các công cụ trên thị trường tiền tệ

2 133 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 23:01

1) Tín phiếu kho bạc Khái niệm: Là loại chứng nhận nợ ngắn hạn của chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành nhằm bù đắp thiếu hụt tạm thời ngân sách Nhà nước và tạo thêm công cụ cho thị trường tiền tệ.2) Tín phiếu NHTW Khái niệm: Là loại công cụ nợ do NHTW phát hành ......... CÁC CƠNG CỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 1) Tín phiếu kho bạc - Khái niệm: Là loại chứng nhận nợ ngắn hạn phủ kho bạc nhà nước phát hành nhằm bù đắp thiếu hụt tạm thời ngân sách Nhà nước tạo thêm công cụ cho thị trường tiền tệ - Mục đích: cho ta biết thâm hụt tạm thời ngân sách Nhà nước, tạo thêm công cụ cho thị trường tiền tệ - Được phát hành hình thức chiết khấu: Tín phiếu kho bạc không trả lãi bán mức chiết khấu so với mênh giá kho bạc chuộc lại với đầy đủ mệnh giá đến hạn - Thời hạn : thường ngắn tháng, tháng năm - Khi bán với mức chiết khấu xác định được: + Giá tín phiếu kho bạc: tùy thuộc thị trường sơ cấp, hay thị trường thứ cấp + Lợi suất đầu tư tín phiếu: Lợi nhuận đầu tư vào tín phiếu bao nhiêu? + Giá bán lại tín phiếu theo thời gian + Giá bán từ mua tới bán - Hình thức mua bán trái phiếu: + Có thể phát hành tới tận tay nhà đầu tư kho bạc bán cho NHTW sau NHTW bán lại cho nhà đầu tư, chủ yếu NHTM + TP kho bạc hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn thị trường tiền tệ có độ tin cậy cao 2) Tín phiếu NHTW - Khái niệm: Là loại công cụ nợ NHTW phát hành - Lãi suất: Do NHTW định phù hợp với mục tiêu thực sách tiền tệ - Kỳ hạn: 7, 14, 35, 42, 91, 182, 273 364 ngày - Lãi suất: NHTW công bố phù hợp với mục tiêu điều hành sách tiền tệ quốc gia - Hình thức tham gia: + Điều kiện thông thường: tự nguyện + Khi NHNN thực sách tiền tệ thắt chặt: bắt buộc 3) Chứng tiền gửi - Khái niệm: Là công cụ vay nợ NHTM bán cho người gửi - Người gửi toán hàng năm theo tỉ lệ định, đến kỳ hạn tốn hồn trả gốc theo giá mua ban đầu 4) Thương phiếu - Khái niệm: Là loại giấy nhận nợ xác định quyền đòi nợ chủ sở hữu thương phiếu nghĩa vụ phải hoàn trả người mua đến hạn - Đặc điểm thương phiếu : + Có tính trừu tượng + Có tính lưu thơng : chuyển nhượng từ người sang người khác - Các loại thương phiếu : + Căn vào chủ thể lập thương phiếu: Hối phiếu: Là thương phiếu chủ nợ lập đẻ lệnh cho người thiếu nợ trả số tiền định cho người hưởng thụ nợ đáo hạn Lệnh phiếu: Là thương phiếu người thiếu nợ lập để cam kết trả tiền định cho chủ nợ đến hạn + Theo hình thức: Thương phiếu vơ danh thương phiếu ký danh - Vai trò thương phiếu : + Đối với người đầu tư thương phiếu: độ rủi ro thấp, thời hạn toán ngắn nên dùng để thay cho công cụ thị trường tiền tệ + Đối với người kinh doanh thương phiếu việc mua bán thương phiếu qua cách : Trực tiếp : Người vay bán trực tiếp cho người đầu tư Gián tiếp : Mua bán qua nhà kd thương phiếu cách mua thương phiếu từ người phát hành với mức lãi suất chiết khấu sau bán lại cho chủ thể có vốn thặng dư ngắn hạn - Lợi ích đầu tư thương phiếu : + Đối với người mua: thu lợi nhuận (chênh lệch giá mua giá bán ) +Đối với người vay : Lãi suất chiết khấu (lãi xuất vay từ NH thu hút nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư ngắn hạn, có đủ đk để người vay tham gia hay rút khỏi thị trường mở 5) Hợp đồng mua lại (REPO) - Khái niệm: Là hợp đồng ngân hàng bán số lượng tín phiếu kho bạc mà nắm giữ, kèm theo điều khoản mua lại số tín phiếu sau vài ngày hay vài tuần với mức giá cao ... ro thấp, thời hạn toán ngắn nên dùng để thay cho công cụ thị trường tiền tệ + Đối với người kinh doanh thương phiếu việc mua bán thương phiếu qua cách : Trực tiếp : Người vay bán trực tiếp cho... nhượng từ người sang người khác - Các loại thương phiếu : + Căn vào chủ thể lập thương phiếu: Hối phiếu: Là thương phiếu chủ nợ lập đẻ lệnh cho người thiếu nợ trả số tiền định cho người hưởng thụ... NH thu hút nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư ngắn hạn, có đủ đk để người vay tham gia hay rút khỏi thị trường mở 5) Hợp đồng mua lại (REPO) - Khái niệm: Là hợp đồng ngân hàng bán số lượng tín phiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: các công cụ trên thị trường tiền tệ, các công cụ trên thị trường tiền tệ

Từ khóa liên quan