Quản lý dạy học môn tiếng anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường THPT ứng hòa b, huyện ứng hòa, thành phố hà nội

101 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 08:29

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ ĐẠI THẮNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG ỨNG HỊA B, HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ ĐẠI THẮNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG ỨNG HỊA B, HUYỆN ỨNG HỊA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN KHẮC BÌNH HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình kết nghiên cứu riêng tôi, số liệu nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Học viên Ngơ Đại Thắng MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Một số khái niệm 1.2 Đặc điểm dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực người học 13 1.3 Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận lực trường THPT 20 1.4 Những yếu tố tác động tới quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực học sinh trường THPT 28 Tiểu kết chương 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA B, HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI .32 2.1 Khái quát trường THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 32 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng QLDH môn Tiếng Anh theo tiếp cận NLHS trường THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 34 2.3 Thực trạng dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực HS trường THPT Ứng Hòa B, Hà Nội 36 2.4 Thực trạng quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực HS trường THPT Ứng Hòa B, Hà Nội 45 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực HS trường THPT Ứng Hòa B, Hà Nội .52 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lí dạy học mơn tiếng Anh theo tiếp cận phát triển lực HS trường THPT Ứng Hòa B, Hà Nội 53 Tiểu kết chương 55 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA B, HUYỆN ỨNG HÒA, HÀ NỘI .56 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 56 3.2 Biện pháp quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực cho HS trường THPT Ứng Hòa B, Hà Nội 58 3.3 Mối quan hệ biện pháp 73 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 73 Tiểu kết chương 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB-GV: Cán - giáo viên CBQL: Cán quản lý CSVC: Cơ sở vật chất CTDH: Chương trình dạy học GD&ĐT: Gıáo dục đào tạo GD: Giáo dục GDQD: Giáo dục quốc dân GV: Giáo viên HS: Học sinh KTĐG: Kiểm tra đánh giá NL: Năng lực NLHS: Năng lực học sinh NN: Ngoại ngữ PPDH: Phương pháp dạy học QL: Quản lý THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 1.1 So sánh số đặc trưng dạy học theo cách tiếp cận truyền thống theo tiếp cận phát triển lực người học 11 Bảng 2.1 Quy mô học sinh năm 2015 – 2018 33 Bảng 2.2 Tiêu chí thang đánh giá kết khảo sát .36 Bảng 2.3 Số lượng mẫu khảo sát 36 Bảng 2.4 Kết đánh giá lực chuyên môn đội ngũ GV 38 Bảng 2.5 Thực trạng hoạt động dạy học đội ngũ giáo viên theo tiếp cận phát triển NLHS 39 Bảng 2.6 Thực trạng hoạt động học tập HS .40 Bảng 2.7 Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập HS theo tiếp cận phát triển lực 42 Bảng 2.8 Thực trạng sở vật chất, thiết bị dạy học mơn tiếng Anh trường THPT Ứng Hòa B, Hà Nội 43 Bảng 2.9 Bảng khảo sát mơi trường học tập gia đình học sinh 44 Bảng 2.10 Thực trạng quản lý việc chuẩn bị lên lớp GV theo hướng phát triển NLHS 46 Bảng 2.11 Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy GV theo hướng phát triển lực HS 47 Bảng 2.12 Thực trạng quản lý hoạt động học tập HS theo hướng phát triển lực 48 Bảng 2.13 Kết khảo sát thực trạng quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập HS 50 Bảng 2.14 Thực trạng quản lý Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ dạy học theo tiếp cận phát triển NLHS 51 Bảng 2.15 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến Quản lý dạy học theo tiếp cận phát triển NLHS 52 Bảng 3.1 Đối tượng khảo sát 73 Bảng 3.2 Mức độ tiêu chí đánh giá 74 Bảng 3.3 Kết đánh giá mức độ cấp thiết biện pháp 74 Bảng 3.4 Kết khảo sát mức độ khả thi biện pháp 76 Biểu đồ 2.1 Kết đánh giá nhận thức CB-GV t m quan trọng việc dạy học theo tiếp cận phát triển NLHS .37 Biểu đồ 2.2 Kết Đánh giá nhận thức đổi phương pháp dạy học CB-GV HS .37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghị số 29-NQ/TW Đảng ta khẳng định: "Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, đại hố, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục khâu then chốt” “Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng văn hóa người Việt Nam" [1] Để thực tốt mục tiêu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, giáo dục phổ thơng nước ta chuyển mạnh q trình từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đơi với hành; lí luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội Nội dung môn học "tinh giản, bản, đại, giảm tính hàn lâm, tăng tính thực hành vận dụng kiến thức kĩ vào thực tiễn" [1] Phương pháp dạy học khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc, chuyển sang dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kĩ người học, tập trung dạy cách học, cách nghĩ tự học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học; đa dạng hố hình thức tổ chức giáo dục… Chương trình giáo dục cấp trung học phổ thơng (THPT) nhằm giúp học sinh hình thành phẩm chất lực người lao động, nhân cách công dân, ý thức quyền nghĩa vụ tổ quốc Trước yêu c u đổi kinh tế, xã hội đất nước bối cảnh hội nhập tồn c u hóa, ngoại ngữ nói chung tiếng Anh nói riêng công cụ, phương tiện đắc lực hữu hiệu trình hội nhập phát triển Một nhiệm vụ trọng tâm giải pháp nhằm phát triển giáo dục vững mạnh mẽ thời gian tới đổi việc quản lý (QL) tổ chức hoạt động dạy học ngoại ngữ (NN) hệ thống giáo dục quốc dân (GDQD) để cung cấp cho hệ trẻ phương tiện giao tiếp, học tập làm việc hữu hiệu môi trường đa ngốn ngữ xu hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng u c u cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Trong thời gian qua, hoạt động dạy mơn Tiếng Anh Trường THPT Ứng Hòa B, thành phố Hà Nội đạt thành định, nhiên nhiều bất cập thực nội dung chương trình để phù hợp với trình độ HS, việc đổi phương pháp giảng dạy chưa thực đồng bộ, đội ngũ GV chưa đáp ứng yêu c u xã hội, trang thiết bị cho dạy học đ u tư nhiều chưa sử dụng có hiệu quả; việc QL khâu q trình dạy học mơn lỏng lẻo; việc dạy học ngoại ngữ chưa coi trọng mức, môn tiếng Anh thường bị coi mơn phụ, số HS học tiếng Anh mang tính đối phó chưa tự giác Là Cán quản lý (Phó hiệu trưởng) GV giảng dạy mơn tiếng Anh Trường THPT Ứng Hòa B, thân tác giả nhận thấy việc nghiên cứu thực trạng dạy học mơn tiếng Anh trường nhằm tìm biện pháp có hiệu để khắc phục hạn chế, khó khăn cơng tác hoạt động dạy học môn, nâng cao lực học tập cho học sinh, bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhà trường c n thiết Vì lý trên, tác giả chọn đề tài: “Quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực cho học sinh Trường THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài + Những nghiên cứu nước Trên giới, hoạt động dạy học theo tiếp cận phát triển lực người học quan tâm Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề Từ kỷ XV – XVIII, nhà giáo dục Tiệp Khắc J.A.Comesnky khái quát kinh nghiệm dạy học loài người nâng lên đỉnh cao cách đưa hệ thống nguyên tắc đạo cơng tác dạy học, nguyên tắc như: Dạy học phát huy tính tích cực học sinh, dạy học vừa sức, đảm bảo tính trực quan, đảm bảo độ bền vững tri thức, dạy học phải đảm bảo tính hệ thống, liên tục, Cho đến nay, nguyên tắc nguyên giá trị lý luận Nhiều nhà giáo dục có tư tưởng tiến ý đến dạy học hướng vào người học, khai thác tiềm cá nhân HS Thế kỷ XX, J.Dewey (1916) cho giáo dục dạy học dẫn phát triển tiềm năng, lực vốn có HS Do vậy, trình dạy học dẫn phát triển tiềm năng, lực vốn có HS Do vậy, trình dạy học phải hướng vào người học, đảm bảo cho họ học phân tích kinh nghiệm Việc học tập q trình xử lý kinh nghiệm mà người học tự tiến hành với giúp đỡ nhà giáo dục theo nhu c u lợi ích cá nhân Như vậy, dạy học phải ý đến riêng người, đặc biệt nhu c u, hứng thú Dạy học dựa kinh nghiệm cá nhân hiệu học tập người định Rất nhiều vấn đề góc độ dạy học theo tiếp cận phát triển lực người học tác giả nghiên cứu Mỗi cơng trình có điểm mạnh, điểm yếu mục đích riêng Nhưng điểm chung nghiên cứu tập trung nhấn mạnh ý nghĩa, t m quan trọng dạy học theo tiếp cận phát triển lực người học để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu c u xã hội + Những nghiên cứu nước Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu cấp độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục vấn đề quản lý dạy học như: Nguyễn Thị Dung (2014) nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động dạy học phát triển lực học sinh Trường Trung học phổ thông B Phủ lý- tỉnh Hà nam”; Bùi Đức Thiện (2016) “Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam”; Tr n Thị Nhài (2016) “Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Trường Trung học sở Hòa Bình, Huyện Thủy Ngun, Thành phố Hải Phòng”; Hồng Thị Kim Thành (2015) “Biện pháp quản lý hoạt động GDTC trường Trung học sở địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh” Các luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục thể nội dung nghiên cứu làm cơng việc: a) Xác định khung lý luận đề tài luận văn quản lý dạy học; b) Phát thực trạng dạy học, thực trạng quản lý dạy học yếu tố ảnh hưởng địa bàn nghiên cứu xác định luận văn; c) Đề xuất biện pháp quản lý dạy học, quản lý dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Các cơng trình nghiên cứu tài liệu tham khảo tốt để luận văn kế thừa lý luận, phương pháp nghiên cứu cho đề tài luận văn tác giả 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu + Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu, đề xuất biện pháp QL dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực cho học sinh trường THPT Ứng Hòa B nhằm nâng cao hiệu dạy học môn tiếng Anh Nhà trường + Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực trường THPT - Đánh giá thực trạng dạy học thực trạng quản lý dạy học môn Tiếng Anh trường THPT Ứng Hòa B, thành phố Hà Nội theo tiếp cận lực phân tích nguyên nhân thực trạng; - Trên sở phân tích thực trạng nguyên nhân, đề xuất số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý dạy học mơn Tiếng Anh trường THPT Ứng Hòa B, thành phố Hà Nội theo tiếp cận lực người học đáp ứng yêu c u đổi toàn diện giáo dục giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận lực cho học sinh Trường THPT Ứng Hòa B, thành phố Hà Nội + Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu giải vấn đề liên quan đến quản lý dạy học giáo viên hoạt động học học sinh theo tiếp cận lực người học môn tiếng Anh Trường THPT Ứng Hòa B, thành phố Hà Nội - Phạm vi thời gian: nghiên cứu từ tháng 01/2019 đến tháng 8/2019 - Phạm vi không gian: nghiên cứu trường THPT Ứng Hòa B, Hà Nội Cơ sở lí luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận Phương pháp sử dụng nhằm phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa khái quát hóa vấn đề lý luận quản lý giáo dục từ văn bản, tài liệu khoa học quản lý hoạt động dạy học đạo, quản lý việc đổi dạy học, có biện pháp phát hiện, uốn nắn điểu chỉnh kịp thời hạn chế, thiếu sót, đồng thời rút kinh nghiệm cho việc tổ chức, đạo thực công tác quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên hoạt động học tập học sinh - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đội ngũ GV, người trực tiếp thực đổi hình thức dạy người hướng dẫn học sinh thực trình học tập; quan tâm nhiều điều kiện CSVC, TBDH phục vụ cho việc đổi PPDH theo hướng phát triển toàn diện lực, phẩm chất người; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ hợp tác, làm việc nhóm khả tư độc lập 2.4 Đối với giáo viên dạy tiếng Anh trường THPT Ứng Hòa B - Tích cực học tập tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực dạy học theo tiếp cận phát triển NLHS - Thực nghiêm túc quy định, kế hoạch giảng dạy Nhà trường tổ môn - Dành nhiều thời gian việc kiểm tra, hướng dẫn học sinh học tập, rèn luyện theo tiếp cận phát triển lực TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (2013), Nghị số 29 Đổi toàn diện Giáo dục đào tạo, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2005), Vấn đề quản lý việc vận dụng vào quản lý nhà trường, chuyên đề đào tạo quản lý giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục, Trường Cán Quản lý giáo dục Trung ương Bộ GD&ĐT, Tài liệu tập huấn (2014), “Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh mơn tiếng Anh cấp THPT”, Chương trình phát triển giáo dục trung học Các Mác Ph.Ăng ghen (1993), Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Sỹ Thư (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb ĐHQG Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Chiến lược phát triển giáo dục 20112020, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Đức Chính (2008), Đo lường đánh giá giáo dục dạy học, Khoa Sư phạm, ĐH Quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Thị Dung (2014), Quản lý hoạt động dạy học phát triển lực học sinh Trường Trung học phổ thông B Phủ lý- tỉnh Hà nam, luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN 11 Vũ Cao Đàm (1997), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội 12 Tr n Khánh Đức (2002), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, Nxb Giáo dục, Đà Nẵng 13 Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề người nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị Quốc gia 14 H.Koontz, C.Odonnell, H.Weirich (1998), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội 15 Nguyễn Công Khanh (2013), Đổi kiểm tra đánh giá học sinh theo tiếp cận lực, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 16 Đặng Bá Lãm (2005), Quản lý nhà nước giáo dục lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2015), “Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 18 Tr n Thị Nhài (2016), Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Trường Trung học sở Hòa Bình, Huyện Thủy Ngun, Thành phố Hải Phòng, luận văn thạc sỹ QLGD Học viện Quản lý Giáo dục, HN 19 Hồng Phê (1998), Từ điển tiếng Việt, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý Học viện quản lý giáo dục Hà Nội 21 Quốc hội (2006), Luật Giáo dục, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Tr n Quốc Thành (2007), Khoa học quản lý, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội 23 Hoàng Thị Kim Thành (2016), Biện pháp quản lý hoạt động GDTC trường Trung học sở địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Luận văn thạc sỹ Quản lý giáo dục Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN 24 Bùi Đức Thiện (2016), Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, luận văn thạc sỹ QLGD Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 25 Lê Đình Trung - Phan Thị Thanh Hội (2016), Dạy học theo định hướng hình thành phát triển lực người học trường phổ thông, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 26 Trường THPT Ứng Hòa B (2017), Báo cáo kết kiểm định trường đạt chuẩn giai đoạn 1, Hà Nội 27 Từ điển Tiếng Việt (2010), Nxb Đà Nẵng 28 Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Tài liệu Tiếng Anh 29 Graddol, David (1997) The future of English? A guide to forecasting the popularity of the English language in the 21st century London: British Council Available for free from the website of the British Council 30 Graddol, David (1999) The decline of the native speaker In Graddol, David/Meinhof, Ulrike (eds.) English in a Changing World AILA Review 13, 57-68 31 Graddol, David (2006) English Next London: British Council Available for free from the website of the British Council PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý – giáo viên ) Kính gửi: Quý Thầy/Cơ Nhằm mục đích nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển lực HS Tôi thực việc trưng c u ý kiến quý th y/cô thực trạng dạy học QL dạy học môn tiếng Anh theo hướng phát triển lực học sinh nhà trường Tôi xin cam kết ý kiến đánh giá quý th y/cô không sử dụng vào mục đích khác ngồi việc nghiên cứu để cung cấp thông tin làm sở đề xuất biện pháp hữu ích nâng cao chất lượng quản lý dạy học môn Tiếng Anh Nhà trường Q th y/cơ vui lòng cho biết ý kiến vấn đề cách đánh dấu “x” vào thích hợp viết thêm vào chỗ trống ý kiến khác Xin trân trọng cảm ơn hợp tác q th y/cơ! THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: ………………………………… (có thể ghi khơng) Giới tính: Nam Nữ Vị trí cơng tác: CBQL GV Phần I Đánh giá thực trạng dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển lực HS Câu 1: Theo thầy/cô, dạy học theo hướng phát triển lực HS quan trọng mức độ nào? a Rất quan trọng b Quan trọng c Ít quan trọng d Không quan trọng Câu 2: Thầy cô đánh giá mức độ cần thiết việc đổi phương pháp dạy học nhà trường nay? a Rất c n thiết b C n thiết c Ít c n thiết d Không c n thiết Câu 3: Thầy/cơ cho biết ý kiến hoạt động giảng dạy đội ngũ giáo viên môn Tiếng Anh nhà trường theo hướng phát triển lực HS? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Công tác chuẩn bị trước lên lớp: giáo án, đồ dùng dạy học, thiết kế giảng theo tiếp cận NLHS Thực dạy theo nội quy, nề nếp Nhà trường Sử dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát triển lực HS Sử dụng linh hoạt hình thức giảng dạy (trên lớp, sân trường, ngoại khóa …) Kiểm tra, đánh giá kết học tập HS theo hướng phát triển lực Mức độ thực Câu 4: Thầy/cô đánh lực chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ GV Tiếng Anh đáp ứng dạy học theo hướng phát triển NLHS? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực Trình độ chuyên môn đào tạo chuẩn, vững vàng chuyên môn nghiệp vụ Năng lực tổ chức dạy học theo hướng phát triển NLHS Năng lực thực phương pháp dạy học tích cực Năng lực nắm bắt thơng tin Nhà trường thông tin HS Năng lực phối hợp tốt với đồng nghiệp giảng dạy, công tác Câu 5: Thầy/cô đánh hoạt động học tập HS học môn Tiếng Anh ? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) Mức độ thực TT Nội dung Đi học chuyên c n, chấp hành nề nếp, tác phong nhà trường giáo viên Chăm chỉ, chuyên c n trong học tiếng Anh lớp Khả giao tiếp, trao đổi, thảo luận học tập với bạn bè, th y Tham gia hoạt động ngoại khóa, câu lạc tiếng Anh Nhà trường tổ chức Khả tự học, rèn luyện tiếng Anh lên lớp Câu 6: Thầy/cô cho biết thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập HS môn Tiếng Anh theo hướng phát triển lực? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Mức độ thực Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo quy định ngành giáo dục Hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng, phong phú đảm bảo nội dung đ y đủ Nội dung kiểm tra, đánh giá chương trình SGK theo quy định Bộ GD Nội dung kiểm tra, đánh giá có định hướng phát huy lực HS Câu 7: Thầy/cô cho biết ý kiến sở vật chất, đồ dùng dạy học Nhà trường phục vụ giảng dạy môn tiếng Anh nhằm phát triển lực HS? (Rất thiếu thốn =1; Thiếu thốn=2; Bình thường =3; Đầy đủ=4) Mức độ thực TT Nội dung Phòng học lý thuyết rộng rãi, thống mát Thư viện bảo đảm sách tham khảo chuyên ngữ, phòng đọc cho HS Nhà trường có phòng Lab dành cho học tập ngơn ngữ Phương tiện dạy học đại: máy tính, máy chiếu, phòng học đa chức … Phần II Đánh giá thực trạng Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển lực HS Câu Thầy (cô) đánh thực trạng quản lý việc chuẩn bị lên lớp giáo viên theo hướng phát triển lực HS? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung QL GV xây dựng mục tiêu giảng tiếp cận phát triển NLHS QL GV xây dựng kế hoạch giảng dạy theo tiếp cận phát triển NLHS Chuẩn bị đ y đủ đồ dùng, thiết bị dạy học đại theo hướng phát triển lực Phê duyệt giảng theo hướng phát triển lực HS trước GV tổ chức dạy học Mức độ thực Câu Thầy (cô) đánh thực trạng tổ chức hoạt động giảng dạy lớp giáo viên Tiếng Anh theo hướng phát triển lực HS ? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) TT Nội dung Quản lý tác phong, trang phục, phân bổ thời gian giảng dạy lớp GV Quản lý hình thức dạy học, phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát triển lực người học Quản lý Sử dung phương tiện dạy học đại phù hợp môn học mục tiêu giảng Tổ chức dự GV nhằm kiểm tra hoạt động dạy học theo hướng phát triển lực Mức độ thực Câu 10 Thầy (cô) cho biết, Thực trạng quản lý hoạt động học tập HS diễn nào? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) Mức độ thực TT Nội dung Quản lý hoạt động tự học, tự chuẩn bị nhà học sinh Quản lý việc theo dõi, đánh giá mức độ chuyên c n học tập HS Quản lý việc theo dõi, đánh giá mức độ hợp tác HS3 HS SV-GV tiết học nhằm phát triển lực HS Có kế hoạch tổ chức quản lý hoạt động học tập học sinh lên lớp Câu 11 Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập HS theo hướng phát triển lực? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) Mức độ thực TT Nội dung Có kế hoạch cụ thể kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận lực Chỉ đạo Tổ môn xây dựng công cụ thang đánh giá kết học tập HS theo hướng phát triển lực Giám sát việc kiểm tra đánh giá kết học tập GV đảm bảo cơng bằng, xác Quản lý kết đánh giá theo quy định ngành giáo dục Câu 12 Thầy cô đánh giá thực trạng quản lý sở vật chất việc sử dụng đồ dùng dạy học GV? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4; Rất tốt=5) Mức độ thực TT Nội dung Có kế hoạch đề xuất mua sắm, trang bị phương tiện, dụng cụ dạy học đại nhằm dạy học theo hướng phát triển lực HS Có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa sở vật chất, thiết bị dạy học 3 Phân công GV quản lý, lập hồ sơ, sổ sách, theo dõi việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học Khuyến khích GV sử dụng phương tiện dạy học đại, ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Câu 13 Theo thầy (cô), mức độ ảnh hưởng cấp quản lý đến dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển lực HS nào? a c Rất ảnh hưởng Ít ảnh hưởng b d Ảnh hưởng Không ảnh hưởng Câu 14 Theo thầy (cơ), Vai trò đội ngũ GV ảnh hưởng đến việc dạy học môn tiếng Anh theo hướng phát triển lực HS? a c Rất ảnh hưởng Ít ảnh hưởng b d Ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Câu 15 Môi trường xã hội ảnh hưởng đến việc dạy học môn tiếng Anh theo hướng phát triển lực HS? a c Rất ảnh hưởng Ít ảnh hưởng b d Ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Câu 16 Thầy/Cô đề xuất biện pháp nhằm quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển lực HS Nhà trường? Chân thành cảm ơn hợp tác Th y/Cô! Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦY Ý KIẾN (Dành cho học sinh ) Các em học sinh thân mến! Nhằm mục đích nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển lực HS Tôi thực việc trưng c u ý kiến em HS thực trạng dạy học môn tiếng Anh theo hướng phát triển lực học sinh nhà trường Tôi xin cam kết ý kiến đánh giá em không sử dụng vào mục đích khác ngồi việc nghiên cứu để cung cấp thơng tin làm sở đề xuất biện pháp hữu ích nâng cao chất lượng quản lý dạy học môn Tiếng Anh Nhà trường Các em HS vui lòng cho biết ý kiến vấn đề cách đánh dấu “x” vào thích hợp viết thêm vào chỗ trống ý kiến khác Xin trân trọng cảm ơn! Câu 1: Em cho biết ý kiến hoạt động giảng dạy giáo viên môn Tiếng Anh nhà trường theo hướng phát triển lực HS? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) Mức độ thực TT Nội dung Công tác chuẩn bị trước lên lớp: giáo án, đồ dùng dạy học, thiết kế giảng theo tiếp cận NLHS Thực dạy theo nội quy, nề nếp Nhà trường Sử dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát triển lực HS Sử dụng linh hoạt hình thức giảng dạy (trên lớp, sân trường, ngoại khóa …) Kiểm tra, đánh giá kết học tập HS theo hướng phát triển lực Câu 2: Em đánh lực chuyên môn, nghiệp vụ GV Tiếng Anh trường nhằm đáp ứng dạy học theo hướng phát triển NLHS? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) Mức độ thực TT Nội dung Trình độ chun mơn đào tạo chuẩn, vững vàng chuyên môn nghiệp vụ Năng lực tổ chức dạy học theo hướng phát triển NLHS Năng lực thực phương pháp dạy học tích cực Năng lực nắm bắt thơng tin Nhà trường thông tin HS Năng lực phối hợp tốt với đồng nghiệp giảng dạy, công tác Câu 3: Em đánh hoạt động học tập HS học mơn Tiếng Anh ? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) Mức độ thực TT Nội dung Đi học chuyên c n, chấp hành nề nếp, tác phong nhà trường giáo viên Chăm chỉ, chuyên c n trong học tiếng Anh lớp Khả giao tiếp, trao đổi, thảo luận học tập với bạn bè, th y Tham gia hoạt động ngoại khóa, câu lạc tiếng Anh Nhà trường tổ chức Khả tự học, rèn luyện tiếng Anh lên lớp Câu 4: Em cho biết thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập HS môn Tiếng Anh theo hướng phát triển lực? (Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) Mức độ thực TT Nội dung Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo quy định ngành giáo dục Hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng, phong phú đảm bảo nội dung đ y đủ Nội dung kiểm tra, đánh giá chương trình SGK theo quy định Bộ GD Nội dung kiểm tra, đánh giá có định hướng phát huy lực HS Câu 5: Em cho biết ý kiến sở vật chất, đồ dùng dạy học Nhà trường phục vụ giảng dạy môn tiếng Anh nhằm phát triển lực HS? (Rất thiếu thốn =1; Thiếu thốn=2; Bình thường =3; Đầy đủ=4) Mức độ thực TT Nội dung Phòng học lý thuyết rộng rãi, thoáng mát Thư viện bảo đảm sách tham khảo chuyên ngữ, phòng đọc cho HS Nhà trường có phòng Lab dành cho học tập ngơn ngữ Phương tiện dạy học đại: máy tính, máy chiếu, phòng học đa chức … Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho phụ huynh) Để có sở nghiên cứu đổi PPDH môn tiếng Anh trường Trung học phổ thông Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội theo tiếp cận phát triển lực người học, xin ông/ bà vui lòng cho biết ý kiến (Xin ơng/bà đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến cho ý kiến câu hỏi mở) Phiếu khảo sát, đánh giá nội dung sau cách đánh dấu X vào nội dung với mức độ ((Yếu=1; Trung bình (TB)=2; Khá=3; Tốt=4) Mức độ thực TT Nội dung Việc xếp có bàn ghề ngồi học nhà cho HS Nơi ngồi học có đủ ánh sáng, thống mát Trình bày thời khóa biểu khóa để tiện theo dõi môn học Việc xếp tập sách gọn gàng, ngăn nắp Phụ huynh Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh trước học Việc phụ huynh nhắc nhở học sinh học làm hàng ngày Phụ huynh phân công thành viên gia đình nắm tình hình học tập biểu tâm lý trình học Phụ huynh thường xun trò chuyện, trao đổi thơng tin học tập với em để em bày tỏ ý Phụ huynh thường xuyên phối hợp với GVCN tìm hiểu nắm bắt cụ thể tình hình học tập lớp lực học Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (V/v lấy ý kiến Biện pháp đề xuất) Các Thầy cô thân mến! Qua thời gian nghiên cứu thực trạng dạy học thực trạng quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển lực HS trường THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, Hà Nội Tôi xây dựng đề xuất Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển NLHS Nhà trường, Th y/Cơ vui lòng cho ý kiến mức độ cấp thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất Chúng chân thành cảm ơn cộng tác Th y/Cô giáo! Mức độ cấp thiết Mức độ TT Các biện pháp Tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức t m quan trọng dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực Quản lý mục tiêu chương trình dạy học mơn tiếng Anh theo tiếp cận lực Quản lý hoạt động dạy giáo viên, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh theo quan điểm tiếp cận lực lý hoạt động học học sinh Quản nâng cao khả tự học học sinh theo tiếp cận lực Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học giáo viên theo quan điểm tiếp cận lực Xây dựng môi trường học tập theo tiếp cận phát triển lực người học Đ u tư sở vật chất trang thiết bị dạy học theo tiếp cận phát triển lực người học Tăng cường kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực Rất cấp thiết Cấp thiết Ít cấp thiết Không cấp thiết Mức độ khả thi Mức độ TT Các biện pháp Tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức t m quan trọng dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực Quản lý mục tiêu chương trình dạy học mơn tiếng Anh theo tiếp cận lực Quản lý hoạt động dạy giáo viên, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng lý hoạt động học học sinh nâng Quản cao khả tự học học sinh theo tiếp cận lực Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học giáo viên theo quan điểm tiếp cận lực Xây dựng môi trường học tập theo tiếp cận phát triển lực người học Đ u tư sở vật chất trang thiết bị dạy học theo tiếp cận phát triển lực người học Tăng cường kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực Trân trọng cảm ơn! Rất khả thi Khả thi Ít khả thi Khơng khả thi ... trường THPT Ứng Hòa B, Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận lực Học sinh trường THPT Ứng Hòa B, Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP... điểm dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực người học 13 1.3 Quản lý dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận lực trường THPT 20 1.4 Những yếu tố tác động tới quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp. .. dục đào tạo nhà trường c n thiết Vì lý trên, tác giả chọn đề tài: Quản lý dạy học môn tiếng Anh theo tiếp cận lực cho học sinh Trường THPT Ứng Hòa B, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội Tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dạy học môn tiếng anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường THPT ứng hòa b, huyện ứng hòa, thành phố hà nội , Quản lý dạy học môn tiếng anh theo tiếp cận năng lực cho học sinh trường THPT ứng hòa b, huyện ứng hòa, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan