Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại tại việt nam

203 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2019, 09:04

việc nghiên cứu thấu đáo những vấn đề lí luận và thực tiễn đối với pháp luật về hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại từ đó xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động này là cấp thiết và có tính thời sự. Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thi ện pháp lu ật đi ều ch ỉnh ho ạt động đầu tư của Ngân hàng thương mại tại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ luật học của mình. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH TÚ ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC Hà Nội – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH TÚ ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 9380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Giang Thu TS Đồng Ngọc Ba Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận án chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận án Tác giả luận án LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi làm cảm ơn chân thành đến giảng viên, cán bộ, đồng nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội tạo điều kiện tốt để tơi học tập hồn thành chương trình đào tạo Cảm ơn gia đình ln động viên tinh thần cho suốt thời gian học tập nghiên cứu để hoàn thành Luận án Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn tôi, PGS,TS Phạm Thị Giang Thu TS Đồng Ngọc Ba, người giúp đỡ, hướng dẫn từ lựa chọn đề tài đến hồn thành Thầy, ln đồng hành tơi suốt q trình nghiên cứu tinh thần khoa học nhiệt thành 4 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ABBank : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Bac A Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á Bao Viet Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam DaiABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á DongABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á EximBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam HDBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh KienLongBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long Maritime Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước Nam A Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MHB : Ngân hàng phát triển Nhà Đồng sông Cửu Long Oceanbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam SeaBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Techcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương TCTD : Tổ chức tín dụng VIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Vietinbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VPBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Vietcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN I TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 14 Các cơng trình nghiên cứu cơng bố liên quan đến đề tài 14 1.1 Các nghiên cứu khía cạnh pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư NHTM 14 1.2 Các nghiên cứu khía cạnh kinh tế 19 Đánh giá kết nghiên cứu công bố liên quan đến luận án 25 2.1 Những kết nghiên cứu lí luận hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 25 2.2 Những kết nghiên cứu thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại Việt Nam 29 2.3 Đề xuất giải pháp cơng trình nghiên cứu nhằm hồn thiện nâng cao hiệu thực thi pháp luật hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 35 Cơ sở lí thuyết, câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 40 PHẦN 2: NỘI DUNG LUẬN ÁN 43 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 43 1.1 Khái quát hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 43 1.1.1 Quan niệm hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 43 1.1.2 Đặc điểm hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 48 1.1.3 Phân loại hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 58 1.1.4 Vai trò hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 63 1.2 Quan niệm cấu trúc pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 66 1.2.1 Quan niệm pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 66 1.2.1 Cấu trúc pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 69 1.3 Khái quát hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 74 1.3.1 Quan niệm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 74 1.3.2 Nguyên tắc việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 77 1.3.3 Tiêu chí hồn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 85 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 87 2.1 Thực trạng pháp luật phương thức thực hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 87 2.1.1 Về hoạt động góp vốn, mua cổ phần ngân hàng thương mại 87 2.1.2 Về hoạt động đầu tư chứng khoán ngân hàng thương mại 93 2.1.3 Về hoạt động uỷ thác đầu tư ngân hàng thương mại 100 2.2 Thực trạng pháp luật điều kiện trình tự thực hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 102 2.2.1 Điều kiện trình tự thực góp vốn, mua cổ phần ngân hàng thương mại 102 2.2.2 Điều kiện trình tự thực hoạt động đầu tư chứng khoán ngân hàng thương mại 108 2.2.3 Điều kiện trình tự thực hoạt động uỷ thác đầu tư 113 2.3 Thực trạng pháp luật đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 114 2.3.1 Pháp luật giới hạn vốn đầu tư hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 114 2.3.2 Trường hợp không thực hoạt động đầu tư 121 2.3.3 Qui định khác nhằm đảm bảo an toàn hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 125 2.4 Thực trạng pháp luật quản lí nhà nước hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 128 2.4.1 Chủ thể quản lí hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 129 2.4.2 Biện pháp quản lí nhà nước hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 131 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 139 CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 141 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại Việt Nam 141 3.2 Giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu thực thi pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại Việt Nam 146 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 147 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại 168 KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN 176 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 178 PHỤ LỤC 185 PHẦN MỞ ĐẦU Lí lựa chọn đề tài Về mặt thực tiễn, bối cảnh tồn cầu hóa phát triển mạnh mẽ kinh tế, đa dạng hóa mở rộng dịch vụ xu hướng tất yếu ngân hàng nhằm nâng cao lực cạnh tranh Tại Việt Nam nay, ngân hàng thương mại không dừng lại việc đẩy mạnh dịch vụ truyền thống mà ngày phát triển nhiều loại hình hoạt động, nhiều ngân hàng phát triển thành mơ hình có tính chất hỗn hợp Các hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần, đầu tư chứng khốn theo đẩy mạnh, trở thành hoạt động có vị trí ngày quan trọng lợi ích kinh tế ý nghĩa phân tán rủi ro định ngân hàng Tuy nhiên, xuất phát từ đặc thù hoạt động ngân hàng nói chung rủi ro tiềm ẩn liên quan đến vấn đề xung đột lợi ích hàm chứa hoạt động đầu tư , yêu cầu cần kiểm sốt chặt chẽ nhóm hoạt động ngân hàng thương mại cần thiết Sự kiểm sốt hướng đến mục tiêu khơng gây ảnh hưởng hạn chế thấp ảnh hưởng đến hoạt động chức trung gian tiền tệ ngân hàng thương mại hệ thống, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền Thực tế giai đoạn vừa qua cho thấy, bất ổn thị trường tài tồn cầu tác động mạnh mẽ đến hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam, dẫn đến yếu nội thể rõ ràng Yêu cầu tăng cường can thiệp quản lí Nhà nước hệ thống ngân hàng đặt cấp thiết Về mặt pháp luật, việc ban hành sửa đổi Luật tổ chức tín dụng (năm 1997, 2004 2010, 2017) văn hướng dẫn thi hành thiết lập sở pháp lí tương đối đầy đủ, chi tiết điều chỉnh hoạt động ngân hàng đảm bảo an toàn hệ thống Tuy nhiên, số bất cập, hạn chế tồn xét nhóm nội dung, đặc biệt nhóm quy phạm điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại Những hạn chế gây hệ rủi ro định thực tế thị trường đặt yêu cầu cần thiết phải hoàn thiện nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng tài Về mặt nghiên cứu, nội dung quan trọng cấu hoạt động ngân hàng thị trường tài chính, nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại chưa thực quan tâm nghiên cứu Các cơng trình cơng bố tập trung vào hoạt động huy động vốn cấp tín dụng ngân hàng thương mại Pháp luật hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại đề cập nội dung hoạt động chủ yếu giác độ kinh tế, phân tích chuyên sâu chuyên ngành, đặc biệt pháp luật hạn chế Điểm qua nội dung cơng trình mô tả chi tiết mục Phần thứ Luận án Từ lí trên, việc nghiên cứu thấu đáo vấn đề lí luận thực tiễn pháp luật hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại từ xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp thiết có tính thời Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư Ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án xây dựng sở lí luận hoạt động đầu tư pháp luật hoạt động đầu tư NHTM, đánh giá thực trạng quy định pháp luật hành, từ đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động đầu tư NHTM Nghiên cứu, đánh giá luận án nhằm đến mục tiêu quản lí hiệu quả, đồng thời có tính định hướng hoạt động đầu tư NHTM trước yêu cầu hội nhập kinh tế Với mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận án xác định là: Thứ nhất, tác giả tập trung nghiên cứu đưa khái niệm hoạt động đầu tư NHTM, đặc điểm đặc thù hoạt động đầu tư NHTM với hoạt động ngân hàng truyền thống hoạt động đầu tư khác ý nghĩa hoạt động đầu tư mơ hình NHTM Thứ hai, nghiên cứu xây dựng khái niệm xác định cấu trúc pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư NHTM từ xác định yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư NHTM Thứ ba, nghiên cứu lí luận thực tiễn số nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư NHTM Việt Nam gồm quy định phương thức thực hoạt động đầu tư, quy định biện pháp bảo đảm an toàn NHTM thực hoạt động đầu tư quy định quản lí nhà nước hoạt động đầu tư NHTM Thứ tư, từ vấn đề nghiên cứu giải quyết, luận án đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư NHTM Việt Nam, tăng cường hiệu thực thi Giải pháp vừa có tính tổng thể vừa chi tiết để đảm bảo tính khả thi Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án xác định sau: - Các quan điểm khoa học, học thuyết pháp lí tác giả cá nhân tổ chức cơng bố cơng trình nước nước - Hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư NHTM bao gồm: Luật Tổ chức tín dụng văn hướng dẫn thi hành, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại quy định quốc tế Hiệp ước Basel - Thực tiễn hoạt động đầu tư số NHTM Việt Nam thị trường thơng qua phân tích số liệu báo cáo, tổng hợp Về phạm vi nghiên cứu: Nội hàm hoạt động đầu tư NHTM có phạm vi rộng hẹp theo quan điểm tiếp cận Tuy nhiên, khuôn khổ hạn định luận án, tác giả tập trung nghiên cứu quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư NHTM từ ban hành Luật TCTD số 47/2010/QH12 năm 2010 đến Bên cạnh đó, tác giả xác định phạm vi nghiên cứu giới hạn số hoạt động bao gồm hoạt động góp vốn, mua cổ phần, hoạt động kinh doanh chứng khoán hoạt động uỷ thác đầu tư Luận án khơng nghiên cứu hoạt động tín dụng đầu tư, đầu tư vào tài sản cố định, số hoạt động đầu tư khác kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, xác định vấn đề nghiên cứu nhiều công trình Phương pháp nghiên cứu Luận án xác định đối tượng nghiên cứu pháp luật điều chỉnh đến hoạt động chủ thể đặc thù kinh tế - NHTM, yếu tố thị trường, trị 10 13 NHTM Cổ phần Bắc Á (Bắc Á Bank) 14 NHTM Cổ phần Sài Gòn Cơng Thương 21 NA (Sài Gòn Bank) 15 NHTM Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) Nguồn: Tổng hợp báo cáo tài ngân hàng qua năm Ghi “NA”: Chưa có thông tin 189 Phụ lục 3: Số liệu khoản đầu tư chứng khoán tỉ lệ khoản đầu tư so với tổng tài sản số NHTM qua năm Đơn vị: tỷ đồng Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng năm giai đoạn 2013-2016 NGÂN HÀNG Vietcom bank Techcom bank BIDV Agriban k THỜI GIAN THÔNG TIN SỐ LIỆU 2013 2014 2015 2016 Tổng tài sản 468,898 576,319 785,692 672,918 Chứng khoán đầu tư 63,901 66,830 107,462 131,462 Tỉ lệ CKĐT/Tổng tài sản 14 12 14 20 Chứng khoán kinh doanh - 9,777 9,016 3.25 Tỉ lệ CKKD/Tổng tài sản - 1.7 1.1 Tổng tài sản 157,227 176,218 192,375 234,987 Chứng khoán đầu tư 49,845 54,978 44,310 44,612 Tỉ lệ CKĐT/Tổng tài sản 31.7 31.2 23 19 Lãi từ mua bán CK ĐT 160 77 Chứng khoán kinh doanh 688 1,397 1,833 7,979 Tỉ lệ CKKD/Tổng tài sản 0.4 0.8 3.4 Lãi từ mua bán CK KD 70 100 Tổng tài sản 547,374 647,930 847.011 996.732 Chứng khoán đầu tư 67,541 91,265 121,216 143,691 Tỉ lệ CKĐT/Tổng tài sản 12.3 14.1 14311 14416.2 Chứng khoán kinh doanh 1,252 8,007 7,539 9,476 Tỉ lệ CKKD/Tổng tài sản 0.2 890.1 950.7 Tổng tài sản 763,589 697,140 1,001,204 873,653 Chứng khoán đầu tư 78,451 128,276 151,260 157,883 Tỉ lệ CKĐT/Tổng tài sản 10.3 18.4 15.1 18.1 Lãi từ mua bán CK ĐT -14 -38 29 -80 190 MB Chứng khoán kinh doanh 400 374 - - Tỉ lệ CKKD/Tổng tài sản 0.1 0.1 - - Lãi từ mua bán CK KD 18 0,242 - Tổng tài sản 180,381 200,487 221,041 256,258 Chứng khoán đầu tư 46,012 50,781 46,769 53,285 Tỉ lệ CKĐT/Tổng tài sản 25.5 25.3 21.2 20.8 Chứng khoán kinh doanh 3,862 10,456 3,469 925 Tỉ lệ CKKD/Tổng tài sản 2.1 5.2 1.6 0.4 191 Phụ lục 4: Tổng hợp thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần số ngân hàng thương mại Đơn vị: Tỷ đồng NGÂN CHỈ HÀNG TIÊU VCB BIDV Vietinbank HDBank VIB 2015 2014 2013 2012 Lãi 83.497 265.306 561.804 468.583 Giá trị 5.339.786 5.144.691 3.058.350 3.020.788 Lãi 448.992 371.578 337.194 48.899 Giá trị 5.520.679 4.782.587 4.392.749 3.851.763 Lãi 40.960 166.384 172.159 165.954 Giá trị 3.892.314 3.787.119 3.113.083 2.771.133 Lãi 609.939 499.084 141.311 NA Giá trị 419.118 228.538 95.066 NA Lãi NA 1.403 5.070 NA Giá trị NA 148.557 177.442 183.553 597.151 693.788 128.625 92.825 Giá trị 10.815 4.993 17.253 29.992 Lãi 419.118 228.538 71.831 67.338 Giá trị 609.939 499.084 11.628 17.092 Lãi 1.869.834 1.940.102 2.012.788 2.388.856 Giá trị (4.062) (22.817) 150.171 (15.516) Lãi 386.036 812.609 943.717 972.867 Giá trị 27.275 7.486 9.961 11.524 Techcombank Lãi VPBank Eximbank Bac A Bank Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng qua năm Chỉ tiêu “Giá trị” tham chiếu Mục Góp vốn, đầu tư dài hạn (Mẫu B02 Báo cáo tài chính hợp nhất) gồm: Góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ti liên kết, đầu tư dài hạn khác dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 192 Phụ lục 5: Số liệu bình quân tỉ trọng loại hình trái phiếu đầu tư kinh doanh NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 - 2014186 (đơn vị:%) 65 2014 35 59 2013 2012 41 66 34 78 2011 2010 22 72 28 70 2009 20 30 40 60 80 100 Tráiphiếu(baogồmTínphiếuNHNN,TPCP/CPBảolãnh,TráiphiếuChínhquyềnđịaphương) Tráiphiếudoanhnghiệp 186 Vũ Hồng Nam, tlđd, tr 95 193 120 Phụ lục 6: Danh sách công ti con, công ti liên kết, công ti liên doanh NHTM Cổ phần Ngoại thương Việt Nam STT TÊN CÔNG TI LĨNH VỰC TỈ LỆ PHẦN VỐN SỞ HỮU TRỰC TIẾP NGÂN HÀNG CÔNG TI CON CT TNHH MTV Cho thuê tài Cho Vietcombank CTTNHH th tài 100% Chứng khốn Chứng khốn 100% Vietcombank CTTNHH Cao ốc Vietcombank Cho thuê văn 70% 198 phòng CTTNHH Tài Việt Nam Dịch vụ tài 100% Cơng ti chuyển tiền Vietcombank Chuyển tiền 87,5% kiều hối CÔNG TI LIÊN DOANH CT Liên doanh TNHH Cho Thuê Văn 52% Vietcombank-Bonday-Bến phòng Thành CT Liên doanh Quản lí Qũy Đầu Quản lí Quỹ đầu 51% tư Chứng khoán Vietcombank tư CTTNHH Bảo hiểm Nhân thọ Bảo hiểm nhân 45% Vietcombank – Cardif thọ CÔNG TI LIÊN KẾT 194 TẠI 10 CTTNHH Vietcombank – Cho th văn 16% Bonday phòng GĨP VỐN –ĐẦU TƯ DÀI HẠN 11 Ngân hàng TMCP Xuất – Nhập Ngân hàng 8,19% Việt Nam 12 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Ngân hàng 4,30% Thương 13 Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng 7,16% 14 Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng 5,07% 15 Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh Bảo nghiệp vừa nhỏ 16 lãnh tín 0,80% dụng Cơng ti Cổ phần Bảo hiểm Bảo hiểm 10,4% Petrolimex 17 Tổng công ti Cổ phần khoan Dầu khí 0,21% Dịch vụ Khoan Dầu khí 18 CTCP Thơng tin tín dụng Viêt Dịch vụ thơng 6,64% Nam (PCB) 19 Cơng ti Tài Cổ phần Xi Dịch măng 20 vụ tài 10,9% Tổng Cơng ti Phát triển Hạ tầng Đầu tư đường 1,97% Đầu tư Tài Việt Nam 21 tin cao tốc CTCP Chuyển mạch tài Dịch vụ thẻ 2,99% Quốc gia Việt Nam 22 Tổng công ti Hàng không Việt Hàng khơng 2,00% Nam Nguồn: Báo cáo tài Thường niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietcombank năm 2015 195 Phụ lục 7: Danh sách công ti con, công ti liên kết, công ti liên doanh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam TỈ LỆ PHẦN VỐN TÊN CÔNG TI HỮU TRỰC STT LĨNH VỰC TIẾP NGÂN HÀNG CÔNG TI CON CT Cho thuê tài TNHH Một Cho thuê tài 100% thành viên BIDV (BLC) CT TNHNN Quản lí Nợ Khai thác Tài chính/Ngân 100% tài sản BIDV (BAMC) hàng CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) Thị trường vốn Tổng Công ti Cổ phần Bảo hiểm BIDV Bảo hiểm 88,12% 82,30% (BIC) CT TNHH BIDV Quốc tế (BIDVI) Tài 100% CƠNG TI LIÊN KẾT CTCP Cho th máy bay Việt Nam Mua cho thuê 27,24% (VALC) máy bay CTCP Phát triển Đường Cao tốc BIDV Xây dựng cơng 25% (BEDC) trình đường bộ, hạ tầng kỹ thuật CÔNG TI LIÊN DOANH Ngân hàng Liên Doanh VID Puplic Tài (VID) SỞ chính/Ngân 50,0% hàng Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB) Tài hàng 196 chính/Ngân 65,0% TẠI 10 Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Tài chính/Ngân 50,0% hàng 11 Cơng ti liên doanh Tháp BIDV (BIDV Xây Tower) dựng, vận 55,0% hành quản lí khối văn phòng làm việc 12 Cơng ti Liên doanh Quản lí Đầu tưu Quản lí Quỹ 50,0% BIDV – Việt Nam Partner (BVIM) 13 Công ti Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt Bảo hiểm 41,9% (Sở hữu gián tiếp qua cơng ti con) Nguồn: Báo cáo tài Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (tính đến tháng 6/2013) 197 Phụ lục Danh sách công ti chứng khoán Ngân hàng thành lập giữ cổ phần chi phối Việt Nam Nguồn: Tác giả tập hợp từ Báo cáo tài ngân hàng cơng ti chứng khốn, Uỷ ban chứng khốn Nhà nước Tên công ti Ngân hàng mẹ Vốn Năm điều lệ thành lập Cơng ti chứng khốn Ngân Ngân hàng Đầu tư 902 1999 hàng Đầu tư phát triển Phát triển Việt Nam Việt Nam (BSC) CTCP Chứng (BIDV) khốn Ngân Agribank hàng Nơng 2,120 2000 nghiệp Phát triển Việt Nam CTCP Chứng khoán MB Ngân hàng TMCP 212 2000 Quân đội (MB) CTCP Chứng khoán SHB Ngân hàng TMCP Sài 150 2012 Gòn – Hà Nội CTCP chứng khốn Ngân Ngân hàng TMCP Việt 1470 hàng TMCP Việt Nam Nam Thịnh Vượng (VBBS) Vượng (VPB) CT TNHH chứng khoán Kỹ Ngân hàng TMCP Kỹ 1058 Thương Thịnh CTCP 2006 2008 thương Việt Nam Chứng Navibank khoán Ngân hàng TMCP 187 2008 Nam Việt (Navibank) (Ngân hàng Quốc dân) CTCP Chứng khốn Ngân Ngân hàng hàng Cơng thương Việt Công Thương Nam TMCP 976 2000 Việt Nam (VietinBank) CTCP Chứng khoán Ngân Ngân hàng TMCP Phát 170 hàng Phát triển Nhà Đồng triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 198 2006 song Cửu Long (MHB) 10 CTCP Chứng khoán Ngân Ngân hàng TMCP Sài 1266,6 hàng Sài Gòn Thương Tín Gòn (SBS) 11 CTCP Chứng khốn Ngân hàng Sài Gòn 300 chiến lược 51%) Cơng ti TNHH chứng khoán Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Ngoại thương thương Việt Nam (VCBS) TMCP 1000 Công ti TNHH Nam (Vietcombank) 2000 Châu (ACB) Chứng Ngân khoán Ngân hàng Đông Á Đông (DAS) 2002 Việt Công ti TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Á 1500 ACB (ACBS) 14 2008 Berjaya Cơng thương ( cổ đơng (SBBS) 13 Tín (Sacombank) SaigonBank 12 Thương 2006 Bank) 199 hàng Á TMCP 500 (DongA 200 Phụ lục Quy định hoạt động kinh doanh chứng khoán ngân hàng – Tập đồn tài liên quan (1996)187 Quốc Hoạt động chứng khoán Tự gia Bảo lãnh Úc Ngân hàng Ngân hàng Áo Bỉ Canada Đan Mạch Phần Lan Pháp doanh Mơi giới Quỹ tín Quỹ hưu trí Ngân Cơng ti Công hàng con/liên con/liên kết kết Ngân Ngân Ngân hàng Ngân hàng hàng hàng Ngân hàng Ngân Ngân Công hàng hàng con/liên con/liên kết kết Ngân hàng Bank Công ti Công ti Công ti Công con/liên con/liên con/liên con/liên kết kết kết Ngân hàng Ngân hàng kết Công ti Công ti Công ti Công con/liên con/liên con/liên kết kết kết Ngân hàng Ngân Ngân Công hàng hàng con/liên con/liên kết kết Ngân hàng Ngân Công ti Công ti Công ti Công con/liên con/liên con/liên kết kết kết Ngân hàng Ngân Ngân Công hàng hàng con/liên ti Ngân hàng ti Ngân hàng ti Ngân hàng ti Ngân hàng ti Ngân hàng Ngân hàng Joao Cabral dos Santos (1996), Comercial Banks in the Securities Business: Areview, tr.3 200 ti Ngân hàng ti Ngân hàng Ngân hàng kết 187 Tư vấn tài thác hàng Đức Quản lí quỹ Hy lạp Ireland Cơng ti Công ti Công ti Công con/liên con/liên con/liên con/liên kết kết kết Ngân hàng Ngân hàng kết Công ti Ngân con/liên ti Không cho Cho phép phép Ngân hàng Ngân hàng hàng kết Italy Ngân hàng Ngân Ngân Công hàng hàng con/liên ti Ngân hàng kết Nhật Công Bản con/liên con/liên con/liên con/liên kết kết kết kết Ngân hàng Ngân Ngân Ngân Công hàng hàng hàng con/liên Hà Lan ti Công ti Công ti Công ti Không cho Không cho phép phép ti Ngân hàng kết Newzeal Ngân hàng Ngân Ngân Ngân and hàng hàng Na Uy hàng Công ti Công ti Công ti Công Ngân hàng Ngân hàng ti Công ti Công con/liên con/liên con/liên con/liên con/liên con/liên kết kết kết kết kết kết Bồ Đào Ngân hàng Ngân Ngân Ngân Công Nha hàng hàng con/liên hàng ti ti Ngân hàng kết Tây Ban Ngân hàng Ngân Ngân Ngân Nha hàng hàng hàng 201 Ngân hàng Phụ lục 10: Tóm tắt Vụ việc điển hình liên quan đến Ngân hàng ACB Ông Nguyễn Đức Kiên Tháng 8/2012, Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB bị quan cảnh sát điều tra Bộ Công an định bắt tạm giam hành vi kinh doanh trái phép Tiếp theo hàng loạt cá nhân liên quan vị tạm giam điều tra xét hỏi Đến tháng 4/2014, vụ án Bầu Kiến thức Tào án nhân dân Hà Nội xét xử sơ thẩm Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát truy tố hình Bầu Kiên với 04 tội danh: kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lí kinh tế gây hậu nghiêm trọng kết án 30 năm tù giam Tháng 12/2014, Tòa án phúc tẩm tuyên y án sơ thẩm kèm theo số nghĩa vụ bồi thường mặt kinh tế Cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lí kinh tế gây hậu nghiêm trọng: (i) Bầu Kiên với vai trò đạo ACB chủ trương ủy quyền cho 19 nhân viên ACB đem tiền gửi tiết kiệm chi Vietinbbank để hưởng lái Số tiền bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt, gây tổn thật cho ACB 718,9 tỷ đồng (ii) Với vai trò chủ tịch Hội đồng đầu tư ACB, Nguyễn Đức Kiên đạo Cơng ti chứng khốn ACBS hợp tác đầu tư với 02 công ti ACI ACI-NH để mua cổ phiếu ACB Tiền ACB lại quay lại ACB Để tránh kiểm sốt quan chức năng, dòng tiền hợp thức hóa hợp đồng vay liên ngân hàng, hợp đồng hợp tác đầu tư Chênh lệch khoản đầu tư, cho vay làm ACB thiệt hại lên đến 678 tỷ đồng Kinh doanh trái phép: Viện Kiểm sát cáo buộc 06 công ti (Công ti cổ phần phát triển sản xuất xuất nhập thiên Nam (Thiên Nam), Công ti cổ phần đầu tư thương mại B&B - B&B, Cơng ti cổ phần tập đồn tài Á Châu - AFG, Cơng ti cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội - ACBI, Công ti cổ phần Á Châu - ACI Công ti trách nhiệm hữu hạn Đầu tư tài Á Châu Hà Nội - ACIHN) Bầu Kiên chủ thực hành vi kinh doanh trái pháp đầu tư tài đầu tư vàng không chức giấy phép kinh doanh Trốn thuế: Theo cáo trạng, Công ti B&B thực ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài để ACB thực hoạt động đầu tư tài thơng qua việc kinh 202 doanh vàng ngồi lãnh thổ Việt Nam Trong năm 2009, Cơng ti B&B mua bán vàng trạng thái, thu lãi 100 tỷ đồng Trong thời gian đó, biết Quốc Hội có nghị miễn thuế thu nhập cá nhân 06 tháng đầu năm 2009, để trốn thuế, Nguyễn Đức Kiên đạo ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài với bà Nguyễn Thúy Hương (em gái ơng Kiên) để qua chuyển tồn lợi nhuận từ việc kinh doanh trạng thái vàng Công ti B&B sang cho bàn Hương thụ hưởng để trốn thuế nhu nhập doanh nghiệp với số tiền 25 tỷ đồng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Công ti ACBI dùng 22,497,000 cổ phần Thép Hòa Phát để chấp cho khoản trái phiếu 800 tỷ đồng phát hành cho ACB Tháng 5/2012, số cổ phiếu chưa ACB giải tỏa bầu Kiên đạo ACBI chuyển nhương 20 triệu cổ phần Thép Hòa Phát cho Cơng ti trách nhiệm hữu hạn MTV Thép Hòa Phát, nhận số tiền 264 tỷ đồng Đến Bầu Kiến bị bắt, dù chuyển đủ số tiền Thép Hòa Phát chưa nhận đươc 20 triệu cổ phần Đây sở để truy tố bầu Kiên tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 203 ... quan hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại Việt. .. luận hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại - Thứ nhất, lí luận hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại Về khái niệm hoạt động đầu. .. QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 43 1.1 Khái quát hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại tại việt nam, Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại tại việt nam

Từ khóa liên quan