Hệ thông ( chính thức)

77 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 22:42

Bài tập hệt thống thông tin kế toán Bạn nào muốn mua file word + file fast đã có sẵn liên hệ Trần Quốc Long - 43K06.3 - 0387163603 .................................................................. ................................................................ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - BÀI BÁO CÁO HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN FAST ACCOUNTING 11 Lớp : 43K06.3 Nhóm : 03 Sinh viên thực : Nguyễn Thị Lan Anh Huỳnh Thị Hiệp Lương Thị Diễm Hà Trần Quốc Long La Thị Tường Pha - Đà Nẵng, 18/11 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin Kế tốn MỤC LỤC I GIỚI THIỆU PHẦN MỀM 1 Giới thiệu Công ty sản xuất phần mềm Fast Accounting Giới thiệu phần mềm Fast Accounting 11 II THỰC HÀNH Giới thiệu công ty TNHH Quốc Long 2 Khai báo thơng tin chung, phương pháp hạch tốn, hình thức kế tốn 3 Tìm hiểu cách thức khai báo hệ thống tài khoản, danh mục chi tiết phần mềm kế toán Xác định mối liên kết tài khoản danh mục chi tiết tương ứng 10 Xây dựng khai thác danh mục chi tiết đối tượng kế toán 14 Tổ chức phần hành phân quyền sử dụng phần mềm cho phần hành tương ứng 43 Bổ sung chi tiết thêm nghiệp vụ 45 Tìm hiểu cách thức kết chuyển liệu tự động tài khoản để xác định kết kinh doanh vào cuối kỳ kế toán 48 Tìm hiểu cách thức xử lí bút tốn trùng phần mềm kế toán Xác định ưu nhược điểm cách thức xử lí 50 Đề xuất phương án xử lí bút tốn trùng để khắc phục nhược điểm 52 10 Khai báo công thức in báo cáo tài 52 11 In bảng cân đối tài khoản, sổ kế toán tổng hợp chi tiết Đối chiếu số liệu sổ kế toán tổng hợp số kế toán chi tiết tương ứng 54 12 Khai thác tất thông tin chi tiết phục vụ yêu cầu quản lý 59 13 In báo cáo tài Xác định mối liên hệ số liệu sổ sách kế toán báo cáo tài 61 14 Giả sử có thay đổi chế độ kế toán Yêu cầu khai báo lại hệ thống TK, danh mục có liên quan định dạng lại cơng thức báo cáo tài để in lại số liệu cho phù hợp với thay đổi chế độ 62 15 Giả sử bên cạnh phần mềm kế tốn nói trên, doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lý vật tư, bán hàng, quản lý nhân Yêu cầu đề xuất giải pháp để kết nối liệu phần mềm theo định hướng ERP 69 III Tài liệu tham khảo 71 Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin Kế tốn DANH MỤC HÌNH Hình Phần mềm Fast Accounting 11 Hình Khai báo thơng tin doanh nghiệp Hình Thay đổi giá trị thông tin Hình Chọn ngày bắt đầu năm tài Hình Sử giá trị ngày bắt đầu năm tài Hình Chọn kỳ mở sổ Hình Kỳ mở sổ Hình Khai báo phương pháp hạch toán Hình Sử dụng phương pháp Hình 10 Sửa phương pháp tính giá Hình 11 Khai báo hình thức sổ nhật ký Hình 12 Sửa giá trị hình thức sổ nhật ký chung Hình 13 Khai báo danh mục đơn vị sở Hình 15 Điền thơng tin đơn vị sở Hình 14 Tạo danh mục sở Hình 16 Khai báo danh mục chứng từ Hình 17 Thay đổi thơng tin chứng từ Hình 18 Menu chức phần mềm 10 Hình 19 Khai báo hệ thống tài khoản 11 Hình 20 Danh mục tài khoản 11 Hình 21 Khai báo số dư ban đầu tài khoản 12 Hình 22 Sửa số dư ban đầu tài khoản 12 Hình 23 Phiếu kế tốn 12 Hình 24 Hạch tốn phiếu kế tốn 13 Hình 25: Phân hệ mua hàng 14 Hình 26 Khai báo danh mục nhà cung cấp 14 Hình 28 Thông tin nhà cung cấp 15 Hình 27 Thêm Nhà cung cấp 15 Hình 29 Thêm số dư đầu kỳ nhà cung cấp 16 Hình 30 Nhập số dư đầu kỳ nhà cung cấp 16 Hình 31 Khai báo số dư đầu kỳ nhà cung cấp 17 Hình 32 Nhập hàng 17 Hình 33 Khai thông tin nhập hàng 18 Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin Kế tốn Hình 34 Thanh tốn tiền hàng 18 Hình 35 Thông tin trả tiền hàng 19 Hình 36 Mua TSCĐ, CCDC 19 Hình 37 Nhập thơng tin mua TSCĐ, CCDC 20 Hình 38 Phân hệ hàng tồn kho 20 Hình 39 Khai báo danh mục hàng hóa, vật tư 21 Hình 40 Thêm mới, sửa vật tư hàng hóa 21 Hình 41 Nhập thơng tin vật tư hàng hóa 22 Hình 42 Khai báo danh mục kho 22 Hình 43 Nhập thơng tin kho 23 Hình 44 Khai báo số dư tồn kho 23 Hình 45 Sửa thêm số dư kho 24 Hình 46 Nhập thơng tin chi tiết số dư 24 Hình 47 Phân hệ bán hàng 25 Hình 48 Khai báo danh mục khách hàng 25 Hình 49 Nhập thông tin khách hàng 26 Hình 50 Khai báo nhân viên bán hàng 27 Hình 51 Danh mục nhân viên bán hàng 27 Hình 52 Khai báo số dư công nợ khách hàng 27 Hình 53 Nhập thơng tin số dư công nợ 28 Hình 54 Đơn hàng 28 Hình 55 Khai báo đơn hàng bán 29 Hình 56 Giá bán hàng 29 Hình 57 Danh mục giá bán hàng 29 Hình 58 Nhập giá bán 30 Hình 59 Lập hóa đơn bán hàng 30 Hình 60Xác nhận đơn đặt hàng 31 Hình 61 Nhập thông tin đơn 31 Hình 62 Thơng báo tạo phiếu thu 32 Hình 63 Nhập thơng tin phiếu thu 32 Hình 64 Phân hệ tài sản cố định 33 Hình 65 lý tăng giảm TSCĐ 33 Hình 66 Danh mục lý tăng giảm TSCĐ 34 Hình 67 Khai báo phận sử dụng 34 Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin Kế tốn Hình 68 Khai báo TSCĐ 35 Hình 69 Nhập thơng tin TSCĐ 35 Hình 70 Tính khấu hao TSCĐ 36 Hình 71 Phân bổ khấu hao TSCĐ 36 Hình 72 Phân hệ cơng cụ dụng cụ 37 Hình 73 Lý tăng giảm cơng cụ dụng cụ 37 Hình 74 Danh mục nhóm CCDC 38 Hình 75 Danh mục loại tài sản 38 Hình 76 Danh mục phận sử dụng CCDC 38 Hình 77 Khai báo CCDC 39 Hình 78 Khấu hao CCDC 39 Hình 79 Phân bổ khấu hao CCDC 40 Hình 80 Phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 40 Hình 81 Danh mục tài khoản tiền gửi ngân hàng 41 Hình 82 Nhập thơng tin khế ước 41 Hình 83 Ví dụ chi tiền gửi ngân hàng 42 Hình 84 Ví dụ thu hình thức chuyển khoản nhận tiền gửi 42 Hình 85 Khai báo Người sử dụng 43 Hình 86 Thêm Người sử dụng 43 Hình 87 Khai báo thông tin người sử dụng 44 Hình 88 Phân quyền sử dụng 44 Hình 89 Lệnh sản xuất 45 Hình 90 Xuất kho nguyên vật liệu 45 Hình 91 Tính giá tồn kho 46 Hình 92 Nhập kho sản phẩm 46 Hình 93 Tính giá thành cập nhật giá 46 Hình 94 Giá cập nhật 47 Hình 95 Phân bổ chi phí 47 Hình 96 Khai báo bút tốn kết chuyển cuối kỳ 48 Hình 97 Khai báo bút tốn kết chuyển cuối kỳ 48 Hình 99 Bút tốn kết chuyển cuối kỳ 49 Hình 98 Kỳ kế tốn kết chuyển 49 Hình 100 Bút tốn kết chuyển cuối kỳ từ kỳ đến kỳ 12 năm 2019 50 Hình 101 Xử lý trạng thái 51 Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin Kế tốn Hình 102 Bút tốn trùng chi tiền ngân hàng 51 Hình 103 Fast xử lý bút toán trùng 52 Hình 104 In báo cáo 53 Hình 105 In báo cáo tài 53 Hình 106 Bảng cân đối số phát sinh tài khoản 54 Hình 107 In bảng cân đối kế toán 54 Hình 109 Kỳ kế toán in 55 Hình 108 Thực in 55 Hình 110 Chọn sổ sách in 56 Hình 111 Thực in sổ sách 57 Hình 112 Chọn sổ chi tiết 57 Hình 113 Thực in sổ chi tiết 58 Hình 114 Sổ TK 131 58 Hình 115 Sổ chi tiết TK 13111 59 Hình 116 Bảng thơng tin quản trị 60 Hình 117:Bảng thơng tin quản trị 60 Hình 118 In báo cáo tài 61 Hình 119 Kiểm tra số tài khoản 63 Hình 120 Danh mục tài khoản 63 Hình 121 Thay đổi số hiệu tài khoản 111 sang tiền gửi ngân hàng 64 Hình 122 Thay đổi số hiệu 112 sang tiền mặt 64 Hình 123 Thay đổi số hiệu 131 sang Phải trả người bán 65 Hình 124 Thay đổi số hiệu tài khoản 331 sang Phải thu khách hàng 65 Hình 125 Danh mục mẫu báo cáo 66 Hình 126 Báo cáo 66 Hình 127 Sửa thông tin cần sửa bảng cân đối kế tốn 67 Hình 128 sửa tiêu tiền mặt 68 Hình 129 Sửa tiêu Phải thu khách hàng 68 Hình 130 sửa tiêu phải trả người bán 69 Hình 131 mơ hình ERP 69 Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn FAST ACCOUNTING 11 I GIỚI THIỆU PHẦN MỀM Giới thiệu Công ty sản xuất phần mềm Fast Accounting Tên công ty: Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) Tên tiếng anh: Fast Software Company FAST Ngày thành lập: 11 tháng năm 1997 Đội ngũ: Trên 320 nhân viên Hà Nội, Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Lĩnh vực hoạt động: Phát triển, tư vấn triển khai ứng dụng HTTT quản trị hoạt động điều hành doanh nghiệp tảng CNTT Giải pháp, sản phẩm: Giải pháp cho doanh nghiệp vừa lớn: Fast Business Online, Fast Business (ERP), Fast Financial, Fast CRM, Fast HRM Giải pháp cho doanh nghiệp vừa nhỏ: Fast Accounting Online, Fast Accounting, Fast Book, Fast Invoice Lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu đặc thù Mục tiêu: Trở thành “Đối tác lâu dài, tin cậy” khách hàng, nhân viên, cổ đông, đối tác cộng đồng” Phương châm: Nhanh - Thơng minh Thành tích: + giải thưởng Sao Khuê Hiệp hội Phần mềm Việt Nam VINASA + giải BITCup cho Giải pháp Phần mềm Tốt người dùng bình chọn + 13 huy chương vàng, bạc, khen, giải thưởng CNTT quan chức năng, hiệp hội ngành nghề triển lãm tin học + TOP đơn vị phần mềm Khách hàng: Hơn 10.000 khách hàng toàn quốc Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Giới thiệu phần mềm Fast Accounting 11 Fast Accounting 11 có phân hệ thống 14 phân hệ nghiệp vụ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kế toán, thuế cho doanh nghiệp vừa nhỏ Hình Phần mềm Fast Accounting 11 II THỰC HÀNH Giới thiệu công ty TNHH Quốc Long Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc Long Mã số thuế: 0402013746 Địa chỉ: 92-94 Hàm Nghi, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Tên giao dịch: AHLQQL Giấy phép kinh doanh: 0400557356 - ngày cấp: 20/12/2017 Ngày hoạt động: 01/01/2018 Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất hàng may mặc Điện thoại: 02363868888 - Fax: 02363868887 Giám đốc: PHÙNG XUÂN NHẠ Trụ sở chi nhánh: + Đà Nẵng-Showroom: 92-94 Hàm Nghi - Đà Nẵng 0236.386.8888 Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn + CN Huế: 67 Nguyễn Huệ - TP Huế Điện thoại: 0543.82.11.99 - 0944.812.121 + CN Quảng Nam: 322 Phan Chu Trinh - TP Tam Kỳ Điện thoại: 05103.595888 Khai báo thông tin chung, phương pháp hạch tốn, hình thức kế tốn a) Khai báo thơng tin chung Chế độ kế tốn doanh nghiệp áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC Để khai báo thông tin doanh nghiệp :Vào phân hệ hệ thống – Tham số hệ thống Bước 1: vào hệ thống Bước 2: vào tham số hệ thống Hình Khai báo thông tin doanh nghiệp Khai báo thông tin doanh nghiệp : Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Bước 3: chọn giá trị cần thay đổi Bước 4: Chọn sửa giá trị Bước 5: Thay đổi giá trị nhận Hình Thay đổi giá trị thông tin Năm tài 2019, ngày bắt đầu 01/01/2019, bắt đầu hạch tốn phần mềm ngày 01/01/2019 Chọn ngày bắt đầu năm tài Hình Chọn ngày bắt đầu năm tài Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn B3: In sổ sách Hình 111 Thực in sổ sách c) In sổ kế toán chi tiết Cách thức: Vào phân hệ tổng hợp - sổ kế toán chi tiết – chọn sổ chi tiết tài khoản cần in B1: Vào tổng hợp B2: Sổ kế toán chi tiết – chọn sổ chi tiết Hình 112 Chọn sổ chi tiết Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 57 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn B3: In Hình 113 Thực in sổ chi tiết d) Đối chiếu số liệu sổ tài khoản tổng hợp (sổ cái) sổ chi tiết tài khoản tương ứng Sổ 131 (Phải thu khách hàng) sổ chi tiết 13111(Phải thu ngắn hạn khách hàng: Hoạt động SXKD) Hình 114 Sổ TK 131 Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 58 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Hình 115 Sổ chi tiết TK 13111 12 Khai thác tất thông tin chi tiết phục vụ yêu cầu quản lý Ngoài báo cáo tài chính: bảng cân đối kế tốn, thuyết minh báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết hoạt động kinh doanh; phần mềm Fast xuất nhiều loại báo cáo khác để tiện cho việc quản lý kiểm tra như: Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 59 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Hình 116: Bảng thơng tin quản trị Hình 117:Bảng thơng tin quản trị Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 60 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn 13 In báo cáo tài Xác định mối liên hệ số liệu sổ sách kế tốn báo cáo tài a) In báo cáo tài Hình 118 In báo cáo tài Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 61 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn b) Mối liên hệ số liệu sổ sách kế toán báo cáo tài Số liệu số sách kế tốn báo cáo tài có mối liên hệ mật thiết với nhau, thể rõ mối liên hệ tài khoản bảng cân đối kế tốn thể sau: + Đầu kì: Kế toán vào bảng cân đối kế toán lập cuối kì trước để ghi vào số dư đầu kì mở tài khoản tương ứng nhằm theo dõi khoản tài sản, nguồn vốn + Các khoản bảng cân đối kế toán mở khoản tài khoản tương ứng để ghi chép tình hình biến động hàng ngày đối tượng kế toán Nội dung kết cấu tài khoản xây dựng phù hợp với kết cấu khoản mục bảng cân đối kế tốn + Cuối kì: Kế tốn phải lập bảng cân đối kế toán mới, cách vào số liệu tài khoản, chủ yếu số dư cuối kì tài khoản 14 Giả sử có thay đổi chế độ kế toán Yêu cầu khai báo lại hệ thống TK, danh mục có liên quan định dạng lại cơng thức báo cáo tài để in lại số liệu cho phù hợp với thay đổi chế độ Có thay đổi hệ thống kế tốn: + TK tiền mặt 111 có số hiệu 112 + TK tiền gởi ngân hàng 112 có số hiệu 111 + TK phải thu khách hàng 131 có số hiệu 331 + TK phải trả NCC 331 có số hiệu 131 Các phần hành phần mềm kế toán Fast Accounting liên kết với chặt chẽ, thay đổi khoản mục “Danh mục tài khoản” đồng thời làm thay đổi tất phần hành có liên quan Vì vậy, phải sử dụng TK trung gian cho TK để đảm bảo cho số liệu TK không bị gộp lại với Cách xử lí: a) Kiểm tra số liệu tài khoản trước thay đổi Cách thức: Vào mục phân hệ tổng hợp – sổ sách kế toán - sổ nhật ký chung – chọn nhận xuất sổ nhật kí chung Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 62 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Hình 119 Kiểm tra số tài khoản b) Thay đổi số hiệu tài khoản Cách thức: Phân hệ tổng hợp=>Danh mục tài khoản=>sau xuất danh mục tài khoản Hình 120: Danh mục tài khoản Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 63 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Hình 121 Thay đổi số hiệu tài khoản 111 sang tiền gửi ngân hàng Hình 122 Thay đổi số hiệu 112 sang tiền mặt Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 64 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Hình 123: Thay đổi số hiệu 131 sang Phải trả người bán Hình 124: Thay đổi số hiệu tài khoản 331 sang Phải thu khách hàng c) Định dạng lại công thức báo cáo tài Cách thức: Vào phân hệ tổng hợp - chọn báo cáo tài cần sửa (vd: bảng cân đối kế toán) - bấm tạo mẫu báo cáo - chọn mẫu báo cáo - chọn sửa – chọn nhận Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 65 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Hình 125 Danh mục mẫu báo cáo Hình 126 Báo cáo Tiếp theo xuất Bảng cân đối kế tốn - kích chọn tài khoản cần sửa - sửa lại thông tin – chọn nhận Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 66 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Hình 127: Sửa thông tin cần sửa bảng cân đối kế tốn Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 67 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Hình 128 sửa tiêu tiền mặt Hình 129 Sửa tiêu Phải thu khách hàng Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 68 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Hình 130 sửa tiêu phải trả người bán 15 Giả sử bên cạnh phần mềm kế tốn nói trên, doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lý vật tư, bán hàng, quản lý nhân Yêu cầu đề xuất giải pháp để kết nối liệu phần mềm theo định hướng ERP Hình 131 mơ hình ERP ERP, viết tắt “Enterprise Resource Planning”, nghĩa “Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp” Mục đích phần mềm ERP hợp phòng ban chức Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 69 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn tổ chức vào hệ thống đáp ứng nhu cầu đặc thù từ phận khác Công ty bên cạnh sử dụng phần mềm Fast Accounting, doanh nghiệp sử dụng phần mềm Fast Business, phần mềm tích hợp nhiều phân hệ khác như: Fast Sales, Fast Purchasing, Fast HRM, Sự kết hợp Fast Accounting Fast Business cung cấp nhìn tổng thể cơng nợ, tình hình tài chính, tình hình tồn kho, dòng tiền, nhân sự… giúp cho nhà quản lý định xác, kịp thời Với phân hệ Fast Sales, phần công việc chu trình bán hàng tự động hóa, thời gian theo dõi chi phí xử lý giảm bớt Điều trợ giúp nhiều cho phận kế tốn phận khác, ngược lại phần mềm Fast accounting sử dụng tính phân hệ quản lý thông tin khách hàng, quản lý giá bán, sau lập đơn hàng, cho phép phê duyệt không phê duyệt đơn hàng theo công nợ, hàng tồn kho Theo trình tự ta có báo cáo bán hàng, sổ chi tiết bán hàng, nhật ký bán hàng, bảng kê đơn hàng, hợp đồng, báo cáo tình trạng đơn hàng, báo cáo tổng hợp tình hình tiêu thụ hàng hóa Với phân hệ Fast Inventory, theo dõi tồn kho kho, từ lập kế hoạch yêu cầu chuyển hàng về, điều chỉnh tồn kho, hủy hàng kiểm kê Trong Fast accounting lấy số liệu phân hệ ta quản lý danh mục vật tư hàng hóa, quản lý danh mục kho hàng, sau lập phiếu nhập kho hàng hóa kết nối với phân hệ quản lý bán hàng, quản lý mua hàng để quản lý lượng hàng xuất nhập tồn Sau cho báo cáo: Thẻ kho, báo cáo nhập xuất tồn, bảng tính giá chênh lệch tồn kho cuối kỳ, báo cáo nhập kho, báo cáo xuất kho, … Với phân hệ Fast HRM, quản lý số lượng nhân viên bán hàng phần hành khác, quy trình tính lương cho phận, đánh giá kết công việc, khen thưởng, phạt phúc lợi Người sử dụng cần xem xét liệu phân hệ quản lý nhân tính lương tích hợp hồn tồn với phân hệ kế tốn Chẳng hạn việc tích hợp nên cho phép chi phí tiền lương tự động phân loại nhập vào tài khoản liên quan sổ Ngoài ra, phân hệ quản lý nhân tính lương phân hệ kế toán nên chia sẻ liệu tạm ứng nhân viên, khoản trích trước khoản giảm trừ từ lương (như bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế) không việc tốn nhiều thời gian chi phí Sự kết nối Fast Business Fast Acounting cung cấp thông tin nhanh xác, từ định xử lý tình kịp thời, tránh rủi từ việc thơng tin chậm sai Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 70 Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn III Tài liệu tham khảo Nguyễn Mạnh Tồn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011) Hệ thống thông tin kế tốn, Nhà xuất tài chính; Hà Nội Ngơ Hà Tấn, Nguyễn Hữu Cường (2010) Hệ thống thông tin kế toán, Nhà xuất giáo dục Việt Nam; Đà Nẵng Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 71 ... dụng: Thơng tư 200/2014/TT-BTC Để khai báo thông tin doanh nghiệp :Vào phân hệ hệ thống – Tham số hệ thống Bước 1: vào hệ thống Bước 2: vào tham số hệ thống Hình Khai báo thơng tin doanh nghiệp... nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn c) Cách thức khai báo hệ thống tài khoản Khai báo hệ thống tài khoản: Vào phân hệ tổng hợp – Chọn danh mục tài khoản B1: Chọn danh mục tài khoản Hình 19 Khai báo hệ. .. Bài tập nhóm Hệ thống thơng tin kế tốn Hình 37 Nhập thơng tin mua TSCĐ, CCDC b) Đối với phân hệ hàng tồn kho Hình 38: Phân hệ hàng tồn kho Lớp thứ 3_tiết 456_nhóm 03 20 Bài tập nhóm Hệ thống thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thông ( chính thức), Hệ thông ( chính thức)

Từ khóa liên quan