THU NHẬN − CỐ ĐỊNH GLUCOAMYLASE VÀ PECTINASE BẰNG KĨ THUẬT CLEA

16 132 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 01:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM Khoa: CÔNG NGHỆ SINH HỌC THU NHẬN − CỐ ĐỊNH GLUCOAMYLASE VÀ PECTINASE BẰNG KĨ THUẬT CLEA Mơn: CƠNG NGHỆ ENZYME GV: Đỗ Thị Hiền Nhóm GIỚI THIỆU • Enzyme glucoamylase p pectinase ứng dụng c−công nghiệp sản xuất nước éép trái Glucoamylase thủy phân tinh bột làm tăng hàm lượng đường Pectinase làm giảm độ đục giảm lắng cặn sản phẩm Đặt vấn đề Có khác enzyme cố định qua tinh chưa qua tinh sạch??? Phương pháp • Thu nhận enzyme glucoamylase pectinase từ môi trường nuôi cấy Aspergillus niger PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH  100 ml dịch enzyme  Bổ sung ethanol 96 độ với tỉ lệ 2:1  khuấy  ủ 15 phút  Bổ sung tác nhân liên kết glutaraldehyde  cố định với thời gian nhiệt độ khác  lọc hút chân không  thu tủa  rửa lại nước cất  xác định hoạt tính KẾT QUẢ • Điều kiện cố định enzyme glucoamylase từ dịch enzyme nuôi cấy: 7% glutaraldehyde, 5oC (với hiệu suất cố định enzyme: 37,85%, hiệu suất cố định protein: 45,06%) Glucoamylase cố định kính hiển vi điện tử quét KẾT QUẢ • Điều kiện cố định pectinase từ dịch enzyme nuôi cấy: 10% glutaraldehyde, độ C (với hiệu suất cố định enzyme: 57,61%, hiệu suất cố định protein: 66,67%) Pectinase cố định kính hiển vi điện tử quét KẾT QUẢ Khả tái sử dụng • ETM ETN giữ hoạt tính ban đầu lần đầu sử dụng • Hoạt tính giảm dần từ lần thứ • Đến lần sử dụng thứ 8, ETN giữ 70% hoạt tính ban đầu, ETM giữ 50% hoạt tính ban đầu KẾT QUẢ Khả chịu pH • Tại pH = 2, glucoamylase cố định từ ETM giữ 18% hoạt tính, glucoamylase cố định từ ETN giữ 54% hoạt tính • Tại pH = 8, ETM giữ 20% hoạt tính, ETH cố định giữ 40% hoạt tính KẾT QUẢ Khả chịu nhiệt • Ở 80oC, glucoamylase từ ETM giữ 20% hoạt tính, glucoamylase từ ETN giữ 50% hoạt tính • Ở 60oC pectinase từ ETM giữ 32% hoạt tính, pectinase từ ETH giữ 41% hoạt tính KẾT LUẬN • Với điều kiện phương pháp cố định nhau, enzyme cố định chưa qua tinh có khả tái sử dụng ổn định pH, nhiệt độ khắc nghiệt tốt enzyme cố định qua tinh KẾT LUẬN • Kĩ thuật CLEA hiệu nguồn enzyme chưa trải qua trình tinh Làm bật lên đặc điểm quan trọng kĩ thuật CLEA kết hợp trình tủa cố định vào bước, bỏ qua bước tinh sạch, làm tăng hiệu cố định enzyme ... Với điều kiện phương pháp cố định nhau, enzyme cố định chưa qua tinh có khả tái sử dụng ổn định pH, nhiệt độ khắc nghiệt tốt enzyme cố định qua tinh KẾT LUẬN • Kĩ thu t CLEA hiệu nguồn enzyme chưa... glutaraldehyde, 5oC (với hiệu suất cố định enzyme: 37,85%, hiệu suất cố định protein: 45,06%) Glucoamylase cố định kính hiển vi điện tử quét KẾT QUẢ • Điều kiện cố định pectinase từ dịch enzyme nuôi... trải qua trình tinh Làm bật lên đặc điểm quan trọng kĩ thu t CLEA kết hợp trình tủa cố định vào bước, bỏ qua bước tinh sạch, làm tăng hiệu cố định enzyme
- Xem thêm -

Xem thêm: THU NHẬN − CỐ ĐỊNH GLUCOAMYLASE VÀ PECTINASE BẰNG KĨ THUẬT CLEA, THU NHẬN − CỐ ĐỊNH GLUCOAMYLASE VÀ PECTINASE BẰNG KĨ THUẬT CLEA

Từ khóa liên quan