Tipizate metodologie excursii si tabere LTIB 2016 (4)

8 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 16:53

ANEXA Nr la regulamentul-cadru Acordul părintelui/tutorelui legal de participare a copilului la excursie/tabără/expediție/deplasare Numele și prenumele elevului Unitatea de ỵnvățământ: Clasa: Data/Perioada excursiei: de la la Numele și prenumele părintelui/tutorelui Numele și prenumele cadrului didactic organizator: Destinația: Locul de plecare: Ora plecării: Locul de sosire: Ora sosirii: Ỵmbrăcăminte specifică / Echipament specific necesar ỵn excursie (se completează de organizatorul excursiei): O Da O Nu Programul acestei excursii cuprinde activități fizice și sportive (se completează de organizatorul excursiei): O Da O Nu a) Menționez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă, cel de medicație și/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este: b) Sunt de acord ca, ỵn cazul unei urgențe medicale, cadrul didactic ỵnsoțitor să mă ỵnștiințeze imediat și să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor medicale optime c) Accept că organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare și alte servicii ỵn funcție de schimbările obiective survenite Ỵnțeleg că voi fi informat asupra acestor modificări d) Sunt de acord că școala nu poate fi responsabilă pentru acțiunile operatorilor de transport sau de turism care ợi ofer serviciile pentru aceast excursie/tabr/expediie e) ẻn caz de urgență pot fi găsit la următoarele numere de telefon: Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/tabără/expediție și, ỵn situația nerespectării regulamentului, acesta poate fi sancționat conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de ỵnvățământ (semnătura părintelui / tutorelui legal) (data) Liceul Teoretic “Ion Barbu” Str Năbucului, nr.18, Sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021.4102332 Nr ANEXA Nr 2.1 la regulamentul-cadru Planul activității care se desfășoară ỵn localitatea ỵn care se află unitatea de ỵnvățământ Aprob Director, Prof Adriana Dădârlat L S Data: Școala: LICEUL TEORETIC “ION BARBU” Clasa/clasele Numărul elevilor participanţi: ……… Data activității Scopul activității Obiectivele vizitate Locul și ora plecării Locul și ora ỵntoarcerii Tabelul nominal al elevilor/preșcolarilor participanți, precum și datele de contact ale părinților/ tutorilor legal instituiți (anexat) 10 Numărul cadrelor didactice ỵnsoțitoare … … și datele de contact ale acestora (anexat) 11 Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți (ỵn număr de ), alții decât profesorii (anexat) Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea Numele și prenumele cadrului didactic organizator Semnătură Data Liceul Teoretic “Ion Barbu” Str Năbucului, nr.18, Sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021.4102332 Nr ANEXA Nr 2.2 la regulamentul-cadru Planul de excursie/tabără/expediție/deplasare care se desfășoară ỵn afara localităţii ỵn care se află unitatea de ỵnvățământ și care presupune servicii de transport, cazare și masă Aprob Director, Prof Adriana Dădârlat L S Data: Școala: LICEUL TEORETIC “ION BARBU” Clasa/clasele Destinația (nu este permisă nicio modificare fără un nou acord) Scopul călătoriei Data/Perioada călătoriei Data și ora plecării Data și ora ỵntoarcerii Numărul elevilor participanţi: ……… 9.Tabelul cu numărul, numele și prenumele elevilor participanți, avizul Cabinetului medical al şcolii, precum și datele de contact ale părinților/tutorilor lor legali instituiți (anexat) 10 Numărul cadrelor didactice ỵnsoțitoare …… și datele de contact ale acestora (anexat) 11 Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți (ỵn număr de ), alții decât profesorii(anexat) 12 Locul plecării 13 Locul sosirii 14 Persoană de contact de la firma de transport (nume, prenume, date de contact) 15 Datele de contact ale operatorilor economici responsabili pentru asigurarea serviciilor de cazare și masă 16 Adresa și numărul de telefon ale structurii turistice de primire care asigură cazarea și masa 17 Ỵn cazul ỵn care este posibil și permis ỵnotul, există și un salvamar? Da/Nu Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea Numele și prenumele cadrului didactic organizator Semnătură Data ANEXA Nr 3.1 la regulamentul-cadru Operator economic (denumirea) DECLARAȚIE operator care oferă servicii turistice Subsemnatul, , reprezentant/ỵmputernicit al , (denumirea operatorului economic) ỵn calitate de ofertant al serviciilor turistice , (denumirea serviciului) la data de , declar pe propria răspundere că: a) (denumirea operatorului economic) nu am intrat ỵn faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; b) dețin polița de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de către achizitor, ỵn cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism nr emisă de , valabilă până la data de Ỵn conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuități: sau Ỵn conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri: Costul total per persoană este de lei (inclusiv TVA) Atașez prezentei declarații următoarele: a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului; b) copia licenței de turism a operatorului economic/a certificatului de clasificare a structurii de primire turistice de cazare și alimentație; Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și conforme și ỵnțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, ỵn scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun Ỵnțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de ỵncălcarea prevederilor legislației ỵn vigoare privind falsul ỵn declarații Data Operator economic, (semnătură autorizată) ANEXA Nr 3.2 la regulamentul-cadru Operator economic (denumirea) DECLARAȚIE operator care oferă servicii de transport Subsemnatul, , reprezentant/ỵmputernicit al , (denumirea operatorului economic) ỵn calitate de ofertant al serviciilor de transport , (denumirea serviciului) la data de , declar pe propria răspundere că: (zi/luna/an) a) (denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; b) dețin polița de asigurarea de răspundere a transportatorului față de călătorii transportați ỵn caz de accidente produse ỵn trafic intern și internațional nr , emisă de ., valabilă până la data de ; Ỵn conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuități: sau Ỵn conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri: Costul total per persoană este de lei (inclusiv TVA) Atașez prezentei declarații următoarele: a) copia certificatului de ỵnmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului; b) copia licenței de transport persoane; c) copia asigurării de răspundere a transportatorului față de călătorii transportați ỵn caz de accidente Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte ỵn fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun Ỵnțeleg că, ỵn cazul ỵn care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de ỵncălcarea prevederilor legislației ỵn vigoare privind falsul ỵn declarații Data Operator economic, (semnătură autorizată) Liceul Teoretic “Ion Barbu” Str Năbucului, nr.18, Sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021.4102332 Se aprobă Director, PROCES VERBAL cuprinzând participanţii la deplasarea/excursia/tabăra/concursul/festivalul din perioada , pe traseul Subsemnaţii, declarăm că am luat la cunoştinţă regulile de comportare şi securitate privind deplasarea ỵn tabere, excursii, expediţii, drumeţii şcolare şi ne angajăm să le respectăm ỵntocmai Nr crt Numele şi prenumele Semnătură elev / părinte Clasa / Observ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 AVIZUL MEDICULUI ŞCOLII, _ Conducătorul delegaţiei: Nume şi prenume Semnătură Cadre didactice ỵnsoţitoare: Nume şi prenume Semnătură Nume şi prenume Semnătură DECLARAȚIE pe proprie răspundere a coordonatorului/organizatorului excursiei și a cadrelor didactice ỵnsoțitoare, privind asigurarea securității elevilor pe toată durata deplasării Subsemnatul/Subsemnata , cadru didactic titular/suplinitor pe postul/catedra de , la Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Sector 5, Bucureşti, ỵmi asum responsabilitatea pentru siguranța și securitatea elevilor pe toată durata deplasării și desfășurării taberei/excursiei/expediției/drumeției efectuată cu un număr de elevi, de la Liceul Teoretic „Ion Barbu” Menționez faptul că am luat la cunoștință prevederile ordinului MENCS nr.3637/12.04.2016 și ale adresei ISMB nr.8948/15.04.2016 privind organizarea și desfășurarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare și declar că acestea sunt respectate Data: Semnătura, Declaraţie Subsemnatul ………………………………………… casier/părinte al clasei ….… declar că referitor la excursia din data ………… mă voi ocupa de strângerea banilor de la părinţii copiilor care vor participa ỵn această excursie şi voi achita suma către agenţia organizatoare De asemenea, mă oblig să semnez şi contractele pentru transport şi cazare Data, Semnătura, ... cunoștință prevederile ordinului MENCS nr.3637/12.04 .2016 și ale adresei ISMB nr.8948/15.04 .2016 privind organizarea și desfășurarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare și declar... Sector 5, Bucureşti, ỵmi asum responsabilitatea pentru siguranța și securitatea elevilor pe toată durata deplasării și desfășurării taberei/excursiei/expediției/drumeției efectuată cu un număr de... declarăm că am luat la cunoştinţă regulile de comportare şi securitate privind deplasarea ỵn tabere, excursii, expediţii, drumeţii şcolare şi ne angajăm să le respectăm ỵntocmai Nr crt Numele şi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tipizate metodologie excursii si tabere LTIB 2016 (4) , Tipizate metodologie excursii si tabere LTIB 2016 (4)

Từ khóa liên quan