hiện, chấm dứt HĐLĐ - Thứ ba, Luận án đánh giả tổng quan tương đồng khác biệt pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc đồng thời luận giải sở tương đồng khác biệt pháp luật hai quốc gia - Luận án đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện, nâng cao tính tương thích pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, thực giải vấn đề có liên quan đến pháp luật HĐLĐ hai hệ thống Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Ý nghĩa lý luận: Kết nghiên cứu Luận án góp phần làm sáng tỏ đưa cách nhìn toàn diện, sâu sắc khoa học thực tiễn pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc, điểm tương đồng khác biệt sở luận giải cho vấn đề góp phần xây dựng sở lý luận thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc - Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy sở đào tạo, nhà hoạch định sách, nhà làm luật, chủ doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc NLĐ hai quốc gia việc thực pháp luật HĐLĐ Đây tài liệu tham khảo cho quan việc giải tranh chấp liên quan đến HĐLĐ Kết cấu luận án Luận án có cấu trúc gồm có chương: - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu - Chương 2: Một số vấn đề lý luận HĐLĐ pháp luật HĐLĐ - Chương 3: Thực trạng pháp luật HĐLĐ từ góc độ so sánh Việt Nam Hàn Quốc - Chương 4: Hoàn thiện pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc 143 - Các doanh nghiệp có số lượng 300 NLĐ, sa thải 10 người trở lên thời gian thông báo trước 40 ngày; 10 người phải báo trước 30 ngày - Đối với chế độ tái tuyển dụng vòng năm ưu tiên tuyển dụng lại NLĐ sa thải lý kinh tế mà NSDLĐ giảm xuống năm hay không thi hành việc tái tuyển dụng phải bồi thường cho NLĐ tháng tiền lương • Chấm dứt HĐLĐ doanh nghiệp có thay đổi Ở Hàn Quốc có biến động doanh nghiệp (sát nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển giao) phát sinh nhiều vấn đề QHLĐ mà LTCLĐ khơng có quy định chủ yếu giải thông qua án lệ Do tính tính pháp lý khơng ổn định, đồng thời khơng có thống án lệ vấn đề đặt cần xử lý Theo Pháp luật Hàn Quốc, doanh nghiệp có thay đổi sáp nhập hợp nhất, chia tách…có thể cho NLĐ thơi việc mà xây dựng phương án lao động Song thiết nghĩ Hàn Quốc nên tham khảo quy định pháp luật Việt Nam vấn đề này, cụ thể doanh nghiệp biến động NSDLĐ phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động có tiến hành việc sửa đổi, bổ sung HĐLĐ, ngoại trừ trường hợp ngoại lệ tiếp tục cho phép chấm dứt HĐLĐ Tuy nhiên, quy định rõ trường hợp ngoại lệ để tránh NSDLĐ lạm dụng quyền mà chấm dứt HĐLĐ Tuy nhiên, cần thấy có biến động doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp tới QHLĐ Theo tình hình biến động doanh nghiệp chuyển giao, thay đổi QHLĐ với NLĐ HĐLĐ kết thúc nên đứng lập trường NLĐ việc tham gia họ vô cần thiết Tuy nhiên, luật Việt Nam Hàn Quốc khơng có quy định mang tính nghĩa vụ NSDLĐ phải cho NLĐ biết (và báo trước) Do đứng lập trường NLĐ thì, khơng có thơng tin biến động doanh nghiệp nên thông tin vị trí thân khơng có, dễ gây bất ổn NLĐ Vì vậy, thiết nghĩ Việt Nam Hàn Quốc nên đưa thêm quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến trình chuyển giao quyền sử dụng lao động từ NSDLĐ sang NSDLĐ khác doanh nghiệp bị biến động cho NLĐ biết NSDLĐ nên cung cấp thông tin biến động doanh nghiệp, kế hoạch thời điểm, nguyên nhân mục đích bao gồm nội dung điều khoản liên quan Nên bổ sung thêm kiến nghị hậu pháp lý việc chấm dứt HĐLĐ trái luật NLĐ: cụ thể Việt Nam theo luật NLĐ chấm dứt HĐLĐ trái PL thủ tục hậu pháp lý nặng chấm dứt không hợp lý 4.3 Xây dựng Luật Hợp đồng lao động Việt Nam Hàn Quốc Qua so sánh hệ thống luật lao động hành Hàn Quốc Việt Nam ta rút đặc điểm chung hai hệ thống như: đối tượng áp dụng NLĐ chịu phụ thuộc định với NSDLĐ định nghĩa rõ ràng luật lao động hai nước; toàn nội dung xây dựng luật theo khuôn mẫu NLĐ làm việc nhà máy, nơi làm việc cố định (doanh nghiệp); hai hệ thống áp dụng chế tài xử phạt vi phạm quy định luật, có quan giám sát việc thực thi luật lao động, nội dung tiêu chuẩn HĐLĐ nhà nước quy định Điều có điểm tốt NLĐ nhà nước bảo vệ quyền lợi họ bị xâm phạm 144 Tuy nhiên có mặt hạn chế khiến cho QHLĐ thỏa thuận hai bên xét cách tổng quát lại chịu chi phối lớn bên thứ ba nhà nước Có thể thấy LTCLĐ Hàn Quốc hay BLLĐ Việt Nam để bảo vệ NLĐ nhà nước đưa chế tài xử phạt hành hình Tuy nhiên, áp dụng chế tài hình hà khắc, dễ bị lạm dụng Xác định ranh giới trách nhiệm kinh tế, dân doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với trách nhiệm hình mong manh, gây bất ổn QHLĐ, khiến cho mối quan hệ NLĐ NSDLĐ trở nên xấu Bản chất QHLĐ quan hệ mang tính dân sự, việc bên tự thỏa thuận quyền, nghĩa vụ, cần khuyến khích áp dụng chế tài phi hình sự, chế độ bồi thường gây thiệt hại, tơn trọng thoả thuận hai bên Ví dụ làm sai NLĐ NSDLĐ thỏa thuận bồi thường cho nhau, không chịu can thiệp nhà nước Pháp luật lao động Việt Nam Hàn Quốc thiên hướng bảo quyền lợi NLĐ Về mặt tinh thần đắn Nhưng bảo vệ giá, bao gồm áp dụng chế tài hình nghiêm khắc quan hệ túy dân QHLĐ việc trì hài hòa QHLĐ, cân lợi ích bên, đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội khó khả thi Sử dụng chế tài kinh tế xử lý hành vi vi phạm quan hệ HĐLĐ, có lẽ cách tiếp cận phù hợp có hiệu việc thêm thiết chế hình hóa quan hệ dân này, trừ trường hợp vi phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm chủ thể QHLĐ mức phải áp dụng hình luật Do việc tách HĐLĐ thành luật riêng giúp NLĐ NSDLĐ thỏa thuận dễ dàng hơn, khơng chịu gò bò quy định nghiêm ngặt Luật lao động lưỡng tính cơng - tư, để Luật mang chất quan hệ hợp đồng quy định bắt buộc Ngồi ra, nội dung Luật HĐLĐ bổ sung quy định đối tượng phạm vi tranh cãi có phải đối tượng Luật lao động hay khơng (Ví dụ NLĐ lái xe Grap, hay NLĐ tự do, người khơng nhận bảo vệ Luật lao động) Mặc dù họ có kí hợp đồng với cơng ty lại khơng công nhận NLĐ Khi kinh tế ngày phát triển, loại hình lao động ngày trở nên đa dạng, tất NLĐ lại khơng thừa nhận NLĐ, khơng hưởng ưu đãi, đặc quyền luật lao động, đòi hỏi phải xây dựng luật riêng HĐLĐ đáp ứng loại hình lao động phức tạp Việc xây dựng luật HĐLĐ góp phần nâng cao tầm quan trọng HĐLĐ, tự thỏa thuận NLĐ NSDLĐ khơng phụ thuộc vào NQLĐ TƯLĐTT khơng phải TƯLĐTT lúc tốt Ví dụ cá nhân NLĐ NSDLĐ thỏa thuận làm việc ngày cần làm tiếng từ 8h tối đến 12h, thời gian lại vi phạm quy định TƯLĐTT cơng ty Có thể thấy điều làm hạn chế thỏa thuận NLĐ NSDLĐ Ở Hàn Quốc năm gần quan điểm việc xây dựng Luật HĐLĐ có nhiều ý kiến tán thành có ý kiến chưa thán thành cho rằng, Luật HĐLĐ đảm bảo bình đẳng quan hệ hai bên đưa Luật HĐLĐ vào mà khơng đảm bảo sinh tồn NLĐ, tính xã hội khơng đảm bảo việc đưa Luật HĐLĐ sớm 145 Ở Đức nơi xuất phát, khởi đầu quan điểm tranh luận việc đưa Luật HĐLĐ riêng, đến tận chưa đưa Luật HĐLĐ vào thi hành, Nhật Bản Trung Quốc thi hành luật Ở Nhật sau khoảng thời gian dài tranh luận xây dựng cuối Luật HĐLĐ thi hành Hoàn cảnh lao động văn hóa hai nước Việt Hàn có nét tương đồng với Nhật Bản tham khảo q trình ban hành Luật HĐLĐ Nhật Bản để xây dựng Luật HĐLĐ Luật HĐLĐ Trung Quốc quy định chi tiết Hàn Quốc thời gian qua thường tham khảo quy định Luật HĐLĐ Trung Quốc vận dụng án lệ (ví dụ thời gian thử việc, hạn chế làm công ty cạnh tranh, trách nhiệm NLĐ, chuyển nhượng kinh doanh,…) Còn Việt Nam BLLĐ năm 2012 văn luật khung, bên cạnh văn luật khác điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến quan hệ lao động Do đó, phương pháp lập pháp cần giải mối tương quan để tránh trùng lặp, chồng chéo Đã đến lúc cần cân nhắc phương án thay BLLĐ luật khác điều chỉnh trực tiếp quan hệ lao động Do việc ban hành Luật HĐLĐ hoàn toàn phù hợp Hơn ban hành Luật HĐLĐ đưa thêm số nội dung phát sinh từ thực tiễn vấn đề thỏa thuận không cạnh tranh (NDA) lao động, nghĩa vụ cấm nhận hối lộ; nghĩavụ thông báo phát sinh cố Cụ thể Luật HĐLĐ gồm nội dung sau: Giao kết HĐLĐ, Luật HĐLĐ xác định rõ “nguyên tắc để hình thành quan hệ lao động phải giao kết HĐLĐ” Vì nhờ có hợp đồng quyền lợi nghĩa vụ NSDLĐ NLĐ đảm bảo Tức loại HĐLĐ phải giao kết văn Để tránh tranh chấp khơng đáng có nội dung điều kiện lao động thành văn rõ ràng, quy định thành văn luật, thực tế Việt Nam Hàn Quốc không quy định tất nội dung phải trình bày văn bản, nên nhiều nội dung khơng có HĐLĐ văn xảy tranh chấp nên quy định nội dung thỏa thuận NLĐ với NSDLĐ phải trình bày rõ ràng văn Quy định rõ ràng nghĩa vụ NLĐ NSDLĐ: Cụ thể nghĩa vụ giữ bí mật NLĐ, nghĩa vụ khơng làm việc công ty đối thủ cạnh tranh; nghĩavụ cấm nhận hối lộ; nghĩa vụ thông báo phát sinh cố; nghĩavụ đề phòng thiệt hại Đối với NSDLĐ có nghĩa vụ đảm bảoan tồn choNLĐ; nghĩavụ tạo công việc choNLĐ; nghĩavụ bảo vệ thông tin cá nhân NLĐ, Đối với trình thử việc, cần phải ghi nhận quan hệ lao động trình Vì vấn đề chưa trội Việt Nam, Hàn Quốc, lại trở thành vấn đề nhức nhối Khi mà NSDLĐ trước NLĐ tuyển dụng thức cho NLĐ thử việc khoảng thời gian dài đến đến thời hạn lại khơng giao kết HĐLĐ Vì cần quy định việc xử lý NLĐ không giao kết HĐLĐ lỗi thân NLĐ Về thi hành HĐLĐ, Đối với điều chuyển NLĐ sang vị trí khác, thực tế hình thức chủng loại việc điều chuyển đa dạng, điều chuyển doanh nghiệp, điều 146 chuyển công ty mẹ - công ty con, điều chuyển doanh nghiệp có pháp nhân nước ngồi, thực tế Việt Nam Hàn Quốc quy định liên quan đến vấn đề phát sinh nhiều vấn đề việc áp dụng, theo cần phải sửa đổi xây dựng lại khái niệm, nguyên tắc điều chuyển NLĐ cho không ảnh hưởng đến quyền quản lý NSDLĐ không làm tổn hại đến lợi ích NLĐ Cân nhắc cho quy định quyền lợi nghĩa vụ NSDLĐ NLĐ điều chuyển lao động phù hợp với điều kiện lao động thực tế Ngoài điều kiện lao động thay đổi, doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc áp dụng theo trình tự TƯLĐTT sau đến NQLĐ cuối HĐLĐ Trường hợp điều kiện lao động HĐLĐ thay đổi ln ưu tiên áp dụng theo TƯLĐTT NQLĐ trước nên có điều kiện tốt cho NLĐ HĐLĐ cần phải điều chỉnh luật cho không ảnh hưởng, không gây mâu thuẫn xung đột với TƯLĐTT NQLĐ, mà đem lại nhiều lợi ích cho NLĐ Chấm dứt HĐLĐ, Đối với trường hợp biến động doanh nghiệp (chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển quyền sở hữu ) quan hệ lao động thừa kế điều chuyển thỏa thuận cho việc Hiện Hàn Quốc khơng có quy định nội dung này, Việt Nam có quy định cần bồi thường cho NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ Từ bất cập để bảo vệ tốt quyền lợi NLĐ nên bổ sung vào luật chi tiết trình tự thủ tục, để quyền lợi NLĐ nghĩa vụ NSDLĐ quy định cách rõ ràng Ngoài nên hạn chế thêm nội dung quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ NLĐ Đặc biệt chấm dứt HĐLĐ lý kinh tế, hai nước nên bổ sung thêm trình tự cụ thể, tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng sa thải, thỏa thuận với tập thể NLĐ, tùy theo loại HĐLĐ mà quy định thời gian thông báo trước chấm dứt, tiêu chuẩn cách tính tốn tiền bồi thường, vi phạm quy định chế tài xử phạt cụ thể nào, cần phải bố sung cách chi tiết Kết luận Chương 4: Quy định liên quan đến HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc từ trước đến ln có mục đích đưa tiêu chuẩn tối thiểu điều kiện lao động để bắt buộc NSDLĐ phải tuân theo nhằm bảo vệ NLĐ đảm bảo quyền tự thỏa thuận điều kiện lao động NSDLĐ với NLĐ thông qua quy định nghĩa vụ quyền, lợi ích, trách nhiệm bên HĐLĐ điểm chung hai nước Có thể thấy rằng, luật lao động hai nước (LTCLĐ Hàn Quốc, BLLĐ Việt Nam) sau ban hành thiên mặt tăng cường bảo vệ NLĐ Còn tự thỏa thuận HĐLĐ lại chưa thực quan tâm Với kết phát triển tính phức tạp công nghiệp dẫn đến Luật lao động đưa quy định tiêu chuẩn riêng cho loại hình lao động, đồng thời với đa dạng hình thái lao động khiến cho vấn đề giải tranh chấp lao động trở nên khó khăn Để khắc phục vấn đề Hàn Quốc thường vào án lệ Tòa án quy định 147 Luật dân để giải Việt Nam thơng qua cải cách sửa đổi bổ sung BLLĐ để giải vấn đề Tuy nhiên, giải pháp tạm thời, khiến cho quyền lợi nghĩa vụ NSDLĐ NLĐ khơng thống nhất, khó khăn tiêu chuẩn mang tính hệ thống, tranh chấp mang tính cá nhân ngày tăng lên, độ phức tạp hệ thống pháp luật từ tăng lên theo Vì vậy, nên đưa phương án tách riêng đạo luật HĐLĐ việc cần thiết, cần nghiêm túc xem xét Luật HĐLĐ khắc phục hạn chế Luật lao động hai nước liên quan đến HĐLĐ, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn tơn trọng quyền lợi nghĩa cụ hai bên đương hợp đồng, bật yếu tố tự thỏa thuận Luận án mục đích tập trung đưa so sánh pháp luật HĐLĐ, phạm vi liên quan đến nội dung xây dựng phương án Luật HĐLĐ nội dung chính, nên khơng phân tích cách cụ thể dự án luật Tuy nhiên, hai nước có đưa Luật HĐLĐ vào thành đạo luật riêng quy tắc xây dựng, thành lập HĐLĐ, thực HĐLĐ, sửa đổi bổ sung HĐLĐ, điều khoản liên quan đến chấm dứt HĐLĐ xem xét thơng qua giải tranh chấp mang tính chun mơn Ngồi vai trò khả Ủy ban lao động hai nước cần tăng cường nữa, đồng thời xem xét nên tách riêng Tòa án lao động mang tính chun mơn, chun nghiệp cao để giải tranh chấp lao động đình cơng theo quy trình tố tụng lao động riêng phù hợp với tính chất, đặc điểm QHLĐ Việc so sánh pháp luật hai nước giúp ích cho việc xây dựng Luật HĐLĐ, đặc biệt cầu nối nâng cao quan hệ Việt Nam Hàn Quốc lĩnh vực luật lao động 148 KẾT LUẬN HĐLĐ, mối quan hệ HĐLĐ vấn đề quan trọng bậc luật lao động quốc gia giới, có Việt Nam Hàn Quốc Về chất, vai trò, hình thái, phân loại HĐLĐ có nhiều cơng trình nghiên cứu công phu Việt Nam, Hàn Quốc quốc gia khác Đây điểm thuận lợi cho việc bắt tay nghiên cứu luận án Hệ thống pháp luật lao động Việt Nam Hàn Quốc đề cao mối quan hệ lao động theo HĐLĐ quy định HĐLĐ quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện nhằm tạo hành lang pháp luật tốt cho mối quan hệ lao động hình thành, phát triển; khơng vậy, bảo đảm cho tình biến động, thay đổi QHLĐ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý tài sản đơn vị SDLĐ; đặt trường hợp thủ tục chấm dứt mối quan hệ lao động, giải quyền lợi, xử lý trách nhiệm chủ thể có liên quan đến HĐLĐ Đó xem tiêu chuẩn “khung” cho mối QHLĐ So sánh quy định HĐLĐ theo luật Việt Nam với Hàn Quốc cho thấy, hai quốc gia có chế độ trị, truyền thống, lịch sử, văn hoá khác Nhưng khía cạnh chất số quy định HĐLĐ có nhiều điểm tương đồng Bên cạnh đó, hồn cảnh kinh tế, xã hội khơng giống nên quy định HĐLĐ, kể hình thức, nội dung có điểm khác (Vấn đề chủ yếu nêu phân tích Chương Chương luận án) Qua so sánh, luận án góp phần làm rõ điểm giống khác hai hệ thống pháp luật HĐLĐ hai nước Việt Nam Hàn Quốc; góp phần nâng cao tính chia sẻ thơng tin, tăng cường hiểu biết, ý thức tuân thủ vận dụng quy định HĐLĐ chủ thể có liên quan (NLĐ Việt Nam làm việc Hàn Quốc; Doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động tiến hành sản xuất, kinh doanh Việt Nam Đây hai mục tiêu Ngồi ra, luận án góp phần làm giàu thêm kiến thức khoa học giúp người có quan tâm nghiên cứu lấy làm tư liệu vận dụng vào hoạt động khoa học, học tập sinh viên… Với việc tìm điểm giống khác quy định pháp luật hai nước Việt Nam, Hàn Quốc HĐLĐ, Luận án rút vấn đề cốt lõi, từ kiến nghị giải pháp thúc đẩy hoàn thiện pháp luật HĐLĐ hai nước theo hướng: mở rộng quan niệm chủ thể mốiQHLĐ theoHĐLĐ; ti êuchuẩn tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ…; xây dựng Luật riêng HĐLĐ Các kiến nghị vừa có tính thực tiễn, vừa có giá trị tham khảo để phục vụ cho công trình nghiên cứu khác 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Phạm Cơng Bảy (2002), Tìm hiểu Bộ luật lao động Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Phạm Cơng Bảy (2005), Soạn thảo, kí kết hợp đồng lao động giải tranh chấp hợp đồng lao động, Nxb Chính trị Quốc gia Đỗ Ngân Bình (2011), Báo cáo khoa học "Áp dụng pháp luật lao động quản trị nhân doanh nghiệp", Trường Đại học Luật Hà Nội Lê Thị Châu (chủ biên) (2015), Giáo trình pháp luật lao động đại học cơng đồn, Nxb lao động Nguyễn Hữu Chí (2002) “HĐLĐ chế thị trường Việt Nam” , Luận án tiến sĩ luật học, Đại học luật Hà Nội Nguyễn Hữu Chí (chủ biên) (2012), Đỗ Ngân Bình- Giáo trình Luật lao động Việt Nam Viện Đại học Mở Hà Nội, Nxb giáo dục Nguyễn Hữu Chí (chủ biên) (2015), Giáo trình luật lao động Việt Nam Viện đại học mở Hà Nội, Nxb Tư pháp Nguyễn Hữu Chí (chủ biên) (2016), Nguyễn Thị Kim Phụng, Trần Thị Thuý Lâm, Giáo trình Luật lao động Việt Nam, Nxb Đại học Huế Nguyễn Hữu Chí (chủ biên) (2016), Lê Văn Đức, Giáo trình Luật lao động, Nxb đại học Vinh Nguyễn Hữu Chí (2003) Pháp luật hợp đồng lao động Việt Nam - thực trạng phát triển, Nxb Lao động – Xã Hội, Hà Nội Nguyễn Hữu Chí Bài (2013),“Giao kết HĐLĐ theo luật lao động năm 2012 từ quy định đến nhận thức thực hiện” - tạp chí luật học số 3/2013 Nguyễn Hữu Chí (4/2003), Bài “Một số vấn đề chế độ HĐLĐ theo quy định BLLĐ Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLLĐ” tác giả - Tạp chí Nhà nước Pháp luật Nguyễn Hữu Chí Th.S Bùi Kim Ngân (2013) “Thực hiện, chấm dứt HĐLĐ theo Bộ luật lao động năm 2012 từ quy định đến nhận thức thực hiện”,tạp chí luật học số 8/2013 Đinh Thị Chiến (2015), Bài “Một số vấn đề thực hợp đồng lao động theo quy định Bộ luật Lao động năm 2012” , tạp chí khoa học pháp lý số 2/2015 Đoàn Thị Phương Diệp (2015) “Điều khoản bảo mật- hạn chế cạnh tranh hợp đồng lao động” tạp chí “Nghiên cứu lập pháp” số 24(304) kỳ 2- tháng 12/ 2015 Đỗ Thị Dung (2014), Bài “Hợp đồng lao động- công cụ quản lý lao động người sử dụng lao động” , tạp chí luật học số 11/2014 Đỗ Thị Dung (2014), “Pháp luật quyền quản lí lao động người SDLĐ Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Đại học Luật Hà Nội T.S Đào Thị Hằng (2011) Bài “Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ”, Tạp chí Luật học số 16 Khuất Thị Thu Hiền (chủ biên) (2012), Giáo trình Luật lao động Trường Đại học Lao động - Xã hội, Nxb lao động xã hội 150 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Phan Thị Thanh Huyền (chủ biên) (2014), Hợp đồng lao động, TƯLĐTT giải tranh chấp lao động theo quy định pháp luật Việt Nam, Nxb tư pháp Trần Thị Thuý Lâm (2009), Bài“Những vấn đề cần sửa đổi HĐLĐ luật lao động”, tạp chí luật học số Trần Thị Thúy Lâm (2010) Báo cáo khoa học "Nghiên cứu nhằm góp phần sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động giai đoạn nay" , Trường Đại học Luật Hà Nội Phạm Thị Thúy Nga, Luận văn thạc sĩ “Một số vấn đề lý luận thực tiễn HĐLĐ (2001) luận ántiến sĩ “HĐLĐ vô hiệu theo pháp luật lao động Việt Nam nay” (2009), Viện Nhà nước Pháp luật Tôn Trung Nhạn, Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa cơng đồn, Nxb Lao động, 1995, tr 189, 190 Lưu Bình Nhường (Chủ biên) (2012), Bình luận khoa hoc luật khoa học, Nxb lao động Hỏi - đáp BLLĐ (2008), Nxb Quân đội nhân dân TS Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên) (2014), Giáo trình Luật lao động Việt Nam (Tái lần thứ 7), Trường Đại học Luật Hà Nội TS Lưu Bình Nhưỡng Quá trình trì chấm dứt HĐLĐ số 3/1997, tạp chí luật học TS Lưu Bình Nhưỡng HĐLĐ theo pháp luật Việt Nam số 1/1996, tạp chí luật học TS Lưu Bình Nhưỡng Hợp đồng lao động Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động số 5/2002, tạp chí luật học TS Lưu Bình Nhưỡng Bàn thêm dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi,– số 11/2012, tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội) Nguyễn Duy Phương (2013), Giáo trình luật lao động Việt Nam phần 1, Nxb Đại học Huế Võ Hưng Thanh, (2002), Sổ Tay Pháp Luật Lao Động Về Mối Quan Hệ Giữa Người Lao Động Và Người Sử Dụng Lao Động Nguyễn Thị Hoa Tâm (2013), “ Pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động- vấn đề lí luận thực tiễn” Luận án tiến sĩ trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thu (2012), Đề tài khoa học "Cho thuê lại lao động - Một hướng điều chỉnh pháp luật lao động Việt Nam điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế", Trường Đại học Luật Hà Nội Lê Thị Hoài Thu (2014), Bài “Pháp luật hợp đồng lao động từ quy định đến thực tiễn”, Nghiên cứu lập pháp sô 23 (279) 12/2014 Lê Thị Hoài Thu (2015), Bài “Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật Hợp đồng lao động doanh nghiệp” , Nghiên cứu Lập Pháp số 08 (288) 4/2015 PGS Nguyễn Hữu Viện- Th.s Hoàng Xuân Trường (2011), giáo trình Luật lao động Khoa Luật, Nxb Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội “Hồn trả chi phí đào tạo trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng theo khoản điều 37 Bộ luật lao động” – tạp chí tòa án nhân dân kỳ II tháng 9/2015 số 18 151 Trường Đại học Luật TP.HCM, Hội thảo “Hợp đồng giải tranh chấp Hợp đồng” (2011), Khoa Luật Dân 41 Trường Đại học Luật TP.HCM (2012), Hội thảo “Góp ý sửa đổi, bổ sung BLLĐ” tháng 5/2012 Tài liệu Tiếng Hàn 42 Lee John (2015), “World of Labour Law in Korea”, Nxb HUNE 43 Kim hyung bae(2011) “Labour Law in Korea”, Nxb Parkyoungsa 44 Kim soo-bok(2013), “Hợp đồng lao động đồng thời soạn thảo áp dụng nội quy làm việc”, Nxb Joong Ang economy 45 JINHANM&B (2016), “Hỏi đáp luật lao động”, Nxb Bộ lao động Hàn Quốc 46 Lee young-hee (1988), "Theory Contract Employment", Đại học In-Ha 47 Kim chi-sun (1990), "Labour Law", Parkyoungsa, tr 15~16 48 Hiệp hội luật lao động Hàn Quốc (2006), “Đối với luật hợp đồng lao động nước chủ yếu nghiên cứu thảo luận áp dụng phương án vào đất nước mình”, Bộ lao động 49 Tổ chức lao động quốc tế (1996), Thuật ngữ quan hệ công nghiệp khái niệm liên quan, Văn phòng lao động quốc tế Đông Á (ILO/EASMAT), Băng Cốc 50 Hyun seong-jong, Jo kyu-chang (1996), "Law of ROME”, Bob moon sa, tr.761 51 Kim sung-neon (1997), “Nghiên cứu phát triển luật lao động”, Luận án tiến sĩ, Đại học Dan-Kuk, tr.26~29 52 Viện nghiên cứu lao động Hàn Quốc (2008) “Nghiên cứu QHLĐ thời kỳ độ” 53 Kwon yong-woo (2003), "Civil Law", Bubmoonsa, tr.15 54 Koac yoon-gic (2006), “Luật dân sự”, Parkyoungsa, tr.35 55 Yang jae-hyun (2010), "Research on employment contract in Civil Law", Soong-Sil Univ tr.11 56 Lee young hee (1987), Luận án tiến sĩ “nghiên cứu hạn chế cấu trúc tính chất luật điều kiện lao động” Department of law in Seoul national university 57 Tiến sĩ Lee seung gil, Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu luật hợp đồng lao động” (1999), Department of law in Seong kyun kwan university 58 Tiến sĩ No sang hyeon (2004) , Luận án tiến sĩ “Pháp lý hợp đồng lao động có thời hạn”, đại học thành phố Tokyo 59 Thạc sĩ Ryu jae yul(2008), Luận án thạc sĩ “Nghiên cứu vấn đề luật việc giao kết hợp đồng lao động” , Department of Law in Korea university 60 Thạc sĩ Kim tae woo(2010), Luận án thạc sĩ “Nghiên cứu pháp lý hạn chế vô hiệu hủy hợp đồng lao động”, Department of Law in Korea university 61 Thạc sĩ Kim hyun soo (2007), “Nghiên cứu tuyển dụng khơng thức, thử việc, học nghề luật lao động”, Department of Law in Korea university 62 Ha kyung hyo(2014)“Bản lý lịch kê khai nhầm huỷ huỷ bỏ hợp đồng lao động”, thứ 30 số (tháng năm 2014) Trang.89-117, tạp chí luật học tài sản 63 Khang heone (2012) “Nghiên cứu thời hạn lao động, tạp chí nghiên cứu luật lao 40 152 64 65 66 67 68 69 động” số 32(nửa đầu năm 2012) trang 1-66 , trường đại học Seoul No byung ho (2008) “Thay đổi điều kiện lao động sa thải người sử dụng lao động” số 14 tháng 12 năm 2008 trang 71-110 , tạp chí so sánh luật lao động– hiệp hội so sánh luật lao động Hàn Quốc Bộ lao động (2007) “Quy trình quản lý người lao động không kỳ hạn lao động quy trình quản lý đới với lao động có kỳ hạn” Shin, dong jin (2014), “Tầm quan trọng phân tích hợp đồng lao động” (2014) Sách luật lao động, Nxb Joong Ang Economic Cơ quan thống kê Hàn Quốc (thống kê) (2015), “Tiền lương người lao động quan hệ tuyển dụng chủ hộ, thời gian lao động đồng thời hình thái hợp đồng lao động” Cơ quan thống kê Hàn Quốc (thống kê) (2015),“Trong tình hình thực tế tuyển dụng so sánh quy khơng quy” Skeno Khazo (2015), “Japanese labor law” Translated by Lee John, Nxb Bobmunsa 70 LTCLĐ Hàn Quốc -근로기준법법률 제12325호 공포일 2014.01.21 시행일 71 2014.07.01 Án lệ Tòa án tối cao Hàn Quốc, Bản án 2000 11, 99 Số 2963 Tài liệu tiếng Anh 72 Ronald Brown New York(2009) “Understanding Labor and Employment Law in China”, Cambridge University Press 73 Chen(2010), “Labour Law in China”, Nxb KluwerLawInt'l Luật lao động Trung Quốc 74 Dawn D Bennett-Alexander, Laura B Pincus(2005), "Employment law for business" McGraw-Hill Companies 75 Hugh Collins(2010), "Employment Law", Oxford University Press, Trường Đại học Oxford 76 A.C.L Davies (2012), “EU Labor Law”, Nxb Edward Elgar Publishing Inc 77 A.C.L Davies(2003), “Perspectives on Labour law”, Nxb Cambridge University 78 Lord Wedderburn (2008) “40 Years On” Industrial law Journal (oxford journals) Volume36, Issue4, P397-424 (British), Labour Law 2008 79 Luật quyền lợi tuyển dụng Anh (1996) - Employment Rights Act 80 Luật Cơng đồn QHLĐ Anh (1992) - Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act Khoản 1, Điều 296 81 Luật tiền lương tối thiểu Anh (1998) - National Mimimum Wage Act Điều 48 82 Luật nghiêm cấm phân biệt người tàn tật Anh (1995) -Disability Discrimination Act, Khoản Điều 12 83 The Children Protection at Work Regulations (năm 1998) 84 Wandsworth London Borough Council v D'Silva (1998) IRLR 193(CA) 85 N.MSelwyn, supra note 18, tr.56 86 Hamblin v Eali ng London Borough (1975) IRLR 354; N.MSelwyn, supranote18, tr.57 87 Fosca Services (UK) Ltd v Birkett (1996) IRLR 325 153 Jones v Associ ate Tunneli ng Co Ltd [1981] IRLR 477; Aparau v Iceland Frozen Foods plc [1996] IRLR 119 89 Uni ted Bank v Akhtar [1989] IRLR 507; French v Barclays Bank plc[1998] IRLR 646 (CA) 90 Hogg v Dover college[1990] ICR 39; Alcan v Extructi ons v Yates [1996] IRLR 327 91 R.W.Painter and K.Puttick, supra note 51, p518 note 14 92 D.J.Lockton (2003), Employment Law 4th ed (Palagrave Macmillan) tr.203 93 Gunton v Richmond-upon-Thames London Borough Council [1980] IRLR 321(CA) 94 Alexander v Standard Telephones and Cables plc [1990] IRLR 55 95 McClelland v Northern Ireland General Health Services Board [1957] 1WLR 594 (HL) Tài liệu tiếng Đức 96 Luật bảo hộ trẻ em Đức (1976) - Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugnd 97 Martin Becker (1995), “Arbeitsvertrag und Arbeitsverhältnis in Deutschland”, Verlag Klostermann, tr.87, Fn 171(Gesetz betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, RGBl., tr.261) 98 Ulrich Preis, Arbeitsrecht: Individualarbeitsrecht Lehrbuch für Studium und Praxis, Aufl, Verlag Dr Otto Schmidt KG, 2009, § Ⅰ); Erfk/Prei s § 611 BGB Rn 3; Schab/Linck ArbR-Hdb § 29 RN 99 Luật Đức- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 100 Luật Dân Đức- Bürgerliches Gesetzbuch 101 Luật kinh doanh Đức – Gewerbeordnung 102 Luật tổ chức nơi làm việc Đức – Betriebsverfassungsgesetz 103 Luật giấy tờ chứng minh Đức- Nachweisgesetz (Gesetz uber den Nachweis der fur ein Arbeitsverhaltnis geltenden wesentlichen Bedingungen), 20.7.1995 BGBI I S.946 104 Điều 616 Luật dân Đức- Luật tạm hoãn thi hành HĐLĐ (Vorübergehende Verhinderung, D.J.Lockton, Employment Law 4th ed.(Palagrave macmillan, 2003), tr.220; S Honeyball and J.Brown, supranote12, tr,82) 105 Schaub/Linck, ArbRHandb, 121 Rn.18 88 Tài liệu tiếng Pháp 106 Paul Pieschi Vivet (1993), Contrat de Travail (Existence- Foramtion), Dallox, Paris, tr.5 107 Án lệ Pháp- Cass.civ, jui llet 1931; Cass.soc, 13 novembre 1996, Dr soc 1996, tr.1067; Cass.soc., 19 décember 2000, Dr soc 2001, tr.227 108 Án lệ Pháp -Cass ci v., jui llet 1931; Án lệ - Cass.soc., 13 novembre 1996, Dr.soc 1996, tr.1067; Cass.soc., 19 december 2000, Dr.soc 2001, tr227 109 Luật lao động Pháp - Loi et reglement 110 Luật dân Pháp - Code Civil 1108 111 Án lệ Pháp- Cass.cos., avril 1999, Dr.soc 1999, tr.629 112 Án lệ Pháp - Cass.soc, 21 mars 2000, Dr.soc 2000, P651; Cass.soc.,2 avri l 1998, RJS 1998 no564; Cass.soc.,24 november 1999, RJS 2000, No 14, Cass.soc.,27 juin 154 2002 RJS 2002, no 1074; Cass.soc.,12 janvi er 1999; 18 mai1999, Dr.soc 1999, tr.734 113 Án lệ Pháp -Cass.soc., avril 1998, RJS 1998 Số 564 114 東亜ぺ亻ン卜事件 61 14, 労判 Số 477, tr.6 115 Án lệ Pháp -Cass.soc., 18 Số 1999, Dr.soc 1999, tr 734 116 Án lệ Pháp - Cass.soc, 25 février 1988 117 J.Pelissier, A.Supiot, et A.Jeammaud, op.cit, tr.444 Tài liệu tiếng Nhật Bản 118 LTCLĐ Nhật Bản -労働基準法 (No 42, 2012 12 11) 119 Luật HĐLĐ Nhật Bản -労働契約法(No.56, 2015 9) 120 Luật Dân Nhật Bản -日本 民法(No.94 2013 12 11) 検 件- 東京 15 28, 労 15 20, 労 854, tr.5) 121 Án lệ AIDS Nhật (HIV tr.11; B 金 公庫 事件 - 東京 122 件- 大 123 京都信用金庫事件 - 大 48 12 12, 高 852, 27-11, tr.1536 14.10.30, 勞 No 847, tr 69 124 工ツソ石油事件 - 最二小判 平元 22, 判時 Số 1356, tr.145 125 府中おともだち幼稚園事件 - 東京地判 平21 11 24, 学判 Số 1001, tr.30 126 Skeno Khazo (2015), "“Japanese labor law” Translated by Lee John, Nxb Bobmunsa, tr 561-569 PHỤ LỤC Ở Nhật Bản đầu năm 1990 kinh tế bị trì trệ sau sụp đổ kinh tế bong bóng đòi hỏi thay đổi việc tuyển dụng dài hạn, thay đổi bất lợi điều kiện lao động, đưa mệnh lệnh điều chuyển cơng việc, từ dẫn đến tranh chấp cá nhân Tuy nhiên quy định tiêu chuẩn liên quan LTCLĐ lại thiếu để giải tranh chấp cá nhân liên quan đến HĐLĐ chủ yếu dựa nguyên tắc Luật dân ( §1) áp dụng theo hợp đồng tuyển dụng ( §623) án lệ trước Theo phủ nhận thấy có nhiều hạn chế hệ thống Luật pháp cần thiết hệ thống quy định liên quan đến HĐLĐ Luật HĐLĐ đề xuất Sau khoảng thời gian dài gây tranh cãi ngày 28 tháng 11 năm 2007 “Luật HĐLĐ” Quốc hội thông qua ngày tháng 12 Trong LuậtĐiều 128 công bố mùng tháng năm 2008 bắt đầu thi hành năm 2013 bắt đầu thi hành việc sửa đổi (Số 56 ngày Tháng 10 năm 2012 có sửa đổi bổ sung phần) Năm 1995 Trung Quốc thi hành Luật lao động Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (中華人民共和國勞動法), Chương HĐLĐ Chương 12 quy định trách nhiệm vi phạm luật HĐLĐ, khơng có quy định chi tiết cụ thể cần thiết liên quan nên nên áp dụng theo quy tắc địa phương Ngoài ra, sau thi hành luật kinh tế Trung quốc phát triển nhanh chóng từ phạm vi luật tình hình lao động thực tế có khác biệt q lớn xuất tình trạng né tránh kí kết HĐLĐ văn bản, thời hạn HĐLĐ dần bị rút ngắn, sa thải cách bất công, chế độ bồi thường bất hợp lý, lạm dụng hình thức cho thuê lại lao động ngày nghiêm trọng Theo sau đưa dự thảo sau lần lấy ý kiến đến ngày 29 tháng năm 2007 theo lệnh Chủ tịch nước số 65 ngày tháng năm 2008 cho thi hành Luật HĐLĐ ( 华人民共和国劳动合同 , số 65, năm 2008).361 Ở Nhật Bản LTCLĐ trì quy định điều kiện lao động Luật HĐLĐ tập trung chủ yếu vào HĐLĐ phần đặc biệt Luật dân liên quan đến HĐLĐ, đặc biệt quy định liên quan đến QHLĐ mang tính cá nhân Do LTCLĐ có ảnh hưởng lớn đến hình thành chế độ pháp lý đảm bảo ổn định luật 361 玺, 国臣, “邓小平八十年代中期对政治体制改革的战略思考”, 「 学版)」30 tháng năm 2013, trang 17-18 南 大学学报( 学社会科 Bảng So sánh Luật HĐLĐ Nhật Bản Trung Quốc Luật HĐLĐ Nhật Bản Tiêu chí Nội dung chủ yếu • Rõ ràng nguyên tắc thỏa thuận lập trường bình đẳng hai phía • Quy định lựa chọn cân sống thường ngày với quy định lao Nguyên tắc động HĐLĐ • Thúc đẩy hiểu nội dung (Chương 1) hợp đồng (cung cấp thơng tin, ) • Nếu có khả nội dung hợp đồng nên trình bày thành văn • Nghĩa vụ quan tâm chăm sóc đảm bảo an tồn • Trường hợp đơn phương điều chỉnh NQLĐ khơng thay đổi theo Sự Hình hướng bất lợi cho NLĐ thành • Khi NQLĐ thay đổi thay đổi cách hợp lý điều kiện lao HĐLĐ động NLĐ thay (Chương 2) đổi Sự liên tục chấm dứt HĐLĐ (Chương 3) Duy trì HĐLĐ (Chương 4) • Vơ hiệu lạm dụng quyền hạn để sa thải • Nếu lạm dụng quyền hạn để kỉ luật điều chuyển NLĐ xem vơ hiệu • Nghĩa vụ quan tâm chăm sóc hạn chế sa thải thời gian giao kết HĐLĐ • Căn vào tính pháp lý án lệ HĐLĐ có thời hạn tái kí kết Luật HĐLĐ Trung Quốc Tiêu chí Nội dung chủ yếu • Rõ ràng hóa nghĩa vụ quyền lợi chủ thể HĐLĐ • Rõ ràng hóa nội dung kí kết, thi hành, sửa đổi, chấm dứt HĐLĐ Nguyên tắc • Nguyên tắc trung thực HĐLĐ giao kết HĐLĐ (Chương 1) • Rõ ràng QHLĐ bình đẳng Giao kết HĐLĐ(Chương 2) Sự thi hành sửa đổi HĐLĐ (Chương 3) Chấm dứt HĐLĐ (chương 4) • Đưa thời điểm xác kí kết xác lập QHLĐ • Kí kết HĐLĐ văn • Rõ ràng thời gian thời điểm chấm dứt HĐLĐ • Kí kết HĐLĐ vào nguyên tắc thỏa thuận hai bên • Áp dụng nguyên tắc nghiêm cấm sau nghỉ việc làm cơng ty đối thủ cạnh tranh • Quy định trách nhiệm thi hành NSDLĐ nguyên tắc thực trực tiếp, nguyên tắc thực toàn diện, nguyên tắc hợp tác thi hành • Việc NSDLĐ thay đổi sát nhập, chia tách tiêu chuẩn HĐLĐ trì • Thỏa thuận trình bày văn thay đổi HĐLĐ • Rõ ràng hóa quy định chấm dứt HĐLĐ • Quy định hạn chế sa thải lý kinh tế • Rõ ràng lý chấm dứt HĐLĐ • Nghiêm cấm điều kiện lao động bất hợp lý HĐLĐ có thời hạn • Trường hợp đặc biệt NLĐ thủy thủ thuyền viên • Ngoại lệ áp dụng luật công nhân viên chức, NLĐ người gia đình Khác (Chương 5) • Quy định bồi thường kinh tế Quy định đặc biệt (Chương 5) Kiểm tra giám sát (Chương 6) Trách nhiệm pháp lý (Chương 7) Quy tắc bổ sung (Chương 8) • Rõ ràng quy định TƯLĐTT liên quan đến HĐLĐ • Quy định cho thuê lại lao động • Quy định NLĐ khơng thức • Người giám sát quản lý Quốc gia • Trách nhiệm bồi thường NLĐ NSDLĐ vi phạm HĐLĐ • Phạm vi thời điểm áp dụng Luật HĐLĐ ... THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC 133 4.1 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật Hợp đồng lao động Việt Nam Hàn Quốc 133 4.1.1 Bảo đảm phù hợp điều chỉnh pháp. .. đề pháp luật HĐLĐ hai nước 24 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2.1 Một số vấn đề lý luận hợp đồng lao động 2.1.1 Khái niệm hợp đồng lao động. .. định pháp luật HĐLĐ Việt Nam Hàn Quốc mà cụ thể Bộ luật lao động năm 2012 Việt Nam luật tiêu chuẩn lao động Hàn Quốc văn hướng dẫn thi hành Luận án nghiên cứu pháp luật HĐLĐ tổ chức lao động quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh pháp luật về hợp đồng lao động việt nam và hàn quốc, So sánh pháp luật về hợp đồng lao động việt nam và hàn quốc

Từ khóa liên quan