SKKN rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh thông qua việc giải bài tập về công thức hóa học và phương trình hóa học

23 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 08:32

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỌ XUÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI “RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG NGÔN NGỮ HỐ HỌC CHO HỌC SINH THƠNG QUA VIỆC GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠNG THỨC HỐ HỌC VÀ PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC” Người thực hiện: Đỗ Đình Khẩn Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường THCS Thọ Hải SKKN thuộc lĩnh mực (mơn): Hóa học THANH HĨA NĂM 2019 MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tran g 1 2 B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI II CƠ SỞ THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI 2 Thực trạng tình hình sử dụng ngơn ngữ hố học 2 Kết thực trạng III CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN … Rèn kĩ kí hiệu hố học Rèn kĩ CTHH Rèn kĩ PTHH 4 Làm cho HS hiểu mối liên hệ KHHH, CTHH PTHH IV CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN… Phương pháp đàm thoại nêu vấn đề PP dạy học tích cực hoạt động nhóm giải tập hố học Các tập cơng thức hóa học: Lập phương trình hóa học V KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI: C KẾT LUẬN 6 13 17 17 I KẾT LUẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 17 II Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 18 III BÀI HỌC KINH NGHIỆM 18 A PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đây đề tài thân trước tự nghiên cứu viết ra, song đề tài lúc viết bối cảnh lịch sử giáo dục khác lúc tơi viết thật chưa khoa học, sâu rộng Việc thay đổi hình thức thi đại học việc thi vào lớp 10 thi có ba thi cho ba mơn văn, tốn ngoại ngữ làm cho em HS không nhiều động học mơn lại, đặc biệt mơn học khó mơn hóa học Hố học mơn khoa học thực nghiệm, có nhiều ứng dụng công nghiệp đời sống hàng ngày Đối với chương trình hóa học THCS việc rèn luyện cho học sinh khả phân tích, tổng hợp cần thiết Tuy nhiên, trường THCS học sinh chưa định hướng tốt việc sử dụng ngôn ngữ hoá học từ bắt đầu học hoá học phương pháp giải dạng tập cụ thể, học sinh chưa thành thạo việc sử dụng ngôn ngữ hoá học nhận dạng tập để phân tích đề “áp dụng kiến thức lí thuyết biết” có số em có tâm lí ngại học mơn hóa học, học đối phó với giáo viên chưa thực tự giác say mê, đặc biệt việc thi cử ba mơn văn, tốn, ngoại ngữ Học sinh có nắm vững ngơn ngữ hố học việc học tập mơn hố học dễ dàng Đối với học sinh THCS đặc biệt học sinh lớp việc sử dụng ngơn ngữ hố học từ đầu gặp nhiều khó khăn lại trì suốt q trình học tập mơn hố học Do để HS có kỹ giải tập hố học tốt mơn hố học việc rèn luyện kỹ sử dụng ngơn ngữ hố học cho HS cần thiết phải rèn luyện thường xun thơng qua tập hố học Bài tập hố học nguồn để hình thành kiến thức kỹ HS, đồng thời làm xác hố khái niệm Bài tập hố học công cụ hữu hiệu để kiểm tra kiến thức kĩ HS Giúp GV phát trình độ HS làm bộc lộ sai lầm, khó khăn HS q trình học tập hố học Do tầm quan trọng ngơn ngữ hố học thực tiễn việc sử dụng ngơn ngữ hố học HS, Bản thân tơi ln tìm tòi khơng ngừng, nghiên cứu nhằm nâng cao kĩ sử dụng ngôn ngữ hố học cho học sinh, qua giúp học sinh u thích mơn hố học đồng thời biết vận dụng kiến thức hoá học để giải tập hóa học vào đời sống thực tiễn Tuy nhiên, phạm vi đề tài không tham vọng đề cập đến tất vấn đề hoá học mà đề cập đến việc “Rèn luyện kĩ sử dụng ngơn ngữ hố học cho học sinh thông qua việc giải tập CTHH PTHH” II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Rèn luyện kĩ cho học sinh THCS, đặc biệt HS lớp viết CTHH PTHH từ giải tập định lượng III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Học sinh THCS đặc biệt HS lớp IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu lí thuyêt thực trạng Phương pháp trao đổi với chuyên gia đồng nghiệp Phương pháp khảo sát, điều tra thống kê Phương pháp phân tích tổng hợp B PHẦN NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Khơng viết CTHH khơng viết PTHH mà khơng viết PTHH khơng làm tập hóa học có nội dung định lượng Rất khoát việc rèn luyện kỹ sử dụng ngơn ngữ hóa học cho HS phải thơng qua việc giải nhiều loại tập CTHH PTHH II CƠ SỞ THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI Thực trạng tình hình sử dụng ngơn ngữ hố học Qua thực tế tra trực tiếp dạy học trường THCS, thấy kĩ viết CTHH, lập PTHH… HS chưa tốt Một số em chưa nắm vững KHHH chưa nói đến em biết lập CTHH hay PTHH, em chưa hiểu nghĩa ngơn ngữ hố học Ví dụ: KHHH không biểu thị tên gọi nguyên tố mà biểu thị ngun tử khối Khi viết (Al) phải hiểu ngun tố nhơm biểu thị ngắn gọn mang quy ước quốc tế, đồng thời phải biết nguyên tử khối nhôm 27đvc Thực tế HS nhớ KHHH nhôm không nhớ nguyên tử khối ngược lại biết ngun tử khối nhơm lại viết sai KHHH Các em thường cho môn trừu tượng, học lại mơn học mẻ, phải nhớ, phải biết, dẫn đến chất lượng không cao Cụ thể qua khảo sát HS lớp đầu năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014-2015 với đề thi 45 phút, có câu sau: Câu 1: Hãy lập CTHH chất sau: a Kẽm clorua b Axit clohyđric c Natri clorua Câu 2: Cho sơ đồ PƯHH sau: Kali + Oxi → Kali oxit a Hãy lập PTHH b Cho biết PƯHH thuộc loại PƯHH Nếu PƯ oxi hố - khử chất khử, chất oxi hoá, khử, oxi hoá Kết thực trạng Có nhiều em HS viết sai KHHH thường mắc lỗi viết sai KHHH sau: Kẽm clorua viết thành ZnCl2, ZNCl2, ZCl2 Kali clorua viết thành: KaCl, KCl2, K2Cl Khi lập PTHH nhiều em lập sai lỗi thường sai là: Ka + O → K2O K2 + O2 → K2O K + O → KO Tóm lại: Lỗi em mắc phải viết CTHH PTHH nguyên nhân sau: - HS chưa nắm vững khái niệm định luật hoá học ý nghĩa CTHH, KHHH PTHH - Các kỹ xác định hoá trị, lập CTHH, lập PTHH yếu - HS khơng hiểu đầy đủ ngơn ngữ hố học dẫn đến khó khăn việc giải tốn định lượng tính theo CTHH PTHH Là người hay SGD PGD hay cử tra, chấm thi GV HS giỏi người trực tiếp dạy hố học trường THCS Tơi ln băn khoăn tìm phương pháp làm để em học tốt mơn hố, có kĩ sử dụng ngơn ngữ hố học tốt Tơi học áp dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề, phương pháp dạy học tích cực… Tơi thấy chất lượng học tập HS nâng lên rõ rệt III CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG NGƠN NGỮ HỐ HỌC CHO HS LỚP Rèn kĩ kí hiệu hố học Làm cho HS hiểu KHHH biểu diễn ngắn gọn NTHH, NTHH biểu diễn chữ kiểu in hoa, kiểu in hoa kèm theo chữ viết kiểu in thường (Phần lớn KHHH chữ đầu tên La tinh NTHH) Mỗi KHHH nguyên tố nguyên tử nguyên tố cho biết nguyên tử khối nguyên tố Rèn kĩ CTHH Muốn rèn kĩ CTHH cần làm cho em hiểu ý nghĩa CTHH - CTHH dùng để biểu diễn chất, CTHH phân tử chất trừ đơn chất kim loại số đơn chất phi kim, CTHH gồm CTHH đơn chất, CTHH hợp chất - CTHH cho ta biết được: + Nguyên tố tạo chất + Số nguyên tử nguyên tố có phân tử chất + Phân tử khối chất Và từ CTHH ta tính khối lượng ngun tố có CTHH dựa vào số NTK nguyên tố Rèn kĩ PTHH Để rèn kĩ PTHH cần cho em hiểu ý nghĩa PTHH - PTHH biểu diễn ngắn gọn PƯHH dựa vào định luật bảo toàn khối lượng, PTHH cho ta biết: + Tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử, chất PƯHH Tỷ lệ tỷ lệ hệ số chất PTHH + Từ tỷ lệ ta tính khối lượng chất tham gia hay sản phẩm cần cho biết lượng chất tham gia hay sản phẩm Làm cho HS hiểu mối liên hệ KHHH, CTHH PTHH Phải làm cho em thấy mối liên hệ mật thiết KHHH, CTHH PTHH PTHH biểu diễn PƯHH xảy chất, CTHH biểu diễn chất tức biểu diễn thành phần cấu tạo chất mà CTHH lại cấu tạo KHHH Muốn viết CTHH, PTHH phải nhớ KHHH hoá trị nguyên tố Nhưng dừng mức độ hình thức, điều quan trọng người giáo viên phải làm cho HS hiểu ý nghĩa KHHH, CTHH PTHH Đó rèn cho HS có kĩ sử dụng ngơn ngữ hố học Có thể nói ngơn ngữ hố học hình thành phát triển qua bước sau: - Hiểu ý nghĩa KHHH - Hiểu ý nghĩa CTHH - Lập CTHH hợp chất nguyên tố biết hoá trị chúng - Hiểu ý nghĩa PTHH - Lập PTHH biết sơ đồ phản ứng - Tính theo CTHH PTHH Do thời gian nghiên cứu đề tài có hạn, nên nghiên cứu đưa giải pháp thực hiện, rèn luyện kĩ ngơn ngữ hố học thông qua tập CTHH lập PTHH IV CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG NGƠN NGỮ HỐ HỌC THƠNG QUA CÁC BÀI TẬP VỀ CTHH VÀ PTHH Từ thực tế dạy hoá học trường THCS, đặc điểm nhận thức học sinh q trình dạy học hố học chương trình THCS tơi nhận thấy biện pháp để tổ chức rèn luyện kĩ sử dụng ngơn ngữ hố qua tập CTHH PTHH giáo viên nên sử dụng phương pháp sau: Phương pháp đàm thoại nêu vấn đề: Là phương pháp giáo viên tổ chức trao đổi (kể tranh luận) giáo viên HS, thơng qua đạt mục đích dạy học Hệ thống câu hỏi GV đưa phải mang tính chất nêu vấn đề buộc HS phải trạng thái có vấn đề HS tự lực tìm tòi lời giải đáp, phương pháp giáo viên đóng vai trò người tổ chức, điều khiển q trình nhận thức HS kết luận xác vấn đề, nội dung kiến thức cần nắm vững Để rèn luyện cho em có kĩ sử dụng ngơn ngữ hố học giáo viên sử dụng phương án sau: Phương án 1: Giáo viên tập có nhiều câu nhỏ, định nhóm câu Nguồn thơng tin cho lớp tổ hợp tập nhỏ với lời giải tương ứng Cuối giáo viên hệ thống kiến thức tập rút kiến thức cần nhớ tập Phương án 2: Giáo viên tập cho em dạng kiến thức tổng hợp, để HS làm giáo viên cần gợi ý hướng dẫn em làm tập đó, sau giáo viên gọi HS lên làm, cho HS khác nhận xét bổ sung cho làm hoàn chỉnh, đồng thời giáo viên củng cố khái niệm hố học, từ tìm mối quan hệ khái niệm CTHH, PTHH, PTK khối lượng mol Phương án 3: Giáo viên đưa tập có nhiều lựa chọn nhằm cho lớp tranh luận lựa chọn Giáo viên định hướng cho học sinh cách xác định lựa chọn phải dựa vào định luật, định nghĩa, qui tắc, qua rèn luyện kỹ sử dụng ngơn ngữ hoá học cho em Phương pháp dạy học tích cực hoạt động nhóm giải tập hố học Phương pháp dạy học tích cực lấy HS làm trung tâm trình dạy học Giáo viên người tích cực thiết kế, tổ chức, khuyến khích tạo điều kiện để đa số HS tích cực hoạt động tìm tòi khám phá, xây dựng vận dụng kiến thức rèn luyện kĩ tư hoá học cho HS Vì hệ thống tập giáo viên đưa phải chuẩn bị thật chu đáo, tập phải logic, khắc sâu kiến thức hố học, đồng thời rèn kĩ ngơn ngữ hoá học cho em Khi dạy học theo phương pháp tích cực hoạt động nhóm, giáo viên phải ý đến phân nhóm mà tập cho phù hợp Nếu chia lớp thành nhóm (theo tổ) tập phải tương đối rộng có ý củng cố khắc sâu kiến thức mối liên hệ khái niệm hố học Nếu chia lớp thành nhóm nhỏ, bàn nhóm u cầu nhỏ nên đề để nhóm làm chung tập để so sánh kiến thức Đồng thời củng cố kiến thức tìm nhóm có cách giải nhanh, hay Để phương pháp dạy học tích cực phát huy có hiệu ngồi chuẩn bị hệ thống tập tốt, giáo viên cần ý đến thời gian thảo luận, giáo viên phải quy định thể lệ: - Thời gian phút - Nhóm có kết xong trước cho điểm tuyên dương - Trong thảo luận nhóm, lớp ồn lớp bị hạ loại, nhóm bị nhắc nhở Có em thi đua làm tập học kĩ lí thuyết, chuẩn bị chu đáo - Kết thảo luận nhóm giáo viên cho học sinh treo bảng phụ nhóm lên, sau cho nhóm nhận xét tìm ưu nhược điểm nhóm Cuối giáo viên treo kết Trên số biện pháp làm, giúp tơi thành cơng q trình dạy học mơn hố Các tập cơng thức hóa học: Để rèn luyện kĩ sử dụng ngôn ngữ hoá học cho em qua hệ thống tập CTHH sử dụng đưa tập về: * Chọn hệ thống tập CTHH gồm: Lập CTHH hợp chất gồm hai nguyên tố X, Y cho biết số nguyên tử nguyên tố Lập CTHH dựa vào hoá trị Dựa vào quy tắc hoá trị xác định CTHH viết ? viết sai ? Tìm hố trị nguyên tố hợp chất hai nguyên tố Bài tập nêu ý nghĩa CTHH Bài tập tính thành phần % khối lượng nguyên tố có hợp chất Bài tập lập CTHH hợp chất biết thành phần % khối lượng nguyên tố hợp chất Bài tập lập CTHH hợp chất biết hoá trị nguyên tố hợp chất phần trăm khối lượng Bài tập lập CTHH hợp chất biết khối lượng nguyên tố có lượng hợp chất 10 Lập CTHH hợp chất biết khối lượng lượng hợp chất khối lượng mol hợp chất * Đưa phương pháp giải: Như biết việc sử dụng ngơn ngữ hố học phương tiện khơng phải mục đích dạy học Vì vậy, đưa học sinh sử dụng cách thành thạo ngôn ngữ hố học q trình học tập, ngồi việc lựa chọn hệ thống tập CTHH cho em cần trang bị cho em phương pháp giải tập Để giải tập CTHH dựa bước mà ngôn ngữ hố học hình thành phát triển thơng qua mối liên hệ KHHH CTHH mà ta có bước giải Cụ thể: 3.1 Bài tập CTHH hợp chất gồm hai nguyên tố X, Y cho biết số nguyên tử nguyên tố Ví dụ 1: Lập CTHH hợp chất tạo hai nguyên tố nhôm oxi Biết phân tử hợp chất có nguyên tử Al, nguyên tử O Phương pháp giải: Giáo viên dùng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề để học sinh nắm vững bước giải Bước 1: Viết KHHH nguyên tố hợp chất AlO Bước 2: Ghi số nguyên tử nguyên tố bên phải KHHH Al2O3 Ví dụ 2: Viết CTHH tính phân tử khối hợp chất sau: a Canxi oxit (vôi sống) biết phân tử có 1Ca 1O b Amoniac biết phân tử có 1N 3H c Đồng sunfat biết phân tử có 1Cu, 1S 4O d Sắt oxit biết phân tử gồm 2Fe 3O (Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm, bàn HS nhóm) 3.2 Bài tập lập CTHH dựa vào hố trị Ví dụ 1: Lập CTHH hợp chất hai nguyên tố sau: a P(III) H(I) b Al(III) O(II) Phương pháp giải: Giáo viên dùng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề để học sinh nắm vững bước lập Bước 1: Viết CTHH dạng chung PxHy x y Bước 2: áp dụng quy tắc hố trị ta có x.III = y.I ⇒ = I = III Bước 3: Chọn x = 1; y = Bước 4: Viết CTHH PH3 Ví dụ 2: Lập CTHH hợp chất tạo nuyên tố nhóm nguyên tử sau: a Na(I) OH(I) b Cu(II) SO4(II) c Ca(II) NO3(I) d K(I) PO4(III) Giáo viên dùng phương pháp hoạt động tích cực cho nhóm hoạt động Mỗi bàn nhóm câu Để rèn luyện kỹ ngơn ngữ hố học cho HS lập CTHH ta hướng dẫn HS cách lập nhanh cách ghi hoá trị ngun tố nhóm ngun tử lên đầu KHHH tìm bội chung ghi số vào CTHH Ví dụ: AlIIIOII ⇒ CTHH Al2O3 3.3 Bài tập dựa vào quy tắc hoá trị để xác minh CTHH viết CTHH viết sai Ví dụ: Có CTHH sau: CaCl3; KCl; KO2; CaO; AlOH; NaNO3; Cu(NO3)2 Phương pháp giải: Giáo viên dùng phương pháp đàm thoại để học sinh dựa vào quy tắc hoá trị xác định CTHH viết đúng, CTHH viết sai Bước 1: áp dụng quy tắc hố trị CaCl3 ta có: a = I ⇒ a = 3.I = III CTHH CaCl3 viết sai ( Vì Ca có hóa trị hóa trị II ) Vậy CTHH viết phải CaCl2 Tương tự CTHH: KO2 sai áp dụng quy tắc hố trị ta có: a = II ⇒ a = 2.II = IV ( Kali có hố trị IV sai) Vậy CTHH viết phải K2O Tương tự CTHH: AlOH viết sai ( Vì khơng đảm bảo quy tắc hoá trị) Vậy CTHH viết phải Al(OH)3 Bước 2: Các CTHH sau viết đúng: KCl, CaO, NaNO3, Cu(NO3)2 3.4 Bài tập tìm hố trị nguyên tố hợp chất hai nguyên tố cho biết CTHH Ví dụ: Tìm hố trị sắt CTHH sau: FeO Fe 2O3 biết oxi hoá trị II Phương pháp giải: Giáo viên dùng phương pháp đàm thoại để HS nắm vững bước giải Bước 1: Gọi a hoá trị Fe hợp chất Bước 2: Áp dụng quy tắc hoá trị FeO ta có: a = II ⇒ a = 1.II = II Vậy FeO sắt có hố trị II Tương tự Fe2O3, áp dụng quy tắc hố trị ta có: a = II ⇒ a = 3.II = III Vậy Fe2O3 sắt có hố trị III Để rèn luyện cho em có kĩ sử dụng ngơn ngữ hố học tìm hố trị ngun tố hợp chất tơi cho em hoạt động nhóm làm tập sau: Bài tập: Cho chất có CTHH sau: K 2O; NaCl; H2O; HNO3; CaCl2, P2O5; CuSO4; CuS; SO2; SO3; Al2O3 Hãy cho biết ngun tố nào: a Có hố trị I d Có hố trị IV b Có hố trị II e Có hố trị V c Có hố trị III Với cách làm tơi củng cố cho em qua tập sau: Bài tập: Hãy hoàn thành bảng sau: TT Oxit Zn Bazơ (OH)2 Axit H2 Muối Na2 Al2 O3 O2 Fe2 .(OH)3 Ca Al OH H3 SO4 S H .(NO3)3 Cu Al (PO4)2 Với tập HS rèn luyện ngơn ngữ hố học, từ CTHH, hố trị ngun tố, nhóm OH hay CTHH Bazơ, Axit, muối em có khả sáng tạo học hố Ví dụ: Từ CTHH muối SO4 để hồn thành HS điền: CuSO4, CaSO4, BaSO4 nghĩa điền nguyên tố kim loại có hố trị II 3.5 Bài tập ý nghĩa CTHH Cho CTHH chất sau: a Khí Clo: Cl2 b Kẽm Clorua: ZnCl2 Hãy nêu điều biết chất Phương pháp giải: a Khí Clo Bước 1: Dựa vào CTHH xác định tên nguyên tố hoá học cấu tạo chất - Khí Clo đơn chất NTHH Clo cấu tạo nên Bước 2: Xác định số nguyên tử nguyên tố có CTHH dựa vào chi số - Phân tử Clo nguyên tử Clo cấu tạo nên Bước 3: Xác định phân tử khối chất tổng nguyên tử khối nguyên tố - Phân tử khối 35,5 = 71đvc b Kẽm clorua - Kẽm clorua hai nguyên tố hoá học cấu tạo nên kẽm Clo - Phân tử kẽm Clorua có nguyên tử kẽm hai nguyên tử Clo - PTK = 65 + 35,5 = 136đvc Khi em có kĩ hiểu ý nghĩa CTHH tơI cho HS củng cố tập sau: Cách viết sau ý ? 5Cu; 2NaCl; 3CaCO3; 5O2 10 3.6 Bài tập tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố có CTHH Ví dụ: Một loại phân bón hố học có cơng thức là: KNO Hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng nguyên tố Phương pháp giải: Giáo viên dùng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề để học sinh nắm vững bước làm Bước 1: Tìm khối lượng mol hợp chất M KNO3 = 39 + 14 + 16.3 = 101g Bước 2: Tìm số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất Trong mol KNO3 có mol K, 1mol N mol O Bước 3: Thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố hợp chất %N = 14 100% ≈ 13,86% 101 %O = 100% - (38,6% + 13,86%) = 47,54% Giáo viên dùng phương pháp hoạt động nhóm để học sinh làm tập sau: Nguyên tố Fe tạo với Oxi ba oxit Một oxit Fe chiếm 70% khối lượng Vậy cơng thức sắt oxit là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Fe2O4 Để rèn luyện kỹ ngơn ngữ hố học cho em từ tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố biết CTHH Ngược lại biết thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố ta lập CTHH hợp chất 3.7 Bài tập lập CTHH hợp chất biết thành phần % khối lượng nguyên tố hợp chất Ví dụ 1: Một hợp chất có thành phần nguyên tố là: 40% Cu; 20%S 40% O Hãy xác định CTHH hợp chất Biết hợp chất có khối lượng mol 160g * Phương pháp giải: Bước 1: Tìm khối lượng ngun tố có mol hợp chất mCu = 160 40 160 20 = 64 g ; mS = = 32 g ; mO = 160 - (64 + 32) = 64g 100 100 Bước 2: Tìm số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất 11 nu = 64 : 64 = 1mol; nS = 32 : 32 = 1mol; nO = 64 : 16 = 4mol Suy mol phân tử hợp chất có 1mol Cu, 1mol S mol O Bước 3: Viết CTHH CuSO4 Ví dụ 2: Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân 80g Oxit có thành phần 80% Cu 20% O Hãy lập CTHH đồng oxit nói (Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm, bàn nhóm) 3.8 Bài tập lập CTHH hợp chất biết hoá trị phần trăm khối lượng nguyên tố hợp chất Ví dụ: Oxit nguyên tố hoá trị V chứa 43,67% nguyên tố Hãy lập CTHH oxit nói Phương pháp giải: Giáo viên dùng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề để học sinh thấy mối quan hệ hoá trị, nguyên tử khối, thành phần % khối lượng nuyên tố với CTHH Muốn lập CTHH cần xác định NTHH, mà muốn xác định NTHH phải tìm NTK nguyên tố Mà muốn tìm NTK lại dựa vào thành phần phần trăm nguyên tố hợp chất Bước 1: Gọi R KHHH nguyên tố, A NTK ta có CTHH oxit là: R2O5 Theo ta có: M R O = 2A + 16 = (2A + 80)g Bước 2: Trong 1mol R2O5 có mol R 5mol O Bước 3: %R = 2A 100% = 43,67% ⇒ A = 31 NTHH R có NTL 31 A + 80 hố trị V phot Vậy CTHH P2O5 3.9 Bài tập lập CTHH hợp chất biết tỷ lệ khối lượng nguyên tố hợp chất Ví dụ: Nguyên tố sắt tạo với oxi loại oxit, oxit sắt chiếm 7/9 khối lượng phân tử Xác định CTHH sắt oxit * Cách giải: Bước 1: Gọi CTHH dạng chung FexOy Bước 2: Trong oxit Fe phần khối lượng O chiếm phần khối lượng hay mFe = 56 x ; mO = 16 y 56 x Bước 3: Theo ta có: 16 y = ⇒ x = y hay x : y = : Trong phần tử hợp chất có nguyên tử Fe liên kết với nguyên tử O Bước 4: CTHH FeO 12 3.10 Bài tập lập CTHH hợp chất cho biết khối lượng lượng hợp chất Ví dụ: Đốt cháy hồn toàn 6g hợp chất A gồm C, H, O Trong oxi khơng khí thu 4,481 lít CO2 (ở đktc) 3,6g H2O Hãy lập CTHH A biết khối lượng mol A 60g * Các bước giải: Bước 1: Tìm khối lượng ngun tố có lượng hợp chất mC = 4,48 12 3,6 = 2,4 g ; mH = = 0,4 g ; mO = − (2,4 + 0,4) = 3,2 g 22,4 18 Bước 2: Tìm khối lượng nguyên tố có mol hợp chất mC = 2,4 60 0,4 60 = 24 g ; mH = = g ; mO = 60 - (24 + 4) = 32g 6 Bước 3: Tìm số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất nC = 24 : 12 = 2mol; nH = ; = 4mol; nO = 32 : 16 = 2mol Suy mol phân tử hợp chất có molC, 4mol H mol O Bước 4: CTHH C2H4O2 Lập phương trình hóa học Để hình thành kỹ giải tập hóa học, ta phải xét hình thành hệ thống kỹ mà nội dung chương trình đề Nếu tính theo đơn vị kiến thức có nhiều dạng tập dạng tập đòi hỏi có kiến thức, kỹ giải Một kiến thức, kỹ phải lập phương trình hóa học, đa số tập hóa học tính theo phương trình hóa học, lập phương trình hóa học sai tính theo phương trình hóa học sai Như để giải tập hóa học ta phải lập phương trình hóa học xác Để giải vấn đề đặt ra, yêu cầu phải hiểu khái niệm phương trình hóa học gì? Phản ứng hóa học gì? Chất bị biến đổi gọi gì? Phương trình hóa học ghi nào? Phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa học cơng thức hóa học( CTHH phải viết PTHH viết được) Hai vế phương trình hóa học khơng có nghĩa đồng phương trình tốn học mà biến đổi từ chất thành chất khác tức chất vế trái chất vế phải sinh Vì vậy, khơng đổi chỗ hai vế phương trình hóa học, khơng thêm bớt chất Ý nghĩa phương trình hóa học: 13 – Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, cho biết chất tham gia sản phẩm phản ứng – Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số ngun tử, phân tử chất phản ứng Ví dụ: Kẽm phản ứng với axit clohiđric tạo thành muối kẽm clorua hiđro Chất tham gia kẽm axit clohiđric Chất tạo thành muối kẽm clorua khí hiđro Ta có phương trình hóa học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ • Các u cầu để viết phương trình hóa học: – Để viết phương trình hóa học đòi hỏi phải có kiến thức sau: + Cơng thức chất tham gia sản phẩm phải viết cho + Các chất thuộc đơn chất hay hợp chất + Cơng thức đơn chất hay hợp chất viết – Để thực vấn đề trên, học sinh cần phải luyện tập viết kí hiệu hóa học ngun tố, cơng thức đơn chất, hợp chất – Để hình thành kỹ viết kí hiệu hóa học, từ đầu học ngun tố hóa học, kí hiệu hóa học, giáo viên yêu cầu học sinh tập nghe, nhìn, viết, đọc Học nhìn giáo viên viết kí hiệu luyện tập viết cách tuỳ tiện – Để hình thành kỹ sử dụng cơng thức hóa học cần lưu ý: + Viết cơng thức hóa học biết số nguyên tử nguyên tố tạo nên phân tử chất Mà muốn viết cơng thức hóa học hợp chất phải thuộc hố trị + Học thuộc hố trị, viết kí hiệu hóa học lập sơ đồ phản ứng hóa học Việc lập sơ đồ phản ứng hóa học bước đầu Muốn giải tập hóa học ta cần phải có phương trình hóa học đúng, xác Như vậy, đòi hỏi phải thuộc tính chất hóa học số chất tiêu biểu (muối, axit, bazơ …) phải biết cân phản ứng hóa học Vậy làm để lập phương trình hóa học cách xác Các phương pháp hữu hiệu giúp em giải tập lập phương trình hóa học từ đến nâng cao cách dễ dàng 14 4.1 Hướng dẫn giải B1: Viết sơ đồ phản ứng dạng cơng thức hóa học B2: Đặt hệ số cho số nguyên tử nguyên tố hai vế B3: Hồn thành phương trình Chú ý: - Ở B2, thường sử dụng phương pháp “Bội chung nhỏ nhất” để đặt hệ số cách: Chọn nguyên tố có số nguyên tử hai vế chưa có số nguyên tử nhiều (cũng có trường hợp khơng phải vậy) Tìm bội chung nhỏ số nguyên tử nguyên tố hai vế, đem bội chung nhỏ chia cho số ta có hệ số Trong q trình cân không thay đổi số nguyên tử cơng thức hóa học 4.2 Các phương pháp cân cụ thể 4.2.1 Phương pháp “chẵn - lẻ”: thêm hệ số vào trước chất có số lẻ để làm chẵn số nguyên tử nguyên tố VD1: Cân PTHH Al + HCl → AlCl3 + H2 - Ta việc thêm hệ số vào trước AlCl3 số nguyên tử Cl chẵn Khi đó, vế phải có nguyên tử Cl 2AlCl3, nên vế trái thêm hệ số trước HCl Al + 6HCl → 2AlCl3 + H2 - Vế phải có nguyên tử Al 2AlCl3, vế trái ta thêm hệ số trước Al 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + H2 - Vế trái có nguyên tử H 6HCl, nên vế phải ta thêm hệ số trước H2 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + H2 VD2: KClO3 → KCl + O2 - Ta thấy số nguyên tử oxi O2 số chẵn KClO3 số lẻ nên đặt hệ số trước công thức KClO3 2KClO3 → KCl + O2 - Tiếp theo cân số nguyên tử K Cl, đặt hệ số trước KCl 2KClO3 → 2KCl + O2 15 - Cuối cân số nguyên tử oxi nên đặt hệ số trước O2 2KClO3 → 2KCl + 3O2 VD3: Al + O2 → Al2O3 - Số nguyên tử oxi Al2O3 số lẻ nên thêm hệ số vào trước Al + O2 → 2Al2O3 Khi đó, số nguyên tử Al 2Al2O3 Ta thêm hệ số vào trước Al Al + O2 → 2Al2O3 - Cuối cân số nguyên tử oxi, vế phải số nguyên tử oxi 2Al2O3 6, vế trái ta thêm hệ số trước O2 4Al + 3O2 → 2Al2O3 4.2.2 Phương pháp “đại số”: thường sử dụng cho phương trình khó cân bắng phương pháp (thơng thường sử dụng cho hs giỏi) B1: Đưa hệ số hợp thức a, b, c, d, e, f, … vào công thức hai vế phương trình phản ứng B2: Cân số nguyên tử vế phương trình hệ phương trình chứa ẩn: a, b, c, d, e, f, g… B3: Giải hệ phương trình vừa lập để tìm hệ số B4: Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng VD1: Cu + H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 B1: aCu + bH2SO4 đặc, nóng → cCuSO4 + H2O (1) + dSO2 + eH2O B2: Tiếp theo lập hệ phương trình dựa vào mối quan hệ khối lượng chất trước sau phản ứng, (khối lượng nguyên tử nguyên tố vế phải nhau) Cu: a = c (1) S: b = c + d (2) H: 2b = 2e (3) O: 4b = 4c + 2d + e (4) B3: Giải hệ phương trình cách: Từ pt (3), chọn e = b = (có thể chọn hệ số khác) Từ pt (2), (4) (1) => c = a = d = ½ => c = a = d = 1; e = b =2 (tức ta quy đồng mẫu số) 16 B4: Đưa hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng, ta phương trình hồn chỉnh Cu + 2H2SO4 đặc, nóng →CuSO4 + SO2 + 2H2O V KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI: Tất dạng tập đưa thể phương pháp giải loại tập CTHH chứa kĩ sử dụng ngơn ngữ hố học Thông qua tập CTHH thu kết tốt Với việc coi thi, chấm thi nghiêm túc, trường thu kết nâng lên rõ rệt: Kết toàn trường Tỷ lệ học sinh giỏi: 10/ 125 = 9,6% Tỷ lệ học sinh khá: 35/125 = 38,2% Tỷ lệ học sinh TB 52/125 = 41,6% Tỷ lệ học sinh yếu: 03/125 = 2,4% Tỷ lệ học sinh khơng còn, điều đáng mừng Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện năm học vừa qua trường chúng tơi có em dự thi em đạt giải Trong với giải nhất, giải nhì, giải 3, giải khuyến khích, em thi đội tuyển Tỉnh có em đạt giải cấp tỉnh Từ kết tơi thấy việc rèn luyện kỹ ngơn ngữ hố học cho học sinh lớp từ bắt đầu học cần thiết C KẾT LUẬN I KẾT LUẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Dựa sở thực tiễn sở lý luận đề tài nghiên cứu làm số việc sau: a Về lý luận - Xác định kỹ rèn luyện ngơn ngữ hố học cho học sinh thơng qua tập hố học - Phân loại kỹ cần rèn luyện ngơn ngữ hố học cho em trường THCS b Về nghiên cứu Qua trình dạy nghiên cứu đề tài tơi thấy tập hố học năm gần đòi hỏi học sinh phải có tư vận dụng kiến thức cao Nếu từ buổi đầu học hố mà em khơng hình thành kỹ rèn luyện ngơn ngữ hố học em dễ bị gặp khó khăn giải tập hoá học Đồng thời muốn nâng cao chất lượng học sinh đại trà nói chung chất lượng học sinh giỏi nói riêng đòi hỏi người giáo viên phải tâm huyết với nghề, yêu nghề Phải biết chọn lọc tập sử dụng phương pháp hợp lý để nâng 17 cao chất lượng học tập gây hứng thú học tập cho em, làm cho em u thích mơn, ham học tập II Ý KIẾN ĐỀ XUẤT * Về phía giáo viên - Phải không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn Nghiên cứu học tập bồi dưỡng thường xuyên Đồng thời phải nghiên cứu sách tham khảo để nâng cao tay nghề - Bất dạy không xem thường, chuẩn bị qua loa đại khái mà phải chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng từ phải ý rèn luyện kỹ sử dụng ngơn ngữ hố học cho em từ ngày đầu học - Phải làm cho HS yêu thích đam mê học tập mơn hóa học ( Đây vấn đề có tính chất quan trọng) * Về phía học sinh: Cần phải chăm học, yêu thích say mê học tập mơn hóa học Có kết học tập đạt kết cao.( Đây vấn đề có tính chất định) * Về phía nhà trường: Cần có đủ đồ dùng thí nghiệm, bảng phụ để HS làm nhiều * Về phía nghành giáo dục: Nên tổ chức thi vào lớp 10 trường THPT thi thi vào đại học cụ thể thi ba thi gồm thi toán, thi văn, thi tổ hợp gồm thi KHTN( Lí, Hóa, Sinh) thi KHXH(Địa, Sử, GDCD) thi thứ ba HS tự chọn có học tồn diện môn III BÀI HỌC KINH NGHIỆM Như vậy, việc rèn luyện kỹ sử dụng ngơn ngữ hố học cho HS HS lớp THCS cần thiết phương tiện biểu thị cách vắn tắt thành phần chất hay để giải thích tượng hố học Do bên cạnh việc dạy cho HS nắm vững kiến thức KHHH, CTHH, PTHH… phải làm cho HS nắm được, hiểu sử dụng ngơn ngữ hố học cách nhuần nguyễn xác Để đạt mục đích đó, biện pháp hữu hiệu sử dụng tập CTHH, PTHH dạng tập ngồi việc tính tốn lượng chất, giải thích tượng hố học ln rèn cho HS cách sử dụng ký hiệu hoá học, CTHH PTHH Việc lựa chọn tập, giải tập hố học cơng thức hố học, PTHH nhằm mục đích rèn luyện kỹ sử dụng ngơn ngữ hố học phải 18 nằm hệ thống tập hoá học hệ thống phương pháp giảng dạy Đặc biệt phương pháp phải gắn liền với đổi phương pháp dạy học hoá học trường THCS Trên toàn đề tài nghiên cứu thân tơi tích luỹ nhiều năm tra trực tiếp giảng dạy mơn hố học Rất mong cấp lãnh đạo, đồng nghiệp có đóng góp ý kiến để đề tài nghiên cứu tơi ngày hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn ! Tôi xin cam kết: Đây đề tài thân tự làm, không copy Người làm đề tài: Đỗ Đình Khẩn 19 MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI Phân tử khối : PTK Nguyên tử khối : NTK Ký hiệu hố học : KHHH Phương trình hố học : PTHH Cơng thức hố học : CTHH Phản ứng hoá học : PƯHH Học sinh : HS Trung học sở : THCS 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa Hoá học lớp Lê Xuân Trọng – NXB Giáo Dục-Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Sách Bài Tập Hoá học lớp Lê Xuân Trọng – NXB Giáo Dục-Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bài tập nâng cao Hoá học Nguyễn Xuân Trường – NXB Giáo Dục Chuyên đề bồi dưỡng Hoá học 8-9 Nguyễn Đình Độ - NXB Đà Nẵng Kiến thức Hoá học trung học sở Đoàn Thanh Sơn – NXB Đà Nẵng 340 tập trắc nghiệm Hố học 8-9 Hồng Vũ – NXB Đà Nẵng Bài tập chọn lọc Hoá học Đỗ Thị Lâm 250 toán Hoá học chọn lọc- PGS Đào Hữu Vinh - NXB Giáo dục Ơn tập Hố học Đỗ Tất Hiển 21 ... kiến thức, kỹ giải Một kiến thức, kỹ phải lập phương trình hóa học, đa số tập hóa học tính theo phương trình hóa học, lập phương trình hóa học sai tính theo phương trình hóa học sai Như để giải tập. .. đến tất vấn đề hoá học mà đề cập đến việc Rèn luyện kĩ sử dụng ngơn ngữ hố học cho học sinh thông qua việc giải tập CTHH PTHH” II MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Rèn luyện kĩ cho học sinh THCS, đặc biệt... đưa giải pháp thực hiện, rèn luyện kĩ ngơn ngữ hố học thơng qua tập CTHH lập PTHH IV CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỬ DỤNG NGƠN NGỮ HỐ HỌC THƠNG QUA CÁC BÀI TẬP VỀ CTHH VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh thông qua việc giải bài tập về công thức hóa học và phương trình hóa học , SKKN rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh thông qua việc giải bài tập về công thức hóa học và phương trình hóa học

Từ khóa liên quan