Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng tt

2 110 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 21:24

THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1.Tên luận án: Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn quản trị Tổng cơng ty Xây dựng phát triển hạ tầng 2.Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 62.34.03.01 3.Họ tên Nghiên cứu sinh: Phùng Thị Bích Hòa Họ tên cán hướng dẫn khoa học: PGS, TS Chúc Anh Tú PGS, TS Trần Văn Thuận Những kết luận luận án Về mặt lý luận: sở tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, tài liệu ngồi nước, Luận án hệ thống hóa trình bày cách logic vấn đề lý luận tổ chức cơng tác Kế tốn quản trị doanh nghiệp xây lắp, đặc biệt doanh nghiệp xây lắp tổ chức theo mơ hình Tổng Cơng ty, với cấu tổ chức gồm Công ty mẹ Công ty Các nội dung tổ chức công tác Kế toán quản trị Doanh nghiệp xây lắp bao gồm tổ chức máy kế toán; tổ chức thu thập, ghi nhận thông tin; tổ chức hệ thống hóa xử lý thơng tin Kế tốn quản trị; tổ chức lập Báo cáo phân tích, cung cấp thơng tin Kế tốn quản trị Về mặt thực tiễn: thông qua việc thu thập tài liệu thực tế LICOGI bao gồm Báo cáo tài năm (hợp thường niên), Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; Biên họp Nghị Đại hội đồng Cổ đông Kết điều điều tra, khảo sát thực tế LICOGI, tiến hành tổng hợp, phân tích tình hình tổ chức cơng tác Kế tốn quản trị theo mơ hình hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty Để từ đánh giá kết đạt cần phát huy hạn chế cần khắc phục làm sở đưa giải pháp tổ chức cơng tác Kế tốn quản trị Tổng cơng ty xây dựng phát triển hạ tầng nói riêng doanh nghiệp xây lắp nói chung Cụ thể: (1) Nội dung trình bày cách logic tổ chức công tác KTQT DNXL,bao gồm nội dung tổ chức thu thập thơng tin KTQT; tổ chức hệ thống hóa xử lý thông tin KTQT; tổ chức lập báo cáo phân tích thơng tin KTQT xây dựng mơ hình KTQT Những nội dung thể theo khứ dự đốn tương lai tạo thành quy trình tổ chức công tác KTQT đầy đủ làm sở để tiếp cận nội dung Ngoài ra, việc phân tích đặc điểm DNXL đến cơng tác kế toán xác định nhân tố ảnh hưởng đến KTQT DNXL sẽ làm rõ nội dung tổ chức công tác KTQT DNXL (2) Khái quát trình hình thành phát triển Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng, với thành tựu, kết đạt cũng hạn chế cần khắc phục, là: Thứ nhất, Bộ máy quản lý Tổng công ty gồm CTM CTC Về mặt cấu tổ chức cần nhiều hoàn thiện cũng mối quan hệ phận tổ chức theo quan hệ CTM CTC CTC với cần khăng khít, chặt chẽ hoạt động, cũng cần có quy trình phân cơng nhiệm cụ thể tạo thành hệ thống hoàn chỉnh thống Thứ hai, thực tế Công ty xây lắp khảo sát mô hình hỗn hợp phận KTTC phận KTQT máy kế tốn, KTQT chưa có chưa rõ nét Qua khảo sát, thấy cần thiết phải tổ chức phận KTQT có đầy đủ thơng tin phục vụ cho việc định điều hành, quản lý Thứ ba, khâu thu thập, ghi nhận thông tin trình tổ chức cơng tác KTQT cần xác định rõ nội dung gì? Cách thức thực vận dụng Tổng công ty khâu khởi đầu tổ chức công tác KTQT nên thiết phải thực thu thập đầy đủ, yêu cầu nhằm giúp cho khâu thực cách tốt Thực tế nay, Công ty xây lắp việc thu nhận thơng tin kế tốn chủ yếu thực chứng từ kế tốn lập thủ cơng phần mềm kế tốn Đồng thời, Cơng ty xây lắp chưa thiết kế mẫu chứng từ kế toán riêng biệt để đáp ứng yêu cầu KTQT, mà chủ yếu sử dụng chung với hệ thống chứng từ kế toán KTTC Thứ tư, hệ thống hóa xử lý thơng tin KTQT: thơng tin thu thập CTM CTC mới dạng “thô” cần xếp, xử lý sử dụng khâu Thứ năm, tổ chức lập báo cáo phân tích, cung cấp thơng tin KTQT: Thực tế nay, LICOGI chưa xây dựng hệ thống Báo cáo KTQT đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành cách đầy đủ, chặt chẽ Do Công ty xây lắp thuộc LICOGI chưa thực công tác KTQT, cũng hạn chế phần mềm kế tốn áp dụng mà thơng tin KTQT chưa có dạng manh mún Thứ sáu, tổ chức xây dựng Trung tâm trách nhiệm gắn với mơ hình tổ chức quản lý (3) Đề xuất giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn quản trị LICOGI sở khắc phục hạn chế, tồn phát huy ưu điểm nhằm tăng cường hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Người hướng dẫn khoa học Hướng dẫn Hướng dẫn hai PGS, TS Chúc Anh Tú PGS, TS Trần Văn Thuận Nghiên cứu sinh Phùng Thị Bích Hòa ... mún Thứ sáu, tổ chức xây dựng Trung tâm trách nhiệm gắn với mơ hình tổ chức quản lý (3) Đề xuất giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán quản trị LICOGI sở khắc phục hạn chế, tồn phát huy ưu... tốt Thực tế nay, Công ty xây lắp việc thu nhận thơng tin kế tốn chủ yếu thực chứng từ kế toán lập thủ cơng phần mềm kế tốn Đồng thời, Công ty xây lắp chưa thiết kế mẫu chứng từ kế toán riêng biệt... LICOGI chưa xây dựng hệ thống Báo cáo KTQT đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành cách đầy đủ, chặt chẽ Do Công ty xây lắp thuộc LICOGI chưa thực công tác KTQT, cũng hạn chế phần mềm kế tốn áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng tt , Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng tt

Từ khóa liên quan