SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh không bị mắc lỗi khi sử dụng hàm trong bảng tính trong dạy học môn tin học 7 tại trường THCS cao thịnh

23 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 08:37

Nội dung Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọng đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 1.4 Phương pháp nghiên cứu đề tài NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lý luận Sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Vị trí, vai trò, nhiệm vụ chi 2.1.2 Khái niệm, vai trò, tác dụng sinh hoạt chi 2.1.3 Quan niệm, tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi 2.2 Thực trạng chất lượng sinh hoạt chi trường THCS Tén Tằn, Mường Lát giai đoạn 2010 -2017 2.2.1 Khái quát đặc điểm tình hình chi trường THCS Tén Tằn 2.2.2 Thực trạng chất lượng sinh hoạt chi trường THCS Tén Tằn giai đoạn từ 2010 – 2017 10 2.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi chi trường THCS Tén Tằn huyện Mường Lát từ đến năm 2025 13 2.3.1 Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 13 2.3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi chi trường THCS Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa từ đến năm 2025 15 2.4 Hiệu Sáng kiến kinh nghiệm 19 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 20 3.2 Kiến nghị 21 Danh mục tài liệu tham khảo 22 Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại 23 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Chi móng Đảng, chi tốt việc tốt; chi bộ, Đảng sở mạnh hay không mạnh; việc làm Chi bộ, Đảng bộ, đảng viên tốt hay không tốt, hay sai tác động trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần, có đến sinh mệnh trị người dân, đến lòng tin nhân dân với Đảng Sinh hoạt chi hoạt động quan trọng chi bộ, tác động đến q trình lãnh đạo Đảng trình nhận thức đảng viên lĩnh vực đời sống xã hội Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi thực chất nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức Đảng cho nên, sinh hoạt chi xem hoạt động chủ yếu chi Không sinh hoạt chi bộ, xem chi ngưng hoạt động Sinh hoạt Chi có vai trò tác dụng to lớn xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống Đảng; diễn đàn phát huy dân chủ, tính sáng tạo nâng cao trình độ mặt của đảng viên Cũng vậy, Điều lệ Đảng có quy định cụ thể sinh hoạt định kỳ cấp Cụ thể, theo quy định Điều lệ Đảng: “Đảng ủy, chi ủy sở họp thường lệ tháng lần; họp bất thường cần” (Điều 22, khoản 4); “Đảng sở họp thường lệ năm hai lần; họp bất thường cần Chi sở họp thường lệ tháng lần; họp bất thường cần” (Điều 22, khoản 6).[2] Chất lượng sinh hoạt chi yếu tố định sức sống, sự tồn tại, phát triển chi Không tổ chức sinh hoạt chi chất lượng sinh hoạt chi thấp chi khơng thể hoàn thành nhiệm vụ Thực tiễn cho thấy, đâu cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức vị trí, vai trò, tầm quan trọng sinh hoạt chi tính đảng phát huy Do đó, cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng chi bộ; thực sự coi trọng nội dung, chất lượng sinh hoạt chi Cấp ủy phải thường xuyên đổi nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi theo hướng sát thực, hiệu theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, Ban Bí thư Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị số 22NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ (khóa X), Đảng Nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên Chi trường THCS Tén Tằn chi trực thuộc đảng xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, nhiều năm liền đạt chi vững mạnh Chi trì tốt chế độ sinh hoạt đảm bảo theo định kỳ, chất lượng sinh hoạt nâng lên, nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, có chiều sâu, đưa nội dung chuyên đề vào nội dung sinh hoạt chi Trong sinh hoạt chi thực nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình phê bình gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, tình hình sinh hoạt chi thường xuyên bộc lộ tồn, hạn chế, như; nề nếp sinh hoạt chưa thường xuyên, lồng ghép, chất lượng buổi sinh hoạt chưa cao, thiếu buổi sinh hoạt chuyên đề Trong sinh hoạt, việc phát huy trí tuệ đảng viên hạn chế, chưa thực sự sâu sắc Tính chiến đấu phê bình tự phê bình thấp, cơng tác thi đua khen thưởng bị xem nhẹ, chưa kích thích đảng viên xây dựng nghị chi bộ, thực nhiệm vụ đảng viên, điều ảnh hưởng không nhỏ đến lực lãnh đạo sức chiến đấu chi nhà trường Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng sinh hoạt chi thực trạng chất lượng sinh hoạt chi trường THCS Tén Tằn, huyện Mường Lát thời gian qua nên lựa chọn đề tài: “Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi trường THCS Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá từ đến năm 2025” để làm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019 1.2 Mục đích nghiên cứu - Phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng chất lượng sinh hoạt chi Trường THCS Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 - 2018 - Trên sở làm rõ thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi trường THCS Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá từ đến năm 2025 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng: Thực trạng chất lượng sinh hoạt chi Trường THCS Tén Tằn, huyện Mường Lát giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp: + Phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử + Phương pháp điều tra phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh tổng kết thực tiễn… NỘI DUNG 2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1.1 Vị trí, vai trò, nhiệm vụ chi 2.1.1.1 Vị trí, vai trò chi Điều 21 Điều lệ Đảng xác định: “Tổ chức sở đảng (chi sở, đảng sở) tảng, hạt nhân trị sở”[2] với vị trí tảng Đảng, tổ chức sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng sự vững mạnh lực lãnh đạo Đảng Chi cấp tổ chức cuối hệ thống tổ chức bốn cấp Đảng, sở để xây dựng nên toàn hệ thống tổ chức Đảng, cấp tổ chức sâu rộng nhất, bám sát đơn vị sở toàn lãnh thổ nghành, lĩnh vực đời sống xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo Đảng tới đảng viên, đơn vị sở người dân Chi nơi trực tiếp thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, đồng thời nơi kiểm nghiệm góp phần quan trọng vào việc hình thành phát triển đường lối, chủ trương, sách Đảng thơng qua kinh nghiệm thực tiễn phong phú đội ngũ đảng viên quần chúng nhân dân Ghi nhận đóng góp quan trọng chi vào trình hình thành đường lối đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta khẳng định: “Những thành tựu đạt được, tiềm khai thác, kinh nghiệm có giá trị bắt nguồn từ nỗ lực phấn đấu quần chúng sở mà hạt nhân lãnh đạo tổ chức đảng”[10] Chi nơi trực tiếp tiến hành hoạt động xây dựng nội Đảng như: kết nạp, quản lý, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá đảng viên; nơi thường xuyên thực hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; nơi xuất phát đề cử quan lãnh đạo cấp Đảng Chất lượng chi có ảnh hưởng tới chất lượng nội Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh Đảng mạnh chi tốt” Chi cầu nối Đảng với quần chúng nhân dân, mắt khâu trọng yếu để trì mối quan hệ Đảng với dân - tảng sức mạnh Đảng, tổ chức đảng gần dân nhất, trực tiếp lãnh đạo nhân dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng quần chúng nhân dân để phản ánh với Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “Tác dụng chi quan trọng, sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng” [1] Với vị trí vai trò hạt nhân trị sở, chi phận hệ thống trị sở, tổ chức lãnh đạo tất tổ chức khác hệ thống trị đó, tổ chức đảm bảo cho hoạt động sở theo định hướng trị Đảng 2.1.1.2 Nhiệm vụ Chi Theo quy định điều 24, Điều lệ Đảng, chi trực thuộc đảng ủy sở có nhiệm vụ sau: - Lãnh đạo thực nhiệm vụ trị đơn vị Căn chức năng, nhiệm vụ trị cụ thể Chi mà có nội dung lãnh đạo khác Chi phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, nghị cấp mà đề chủ trương, biện pháp lãnh đạo cho phù hợp, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ Chi - Giáo dục, quản lý phân công công tác cho Đảng viên - Thường xuyên làm công tác vận động quần chúng thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước nghị Chi bộ, nhiệm vụ trị đơn vị, đồng thời tiến hành công tác phát triển Đảng viên, phát quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng - Tiến hành công tác kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội Đấu tranh với biểu bè phái, cục bộ, lãnh đạo thực tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, tham nhũng quan, đơn vị - Thu nộp Đảng phí Đảng viên theo quy định - Duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ, chi ủy theo quy định Điều lệ Đảng 2.1.2 Khái niệm, vai trò, tác dụng sinh hoạt chi 2.1.2.1 Khái niệm: Sinh hoạt đảng bộ, chi sở hoạt động tập thể toàn thể đảng viên đại biểu để thảo luận định chủ trương, giải pháp thực nhiệm vụ xây dựng nội Đảng thực nhiệm vụ trị chi bộ, đảng 2.1.2.2 Vai trò, tác dụng sinh hoạt chi bộ: Đối với tổ chức đảng: Sinh hoạt chi có vai trò quan trọng việc xây dựng nội Đảng sạch, vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu, đảm bảo tổ chức Đảng toàn Đảng giữ vững vị trí lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi vẻ vang Các chi sở, chi trực tiếp tiến hành hoạt động xây dựng Đảng, gồm: bàn bạc, thảo luận định chủ trương giải pháp giáo dục rèn luyện đảng viên, phân công công việc quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên, đưa người không đủ tư cách khỏi Đảng; công tác cán bộ, công tác tư tưởng, công tác dân vận thực nguyên tắc tổ chức, hoạt động Đảng; lãnh đạo tổ chức hệ thống trị sở, chi tổ chức này, lãnh đạo hoạt động địa bàn, đơn vị thực nhiệm vụ trị đảng bộ, chi bộ.v.v Sinh hoạt chi nguyên tắc xây dựng Đảng hoạt động lãnh đạo Đảng yêu cầu bắt buộc đảng viên, điều kiện để giữ vững phát huy tính tập thể hoạt động lãnh đạo Đảng phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ Sinh hoạt chi có chất lượng nhân tố quan trọng hàng đầu có tính định cho hoạt động nêu đạt kết tốt Đồng thời sở để củng cố, tăng cường sự đoàn kết Đảng, khẳng định phát huy mặt mạnh, sai lầm, khuyết điểm cán bộ, đảng viên cấp ủy, đảng bộ, chi Sinh hoạt chi có chất lượng nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng, đồng thời góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức đảng cấp Đối với nhiệm vụ trị: Sinh hoạt chi sở có vai tròn to lớn việc thực nhiệm vụ trị chi đường lối ngị Đảng, pháp luật nhà nước, nghị quyết, thị tổ chức đảng cấp Bởi vì: để triển khai đường lối , nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị tổ chức cấp đến nhân dân, giáo dục, động viên tổ chức nhân dân thực hiện, để xây dựng triển khai chủ trương, giải pháp thực nhiệm vụ trị chi bộ, để có sự phân cơng nhiệm vục cho đảng viên thực nhiệm vụ trị cách khoa học người, việc cộc sinh hoạt chi nhân tố quan trọng hàng đầu để thực đạt kết tốt họa động diễn đàn dân chủ để tổ chức đảng, đảng viên bàn bạc, thảo luận định chủ trương, giải pháp đắn để thực cách có hiệu Đồng thời qua sinh hoạt chi sở tổ chức thường xuyên sở để giải vấn đề nảy sinh, khắc phục hạn chế, yếu kém, kịp thời phát hiện, khẳng định tạo thuận lợi cho nhân tố mới, điển hình tiên tiến phát triển; đúc rút kinh nghiệm lãnh đạo thực nhiệm vụ trị… Qua thúc đẩy việc thực đường lối , nghị Đảng, pháp luật nhà nước, nghị quyết, thị tổ chức đảng cấp cấp đạt kết tốt Đối với mối quan hệ với nhân dân: Sinh hoạt chi hoạt động thiếu nhằm tăng cường mối quan hệ chi với nhân dân Giữ mối liên hệ mật thiết mật thiết với nhân dân nguyên tắc xây dựng Đảng Đảng ta thức bổ sung vào văn kiện đại hội X, đại hội XII tiếp tục khẳng định Các chi sở cầu nối liền Đảng với nhân dân, trực tiếp nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng đáng nhân dân để giải kịp thời phản ánh lên cấp để giải quyết, trực tiếp đưa đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước đến với nhân dân, tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hiểu thực Các đảng bộ, chi sở nơi trực tiếp chăm lo đời sống mặt nhân dân địa bàn, chỗ dựa, niềm tin nhân dân Các đảng bộ, chi sở thực tốt điều mối quan hệ mật thiết với nhân dân ngày gắn bó Đối với đảng viên: Sinh hoạt chi sở để giáo dục, rèn luyện, nâng cao trình độ trí tuệ, lực cơng tác, phẩm chất trị, đao đức lối sống cho đội ngũ đảng viên, sở cho đảng viên phát huy lực sáng tạo, thực tốt nhiệm vụ trị giao Sinh hoạt chi sở diễn đàn dân chủ, phát huy tính sáng tạo đảng viên, để tìm chủ trương, giải pháp thực tốt công việc nêu Qua sinh hoạt chi nguyên tắc Đảng thực thi, nguyên tắc tự phê bình phê bình phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ,… nơi để phát huy tình đồng chí, chia sẻ khó khăn, đồn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn công việc, uốn nắn lệch lạc, phê bình đảng viên có sai lầm… từ dìu dắt đồng chí tốt 2.1.3 Quan niệm, tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi 2.1.3.1 Quan niệm chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Từ điển Tiếng Việt định nghĩa “chất lượng tạo nên phẩm chất, giá trị sự vật sự việc” Chất lượng khái niệm sử dụng rộng rãi đời sống người, lĩnh vực lại có cách định nghĩa khác Dù lĩnh vực có phương pháp đánh giá khác chất lượng, có điểm chung là: Chất lượng đối tượng đánh giá tổng hợp yếu tố liên quan đến chất đối tượng đó, làm nên tác dụng, giá trị đối tượng Nói đến chất lượng nói đến tốt hay xấu, đạt hay khơng đạt chuẩn mực Chất lượng sinh hoạt chi nhiều tác giả bàn đến cơng trình nghiên cứu Trong sách “Hỏi đáp cơng tác cấp ủy bí thư chi bộ”, Nhà xuất Chính Trị Quốc gia xuất năm 2010, phần “Một số vấn đề chi bộ”, quan niệm chất lượng sinh hoạt chi sau: “Chất lượng sinh hoạt chi yếu tố tạo nên chất, lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng Nói đến chất lượng sinh hoạt chi nói đến giá trị nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt, định tồn phát triển tổ chức sở đảng.”[7] Trên sở quan niệm nêu ta khái niệm: Chất lượng sinh hoạt chi là: tổng hòa yếu tố giũa sự đạo định hướng cấp trên; lực chuẩn bị điều hành tốt tỉnh ủy; trình độ nhận thức, ý thức chấp hành, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu đảng viên; với việc lựa chọn hình thức, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp, đảm bảo tính chất, thực nguyên tắc, qui định, chế độ sinh hoạt đảng; có thảo luận, bàn bạc thực sự phát huy dân chủ sinh hoạt; có kết luận xác, chặt chẽ, khách quan kết thúc thảo luận; có định lãnh đạo đắn phân cơng trách nhiệm rõ ràng để tổ chức thực nghị chi bộ; tạo nên chất, nên giá trị buổi sinh hoạt chi bộ; làm cho a đạt mục tiêu, yêu cầu, phát huy tác dụng; đảm bảo cho chi hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, sạch, vững mạnh 2.1.3.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi giai đoạn 2.1.3.2.1.Quan niệm tiêu chí đánh giá Theo từ điển Tiếng Việt: Tiêu chí tính chất, dấu hiệu làm để nhận biết, xếp loại sự vật, khái niệm “Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi dấu hiệu, tính chất mà dựa vào nhận biết, đánh giá chất lượng tốt hay chưa tốt, đạt hay chưa đạt mục tiêu, yêu cầu”[11] Khi đánh giá chất lượng sinh hoạt chi yêu cầu phải dựa vào trình xác định, cụ thể hóa thực nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội chi bộ; vào việc thực nhiệm tư tưởng, tổ chức địa phương, đơn vị, quan; vào q trình tổ chức sinh hoạt chi có đảm bảo nguyên tắc, tính chất, nội dung thủ tục sinh hoạt đảng hay khơng; vào vai trò lãnh đạo, lực sức chiến đấu Đảng có tăng cường hay không Từ quan niệm yêu cầu nêu trên, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi hay khơng, cần phải xác định xác tiêu chí để đánh giá toàn diện khái quát chất lượng sinh hoạt chi 2.1.3.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi dấu hiệu, tính chất để dựa vào mà nhận biết đánh giá chất lượng sinh hoạt đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển tổ chức đảng Theo việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi phải vào tiêu chí sau đây: Một là, cơng tác chuẩn bị Hai là, công tác tổ chức hội nghị chi Ba là, nếp sinh hoạt chi Bốn là, nội dung, hình thức sinh hoạt chi Năm là, số lượng thái độ đảng viên tham gia sinh hoạt chi Sáu là, việc thảo luận kết luận (hoặc nghị chi bộ) Bảy là, kết thực nhiệm vụ chi Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi cần phải phân tích đầy đủ mặt nêu Tuy nhiên, kết cuối việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi thể kết tồn diện, tổng hợp tiêu chí trên, sinh hoạt chi góp phần quan trọng vào việc nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức đảng; nội Đảng xây dựng sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên có điều kiện để trưởng thành phát huy khả mình; tổ chức đảng thực tốt vai trò hạt nhân trị sở quần chúng nhân dân tín nhiệm Những tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi đồng thời sự thể yêu cầu cần phải làm để đảm bảo sinh hoạt chi đạt chất lượng cao, vậy, sinh hoạt chi có chất lượng phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục tính chiến đấu cao 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BÔ TRƯỜNG THCS TÉN TẰN, HUYỆN MƯỜNG LÁT GIAI ĐOẠN 2010 – 2017 2.2.1 Khái quát đặc điểm tình hình 2.2.1.1 Đặc điểm tình hình địa phương Xã Tén Tằn thành lập thức từ năm 1984, sở tách xã Tam Chung Quang Chiểu, xã nằm cách trung tâm huyện Mường Lát 10Km phía Tây Bắc, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 260Km, có đường biên giới giáp huyện Shophao nước CHDCND Lào, với chiều dài khoảng 12Km, 09 cột mốc 01 cửa Tén Tằn có diện tích tự nhiên 12020.95 chia thành 07 Tổng số dân theo điều tra tháng 01/2019 974 hộ với 4279 nhân khẩu, chủ yếu bà người dân tộc thiểu số (Thái: 77,5%, Khơ-mú:17,2 lại dân tộc Kinh dân tộc thiểu số khác chiếm 5,3%) Trên 90% số dân chủ yếu làm nương rẫy, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình qn đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao (Năm 2018 366 hộ chiếm 34,82%) Hiện địa phương tồn số hủ tục lạc hậu, đặc biệt ma chay, nạn tảo hơn, thêm vào tệ nạn xã hội loại tội phạm diễn biến phức tạp, lực phản động hoạt động lút… Trong năm gần sự quan tâm Nhà nước cấp, xã Tén Tằn có nhiều thay đổi, hệ thống giao thơng tới bê tơng hóa, điện lưới, mạng điện thoại di động đưa đến tận xa (Bản Chiên Pục, Bản Đồn Kết) góp phần khơng nhỏ vào việc cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nâng cao trình độ nhận thức cho nhân dân địa phương Về tình hình đảng viên địa phương: Tính đến 1/2019 tổng số đảng viên tồn Đảng 243, Chính thức 231, dự bị 12, đa số đảng viên cán bộ, công chức viên chức đơn vị sự nghiệp hành chính, đảng viên chiếm chiếm 32%, tồn Đảng có 10 chi trực thuộc Kết xếp loại năm 2018 sau: Số Chi đạt vững mạnh = 04 chiếm 40%; Số chi hoàn thành tốt nhiệm vụ = 05 chiếm 50%; Số chi hoàn thành nhiệm vụ = 01 chiếm 10% 2.2.1.2 Đặc điểm, tình hình chi trường THCS Tén Tằn, huyện Mường Lát Trường THCS Tén Tằn thành lập theo Quyết định số: 2065/QĐ-UB Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa ngày 24 tháng năm 2000 Năm học 2018 - 2019 trường có 08 lớp với 323 học sinh Tổng số cán giáo viên 19 đồng chí Trong quản lí: đồng chí, giáo viên: 14 đồng chí (Trong hợp đồng 01 đồng chí), Hành chính: 03 đồng chí Đội ngũ giáo viên, đa số đồng chí giáo viên trẻ, đào tạo từ chuẩn trở lên, hầu hết giáo viên từ huyện xuôi lên công tác Mường Lát (Giáo viên người địa phương có 04/19 đồng chí) Cơ sở vật chất trường học được đầu tư, xây dựng, thời điểm này, phòng học phòng chức thiếu, hệ thống khôn viên chưa quy hoạch rõ ràng, địa hình khơng phẳng, chất lượng đầu vào học sinh thấp Mặc dù vậy, nhà trường quan tâm đến hoạt động chuyên môn, đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục Nhiều năm liên tục có học sinh giỏi huyện mơn văn hóa, đơn vị văn hố cấp huyện Phong trào Thể dục thể thao hoạt động khác ln ln đạt tốp đầu tồn huyện Năm học 2018 - 2019 có 06 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, thể dục thể thao đứng thứ cấp trung học sở toàn huyện Phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trọng 100% giáo viên soạn máy tính, 70% giáo viên thành thạo việc sử dụng giáo án điện tử Chi có 12 đảng viên Trong 05 nữ, 07 nam Tuổi đời bình quân 32, tuổi Đảng bình quân 09 Tổng số đảng viên chiếm 63,2 % tổng số cán giáo viên trường 100% đảng viên đạt chuẩn chun mơn, có 10/12 đảng viên có trình độ đại học, có đồng chí (1 hiệu trưởng, hiệu phó) học xong lớp quản lý giáo dục lớp trung cấp lý luận trị, lớp chuyên viên Từ có Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 Ban Bí thư nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chi nhà trường đề nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Qua trình tổ chức thực hiện, chi Trường thấy rằng, chi ủy phải nhận thức vị trí, tầm quan trọng chi bộ, sinh hoạt chi bộ, từ cần làm tốt cơng tác trị tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW Ban Bí thư Trung ương Nhận thức hành động 2.2.2 Thực trạng chất lượng sinh hoạt chi trường THCS Tén Tằn, huyện Mường Lát giai đoạn từ 2010 - 2017 2.2.2.1 Về ưu điểm: Một là, công tác chuẩn bị: Chi thực tốt việc phân cơng đồng chí ban chi ủy chuẩn bị nội dung để báo cáo chi bộ, đồng thời phân công triển khai nội dung sinh hoạt trình tự bước theo hướng dẫn Hầu hết đồng chí chi ủy chi bám sát vào tình hình thực tiễn chi nhiệm vụ cấp giao, để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi sát với tình hình thực tiễn quan, đơn vị Hai là, công tác tổ chức hội nghị chi bộ: Trong hội nghị chi mở đầu buổi sinh hoạt cấp uỷ phân cơng đồng chí bí thư, chi uỷ viên tiến hành công việc như: thông báo tình hình đảng viên tham dự sinh hoạt, thơng qua chương trình, nội dung, thời gian sinh hoạt, thơng tin tình hình thời sự thơng tin nội đến toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ, bầu chủ toạ, cử thư ký hội nghị Ba là, nếp sinh hoạt chi bộ: Chi thực nghiêm túc quy định Điều lệ Đảng chế độ sinh hoạt chi bộ, đảm bảo số kỳ sinh hoạt đủ 12 lần/năm Thời gian sinh hoạt chi thực vào ngày đầu tháng, quy định Ban Thường vụ Huyện ủy Bốn là, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ: Nội dung sinh hoạt chi thực theo Hướng dẫn số 09HD/BTCTW ngày 2-3-2012 Ban tổ chức Trung ương Đảng Cấp ủy bám sát tình hình hoạt động thực tế chi để xây dựng nội dung sinh hoạt, tập trung vào vấn đề trọng tâm, thông tin kịp thời, xác tình hình thời sự nước quốc tế; phổ biến, quán triệt đầy đủ chủ trương, sách Đảng, Nhà nước thị, nghị cấp ủy Đảng cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực nhiệm vụ công tác chi tháng trước theo nghị chi đề thảo luận nhiệm vụ trọng tâm cho tháng Ngồi cơng tác sinh hoạt chi thường kỳ hàng tháng chi tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề như: chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề giải pháp nâng cao chất 10 lượng tự phê bình phê bình, chuyên đề nâng cao chất lượng đào tạo học sinh giỏi … Năm là, số lượng, thái độ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ: Số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt chi định kỳ hàng tháng đạt 85% tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt Đa số đảng viên tham gia sinh hoạt chi với thái độ nhiệt tình, ln có ý thức trách nhiệm cao việc tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, nghị quyết, thị cấp, chấp hành tốt nhiệm vụ giao Sáu là, việc thảo luận kết luận (hoặc nghị chi bộ): Nhìn chung, chi thực nghiêm túc Đồng chí chủ toạ tóm tắt ý kiến phát biểu đảng viên kết luận vấn đề quan trọng mà chi thảo luận, thống đề nghị chi biểu thông qua thành nghị kết luận chi bộ, đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cho chi uỷ, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên thực nhiệm vụ Bảy là, kết thực nhiệm vụ chi bộ: Chính nhờ vào việc thực cơng tác sinh hoạt đình kỳ theo quy trình, tổ chức sinh hoạt chi nên buổi sinh hoạt chi diễn theo định kỳ, đảm bảo nội dung Qua công tác sinh hoạt chi nâng cao lực, sức chiến đấu đảng viên, xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đảng viên thực đường lối Đảng Đa số đảng viên học tập đầy đủ thị, nghị Đảng, pháp luật Nhà nước Đảng bộ, chi tổ chức 2.2.2.2 Về hạn chế Bên cạnh kết đạt được, công tác sinh hoạt chi Trường THCS Tén Tằn, huyện Mường Lát có hạn chế sau: Một là, nếp sinh hoạt chi bộ: Sinh hoạt chi chưa vào nếp Có lúc chi chưa thực đầy đủ Hướng dẫn Ban Thường vụ Huyện uỷ “Hướng dẫn thời gian, trình tự nội dung sinh hoạt chi bộ” Về thời điểm sinh hoạt có quy định họp khoảng từ ngày mùng đến ngày mùng yếu tố công việc nên có lần khơng sinh hoạt chi thời gian quy định Hai là, nội dung sinh hoạt: Chi uỷ chi chưa làm tốt việc lựa chọn nội dung sinh hoạt, dẫn đến nội dung sinh hoạt bị dàn trải, khơng có trọng tâm; Nội dung sinh hoạt chi đơn điệu, hình thức, hiệu chưa cao Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa quan tâm mức có hướng dẫn cấp ủy cấp Chi lồng ghép sinh hoạt chi với triển khai đánh giá kết thực nhiệm vụ chuyên mơn, có đồng nội dung sinh hoạt chi với họp quan nên thường sa vào đánh giá kết thực công tác chuyên môn quan, đơn vị mà chưa trọng phát huy vai trò tiền phong gương mẫu đảng viên việc kiểm tra, giám sát đảng viên việc thực nhiệm vụ trị Việc đánh giá kết thực nghị (kết luận) kỳ họp chi tháng trước chung chung, chưa nêu rõ vai trò, trách nhiệm cấp ủy 11 chi công tác lãnh đạo quan, đơn vị thực nhiệm vụ trị giao; chưa không đề cập đến khuyết điểm, tồn nguyên nhân tồn tại, hạn chế đó, để từ đề giải pháp khắc phục; Bên cạnh đó, việc thảo luận vấn đề mà chi ủy chi đưa có nhiều lúng túng, từ cách đặt vấn đề, gởi mở, huy động ý kiến người chủ tọa, đến việc tham gia đóng góp ý kiến đảng viên chi chưa có sự tập trung, thống cao, gây khó khăn cho việc kết luận nghị hội nghị Ba là, hình thức sinh hoạt: Chi nặng tính phổ biến, liệt kê công việc thực tháng trước triển khai nhiệm vụ tháng tới Hình thức sinh hoạt đơn điệu, dập khn, khơng có sự trao đổi thảo luận chủ tọa (bí thư) với đảng viên, đảng viên với nhau, làm cho khơng khí buổi sinh hoạt chi trầm lắng tạo sự nhàm chán cho đảng viên tham gia Bốn là, quy trình sinh hoạt chi bộ: Quy trình sinh hoạt chi có lúc chưa đảm bảo theo quy định trước sinh hoạt chi chưa tổ chức họp chi ủy để chuẩn bị nội dung sinh hoạt Việc tổ chức sinh hoạt chi bị động, tổ chức sinh hoạt khơng đảm bảo đúng, đủ nội dung sinh hoạt Việc ghi chép biên bản, nghị sinh hoạt chi chưa thực nghiêm túc, nội dung ghi chép, biên chưa thể đầy đủ ý kiến đóng góp đảng viên Ý kiến chủ tọa sau thảo luận nhóm vấn đề kết luận tất nội dung cuối buổi họp, chưa ghi chép, tổng hợp kịp thời Năm là, số lượng, thái độ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ: Vẫn tình trạng đảng viên họp Chi không mang theo sổ sách; không tập trung, nói chuyện riêng… Một số đảng viên chưa thể tính tiên phong gương mẫu, vào họp ln thụ động, tham gia đóng góp ý kiến; ý thức trách nhiệm tập thể, tính chiến đấu tự phê bình phê bình chưa cao, biểu ngại va chạm, sợ lòng Trong thảo luận, đa số ý kiến góp ý đồng chí lãnh đạo, quản lý quan, đơn vị trưởng phận chuyên mơn Các đồng chí đảng viên trẻ, đảng viên khơng chức vụ thường lắng nghe, sau trí theo ý kiến người chủ trì Một số đảng viên đóng góp ý kiến cách gượng ép, nội dung khơng thiết thực, khơng có chiều sâu, chưa có nhiều ý kiến hay để đóng góp vào q trình hoạt động, lãnh đạo chi Sáu là, công tác quản lý phân công nhiệm vụ đảng viên: Chi chưa trọng đến công tác quản lý, giáo dục phân công nhiệm vụ đảng viên Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa thường xuyên, thiếu cụ thể phân công nhiệm vụ khơng có sự kiểm tra, nhận xét; Chưa mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá, phân xếp loại cuối năm Vì thế, mức độ hồn thành nhiệm vụ đảng viên chưa cao Bảy là, kết thực nhiệm vụ chi bộ: 12 Chi lúng túng việc xác định nhiệm vụ trị chi Đánh giá cơng tác, nhiệm vụ tháng trước sơ sài, chưa đánh giá tình hình đơn vị Chất lượng sinh hoạt chi chưa nâng cao, chưa đáp ứng đòi hỏi giai đoạn Bảng thống kê công tác sinh hoạt chi đơn vị THCS Tén Tằn giai đoạn 2010 – 2017 (Dựa sở tổng hợp biên sinh hoạt chi lưu chi bộ) Tỷ lệ hiểu và Hình thức tổ Tỷ lệ nắm vận dụng Nội dung Tỷ lệ đảng chức sinh nội nội sinh hoạt viên tham gia hoạt dung dung công tác Sinh hoạt định kỳ hàng Lồng ghép 83,2% 90,3% 75,2% tháng Sinh hoạt chuyên đề Lồng ghép 80,1% 86,6% 69,4% hàng quý 2.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÉN TẰN, HUYỆN MƯỜNG LÁT TỪ NAY ĐẾN NĂM 2025 2.3.1 Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 2.3.1.1 Mục tiêu: Đổi nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở Đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị Đại hội XII Đảng, Nghị Đại hội XVIII Đảng tỉnh Thanh Hóa; phải thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định Điều lệ Đảng, đồng thời gắn với thực nội dung Nghị Trung ương (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay”, thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị Thông qua sinh hoạt chi làm cho Đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực tốt người Đảng viên Điều lệ Đảng quy định nhiệm vụ chi phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình phê bình, tăng cường đồn kết, thống tình thương u gắn bó, tinh thần đồng chí Đảng, đảng viên cán lãnh đạo, quản lý cấp; tập thể chi ủy, đồng chí bí thư chi phải thật sự gương mẫu chấp hành quy định, chế độ sinh hoạt chi để người noi theo 13 Một hội nghị tổ chức thành cơng có hiệu thiết thực năm 2018 2.3.1.2 Phương hướng, nhiệm vụ: - Thường xuyên đổi làm tốt công tác giáo dục trị cho cán đảng viên Kịp thời triển khai học tập thị, nghị Đảng, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên quan - Vận dụng sáng tạo, xây dựng nghị quyết, tập trung cao sự lãnh đạo, đạo có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ từ đến năm 2025; tiếp tục đẩy mạnh vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 cán bộ, đảng viên nhân viên - Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cán bộ, đảng viên để lãnh đạo phong trào, chi pháo đài, nơi giáo dục, rèn luyện đảng viên, hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ trị đơn vị theo tinh thần Nghị Đảng; cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần phê bình tự phê bình theo tinh thần nghị TW khố XII; không ngừng học tập rèn luyện lúc, nơi, gương sáng cho quần chúng noi theo, thực nghiêm túc 19 điều đảng viên không làm - Chi quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; - Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ đảng, chấp hành nghị chi bộ, nghị đảng cấp việc thực chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước 14 2.3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi chi trường THCS Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa từ đến năm 2025 2.3.2.1 Tiếp tục nâng cao nhận thức cho chi uỷ, chi bộ, đội ngũ cán đảng viên vị trí, vai trò chi bộ, ý nghĩa tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hành động thực tiễn có đắn, chuẩn mực hay không phụ thuộc lớn việc nhận thức có thấu suốt hay khơng Vì vậy, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi trường THCS Tén Tằn, trước hết, phải làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta vị trí, vai trò chi Chi tảng Đảng, hạt nhân trị sở, sợi dây chuyền để Đảng liên hệ với quần chúng Chi gốc rễ Đảng quần chúng, chi tế bào thể Đảng, sinh hoạt chi có chất lượng sức sống sự phát triển Đảng mạnh mẽ, đảm bảo đủ lực lãnh đạo sức chiến đấu Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng phải coi trọng giáo dục nhận thức cho cán bộ, đảng viên vai trò sinh hoạt chi bộ, mục đích u cầu, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, để bồi dưỡng lòng nhiệt tình ý thức trách nhiệm cấp ủy đảng đảng viên sinh hoạt chi Tuyên truyền, giáo dục để đảng viên, cán ý thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tác dụng sinh hoạt chi hình thức, nội dung lãnh đạo chủ yếu để xây dựng tổ chức đảng sở vững mạnh Phải làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ chất lượng sinh hoạt chi đóng vai trò quan trọng định lực lãnh đạo sức chiến đấu chi bộ; thông qua sinh hoạt chi đảng viên tiếp nhận nhiều thơng tin là: đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, thơng tin tình hình thời sự trị để nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, tham gia tích cực vào việc xây dựng nội Đảng Bởi tham gia đầy đủ, tích cực sinh hoạt chi nghĩa vụ trách nhiệm, quyền lợi đảng viên Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục đảng viên tham gia đầy đủ sinh hoạt chi bộ, chi phải thực nghiêm quy định Đảng chế độ sinh hoạt, tạo thành nếp, thói quen tham gia sinh hoạt chi cho đội ngũ đảng viên Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng để giữ vững kỷ luật Đảng 2.3.2.2 Duy trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ: Đây việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Bởi vì, muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi trước hết phải tổ chức thành nề nếp sinh hoạt chi mà đề cao trách nhiệm chi ủy, đảng viên sinh hoạt chi chất lượng sinh hoạt chi nâng lên Muốn vậy, cấp ủy chi phải trì thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi tháng lần vào tuần lễ cuối tháng Chuẩn bị đến ngày sinh hoạt chi bộ, đảng viên chủ động xếp công việc tự kiểm điểm lại việc thực nhiệm vụ chi giao cho tháng để báo cáo trước 15 chi nhận nhiệm vụ khác, đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu sinh hoạt chi Cấp ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi Tiếp tục quán triệt thực tốt Chỉ thị số 10 Ban Bí thư Trung ương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với việc "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị Các buổi sinh hoạt chi phải bố trí thư ký để ghi chép trung thực, đầy đủ ý kiến thảo luận đảng viên kết luận đồng chí chủ trì; cuối buổi phải thông qua Nghị ý kiến kết luận đồng chí chủ trì, thư ký phải ký vào sổ ghi biên họp chi 2.3.2.3 Chọn nội dung sinh hoạt chi đúng đắn, thiết thực, hình thức thích hợp, thời gian hợp lý: Chất lượng sinh hoạt chi phụ thuộc lớn chủ yếu vào nội dung, hình thức thời gian, thời điểm sinh hoạt chi Nội dung sinh hoạt chi phải phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt phải đa dạng, thời gian dành cho buổi sinh hoạt thời điểm tổ chức sinh hoạt chi phải hợp lý Tuy nhiên, sinh hoạt cần chọn nội dung đắn, thiết thực, chọn hình thức thích hợp với nội dung chọn 2.3.2.3.1 Lựa chọn nội dung sinh hoạt: Thứ nhất, vào chức năng, nhiệm vụ chi theo quy định Trung ương để xác định nội dung, phạm vi trách nhiệm lãnh đạo chi Tránh tình trạng sinh hoạt chi bàn bạc nghị nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ chi Thứ hai, bám sát nhiệm vụ trị chi bộ, nắm đặc điểm cụ thể chi bộ, đơn vị vấn đề đặt phạm vi lãnh đạo chi bộ, tình hình tư tưởng đảng viên quần chúng để chọn vấn đề cụ thể đưa vào nội dung sinh hoạt cho phù hợp, đáp ứng đòi hỏi tình hình thực tiễn sở mong muốn đảng viên quần chúng Thứ ba, Bám vào kế hoạch cấp tổ chức hoạt động như: học tập Chỉ thị, Nghị quyết, sách; sinh hoạt trị tập chung; thơng tin, thông báo thời sự Thứ tư, bám sát chương trình cơng tác cấp ủy năm, nhiệm kỳ Đại hội chi bộ, để chủ động lựa chọn chuẩn bị nội dung cho buổi sinh hoạt chi Trên sở trên, chi ủy lựa chọn nội dung sinh hoạt chi Trong thời điểm thường lên nhiều vấn đề cần giải quyết, chi ủy cần chọn hai vấn đề xúc để bàn bạc, giải kỳ họp chi Chi ủy trước hết bí thư chi phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt chuẩn bị ý kiến phát biểu Chi cần xác định chọn, bàn một, hai việc cụ thể cần tập trung lãnh đạo tổ chức thực đạt kết quả, để đưa thảo luận, bàn biện pháp giải Kịp 16 thời biểu dương, động viên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm 2.3.2.3.2 Chọn hình thức sinh hoạt chi bộ: Hình thức sinh hoạt chi cần chọn phù hợp với nội dung sinh hoạt chi Sinh hoạt chi theo ba hình thức: Sinh hoạt trị: thể rõ sự lãnh đạo chi Đại hội chi bộ, thảo luận dự thảo Nghị cấp Sinh hoạt chuyên đề: sâu vào thảo luận vấn đề chọn kết luận, nghị Mỗi quý tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn số vấn đề phù hợp, sát với tình hình thực tiễn chi bộ, đơn vị để sinh hoạt như: học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng củng cố tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên, xây dựng phát triển nhà trường Nội dung chuyên đề cần giải vấn đề thiết thực chi bộ: lãnh đạo nâng cao chất lượng giảng dạy; chống bạo lực học đường; đảng viên giáo viên phấn đấu thực sự gương cho học sinh; đảng viên - giáo viên chi học làm theo gương đạo đức Bác, phát triển đảng viên… Từ vận động Ngành theo chủ đề năm học, chi tìm chủ đề phù hợp với tình hình cụ thể chi Để thực sinh hoạt chuyên đề, chi có kế hoạch từ đầu năm số lượng, nội dung chuyên đề Trên sở kế hoạch, chi phân công cụ thể đảng viên viết đề dẫn trình bày buổi sinh hoạt Sinh hoạt học tập: học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị Đảng cấp trên, học tập nâng cao trình độ trị, chuyên môn nghiệp vụ Mỗi sinh hoạt chi gồm hai, ba hình thức Ví dụ: Sinh hoạt chi để thảo luận dự thảo nghị cấp vừa sinh hoạt trị vừa sinh hoạt học tập 2.3.2.3.3 Xác định thời gian, địa điểm sinh hoạt: Về lịch sinh hoạt chi (trong năm học) bố trí họp sau tiết buổi chiều lên lớp Với thời gian sinh hoạt phù hợp, đảng viên có điều kiện tham gia sinh hoạt đầy đủ Không nên kéo dài thời gian sinh hoạt chi bộ, đồng thời phải chọn thời điểm tiến hành sinh hoạt nội dung cần bàn bạc, thảo luận ngay, để chậm hạn chế tác dụng, chí khơng tác dụng 2.3.2.4 Ch̉n bị chu đáo nội dung tổ chức sinh hoạt: 2.3.2.4.1 Phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ: Cấp ủy người đạo trực tiếp việc chuẩn bị nội dung cho họp Tùy theo nội dung lựa chọn, chi ủy phân công cán bộ, đảng viên tổ chức có liên quan cấp ủy chuẩn bị cung cấp thông tin, tư liệu, số liệu để chi ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt Khi nội dung sinh hoạt chi chuẩn bị, chi ủy phải họp để bàn bạc, thảo luận trước đưa hội nghị chi Trong trình chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi có vướng mắc điều báo cáo với đảng ủy 17 Chi ủy cần rõ nội dung chủ yếu cần thảo luận, dự kiến loại ý kiến khác xuất xung quanh vấn đề đưa bàn bạc nghị, dự kiến phân công tổ chức thực kiểm tra việc thực nội dung sinh hoạt chi 2.3.2.4.2 Phân công tổ chức sinh hoạt chi bộ: Chi ủy phân công chi ủy viên đảng viên phụ trách công việc để tổ chức sinh hoạt chi bộ: Phân cơng người chủ trì sinh hoạt chi bộ, thơng thường Bí thư chi người chủ trì sinh hoạt, phân cơng Phó Bí thư chủ trì sinh hoạt Phân cơng người thơng báo nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt chi chuẩn bị điều kiện cần thiết để sinh hoạt chi 2.3.2.5 Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ: Tổ chức điều hành sinh hoạt chi phải tuân theo quy định chung sau: - Kiểm đếm số đảng viên dự sinh hoạt; số đảng viên vắng mặt, lý vắng mặt đồng chí; số đại biểu đến dự (nếu có); cử đồng chí chủ tọa thư ký hội nghị - Đồng chí chủ tọa nói rõ mục đích, u cầu sinh hoạt - Đồng chí phân cơng chuẩn bị nội dung sinh hoạt báo cáo nội dung chuẩn bị trước chi bộ; báo cáo ngắn gọn, rõ ràng, nội dung chủ yếu, để giành nhiều thời gian cho chi thảo luận - Quá trình sinh hoạt phải đảm bảo thực nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ Đồng chí chủ tọa cần nêu vấn đề cần thảo luận yêu cầu đảng viên phát biểu ý kiến mình, kể ý kiến khác với điểm nội dung chuẩn bị cấp ủy, khác với ý kiến đồng chí khác Để khắc phục tình trạng đảng viên trẻ tham gia thảo luận, bí thư chi cấp ủy cần gần gũi, khuyến khích họ phát biểu, khẳng định đảng viên cần phải có kiến trước vấn đề, không nhầm lẫn quan hệ cá nhân với thực nhiệm vụ đảng viên Khi điều hành sinh hoạt, bí thư chi gợi mở, khuyến khích đề nghị đảng viên trẻ phát biểu kiến vấn đề thảo luận - Qua thảo luận dân chủ, cuối vấn đề phải biểu thành nghị chi - Đồng chí chủ tọa kết luận hội nghị, cần nhận xét tinh thần thái độ thành viên hội nghị, nêu rõ vấn đề trí biểu thơng qua vấn đề có ý kiến khác cần tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến để hội nghị lần sau trao đổi, thảo luận báo cáo lên cấp Tránh tình trạng kết thúc sinh hoạt chi khơng có kết luận hội nghị, dẫn tới lần sau sinh hoạt chi người hiểu nói theo cách riêng họ - Tồn diễn biến sinh hoạt chi phải ghi chép đầy đủ, xác sổ biên họp thường kỳ chi 2.3.2.6 Đề cao trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi đảng viên: Tham gia sinh hoạt chi trách nhiệm quyền lợi Đảng viên Không tham gia đặn sinh hoạt chi Đảng viên tự tách 18 khỏi tổ chức Đảng nhiều lần bị đưa khỏi Đảng (theo quy định Điều lệ Đảng) Đối với Đảng viên cán lãnh đạo chủ chốt quan, đơn vị cần gương mẫu tham gia sinh hoạt chi bộ, chủ động xếp công việc để tham gia, cán thuộc diện cấp ủy Những đảng viên cán lãnh đạo chủ chốt tham gia sinh hoạt chi cách dặn, nghiêm túc có tác dụng to lớn đảng viên khác với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Tuy nhiên, đảng viên tham gia sinh hoạt chi cần xác định rõ tham gia sinh hoạt chi với tư cách đảng viên chi bộ, thực nghĩa vụ, trách nhiệm đảng viên, phát biểu, thảo luận với tư cách đảng viên 2.3.2.7 Tăng cường công tác đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp việc thực nhiệm vụ trị chế độ sinh hoạt chi Cấp ủy cấp trực tiếp chi có trách nhiệm định hướng nội dung cơng tác, định kỳ thơng tin trì giao ban với bí thư chi để đạo xử lý kịp thời vấn đề phát sinh Định kỳ tháng lần, cấp ủy cấp trực tiếp phải kiểm tra, giám sát việc thực nếp, nội dung, chất lượng hoạt động chi bộ; phát nhân tố mới, việc làm tốt để nhân rộng, biểu dương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phê bình, uốn nắn tập thể cá nhân có sai phạm, khuyết điểm Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát chi đảng viên, có biện pháp giúp đỡ đảng viên kịp thời đạo xử lý với đảng viên vi phạm Quy định điều đảng viên không làm 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sau thời gian áp dụng Sáng kiến kinh nghiệm nói trên, thân thấy chất lượng nề nếp sinh hoạt chi đơn vị ngày ổn định chất lượng hơn, từ hình thức, đến nội dung phương pháp tổ chức Số đảng viên nắm vững áp dụng vào thực tiễn công tác tăng lên, chất lượng công việc cao hơn, theo tinh thần nghị cấp Trong năm 2018, chi trường THCS Tén Tằn Đảng xã Tén Tằn công nhận danh hiệu vững mạnh, đồng chí phó bí thư Ban chấp hành đảng xã tặng giấy khen, đồng chí bí thư đề nghị Ban chấp hành đảng huyện Mường Lát tặng giấy khen Bảng thống kê công tác sinh hoạt chi đơn vị THCS Tén Tằn năm 2018, so với giai đoạn giai đoạn 2010 – 2017 Nội dung Hình thức tổ Tỷ lệ đảng Tỷ lệ nắm Tỷ lệ hiểu và sinh hoạt chức sinh viên tham gia nội vận dụng hoạt Tăng(+), dung nội giảm (-) so Tăng(+), dung với giai đoạn giảm (-) so công tác trước với giai đoạn Tăng(+), trước giảm (-) so với giai đoạn 19 trước Sinh hoạt định kỳ hàng tháng Sinh hoạt chuyên đề hàng quý Lồng ghép, tổ chức riêng + 9,8% + 8,7% + 29,8% Tổ chức riêng +19,9% + 21,4% + 27,6% KẾT LUẬN 3.1 Kết luận Xuất phát từ đặc điểm tổ chức hoạt động mình, sinh hoạt chi có ý nghĩa cực kỳ quan trọng Chất lượng sinh hoạt chi có tác dụng to lớn công việc củng cố, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở Đảng đội ngũ đảng viên Vì vậy, cấp uỷ chi phải trì thực nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt chi tháng lần theo quy định Tuỳ theo tình hình đặc điểm, thực tế quan, đơn vị mà định thời gian sinh hoạt cho phù hợp, gắn nội dung sinh hoạt với vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" Thông qua sinh hoạt chi bộ, Chi phải thường xun làm tốt cơng tác trị tư tưởng, làm cho đảng viên nhận thức đắn vai trò, vị trí nhiệm vụ đảng viên trường học Trong sinh hoạt chi cần phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình phê bình Tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, phương pháp sinh hoạt mềm dẻo, linh hoạt Các vấn đề chi bộ, chi uỷ đưa dân chủ thảo luận, đảng viên phát biểu ý kiến, tỏ rõ chứng kiến Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm Những vấn đề sau bàn bạc dân chủ, biểu theo đa số trở thành nghị chi bộ, đảng viên phải nói làm theo nghị Chi uỷ bí thư chi phải thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, cách thức điều hành sinh hoạt chi Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ cấp chấp hành chế độ sinh hoạt chi Kiểm tra việc sinh hoạt định kì đột xuất,qua làm việc trực tiếp với cấp uỷ, với toàn thể đảng viên kiểm tra qua sổ ghi biên họp chi bộ, qua góp phần giúp chi thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi biện pháp quan trọng để củng cố, kiện toàn chi nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu chi Các chi bộ, Đảng sở đội ngũ đảng viên cần nắm vấn đề chủ yếu nêu vận dụng vào điều kiện cụ thể chi để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đóng góp tích cực có hiệu thực nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn đảng Trong giai đoạn trọng xây dựng tổ chức Đảng đoàn thể trường học vững mạnh toàn diện, tăng cường sự lãnh đạo đạo 20 Đảng uỷ, đẩy mạnh phát triển đảng viên chi làm nòng cốt thúc đẩy việc thực nhiệm vụ trị, thực tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt góp phần phục vụ sự nghiệp cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước hội nhập quốc tế 3.2 Kiến nghị - Đảng ủy xã Tén Tằn cần coi việc giúp đỡ Chi THCS Tén Tằn nhiệm vụ để có kế hoạch cụ thể, hiệu thời gian tới - Đảng ủy xã cần mở nhiều sinh hoạt Đảng ủy mở rộng, có mời Bí thư chi THCS để chi nắm bắt thông tin kịp thời đạo thực tốt - Cần có chương trình bồi dưỡng cấp uỷ viên từ đầu nhiệm kỳ, có nghiệp vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi - Đảng ủy xã cần thực nghiêm chế độ thông tin Đảng để đảm bảo quy định Điều lệ, đồng thời chi trực thuộc, chi nhà trường cần chủ động phối hợp công tác với cấp trên, đảm bảo hồn thành nhiệm vụ XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HIỆU TRƯỞNG Thanh Hóa, ngày 13 tháng năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN Mai Văn Dũng Cao Xuân Hợi 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành học viện trị - hành quốc gia “Nghiệp vụ công tác đảng sở”, H 2017 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam - Sự Thật, Hà Nội năm 2011 Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 Ban chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 Chỉ thị Ban Bí Thư nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02-3-2012 Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24-2-2012 việc thực Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” “Hỏi đáp cơng tác cấp ủy bí thư chi bộ”, Nhà xuất Chính Trị Quốc gia xuất năm 2010 Quy định số 97- QĐ/TW ngày 22/3/2004 Ban bí thư chức năng, nhiệm vụ Đảng bộ, chi sở đơn vị sự nghiệp Nghị số 22-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ (khóa X), Đảng Nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên 10.Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 11 Từ điển Tiếng Việt 22 Mẫu (2) DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Cao Xuân Hợi Chức vụ đơn vị công tác: Phó Hiệu trưởng trường THCS Tén Tằn TT Tên đề tài SKKN Một số giải pháp để hướng dẫn học sinh học cũ theo sơ đồ tư dạy học môn Lịch sử trường THCS Tam Chung huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa Một số kinh nghiệm để hình thành nâng cao khả tự học môn Lịch sử trường THCS Một số kinh nghiệm khắc phục khó khăn ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Lịch sử trường THCS Tén Tằn huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa Cấp đánh giá xếp loại Kết đánh giá xếp loại Năm học đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) (A, B, C) Cấp tỉnh C 20062007 Cấp tỉnh B 20092010 Cấp tỉnh C 20132014 * Liệt kê tên đề tài theo thứ tự năm học, kể từ tác giả tuyển dụng vào Ngành thời điểm 23 ... trưởng trường THCS Tén Tằn TT Tên đề tài SKKN Một số giải pháp để hướng dẫn học sinh học cũ theo sơ đồ tư dạy học môn Lịch sử trường THCS Tam Chung huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa Một số kinh nghiệm. .. số kinh nghiệm để hình thành nâng cao khả tự học môn Lịch sử trường THCS Một số kinh nghiệm khắc phục khó khăn ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Lịch sử trường THCS Tén Tằn huyện Mường Lát tỉnh... 07 Tổng số dân theo điều tra tháng 01/2019 974 hộ với 4 279 nhân khẩu, chủ yếu bà người dân tộc thiểu số (Thái: 77 ,5%, Khơ-mú: 17, 2 lại dân tộc Kinh dân tộc thiểu số khác chiếm 5,3%) Trên 90% số
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh không bị mắc lỗi khi sử dụng hàm trong bảng tính trong dạy học môn tin học 7 tại trường THCS cao thịnh , SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh không bị mắc lỗi khi sử dụng hàm trong bảng tính trong dạy học môn tin học 7 tại trường THCS cao thịnh

Từ khóa liên quan