Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ theo pháp luật thi hành án hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thanh hóa)

112 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 23:15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VŨ VĂN ễNG THI HàNH án PHạT CảI TạO KHÔNG GIAM GIữ THEO PHáP LUậT THI HàNH áN HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa) LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VŨ VĂN ễNG THI HàNH án PHạT CảI TạO KHÔNG GIAM GIữ THEO PHáP LUậT THI HàNH áN HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa) Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN KHẮC HẢI HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Vũ Văn Đông MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHƠNG GIAM GIỮ 1.1 Khái niệm đặc điểm thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 1.1.1 Khái niệm thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 1.1.2 Các đặc điểm thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 13 1.2 Nội dung thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo pháp luật thi hành án hình Việt Nam 15 1.3 Các nguyên tắc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ 22 1.3.1 Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 23 1.3.2 Nguyên tắc dân chủ 24 1.3.3 Nguyên tắc nhân đạo 25 1.3.4 Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật 26 1.3.5 Nguyên tắc kết hợp giáo dục, cải tạo với cưỡng chế 27 1.3.6 Nguyên tắc phân hóa cá thể hóa nghĩa vụ chấp hành án, định tòa án 28 1.3.7 Nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm quyến tự người công dân 29 1.3.8 Nguyên tắc bảo đảm phôi hợp quan thi hành án với cấp quyền địa phương, quan nhà nước khác, tổ chức xã hội công dân hoạt động thi hành án 29 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THI HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA CÁC VƢỚNG MẮC TRONG THI HÀNH 32 2.1 Tổng quát công tác thi hành án phạt cải tạo không giam giữ địa bàn tỉnh Thanh Hóa 32 2.1.1 Đặc điểm địa lý, dân cư, kinh tế, xã hội hoạt động loại tội phạm, vi phạm pháp luật địa bàn tỉnh Thanh Hóa có liên quan đến thi hành án phạt cải tạo không giam giữ 32 2.1.2 Thực trạng thi hành án phạt cải tạo không giam giữ địa bàn tỉnh Thanh Hóa 37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức hệ thống quan thi hành án hình tỉnh Thanh Hóa 41 2.2 Một số tồn tại, khó khăn cơng tác thi hành án phạt cải tạo không giam giữ địa bàn tỉnh Thanh Hóa 43 2.2.1 Tòa án nhân dân hai cấp địa bàn tỉnh Thanh Hóa 43 2.2.2 Viện kiểm sát nhân dân hai cấp địa bàn tỉnh Thanh Hóa 45 2.2.3 Cơ quan thi hành án hình Cơng an tỉnh Thanh Hóa quan thi hành án hình Cơng an huyện, thị xã, thành phố 47 2.2.4 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 49 2.2.5 Công an cấp xã 52 2.2.6 Các quan, tổ chức có liên quan đến cơng tác thi hành án phạt cải tạo không giam giữ 53 2.2.7 Người bị thi hành án phạt cải tạo không giam giữ gia đình họ 53 2.3 Nguyên nhân tồn tại, khó khăn thi hành án phạt cải tạo không giam giữ 55 2.3.1 Một số quy định pháp luật thi hành án phạt cải tạo không giam giữ bất cấp, chưa hồn thiện 55 2.3.2 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thi hành án phạt cải tạo không giam giữ 61 2.3.3 Công tác cán bộ, sở vật chất, điều kiện tổ chức thi hành án phạt cải tạo khơng giam giữ hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tình hình 63 2.3.4 Công tác phối hợp tổ chức thi hành án số cấp ủy, quyền, quan chức chưa đồng bộ, chặt chẽ 64 2.3.5 Các quan hữu quan chưa phát huy hết trách nhiệm phối hợp thực công tác thi hành án 66 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ BẢO ĐẢM THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHƠNG GIAM GIỮ 68 3.1 Sự cần thiết phải bảo đảm việc thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 68 3.1.1 Bảo đảm hiệu thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ bắt nguồn từ đòi hỏi thực tiễn phải khắc phục tồn q trình thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 68 3.1.2 Bảo đảm công tác thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ bắt nguồn từ đòi hỏi nghiệp đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa 70 3.2 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 73 3.2.1 Sửa đổi, bổ sung số quy định BLHS liên quan đến công tác thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 73 3.2.2 Sửa đổi, bổ sung số nội dung quy định Luật Thi hành án hình năm 2010 75 3.2.3 Phát huy vai trò quan chức việc ban hành văn hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thi hành án hình có nội dung liên quan đến thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 76 3.2.4 Phát huy vai trò, tính chủ động nhà nghiên cứu khoa học, hoạch định sách quốc gia tổ chức, đồn thể, xã hội việc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế pháp luật 77 3.3 Giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 78 3.3.1 Phát huy lực, trách nhiệm chủ thể thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ 78 3.3.2 Tiếp tục đổi nhận thức tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ 86 3.3.3 Nâng cao hiệu phối hợp chủ thể thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 90 3.3.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ 92 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình HĐND: Hội đồng nhân dân MTTQ: Mặt trận Tổ quốc THAHS: Thi hành án hình TTXH: Trật tự xã hội UBND: Ủy ban nhân dân VKSND: Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Thống kê số vụ án, bị cáo đưa xét xử giai đoạn 2012-2016 39 Bảng 2.2 Thông số thi hành án phạt cải tạo không giam giữ địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2012 đến cuối năm 2016 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thi hành án hình hoạt động quan trọng Nhà nước nhằm đưa án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật thi hành thực tế; liên quan trực tiếp đến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an tồn xã hội, góp phần bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hoạt động thi hành án hình khâu cuối có ý nghĩa quan trọng bảo đảm hiệu thực quyền tư pháp, thực hóa cơng lý mà Tòa án nhân danh Nhà nước án, định; mặt khác, thi hành án kịp thời, nghiêm chỉnh phán Tòa án hành vi phạm tội biện pháp khơi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp Nhà nước, tổ chức cá nhân bị xâm hại, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân Việt Nam thực công cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới"; Nghị số 48NQ/TW ngày 25/4/2005 Bộ Chính trị "Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020"; Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 Bộ Chính trị "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" với nội dung: coi trọng việc hồn thiện sách hình thủ tục tố tụng tư pháp, đề cao hiệu phòng ngừa tính hướng thiện việc xử lý người phạm tội Giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo khơng giam giữ số loại tội phạm… Xác định rõ trách nhiệm UBND xã, phường, thị trấn quan chuyên môn UBND tỉnh, thành phố việc thi trò quản lý nhà nước tăng cường, án, định Tòa án thi hành nghiêm chỉnh, việc giám sát, giáo dục người bị kết án đạt hiệu cao Để tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng hoạt động thi hành án nói chung, thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ nói riêng, cấp ủy Đảng địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm đạo: - Tỉnh ủy Thanh Hóa huyện ủy, thành ủy địa bàn tỉnh sớm ban hành nghị quyết, thị yêu cầu UBND cấp tăng cường quản lý hoạt động thi hành án phạm vi địa phương - Các cấp ủy Đảng đạo UBND cấp địa bàn tỉnh định kỳ tiến hành sơ, tổng kết công tác thi hành án người phải thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ, bám sát vào định hướng đạo Nghị số 49NQ/TW Kết luận số 92-KL/TW Bộ Chính trị - Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo quan truyền thanh, truyền hình, báo địa phương quan hữu quan cấp hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giải thích pháp luật pháp luật thi hành án - Tỉnh ủy Thanh Hóa Huyện ủy, Thành ủy địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo hoạt động kiểm tra, giám sát thực pháp luật thi hành án Hội đồng nhân dân cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp, tổ chức trị - xã hội - Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo công tác tổ chức, máy, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác thi hành án, lựa chọn xếp Đảng viên làm công tác thi hành án - Tỉnh ủy Thanh Hóa đạo UBND tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án đầu tư sở vật chất cho hoạt động thi hành án sách đãi ngộ cán làm cơng tác thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ cấp xã, phường, thị trấn; báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, định để thống thực toàn tỉnh 89 - Lãnh đạo công tác tra, kiểm tra vi phạm, giải khiếu nại tố cáo, công tác thi đua khen thưởng hoạt động thi hành án Đôn đốc quan thi hành án quan liên quan (Tòa án, Viện kiểm sát) tập trung giải khiếu nại tố cáo thi hành án, không để tồn đọng kéo dài - Ban Nội Tỉnh ủy Thanh Hóa tăng cường phối hợp, đơn đốc Tòa án nhân dân tỉnh việc thực cấp sổ thi hành án biểu mẫu nghiệp vụ cho Tòa án nhân dân cấp huyện để thực việc bàn giao hồ sơ, cấp phát tài liệu cho quan, tổ chức giám sát, giáo dục bị án theo quy định Cơng văn số 138/2003/KHXX ngày 30/10/2003 Tòa án nhân dân tối cao 3.3.3 Nâng cao hiệu phối hợp chủ thể thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ Công tác thi hành án hoạt động hành - tư pháp mang tính xã hội rộng rãi, cần phải có phối kết hợp chặt chẽ chủ thể thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ Cần thực giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp chủ thể theo 04 hướng chủ yếu: Thứ nhất: Quan hệ gia đình người bị kết án với UBND xã, phường, thị trấn, quan, tổ chức, cộng đồng dân cư nơi người chấp hành án cư trú, học tập, công tác, việc đảm bảo người bị kết án quản lý, giám sát, giáo dục đạt hiệu Cần thiết phải tìm hiểu, nắm tình hình gia đình người bị kết án, lựa chọn người cao tuổi, có uy tín gia đình, dòng họ để làm điểm tựa, cầu nối cán quyền với người chấp hành án, tạo điều kiện động viên, giáo dục người chấp hành án cải tạo, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình xã hội Thứ hai: Quan hệ Cơ quan THAHS tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa: Cơ quan THAHS Tòa án đối tượng kiểm sát Viện kiểm sát, nhiên mối quan hệ cụ thể cần phải tăng 90 cường phối hợp chặt chẽ đảm bảo tuân thủ pháp luật công tác thi hành án, việc kiểm tra, giám sát việc thi hành án chủ thể; giao nhận án, định thi hành án; việc xem xét, theo dõi kết thi hành án, đề nghị lập hồ sơ rút ngắn giảm thời hạn chấp hành án Định kỳ tháng, năm, bốn ngành cần tổ chức họp thống để rà soát nắm lại số người bị kết án địa bàn, số người theo dõi, đôn đốc, giám sát, giáo dục, đánh giá lại chất lượng giám sát giáo dục, số người bị kết án tái phạm, trách nhiệm quan mối quan hệ phối hợp, để từ đề giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác phối hợp thi hành án địa bàn tỉnh Thứ ba: Quan hệ Cơ quan THAHS, Cơ quan THADS, Viện kiểm sát nhân dân với UBND 195 xã phường, thị trấn địa bàn tỉnh việc hướng dẫn, kiểm tra, kiểm sát thực thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ Cần phải tăng cường công tác phúc tra lại việc thực nội dung kiến nghị kết luận kiểm tra, kiểm sát để nâng cao tinh thần trách nhiệm UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ theo quy định Luật THAHS Thứ tư: Quan hệ UBND cấp tỉnh, UBND 11 huyện, thành phố với UBND xã, phường, thị trấn cơng tác thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ Trong đó, cần tập trung thống công tác lãnh đạo, đạo thực chế độ thông tin báo cáo từ tỉnh đến huyện xã, phường, thị trấn; đưa vào chương trình, kế hoạch nội dung tình hình, kết báo cáo cơng tác định kỳ hàng năm, có phê bình, biểu dương cụ thể để nâng cao trách nhiệm tổ chức thực Thực tiễn công tác thi hành án địa phương cho thấy phối hợp chủ thể lúng túng, hiệu quả, thiếu thống nhất, đồng Để đảm bảo phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng công tác thi hành 91 hình phạt cải tạo khơng giam giữ, ngồi nội dung phân tích, cần thiết phải xây dựng quy chế phối hợp chủ thể ngang cấp; ý nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp, trách nhiệm chủ thể quan hệ phối hợp nhằm phát huy hiệu công tác thực pháp luật thi hành án Đối với UBND cấp tỉnh UBND cấp huyện cần phải bố trí phận cán chuyên trách theo dõi công tác thi hành án theo trách nhiệm phân công Luật THAHS, để giúp việc công tác lãnh đạo, đạo, thống lề lối, phương pháp làm việc, bước nâng cao hiệu công tác địa phương 3.3.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ Việc áp dụng mở rộng hình phạt cải tạo khơng giam giữ xu tất yếu theo yêu cầu cải cách tư pháp, hoạt động thực pháp luật thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ không trách nhiệm quan thi hành án mà trách nhiệm chung xã hội Để đảm bảo án Tòa án tuyên thi hành nghiêm chỉnh, đòi hỏi quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân phải tăng cường kiểm tra, giám sát, phát xử lý vi phạm pháp luật thi hành án, đó: - Liên ngành Tư pháp Trung ương gồm Bộ Cơng an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sớm ban hành Thông tư liên tịch quy định rõ trách nhiệm Cơ quan THAHS Công an cấp huyện UBND cấp xã việc thực kết luận kiểm tra Cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện kiến nghị, kháng nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp nhằm kịp thời khắc phục, sửa chữa thiếu sót, vi phạm quản lý, thực cơng tác THAHS địa phương - Viện kiểm sát nhân dân hai cấp cần tăng cường công tác kiểm sát đảm bảo việc chấp hành pháp luật Cơ quan THAHS Tòa án nhân dân hai 92 cấp, UBND cấp việc giám sát, giáo dục người bị kết án địa bàn toàn tỉnh, tập trung kiểm sát địa phương có số lượng người bị kết án lớn, địa bàn phức tạp trật tự xã hội Tập hợp dạng vi phạm phổ biến, kiến nghị chung đến Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp đạo nhằm khắc phục kịp thời vi phạm cơng tác - Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần tăng cường kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ cho Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố, thông báo rút kinh nghiệm Tòa án nhân dân cấp huyện có sai sót nghiêm trọng công tác thi hành án như: Chậm định thi hành án, không chuyển giao đầy đủ định thi hành án biểu mẫu, sổ sách nghiệp vụ cho quan, tổ chức giám sát, giáo dục người bị kết án - HĐND tỉnh Thanh Hóa cần nâng cao nhận thức quan chuyên trách đại biểu HĐND vai trò giám sát cơng tác thi hành án; nghiên cứu đổi chế, phương thức giám sát, kiểm tra, quy định hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân chế định khuôn khổ 01 chương luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003, Quy chế hoạt động HĐND năm 2005, đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật hoạt động giám sát HĐND với chế tài đủ mạnh để chủ thể giám sát xử lý đối tượng chịu giám sát cách thực chất, có thực quyền; tăng cường kiểm sát thi hành án đối tượng phải thi hành án quan hành chính, nhằm đảm bảo cho việc thi hành kịp thời, quy định pháp luật Đề nghị tăng cường đại biểu HĐND hoạt động chun trách, đại biểu có trình độ kinh nghiệm hoạt động tư pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát thi hành án; đồng thời cần quan tâm đạo việc thẩm tra HĐND báo cáo quan tư pháp lĩnh vực thi hành án HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát việc thực pháp luật thi hành 93 án địa phương, dành thời gian chất vấn yêu cầu giải trình kịp thời vi phạm, tồn công tác thi hành án Đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn trả lời chất vấn kỳ họp HĐND hoạt động quan tư pháp, có quan thi hành án; ban hành nghị riêng hoạt động tư pháp sau nghe báo cáo trả lời chất vấn - Đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn trả lời chất vấn kỳ họp HĐND hoạt động quan tư pháp, có quan thi hành án; ban hành nghị riêng hoạt động tư pháp sau nghe báo cáo trả lời chất vấn - Các quan nhà nước phạm vi trách nhiệm mình, kịp thời xử lý nghiêm minh cá nhân có vi phạm cơng tác thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ địa phương theo quy định pháp luật - Các địa phương cần phát huy vai trò giám sát thực pháp luật thi hành án cộng đồng dân cư, làng, thôn, nơi người bị kết án cư trú, có sách khen thưởng kịp thời người phát mạnh dạn tố giác, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật người bị kết án thời gian cải tạo 94 KẾT LUẬN Sau 17 năm Chính phủ ban hành Nghị định 60/2000/NĐ-CP quy định việc thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ, Quốc hội ban hành Luật THAHS có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 đánh dấu bước chuyển biến quan trọng, góp phần tăng cường pháp chế thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, đáp ứng yêu cầu tình hình, phù hợp với xu chung khu vực quốc tế Đề tài "Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo pháp luật thi hành án hình Việt Nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa)" tác giả đưa nghiên cứu sở lý luận thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ thực tiễn thi hành công tác quan chức tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan; đánh giá thực trạng cơng tác thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 05 năm qua sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nêu bất cập, tồn tại; sở đưa đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hình THAHS Việt Nam Kết nghiên cứu thể số điểm sau đây: Thứ nhất: Quy định pháp luật trình tự, thủ tục thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ linh hoạt tương đối phức tạp, với nhiều cơng đoạn, trình tự khác so với việc thi hành hình phạt tù giam, thi hành án tử hình Mỗi chủ thể thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ có quyền hạn, trách nhiệm khác nhau, song có chung mục đích là: cảm hóa, giám sát, giáo dục giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để người bị kết án thực hiện, cải tạo tốt môi trường sống bình thường nơi cư trú, lao động, học tập Thêm vào đó, thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ hoạt động hành - tư pháp có tính xã hội, tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc nên thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ có nhiều chủ thể 95 tham gia, đan xen thống nhất, gắn bó chặt chẽ hoạt động tư pháp với hoạt động hành nhà nước Thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ phận THAHS, quan khơng chun trách, tổ chức xã hội, người có thẩm quyền thực theo trình tự, thủ tục pháp luật, kết hợp chặt chẽ trừng trị giáo dục, khuyến khích, tạo điều kiện để người chấp hành án tự lao động, học tập, cải tạo trở thành người lương thiện nhanh chóng tái hòa nhập xã hội mơi trường sống bình thường, nhằm đưa án, định Tòa án thực thực tế đạt hiệu xã hội cao, bảo đảm lợi ích Nhà nước, tổ chức công dân, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa Thứ hai: Đánh giá, phân tích quyền nghĩa vụ người bị kết án, trách nhiệm quyền quan, tổ chức theo dõi, đôn đốc, giám sát, giáo dục, gia đình người bị kết án cơng tác thi hành án điểm bất hợp lý quy định thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ; luận văn đề xuất loạt giải pháp, giải pháp việc xây dựng hoàn thiện pháp luật thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ, tăng cường lãnh đạo Đảng nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước công tác này, phát huy lực chủ thể thi hành án sở nghiên cứu kỹ lý luận vận dụng thực tiễn, có tham khảo kinh nghiệm số địa phương làm tốt công tác này, nhằm giúp cho cơng tác thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ Việt Nam nói chung địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng thực nghiêm chỉnh, pháp luật Thứ ba: Công tác thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ số địa phương địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị bng lỏng quản lý, chưa triển khai kịp thời, đầy đủ quy định pháp luật thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ, cấp sở xã, phường, thị trấn Một số 96 quyền xã, phường, thị trấn chưa chủ động tổ chức thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ, cá biệt có nơi khơng làm làm chưa hết trách nhiệm theo quy định pháp luật; số chủ thể có liên quan đến hoạt động giám sát, giáo dục người bị kết án chưa thực tham gia tích cực, coi trách nhiệm chung Nhà nước, UBND cấp xã lực lượng Công an cấp; quan hệ phối hợp hiệu quả, hoạt động kiểm tra, giám sát từ phía Viện kiểm sát, Tòa án, Hội đồng nhân dân cấp chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân người bị kết án chưa thực quan tâm Còn có người bị kết án cải tạo không giam giữ chưa giám sát chặt chẽ, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giáo dục đầy đủ, tỉ lệ tái phạm độ tuổi thanh, thiếu niên cao, số người sau chấp hành xong hình phạt có hội tìm kiếm việc làm, khả tái hòa nhập với cộng đồng hạn chế Có nhiều ngun nhân dẫn đến tồn kể trên, hệ thống pháp luật chưa hồn thiện, vai trò quản lý nhà nước quan có thẩm quyền bị bng lỏng, thiếu quan tâm cấp ủy sở, trách nhiệm quan, tổ chức giám sát, giáo dục người bị kết án chưa cao Trong phạm vi giới hạn nghiên cứu, luận văn đề cập vấn đề liên quan đến thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ Tuy nhiên chưa thể bao quát tất vấn đề với sở vững lý luận thực tiễn kiến nghị lập pháp giải pháp bảo đảm thực thi xác đầy đủ quy định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ./ 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Ngọc Anh (2013), Cơng tác thi hành án hình việc tổ chức, quản lý công tác thi hành án hình - thực trạng phương hướng hồn thiện mơ hình quản lý, Chun đề khoa học, Hà Nội Ban Chỉ đạo thi hành Bộ luật hình (2000), Tài liệu Tập huấn chuyên sâu Bộ luật hình năm 1999, Nhà in Bộ Cơng an, Hà Nội Ban đạo Cải cách tư pháp Trung ương (2013), “Về tổ chức, quản lý công tác thi hành án”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội Ban đạo Cải cách tư pháp Trung ương (2013), “Mơ hình quản lý cơng tác thi hành án số nước giới”, Báo cáo kết tọa đàm, Hà Nội Bộ tư pháp, Viên nghiên cứu khoa học pháp lý (2002), “Chuyên đề: số vấn đề tổ chức hoạt động thi hành án nay”, Thông tin khoa học pháp lý, (6) Bộ Tư pháp - Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (2002), “Một số vấn đề tổ chức hoạt động thi hành án nay”, Thông tin khoa học pháp lý Bộ Tư pháp (2003), Luận khoa học thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động thi hành án Việt Nam giai đoạn mới, Đề tài khoa học, Hà Nội Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội Bộ Công an (2011), Tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật Thi hành án hình sự, Nxb Lao Động, Hà Nội 10 Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2012), Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCABQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 16/8/2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế lại, Hà Nội 98 11 Bộ mơn Tư pháp hình sự, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2017), Tọa đàm khoa học: Giới thiệu bình luận Phần quy định chung Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi năm 2017, Hà Nội, ngày 12/7/2017 12 Nguyễn Khắc Bộ (2003), “Thi hành án: Bất cập từ quan pháp luật”, Nghiên cứu lập pháp, (7) 13 Lê Cảm (2000), “Hình phạt biện pháp tư pháp luật hình Việt Nam”, Dân chủ pháp luật, (8), tr.23-26 14 Lê Cảm (2002), "Chế định miễn hình phạt chế định chấp hành hình phạt luật hình Việt Nam", Nhà nước pháp luật, (4) 15 Lê Cảm (Chủ biên) (2005), Những vấn đề khoa học luật hình (Phần chung), Sách chuyên khảo Sau đại học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 16 Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 17 Chính phủ (2000), Nghị định số 60/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 quy định việc thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ, Hà Nội 18 Chính phủ (2013), Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, Hà Nội 19 Cơng an tỉnh Thanh Hóa (2012), Báo cáo tổng kết cơng tác cơng an năm 2012, Thanh Hóa 20 Cơng an tỉnh Thanh Hóa (2013), Báo cáo tổng kết cơng tác cơng an năm 2013, Thanh Hóa 21 Cơng an tỉnh Thanh Hóa (2014), Báo cáo tổng kết cơng tác cơng an năm 2014, Thanh Hóa 22 Cơng an tỉnh Thanh Hóa (2015), Báo cáo tổng kết cơng tác cơng an năm 2015, Thanh Hóa 99 23 Cơng an tỉnh Thanh Hóa (2015), Báo cáo tổng kết cơng tác cơng an giai đoạn 2012- 2016, Thanh Hóa 24 Cơng an tỉnh Thanh Hóa (2015), Báo cáo tổng kết cơng tác cơng an năm 2014, Thanh Hóa 25 Cơng an tỉnh Thanh Hóa (2016), Báo cáo số liệu thống kê Cơ quan thi hành án Hình giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, Thanh Hóa 26 Diệp Thế Dinh (2010), “Về thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ, vướng mắc đề xuất”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (23) 30 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội 26 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 Bộ Chính trị tiếp tục thực Nghị số 49NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị khóa IX chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 29 31 Lương Đệ (2011), “Cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 60, 61 khắc phục bất cấp công tác quản lý giáo dục án treo, cải tạo khơng giam giữ”, Tạp chí Kiểm sát nhân dân, (02) 31 32 Trần Văn Độ (1995), “Một số vấn đề hình phạt cải tạo khơng giam giữ”, Tòa án nhân dân, (5) 33 Trần Văn Độ (1998), “Các thi hành án”, Tòa án nhân dân, (6) 100 34 Nguyễn Trọng Hách (2002), “Nhu cầu hồn thiện pháp luật thi hành án hình nước ta nay”, Nhà nước pháp luật, (5) 35 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Nguyễn Phong Hòa (2006), “Thực trạng cơng tác thi hành án hình kiến nghị”, Tòa án nhân dân, (20), tr.22-32 37 Liên hợp quốc (1990), Các quy tắc chuẩn, tối thiểu Liên hợp quốc biện pháp không giam giữ (các quy tắc Tôkyô, 1990), thông qua Nghị số 45/110 ngày 14/12/1990 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 38 Dương Tuyết Miên (2000), "Bàn mục đích hình phạt", Luật học, (3), tr.27-30 39 Nguyễn Văn Nghĩa (2006), “Thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo cải tạo không giam giữ trước yêu cầu cải cách tư pháp”, Dân chủ pháp luật, (12) 40 Cao Thị Oanh (2008), Nguyên tắc phân hố trách nhiệm hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 41 Hoàng Phê (2002), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 42 Đặng Quang Phương (1996), “Cơ sở lý luận thực tiễn nâng cao hiệu biện pháp tư pháp hình phạt khơng phải tù tử hình”, Đề tài khoa học, Hà Nội; 43 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 44 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 45 Quốc hội (2006), Luật Cư trú, Hà Nội 46 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 47 Quốc hội (2010), Luật Thi hành án hình sự, Hà Nội 48 Quốc hội (2013), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 49 Quốc hội (2015), Bộ luật hình sự, Hà Nội 101 50 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 51 Nguyễn Sơn (2002), Các hình phạt Luật hình Việt Nam, Luật án Tiến sĩ luật học, Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật, Hà Nội 52 Lý Văn Tầm (2013), “Hoàn thiện quy định Bộ luật hình hình phạt cải tạo khơng giam giữ”, Tạp chí Kiểm sát nhân dân 53 Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 05/01/2011 phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự, Hà Nội 54 Nguyễn Mạnh Tiến (2010), “Bàn định hình phạt cải tạo không giam giữ người thành niên phạm tội”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (2), tr.24- 28 55 Trần Quang Tiệp (2002), Một số vấn đề thi hành án hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 56 Phạm Văn Tỉnh (2003), “Quan niệm quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lực nhà nước từ góc nhìn hoạt động thi hành án hình sự”, Nhà nước pháp luật, (177), tr.16-22 57 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2012-2016), Số liệu thống kê xét xử giai đoạn 2012 đến năm 2016, Thanh Hóa 58 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2013), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2013 phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, Thanh Hóa 59 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2014), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 nhiệm vụ trọng tâm cơng tác năm 2015, Thanh Hóa 60 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 nhiệm vụ trọng tâm cơng tác năm 2016, Thanh Hóa 61 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2016), Báo cáo số liệu thống kê xét xử giai đoạn 2012 đến năm 2016, Thanh Hóa 62 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2016), Báo cáo tổng kết cơng tác tòa án giai đoạn 2012-2016, Thanh Hóa 102 63 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2016), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 2016 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017, Thanh Hóa 64 Trung tâm nghiên cứu quyền người (1998), Các văn kiện quốc tế quyền người, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 65 Đào Trí Úc (2000), Luật hình Việt Nam, 1, Những vấn đề chung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 66 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2016), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016, Thanh Hóa 67 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2012-2016), Thống kê thi hành án cải tạo không giam giữ giai đoạn 2012 đến năm 2016, Thanh Hóa 68 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2015), Báo cáo tổng kết cơng tác kiểm sát năm 2015, Thanh Hóa 69 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2016), Báo cáo cơng tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật giai đoạn 2012 đến năm 2016, Thanh Hóa 70 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2016), Báo cáo tổng kết cơng tác kiểm sát năm 2016, Thanh Hóa 71 Võ Khánh Vinh, Nguyễn Mạnh Kháng (2006), Pháp luật thi hành án hình Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp, Hà Nội II Tài liệu trang Web 72 http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/thu-tuong-nguyen-xuan-phucthanh-hoa-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-can-lam-tot-nhiem-vu-chong-tieucuc-tham-nhung-409174.html 103 ... NỘI KHOA LUẬT VŨ VĂN ễNG THI HàNH án PHạT CảI TạO KHÔNG GIAM GIữ THEO PHáP LUậT THI HàNH áN HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa) Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã... hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ theo pháp luật thi hành án hình Việt Nam (trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa)" Tình hình nghiên cứu đề tài Do thi hành hình phạt nói chung thi hành hình. .. điểm thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ 13 1.2 Nội dung thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ theo pháp luật thi hành án hình Việt Nam 15 1.3 Các nguyên tắc thi hành hình phạt cải
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ theo pháp luật thi hành án hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thanh hóa) , Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ theo pháp luật thi hành án hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thanh hóa)

Từ khóa liên quan