Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự việt nam

97 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 23:14

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ HI YN ĐịA Vị PHáP Lý CủA THẩM PHáN TRONG Tè TơNG H×NH Sù VIƯT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH HI YN ĐịA Vị PHáP Lý CủA THẩM PHáN TRONG Tố TụNG HìNH Sự VIƯT NAM Chun ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ PHƯỢNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Thị Hải Yến MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƯỚC VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA THẨM PHÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm địa vị pháp lý Thẩm phán Tố tụng hình 1.2 Vai trò mối quan hệ Thẩm phán Tố tụng hình 11 1.2.1 Vai trò Thẩm phán Tố tụng hình 11 1.2.2 Mối quan hệ Thẩm phán tố tụng hình 13 1.3 Một số nguyên tắc địa vị Thẩm phán Tố tụng hình 16 1.3.1 Ngun tắc “khơng bị coi có tội chưa có kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật” 17 1.3.2 Nguyên tắc “khi xét xử Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” 19 1.3.3 Nguyên tắc “tòa án xét xử tập thể định theo đa số” 23 1.4 Địa vị pháp lý Thẩm phán pháp luật tố tụng hình số nước giới 24 1.4.1 Địa vị pháp lý Thẩm phán Bộ luật tố tụng hình Liên bang Nga 24 1.4.2 Địa vị pháp lý Thẩm phán Bộ luật tố tụng hình Cộng hòa Pháp 28 1.4.3 Địa vị pháp lý Thẩm phán Luật Tố tụng hình nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 31 Kết luận chương 35 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA THẨM PHÁN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 36 2.1 Quy định pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam địa vị pháp lý Thẩm phán 36 2.1.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1988 36 2.1.2 Giai đoạn từ năm 1988 đến trước Bộ luật Tố tụng Hình năm 2003 có hiệu lực 39 2.1.3 Địa vị pháp lý Thẩm phán Bộ luật Tố tụng hình 2003 43 2.1.4 Những điểm Bộ luật Tố tụng hình 2015 địa vị pháp lý Thẩm phán 49 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định Bộ luật Tố tụng Hình hành địa vị pháp lý Thẩm phán 51 2.2.1 Những kết đạt nguyên nhân 51 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 55 Kết luận chương 64 Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA THẨM PHÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 65 3.1 Hoàn thiện quy định Bộ luật tớ tu ̣ng Hình Việt Nam địa vị pháp lý Thẩm phán 65 3.1.1 Sự cần thiết việc hồn thiện quy định Bộ luật tớ tu ̣ng Hình Việt Nam địa vị pháp lý Thẩm phán 65 3.1.2 Hồn thiện quy định Bộ luật tớ tu ̣ng Hình Việt Nam địa vị pháp lý Thẩm phán 69 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao địa vị pháp lý thẩm phán Tố tụng hình 74 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác xét xử Tòa án nhân tố quan trọng việc nâng cao địa vị pháp lý Thẩm phán 74 3.2.2 Tăng cường giám sát quan nhà nước, tổ chức xã hội, nhân dân hoạt động xét xử 75 3.2.3 Đổi công tác tổ chức cán 76 3.2.4 Nâng cao trách nhiệm phối hợp Thẩm phán Hội thẩm hoạt động xét xử 79 3.2.5 Tăng cường sở vật chất cho ngành Tòa án 82 Kết luận chương 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nhà nước pháp quyền, Tòa án nhắc tới với tư cách quan thực thi quyền tư pháp Hoạt động Tòa án ln quan tâm đổi nhằm đảm bảo xét xử người, tội, tránh làm oan người vô tội Điều nhấn mạnh Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, theo đó: “Đổi việc tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ vị trí, quyền hạn, trách nhiệm người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng theo hướng bảo đảm tính cơng khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng phiên tòa xét xử, coi khâu đột phá hoạt động tư pháp” Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định nhiệm vụ: “Cải cách tư pháp khẩn trương, đồng bộ, lấy cải cách hoạt động xét xử làm trung tâm, ” [10, tr.127] Cùng với việc đổi toàn diện tổ chức hoạt động Tòa án việc xây dựng, kiện tồn nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán nhiệm vụ trọng tâm, Nghị số 08- NQ/TW Nghị số 49- NQ/TW Bộ trị yêu cầu: “Rà soát đội ngũ cán tư pháp để xây dựng đội ngũ cán tư pháp vững mạnh” [2], “Xây dựng đội ngũ cán tư pháp, bổ trợ tư pháp, cán có chức danh tư pháp, theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao cụ thể hóa tiêu chuẩn trị, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ kinh nghiệm, kiến thức xã hội loại cán bộ” “Đào tạo đủ số lượng cán tư pháp có trình độ nghiệp vụ ngoại ngữ chuyên sâu lĩnh vực tư pháp quốc tế nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Nhà nước, tổ chức, công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế khu vực”… Trong năm qua ngành Tòa án nhân dân không ngừng lớn mạnh Song song với việc triển khai thực tốt nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo ngành Tòa án nhân dân trọng tới cơng tác kiện tồn tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ Thẩm phán, đảm bảo chất lượng số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị ngành địa phương Tuy nhiên, trình diễn chậm, chưa đồng tồn diện, hoạt động xét xử Toà án chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Chất lượng xét xử Tòa án nhân dân cấp thấp, tình trạng xét xử oan sai, án tồn đọng kéo dài chiếm tỷ lệ cao Bên cạnh đội ngũ Thẩm phán vừa thiếu số lượng vừa yếu chất lượng, sở vật chất, phương tiện làm việc quan tư pháp thiếu thốn, nghèo nàn lạc hậu Những tồn rõ Báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI: “Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu phẩm chất lực, trình cải cách tư pháp chậm, chưa đồng Cơng tác điều tra, giam giữ, truy tố, xét xử số trường hợp chưa xác, án tồn đọng, án bị huỷ, bị sửa nhiều” [10] Đứng trước yêu cầu xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ, cơng chức, Thẩm phán ngành Tòa án nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trị tình hình nay, đòi hỏi phải tiếp tục có nghiên cứu sâu sắc để có giải pháp thiết thực Vì vậy, em chọn đề tài: “Địa vị pháp lý Thẩm pháp tố tụng hình Việt Nam” để làm luận văn tốt nghiệp cao học Tình hình nghiên cứu Đề tài liên quan đến địa vị pháp lý thẩm phán tố tụng hình Việt Nam đã thu hút sự chú ý của không ít các ho ̣c giả , nhà nghiên cứu Qua tìm hiểu, hiê ̣n có mơ ̣t sớ cơng trình nghiên cứu chế định Thẩm phán đạng sách chuyên khảo: GS.TSKH Lê Cảm (2003) “Nguyên tắc tranh tụng hệ thống nguyên tắc Luật tố tụng hình sự”, Tạp chí luật học GS.TSKH Lê Cảm (chủ biên) “Hệ thống tư pháp hình giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền" Sách chuyên khảo, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội 2009 PGS TS Võ Khánh Vinh (2007) "Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự" Nxb Cơng an nhân dân… Bên cạnh có cơng trình nghiên cứu dạng viết đăng tạp chí khoa học hoạt động thực tiễn Thẩm phán nhà làm cơng tác thực tiễn: “Tăng cường tính độc lập Thẩm phán hoạt động xét xử Việt Nam” Cổng thơng tin điện tử Đồn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Trần Thu Hạnh (2009) “Một số giải pháp nâng cao vị đội ngũ Thẩm phán tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học 25-2009; Nguyễn Quang Lộc - Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao “Kỹ viết Bản án hình sơ thẩm” Tạp chí Tòa án nhân dân – Tòa án nhân dân Tối cao số 17, tháng 9/2014… Các cơng trình dạng luận văn thạc sĩ như: "Địa vị pháp lý Chánh án, Phó chánh án Tòa án nhân dân, Thẩm phán, Thư ký Tòa án Hội thẩm nhân dân pháp luật tố tụng hình Việt Nam" Nguyễn Thị Hằng; Nghiên cứu Mơ hình nhân cách Thẩm phán hoạt động xét xử - Luận văn tiến sĩ Bùi Kim Chi; Cơ sở khoa học việc xây dựng đội ngũ thẩm phán Việt Nam - Đỗ Gia Thư; Chế định thẩm phán tố tụng hình - Một số vấn đề lý luận thực tiễn - Trần Thu Trang; vai trò Thẩm phán tố tụng hình Việt Nam - Hà Duy Hiển…… Tuy nhiên, thấy rằng, số cơng trình kể trên, có số cơng trình nghiên cứu tiến hành cách lâu, dẫn tới hệ giá trị mặt lý luận thực tiễn có phần hạn chế Mặt khác, có cơng trình nghiên cứu lại thiên mặt lý luận như: khái niệm, lịch sử hình thành phát triển… quy định có liên quan tới đề tài mà chưa gắn với thực tiễn xét xử, nghiên cứu đề tài sở Bộ luật tố tụng Hình năm 2003 mà chưa có cơng trình đề cập tới quy định tương ứng Bộ luật tố tụng Hình năm 2015 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn là: Là quy phạm pháp luật địa vị pháp lý thẩm phán tố tụng hình Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Địa vị pháp lý Thẩm phán hoạt động tố tụng hình thể tất giai đoạn xét xử như: giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Phạm vi nghiên cứu địa vị pháp lý Thẩm phán hoạt động tố tụng tất giai đoạn có tính chất đa dạng, phức tạp rộng lớn nghiên cứu nhiều góc độ khác Tuy nhiên thân tác giả khơng cơng tác ngành Tòa án trình nghiên cứu viết Luận văn nhận thức cơng tác nghiên cứu có mặt hạn chế, nên tác giả giới hạn việc nghiên cứu địa vị pháp lý Thẩm phán hoạt động tố tụng hình Việt Nam chủ yếu giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở phương pháp luâṇ Luận văn thực dựa tảng sở phương pháp luận chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, tư tưởng Đảng, Nhà nước Nhà nước pháp luật, cải cách tư pháp nhằm nâng cao hiệu công tác xét xử vụ án hình ngành Tòa án nói chung Thẩm phán nói riêng 5.2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình tiếp cận giải vấn đề mà luận văn đặt ra, sử dụng phương pháp biện chứng vật chủ nghiã Mác - Lênin, - Xây dựng đội ngũ Thẩm phán ngày vững trị, giỏi chun mơn nghiệp vụ, có trách nhiệm cao, có đạo đức nghề nghiệp sáng, có lĩnh nghề nghiệp kiên trung yêu cầu quan trọng tiến trình cải cách tư pháp mà Nhà nước ta thực Xây dựng kế hoạch rà soát lại đội ngũ Thẩm phán đương nhiệm đạo đức nghề nghiệp chuyên môn nghiệp vụ để bổ túc lại nghiệp vụ xét xử cho họ nhằm đáp ứng nhiệm vụ xét xử ngày nặng nề tiến tới phải biết đan xen tố tụng xét hỏi có kết hợp mở rộng tranh tụng cách linh hoạt nhuần nhuyễn phiên tòa khơng đơn áp dụng tố tụng xét hỏi Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn cho đội ngũ Thẩm phán kỹ điều khiển phiên tòa theo hướng tố tụng xét hỏi có kết hợp mở rộng tranh tụng kỹ xét hỏi… cách ứng xử, lời nói, tác phong Thẩm phán phiên tòa Lời nói, cách ứng xử, tác phong Thẩm phán phải thể vai trò trọng tài, cho người tham gia phiên tòa, người đến dự phiên tòa cảm nhận điều Đối với nhiều nước theo kiểu tố tụng tranh tụng khơng có mẻ với nước ta tranh tụng vấn đề mẻ - Xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng theo giai đoạn kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm sở rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, Thẩm phán nhiệm vụ thời kỳ Chú trọng việc đào tạo chuyên sâu sau đại học để xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán giỏi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Phối hợp, liên kết với trường đại học, trung tâm đào tạo khác chuyên ngành để đa dạng hố loại hình đào tạo, bồi dưỡng Tăng cường cơng tác đào tạo, tự đào tạo qua hoạt động thực tiễn, như: qua phiên rút kinh nghiệm… - Mở rộng hợp tác quốc tế vấn đề tư pháp, học tập kinh nghiệp nước bạn, trao đổi tài liệu, tổ chức buổi hội thảo để Thẩm phán có hội tham gia để qua nâng cao chất lượng Thẩm phán 77 * Tuyển chọn bổ nhiệm Thẩm phán Những quy định Luật Tổ chức Tòa án 2014 việc bổ nhiệm Thẩm phán góp phần lựa chọn đội ngũ cán thực có đủ đức, đủ tài để đảm nhận chức danh Thẩm phán, chức danh có quyền pháp lý quan trọng, nhân danh Nhà nước đưa phán vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quan trọng như: tự do, danh dự, tài sản, nhân thân tính mạng người Những quy định tác động lớn đến phong trào tự học, tự rèn luyện, tự đào tạo đội ngũ cán bộ, cơng chức Tồ án cấp nâng cao phẩm chất trị, lĩnh, kinh nghiệm, kiến thức để tham gia thi tuyển, nâng ngạch Thẩm phán, tạo nguồn đội ngũ Thẩm phán kế cận có chất lượng cho Toà án nhân dân Trước yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp công tác xét xử Toà án cấp để đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước hội nhập quốc tế, cần tiến hành thực giải pháp sau đây: - Xây dựng chế tạo nguồn, tuyển chọn, sử dụng cán bộ, Thẩm phán sở tiêu chuẩn chức danh gắn với vị trí việc làm đơn vị, Toà án - Các Toà án nhân dân phải tuân thủ quy định Nhà nước, Tồ án cơng tác tuyển dụng; bảo đảm chặt chẽ, cơng khai, minh bạch liên quan đến phát triển tương lai hệ thống Tồ án Làm tốt cơng tác tuyển dụng tạo hệ cán tốt, tạo nguồn lực phát triển đội ngũ Thẩm phán sạch, vững mạnh Xây dựng chế thu hút cán có trình độ; sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, chun ngành Tồ án loại giỏi cơng tác Tồ án nhân dân Có sách đặc thù, ưu tiên cho Toà án địa phương vùng sâu, vùng xa khó thu hút nguồn nhân lực có chất lượng công tác tuyển dụng đào tạo (mở rộng hình thức cử tuyển, tăng cường việc đào tạo tập trung…) 78 - Tăng cường đổi công tác đào tạo nguồn Thẩm phán Để có Thẩm phán có lực thực sự, cần mở rộng nguồn tuyển chọn Thẩm phán, không đội ngữ cán quan tư pháp (hiện chủ yếu đội ngũ thư ký Tòa án Thẩm tra viên) mà mở rộng nguồn tuyển chọn làm Thẩm phán từ luật sư, luật gia chuyên gia pháp luật nhóm giải pháp mang tính đột phá, làm tốt cơng tác tạo chuyển biến sâu sắc chất lượng đội ngũ cán mà chủ yếu chất lượng đội ngũ Thẩm phán, tập trung đạo, giao trách nhiệm cho đơn vị chức trách lập kế hoạch phối hợp với quan, sở đào tạo ngành tổ chức thực công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên mơn nghiệp vụ, trình độ lý luận trị, quản lý hành nhà nước, ngoại ngữ, tin học… cho cán bộ, cơng chức tồn ngành 3.2.4 Nâng cao trách nhiệm phối hợp Thẩm phán Hội thẩm hoạt động xét xử Thẩm phán người đại diện cho nhà nước, hội thẩm người đại diện cho tầng lớp nhân dân, “Thẩm phán hội thẩm độc lập, tuân theo pháp luật” Chính nhờ chế độc lập thành viên hội đồng xét xử mà việc đưa định bao qt tồn diện Mỗi tiếng nói đóng vai trò phiếu ngang thẩm quyền Nhờ án đưa dung hòa lợi ích nhà nước lẫn lợi ích người dân Để hoạt động xét xử đạt hiệu đòi hỏi phải có phối hợp hoạt động Thẩm phán hội thẩm q trình xét xử Hội thẩm khơng phải cán biên chế Tòa án mà người quan, tổ chức quan Nhà nước có thẩm quyền bầu cử làm đại diện cho nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử Tòa án Hội thẩm có đời sống chung cộng đồng, tập thể lao động, nên họ hiểu sâu tâm tư nguyện vọng quần chúng, nắm bắt dư luận quần chúng nhân dân 79 Với vốn hiểu biết thực tế, kinh nghiệm sống, với am hiểu phong tục tập quán địa phương, Hội thẩm bổ sung cho Thẩm phán kiến thức xã hội cần thiết trình xét xử để có phán pháp luật, xã hội đồng tình ủng hộ Thực tiễn cơng tác xét xử Tòa án cho thấy vai trò quan trọng người Hội thẩm, họ trợ thủ đắc lực Chủ toạ phiên tồ Hội thẩm góp phần vào kết vụ án, vụ án xét xử lưu động có tác dụng giáo dục rộng rãi tới tầng lớp nhân dân Từ thực tiễn công tác xét xử xuất nhiều Hội thẩm tiêu biểu đóng góp nhiều cơng sức hoạt động, thể trình độ pháp luật, khả nghiên cứu hồ sơ, kỹ xét hỏi, đảm bảo sở để thẩm tra, nhận định, đưa kết luận xác thơng qua án phiên tồ Tuy nhiên, khơng Hội thẩm chưa phát huy hết khả năng, trách nhiệm Theo quy định, người bầu làm Hội thẩm cần có kiến thức pháp luật mà khơng quy định tiêu chuẩn tối thiểu nên khơng Hội thẩm kiến thức pháp luật hạn chế lại tham gia xét xử với Thẩm phán có trình độ, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên kiến thức pháp luật kỹ xét xử nên không tránh khỏi việc Hội thẩm mang tâm lý “ngồi cho có, cho đủ” Nhiều Hội thẩm không chuẩn bị thời gian nên không nghiên cứu kỹ hồ sơ, xem xét tình tiết vụ án, tham gia xét xử phụ thuộc vào ý kiến Thẩm phán Không thiếu vị Hội thẩm hạn chế kỹ xét hỏi, kinh nghiệm sống nên không xét hỏi bị cáo, đương sự, người bị hại, cách đặt câu hỏi để làm sáng tỏ tình tiết vụ án Thẩm phản người Tòa án, quán xuyến việc giữ ý nghĩa định kết xét xử Thẩm phán người điều khiển phiên tòa theo quy định pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm vấn đề Bộ luật tố tụng hình quy định Hội đồng xét xử, thay mặt Hội đồng xét xử công bố định thông qua phòng nghị án phòng xử án 80 Thẩm phán Hội thẩm Tồ án có chung mục đích hồn thành nhiệm vụ xét xử, phải có phối hợp chặt chẽ với suốt trình xét xử: tiến hành trao đổi bàn bạc vấn đề cần thiết trao đổi hồ sơ, kế hoạch xét hỏi, dự tính tình xảy phiên tồ, tiến hành việc xét hỏi để làm rõ nội dung vụ án, giải tất vấn đề phát sinh thay đổi người tiến hành tố tụng tham gia tố tụng, định hoãn phiên tồ, định án Tại phiên tòa, Thẩm phán Hội thẩm phối hợp nhịp nhàng trình xét hỏi để làm rõ nội dung vụ án tránh trường hợp Thẩm phán hỏi Hội thẩm lại hỏi lại, hay phần nghị án Hội thẩm có ý kiến khơng Thẩm phán có quyền phân tích, giải thích Sau phân tích, giải thích tiến hành biểu lại theo trình tự mà pháp luật quy định Thực tế nay, Hội thẩm người đào tạo chuyên pháp luật Vì vậy, xét xử họ thường nghiêng cảm tính niềm tin nội tâm Hơn lúc hết, Thẩm phán phải người cầm trịch, chủ động giải thích để Hội thẩm hiểu rõ quy định pháp luật trình nghị án Mối quan hệ Thẩm phán Hội thẩm phát sinh từ có định đưa vụ án xét xử Là người tiến hành tố tụng Hội thẩm có vị trí pháp lý quan trọng.Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trình độ, điều kiện Hội thẩm Thẩm phán có khoảng cách xa, Thẩm phán phải có trình độ thấp cử nhân Luật, phải qua lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử Học viện tư pháp, có thời gian cơng tác Pháp luật từ năm trở lên (đối với cấp huyện), từ năm trở lên (đối với cấp tỉnh) Thẩm phán hoạt động xét xử lâu dài, tích lũy nhiều kinh nghiệm, Hội thẩm chưa đào tạo bản, không trang bị kiến thức pháp luật mà sau bầu họ tham dự số buổi tập huấn ngắn hạn kiến 81 thức Pháp luật nghiệp vụ xét xử, nên việc xem xét vấn đề đặt họ chủ yếu kinh nghiệm sống khơng hồn tồn dựa sở pháp luật Ngoài ra, quy định chế độ nghiên cứu hồ sơ Hội thẩm nhân dân nhiều bất cập, thời gian ngắn (kể từ Tòa án Quyết định xét xử Hội thẩm nhân dân thức tham gia nghiên cứu, xét xử vụ án Với trình độ, kiến thức pháp luật Hội thẩm nay, thời gian nghiên cứu hồ sơ Thẩm phán, Hội thẩm khơng có đủ điều kiện để đánh giá hết chứng hồ sơ để có định đắn vụ án Phải khẳng định rằng, việc xét xử vụ án phức tạp đòi hỏi thành viên Hội đồng xét xử phải tinh thông nghiệp vụ, nắm pháp luật, am hiểu xã hội Đòi hỏi đặt vậy, theo quy định hành tiêu chuẩn để bầu làm Hội thẩm nhân dân nêu chung chung “có kiến thức pháp lý”, vào đâu để đánh giá người có kiến thức pháp lý Để có tính khả thi, khơng tượng trưng, hình thức, để nâng cao chất lượng xét xử, cho cần tiêu chuẩn hóa đội ngũ Hội thẩm, Hội thẩm phải có trình độ cử nhân Luật qua cơng tác pháp luật từ – năm, phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử Cần tăng thời gian nghiên cứu hồ sơ Hội thẩm, đồng thời bố trí phòng làm việc điều kiện cần thiết khác ánh sáng, quạt, nước uống… tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thẩm nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án từ đưa nhận định, kết luận xác Để với Thẩm phán giải vụ án khách quan, pháp luật 3.2.5 Tăng cường sở vật chất cho ngành Tòa án Để đảm bảo hiệu cho hoạt động xét xử cần phải quan tâm đến việc tăng cường điều kiện sở vật chất, phương tiện làm việc yêu cầu cấp thiết Mặc dù Nhà nước quan tâm đổi mới, đến 82 kinh phí hoạt động Tòa án nhân dân hạn hẹp, điều kiện sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác Thẩm phán giải vụ án hình hạn chế Hoạt động xét xử Tòa án nhân dân bị ảnh hưởng định, phiên tòa đáng phải xét xử nhiều ngày thiếu kinh phí nên thường phải rút ngắn thời gian xét xử, ảnh hưởng tới thời gian tranh tụng phiên tòa, việc xem xét đánh giá chứng cứ, tiến hành định giá phiên tòa xét xử lưu động, cấp huyện, kinh phí hạn hẹp, khơng có tơ vận chuyển phương tiện phục vụ cho công tác nghiệp vụ Thẩm phán cán thiếu, Thẩm phán thường gặp nhiều khó khăn việc tìm tài liệu, văn pháp luật Văn Pháp luật ban hành chưa đầy đủ thường xuyên Công tác theo dõi hồ sơ, số liệu, thụ lý vụ án lưu trữ thực theo phương pháp thủ cơng, khơng đáp ứng yêu cầu công việc ngày đa dạng phức tạp Do vậy, cần tăng cường điều kiện phương tiện sở vật chất cho Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm, cụ thể sau: - Hiện đại hóa phương tiện làm việc sở vật chất phục vụ cho công tác xét xử Nhà nước nên có quy định rõ việc cấp phát tài liệu văn pháp luật cho Thẩm phán Tòa án nhân dân trang bị cho Thẩm phán máy tính cá nhân phần mềm lưu trữ văn pháp luật cập nhật định kỳ, để Thẩm phán có điều kiện thuận lợi việc đối chiếu quy phạm áp dụng pháp luật Ứng dụng công nghệ thông tin công tác thụ lý, theo dõi triệu tập người tham gia tố tụng, công tác lưu trữ cấp phát trích lục án sau xét xử - Tăng cường việc cấp tài liệu, sách báo khoa học pháp lý cho Thẩm phán cán bộ, tạp chí lý luận chuyên ngành để họ kịp thời nắm bắt thành tựu phát triển khoa học pháp lý tình hình 83 - Trang bị sở vật chất đại hóa phòng xét xử Tòa án nhân dân, đảm bảo cho hoạt động xét xử phiên tòa thuận lợi, an tồn, phòng xét xử phải thể tính trang nghiêm, tạo ý thức tin tưởng vào công lý cho người tham dự phiên tòa Cơng tác bảo vệ cho Tòa án phiên tòa cần phải trọng, tránh tượng gây rối phiên tòa ảnh hưởng đến tơn nghiêm nơi công đường Bên cạnh việc tăng cường điều kiện, phương tiện sở vật chất, Nhà nước phải trọng đến việc hồn thiện chế độ sách Thẩm phán cán Tòa án Cơng việc xét xử Thẩm phán loại lao động đặc biệt, xét xử, Thẩm phán phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, nguyên tắc quan trọng xét xử độc lập tuân theo pháp luật Để đảm bảo cho Thẩm phán thực tốt nguyên tắc đòi hỏi phải có điều kiện định khơng trí tuệ, tâm lý mà chế độ sách họ Trong thời gian qua, sách Thẩm phán cán Tòa án nhân dân quan tâm, hưởng phụ cấp ngành, phụ cấp thâm niên để họ yên tâm công tác đầu tư nhiều thời gian vào công tác chuyên mơn Nghề Thẩm phán nghề có tính đặc thù riêng, vất vả, khó khăn, phức tạp, chịu nhiều áp lực, có gặp nguy hiểm cho thân gia đình Do vậy, cần xây dựng chế bảo vệ Thẩm phán gia đình họ, xây dựng quy định chế độ bảo hiểm để họ hưởng bồi thường gặp rủi ro sống nghề nghiệp 84 Kết luận chương Hoàn thiện nâng cao địa vị pháp lý Thẩm phán pháp luật Tố tụng Hình cần phải có nhận thức vị trí, vai trò Thẩm phán: Thẩm phán nhân vật trung tâm hoạt động xét xử tòa án, Thẩm phán người đại diện cho công lý nước nhà, nhân danh nhà nước, Thẩm phán phải có trách nhiệm thực đầy đủ quyền nghĩa vụ tồn q trình hoạt động tố tụng để đảm bảo phán Thẩm phán công minh, pháp luật Với việc Bộ luật Tố tụng Hình 2015 ghi nhận tranh tụng nguyên tắc hoạt động tố tụng hình Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có vai trò đặc biệt quan trọng Do vậy, cần phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền Thẩm phán yêu cầu khách quan, giải pháp quan trọng để phù hợp với tình hình đất nước theo hướng nâng cao chất lượng hiệu hoạt động xét xử vụ án hình Tòa án nói chung Thẩm phán nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội, nhân dân việc bảo vệ quyền công lý, quyền người Những đảm bảo pháp luật, kinh tế, trị, xã hội Thẩm phán góp phần tạo nên diện mạo người Thẩm phán, đứng với vị người bảo vệ công lý, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Trên sở yêu cầu cải cách tư pháp, đối chiếu với pháp luật hành nhu cầu thiết yếu phải bổ sung, sửa đổi pháp luật người, chương đưa số kiến nghị, giải pháp nhằm hồn thiện vị trí, vai trò Thẩm phán nhằm phát huy tối đa vai trò họ vụ án hình sự, góp phần giảm thiểu vụ án oan sai, bảo vệ nghiêm minh pháp luật, thể tôn trọng quyền người vụ án hình 85 KẾT LUẬN Qua phân tích thấy quy định pháp luật địa vị pháp lý Thẩm phán tố tụng hình ngày hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, bảo đảm tính độc lập xét xử, dân chủ tố tụng Thẩm phán có tương đối đầy đủ quyền hạn cần thiết giải vụ án hình Xét xử nghề nghiệp Thẩm phán Nghề khơng đòi hỏi trình độ tay nghề cao, có bề dày trị vững vàng [28, tr.138] Bản thân Thẩm phán nhận thức rõ vai trò, vị trí, quyền hạn, trách nhiệm đảm bảo việc xét xử người, tội, pháp luật Tuy nhiên, thực tế áp dụng có nhiều quy định khơng phù hợp với bối cảnh Bộ Chính trị đề chiến lược cải cách tư pháp lấy Tòa án làm trọng tâm, Nhà nước ta tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền thực tế chứng minh điều Chính bất cập làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng xét xử, chất lượng tranh tụng phiên tòa chưa thực đáp ứng yêu cầu Cùng với việc, Việt Nam tham gia ngày đầy đủ vào sân chơi quốc tế như: WTO, APEC, ASEAN , ký kết, tham gia nhiều điều ước quốc tế lĩnh vực kinh tế, xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thách thức lớn đặt xuất nhiều tổ chức phạm tội xuyên quốc gia, số vụ có móc nối đối tượng phạm tội nước với tổ chức tội phạm nước ngồi có xu hướng gia tăng Chính vậy, u cầu cấp thiết ngành Tòa án, cần sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật nước để đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước… Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2002 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến 2020 rõ nhiều nội dung cụ thể 86 cải cách tư pháp đòi hỏi phải thể chế hóa, tạo sở pháp lý cho việc đổi tổ chức hoạt động Tòa án nói chung địa vị pháp lý Thẩm phán tố tụng hình nói riêng Vì cơng tác xét xử Tòa án ngày nặng nề hơn, khó khăn, phức tạp cơng việc đặt vai đội ngũ Thẩm phán Trước yêu cầu việc nâng cao địa vị pháp lý Thẩm phán Tố tụng hình yêu cầu khách quan, điều kiện tiền đề, giải pháp quan trọng để thực chủ trương cải cách tư pháp nói chung nâng cao chất lượng hiệu xét xử Tòa án nói riêng 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ trị (2014), Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 việc tiếp tục thực Nghị số 49-NQ/TW ngày 2/6 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ trị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ trị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ trị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2015), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Lê Cảm (2003), “Nguyên tắc tranh tụng trong hệ thống nguyên tắc luật Tố tụng hình sự” Tạp chí Luật học Lê Cảm, Nguyễn Ngọc Chí (đồng chủ biên) (2004), Tố tụng tranh tụng vấn đề cải cách tư pháp Việt Nam điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, sách: Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2007), Nguyên tắc luật Tố tụng hình sự, Bài giảng cho học viên cao học luật, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2011), “Cơ sở lựa chọn mơ hình Tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Bộ Tư pháp, (Chuyên đề Các quan Tư pháp Nhà nước pháp quyền), tr.41-56 88 Chủ tịch Hồ Chí Minh (1945-1969), Sắc lệnh Chủ tịch nước từ năm 1945 đến năm 1960, Hà Nội 10 Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Hà Duy Hiển (2014), Vai trò Thẩm phán Tố tụng Hình Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 12 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao (2004), Nghị số 03/2004/NQ- HĐTP ngày 02/10/2004 hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ “Những quy định chung” Bộ luật Tố tụng hình 2003, Hà Nội 13 Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội (2001), Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, Hà Nội 14 Phạm Văn Lợi (2004), Chế định thẩm phán - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp 15 Phạm Văn Lợi (2006), Vai trò Thẩm phán hoạt động Tố tụng hình sự, Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nơi 16 Luật Tố tụng hình nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (2007), Thơng tin khoa học Kiểm sát 17 Nhà Pháp luật Việt - Pháp (1998), Bộ luật Tố tụng hình nước cộng hòa Pháp (bản dịch), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Từ Văn Nhũ (2002), “Đổi thủ tục xét xử nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tồ hình sự”, Tạp chí Tồ án nhân dân 19 Quốc hội (1946), Hiến pháp Việt Nam, Hà Nội 20 Quốc hội (1960), Hiến pháp Việt Nam, Hà Nội 21 Quốc hội (1980), Hiến pháp Việt Nam, Hà Nội 22 Quốc hội (1988), Bộ luật Tố tụng Hình sự, Hà Nội 89 23 Quốc hội (1992), Hiến pháp Việt Nam, Hà Nội 24 Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng Hình sự, Hà Nội 25 Quốc hội (2013), Hiến pháp Việt Nam, Hà Nội 26 Quốc hội (2014), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Hà Nội 27 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng Hình sự, Hà Nội 28 Hồng Thị Sơn (1996, “Tìm hiểu ngun tắc xét xử Thẩm phán Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật”, Luật học, (5), tr.17-21 29 Đỗ Gia Thư (2006), Cơ sở khoa học việc xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện Nhà nước & Pháp luật, Hà Nội 30 Trịnh Ngọc Thúy (2013) Vị trí, Vai trò Thẩm phán tòa án nhân dân cấp huyện hoạt động xét xử vụ án hình sự, Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 31 Trần Quang Tiệp (2003), Lịch sử luật Tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Tòa án nhân dân tối cao (2002), Sổ tay thẩm phán, Nxb Công an nhân dân 33 Tòa án nhân dân tối cao (2012), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành tòa án, Hà Nội 34 Tòa án nhân dân tối cao (2013), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành tòa án, Hà Nội 35 Tòa án nhân dân tối cao (2014), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành tòa án, Hà Nội 36 Tòa án nhân dân tối cao (2015), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành tòa án, Hà Nội 37 Tòa án nhân dân tối cao (2016), Báo cáo tổng kết cơng tác ngành tòa án, Hà Nội 38 Đào Trí Úc (2002), "Các Tòa án nhân dân", Trong sách: Hệ thống tư pháp cải cách tư pháp Việt Nam nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 90 39 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2002, 2011), Pháp lệnh Thẩm phán Hội thẩm nhân dân, Hà Nội 40 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2014), Pháp lệnh Thẩm phán Hội thẩm nhân dân, Hà Nội 41 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2012), Bộ luật Tố tụng Hình Liên bang Nga (bản dịch), Hà Nội 42 Võ Khánh Vinh (2008), Giáo trình Các quan bảo vệ pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 43 Nguyễn Như Ý (2010), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thơng tin Hà Nội, Hà Nội 91 ... pháp luật nâng hiệu áp dụng quy định Bộ luật tố tụng hình Việt Nam địa vị pháp lý Thẩm phán Tố tụng Hình Chương LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƯỚC VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA THẨM PHÁN TRONG. .. GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA THẨM PHÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 65 3.1 Hoàn thiện quy định Bộ luật tố tu ̣ng Hình Việt Nam địa vị pháp lý Thẩm phán. .. 1: LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƯỚC VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA THẨM PHÁN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm địa vị pháp lý Thẩm phán Tố tụng hình 1.2 Vai trò mối quan hệ Thẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự việt nam , Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự việt nam