SKKN một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học hệ bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện quảng xương

20 131 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2019, 13:34

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT I PHẦN MỞ ĐẦU .4 Lý chọn đề tài .4 Mục đích nghiên cứu .4 Nhiệm vụ nghiên cứu .4 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu .4 Ý nghĩa đề tài II PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THƯC TIỄN Cơ sở lý luận Cơ sở thưc tiễn CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HỆ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRUNG TÂM GDNN- GDTX HUYỆN QUẢNG XƯƠNG Biện pháp 1: Cụ thể hóa chủ trương, sách cấp, nghành quản lí, xây dựng vận dụng thành qui định nội phù hợp với điều kiện thực tế Trung tâm 1.1 Mục đích biện pháp 1.2 Nội dung thực biện pháp : .6 1.3 Cách thức thực biện pháp .6 1.4 Điều kiện để thực biện pháp 1.5 Kiểm tra, đánh giá Biện pháp 2: Đổi quản lí hoạt động dạy học 2.1 Mục đích biện pháp 2.2 Nội dung thực biện pháp .9 2.3 Cách thức thực biện pháp .9 2.4 Điều kiện để thực biện pháp 11 2.5 Kiểm tra, đánh giá .11 Biện pháp 3: Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 11 3.1.Mục đích biện pháp .11 3.2.Nội dung thực biện pháp 11 3.3.Cách thức thực biện pháp 11 3.4 Điều kiện để thực biện pháp .12 3.5 Kiểm tra đánh giá 12 Biện pháp 4: Tăng cường quản lí hoạt động học tập học viên 12 4.1 Mục đích biện pháp 12 4.2 Nội dung thực biện pháp .12 4.3 Cách thức thực biện pháp 13 4.4 Điều kiện để thực biện pháp .14 4.5 Kiểm tra đánh giá 14 Biện pháp 5: .15 Tổ chức bồi dưỡng kiến thức kĩ cho học viên yếu .15 5.1 Mục đích biện pháp 15 5.2 Nội dung thực biện pháp .15 5.3 Cách thức thực biện pháp 15 5.4 Điều kiện để thực biện pháp .15 5.5 Kiểm tra đánh giá 16 Biện pháp 6: Xây dựng chế quản lí phù hợp để kích thích, động viên, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên 16 6.1 Mục đích biện pháp 16 6.2 Nội dung thực biện pháp .16 6.3 cách thức thực biện pháp 16 6.4 Điều kiện để thực biện pháp .17 6.5 Kiểm tra đánh giá 17 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 17 I Kết luận 17 II Kiến nghị .18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .19 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BD: Bồi dưỡng BTVH: Bổ túc văn hóa CBQL: Cán quản lý CSVC: Cơ sở vật chất GD&ĐT: Giáo dục Đào tạo GDTX: Giáo dục thường xuyên GV: Giáo viên HV: Học viên KT - XH: Kinh tế - xã hội PPDH: Phương pháp dạy học PTDH: Phương tiện dạy học SGK: Sách giáo khoa SGV: Sách giáo viên TBDH: Thiết bị dạy học THCS: Trung hoc sở THPT: Trung học phổ thông TTGDNN-GDTX Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X khẳng định phải: “Phấn đấu xây dựng giáo dục đại, dân, dân dân, bảo đảm công hội học tập cho người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” [1] Để thực mục tiêu phát triển GD&ĐT thời kì mới, cần phải đặc biệt ý phát triển GDTX để tạo hội cho nhiều đối tượng học tập; đổi cơng tác quản lí tổ chức giáo dục; xây dựng hệ thống giáo dục nhằm tạo điều kiện cho người học tập suốt đời theo hướng thiết thực, đại, gắn chặt với yêu cầu xã hội Hoạt động dạy học hệ bổ túc THPT nhiệm vụ quan trọng hàng đầu việc nâng cao chất lượng giáo dục Muốn hoạt động đạt kết tốt cần có biện pháp quản lý phù hợp vấn đề mà nhà quản lý có tâm huyết quan tâm Trung tâm GDNN – GDTX huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh hóa thành lập tháng 12 năm 2017(Đề án sát nhập chuyển đổi theo định 4341Q/Đ UBNN tỉnh Thanh hóa) Trên diện tích đất 2.590m trung tâm thị trấn huyện Quảng Xương Trung tâm GDNN – GDTX huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh hóa có bước phát triển với hoạt động nhiều lĩnh vực.Trung tâm định hướng bước mình, hoạt động hiệu có tác dụng thiết thực với nghiệp giáo dục - đào tạo địa phương Mặt khác Trước yêu cầu đổi giáo dục , đòi hỏi giáo viên phải khơng ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, muốn cán quản lý phải có biện pháp quản lý hoạt động dạy học hệ bổ túc THPT hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế trung tâm Mục đích nghiên cứu Trong phạm vi đề tài nêu số biện pháp quản lý hoạt động dạy học phù hợp nhằm nâng cao hiệu hệ bổ túc THPT Trung tâm GDNN – GDTX huyện Quảng Xương Nhiệm vụ nghiên cứu Nội dung đề tài: Tổng kết số kinh nghiệm bước đầu trình học tập, đạo nhằm nâng cao hiệu hệ bổ túc THPT Trung tâm GDNN – GDTX huyện Quảng Xương Đối tượng, phương pháp nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động dạy học quản lí hoạt động dạy học Trung tâm GDNN – GDTX huyện Quảng xương - Đề tài tập chung nghiên cứu nội dung, hoạt động quản lý Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổ trưởng chun mơn Trung tâm GDNN – GDTX huyện Quảng xương phương pháp nghiên cứu gồm: Phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp nghiên cứu lý thuyết, tham khảo, phân tích tổng hợp Ý nghĩa đề tài Về lý luận: Góp phần làm phong phú thêm biện pháp quản lý trường học nói chung biện pháp quản lý hoạt động dạy học hệ bổ túc THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói riêng Về thực tiễn : Góp phần nâng cao hiệu Quản lí hoạt động dạy học hệ bổ túc THPT Trung tâm GDNN – GDTX đáp ứng với yêu cầu giai đoạn II PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THƯC TIỄN Cơ sở lý luận Hoạt động dạy học hoạt động nhà trường, ảnh hưởng trực tiếp đến tất hoạt động khác Từ thực tiễn để quản lý hoạt động dạy học có chất lượng hiệu quả, nhà quản lý phải biết phát huy nguồn lực nhà trường, kết hợp nhuần nhuyễn hoạt động dạy học, xác định mục tiêu, lựa chọn nôi dung, chương trình thích hợp, thực kế hoạch, áp dụng linh hoạt phương pháp, tận dụng hết phương tiện điều kiện có, tổ chức linh hoạt hình thức dạy học, tìm cách thức kiểm tra đánh giá, kết chất lượng dạy học Như vậy, quản lý hoạt động dạy học quản lý đồng thành tố trình dạy học Cơ sở thưc tiễn Để đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học, trước hết phải xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, chuẩn hóa chun mơn nghiệp vụ, giáo viên lực lượng định chất lượng dạy học Song Trung tâm GDNNGDTX huyện Quảng xương số giáo viên hữu thiếu nhiều có đủ lực kinh nghiệm, lại đa số giáo viên hợp đồng theo số tiết thực dạy nên chưa trang bị đầy đủ nghiệp vụ GDTX nên gặp nhiều khó khăn việc đảm bảo chất lượng dạy học, chưa hiểu hết đặc điểm đối tượng người học Hiện nay, Trung tâm GDNN – GDTX huyện Quảng xương công tác quản lý hoạt động dạy học có nhiều đổi mới, bước đầu mang lại số thành đáng ghi nhận chất lượng giáo dục, nhiên kết chưa cao nhiều bất cập công tác quản lý giáo dục đào tạo : - Trình độ lực phận cán quản lý Trung tâm hạn chế, đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo - Việc đổi phương pháp dạy học giáo dục học viên chưa phải cán giáo viên nhận thức đầy đủ áp dụng thành công - Mặt khác đối tượng GDTX cấp THPT đa dạng, với tình trạng lười học, chất lượng đầu vào thấp đa số yếu học lực ý thức tổ chức kỹ luật thấp nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động dạy học - Xuất phát từ thực trạng trên, tổ trưởng chuyên môn mạnh dạn đưa “ Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học hệ bổ túc THPT Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quảng Xương.” Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục Trung tâm giai đoạn hiên CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HỆ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRUNG TÂM GDNNGDTX HUYỆN QUẢNG XƯƠNG Biện pháp 1: Cụ thể hóa chủ trương, sách cấp, nghành quản lí, xây dựng vận dụng thành qui định nội phù hợp với điều kiện thực tế Trung tâm 1.1 Mục đích biện pháp + Tạo đồng thuận, điều kiện tốt cho thay đổi, thực cam kết hạn chế phản kháng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động dạy học trung tâm +Giúp cho đội ngũ GV Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quảng Xương, đặc biệt giáo viên hợp đồng nắm vững chương trình, phương pháp dạy học hệ BTTHPT giáo dục Trung tâm GDNN-GDTX, hiểu đặc điểm HV theo học Trung tâm , thực quy định, quy chế tổ chức hoạt động GDTX 1.2 Nội dung thực biện pháp : + Kế hoạch hóa việc xây dựng quy định nội : Thực chương trình dạy học; soạn bài, chuẩn bi g ̣ iờ lên lơṕ giảng dạy lớp, dự giờ, phân tích học, kiểm tra, đánh giá kết học tập HV; chế độ, sách GV, HV, nhân viên; qui chế phối hợp , chuẩn bị tốt nguồn lực điều kiện để thực 1.3 Cách thức thực biện pháp + Phân quyền phân nhiệm cho Phó giám đốc trung tâm tổ trưởng chun mơn GV tham gia quản lí thực qui định nội cách rõ ràng + Qui định chế hoạt động phối hợp tổ chun mơn với đồn thể TTGDTX để thực mục tiêu đề ra; + Thực quyền hạn theo cấp bậc chuyên môn, thống mệnh lệnh liên đới trách nhiệm - Quy định quản lý GV thực chương trình dạy học + Chỉ đạo GV dựa vào chương trình, SGK, SGV để thiết kế giáo án theo tinh thần đổi mới; dựa vào chuẩn kiến thức - kĩ gợi ý phân phối chương trình để điều chỉnh thời lượng phân phối cho phù hợp với đặc điểm HV; + Chỉ đạo GV đề xuất việc tinh giảm bổ sung kiến thức, phù hợp loại đối tượng HV khác nhau: HV giỏi, HV yếu kém, HV có hồn cảnh đặc biệt + Chỉ đạo GV thực đổi PPDH, sử dụng TBDH đánh giá kết học tập HV - Xây dựng thực qui chế quản lý GV soạn chuẩn bị dạy trước lên lớp, phương pháp dạy học lớp + Tổ chức cho GV chuyên môn nghiên cứu mục tiêu chương trình cấp học, lớp, chương, yêu cầu soạn bài; thiết kế trao đổi giáo án học cụ thể; + Xây dựng giáo án mẫu cho học phát huy tính tích cực nhận thức HV; xây dựng chuẩn đánh giá soạn theo hướng đổi trở thành qui định nội bộ; + Kiểm tra việc thực yêu cầu soạn bài, ý có thí nghiệm thực hành; + Chỉ đạo GV kích thích, động viên, tạo động lực học tập để HV học tập với tinh thần tích cực, tự giác hứng thú; GV phối hợp chặt chẽ hoạt động dạy GV với hoạt động học HV; + Tạo điều kiện thuận lợi để GV đổi PPDH phù hợp với đặc trưng môn, với nội dung tiết dạy, với đặc điểm HV; + Tổ chức dự giờ, nhận xét rút kinh nghiệm việc giảng dạy GV theo chuẩn đánh giá, xếp loại dạy nghiên cứu, thống - Xây dựng thực qui chế quản lí GV dự giờ, đánh giá dạy + Căn vào tiêu chuẩn đánh giá xếp loại dạy Bộ GD&ĐT qui định hướng dẫn Sở GD&ĐT, xây dựng chuẩn đánh giá dạy cho môn theo hướng đổi PPDH; + Tạo điều kiện PTDH, hỗ trợ cho việc lên lớp đạt hiệu quả; + Tăng cường dự theo chuyên đề đổi PPDH, dự đột xuất; + Đánh giá, rút kinh nghiệm sau đợt dự - Xây dựng thực qui chế quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết học tập HV: + Xây dựng tổ chức thực kế hoạch kiểm tra nội theo quy định Bộ Sở GD&ĐT; + Chỉ đạo việc lập kế hoạch kiểm tra, khảo sát chất lượng đánh giá kết học tập HV theo phân phối chương trình theo đạo Sở GD&ĐT; + Chỉ đạo tổ chuyên môn GV thực kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết học tập HV; + Ban Giám đốc giám sát điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, khảo sát chất lượng đánh giá kết học tập củaHV - Xây dựng thực qui chế quản lí tự bồi dưỡng GV: + Kết hợp bồi dưỡng nội dung dạy học với bồi dưỡng PPDH bồi dưỡng sử dụng TBDH; Tạo điều kiện cho GV tự học, tự nghiên cứu theo tinh thần học tập suốt đời; Bồi dưỡng chỗ, thường xuyên chuyên đề thiết thực; Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn hình thức thảo luận, luyện tập, thực hành nghiệp vụ,… + Tạo điều kiện kinh phí thời gian cho GV tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng; + Tổ chức thăm lớp, dự giờ, thao giảng, thi GV dạy giỏi; + Ngồi ra, qui định về: quản lí hoạt động học hệ bổ túc THPT HV; chế độ miễn, giảm học phí; định mức khen thưởng cho danh hiệu thi đua; qui chế chi tiêu nội cần có thơng báo qui định thực qui định minh bạch trung tâm 1.4 Điều kiện để thực biện pháp Để cụ thể hóa chủ trương, sách, qui định dạy học hệ bổ túc THPTcủa cấp quản lí, ban giám đốc trung tâm xây dựng quy định nội phát hành trung tâm : - Khung phân phối chương trình dạy học GDTX cấp THPT - Các tài liệu liên quan đến chương trình dạy học GDTX - Các hướng dẫn thực chương trình GD & ĐT sở Trung tâm tiến độ thời gian môn học - Các văn quy định, nội quy, quy chế Trung tâm - Các phương tiện dạy học Để từ GV tham khảo xây dựng kế hoạch giảng dạy cá nhân; cung cấp cho GV các chế độ, sách liên quan đến GDTX, GV HV 1.5 Kiểm tra, đánh giá + Định kì tổ chức kiểm tra nội việc thực qui định nội bộ, đồng thời phải theo dõi thường xuyên việc thực qui định để kịp thời điều chỉnh, tổ chức đạo thực tốt Biện pháp 2: Đổi quản lí hoạt động dạy học 2.1 Mục đích biện pháp Nhằm đổi quan điểm thực mơ hình quản lí, coi trọng u cầu đổi nội dung, chương trình, phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá 2.2 Nội dung thực biện pháp + Kế hoạch hóa cơng tác quản lí việc xây dựng kế hoạch dạy học; đạo việc thực đổi PPDH; đạo đổi cách kiểm tra, đánh giá dạy GV cách kiểm tra, đánh giá kết học tập HV; tạo động lực cho người dạy Trong kế hoạch có rõ bước đi, biện pháp thực nguồn lực để đạt mục tiêu 2.3 Cách thức thực biện pháp Chuyển từ tư tưởng quản lí mệnh lệnh, hành sang quản lí chủ yếu quy chế, quy định Chuyển phương thức quản lí chiều, từ xuống sang tương tác, lấy GV HV làm trung tâm Chuyển sang chế quản lí phân cấp, dân chủ, tự chủ tự chịu trách nhiệm - Chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch dạy học: Trên sở kế hoạch chung, dựa vào phân công giám đốc trung tâm, tổ chuyên môn, yêu cầu GV phải xây dựng kế hoạch cá nhân kế hoạch dạy học Kế hoạch phải thơng qua trước tổ chun mơn tổ trưởng giám sát, giám đốc trung tâm thường xuyên theo dõi, đạo, kiểm tra việc thực kế hoạch, kế hoạch cần ghi cụ thể như: soạn giáo án, lên lớp, dự giờ, thao giảng, chấm chữa bài, tự bồi dưỡng, chuyên đề sáng kiến, kinh nghiệm… nội dung, cần nhấn mạnh vấn đề cần đổi - Chỉ đạo việc thực đổi PPDH Tập chung đạo GV soạn giáo án theo tinh thần đổi mới, chuyển trọng tâm từ thiết kế hoạt động GV sang thiết kế hoạt động HV, tăng cường tổ chức hoạt động độc lập theo nhóm phiếu học tập, tăng cường giao tiếp GV HV, mở rộng giao tiếp HV với HV Để có tiết học mà hoạt động học tập HV chiếm thời lượng cao so với hoạt động GV, trước đó, khâu chuẩn bị soạn GV phải đầu tư nhiều công sức thời gian Trên sở hình dung hoạt động học tập HV học GV chuẩn bị phiếu học tập hay phiếu làm việc để HV thực Đây mẫu có in sẵn nhiệm vụ cụ thể yêu cầu HV thực thời gian ngắn, nhằm hình thành kiến thức, tập dượt kĩ năng, rèn luyện thao tác tư duy, thăm dò thái độ trước vấn đề Cần tổ chức soạn theo tổ, nhóm chun mơn để nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn có chiều sâu Chỉ đạo thực lên lớp có chất lượng theo hướng đổi PPDH điều quan trọng Nếu PPDH truyền thống GV truyền thụ kiến thức cho HV theo kiểu giảng bài, PPDH đòi hỏi GV phải người tổ chức hoạt động học, hướng dẫn, gợi mở, đưa HV vào tình có vấn đề, tổ chức cho HV thực hành, thảo luận, nhập vai, tự nghiên cứu để giải vấn đề Đó cộng tác chia sẻ khó khăn, vui với kết buồn chưa đạt mục đích đề ra.Điều cảm nhận trực tiếp dự mà khó định lượng đánh giá dạy - Chỉ đạo đổi cách kiểm tra, đánh giá dạy GV, cách kiểm tra, đánh giá kết học tập HV Xây dựng chuẩn đánh giá dạy theo hướng đổi PPDH; tổ chức học tập, thảo luận tiêu chuẩn đánh giá tiết dạy theo hướng đổi mà trung tâm xây dựng ban hành; tạo điều kiện PTDH, hỗ trợ cho việc lên lớp đạt hiệu + Đổi việc dự giờ: Ngoài việc qui định số tiết cần dự học kỳ, năm học, việc tổ chức dự cần có mục đích, u cầu rõ ràng nội dung phương pháp Tăng cường dự đột xuất, dự theo chuyên đề đổi PPDH, đánh giá rút kinh nghiệm, so sánh kết sau đợt dự Có thể mời đồng nghiệp chun mơn trường khác đến dự để rút kinh nghiệm + Đổi việc kiểm tra, đánh giá kết học tập HV: Tổ chức học tập, đạo, kiểm tra việc thực qui chế kiểm tra, cho điểm, xếp loại, đánh giá HV Thành lập ngân hàng đề, tổ chức thi nghiêm túc theo đề chung, rút ngẫu nhiên từ ngân hàng đề, đổi chéo GV coi thi, đảm bảo khách quan đánh giá Công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập HV phải đảm bảo yêu cầu đổi nội dung kiểm tra, đổi hình thức kiểm tra đổi khâu chấm, chữa bài, đánh giá chất lượng HV + Đổi nội dung kiểm tra : Việc kiểm tra không dừng lại yêu cầu tái kiến thức, mà cần ý mức đến việc kiểm tra lực độc lập sáng tạo HV Nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính tồn diện đồng thời ý đến tính phổ thơng, đại trà tính phân hố học tập HV + Đổi hình thức kiểm tra: đạo GV sử dụng nhiều hình thức kiểm tra khác nhau, nhiều dạng đề kiểm tra khác như: trắc nghiệm khách quan, tự luận, hay kết hợp hình thức + Đổi khâu chấm, chữa bài, đánh giá chất lượng HV : Việc rèn luyện phương pháp tự học cho HV mục tiêu dạy học, GV cần hướng dẫn HV phát triển kĩ tự đánh giá để họ tự điều chỉnh cách học Trong việc kiểm tra hàng ngày, GV cần tạo điều kiện để HV đánh giá lẫn nhau, cho phép HV tự chấm bạn Hơn nữa, việc nhận xét, đánh giá GV làm HV quan trọng Dù vài dòng nhận xét vắn tắt, chí dấu chấm hỏi hay nét gạch thể đánh giá người thầy làm HV nên làm cho HV vui, buồn thay đổi nhận thức nội dung học tập giúp học viên điều chỉnh phương pháp học tập từ nhận xét đánh giá giáo viên.Nhận xét đánh giá cần có tính tích cực, khích lệ Trong 10 đợt kiểm tra chung trung tâm mã hố làm, phân cơng coi chấm chéo để đảm bảo khách quan, cơng bằng, nghiêm túc đánh giá, khắc phục tình trạng gianlận, thiếu trung thực, chạy theo thành tích nhằm đánh giá chất lượng 2.4 Điều kiện để thực biện pháp + Qui định nội việc xây dựng kế hoạch dạy học, việc thực đổi PPDH, việc thực đổi cách kiểm tra, đánh giá dạy GV cách kiểm tra, đánh giá kết học tập HV tiêu chuẩn công tác thi đua nhằm tạo động lực cho GV + Cung ứng đầy đủ, kịp thời CSVC - TBDH phương tiện khác cho GV 2.5 Kiểm tra, đánh giá Cần kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất việc thực kế hoạch dạy học, đổi PPDH, đổi cách kiểm tra, đánh giá dạy GV, cách kiểm tra, đánh giá kết học tập HV để chấn chỉnh sai sót kịp thời kích thích, động viên, tạo động lực GV Biện pháp 3: Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên 3.1.Mục đích biện pháp Nhằm nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ lực cơng tác đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi dạy học, đặc biệt giúp HV tiến học tập 3.2.Nội dung thực biện pháp + Kế hoạch hóa cơng tác quản lí việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV; đặc biệt trọng kế hoạch bồi dưỡng chỗ theo nhu cầu, thường xuyên, thiết thực việc cử GV học lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kĩ nghiệp vụ sở GD&ĐT hàng năm tổ chức Ban Giám đốc phải đầu việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ , lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Trong kế hoạch có rõ mục tiêu, biện pháp thực nguồn lực để đạt mục tiêu 3.3.Cách thức thực biện pháp + Giám đốc trung tâm trực tiếp quản lí cơng tác phát triển đội ngũ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV; + Phân công cho phó giám đốc, tổ trưởng chun mơn đạo việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV; + Xây dựng phát triển GV có lực phẩm chất tốt thành cán chủ chốt để hỗ trợ cho việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV; + Có qui định nội việc tạo động lực học tập, kích thích nỗ lực lòng say mê học tập cho GV 11 + Bồi dưỡng, rèn luyện kĩ soạn theo hướng thiết kế hệ thống câu hỏi, hệ thống thao tác thực hành tổ chức thảo luận rút kinh nghiệm phù hợp với đặc điểm môn học; + Bồi dưỡng, rèn luyện kĩ dạy học lớp kĩ tổ chức, hướng dẫn HV hoạt động, kĩ tạo tình có vấn đề, kĩ thực hành, thí nghiệm, kĩ đề kiểm tra theo kiểu trắc nghiệm; + Bồi dưỡng rèn luyện kĩ chung mang tính cơng cụ kĩ sử dụng phương tiện kĩ thuật đại vào dạy học, kĩ sử dụng phần mềm máy tính, kĩ khai thác thơng tin mạng, kĩ đọc sách, nghiên cứu tài liệu tham khảo kĩ ngoại ngữ; + Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu định hướng vấn đề cần nghiên cứu cách thiết thực + Coi trọng việc bồi dưỡng chỗ, thường xuyên; bồi dưỡng từ tổ chuyên môn từ hỗ trợ GV khá, giỏi tổ chuyên môn 3.4 Điều kiện để thực biện pháp + Có qui định nội việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV; + Tạo điều kiện thời gian cho giáo viên, kinh phí, CSVC - TBDH phương tiện khác cho việc tổ chức bồi dưỡng + Đưa vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua tiêu chí cụ thể việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV 3.5 Kiểm tra đánh giá + Giám đốc trung tâm trực tiếp kiểm tra phân cơng cho Phó giám đốc kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất việc thực kế hoạch bồi dưỡng môn chuyên nghiệp vụ cho GV để kịp thời chấn chỉnh sai sót kích thích, động viên, tạo động lực cho GV Biện pháp 4: Tăng cường quản lí hoạt động học tập học viên 4.1 Mục đích biện pháp Để tổ chức hoạt động học tập cho học viên đạt hiệu cao nhất.Hiện cơng tác quản lí hoạt động học hệ bổ túc THPT HV TTGDTX huyện Quảng Xương chưa ý mức.Đó yếu điểm cơng tác quản lí hoạt động dạy học Do vậy, cần phải khắc phục biện pháp tăng cường quản lí hoạt động học tập HV 4.2 Nội dung thực biện pháp + Kế hoạch hóa công tác đạo GV chủ nhiệm hướng dẫn HV xây dựng kế hoạch tự học; đạo việc bồi dưỡng phương pháp kĩ tự học cho HV thông qua hoạt động dạy học lớp dạy học lên lớp; tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết học tập cách nghiêm túc, nhằm kích thích nỗ lực lòng say mê học tập tạo niềm tin công phụ huynh HV từ tạo động lực học tập cho HV Trong kế hoạch có rõ bước đi, biện pháp 12 thực nguồn lực để đạt mục tiêu 4.3 Cách thức thực biện pháp + Giám đốc trung tâm trực tiếp quản lí tổ GV chủ nhiệm, đạo GV chủ nhiệm hướng dẫn HV xây dựng kế hoạch tự học; + Phân cơng cho Phó giám đốc, tổ chuyên môn đạo việc bồi dưỡng phương pháp kĩ tự học cho HV thông qua hoạt động dạy học lớp dạy học lên lớp; tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết học tập cách nghiêm túc, nhằm kích thích nỗ lực lòng say mê học tập tạo niềm tin công phụ huynh HV; + Đưa qui định nội việc tạo động lực học tập cho HV; + GV chủ nhiệm hướng dẫn HV xây dựng kế hoạch tự học Kế hoạch tự học cần nêu rõ mục tiêu phấn đấu, nội dung học tập ngày, hàng tuần, hàng tháng tiến độ công việc Hướng dẫn HV để sau tuần HV tự đánh giá việc làm được, việc chưa thực nêu lên biện pháp khắc phục.Đồng thời, đạo GV chủ nhiệm tăng cường giáo dục động cơ, thái độ học tập đắn cho HV.Động học tập HV đa dạng biến động Vậy để HV có động cơ, thái độ học tập đắn, GV chủ nhiệm phải biết liên kết phối hợp với cha mẹ HV, với GV môn, với lực lượng khác để kiểm tra uốn nắn hoạt động tự học HV HV phải tự tìm kiến thức hoạt động mình; + Tổ chức đạo việc bồi dưỡng phương pháp kĩ tự học cho HV thông qua hoạt động dạy học lớp hoạt động lên lớp Chỉ đạo GV bồi dưỡng phương pháp kĩ tự học cho HV lớp, tạo điều kiện cho HV bộc lộ khả diễn đạt, khả phân tích, tổng hợp, khái qt, trừu tượng hố vấn đề, đồng thời bồi dưỡng cho HV phương pháp đọc sách, tóm tắt hệ thống hố tài liệu phương pháp nghiên cứu; + Chỉ đạo GV thiết kế nội dung học thành chuỗi có vấn đề hướng dẫn để HV tự giải Tình có vấn đề phải có độ khó tương đối, cho hướng dẫn GV nỗ lực cao mình, HV tự giải được; + Sau đợt sinh hoạt tham gia trò chơi dân gian, tham quan, cắm trại, hội diễn văn nghệ, tìm hiểu lịch sử văn hoá địa phương, GV chủ nhiệm cần cho HV làm báo cáo thu hoạch, trao đổi, thảo luận để rèn luyện kĩ như: quan sát, phân tích, tổng hợp, phán đốn, đánh giá vấn đề nghiên cứu; + Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết học tập cách nghiêm túc nhằm kích thích nỗ lực, lòng say mê học tập tạo niềm tin công phụ huynh HV Đây biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập HV; 13 + Tạo động lực học tập Động lực việc học tập cần hình thànhvà phát triển qua trình dạy học.Bằng cách tổ chức điều khiển hợp lí hoạt động học tập, GV đem lại hứng thú niềm vui học tập cho HV, động lực nhận thức.Vì thế, để tạo nên động lực học tập cần đổi PPDH.Muốn vậy, giám đốc trung tâm cần đạo GV có kế hoạch tạo thành công học tập HV, cơng nhận kịp thời việc hồn thành tốt công việc học tập HV, giúp HV biết nhiệm vụ môn học, học, tiếthọc,giúp HV biết trách nhiệm củan gười học biết phương pháp tự học; + Bên cạnh động lực nhận thức, cần tạo động lực xã hội cách tổ chức tốt phong trào thi đua, hội thi thi đua thực vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” để lơi HV vào hoạt động trị - xã hội Ngoài ra, cần đảm bảo điều kiện cho HV tự học, mở rộng phòng đọc thư viện, thư viện điện tử, tăng cường thiết bị nghe, nhìn, thực hành, thí nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi thời gian có khen thưởng kịp thời để kích thích, động viên HV thi đua học tập 4.4 Điều kiện để thực biện pháp + HV phải ý đến hoạt động học tập thân; có ý thức phát huy mạnh trải nghiệm thực tiễn ưu điểm riêng cá nhân HV + GV ảnh hưởng trực tiếp quan trọng đến việc học tập HV Do đó, GV phải: nhận thức tầm quan trọng việc tạo động lực học tập cho HV có tâm tạo động lực cho HV; có hiểu biết kĩ tạo động lực cho HV; biết động viên, khuyến khích, tạo hội điều kiện cho HV tham gia vào hoạt động; giúp người học trao đổi, chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm, hiểu biết có họ; biết lựa chọn, sử dụng PPDH cách hợp lí tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung, tính chất học đặc điểm, trình độ HV + Gia đình: Nguồn động viên nơi cung cấp tài chính, phương tiện cho HV đồng thời nơi kiểm tra đánh giá chặt chẽ HV + Bạn bè, người học nhóm nhỏ nơi củng cố niềm tin, động viên HV vươn lên học tập + Trung tâm GDTX phải nơi văn hóa học đường, phải thực tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 4.5 Kiểm tra đánh giá + Phân công GV chủ nhiệm GV môn thường xuyên xem xét thực tiễn, để phát đánh giá thực trạng hoạt động học tập, khuyến khích nhân tố tích cực, phê phán lệch lạc đưa định điều chỉnh kịp thời, nhằm giúp HV đạt mục tiêu học tập đề Phân cơng cho phó giám đốc, tổ chun mơn kiểm tra định kì kiểm tra đột xuất để giám đốc trung tâm so sánh, đối chiếu với mục tiêu đề ra, kịp thời điều chỉnh đạo GV tạo động lực học tập cho HV 14 Biện pháp 5: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức kĩ cho học viên yếu 5.1 Mục đích biện pháp Nhằm củng cố, bổ xung kiến thức, kỹ mà học viên yếu học lớp , từ HV cập nhật đủ kiến thức sở, đủ lực để theo kịp chương trình hành 5.2 Nội dung thực biện pháp + Kế hoạch hóa việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức kĩ cho HV yếu việc tổ chức dạy học mơn học bắt buộc theo chương trình GDTX cấp THPT GV phải lập kế hoạch dạy bồi dưỡng HV yếu chi tiết, phù hợp với đối tượng phải Phó giám đốc phụ trách chun mơn phê duyệt trước thực 5.3 Cách thức thực biện pháp + Phân cơng cho Phó giám đốc trực tiếp lập kế hoạch quản lí việc bồi dưỡng kiến thức kĩ cho HV yếu Mỗi tuần tổ chức 01 buổi phụ đạo kiến thức kỹ cho HV yếu + Phân công cho tổ chuyên mơn tổ chức biên soạn chương trình bồi dưỡng kiến thức kĩ cho HV yếu phù hợp với đối tượng khối lớp + GV mơn phép điều chỉnh chương trình cho phù hợp với HV lớp, nhóm học tập phân cơng giảng dạy; có chế động viên HV tham gia học tập không ép buộc + GV dạy học phải thông qua tổ chức hoạt động học tập, trọng rèn luyện phương pháp tự học cho HV; quan tâm đến dạy học cá thể kết hợp với dạy học hợp tác; kết hợp đánh giá GV tự đánh giá HV; + Tạo điều kiện để hình thành phương pháp tự học, rèn luyện kĩ tự học, bồi dưỡng thói quen, ý chí tự học HV thông qua cách tổ chức hoạt động học, từ rèn luyện cho học phương pháp tự nghiên cứu, phương pháp đọc sách, đọc tài liệu,… + Tạo động lực cho HV khắc phục mặc cảm, tự ti để khơi dậy lòng say mê học tập, bộc lộ phát triển lực tiềm tàng HV: Tổ chức hoạt động ngồi phong phú đa dạng văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi tìm hiểu kiến thức để đưa HV vào tình thực tế, tạo nên thói quen lực giải vấn đề, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo HV học tập hoạt động xã hội cách phù hợp có hiệu + Thực dạy phụ đạo, bồi dưỡng miễn phí cho HV yếu theo kế hoạch nhu cầu HV gia đình 5.4 Điều kiện để thực biện pháp + Có đủ phòng học thiết bị dạy học bổ trợ tối thiểu; 15 + Có nguồn tài để tổ chức dạy học, động viên, khen thưởng + Đội ngũ GV nhiệt tình, có lực 5.5 Kiểm tra đánh giá + Kiểm tra việc dạy học để bồi dưỡng kiến thức kĩ cho HV yếu kiểm tra việc dạy học theo chương trình bắt buộc khơng lấy kết học tập để đánh giá, xếp loại học lực Biện pháp 6: Xây dựng chế quản lí phù hợp để kích thích, động viên, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên 6.1 Mục đích biện pháp Nhằm kích thích, động viên, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên Trung tâm đồn kết, nhiệt tình, tự giác trách nhiệm cơng việc để hồn thành tốt tiêu, nhiệm vụ 6.2 Nội dung thực biện pháp + Kế hoạch hóa việc tạo động lực cho tổ chuyên môn, GV chủ nhiệm GV môn; + Xây dựng định mức khen thưởng đội ngũ GV qui chế chi tiêu nội trung tâm 6.3 cách thức thực biện pháp + Thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng qui định; + Giao trách nhiệm cho tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ việc tổ chức, đạo thành viên tổ thực tốt nhiệm vụ; + Phân cơng cụ thể, rõ ràng để quản lí việc lập kế hoạch, xây dựng qui định nội tổ chức thực kế hoạch tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm; + Tổ chức cho GV HV học tập mục đích, ý nghĩa cơng tác thi đua tiêu chí, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; tổ chức cho GV đăng kí danh hiệu thi đua từ đầu năm học; cuối học kì, cuối năm học GV tự nhận xét, đánh giá, xếp loại, sau tổ chun mơn hội đồng thi đua khen thưởng họp bình xét xếp loại, thông báo kết lưu hồ sơ; + Hướng dẫn tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm tổ chức, đạo thành viên tổ thực tốt nhiệm vụ, đồng thời đề đạt với cấp để bổ nhiệm họ cương vị cao hơn, khen thưởng thích đáng cơng lao mà họ cống hiến cho tập thể; + Hướng dẫn cách thực hiện: nếp sinh hoạt tổ chun mơn; quản lí HV theo hướng phát huy tính tự chủ, độc lập, sáng tạo hoạt động học tập, việc tham gia hoạt động giáo dục lên lớp, khơng chạy theo thành tích, gò ép HV + Xây dựng chế hoạt động phối hợp hoạt động tổ chức trung tâm; + Giám đốc trung tâm trực tiếp tác động đạo tổ chuyên môn tác động 16 đến nhu cầu tôn trọng, tự khẳng định GV, đồng thời có động viên tinh thần bồi dưỡng vật chất thích đáng, tương xứng với khả cống hiến người; + Hướng dẫn hội đồng thi đua, khen thưởng thực tốt chức năng, nhiệm vụ để kịp thời động viên, tạo động lực cho đội ngũ GV nâng cao chất lượng hoạt động dạy học; + Tranh thủ ý kiến quần chúng để dự thảo tiêu chuẩn thi đua; + Tổ chức tốt đợt phát động thi đua, đánh giá thi đua cách công minh, khen thưởng người, việc 6.4 Điều kiện để thực biện pháp + Tập thể cán bộ, công chức trung tâm có tâm xây dựng trung tâm trở thành đơn vị tiên tiến; + Tổ chức thực tốt vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” + Mỗi GV gương đạo đức, tự học sáng tạo; giám đốc trung tâm người gương mẫu trước đội ngũ GV 6.5 Kiểm tra đánh giá + Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm người sinh hoạt trực tiếp tổ chun mơn để nắm tình hình đạo thực kế hoạch có hiệu quả; + Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm kiểm tra cách thường xuyên hoạt động tổ chuyên môn nghiệp vụ, tìm hiểu nguyên nhân việc chưa thực thực chưa tốt để có biện pháp đạo, uốn nắn, khắc phục kịp thời Kết đánh giá cần đồng tình, ủng hộ đồn thể thơng qua hội đồng thi đua, khen thưởng; + Kiểm tra việc thực kỉ cương nếp dạy học có tiêu chí đánh giá theo hướng đổi PPDH III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Để quản lý hoạt động dạy học hệ bổ túc THPT có chất lượng hiệu quả, nhà quản lý biết phát huy nguồn lực sẳn có, kết hợp nhuần nhuyễn hoạt động dạy học mà phải có cải tiến, đầu tư để phát triển cho phù hợp với đặc thù riêng GDTX Học viên trung tâm GDTX có nhu cầu đặc điểm khác biệt so với học sinh phổ thơng hệ qui vấn đề tổ chức, nội dung phương pháp học tập phải khác.Nội dung, phương pháp, cách thức kiểm tra đánh giá, kết chất lượng dạy học,hình thức tổ chức GDTX phải xuất phát từ đặc điểm đối tượng học viên Trung tâm GDNN-GDTX 17 Xuất phát từ lý đề tài mạnh dạn đề xuất 06 biện pháp quản lí hoạt động dạy học hệ bổ túc THPT phù hợp với thực tiễn, điều kiện hoàn cảnh TTGDNN- GDTX huyện Quảng Xương là: Cụ thể hóa chủ trương, sách cấp, nghành quản lí, xây dựng vận dụng thành qui định nội phù hợp với điều kiện thực tế trung tâm ; Đổi quản lí hoạt động dạy học Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV Tăng cường quản lí hoạt động học tập học viên Tổ chức bồi dưỡng kiến thức kĩ cho học viên yếu Xây dựng chế quản lí phù hợp để kích thích, động viên, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên Các biện pháp có tính kế thừa phát triển đáp ứng đòi hỏi thực tiễn Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện giai đoạn Mỗi biện pháp nói rõ cần thiết mục đích biện pháp, nội dung cách thức thực biện pháp điều kiện để thực biện pháp Tuy đầu tư, tìm tòi, nghiên cứu song đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế khả điều kiện nghiên cứu tác giả Tác giả mong muốn nhận quan tâm , đóng góp ý kiến chuyên gia bạn đồng nghiệp II Kiến nghị Với Bộ Giáo dục đào tạo - Ban hành kịp thời văn quản lí Trung tâm GDNN-GDTX; cần có SGK, SGV riêng theo chương trình chuẩn dành cho hệ bổ túc THPT; - Có sách động viên, khuyến khích CBQL, GV cơng tác Trung tâm GDNN-GDTX gắn bó với nghiệp GDTX; - Định kì tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho CBQL GV giảng dạy hệ bổ túc THPT Trung tâm GDNN-GDTX Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Thanh Hóa - Tăng cường đầu tư xây dựng CSVC tăng cường kinh phí ngân sách cấp thường xuyên hàng năm cho Trung tâm GDNN-GDTX - Có chế độ khuyến khích, động viên HV thuộc đối tượng sách, thuộc hộ nghèo - Có sách động viên, khuyến khích CBQL, GV cơng tác lâu dài Trung tâm GDNN-GDTX - Phân luồng hoc sinh sau tốt nghiệp THCS phù hợp cân đối tiêu tuyển sinh hệ bổ túc THPT cho trường chuyên nghiệp đóng địa bàn trung tâm GDNN-GDTX cách hợp lý để đảm bảo Trung tâm GDNN-GDTX tuyển đủ tiêu hàng năm 18 Đối với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quảng Xương - Củng cố máy tổ chức phát huy tốt vai trò Tổ khoa học tự nhiên Tổ khoa học xã hội; - Huy động nguồn lực để xây dựng đội ngũ CBQL GV, tăng cường trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng phát huy truyền thống hiếu học nhân dân huyện Quảng Xương; - Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh mạng lưới hợp tác cộng đồng để trung tâm không sở giáo dục mà trung tâm văn hóa địa phương - Đặc biệt trọng tổ chức bổ túc kiến thức phụ đạo kịp thời cho HV theo trình độ nhu cầu HV; - Khen thưởng kịp thời cán giáo viên học viên có thành tich cao giảng dạy học tập rèn luyện Quảng Xương, ngày 19 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép nội dung người khác Xác nhận Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quảng Xương Người thực Nguyễn Hữu Sỹ 19 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành TƯ Đảng (2009), Kết luận 242-TB/TW ngày 15 tháng năm 2009 Bộ Chính trị tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm2020 Ban chấp hành TW Đảng (2013), Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Nghị số 29-NQ/TW) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Ninh Văn Bình (2007), Biện pháp quản lí hoạt động dạy học trung tâm giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng dạy học Luận án tiến sĩ giáo dục học, Viện Chiến lược Phát triển chương trình, Hà Nội Bùi Minh Hiền (2006), Quản lí giáo dục Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội Học viện quản lý giáo dục (2006), Giáo trình Phần III Quản lý giáo dục đào tạo (Chương trình dùng cho CBQL trung tâm GDTX ), Hà Nội Học viện quản lý giáo dục (2006), Giáo trình Phần III - Phần IV Quản lý giáo dục đào tạo, Kiến thức chuyên biệt (Chương trình dùng cho CBQL trung tâm GDTX ), Hà Nội Trần Kiểm (2008), Những vấn đề Khoa học quản lí giáo dục Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội Bùi Văn Quân (2007), Đề cương giảng Lập kế hoạch quản lý giáo dục (Kế hoạch, chiến lược sách giáo dục), Giáo trình dùng cho học viên cao học Quản lí giáo dục Trường ĐHSP Hà Nội Trần Trọng Thủy (2003),“Một số đặc điểm nhận thức người lớn”, Tạp chí Giáo dục, (Số 67, Tháng 9/ 2003), tr.9-10 10 Tô Bá Trượng (2008), “Về số khái niệm giáo dục thường xuyên”, Tạp chí Giáo dục, (Số 186, Kì 2- 3/2008), tr.19-21 11 Thái Duy Tuyên (2008), Phương pháp dạy học truyền thống đổi (Tái lần thứ nhất) Nxb Giáo dục, Hà Nội 12 Trịnh Minh Tứ (2004), “Giáo dục thường xuyên góp phần xây dựng xã hội học tâp”, Tạp chí Giáo dục, (Số 76, Tháng 1/ 2004), tr.11 13 Lê Thuận Vượng (2003), “Giáo dục thường xuyên Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục, (Số 63, Tháng 7/ 2003), tr.8 20 ... “ Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học hệ bổ túc THPT Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quảng Xương. ” Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục Trung tâm giai đoạn hiên CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN... CHƯƠNG II: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HỆ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TRUNG TÂM GDNNGDTX HUYỆN QUẢNG XƯƠNG Biện pháp 1: Cụ thể hóa chủ trương, sách cấp, nghành quản lí, xây dựng vận... tiện dạy học SGK: Sách giáo khoa SGV: Sách giáo viên TBDH: Thiết bị dạy học THCS: Trung hoc sở THPT: Trung học phổ thông TTGDNN-GDTX Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên I PHẦN MỞ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học hệ bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện quảng xương , SKKN một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học hệ bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện quảng xương , Cơ sở thưc tiễn, Biện pháp 2: Đổi mới quản lí hoạt động dạy học, Biện pháp 4: Tăng cường quản lí hoạt động học tập của học viên, III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm