Nghiên cứu đánh giá quá trình hội nhập kinh tế của việt nam trong ASEAN và ASEAN+3 từ năm 2013 đến năm 2015

135 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 23:21

Đ Ạ I H Ọ C Q U Ố C G IA HÀ NỘ I BÁO CÁO HỘI NHẬP KINH TÉ CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN VÀ ASEAN+3 (2015) Tên đề tài: N ghiên cử u đánh giá trình h ội nhập kinh tế Việt Nam A S E A N A SE A N +3 tù' năm 2013 đến năm 2015 Mã số đề tài: Q G TĐ 13.22 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Anh Thu H N ội, năm MỤC LỤC DANH MỤC C H Ữ VIÉT T Ắ T i DANH MỤC B Ả N G .iii DANH MỤC H Ì N H V MỞ Đ À U PHẦN 1: HỘI N H Ậ P A SE A N +3 Chương ASEAN ASEAN+3 giai đoạn m i 1.1 A S E A N 1.2 Nhật B ả n 12 1.3 Hàn Q u ố c 20 1.4 Trung Q u ố c 28 1.5 Các vấn đề đặt 36 Chương Bối cảnh tác động đến hội nhập A S E A N + ; 38 2.1 Bối cảnh giới tác động đến hội nhập A S E A N + .38 2.2 Bối cảnh khu vực tác động đến hội nhập thương mại A SE A N + 40 PHÀN II VIỆT N A M HỘI N H Ậ P A S E A N + 45 Chương Phân tích ngành hàng dựa cách tiếp c ậ n 45 Tỷ trọng thị trường cố đ ịn h 45 3.1 Tổng quan phương pháp C M S 45 3.2 Ngành dệt m a y 46 3.3 Ngành thuỷ s ả n 49 3.4 Ngành điện tử .51 3.5 Ngành g o 53 Chương Đánh giá tác động dự kiến FTAs ASEAN+3 đến thương mại ngành hàng Việt N a m 57 4.1 Giới thiệu m hình S M A R T 57 4.2 Tác động hội nhập A SEA N +3 đến nhập V iệt N am 57 4.3 Tác động hội nhập A SEA N +3 đến xuất Việt N am 67 4.4 Các vấn đề đặt triển v ọ n g 70 PHẦN III M ỘT SÓ MẠNG SẢN XƯẤT/CHUỎI CƯNG Ứ N G 73 TRONG KHU v ự c 73 Chương Chuỗi giá trị thủy s ả n .73 5.1 Giới thiệu chuỗi giá trị thủy sản 73 5.2 Sự tham gia nước ASEAN+3 vào chuồi giá trị thủy sản toàn c ầ u 75 5.3 Việt N am chuồi giá trị thủy sản toàn cầu khu v ự c 79 5.4 M ột số nước ASEAN+3 chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu 83 Chương Chuỗi giá trị g o 87 6.1 Giới thiệu chuỗi giá trị hàng nơng sản nói chung gạo nói riêng 87 6.2 Sự tham gia nước ASEAN+3 vào chuồi giá trị gạo toàn c ầ u 90 6.3 V iệt Nam chuỗi giá trị gạo toàn cầu 91 6.4 M ột số nước ASEAN+3 chuỗi giá trị gạo toàn c ầ u 94 Chương Chuỗi giá trị dệt m a y 98 7.1 Chuỗi giá trị dệt may toàn c ầ u 98 7.2 Vị Việt N am 'trong chuồi giá trị dệt m ay toàn c ầ u 99 7.3 Vị số nước ASEAN+3 chuồi giá trị dệt may toàn c ầ u 103 Chương M ạng sản xuất ngành điện tử 108 8.1 G iới thiệu mạng sản xuất ngành điện tử 108 8.2 M ạng sản xuất toàn cầu ngành điện tử nước A S E A N + 110 8.3 Vị trí Việt N am M SX toàn cầu ngành điện tử 117 8.4 M ột số hàm ý sách Việt N a m 121 TÀI LIỆU THAM K H Ả O 124 DANH MỤC CHỦ VIÉT TẮT STT Nguyên nghĩa Ký hiệu Cơ chê hợp tác Hiệp hội quôc gia Đông Nam A ASEAN+3 với Hàn Q uốc, N hật Bản Trung Quốc ACIA Hiệp định đâu tư toàn diện ASEAN AEC Cộng đông Kinh tê A SEA N AFAS Hiệp định khung A SEA N lĩnh vực dịch vụ AIA Sáng kiên H ội nhập ASEAN AIIB Ngân hàng Đ âu tư Cơ sở hạ tâng Châu A ASW Hải quan m ột cửa A SEA N BOJ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản CEPEA Hiệp định đòi tác kinh tê toàn diện 10 CLMV Cam puchia, Lào, M yanm ar, Việt Nam 11 CPI Chì sơ giá tiêu dùng 12 CPP Đảng N hân dân Cam puchia 13 DPT Đ ang phát triên 14 EAFTA Hiệp định thương mại Đông A 15 EAS Cộng đông Đ ông A 16 EPA Hiệp định đôi tác kinh tê 17 FDI Đâu tư trực tiêp nước 18 FED Cục dự trừ liên bang M ỳ 19 FT A Hiệp định thương mại 20 G20 N hóm 20 nên kinh tê lớn nhât thê giới 21 IMF Quỹ tiên tệ quôc tê 22 JFCCT Cơ quan đâu tư nước Thái Lan 23 MNC M ạng sản xuât 24 MNP Công ty đa quôc gia 25 MRAs Các thoả thuận công nhận lân 26 MSX M ạng sản xuât 27 NTB Các rào cản phi thuê 28 RCA chi sô đo lường lợi thê so sánh STT Nguyên nghĩa Ký hiệu 29 RCEP Hiệp định đơi tác tồn diện khu vực 30 SME Các doanh nghiệp vừa nhỏ 31 TNC Công ty xuyên quôc gia 32 TPP Hiệp định Đơi tác chiên lược xun Thái Bình Dương 33 TTIP Hiệp định Đối tác đầu tư thương mại xuyên Đại Tây Dương 34 VDF Diên đàn phát triển V iệt Nam 35 WTCC Tô chức du lịch thê giới 36 WTE Biên chât thải thành lượng 37 WTO Tô chức Thương mại thê giới DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tóm tắt số kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN, năm 2013 - 2014 Bảng 1.2 Tóm tắt số kinh tế vĩ môcủa Nhật Bản, năm 2013- 16 Bảng 1.3 Tóm tắt số kinh tế vĩ mô Hàn Quốc, năm 2013 - 2014 24 Bảng 1.4 Tình hình kinh tế vĩ mô Trung Quốc, năm 2013 - 33 Bảng 1.5 Các FTA Trung Q u ố c 34 Bảng 3.1 Phân tích CMS xuất dệt may Việt N am sang ASEAN+3, 2000 - .46 Bảng 3.2 Cơ cấu mặt hàng dệt may xuất Việt Nam sang ASEAN+3 47 Bảng 3.3 Tốc độ tăng trưởng nhập khâu dệt may A S E A N + .47 Bảng 3.4 Tốc độ tăng trưởng nhập dệt may Nhật Bản Hàn Quốc, 2009 48 Bảng 3.5 Phân tích CMS xuất thủy sản Việt Nam sang ASEAN+3, 2000 - 2013 49 Bảng 3.6 Cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất Việt Nam sang ASEAN+3 50 Bảng 3.7 Cơ cấu mặt hàng thủy sản nhập ASEAN+3 từ g iớ i 50 Bảng 3.8 Phân tích CMS xuất điện tử Việt Nam số nước khu vực sang A S E A N + 52 Bảng 3.9 Lợi Ích/Thiệt hại Việt Nam từ đối thủ cạnh tranh thương mại 53 Bảng 3.10 Phân tích CMS xuất gạo Việt Nam sổ nước khu vực sang A S E A N + 55 Bảng 3.11 Lợi ích/Thiệt hại V iệt Nam từ đối thủ cạnh tranh thương mại 56 Bảng 4.1 Sự gia tăng kim ngạch nhập nhóm hàng hóa từ nước ASEAN+3 sang thị trường Việt N am 60 Bảng 4.2 Sự thay đổi doanh thu thuế nhập nhóm hàng từ nước ASEAN+3 phủ Việt N a m .62 Bảng 4.3 Sự thay đổi thặng dư tiêu dùng 63 Bảng 4.4 Thay đổi xuất nhóm hàng từ nước ASEAN+3 sang Việt N a m 66 Báng 4.5 Thay đổi xuất ngành hàng từ Việt Nam sang nước ASEAN+3 67 Bảng 5.1 Sản lượng thủy sản toàn c ầ u 75 111 Bảng 5.2 Sự tiêu thụ thủy sản toàn c ầ u 76 Bảng 5.3 Sản lưọng nuôi trồng thủy sản theo khu v ự c 76 Bảng 5.4 Top 15 quốc gia nuôi trồng thủy sản lớn giới, 2 78 Bảng 6.1 Các quốc gia xuất - nhập gạo hàng đầu giới, 90 Bảng 7.1 Xuất ngành dệt may Việt Nam qua n ăm 102 Bảng 8.1 Tốp 12 nhà xuất hàng điện tử, 2000 - 2011 112 Bảng 8.2 RCA nước lĩnh vực hàng điện tử qua n ă m 113 Bảng 8.3 Mặt hàng điện tử chủ yếu lắp ráp Việt N am .118 Bảng 8.4 Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành điện tử Việt Nam, (Năm gốc 2012) 120 IV DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sáng kiến “M ột vành đai, m ột đư ờng” 31 Hình 5.1 Sơ đồ chuỗi giá trị thủy sản toàn c ầ u 74 Hình 6.1 Chuỗi giá trị tồn cầu ngành nơng n g h iệp 88 Hình 6.2 Chuồi giá trị gạo tồn c ầ u .89 Hình 7.1 Giá trị gia tăng chuồi giá trị dệt m ay toàn c ầ u .99 Hình 7.2 Nhập từ quốc gia, 2013 - 2014 N guồn: Tổng cục Hải q u an io o Hình 7.3 Nhập xơ sợi dệt năm 2014 - 2015 101 Hình 8.1 Lý thuyết phân m ảng sản x u ấ t 108 Hình 8.2 Mơ hình m ạng sản xuất ả o 109 Hình 8.3 Các giai đoạn phát triể n .109 Hình 8.4 RCA nước A SEA N +3 ngành điện tử 114 Hình 8.5 Một số mẫu điện thoại di động M ade in V iệt N a m 121 V M Ở ĐẦU Trong báo cáo “Hội nhập kinh tế V iệt N am ASEAN+3 2014”, chúng tơi tổng hợp tồn q trình hội nhập A SEA N +3 thời điểm 2014, tích hợp với phân tích tác động thương m ại đầu tư Báo cáo phân tích tiến trình hội nhập ASEAN+3 V iệt Nam , kết đạt tác động tiến trình tới thương mại, đầu tư, tài phát triển kinh tế nói chung, từ tìm số vấn đề lớn triển vọng tiến trình hội nhập Báo cáo 2015 tiếp nối báo cáo 2014, cập nhật tiến trình hội nhập ASEAN+3 phân tích báo cáo 2014 sâu vào vấn đê nôi bật mảng thương m ại, đầu tư, tài chính; vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến hội nhập khu vực A SEA N +3 Đ ặc biệt, báo cáo 2015 tiếp tục sâu vào phân tích ngành lựa chọn báo cáo 2014 theo mơ hình chuỗi giá trị/mạng sản xuất, từ có đánh giá cụ thê hàm ỷ doanh nghiệp phủ ngành tố họp Samsung Bẳc Ninh (SEV) Samsung Thái Nguyên (SEVT) với tổng vốn đầu tư 7,5 tỷ USD, đến tập đồn Samsung rót tổng cộng 15 tỷ USD vào Việt Nam Lý quan trọng m MNC lựa chọn Việt Nam nguồn lao động dồi dào, chi phí thấp sách thu hút FDI hấp dẫn từ phía phủ Theo khảo sát JETRO, tiền lương bình quân công nhân Hà Nội $145/tháng, thấp 3,2 lần so với mức $466/tháng cơng nhân Bắc Kinh Ngồi ra, sách thu hút đầu tư trực tiếp Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư nước ngồi sách th đất, miễn giảm thuế ưu đãi khác Một yếu tố quốc tế ảnh hưởng đến dòng FDĨ dồi vào Việt Nam thay đôi bất lợi kinh tế vĩ mô Trung Quốc Việt Nam điểm đen hấp dẫn bối cảnh đất nước tích cực hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới khu vực, kể đến việc hình thành AEC vào cuối năm 2015 việc đàm phán ký kết FT A hệ thời gian gần 8.2.3 Tiềm xu ất hàng điện tử nước ASEAN+3 Trong năm 2010, tông kim ngạch xuất hàng điện tử ASEAN đạt 195 tỷ USD, chiếm 18% tông kim ngạch xuất khu vực Năm 2013, xuất khâu sản phấm điện điện tử từ nước khu vực Đơng Á Thái Bình Dương - EAP tăng 9,2% Bảng 8.1 Tốp 12 nhà xuất hàng điện tử, 2000 - 2011 'Mmm ■ 2000 2008 2004 2011 Triệu USD % Triệu USD % Triệu USD % Triệu USD % Trung Quốc 106.351 8,3 302.575 18,0 588.073 25,4 796.476 30,5 EỤ15 293.724 22,8 357.732 21,3 430.206 18,6 410.909 15,7 US 220.675 17,1 182.382 10,9 205.026 8,9 196.558 7,5 Đài Loan 83.575 6,5 119.554 7,1 162.254 7,0 193.891 7,4 H àn Quốc 65.506 5,1 107.243 6,4 151.422 6,6 171.446 6,6 N h ật Bản 164.292 12,8 176.056 10,5 176.141 7,6 168.753 6,5 M alaysia 70.469 5,5 90.568 5,4 107.134 4,6 123.124 4,7 M exico 43.606 3,4 47.216 2,8 70.853 3,1 84.885 3,3 Singapore 56.946 4,4 63.218 3,8 69.561 3,0 74.661 2,9 112 2000 2004 2008 ■: 2011 Triệu USD % Triệu USD % Triệu USD % Triệu USD % Thái Lan 24.338 1,9 34.885 2,1 54.606 2,4 59.969 2,3 Thụy Sĩ 16.587 1,3 24.205 1,4 38.345 1,7 45.118 1,7 Philippines 30.249 2,3 38.396 2,3 44.160 1,9 39.263 1,5 Thế giới 1.287.907 1.679.386 2.311.516 2.610.408 Nguồn: UN Comtrade Việt N am nối lên nước xuẩt khâu h àns điện tử quan trọng Kim ngạch xuất khâu hàng điện tử vượt qua mặt hàng xuất truyền thống (cà phê, dệt may gạo) đẻ trở thành mặt hàng xuất hàng đầu năm 2012, chiếm 6% thị phần xuât khâu máy tính thiết bị viền thơng khu vực Tác giả tính tốn số lợi so sánh hữu RCA đê đo lường lợi so sánh, khả cạnh tranh xuất khâu Việt Nam so với nước ASEAN+3 Bảng 8.2 RCA nưóc lĩnh vực hàng điện tử qua năm ■■■' ■ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Trung Quốc 1,92475754 1,87666969 1,9823669 1,9927978 2,0527416 1,802562 1,9114785 Hàn Quốc 1,87608376 1,80930181 Nhật Bản 1,42061705 1,30007160 1,3285396 1,3210496 1,2231712 Philippines 3,10699997 2,09980874 2,0861056 3,2982185 3,0380457 2,9336715 Thái Lan 1,12734415 1,12873616 1,1242361 1,0575769 1,0440026 1,0591384 Việt Nam 0,56517742 0,74658058 1,6382857 1,9753107 2,2506783 Singapore 2,51528416 2,56839348 2,4662874 2,4209844 2,4401792 2,3886329 Indonesia 0,53720084 0,5007455 M alaysia 2,20811535 2,13696654 2,2818164 2,1849254 2,1495183 2,2011613 1,1191788 1,8210934 1,9560654 1,8915889 0,4623904 0,4745955 0,46195 1,1949143 0,4335261 Nguồn: Tác giả tính tốn dựa số liệu từ trademap.org Dựa vào bảng số liệu, Việt Nam có RCA tăng nhanh qua năm, nước có tốc độ tăng RCA nhanh nước ASEAN+3 Năm 20092010, Việt N am chưa có lợi cạnh tranh (RCA
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá quá trình hội nhập kinh tế của việt nam trong ASEAN và ASEAN+3 từ năm 2013 đến năm 2015 , Nghiên cứu đánh giá quá trình hội nhập kinh tế của việt nam trong ASEAN và ASEAN+3 từ năm 2013 đến năm 2015

Từ khóa liên quan