Nghiên cứu mức độ thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị của hệ thống siêu thị co opmart tại tp hồ chí minh

104 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2019, 23:20

BQ GIAO DT)C VA DAO T~O TRUONG D~I HOC KINH TE TP.HO CHi MINH ~ "" TRAN THJ HUE CHI DQ THOA MAN CUA KHACH HANG VE CHAT LliQNG DICH VU SIEU THI NGHIEN CUU MUC ? K A A CUA HI; THONG SIEU THI CO.OPMART "' ' T~l ~ , TP.HO CHI MINH ? CHUYEN NGANH: QUAN TRJ KINH DOANH MA SO: 60.34.05 " LU~N - - ,.,., VAN TH~C SI KINH TE NGUOI Hu'
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức độ thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị của hệ thống siêu thị co opmart tại tp hồ chí minh , Nghiên cứu mức độ thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị của hệ thống siêu thị co opmart tại tp hồ chí minh