Đề thi kiểm tra toán lớp 9 học kỳ 1 có đáp án

5 135 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 21:55

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPST TRƯỜNG THCS PHƯỜNG ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I  Đề Mơn Tốn – Lớp (Thời gian làm 90 phút, không kể phát đề) Họ tên: …………………………………………….… Lớp: …………………… Điểm Nhận xét làm học sinh I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu Điều kiện để biểu thức x có nghĩa là: A x > B x < C x 0 Giá trị biểu thức (2  D x 0 )  là: A  B C  D 3 Nếu đường thẳng y ax  qua điểm   1, 2 hệ số góc a là: A B C D.4 Nghiệm tổng quát phương trình x  y  là:  x 1  xR  x  A  B  C  D x   yR  y   yR Cặp số sau nghiệm phương trình x  y 6 : A  ,  B  ,  C 1,  2 D   ,1 Các hàm số: y 0,5 x ; y  x ; y  x hàm số đều: A Đồng biến B Nghịch biến C Xác định x 0 D Đi qua góc tọa độ ( x  1) có kết là: A x  với x  B  x với x  C x  với x 1 Cho hình vẽ: D x  a/ Độ dài đường cao AH là: A 36 B C D Kết khác B 52 C 52 D Kết khác b/ Độ dài AB là: A Cho  ABC vuông A có hai góc nhọn   Biểu thức sau không đúng? A sin = cos B cotan = tan C tan = cotan D sin2 + cos2 = 10 Cho đường tròn (O ; R) gọi d khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng a Đường thẳng a đường tròn tiếp xúc khi: A d > R B d < R C d = R D Các câu sai 11 Cho d1 d2 với (d1): y 2 x  m  (d2): y kx   m Hai đường thẳng trùng A Với k = m = B Với k = - m = C Với k = -2 m = C Với k = m = II TỰ LUẬN: (7 điểm) A Đại số: (4đ) Rút gọn biểu thức: A   50  5 Cho hai đường thẳng y x  (d1) y  x  (d2) B  20  a/ Vẽ hệ trục tọa độ hai đường thẳng b/ Tìm tọa độ giao điểm hai đường thẳng phép tính B Hình học: (3đ) Cho đường tròn tâm O bán kính R = 2cm Từ điểm A nằm ngồi đường tròn cho OA = 4cm Dựng hai tiếp tuyến AB; AC với B C hai tiếp điểm a/ Chứng minh OA  BC b/ Tính cạnh ABC c/ Qua O dựng đường thẳng vuông góc với OB cắt AB K OA cắt cung nhỏ BC I Chứng minh KO = KA KI tiếp tuyến (O) Hình vẽ (0,5đ) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPST TRƯỜNG THCS PHƯỜNG ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I  Đề Mơn Tốn – Lớp (Thời gian làm 90 phút, không kể phát đề) Họ tên: …………………………………………….… Lớp: …………………… Điểm Nhận xét làm học sinh I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu Điều kiện để biểu thức x có nghĩa là: A x > B x < C x 0 Giá trị biểu thức D x 0 )  là: (2  A  B C  D 3 Nếu đường thẳng y ax  qua điểm   1, 2 hệ số góc a là: A B C D.4 Cặp số sau nghiệm phương trình x  y 6 : A  ,  B  ,  C 1,  2 D   ,1 Hàm số sau đồng biến R A y = – 2x B y = x + C y = - x D Cả câu A, B, C Rút gọn biểu thức x  x với x 0 ta A 3x B x C – x D – 3x Cho hình vẽ b c a A sinα  b c B tanα  b c C cosα  b a D cotα  c a Cho  ABC vuông A có AB = 6cm, AC = 8cm cosB có giá trị là: A B C D Cho  MNP vng P có góc N = 30 o MN = 6cm PM bằng: A 3cm B 2cm C 6cm D 5cm 10 Cho  ABC vuông A; AB =6cm, AC = 8cm độ dài đường cao AH bằng: A 2,4cm B 4,8cm C 10cm D Kết khác 11 Cho đường tròn (O; R) dây MN = 6cm, R = 5cm, khoảng cách từ tâm O đến dây MN bằng: A 1cm B 2cm C 3cm D 4cm 12 Đường tròn tiếp xúc cạnh tam giác phần kéo dài hai cạnh lại gọi tên là: A Đường tròn nội tiếp tam giác B Đường tròn ngoại tiếp tam giác C Đường tròn bàng tiếp tam giác D Cả ba câu sai II TỰ LUẬN: (7 điểm) A Đại số: (4đ) Rút gọn biểu thức:(1,5đ) A 2 12  27  3  2 Cho hàm số y ax  có đồ thị đường thẳng d (1,5đ) B a/ Xác định hệ số a biết d song song với đường thẳng y 2 x b/ Vẽ đồ thị với a vừa tìm  x  y 2 Giải hệ phương trình:   x  y  (1đ) B Hình học: (3đ) Cho đường tròn tâm O bán kính R = 5cm Dây cung BC = 8cm Gọi I trung điểm BC a/ Tính OI b/ Tiếp tuyến B C cắt A Chứng minh OA  BC tính OA c/ Vẽ dây BD//OA Chứng minh CD đường kính đường tròn (O) Hình vẽ (0,25đ) _Hết _ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPST TRƯỜNG THCS PHƯỜNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I  Đề Mơn Tốn – Lớp I Phần trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời (0,25 đ) C B A C B; C D II Tự luận: A Đại số: (4đ) A    50 B 10 C  2  (0,5đ )  2 (0,25đ ) B  20   5 6(  ) 5 2    3 2   (0,75đ ) (0,25đ )  3 (0,25đ ) a/ Vẽ d1 (0,75đ); vẽ d2 (0,75đ) b/ Tính tọa độ giao điểm (0,5đ) B Hình học: (3 đ) Hình vẽ 0,5đ a/ Chứng minh OA  BC (1đ) b/ Tính AB; AC; BC (0,75đ) c/ Chứng minh: KA = KO (0,5đ) KI tiếp tuyến (O) (0,5đ) A 11 D D ... TPST TRƯỜNG THCS PHƯỜNG ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I  Đề Mơn Toán – Lớp (Thời gian làm 90 phút, không kể phát đề) Họ tên: …………………………………………….… Lớp: …………………… Điểm Nhận xét làm học sinh I- PHẦN TRẮC... TRƯỜNG THCS PHƯỜNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I  Đề Mơn Tốn – Lớp I Phần trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời (0,25 đ) C B A C B; C D II Tự luận: A Đại số: (4đ) A    50 B 10 C  2  (0,5đ )... đường cao AH bằng: A 2,4cm B 4,8cm C 10 cm D Kết khác 11 Cho đường tròn (O; R) dây MN = 6cm, R = 5cm, khoảng cách từ tâm O đến dây MN bằng: A 1cm B 2cm C 3cm D 4cm 12 Đường tròn tiếp xúc cạnh tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kiểm tra toán lớp 9 học kỳ 1 có đáp án, Đề thi kiểm tra toán lớp 9 học kỳ 1 có đáp án

Từ khóa liên quan